Analýza míry poskytování meziknihovních služeb ve veřejných knihovnách ČR

Bakalářská práce si klade za cíl porovnat veřejné knihovny České republiky a na základě toho zjistit míru poskytování meziknihovních služeb uživatelům v závislosti na různých faktorech - počet čtenářů, počet obyvatel města, velikost fondu knihovny, propagace meziknihovní služby, školení pracovníků. Teoretická část práce je věnována charakteristice a historii meziknihovních služeb, popsány jsou pravidla pro poskytování meziknihovních služeb a nastíněn vývoj a význam této služby. Praktická část práce je zaměřena na výzkum. Ze získaných dat je provedena analýza a zjištěny faktory, které ovlivňují poskytování meziknihovních služeb ve veřejných knihovnách České republiky.

Poznámka redakce: jedná se o výtah z bakalářské diplomové práce: KRIKLOVÁ, Ludmila. Analýza míry poskytování meziknihovních služeb ve veřejných knihovnách ČR : bakalářská práce. Opava : Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2010. 68 s., 4 s. příloh. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jan Matula.

Meziknihovní služby ve veřejných knihovnách ČR

Smyslem a posláním každé knihovny je zpřístupnit lidské poznání obsažené v informačních pramenech všem čtenářům a uživatelům tak, aby bylo zabezpečeno právo každého člověka na informace. Protože každá knihovna je omezena finančními prostředky a kapacitními prostory, není reálné, aby knihovna mohla ve svém fondu obsáhnout veškerou dříve vydanou a současně vydávanou informační produkci. Pro uspokojení požadavků svých čtenářů a uživatelů, pro které nemohou stačit vlastní zdroje knihovních a informačních fondů, musí být knihovna schopná požadované dokumenty získat ze zdrojů jiných knihoven. Zprostředkování dokumentu či informačního pramene ze zdrojů jiných knihoven označujeme jako meziknihovní výpůjční službu. Je samozřejmé, že knihovny mimo výpůjčních a meziknihovních výpůjčních služeb provozují celou řadu jiných, neméně důležitých služeb, pomocí kterých si mohou rovněž získat významné postavení, např. poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací, umožnění přístupu k informacím na internetu či pořádání kulturních a vzdělávacích akcí nebo zapojování se do celé řady projektů na podporu čtení, informační gramotnosti apod.

Výše zmíněná problematika je aktuální především pro veřejné knihovny. Rozvoj informačních technologií je obrovský, přináší s sebou celou řadu změn. Je otázkou, zda se knihovny přizpůsobí současným trendům a naučí se informační technologie využívat ve svůj prospěch, nebo zda půjdou stejnou cestou jako doposud a zaniknou. Opět vše souvisí s otázkou financí a odbornou kvalifikací pracovníků. Jaká je však situace ve veřejných knihovnách? Jak se mají veřejné knihovny prosadit a ukázat, že jsou potřebné? Který zřizovatel investuje do menší či střední knihovny tolik financí, aby byl např. umožněn přístup do speciálních informačních databázi či, aby mohl v knihovně zaměstnávat vysoce kvalifikované pracovníky a tím zajistit poskytování pro současnou populaci adekvátních knihovnických a knihovnicko-informačních služeb?

Jak již bylo uvedeno, žádná knihovna svým fondem neobsáhne celosvětově vydávanou produkci dokumentů. Knihovny si musí v tomto případě pomoci meziknihovní službou. Protože celá řada malých a středních knihoven nedostává dostatečné množství finančních prostředků, aby zajistila ve svých fondech alespoň základní literaturu, přiklonili jsme se k možnosti zkoumat problematiku meziknihovních výpůjčních služeb.

Úkolem bylo porovnat veřejné knihovny ČR mezi sebou a na základě toho zjistit míru poskytování meziknihovních výpůjčních služeb (dále jen MVS) v závislosti na různých faktorech. K hlavním zkoumaným faktorům, které mohou ovlivňovat celkový počet MVS a tím i význam této služby, patří: 1) počet registrovaných čtenářů, 2) počet obsluhované populace, 3) velikost fondu knihovny, 4) poplatky za poskytnutí MVS, 5) lhůta potřebná k vyřízení MVS, 6) propagace MVS a 7) míra školení pracovníků v oblasti MVS. Protože na prvním místě jsou uživatelé a uspokojování jejich potřeb, soustředil se náš zájem nejvíce na faktory ovlivňující poskytování MVS čtenářům. Okrajově nás zajímaly i další oblasti, např.: „Která kategorie čtenářů nejčastěji využívá MVS?" „Která literatura převládá v poskytování MVS?" „Do jaké míry je využívána služba elektronického dodávání dokumentů?" „Které možnosti vyhledávání využívají knihovny pro vyřízení požadavků MVS a se kterými knihovnami v rámci MVS nejlépe spolupracují?"

Předpokládali jsme, že na poskytování MVS čtenářům má velký vliv propagace této služby a rovněž vzdělávání pracovníků v dané oblasti. Důležitým faktorem, na kterém ještě může záviset míra poskytování MVS, je podle našeho názoru sám člověk. Osobnost knihovníka, jeho charakterové vlastnosti, ochotný přístup a snaha pomoci uspokojit potřeby uživatelů, to vše se může promítnout i v oblasti poskytování MVS čtenářům. Vycházeli jsme v tomto případě z vlastních zkušeností z praxe, kdy počty zprostředkovaných MVS čtenářům se mohou lišit, ne v závislosti na délce sledovaného období, ale v závislosti na výměně pracovníků vykonávajících v instituci MVS. Zároveň jsme se domnívali, že počty poskytnutých MVS čtenářům mohou být ovlivněny i stanovenými poplatky za provedení této služby a lhůtou garantovanou k vyřízení MVS.

Cílem výzkumu bylo zjistit, které faktory mají největší vliv na počet poskytnutých MVS čtenářům. Získané informace a výsledky výzkumu by měly posloužit knihovnám, aby je mohly využit ke zkvalitnění svých knihovnicko-informačních služeb a tím i k posílení svého postavení a významu v dané obci.

Přípravné etapy výzkumu, které zahrnovaly stanovení časového plánu, určení vzorku respondentů, zvolení metody šetření, formulace jednotlivých otázek a testování výzkumu, se uskutečnily v říjnu a listopadu 2009. Samotný výzkum byl realizován v období od 30. listopadu 2009 do 15. ledna 2010. Poté během ledna 2010 proběhla analýza získaných dat a prezentace výsledků výzkumu.

Pro výzkum zaměřený na zkoumání faktorů ovlivňující poskytování meziknihovních výpůjčních služeb byla jako základní strategie zvolena metoda dotazníku. Celý dotazník byl rozdělen do 5 tematických oblastí. První část tvořily základní identifikační údaje o instituci. Druhá část se zakládala na statistických údajích[1] převzatých z dokumentu Roční výkaz o knihovně za rok 2008. Třetí část dotazníku byla zaměřena na služby MVS a následná, čtvrtá část, se týkala elektronického dodávání dokumentů. Poslední část dotazníku byla věnována propagaci a vzdělávání v oblasti MVS.

K respondentům, které jsme v našem výzkumu oslovili, patřily veřejné knihovny městské, obecní a místní. Prostřednictvím Adresáře knihoven a informačních institucí ČR bylo vybráno celkem 905 knihoven, kterým byl dotazník zaslán emailovou poštou. Pro zvýšení návratnosti dotazníků a jejich dostupnosti všem respondentům byl dotazník zaslán v několika formách: jako 1) internetový odkaz, dále jako 2) přiložený soubor Microsoft Excel a jako 3) dokument ve formátu PDF. Respondenti mohli dotazník vyplnit přímo v internetovém prostředí, anebo dotazník otevřít v Microsoft Excel a vyplněný zaslat zpět e-mailem. Případně bylo možné dotazník ve formátu PDF vytisknout, písemně vyplnit a poslat zpět klasickou poštou na uvedenou adresu. Náležité instrukce a pokyny k vyplnění dotazníku, včetně data ukončení výzkumu, byly obsahem průvodního e-mailového dopisu zaslaného přímo s dotazníky.

Z celkového počtu 905 zaslaných dotazníků knihovnám se nepodařilo doručit 82 dotazníků z důvodů chybné či neexistující e-mailové adresy. Počet skutečně odeslaných dotazníků činil 823, z nichž odpovědělo celkem 198 respondentů (24 %). Po překontrolování dat a očištění odpovědí jsme získali 185 zodpovězených dotazníků, což činilo z celkového množství 823 dotazníků (cca 23 %). Celková populace obsluhovaná knihovnami, které se účastnily výzkumu, činila 3.598.950 obyvatel (cca 36 % obyvatel ČR).

Vyhodnocení výsledků výzkumu probíhalo ve dvou celcích. První celek obsahoval vyhodnocení jednotlivých proměnných. V druhém celku jsme si všímali rozdílnosti mezi proměnnými, jejich vzájemných vztahů a jak se proměnné mění společně s ostatními proměnnými.

Pro vyhodnocení jednotlivých proměnných v prvním celku výzkumu jsme rozdělili veřejné knihovny do skupin. Na základě obecně platného členění VKIS (Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb, vymezených Ministerstvem kultury ČR) jsme hlavním kritériem pro jejich diferenciaci zvolili počet obyvatel v obci[2]. Pro ukázku nyní uvádíme některé zajímavé výsledky z vyhodnocení prvního celku výzkumu.

Na následujícím obrázku vidíme zastoupení knihoven, které se účastnily výzkumu (Obr. 1). 

Obr. 1: Zastoupení knihoven podle počtu obsluhované populace, které se účastnily výzkumu

Zajímavou a pro nás nejdůležitější sledovanou hodnotou byl počet MVS poskytnutých čtenářům (Obr. 2). 

Obr. 2: Průměrný počet MVS poskytnutých čtenářům k 31. 12. 2008

Nejčastěji se přes MVS půjčuje naučná literatura, což dokládá další graf (Obr. 3).

Obr. 3: Poskytování MVS podle druhu literatury

O meziknihovní službu nejčastěji žádají studenti středních a vysokých škol (Obr. 4).

Obr. 4: Kategorie uživatelů nejčastěji žádající o vyřízení MVS

Službu EDD (Elektronické dodávání dokumentů) nabízí velmi malý počet veřejných knihoven (Obr. 5).

Obr. 5: Knihovny poskytující EDD

Nejpoužívanější způsoby vyhledávání pro vyřízení požadavků MVS jsou souborné katalogy nebo katalogy veřejných knihoven (Obr. 6).

Obr. 6: Používané způsoby vyhledávání pro vyřízení požadavků na MVS

V rámci MVS knihovny nejvíce spolupracují s většími knihovnami, které mají obsáhlejší fond a mohou splnit požadavky MVS. Nejčastěji bývají žádané vědecké knihovny. Se kterými knihovnami se nejlépe spolupracuje a kolikrát byly jmenovány v našem dotazníkovém šetření, ukazuje následující tabulka (Obr. 7).

Obr. 7: Seznam prvních deseti knihoven, se kterými se v rámci MVS nejlépe spolupracuje

V druhém celku našeho zkoumání jsme se zaměřili na sledování závislostí mezi hlavní závisle proměnnou a nezávisle proměnnými. Hlavní závisle proměnnou představoval počet poskytnutých MVS pro čtenáře. Jako nezávisle proměnné byly vybrány:

 • počet obsluhované populace,
 • počet registrovaných čtenářů,
 • velikost fondu,
 • počet pracovníků zabývající se MVS,
 • lhůta potřebná pro vyřízení požadavku MVS,
 • poplatky za poskytnutí MVS pro čtenáře,
 • propagace MVS,
 • školení pracovníků v oblasti MVS.

K analýze vztahů a závislostí mezi proměnnými jsme použili statistické metody: korelace, histogram a aritmetický průměr.

Podle výsledků provedené analýzy jsme zjistili, že mezi faktory, které nemají přímý vliv na počet poskytnutých MVS čtenářům, náleží:

 • počet registrovaných čtenářů,
 • počet obsluhované populace,
 • velikost fondu,
 • poplatky za poskytnutí MVS,
 • lhůta potřebná k vyřízení MVS.

Uvedené výsledky jsou platné pro zkoumané hodnoty našeho výzkumu. To znamená, např. u poplatků za poskytnutí MVS, kdy průměrný poplatek činí 40 Kč, nejnižší 0 Kč a nejvyšší 100 Kč, nemají poplatky vliv na počet poskytnutých MVS čtenářům. V případě, že by hodnota poplatku stoupla z průměrné částky 40 Kč na 400 Kč, nelze nezávislost poplatků na počtu poskytnutých MVS čtenářům prokázat. Rovněž u garantované lhůty potřebné k vyřízení MVS, která průměrně podle našeho výzkumu činí 11,27 dní, nelze vyloučit, že např. garantovaná lhůta 1 měsíc by neovlivnila počet poskytnutých MVS čtenářům.

Zjištěné faktory, které však ovlivňují počet poskytnutých MVS čtenářům, jsou propagace MVSmíra školení pracovníků v oblasti MVS.

V rámci propagace MVS mají největší vliv na počet poskytnutých MVS čtenářům:

 • prováděné exkurze a besedy,
 • webové stránky informující o MVS,
 • nabídka MVS v případě nemožnosti vyřízení požadavku z vlastních zdrojů knihovny.

Exkurze a besedy jsou zpravidla uskutečňovány pro studenty základních a středních škol. Podle našeho výzkumu je nejčastěji prostřednictvím MVS objednávána naučná literatura pro potřeby studentů. Propagace formou besed a exkurzí se proto významně projevuje v počtu poskytnutých MVS čtenářům.

Informace o MVS, kontaktech, elektronické žádanky MVS umístěné na webových stránkách knihovny hrají rovněž důležitou roli ovlivňující počet poskytnutých MVS čtenářům. Internet je médium, prostřednictvím kterého může shlédnout webové stránky knihovny kdokoli, což bezesporu podporuje význam MVS.

V následující tabulce (Obr. 8) je znázorněno, že čím více způsobů propagace knihovna využívá, tím více MVS poskytuje. Nejvýznamnějšími způsoby propagace jsou exkurze a besedy a nabídka této služby knihovníkem.

 

Obr. 8: Propagace a její vliv na průměrný počet poskytnutých MVS

Ochota pracovníků nabídnout MVS v případě nemožnosti vyřízení požadavku z vlastních zdrojů knihovny je nejvýznamnější z hlediska propagace MVS, neboť počet poskytnutých MVS ovlivňuje ze všech nejvíce.

Průměr poskytnutých MVS:

 • v případě, že knihovník nabízí MVS, není-li jednotka k dispozici ve fondu knihovny - 161
 • v případě, že MVS nenabídne - 84

Míra školení pracovníků MVS hraje rovněž roli v počtu poskytnutých MVS čtenářům. Dle zjištěných výsledků neovlivňuje počty MVS četnost školení. Pokud však pracovníci MVS nejsou vůbec školeni, je zde patrný zásadní vliv na nízký počet poskytnutých MVS čtenářům.

Průměr poskytnutých MVS:

 • školení několikrát ročně - 113
 • školení 1x ročně - 238
 • školení výjimečně - 162
 • žádná školení - 92

Získané výsledky z výzkumu potvrdily námi předpokládané hypotézy týkající se velkého vlivu propagace meziknihovní služby a vzdělávání pracovníků v této oblasti. Především ale osobnost člověka, jeho charakterové vlastnosti, ochota a snaha pomoci uživatelům získat potřebné informační materiály, je důležitá nejen pro oblast meziknihovních služeb. V našem výzkumu však nebyl potvrzen názor, že stanovené poplatky za provedení meziknihovní služby a lhůty garantované pro její vyřízení ovlivňují počty poskytnutých MVS čtenářům.

Ze získaných teoretických a praktických poznatků usuzujeme, že meziknihovní systém uplatňovaný ve veřejných knihovnách ČR neodpovídá zcela požadovaným standardům, které jsou vymezeny příslušnými zákony a metodickými pokyny. Chybí kvalitní meziknihovní systém, který by zabezpečoval poskytování efektivních meziknihovních služeb. Přičemž počty poskytnutých MVS se podílejí na významu této služby.

Na základě výsledků výzkumu jsme zjistili, že některá pravidla a pokyny meziknihovních služeb nejsou knihovnami dodržována tak, jak by měla být. Například průměrná lhůta pro vyřízení požadavku MVS (11,27 dní) neodpovídá dle pravidel neprodlenému a rychlému poskytnutí MVS. Stále častěji zaváděné poplatky za zprostředkování MVS čtenářům a v současné době i knihovnám jsou také v protikladu s doporučovanými pravidly. Rovněž schopnost pracovníků MVS vyhledávat a využívat informace o dokumentech v souborných katalozích, JIB, volně přístupných internetových zdrojích atd., je nízká. Služba EDD v našem zkoumaném vzorku není nabízena u více jak 90 % veřejných knihoven. Domníváme se, že v uvedených případech[3] hraje velikou roli především nedostatečné množství financí potřebných na informační technologie a techniku a na proškolování pracovníků v oblasti meziknihovních služeb.

Pro urychlení a zefektivnění MVS je nutné využívat komunikační techniku, mít automatizované moduly MVS, vytvářet souborné katalogy a neustále je svými příspěvky aktualizovat. Podmínkou je rovněž schopnost pracovníků pracovat s novými technologiemi a mít znalosti v pokynech a zásadách meziknihovních služeb. Je zapotřebí propagovat meziknihovní službu jako standardní službu knihovny a v rámci jejího realizování dodržovat principy solidarity a reciprocity vůči ostatním spolupracujícím knihovnám.

Význam meziknihovní služby bude stoupat stejně tak jako počty poskytnutých MVS, zaměří-li se knihovny více na meziknihovní služby a budou-li jejich rozvoj ze svých přidělených finančních prostředků více podporovat. Není smysluplné budovat fond, který nikdy neobsáhne veškerou vydávanou produkci, ale spíše své úsilí směrovat do oblasti meziknihovních služeb, zlepšovat je a přispívat tak k uspokojování informačních potřeb svých uživatelů a čtenářů.

Protože oblast techniky a informačních technologií se závratnou rychlostí neustále rozvíjí, může v několika následujících letech dojít i k velkým změnám v oblasti poskytování meziknihovních služeb.

Nové metody a možnosti v meziknihovních službách budou ovlivňovat počty poskytnutých MVS a tím i její význam. Lhůty garantované k vyřízení požadavků se zřejmě budou zkracovat a naopak poplatky za zprostředkování dokumentů porostou, jak je patrné již dnes.

Proto se nabízí otázka, které faktory za pár let budou nejvíce ovlivňovat oblast poskytování meziknihovních služeb? K čemuž může posloužit další plánovaný výzkum.

Seznam literatury a použitých pramenů

BARILLA, Jiří, SIMR, Pavel. Microsoft Excel pro techniky a inženýry. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2008. 366 s. ISBN 978-80-251-2421-5.

ČERNÁ, Milena, STÖCKLOVÁ, Anna. Služby knihoven a informačních středisek. Praha : Karolinum, 1992. 98 s. ISBN 80-7066-703-6.

Doporučení pro poskytování meziknihovních služeb a dodávání dokumentů [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2006 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ms_doporuceni_ifla.htm.

Doporučení pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/IFLA_cody.htm.

Elektronické dodávání dokumentů (EDD) [online]. 2009-01-20, [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: http://www.dilia.cz/view.php?cisloclanku=2009012003&rstema=29.

Elektronické žádanky MS v ČR  [online]. c2006, aktualizováno 2009-07-23 [cit. 2010-03-20]. Dostupný z WWW : http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mvs_elzadanky.htm#vk.

IFLA voucher schéma [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2006 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_czech_ifla_voucher_scheme.htm.

Knihovny poskytující mezinárodní meziknihovní služby v České republice [online]. c2006, aktualizováno 2009-07-23 [cit. 2010-02-27]. Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mvs_ifla_knihovny.htm.

KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Ex Libris, Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: http://sigma.nkp.cz/F/BA4CV4DCYJEKBANEBXGP5BQE1QG3PNTE8EA9R2TMBJNNSRHYUB-10352?func=file&file_name=find-b&local_base=KTD.

Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice : organizace a metodika [online]. Praha : Národní knihovna, 2002, aktualizováno 2004-04-09 [cit. 2010-03-10].

Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mvs_metpokyny.htm.

Meziknihovní služby pro české knihovny [online]. c2006, aktualizováno 2010-01-15 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Meziknihovni_sluzby&submenu3=83.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby - MMVS [online]. c2006, aktualizováno 2008-03-14 [cit. 2010-02-27]. Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mmvs.htm.

Mezinárodní sdílení zdrojů a dodávání dokumentů: Principy a postupové směrnice. Překlad z původního dokumentu IFLA [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001, aktualizováno 2009-06-05 [cit. 2010-03-20]. Dostupný z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/Zasady_a_smerniceMMVS.htm.

Ministerstvo kultury ČR. Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2002 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257Vyhl.htm.

Ministerstvo školství a kultury. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 51/1963 Sb., o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů [online]. 1963 [cit. 2010-03-12]. Dostupný z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1963/sb30-63.pdf.

Národní shromáždění Republiky Československé. Zákon ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb. jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon [online]. Praha : Národní shromáždění Republiky Československé, 1959 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Knihovnicky_zakon.htm.

Parlament České republiky. Zákon ze dne 29. června 2001 č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2004 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm.

Parlament České republiky. Zákon ze dne 24. května 2006 č. 341/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informační služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2006 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb06341&cd=76&typ=r> nebo http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb105-06.pdf.

PLANKOVÁ, Jindra. Terminologické otázky dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11. [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/3683. ISSN 1212-5075.

PLANKOVÁ, Jindra. Tradiční metody užití knihovních materiálů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 2010-02-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3801>. ISSN 1212-5075.

PLANKOVÁ, Jindra. Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 6. [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/4178>. ISSN 1212-5075.

PUNCH, Keith F. Základy kvantitativního šetření. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7367-381-9.

RICHTER, Vít. Špatná zpráva o úspěšném rozvoji českých veřejných knihoven. In: Knihovny současnosti 2006 : Sborník ze 14. konference, konané ve dnech 12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006, s. 17-42. ISBN 80-86249-41-7. Dostupný též z WWW: http://www.sdruk.cz/sec/2006/sbornik/.

Souborné katalogy v ČR [online]. c2006, aktualizováno 2008-02-28 [cit. 2010-03-10]. Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mvs_ifla_sk.html.

ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava. Meziknihovní služby v české republice na křižovatce technologií [online]. In Knihovny současnosti´97 : Sborník z 5. konference, konané ve dnech 7. - 9. října 1997 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 1997, s. 39-48. ISBN 80-238-1169-X. Dostupný též z WWW: http://www.sdruk.cz/sec/1997/sbornik/1997-1-039.pdf.

VYČICHLO, Jaroslav. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) v mezičase. In Knihovny současnosti´98 : Sborník z 6. konference, konané ve dnech 20. - 22. října 1998 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 1998, s. 206-212. ISBN 80-86249-01-8. Dostupný též z WWW: http://www.sdruk.cz/sec/1998/sbornik/1998-3-206.pdf.


Poznámky

Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR : doporučení Ústřední knihovnické rady ze dne 15. 3. 1999. Národní knihovna, 1999, roč. 10, č. 3, s. 150-152. ISSN 0862-7487.

[1] Všechny statistické údaje použité ve výzkumu jsou platné za sledovaný rok 2008.

[2] Knihovny mohly být rozděleny do skupin i podle množství svazků ve fondu či podle počtu čtenářů. Předchozí zkoumání pomocí metody korelace však neprokázalo žádné závislosti proměnných, proto mohla být diferenciace knihoven provedena podle kteréhokoli z uvedených kritérií.

[3] Týká se veřejných knihoven.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback