Problém etických cílů evoluční ontologie

Ačkoli je evoluční ontologie (dále jen EO) velice zajímavou a přínosnou koncepcí, existují stále nejasnosti a argumenty[1], které hovoří v její neprospěch. Přestože většina námitek spolu více či méně souvisí, pokouší se autor v předkládané práci zaměřit pouze na problematiku nedostatečné vyjasněnosti - případně nemístnosti - etických cílů v rámci EO, a to v souvislosti s přístupem ke globální ekologické krizi.

Východiska evoluční ontologie

Jak už napovídá sám název, evoluční ontologie vychází z principu evoluce, která je v rámci EO zvána

spontánním konstitutivním procesem[2].

Tento proces je charakteristický tím, že svou ontickou tvořivostí dokáže jít jakoby „proti" všeobecnému směřování k neuspořádanosti, čímž vytváří

na sebe vzájemně nepřevoditelné vrstvy skutečnosti[3].

EO však nechápe evoluci jako jediný princip svého druhu, nýbrž rozlišuje dvě formy evoluce - evoluci přirozenou či přírodní a evoluci umělou nebo-li kulturní.[4] Toto rozlišení vychází z předpokladu existence dvou ontických řádů skutečnosti, kterými jsou příroda a kultura.

Posledním východiskem EO, které musí být zmíněno, je existence globální ekologické krize. Tato krize vzniká díky tomu, že onticky tvořivá je jak evoluce přírodní, tak evoluce umělá, čímž se oba druhy evolučních procesů dostávají do konfliktu.

Možné etické cíle evoluční ontologie

Po nastínění základních východisek EO, se můžeme pustit do otázky etických cílů.

Přijmeme-li fakt, že zde existuje konflikt mezi přírodou a kulturou, který vede ke globální ekologické krizi a může skončit ekologickou katastrofou, lze se ptát:

O co EO usiluje v souvislosti s ekologickou krizí? Je třeba krizi řešit? A je vůbec možné krizi řešit? Lze konflikt přírody a kultury řešit při zachování obou onticky tvořivých řádů? Pokud ne, je cílem EO přežití kultury a její rozmanitosti nebo stojí hodnotově výše zachování přírody s její biodiverzitou?

Níže jsou diskutovány možné přístupy EO k některým z uvedených otázek.

Možnost 1 - EO neusiluje o praktickou filosofii.

Než se lze pustit dále, je potřeba uvést možnost, že se EO snaží být tradiční „čistou" ontologií, jakožto učením o bytí jsoucího, které se striktně odděluje od praktické filosofie. To by zároveň znamenalo, že zde neexistuje žádný hodnotově orientovaný vztah či postoj ke globální ekologické krizi.

Tuto odpověď, myslím, můžeme jednoduše odmítnout s odkazem na kapitolu Od ontologie k politice[5], kde je poměrně zřetelně vyjádřeno, že evoluční ontologie má svoji praktickou stránku a usiluje tudíž také o praktickou filosofii.

Možnost 2 - EO chce přispět k řešení globální ekologické krize.

Řekli jsme, že EO je z části filosofií praktickou. Dalším zásadním předpokladem je poté uznání, že EO usiluje o řešení globální ekologické krize a odvrácení katastrofy.

Tento předpoklad lze podpořit častými formulacemi typu:

s ohledem na zmírnění a vyřešení globálního ekologického konfliktu[6].

Obdobně lze zmínit vyjádření, že EO

ve snaze odvrátit ekologickou katastrofu už neusiluje pouze o adekvátní teoretický výklad světa[7].

Přijmeme-li, že cílem EO je také řešení globální ekologické krize, můžeme hledat jaké řešení připadá v úvahu. Přitom se nabízí čtyři možná řešení krize: 1) přežije pouze příroda, 2) přežije pouze kultura, 3) nepřežije ani příroda, ani kultura, 4) přežije příroda i kultura.

Avšak kultura je podsystémem přírody, je na ní existenčně závislá a nemůže tudíž existovat bez ní. Můžeme tedy druhou možnost řešení krize odmítnout.

Zároveň můžeme vyloučit i třetí možnost řešení krize. Poněvadž sama EO nebere tuto možnost v potaz, když tvrdí, že je „reálné ohrožení lidské kultury škodlivými vlivy z vesmíru poměrně malé"[8] a ohrožení přírody jakožto obecnějšího systému tudíž ještě menší. (Zde je však třeba mít na zřeteli, že o vyloučení této možnosti mluvíme pouze ve spojení s řešením aktuální krize čili s relativně krátkým časovým horizontem. Vyloučit tuto možnost úplně samozřejmě nelze. Už jen proto, že zánik kultury i přírody je dle EO dříve či později nevyhnutelný.)

Zbývají tedy jen dvě řešení. Buď přežije pouze příroda, nebo příroda i kultura. Otázkou zůstává, které z oněch dvou řešení má podle EO hodnotovou převahu.

Možnost 3 - EO stanovuje převahu přírody nad kulturou.

EO je vlastní

přijetí ontické a hodnotové převahy přirozeného nad umělým[9].

Platí ale tato hodnotová nadřazenost i v souvislosti s řešením globální ekologické krize? Znamená to, že primárním cílem je záchrana přirozené rozmanitosti života, třeba i na úkor kultury?

Vztáhneme-li hodnotovou převahu přírody nad kulturou ke zbývajícím dvěma řešením konfliktu, jsou tu dvě možnosti: 1) Buď je možné společné přežití kultury i přírody, pak by měla kultura právo na existenci, ovšem jen pokud umělé „nebude překážet" přirozenému, 2) nebo jsou příroda a kultura v jinak neřešitelném konfliktu, čili kultura musí ustoupit přírodě.

V prvním případě se nabízí otázka:

Není existence globální ekologické krize dostatečným důkazem toho, že není možné další soužití kultury a přírody? A i kdyby ne, proč o něj vůbec usilovat?

V druhém případě se nabízí otázka:

Proč vůbec mluvit o EO a ekologické krizi, když jejím řešením je to, co se dle EO stane, pokud se krize řešit nebude (čili zánik kultury)?

Možnost 4 - EO chce řešit globální ekologickou krizi se zachováním světové kultury.

EO však zároveň dává najevo, že jí jde o přežití kultury, když tvrdí, že pro „záchranu mnohotvárné světové kultury nezbytně potřebujeme novou ontologii"[10], která bude schopna iniciovat „radikální změnu kulturní strategie"[11], a pomocí nové kulturní strategie „ohroženou kulturu provést soutěskou krize"[12], a vyhnout se tak katastrofě.

Pokud by tedy bylo nejvyšším cílem zachování kultury, znamená to automaticky, že jediným přípustným řešením krize by měla být snaha o soužití kultury s přírodou? Jde v takovém případě o co možná nejdelší přežití kultury? Třeba za cenu toho, že by se musel zpomalit či dokonce zastavit její vývoj, aby mohla existovat společně s přírodou?

Nebo snad jde o stupeň vývoje, který by byla kultura schopna během své existence dosáhnout? Pak by ovšem nebyl hodnotový rozdíl mezi kulturami, jejichž existence trvala různou dobu, pokud by obě dosáhly stejné úrovně vývoje. Tím pádem by ale mohl nastat případ, kdy by bylo hodnotnější rozvíjet lidskou kulturu i za cenu devastace pozemské přírody. Jestliže by kultura dosáhla vyššího stupně vývoje zničením (entropizací) pozemské kultury, pak by bylo hodnotnější pozemskou přírodu zničit. A nejen, že by lidská kultura „měla právo" ničit pozemskou přírodu s celou její biodiverzitou, ale dokonce by bylo neetické usilovat o společné soužití lidské kultury s pozemskou přírodou, pokud by toto soužití omezovalo vývoj kultury.

Pak je tu ale opět otázka:

Proč mluvit o EO, jestliže má kultura právo ničit přírodu (čili chovat se tak, jak se podle EO chová)?

Možnost 5 - EO nezaujímá žádné z výše uvedených stanovisek.

Nakonec je třeba zmínit ještě možnost poslední. Tou je, že EO zaujímá ke globální ekologické krizi jiné stanovisko, než byla výše nastíněná. Tím pádem jsou i její etické cíle jiné než ty, které byly probírané v této práci. Pak je však třeba ujasnit, jaké jsou cíle EO.

Závěrem...

... místo závěru citát:
DCERA: Tak co má být? Nač pak psát takovouto knihu?
OTEC: Je v tom i trochu pýchy - v pocitu, že jestli se všichni bezhlavě řítíme
k moři jako lumíci, alespoň jeden lumík by si měl dělat poznámky a pak prohlašovat: „Vždyť jsem to říkal!" Věřit, že ten běh do záhuby mohu zastavit, by bylo mnohem arogantnější, než prohlásit: „Vždyť jsem to říkal!  

[13]


Použité zdroje

BATESON, Gregory. Mysl & příroda: Nezbytná jednota.  Lucie Šavlíková. 1. vyd. Praha: Malvern, 2006. 197 s. ISBN 80-86702-19-7.

DOLÁK, Antonín. Evoluční ontologie - argumenty pro a proti. In TIMKO, Marek.
K problému ontologie kultury: Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti: Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. s. 90-91. ISBN 978-80-7399-736-6.

ŠMAJS, Josef. Drama kulturní evoluce: Fragment evoluční ontologie. 1. vyd. Brno: Vydáno vlastní nákladem autora, 1998. 48 s.

ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. 2. rozš. vyd. Praha: Hynek, 1997. 205 s. ISBN 80-85906-53-8.

ŠMAJS, J. - KROB, J. Úvod do ontologie. 2. oprav. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 213 s. ISBN 80-210-0879-2.

[1]    DOLÁK, Antonín. Evoluční ontologie - argumenty pro a proti. In TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury: Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti: Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. s. 90-91.

[2]    ŠMAJS, Josef. Drama kulturní evoluce: Fragment evoluční ontologie. 1. vyd. Brno: Vydáno vlastní nákladem autora, 1998. s. 6-7.

[3]    Tamtéž, s. 7.

[4]    ŠMAJS, J. - KROB, J. Úvod do ontologie. 2. oprav. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 106.

[5]    ŠMAJS, J. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. 2. rozš. vyd. Praha: Hynek, 1997. s. 31-48.

[6]    Tamtéž, s. 126.

[7]    Tamtéž, s. 47.

[8]    Tamtéž, s. 153.

[9]    Tamtéž, s. 159.

[10]  ŠMAJS, J. Ohrožená kultura... Op. cit. s. 40.

[11]  Tamtéž, s. 47.

[12]  Tamtéž, s. 31.

[13]  BATESON, G. Mysl & příroda: Nezbytná jednota. Lucie Šavlíková. 1. vyd. Praha: Malvern, 2006. s. 180.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

131 komentářů

Obrázek uživatele Jiří Stodola
Já bych to řekl takto: EO je konceptem vnitřně rozporným, který konstatuje podřazenost systému kultury systému přírody a zároveň jeho protikladnost. Kultura v tomto pojetí je i není produktem přírody, je zároveň orgánem těla přírody i rakovinovým nádorem. Člověk je zároveň plně formován přírodní evolucí a snaží se o přežití ve přírodním prostředí a zároveň toto prostředí svou činností ohrožuje, což není možné jinak než tím, že je převyšuje. V koncepci EO člověk je i není nad přírodou.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 11. 2018
Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points! write my essay service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 11. 2018
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. iMedia Works
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! CTFO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Air Duct Cleaning Shelby Twp MI
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. jual cctv jakarta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! Schnäppchen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2018
Your website is really cool and this is a great inspiring article. golf battle hack apk
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. health tips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. look at this
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. look at this
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2018
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 12. 2018
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it Mayfair modern
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Kinetech SEO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Acer Coe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! auto paint sealant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!.. מנעולן בקריות
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. vipbox
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.. Milwaukee marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019
I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. singapore wedding photography packages
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. conference photographers Washington DC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 1. 2019
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! Easel stands
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2019
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. SnoBlaze
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2019
Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint. next
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. right here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019

Amazing and fascinating article. Incredible things you've generally imparted to us. Much obliged. Simply keep making this kind out of post. Angus

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019

Je vous remercie de l'information! Je cherchais et ne pouvait pas trouver. Vous me aidé! <a href="https://1921681254.info">192.168.l.254</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 3. 2019
I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. Nachrichten lesen ...
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. Quelle ...
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. Quelle ...
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. Zusätzliche Informationen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Fame Park Studios Wedding Videography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 3. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. best seo company toronto
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. best seo company toronto
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. بنك
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. more info
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. los angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. los angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019

visiter notre site trés intéressant

<a href="https://ve2ctv.org/achat-smartphone-pliables-lg/">Achat Lg</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. bnb Lombardia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. bnb Lombardia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Reddit Soccer Streams
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. anti aging light therapy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019
I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. air conditioning repair orange county
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. China Tour
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 4. 2019
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. China Tour
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. beauté
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. 2019 Mercedes Benz C300 Facelift Armytrix downpipe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! Domain Registration
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, MLM
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. air conditioning repair orange county
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. custom stage rental in miami
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! Reclamación Cártel camiones
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Cleaning Services Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. bocci
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. braided hair wigs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. quickbooks customer service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
This is highly information, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. Jacksonville
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Dream Doors
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... janitorial service in New Jersey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! abogado zaragoza
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Flat drain FG 14, 10 mm with trocar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 6. 2019
Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information. automated calls
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 6. 2019
Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information. automated calls
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019
Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. microsoft surface pro repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Veranstaltungen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019
It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it! extensions
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019
Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done. extensions
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future... Werbeagenturen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019
I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,.. restaurante vegetariano em Pirenopolis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019
Your website roofing companies near me is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. www.StayDryroofing.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. look for medicine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. look for medicine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019
Thanks for a wonderful share. Your article best dentist in naperville has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading. Comfort Care Family Dental P.C.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. video game publisher
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
I read a article under the same title some time ago, but Stove Repair articles quality is much, much better. How you do this.. Stove Appliance Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
I read a article under the same title some time ago, but Stove Repair articles quality is much, much better. How you do this.. Stove Appliance Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. random chat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. ReverseSEO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 8. 2019
I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that. Talk to a doctor online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 8. 2019
I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that. Talk to a doctor online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. reputation management
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!.. SEO Idaho
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!.. Charlotte DOT exam
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
It is imperative that we read blog Kopp Dental & Associates post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Dentist In Elmhurst IL
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019
I read your blog frequently and I just thought I’d say keep up the amazing work! rooflux.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019
I read your blog frequently and I just thought I’d say keep up the amazing work! rooflux.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. business tips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. new technology
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. new technology
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me. jewel gems
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me. jewel gems
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. plumber
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 9. 2019
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. https://tripindicator.shutterfly.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 9. 2019
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. https://tripindicator.shutterfly.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 9. 2019
I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Pesach Programs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019
Thanks for sharing us. enamel.com.au
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! My Lighter Skin
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! skin discoloration treatments
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! skin discoloration treatments
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article.  You’ve outdone yourself with this material.  This is great content. <a href='https://www.drpawluk.com'>PEMF Therapy Machines</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! PEMF Therapy Machines
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019
It was wondering if I could use this write-up on my other website. I will link it back to your website though.Great Thanks. <a href='https://www.brasilshopmix.com.br/papel-de-parede-3d-para-cozinha'>papel de parede para cozinha</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each &  every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. <a href='https://www.topvision.net/industries'>automated optical inspectioin machine</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Thanks for this article very helpful. thanks. <a href='http://batesexterminating.com'>green lawn</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. <a href='https://www.akrotiriprivateresidence.com/villa'>santorini luxury villa rentals</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Im no expert. but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about. and I can truly get behind that.  <a href='https://nannycity.com'>nanny agencies nyc</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. <a href='https://www.healthphreaks.com/2019/06/25/how-to-make-yourself-fart-to-re...'> How To Make Yourself Fart To Relieve Gas</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019
This one is good. keep up the good work!.. <a href='https://microbtwhatsminerd1.com'>whatsminer M21S</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.  <a href='https://travelhotelcoupons.com/'>Cheap hotel rates</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..

<a href='https://ultrahdtvreviews.com/'>UHD TV reviews</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!.  <a href='https://windshieldreplacementarizona.blogspot.com/'>windshield replacement phoenix az cashback</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019
Thanks for a wonderful share. Your article has proved  your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading. <a href='https://sattasport.com/'>satta result</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... <a href='https://doctorvoss.co.uk'>CBD</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
Thanks for your information. it was really very helpfull.. <a href='https://www.timesolv.com/consultants-billing-software'>consultant billing software</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
Wonderful article. thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. <a href='https://www.dobhran.com/hapcheta'>dobavki</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
Exactly. you're very kind of us about comment!. <a href='https://bobharle.com'>exposed skin care coupons</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative. i would like to bookmark the page so i can come here again to read you. as you have done a wonderful job. <a href='https://www.rokcomlink.net/'>roku.com/link</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019
thanks for the tips and information..i really appreciate it.. <a href='https://instantsubscribers.net/buy-50-instagram-likes/'>click here to buy 50 real instagram likes cheap</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck. <a href='https://www.mastersofgems.com'>Pokemon Masters hack Gems </a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. <a href='https://bobharle.com/buy-exposed-skin-care/'>buy exposed skin care</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking. <a href='https://noan.net/detox/detoxic'>detoxic forum</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thank you very much for this great post. <a href='https://noan.net/hapcheta/bolki-stavite-artrit'>bolki v kostite</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... <a href='https://noan.net/hapcheta/kosopad-opleshiviavane'>opleshivqvane</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
I read that Post and got it fine and informative. Local SEO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 10. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. articles sponsorisés
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. dog train

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback