30 vteřin pro nové projekty v Aplikačním semináři 2012

6. 11. 2012
Instatní, stručné a hutné představení nových projektů, které letos vznikly v Aplikačním semináři.

QR štatl

Mentor: Tomáš Bouda

Realizátoři:

 1. Hlavní koordinátor: Radomír Šuhej
 2. Ondřej Kašpárek
 3. Filip Šelong
 4. Jan Viskot
 5. Pavlína Božková
Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel Brna (primárně vysokoškolských studentů) o městě Brně. Důvodem je obecný nezájem a nevědomost obyvatel a absence informací podávaných přímo na místě. Našeho cíle chceme dosáhnout vybudováním sítě QR kódů, které budou zpřístupňovat uživatelům informace přímo na místě. QR kódy budou rozčleněny do tematických okruhů podle druhu objektu. Tyto okruhy budou zveřejněny společně s mapami na našem webu. Důležitá je pro nás zejména atraktivita našeho projektu. Projekt bude realizován naším týmem ve spolupráci s dojednanými dobrovolníky. Má projekt partnera? - Popis zapojení partnera - Potenciálními partnery je Brno-střed a wikipedie. S představiteli Brna-střed je možné jednat o umístění tabulek s QR kódy na vybrané objekty. Co se týče wikipedie hodláme využít jejich poznatků z podobného projektu provedeného v Praze.

KniháRUM - Rok v Událostech a Myšlenkách

Mentor: PhDr. Iva Zadražilová

Realizátoři:

 1. Hlavní koordinátor: Monika Holoubková
 2. Garance odborného obsahu kalendářní části: Kateřina Hořínková
 3. Garance odborného obsahu filetické části: Marta Konířová
 4. Účetnictví: Radka Sičová
 5. Marketing, PR: Vladimíra Váňová
Cílem představovaného projektu je aplikace prvků filetického pojetí (propojení rozvoje intelektového s emočním, reflexe individuální zkušenosti i její sdílení a konfrontace s odlišnými zkušenostmi) v oblasti podpory čtenářství dospělých. Základní cílová skupina, kterou jsou aktivní čtenářky od 20 do 50 let, zároveň zahrnuje věkový segment, ve kterém výzkum čtenářství v ČR z roku 2010 zjistil největší početní pokles oproti předchozímu průzkumu. Účelem projektu je zabránit poklesu zájmu o čtenářství u cílové skupiny zvyšováním motivace ke čtení, a to vědomým a řízeným využíváním emocionality v komunikaci. Záměrem projektu je vytvořit prostor (webové stránky) k propagaci knih a knižní kultury, který bude denně aktualizován obsahem záměrně kombinujícím racionální a emoční přístup. První část projektu využívá princip kalendária, kdy doporučovaný titul souvisí s výročím připadajícím na konkrétní den, druhá část je založena na vyprávění příběhů zahrnujících subjektivní postoje a osobní zkušenost. Na přípravě obou částí obsahu se budou podílet všichni členové realizačního týmu v poměru odpovídajícím jejich osobnostnímu založení, díky kterému bude zajištěna diverzita přístupů umožňující oslovit širší spektrum uživatelů. V rámci podpory čtenářství bude realizováno několik workshopů na téma Tvůrčí psaní a Podpora čtenářství, z tohoto důvodu bude partnerem projektu Knihovna na Křižovatce, kde budou zmíněné workshopy uskutečňovány.

Sfingra – Studentská finanční gramotnost

Mentor: Mgr. Adam Zbiejczuk

Realizátoři:

 1. Jana Nezvalová
 2. Petr Chocholáč
 3. Jakub Procházka
 4. Katarína Hečková
 5. Kateřina Blatná
 6. Petra Němcová
Každý člověk hospodaří s penězi a je nezbytně nutné, aby manipulace s nimi nebyla pouze záležitostí jejich utrácení v obchodních střediscích. Uvažování o tom, jak s financemi vyjít, správně je zhodnocovat a investovat by měla být hlavní myšlenka každého z nás. Bankovní i nebankovní sektory nabízejí řadu produktů a služeb, ve kterých není lehké se vyznat. Zejména studenti vysokých škol, kteří plánují svoji budoucnost, by měli být zasvěceni do této oblasti, aby si dokázali udělat představu a lépe se orientovat v nabízených službách a nenechali se ovlivnit pouze lákavou reklamou. Na vysokých školách (kromě oborů ekonomicky zaměřených) nemají studenti v rámci svého studia možnost seznámit se blíže s finanční oblastí. Cílem našeho projektu je poskytnout studentům vysokých škol základní znalosti v oblasti finančních služeb a zajistit, aby kurz absolvovalo, co nejvíce zájemců. Atraktivnost kurzu v podobě e-learningu umožní studentům mít přehledně na jednom místě ucelené informace vizualizované tak, aby kurz studenty bavil a byl jim přínosem. Partneři projektu: V počáteční fázi projektu zatím žádné partnery nemáme. Nicméně v nejbližší době se budeme snažit dojednat spolupráci např. s internetovým časopisem měšec.cz nebo s panem Lukášem Formánkem, zástupcem společnosti ZFP akademie, a.s., který by nám měl poskytnout potřebné informace a materiály, které nám pomohou s tvorbou našeho kurzu.

Liliput: Lidé, literatura, putování 

Mentor: Josef Schwarz

Realizátoři:

 1. Hlavní koordinátor: Karolína Žáková
 2. Martina Snížková
 3. Miroslava Tichá
 4. Michaela Sedláková
 5. Tomáš Vorálek

Chceme, aby čtenáři více cestovali a turisté více četli! Jedná se tedy o šíření turistiky mezi čtenáře a šíření čtenářství mezi turisty. Projekt Liliput je primárně určen pro studenty Masarykovy univerzity, cílem je tedy oslovení mladé generace, prostřednictvím které chceme zpopularizovat tento typ turistiky. Pro dosažení cílů vytvoříme platformu primárně zaštítěnou webovou stránkou, na které budou k dispozici veškeré materiály a nabídky výletů. Funkce webu tak bude informační i vzdělávací, protože uživatelé budou mít možnost získat informace o literárních souvislostech s daným územím. V rámci projektu dále uspořádáme několik výletů z námi navržených a zveřejněných tras na webu, kde pilotní výlet bude uspořádán pro studenty KISKu, další již budou zaměřeny na všechny studenty MU. Tyto výlety budou doprovázeny aktivitami (průvodcovství, divadlo, listování, hry apod.), které prohloubí zážitek účastníků. Aktivity spojené s tímto projektem budou realizovat členové projektu Liliput, kteří již dopředu ručí za plnohodnotné informace a zážitky, které váš život mohou jen obohatit. Partnery máme rozjednané a předpokládáme, že takovou šanci si určitě nenechají ujít.

MyS3: Lepší služby do knihoven

Mentor: Ladislava Zbiejczuk Suchá

Realizátoři:

 1. Hlavní koordinátor: Magdalena Jirásková
 2. Monika Machovská
 3. Tomáš Messerschmidt
 4. Anna Mikulášková
 5. Hana Ohlídalová
Projekt bude zaměřen na hodnocení designu služeb v knihovnách. V současné době české knihovny neprovádějí dostatečné měření uživatelské spokojenosti. Cílem tohoto projektu bude zprostředkovávat měření knihovnám a také poskytovat návody na jeho provedení. Cílovou skupinou projektu jsou knihovny, především pak jejich management a další lidé podílející se na designu služeb. Cílem našeho projektu je především zlepšení knihovních služeb. Toho chceme docílit jednak jejich hodnocením a také vytvářením metodik pro zjišťování kvality služeb, které mohou být následně využity knihovnami samotnými. Záleží nám také na celkovém zviditelnění tématu designu služeb v knihovnictví. Hodnocení kvality knihovních služeb prostřednictvím metody mystery shoppingu bude realizováno členy našeho týmu stejně jako tvorba metodik a návodů k měření. K této teoretické části bychom rádi získali odbornou pomoc expertů pohybujících se v tomto oboru. V současné době náš projekt nemá žádného partnera.

KPG Mentor: Kurz počítačové gramotnosti pro studenty Masarykovy univerzity

Mentor: Pavla Kovářová

Realizátoři:

 1. Emil Budín
 2. Adéla Kereková
 3. Martina Antlová
 4. Alžběta Lukšů
Cílem projektu je sestavit standard minimální počítačové gramotnosti studentů MU a vytvořit a pilotně otestovat e-learningový kurz, který studentům MU umožní dosáhnout stanovené minimální úrovně počítačové gramotnosti. Projekt je zaměřen na studenty denních, kombinovaných i celoživotních studijních programů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Samotný kurz bude od počátku vytvářen tak, aby byl snadno přenositelný i do prostředí jiných vysokých škol. Projekt byl navržen v reakci na skutečnost, že v České republice dosud nebyl vytvořen obecně uznávaný standard minimální počítačové gramotnosti pro vysokoškolské studenty. Na Masarykově univerzitě v současné době neexistuje celouniverzitní kurz zaměřený na dosažení minimální úrovně počítačové gramotnosti, který by byl dostupný všem studentům. Postup k dosažení cílů projektu: 1. Bude provedena rešerše ve stávajících standardech počítačové gramotnosti se zaměřením na minimální úroveň počítačových dovedností u studentů či absolventů terciárního stupně vzdělávání. 2. Na základě provedené rešerše, srovnání a posouzení jednotlivých standardů a iniciativ ve zkoumané oblasti bude vytvořen standard minimální počítačové gramotnosti studenta MU. 3. Formou online dotazníkového šetření bude proveden kvantitativní výzkum motivace a pociťovaných potřeb cílové skupiny. 4. V prostředí IS MU bude vytvořen a pilotně otestován netutorovaný e-learningový kurz o devíti modulech, které budou dále tématicky členěny. Jednotlivé moduly budou pokrývat následující témata: hardware, základní správa a údržba počítače, vyhledávání informací, komunikace, kancelářský software, práce s multimediálními dokumenty, důležité weby, bezpečnost a ochrana dat a informační systémy MU. Aktivity budou realizovat členové projektového týmu. Se zapojením partnera se v průběhurealizace projektu nepočítá; spolupráci s partnery však bude pravděpodobně nutné navázat pro pokračování projektu po skončení pilotního testování.

Sharebrary

Mentor: Eva Víchová

Realizátoři:

 1. Hlavní koordinátor: Eva Mlynářová
 2. Dominika Kopčanská
 3. Lucie Kořistková
 4. Tomáš Marek
 5. Martina Snozová
 6. Kristýna Svobodová

Cílem projektu Sharebrary je ověřit možnosti praktické aplikace konceptů crowdfundingu (ve smyslu znalostního a lidského kapitálu) a sdílené spotřeby (materiální kapitál) v oblasti knihovnictví. Cílovou skupinou projektu jsou studenti oboru KISK a knihovníci sdružení v Sekci experimentálního knihovnictví. Výstupem projektu bude platforma umožňující sdílení věcí, kompetencí a nápadů a odpovídající služby - péčeo uživatele . Vznikne také metodika, která shrne projektové zkušenosti s ohledem na přenositelnost myšlenky především v oborovém prostředí. Projekt Sharebrary je v rámci APLS realizován výše uvedenými studenty ISK FF MU pod záštitou KISK FF MU.

Stavět mosty

Mentor: Michal Lorenz

Realizátoři:

 1. Hlavní koordinátor: Marie Indráková
 2. Eva Kaletová
 3. Romana Králová
 4. Petr Maňásek
 5. Alžbeta Šellengová
 6. Magdaléna Švancarová
Most je prostředkem pro spojení dvou od sebe navzájem oddělených míst. My chceme postavit pomyslný most nad digitální propastí oddělující ty, kteří mají přístup k informacím prostřednictvím technologií a ty, kteří tento přístup z různých důvodů nemají. Náš projekt je tedy zaměřen na informačně chudé. Naší cílovou skupinou jsou děti azylantů a děti z okolí sídlící či scházející se v pobočce Armády spásy v Brně. Chceme umožnit těmto dětem přístup k informacím a především naučit je s informacemi pracovat a orientovat se v nich. Věříme, že jim to napomůže k zařazení do dnešní společnosti. Naše činnost v Armádě spásy bude spočívat v zajištění a zprovoznění starších počítačů, na kterých budeme realizovat základní lekce počítačové a informační gramotnosti. Partnerem nám bude již zmiňovaná pobočka Armády spásy – Sbor a komunitní centrum Staňkova a sdružení Podané ruce o. s.

Vzdělávání na Křižovatce

Mentor: Jan Zikuška

Realizátoři:

 1. Hlavní koordinátor: Lenka Pavlíková
 2. Pavla Macháčková
 3. Kateřina Rovná
 4. Zuzana Foltýnová
 5. Jiří Krišpin
 6. Lenka Kupková
Hlavním cílem projektu je ukázat nový směr v informačním vzdělávání na základních školách a představit možné inovace v této tradiční službě, kterou knihovny poskytují. Lekce informačního vzdělávání si každá knihovna většinou vytváří sama a podle svého. Některé knihovny vytváří lekce hodnotné, jindy dochází k záměně informačního vzdělávání za besedu. Cílem tohoto projektu je na konkrétních příkladech fungující praxe ukázat, jak by takové informační vzdělávání mohlo vypadat, aby uspokojilo potřeby dnešních dětských uživatelů. Projekt je určen knihovníkům a pedagogickým pracovníkům, kterým by měl přinést ucelenou koncepci pro informační vzdělávání dětí (vzorové lekce, pracovní listy,…). Tvorba metodiky informačního vzdělávání a projektů na podporu informační gramotnosti v knihovnách by měla být přínosem jak pro knihovny, tak i pro školy, s vlivem na naši společnost jako takovou. Realizování projektu se také zaměřuje na řešení problému nízké atraktivity knihoven. Projekt má přinést zajímavé příklady a nápady v kulturním vyžití a možnosti celoživotního vzdělávání v rámci knihovny. Aktivity naplánované v rámci projektu budou realizovány šestičlenným týmem ve spolupráci s dalšími studenty ISK v prostředí nově otevřené experimentální knihovny Na Křižovatce a na základních školách, s nimiž navázala kontakt spolupracující Knihovna Jiřího Mahena. Dále je předpokládána spolupráce se Sekcí experimentálního knihovnictví (SKIP) a Sekcí pro informační vzdělávání uživatelů (SDRUK).

PVV: Projekt paralelního vzdělávání

Mentor: PhDr. Petr Škyřík

Realizátoři:

 1. Hlavní koordinátor: Hana Habermannová
 2. Jana Plotková
 3. Tomáš Vojta
 4. František Dalecký
Proč? Vzdělávací systémy po celém světě čelí krizi. Už nestačí vzdělávat se v rámci školství, protože školy dostatečně neučí, co je potřeba pro život v 21. století. Věříme, že budoucnost patří vzdělávání paralelnímu a autonomnímu. Smyslem našeho projektu je poskytnout lidem kvalitní a jednoduše dostupný vzdělávací obsah, který by měl odrážet skutečné vzdělávací potřeby současného člověka. Pro koho? Typickým návštěvníkem webu bude člověk, který chce v době neustálých změn a nejistoty přežít a uspět. Cílové skupiny jsou tři hlavní, nicméně výhodou autonomního vzdělávání je to, že je dostupné komukoliv – stačí jen chtít se učit. Primárními skupinami jsou studenti a „proaktivní pracující“, což budou především podnikatelé. Sekundární skupinou jsou učitelé, kterým chceme nabídnout prostředky k inovaci výuky a možnost měnit systém zevnitř k lepšímu. Co? Agregátor kvalitního vzdělávacího obsahu, v základu vycházející z kompetenčních modelů člověka pro 21. století.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback