Problém etických cílů evoluční ontologie

Ačkoli je evoluční ontologie (dále jen EO) velice zajímavou a přínosnou koncepcí, existují stále nejasnosti a argumenty[1], které hovoří v její neprospěch. Přestože většina námitek spolu více či méně souvisí, pokouší se autor v předkládané práci zaměřit pouze na problematiku nedostatečné vyjasněnosti - případně nemístnosti - etických cílů v rámci EO, a to v souvislosti s přístupem ke globální ekologické krizi.

Východiska evoluční ontologie

Jak už napovídá sám název, evoluční ontologie vychází z principu evoluce, která je v rámci EO zvána

spontánním konstitutivním procesem[2].

Tento proces je charakteristický tím, že svou ontickou tvořivostí dokáže jít jakoby „proti" všeobecnému směřování k neuspořádanosti, čímž vytváří

na sebe vzájemně nepřevoditelné vrstvy skutečnosti[3].

EO však nechápe evoluci jako jediný princip svého druhu, nýbrž rozlišuje dvě formy evoluce - evoluci přirozenou či přírodní a evoluci umělou nebo-li kulturní.[4] Toto rozlišení vychází z předpokladu existence dvou ontických řádů skutečnosti, kterými jsou příroda a kultura.

Posledním východiskem EO, které musí být zmíněno, je existence globální ekologické krize. Tato krize vzniká díky tomu, že onticky tvořivá je jak evoluce přírodní, tak evoluce umělá, čímž se oba druhy evolučních procesů dostávají do konfliktu.

Možné etické cíle evoluční ontologie

Po nastínění základních východisek EO, se můžeme pustit do otázky etických cílů.

Přijmeme-li fakt, že zde existuje konflikt mezi přírodou a kulturou, který vede ke globální ekologické krizi a může skončit ekologickou katastrofou, lze se ptát:

O co EO usiluje v souvislosti s ekologickou krizí? Je třeba krizi řešit? A je vůbec možné krizi řešit? Lze konflikt přírody a kultury řešit při zachování obou onticky tvořivých řádů? Pokud ne, je cílem EO přežití kultury a její rozmanitosti nebo stojí hodnotově výše zachování přírody s její biodiverzitou?

Níže jsou diskutovány možné přístupy EO k některým z uvedených otázek.

Možnost 1 - EO neusiluje o praktickou filosofii.

Než se lze pustit dále, je potřeba uvést možnost, že se EO snaží být tradiční „čistou" ontologií, jakožto učením o bytí jsoucího, které se striktně odděluje od praktické filosofie. To by zároveň znamenalo, že zde neexistuje žádný hodnotově orientovaný vztah či postoj ke globální ekologické krizi.

Tuto odpověď, myslím, můžeme jednoduše odmítnout s odkazem na kapitolu Od ontologie k politice[5], kde je poměrně zřetelně vyjádřeno, že evoluční ontologie má svoji praktickou stránku a usiluje tudíž také o praktickou filosofii.

Možnost 2 - EO chce přispět k řešení globální ekologické krize.

Řekli jsme, že EO je z části filosofií praktickou. Dalším zásadním předpokladem je poté uznání, že EO usiluje o řešení globální ekologické krize a odvrácení katastrofy.

Tento předpoklad lze podpořit častými formulacemi typu:

s ohledem na zmírnění a vyřešení globálního ekologického konfliktu[6].

Obdobně lze zmínit vyjádření, že EO

ve snaze odvrátit ekologickou katastrofu už neusiluje pouze o adekvátní teoretický výklad světa[7].

Přijmeme-li, že cílem EO je také řešení globální ekologické krize, můžeme hledat jaké řešení připadá v úvahu. Přitom se nabízí čtyři možná řešení krize: 1) přežije pouze příroda, 2) přežije pouze kultura, 3) nepřežije ani příroda, ani kultura, 4) přežije příroda i kultura.

Avšak kultura je podsystémem přírody, je na ní existenčně závislá a nemůže tudíž existovat bez ní. Můžeme tedy druhou možnost řešení krize odmítnout.

Zároveň můžeme vyloučit i třetí možnost řešení krize. Poněvadž sama EO nebere tuto možnost v potaz, když tvrdí, že je „reálné ohrožení lidské kultury škodlivými vlivy z vesmíru poměrně malé"[8] a ohrožení přírody jakožto obecnějšího systému tudíž ještě menší. (Zde je však třeba mít na zřeteli, že o vyloučení této možnosti mluvíme pouze ve spojení s řešením aktuální krize čili s relativně krátkým časovým horizontem. Vyloučit tuto možnost úplně samozřejmě nelze. Už jen proto, že zánik kultury i přírody je dle EO dříve či později nevyhnutelný.)

Zbývají tedy jen dvě řešení. Buď přežije pouze příroda, nebo příroda i kultura. Otázkou zůstává, které z oněch dvou řešení má podle EO hodnotovou převahu.

Možnost 3 - EO stanovuje převahu přírody nad kulturou.

EO je vlastní

přijetí ontické a hodnotové převahy přirozeného nad umělým[9].

Platí ale tato hodnotová nadřazenost i v souvislosti s řešením globální ekologické krize? Znamená to, že primárním cílem je záchrana přirozené rozmanitosti života, třeba i na úkor kultury?

Vztáhneme-li hodnotovou převahu přírody nad kulturou ke zbývajícím dvěma řešením konfliktu, jsou tu dvě možnosti: 1) Buď je možné společné přežití kultury i přírody, pak by měla kultura právo na existenci, ovšem jen pokud umělé „nebude překážet" přirozenému, 2) nebo jsou příroda a kultura v jinak neřešitelném konfliktu, čili kultura musí ustoupit přírodě.

V prvním případě se nabízí otázka:

Není existence globální ekologické krize dostatečným důkazem toho, že není možné další soužití kultury a přírody? A i kdyby ne, proč o něj vůbec usilovat?

V druhém případě se nabízí otázka:

Proč vůbec mluvit o EO a ekologické krizi, když jejím řešením je to, co se dle EO stane, pokud se krize řešit nebude (čili zánik kultury)?

Možnost 4 - EO chce řešit globální ekologickou krizi se zachováním světové kultury.

EO však zároveň dává najevo, že jí jde o přežití kultury, když tvrdí, že pro „záchranu mnohotvárné světové kultury nezbytně potřebujeme novou ontologii"[10], která bude schopna iniciovat „radikální změnu kulturní strategie"[11], a pomocí nové kulturní strategie „ohroženou kulturu provést soutěskou krize"[12], a vyhnout se tak katastrofě.

Pokud by tedy bylo nejvyšším cílem zachování kultury, znamená to automaticky, že jediným přípustným řešením krize by měla být snaha o soužití kultury s přírodou? Jde v takovém případě o co možná nejdelší přežití kultury? Třeba za cenu toho, že by se musel zpomalit či dokonce zastavit její vývoj, aby mohla existovat společně s přírodou?

Nebo snad jde o stupeň vývoje, který by byla kultura schopna během své existence dosáhnout? Pak by ovšem nebyl hodnotový rozdíl mezi kulturami, jejichž existence trvala různou dobu, pokud by obě dosáhly stejné úrovně vývoje. Tím pádem by ale mohl nastat případ, kdy by bylo hodnotnější rozvíjet lidskou kulturu i za cenu devastace pozemské přírody. Jestliže by kultura dosáhla vyššího stupně vývoje zničením (entropizací) pozemské kultury, pak by bylo hodnotnější pozemskou přírodu zničit. A nejen, že by lidská kultura „měla právo" ničit pozemskou přírodu s celou její biodiverzitou, ale dokonce by bylo neetické usilovat o společné soužití lidské kultury s pozemskou přírodou, pokud by toto soužití omezovalo vývoj kultury.

Pak je tu ale opět otázka:

Proč mluvit o EO, jestliže má kultura právo ničit přírodu (čili chovat se tak, jak se podle EO chová)?

Možnost 5 - EO nezaujímá žádné z výše uvedených stanovisek.

Nakonec je třeba zmínit ještě možnost poslední. Tou je, že EO zaujímá ke globální ekologické krizi jiné stanovisko, než byla výše nastíněná. Tím pádem jsou i její etické cíle jiné než ty, které byly probírané v této práci. Pak je však třeba ujasnit, jaké jsou cíle EO.

Závěrem...

... místo závěru citát:
DCERA: Tak co má být? Nač pak psát takovouto knihu?
OTEC: Je v tom i trochu pýchy - v pocitu, že jestli se všichni bezhlavě řítíme
k moři jako lumíci, alespoň jeden lumík by si měl dělat poznámky a pak prohlašovat: „Vždyť jsem to říkal!" Věřit, že ten běh do záhuby mohu zastavit, by bylo mnohem arogantnější, než prohlásit: „Vždyť jsem to říkal!  

[13]


Použité zdroje

BATESON, Gregory. Mysl & příroda: Nezbytná jednota.  Lucie Šavlíková. 1. vyd. Praha: Malvern, 2006. 197 s. ISBN 80-86702-19-7.

DOLÁK, Antonín. Evoluční ontologie - argumenty pro a proti. In TIMKO, Marek.
K problému ontologie kultury: Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti: Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. s. 90-91. ISBN 978-80-7399-736-6.

ŠMAJS, Josef. Drama kulturní evoluce: Fragment evoluční ontologie. 1. vyd. Brno: Vydáno vlastní nákladem autora, 1998. 48 s.

ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. 2. rozš. vyd. Praha: Hynek, 1997. 205 s. ISBN 80-85906-53-8.

ŠMAJS, J. - KROB, J. Úvod do ontologie. 2. oprav. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 213 s. ISBN 80-210-0879-2.

[1]    DOLÁK, Antonín. Evoluční ontologie - argumenty pro a proti. In TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury: Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti: Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. s. 90-91.

[2]    ŠMAJS, Josef. Drama kulturní evoluce: Fragment evoluční ontologie. 1. vyd. Brno: Vydáno vlastní nákladem autora, 1998. s. 6-7.

[3]    Tamtéž, s. 7.

[4]    ŠMAJS, J. - KROB, J. Úvod do ontologie. 2. oprav. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 106.

[5]    ŠMAJS, J. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. 2. rozš. vyd. Praha: Hynek, 1997. s. 31-48.

[6]    Tamtéž, s. 126.

[7]    Tamtéž, s. 47.

[8]    Tamtéž, s. 153.

[9]    Tamtéž, s. 159.

[10]  ŠMAJS, J. Ohrožená kultura... Op. cit. s. 40.

[11]  Tamtéž, s. 47.

[12]  Tamtéž, s. 31.

[13]  BATESON, G. Mysl & příroda: Nezbytná jednota. Lucie Šavlíková. 1. vyd. Praha: Malvern, 2006. s. 180.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

8 komentářů

Obrázek uživatele Jiří Stodola
Já bych to řekl takto: EO je konceptem vnitřně rozporným, který konstatuje podřazenost systému kultury systému přírody a zároveň jeho protikladnost. Kultura v tomto pojetí je i není produktem přírody, je zároveň orgánem těla přírody i rakovinovým nádorem. Člověk je zároveň plně formován přírodní evolucí a snaží se o přežití ve přírodním prostředí a zároveň toto prostředí svou činností ohrožuje, což není možné jinak než tím, že je převyšuje. V koncepci EO člověk je i není nad přírodou.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 11. 2018
Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points! write my essay service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 11. 2018
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. iMedia Works
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!! CTFO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Air Duct Cleaning Shelby Twp MI
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. jual cctv jakarta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! Schnäppchen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2018
Your website is really cool and this is a great inspiring article. golf battle hack apk

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback