Bezbarierova.knihovna.cz: Naučme se „mluvit“ s handicapovanými

Příspěvek se zabývá současným stavem poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům se specifickými potřebami. Zohledňuje přitom výzkum, který uskutečnila Národní knihovna České republiky v roce 2007. Dále pojednává o studentském projektu Bezbarierova.knihovna, který je realizován v rámci předmětu Aplikační seminář oboru ISK Masarykovy Univerzity. Jeho cílem je vytvořit odpovídající standard, který by knihovníkům umožnil vhodně poskytovat informační a knihovnické služby handicapovaným uživatelům. Domovskou stránkou projektu bude portál Bezbarierova.knihovna.cz.

 

Logo projektu bezbarierova.knihovna.cz

 

1 Služby knihoven osobám se specifickými potřebami

Každá knihovna je ze zákona povinna poskytovat informační a knihovnické služby všem bez rozdílu[1]. Mezi skupiny uživatelů se specifickými potřebami patří zdravotně znevýhodnění. Mohou to být smyslově (nevidomí, neslyšící, hluchoslepí), mentálně nebo tělesně handicapovaní lidé. Vhodně komunikovat s těmito typy uživatelů však dokážíou pouze někteří informační pracovníci. Není se čemu divit. V České republice neexistují žádné speciální standardy, které by práci s touto majoritní skupinou aprobovaly. Přitom jsou to právě handicapovaní, kteří vhodnou asistenci informačních profesionálů potřebují nejvíce.

Některé veřejné knihovny stále neoplývají ani bezbariérovým přístupem (např. z důvodu sídla v historické budově, kde je jakákoliv rekonstrukce těžce realizovatelná). Poměrně malé procento knihoven poskytuje specializované služby handicapovaným. Mají ve svém fondu například zvukové knihy ve formátu MP3 určené pro nevidomé a slabozraké, poskytují  donášku knih osobám s omezenou pohyblivostí nebo vytváří vzdělávací kurzy a semináře, které učí osoby se zdravotním handicapem pracovat na počítači. Přitom podle statistického úřadu se každý desátý občan České republiky řadí mezi osoby se zdravotním postižením[2].

1.1 Výzkum Národní knihovny

Až donedávna u nás neexistoval dokonce ani jednotný průzkum poskytování knihovnických a informačních služeb zdravotně znevýhodněným. Proto v roce 2007 realizovala Národní knihovna České republiky výzkum s cílem zmapovat spektrum a rozsah těchto služeb ve veřejných knihovnách ČR. Z něho vyplynulo, že knihovny služby uživatelům se specifickými potřebami nabízí, ale často pouze v omezené míře. Jedním z předpokladů NK ČR bylo, že výsledky výzkumu budou využity pro další rozvoj služeb a aktivit v oblasti komunikace s handicapovanými uživateli.

Tiskopis vyplnilo celkem 137 knihoven (kromě krajských a městských knihoven se výzkumu zúčastnilo také několik vysokoškolských, školních, muzejních a dalších specializovaných). Z celkového počtu profesionálních knihoven v ČR provozovaných obcí nebo krajem (785[3]) na dotazníkové šetření odpovědělo pouze 113 z nich. Výsledky výzkumu shrnuje následující graf:

Výsledky výzkumu Národní knihovny z r. 2007

Služby pro tělesně handicapované nabízí 67,9 % knihoven, pro zrakově handicapované 43,1 % knihoven, pro mentálně handicapované 30,7 % knihoven a pro neslyšící je to 21,2 % knihoven. Z tohoto šetření vyplývá, že informační instituce s handicapovanými uživateli pracují, přesto však v omezené míře.

Tato situace je možná důsledkem toho, že výuce knihovníků v oblasti komunikace se zdravotně postiženými se u nás nikdo stabilně nevěnuje. Za zmínku však stojí vzdělávací semináře, které v letech 1999-2004 probíhaly v Krajské knihovně Vysočiny a v Moravské zemské knihovně[4].

V současné době  existuje řada profesních skupin, které se podílí na podpoře a pomoci lidem s různými druhy postižení. Žádná z těchto organizací však nekooperuje s knihovníky a nezaměřuje se na cesty, jak pracovat s klienty se specifickými potřebami v knihovnách. Situace je tak v rámci České republiky nejednotná, knihovny stále spíše hledají různé cesty. Proto vznikla potřeba vytvořit ucelený komplex informací, který by knihovníkům usnadnil práci se zdravotně znevýhodněnými uživateli.  Metodiku, jež by je naučila především nebát se takové komunikace a splnit zásadní knihovnické poslání (poskytnout rovný přístup k informacím komukoliv). Na tuto potřebu reaguje právě projekt Bezbarierova.knihovna.cz.

2 Projekt Bezbarierova.knihovna.cz

Každý chce něco říct!
Někdy slova (ne)stačí...

                                         motto projektu

Projekt si klade za cíl nabídnout knihovníkům a informačním pracovníkům reálnou a praktickou oporu pro práci s handicapovanými uživateli. Především chce zaměstnance knihoven motivovat k dalšímu sebevzdělávání v této oblasti.

Základy komunikace ve znakovém jazyce, bezbariérový přístup do všech oddělení, adresné poskytování informací, osobní přístup a asistovaná pomoc, to vše by mělo být v každé knihovně standardem. Právě vytvoření standardu komunikace s tělesně, mentálně či smyslově handicapovanými patří mezi největší ambice projektu.

2.1 Cílová skupina

Projekt je primárně zacílen na knihovníky a informační pracovníky z různých typů knihoven. Nebude se tedy  specializovat pouze na vybraný okruh informačních profesionálů (např. na pracovníky vysokoškolských knihoven), naopak bude mít širší záběr. Knihovníci by měli být motivováni už jen šíří informací, které jim projekt (ať už na svém portále nebo na seminářích) nabídne a neméně jejich využitelností informací v praxi. Díky nim dokážou snadněji naplnit informační potřeby handicapovaných uživatelů. Problematika komunikace s těmito osobami však nebude efektivní, pokud nebudou pracovníci seznámeni také s pozadím, proč tato komunikace vznikla (a jaká má specifika), tj. s druhy handicapů a jejich konkrétními dopady. Cílem projektu není jen pokrýt celou problematiku, ale nabídnout knihovníkům také možnost přímo se podílet na budování portálu a také poradny, ve které budou odborníci odpovídat na otázky spojené s tímto tématem.

2.2 Realizátoři projektu

Na projektu se spolupodílí studentky navazujícího magisterského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pětičlenný tým tvoří:

Bc. Markéta Babirádová - manažerka projektu. Náplní její práce je celková koordinace projektu a propagace. Kontroluje dodržování termínů, aktualizuje prostředí Basecampu, podílí se na tvorbě obsahu portálu a propagačních materiálů, spolupracuje na organizaci seminářů.

Bc. Helena Selucká - asistentka manažerky projektu. Administruje projektové žádosti, spolupracuje na vytvoření standardu, komunikuje s odborníky. Jejími vedlejšími činnostmi jsou: příprava a realizace seminářů, prezentace projektu na konferencích, oslovování partnerů pro spolupráci, tvorba obsahu portálu.

Bc. Eva Klučinová - v týmu zastává technologickou podporu, spravuje webové prostředí, kontroluje fungování portálu. Dále spolupracuje na přípravě a organizaci seminářů a propagaci a podílí se i na tvorbě grantové žádosti.

Bc. Zdena Rousková - pro tým pracuje jako PR manažerka. Vytváří tiskové zprávy a publikuje články v odborných periodikách, propaguje projekt na sociálních sítích, spolupodílí se na návrzích propagačních materiálů.

Bc. Soňa Jůzová - její hlavní náplní práce je především správa financí a zajišťování certifikátů. Má na starosti také logo „handicap friendly". Mezi její další úkoly patří: tvorba obsahu webu, tvorba podkladů na seminář, nákup materiálu a spolupráce na propagaci.

2.3 Klíčové aktivity projektu

Projektový tým si vytyčil tři základní aktivity, které bude v průběhu jednoho roku realizovat. Je to portál Bezbarierova.knihovna.cz, vytvoření standardu a realizace dvou prakticky zaměřených seminářů pro knihovníky.

2.3.1 Portál Bezbarierova.knihovna.cz

Nově vzniklý webový portál na doméně knihovna.cz bude praktickým a jednoduchým rozcestníkem pro knihovníky, ve kterém najdou mnoho zajímavých informací, které budou využitelné v jejich praxi. Jedním z primárních částí bude charakteristika handicapů, jejich členění a způsoby projevu. Knihovníci se o těchto skupinách uživatelů dozví přehledné a důležité informace a seznámí se se základními pravidly komunikace.

Portál dále nahlédne do problematiky grantových žádostí a legislativy spojené se zdravotně znevýhodněnými lidmi a knihovnami jako takovými. Součástí bude databáze kontaktů na jednotlivá sdružení a organizace, které se primárně zaměřují na handicapované osoby. Sekce Články nabídne praktické zkušenosti odborníků, samotných knihovníků i handicapovaných uživatelů. Na jednotlivé statě budou moci čtenáři reagovat a vést diskusi. V případě specifických dotazů budou moci využít Poradnu, která bude na portále k dispozici. Na dotazy budou odpovídat odborníci, kteří přímo s handicapovanými uživateli pracují.

2.3.2 Standard

Na tvorbě portálu se projektový tým chce podílet ve spolupráci s knihovníky a odborníky z praxe, kteří pracují s handicapovanými uživateli. Z této platformy by měla vzniknout pracovní skupina, která bude společně pracovat na standardu pro knihovny. Tento materiál by měl být pro knihovny závazným dokumentem a měl by tak zlepšovat nabídku jejich služeb vůči handicapovaným uživatelům. Na vytváření standardu by se měli podílet také manažeři knihoven, kteří budou standard testovat v reálném prostředí a následně jej uvedou do praxe v knihovnách.

Jednou z vizí projektu je vytvoření vlastní značky (loga) s názvem „handicap friendly". To by mělo být výstupním bodem tvorby standardu. Logo bude nabízeno knihovnám a bude obsahovat několik úrovní (nevidomí, neslyšící, ...) z toho důvodu, že zásady bezbariérovosti vychází také z dispozičních podmínek samotných budov apod. Získání loga bude vázáno na vytvořený standard a bude zveřejněno na stránkách portálu Bezbarierova.knihovna.cz i na stránkách samotné knihovny. Uživatelé se specifickými potřebami tak budou mít jasnou představu o tom, jaké služby která knihovna nabízí.

2.3.3 Semináře

Aby projekt nebyl zaměřen pouze teoreticky, nabídne knihovníkům také praktickou zkušenost. Na dvou připravovaných seminářích se setkají s ukázkami a příklady z praxe jednotlivých knihoven. Odborníci z nejrůznějších profesních organizací se s nimi podělí o své zkušenosti a důležitým prvkem semináře bude také diskuze. Získané poznatky si účastníci prakticky otestují v zážitkových cvičeních. Samozřejmostí je také setkání se samotnými handicapovanými, kteří se podělí o svoje konkrétní zážitky a o nevýhody, které z jejich situace vyplývají. Absolventi semináře obdrží certifikované osvědčení.

2.4 Publicita projektu

Každá aktivita, jejímž cílem je oslovit určité skupiny uživatelů, musí být účinně propagována. Součástí publicity projektu Bezbariérová knihovna bude vytvoření propagačních materiálů reprezentujících myšlenku projektu. Tak vzniknou především tiskové zprávy a články do odborných periodik, ale také plakáty a další tiskoviny. Projekt bude prezentován na knihovnických konferencích a seminářích. Propagace portálu bude ještě umocněna vytvořením stránky na sociálních sítích a odesíláním newsletterů o novinkách pomocí e-mailové schránky.

2.5 Rozpočet projektu

Studentský projekt získal finanční dotaci ve výši 30 tisíc korun od Kabinetu informačních služeb a knihovnictví  Masarykovy univerzity. Z této částky by projektový tým rád pokryl své základní aktivity, např. vytvoření pracovní skupiny odborníků, vznik loga standardu, honoráře pro lektory na seminářích, propagační materiály atd. Další finanční prostředky by tým rád získal prostřednictvím některého grantového programu.

Závěr

Bariérou se rozumí „překážka, zábrana nebo hráz"[5]. Handicapovaný člověk se s podobnými překážkami setkává doslova na každém kroku. Nevýhody, které z jeho postižení vyplývají, nelze úplně potlačit. Ale jsou to právě knihovníci (informační pracovníci), kteří  vhodným poskytnutím informačních a knihovnických služeb mohou tuto situaci alespoň  zmírnit. Projekt Bezbariérová knihovna by rád docílil toho, aby se interakce mezi knihovníkem a handicapovaným uživatelem stala běžnou součástí knihovnické práce, aby probíhala hladce a cíleně, aby se specializované služby pro handicapové staly v našich knihovnách  samozřejmostí. A hlavně, aby se každá knihovna stala pro postižené osoby dosažitelná! Protože podpora, asistence a vzájemné porozumění je přesně to, co naši zdravotně znevýhodnění spoluobčané nejvíce potřebují.

Naučme se proto „mluvit" s handicapovanými....


Poznámka redakce: v současné době se problematikou integrace dětí s různými handicapy zabývá např. projekt Ruku v ruce Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Použité zdroje

Houšková, Zlata; Pillerová, Vladana. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu. Knihovna [online]. 2008, roč. 19, č. 2, s. 76-95 [cit. 2010-11-21]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna82/82076.htm>. ISSN 1801-3252.

Informace pro knihovny : ZÁKON č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. 1998- [cit. 2010-11-20]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>.

PETRÁČKOVÁ, Věra;  KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. díl, A-K.  1. vyd. Praha : Academia, 1995. 445 s. ISBN 80-200-0523-4.

Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007.Český statistický úřad : Excelentní organizace 2009 [online]. 30.5. 2008, aktualizováno dne 12.6. 2008 [cit. 2010-11-29]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08.


Poznámky


[1] In Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

[2] Informace Českého statistického úřadu za rok 2008.

[3] Statistické údaje organizace NIPOS (Národní  inf. a poradenské středisko pro kulturu) z r. 2006 přebrané z výzkumu NK.

[4] Byly to např. tyto semináře: Knihovny v Evropském roce osob se zdravotním postižením; Asistenční služba knihovníka při práci nevidomého a zrakově postiženého klienta v knihovně;  Odstranění bariér v komunikaci ad.

[5] In PETRÁČKOVÁ, Věra;  KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. díl, A-K.  1. vyd. Praha : Academia, 1995. s. 94. ISBN 80-200-0523-4.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

50 komentářů

Obrázek uživatele Jiří Stodola
Ten výzkum je sice pěkný, ale byl apriorně tak nastavený, že mu unikla jedna podstatná věc. A já jsem přišel na to která, heč. Napsal jsem to slečně managerce do mailu.:-)
Obrázek uživatele Tonda
24. 2. 2011

Mě zas pro změnu uniká podstata Vašeho komentáře. Já dneska poslal taky několika lidem maily s různým obsahem, ale ani by mě nenapadlo, podělit se o zážitky z této činnosti s ostatními prostřednictvím komentáře na Inflow.

Jestliže můžete doplnit výzkum i svoje postřehy, nestyďte se přece a podělte se i s námi ;-)

Obrázek uživatele Jiří Stodola

Sancta simplicitas, jakou podstatu má asi můj komentář? Naznačuji, že vím víc a nepovím.

Vážně, pokud Vás daná problematika zajímá, pak nahlédněte sem: https://sites.google.com/site/ga406090374/

Podstata problému je shrnuta v článku, který vyjde v příštím čísle časopisu Knihovna - knihovnická revue. Dříve text zveřejňovat nebudu.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
I discovered Hubwit as a straightforward s ite, a social center point which is an aggregate of Buyers and Sellers who are prepared to offer online advanced consultancy at conventional cost. 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
I have express a couple of the articles on your site now, and I truly like your style of blogging. I added it to my most loved's blog webpage list and will return soon… Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I am another client of this site so here I saw different articles and posts posted by this site,I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this points in your next articles. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. n7rcn
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
goodness, extraordinary, I was wondering how to cure skin inflammation normally. what's more, discovered your site by google, took in a ton, now i'm somewhat certain. I've bookmark your site and furthermore include rss. keep us refreshed. Weebly blogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. Wordpress baserad webbplats
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019
shocking, magnificent, I was contemplating how to cure skin irritation ordinarily. also, found your site by google, took in a ton, now i'm fairly clear. I've bookmark your site and besides incorporate rss. keep us invigorated. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Find the best essays on is my friend's profile page. wedding dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019

Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It's a Toto site that gives users the winning amount of bets with their solid financial power and watches the users with their fair share.토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

As rumors spread more and more, the private toto site was developed at a tremendous pace,사설배팅토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It is the highest professional soccer league in England and was launched in 1992. It succeeds division 1 of the English football league which it was until the last time.프리미어리그중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Toto Veteran has a lot of investment and management to introduce safe playground of "private toto site". I would like to introduce to you "Safe Toto Site"사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Meanwhile, Seoul Samsung fell into a bogey on the eighth consecutive victory including the last game. Compared to their counterpart Ulsan Mobis, they are also suffering from a lack of physical strength and a lack of provision is obvious.NBA중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Luxury replica quick delivery Hong Kong sa grade All bag types and top quality Hermes and Gucci Montblanc products and watches are only a luxury site. Men's watches, ladies bags, Hong Kong imported luxury goods, such as the usual items that are difficult to get a reasonable purchase in Zeus Hong Kong명품레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
This website has content related to sports lotteries in the Korean peninsula. Many Koreans take advantage of sports game information here. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 무료농구중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free해외스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Sports are activities to compete according to certain rules, including physical activity, as well as various sports and games that borrow the power of tools or animals,스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019
This is a fantastic post I seen on account of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a great post. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

Its most exceedingly bad piece was that the product just worked discontinuously and the information was not precise. You clearly canot go up against anybody about what you have found if the data isn't right. 안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019

I would recommend my profile is crucial to me, I welcome you to inspect this subject... 유흥 업소 알바

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019
It's truly pleasant and meanful. it's truly cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly helped loads of individuals who visit blog and give them usefull data. guttering service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
Gangaur Realtech is a professionally regulated affiliation invest noteworthy energy in arrive organizations where fused organizations are given by specialists to its clients searching for extended a motivating force by owning, having or placing assets into arrive. 메이저놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019

"How to mange your USPS benefits contributions with USPS Liteblue. View your USPS employee benefits, and learn about Health Plans, FEHB, FSA, FEGLI with the USPS New Employee Benefits Handbook". usps employee health benefits

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019

This is a great thing, I think everyone feels this information is very valuable, thank you <a href="https://templerun3.co">temple run 3</a>

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
To start with You got an extraordinary blog .I will be occupied with more comparable subjects. I see you got truly extremely valuable subjects, I will be continually checking your blog much appreciated. rencontre gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
I need you to thank for your season of this great read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! 안전놀이터인 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
I need you to thank for your season of this great read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! 안전놀이터인 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
What a to a great degree stunning post this is. Extremely, exceptional among different presents I've ever observed on find in for as far back as I can recollect. Stunning, essentially keep it up. water restoration near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Hi! This is my first visit to your blog! We are a gathering of volunteers and new exercises in a comparative forte. Blog gave us significant information to work. You have finished an astounding movement! plumber bellevue ne
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Ideal for celebrations, events and tours, what better way to travel in style than in your very own Perth party bus. Whatever the occasion, Bust-A-Move is your sophisticated solution to transporting you and your guests safely to your desired destination, all whilst having fun with your guests in a fully decked out party bus. PARTY BUS PERTH
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019

d’Vine Wine Tours is a new and exciting tour company that was launched in Winter 2013. Ewen and Breana Lawrie are the proud team behind the opening of this fresh, youthful and crisp take on the wine tourism industry. Both born and bred in Perth, they fell in love with Western Australia’s lush South West region swan valley

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
I feel extremely glad to have seen your website page and anticipate such huge numbers of all the more engaging circumstances perusing here. Much appreciated yet again for every one of the points of interest. 소액결제현금화
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 9. 2019
We are tied particularly into the fulfill's reclamation database which empowers us to process your request in a blaze. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 9. 2019
Put aside me chance to see most of the comments, in any case I really got a kick out of the survey. It exhibited being to a great degree valuable to me and Im positive to most of the examiners perfect here! Its constantly wonderful when you can be instructed, and additionally locked in! I am certain you had beguiling composed work this audit. 사설토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 9. 2019
Put aside me chance to see most of the comments, in any case I really got a kick out of the survey. It exhibited being to a great degree valuable to me and Im positive to most of the examiners perfect here! Its constantly wonderful when you can be instructed, and additionally locked in! I am certain you had beguiling composed work this audit. 조루수술
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Power TV is the top TV that you can watch for free. 스포츠분석 Watch the 24-hour counseling sports free of charge. 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019

Whenever I read a blog, I trust that it doesnt baffle me as much as this one. That is to say, I know it was my decision to peruse, however I really thought you have something intriguing to state. All I hear is a pack of whimpering about something that you could settle on the off chance that you werent excessively bustling searching for consideration. Ice Cream Georgia Bakeries

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019
I have bookmarked your site since this site contains important data in it. I am extremely content with articles quality and introduction. You're the best to keep incredible stuff. I am especially appreciative for this site. Ice Cream Oklahoma Bakery
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 10. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. site de rencontre
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 10. 2019
I have express a couple of the articles on your site now, and I extremely like your style of blogging. I added it to my most loved's blog webpage list and will return soon… cold stone francise
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 10. 2019
Whenever I read a blog, I trust that it doesnt baffle me as much as this one. That is to say, I know it was my decision to peruse, however I really thought you have something intriguing to state. All I hear is a pack of whimpering about something that you could settle on the off chance that you werent excessively bustling searching for consideration. la salsa

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback