Bezbarierova.knihovna.cz: Naučme se „mluvit“ s handicapovanými

Příspěvek se zabývá současným stavem poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům se specifickými potřebami. Zohledňuje přitom výzkum, který uskutečnila Národní knihovna České republiky v roce 2007. Dále pojednává o studentském projektu Bezbarierova.knihovna, který je realizován v rámci předmětu Aplikační seminář oboru ISK Masarykovy Univerzity. Jeho cílem je vytvořit odpovídající standard, který by knihovníkům umožnil vhodně poskytovat informační a knihovnické služby handicapovaným uživatelům. Domovskou stránkou projektu bude portál Bezbarierova.knihovna.cz.

 

Logo projektu bezbarierova.knihovna.cz

 

1 Služby knihoven osobám se specifickými potřebami

Každá knihovna je ze zákona povinna poskytovat informační a knihovnické služby všem bez rozdílu[1]. Mezi skupiny uživatelů se specifickými potřebami patří zdravotně znevýhodnění. Mohou to být smyslově (nevidomí, neslyšící, hluchoslepí), mentálně nebo tělesně handicapovaní lidé. Vhodně komunikovat s těmito typy uživatelů však dokážíou pouze někteří informační pracovníci. Není se čemu divit. V České republice neexistují žádné speciální standardy, které by práci s touto majoritní skupinou aprobovaly. Přitom jsou to právě handicapovaní, kteří vhodnou asistenci informačních profesionálů potřebují nejvíce.

Některé veřejné knihovny stále neoplývají ani bezbariérovým přístupem (např. z důvodu sídla v historické budově, kde je jakákoliv rekonstrukce těžce realizovatelná). Poměrně malé procento knihoven poskytuje specializované služby handicapovaným. Mají ve svém fondu například zvukové knihy ve formátu MP3 určené pro nevidomé a slabozraké, poskytují  donášku knih osobám s omezenou pohyblivostí nebo vytváří vzdělávací kurzy a semináře, které učí osoby se zdravotním handicapem pracovat na počítači. Přitom podle statistického úřadu se každý desátý občan České republiky řadí mezi osoby se zdravotním postižením[2].

1.1 Výzkum Národní knihovny

Až donedávna u nás neexistoval dokonce ani jednotný průzkum poskytování knihovnických a informačních služeb zdravotně znevýhodněným. Proto v roce 2007 realizovala Národní knihovna České republiky výzkum s cílem zmapovat spektrum a rozsah těchto služeb ve veřejných knihovnách ČR. Z něho vyplynulo, že knihovny služby uživatelům se specifickými potřebami nabízí, ale často pouze v omezené míře. Jedním z předpokladů NK ČR bylo, že výsledky výzkumu budou využity pro další rozvoj služeb a aktivit v oblasti komunikace s handicapovanými uživateli.

Tiskopis vyplnilo celkem 137 knihoven (kromě krajských a městských knihoven se výzkumu zúčastnilo také několik vysokoškolských, školních, muzejních a dalších specializovaných). Z celkového počtu profesionálních knihoven v ČR provozovaných obcí nebo krajem (785[3]) na dotazníkové šetření odpovědělo pouze 113 z nich. Výsledky výzkumu shrnuje následující graf:

Výsledky výzkumu Národní knihovny z r. 2007

Služby pro tělesně handicapované nabízí 67,9 % knihoven, pro zrakově handicapované 43,1 % knihoven, pro mentálně handicapované 30,7 % knihoven a pro neslyšící je to 21,2 % knihoven. Z tohoto šetření vyplývá, že informační instituce s handicapovanými uživateli pracují, přesto však v omezené míře.

Tato situace je možná důsledkem toho, že výuce knihovníků v oblasti komunikace se zdravotně postiženými se u nás nikdo stabilně nevěnuje. Za zmínku však stojí vzdělávací semináře, které v letech 1999-2004 probíhaly v Krajské knihovně Vysočiny a v Moravské zemské knihovně[4].

V současné době  existuje řada profesních skupin, které se podílí na podpoře a pomoci lidem s různými druhy postižení. Žádná z těchto organizací však nekooperuje s knihovníky a nezaměřuje se na cesty, jak pracovat s klienty se specifickými potřebami v knihovnách. Situace je tak v rámci České republiky nejednotná, knihovny stále spíše hledají různé cesty. Proto vznikla potřeba vytvořit ucelený komplex informací, který by knihovníkům usnadnil práci se zdravotně znevýhodněnými uživateli.  Metodiku, jež by je naučila především nebát se takové komunikace a splnit zásadní knihovnické poslání (poskytnout rovný přístup k informacím komukoliv). Na tuto potřebu reaguje právě projekt Bezbarierova.knihovna.cz.

2 Projekt Bezbarierova.knihovna.cz

Každý chce něco říct!
Někdy slova (ne)stačí...

                                         motto projektu

Projekt si klade za cíl nabídnout knihovníkům a informačním pracovníkům reálnou a praktickou oporu pro práci s handicapovanými uživateli. Především chce zaměstnance knihoven motivovat k dalšímu sebevzdělávání v této oblasti.

Základy komunikace ve znakovém jazyce, bezbariérový přístup do všech oddělení, adresné poskytování informací, osobní přístup a asistovaná pomoc, to vše by mělo být v každé knihovně standardem. Právě vytvoření standardu komunikace s tělesně, mentálně či smyslově handicapovanými patří mezi největší ambice projektu.

2.1 Cílová skupina

Projekt je primárně zacílen na knihovníky a informační pracovníky z různých typů knihoven. Nebude se tedy  specializovat pouze na vybraný okruh informačních profesionálů (např. na pracovníky vysokoškolských knihoven), naopak bude mít širší záběr. Knihovníci by měli být motivováni už jen šíří informací, které jim projekt (ať už na svém portále nebo na seminářích) nabídne a neméně jejich využitelností informací v praxi. Díky nim dokážou snadněji naplnit informační potřeby handicapovaných uživatelů. Problematika komunikace s těmito osobami však nebude efektivní, pokud nebudou pracovníci seznámeni také s pozadím, proč tato komunikace vznikla (a jaká má specifika), tj. s druhy handicapů a jejich konkrétními dopady. Cílem projektu není jen pokrýt celou problematiku, ale nabídnout knihovníkům také možnost přímo se podílet na budování portálu a také poradny, ve které budou odborníci odpovídat na otázky spojené s tímto tématem.

2.2 Realizátoři projektu

Na projektu se spolupodílí studentky navazujícího magisterského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pětičlenný tým tvoří:

Bc. Markéta Babirádová - manažerka projektu. Náplní její práce je celková koordinace projektu a propagace. Kontroluje dodržování termínů, aktualizuje prostředí Basecampu, podílí se na tvorbě obsahu portálu a propagačních materiálů, spolupracuje na organizaci seminářů.

Bc. Helena Selucká - asistentka manažerky projektu. Administruje projektové žádosti, spolupracuje na vytvoření standardu, komunikuje s odborníky. Jejími vedlejšími činnostmi jsou: příprava a realizace seminářů, prezentace projektu na konferencích, oslovování partnerů pro spolupráci, tvorba obsahu portálu.

Bc. Eva Klučinová - v týmu zastává technologickou podporu, spravuje webové prostředí, kontroluje fungování portálu. Dále spolupracuje na přípravě a organizaci seminářů a propagaci a podílí se i na tvorbě grantové žádosti.

Bc. Zdena Rousková - pro tým pracuje jako PR manažerka. Vytváří tiskové zprávy a publikuje články v odborných periodikách, propaguje projekt na sociálních sítích, spolupodílí se na návrzích propagačních materiálů.

Bc. Soňa Jůzová - její hlavní náplní práce je především správa financí a zajišťování certifikátů. Má na starosti také logo „handicap friendly". Mezi její další úkoly patří: tvorba obsahu webu, tvorba podkladů na seminář, nákup materiálu a spolupráce na propagaci.

2.3 Klíčové aktivity projektu

Projektový tým si vytyčil tři základní aktivity, které bude v průběhu jednoho roku realizovat. Je to portál Bezbarierova.knihovna.cz, vytvoření standardu a realizace dvou prakticky zaměřených seminářů pro knihovníky.

2.3.1 Portál Bezbarierova.knihovna.cz

Nově vzniklý webový portál na doméně knihovna.cz bude praktickým a jednoduchým rozcestníkem pro knihovníky, ve kterém najdou mnoho zajímavých informací, které budou využitelné v jejich praxi. Jedním z primárních částí bude charakteristika handicapů, jejich členění a způsoby projevu. Knihovníci se o těchto skupinách uživatelů dozví přehledné a důležité informace a seznámí se se základními pravidly komunikace.

Portál dále nahlédne do problematiky grantových žádostí a legislativy spojené se zdravotně znevýhodněnými lidmi a knihovnami jako takovými. Součástí bude databáze kontaktů na jednotlivá sdružení a organizace, které se primárně zaměřují na handicapované osoby. Sekce Články nabídne praktické zkušenosti odborníků, samotných knihovníků i handicapovaných uživatelů. Na jednotlivé statě budou moci čtenáři reagovat a vést diskusi. V případě specifických dotazů budou moci využít Poradnu, která bude na portále k dispozici. Na dotazy budou odpovídat odborníci, kteří přímo s handicapovanými uživateli pracují.

2.3.2 Standard

Na tvorbě portálu se projektový tým chce podílet ve spolupráci s knihovníky a odborníky z praxe, kteří pracují s handicapovanými uživateli. Z této platformy by měla vzniknout pracovní skupina, která bude společně pracovat na standardu pro knihovny. Tento materiál by měl být pro knihovny závazným dokumentem a měl by tak zlepšovat nabídku jejich služeb vůči handicapovaným uživatelům. Na vytváření standardu by se měli podílet také manažeři knihoven, kteří budou standard testovat v reálném prostředí a následně jej uvedou do praxe v knihovnách.

Jednou z vizí projektu je vytvoření vlastní značky (loga) s názvem „handicap friendly". To by mělo být výstupním bodem tvorby standardu. Logo bude nabízeno knihovnám a bude obsahovat několik úrovní (nevidomí, neslyšící, ...) z toho důvodu, že zásady bezbariérovosti vychází také z dispozičních podmínek samotných budov apod. Získání loga bude vázáno na vytvořený standard a bude zveřejněno na stránkách portálu Bezbarierova.knihovna.cz i na stránkách samotné knihovny. Uživatelé se specifickými potřebami tak budou mít jasnou představu o tom, jaké služby která knihovna nabízí.

2.3.3 Semináře

Aby projekt nebyl zaměřen pouze teoreticky, nabídne knihovníkům také praktickou zkušenost. Na dvou připravovaných seminářích se setkají s ukázkami a příklady z praxe jednotlivých knihoven. Odborníci z nejrůznějších profesních organizací se s nimi podělí o své zkušenosti a důležitým prvkem semináře bude také diskuze. Získané poznatky si účastníci prakticky otestují v zážitkových cvičeních. Samozřejmostí je také setkání se samotnými handicapovanými, kteří se podělí o svoje konkrétní zážitky a o nevýhody, které z jejich situace vyplývají. Absolventi semináře obdrží certifikované osvědčení.

2.4 Publicita projektu

Každá aktivita, jejímž cílem je oslovit určité skupiny uživatelů, musí být účinně propagována. Součástí publicity projektu Bezbariérová knihovna bude vytvoření propagačních materiálů reprezentujících myšlenku projektu. Tak vzniknou především tiskové zprávy a články do odborných periodik, ale také plakáty a další tiskoviny. Projekt bude prezentován na knihovnických konferencích a seminářích. Propagace portálu bude ještě umocněna vytvořením stránky na sociálních sítích a odesíláním newsletterů o novinkách pomocí e-mailové schránky.

2.5 Rozpočet projektu

Studentský projekt získal finanční dotaci ve výši 30 tisíc korun od Kabinetu informačních služeb a knihovnictví  Masarykovy univerzity. Z této částky by projektový tým rád pokryl své základní aktivity, např. vytvoření pracovní skupiny odborníků, vznik loga standardu, honoráře pro lektory na seminářích, propagační materiály atd. Další finanční prostředky by tým rád získal prostřednictvím některého grantového programu.

Závěr

Bariérou se rozumí „překážka, zábrana nebo hráz"[5]. Handicapovaný člověk se s podobnými překážkami setkává doslova na každém kroku. Nevýhody, které z jeho postižení vyplývají, nelze úplně potlačit. Ale jsou to právě knihovníci (informační pracovníci), kteří  vhodným poskytnutím informačních a knihovnických služeb mohou tuto situaci alespoň  zmírnit. Projekt Bezbariérová knihovna by rád docílil toho, aby se interakce mezi knihovníkem a handicapovaným uživatelem stala běžnou součástí knihovnické práce, aby probíhala hladce a cíleně, aby se specializované služby pro handicapové staly v našich knihovnách  samozřejmostí. A hlavně, aby se každá knihovna stala pro postižené osoby dosažitelná! Protože podpora, asistence a vzájemné porozumění je přesně to, co naši zdravotně znevýhodnění spoluobčané nejvíce potřebují.

Naučme se proto „mluvit" s handicapovanými....


Poznámka redakce: v současné době se problematikou integrace dětí s různými handicapy zabývá např. projekt Ruku v ruce Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Použité zdroje

Houšková, Zlata; Pillerová, Vladana. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu. Knihovna [online]. 2008, roč. 19, č. 2, s. 76-95 [cit. 2010-11-21]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna82/82076.htm>. ISSN 1801-3252.

Informace pro knihovny : ZÁKON č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. 1998- [cit. 2010-11-20]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>.

PETRÁČKOVÁ, Věra;  KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. díl, A-K.  1. vyd. Praha : Academia, 1995. 445 s. ISBN 80-200-0523-4.

Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007.Český statistický úřad : Excelentní organizace 2009 [online]. 30.5. 2008, aktualizováno dne 12.6. 2008 [cit. 2010-11-29]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08.


Poznámky


[1] In Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

[2] Informace Českého statistického úřadu za rok 2008.

[3] Statistické údaje organizace NIPOS (Národní  inf. a poradenské středisko pro kulturu) z r. 2006 přebrané z výzkumu NK.

[4] Byly to např. tyto semináře: Knihovny v Evropském roce osob se zdravotním postižením; Asistenční služba knihovníka při práci nevidomého a zrakově postiženého klienta v knihovně;  Odstranění bariér v komunikaci ad.

[5] In PETRÁČKOVÁ, Věra;  KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. díl, A-K.  1. vyd. Praha : Academia, 1995. s. 94. ISBN 80-200-0523-4.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

198 komentářů

Obrázek uživatele Jiří Stodola
Ten výzkum je sice pěkný, ale byl apriorně tak nastavený, že mu unikla jedna podstatná věc. A já jsem přišel na to která, heč. Napsal jsem to slečně managerce do mailu.:-)
Obrázek uživatele Tonda
24. 2. 2011

Mě zas pro změnu uniká podstata Vašeho komentáře. Já dneska poslal taky několika lidem maily s různým obsahem, ale ani by mě nenapadlo, podělit se o zážitky z této činnosti s ostatními prostřednictvím komentáře na Inflow.

Jestliže můžete doplnit výzkum i svoje postřehy, nestyďte se přece a podělte se i s námi ;-)

Obrázek uživatele Jiří Stodola

Sancta simplicitas, jakou podstatu má asi můj komentář? Naznačuji, že vím víc a nepovím.

Vážně, pokud Vás daná problematika zajímá, pak nahlédněte sem: https://sites.google.com/site/ga406090374/

Podstata problému je shrnuta v článku, který vyjde v příštím čísle časopisu Knihovna - knihovnická revue. Dříve text zveřejňovat nebudu.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
I discovered Hubwit as a straightforward s ite, a social center point which is an aggregate of Buyers and Sellers who are prepared to offer online advanced consultancy at conventional cost. 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
I have express a couple of the articles on your site now, and I truly like your style of blogging. I added it to my most loved's blog webpage list and will return soon… Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this subjects in your next articles. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I am another client of this site so here I saw different articles and posts posted by this site,I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this points in your next articles. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. n7rcn
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
goodness, extraordinary, I was wondering how to cure skin inflammation normally. what's more, discovered your site by google, took in a ton, now i'm somewhat certain. I've bookmark your site and furthermore include rss. keep us refreshed. Weebly blogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. Wordpress baserad webbplats
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019
shocking, magnificent, I was contemplating how to cure skin irritation ordinarily. also, found your site by google, took in a ton, now i'm fairly clear. I've bookmark your site and besides incorporate rss. keep us invigorated. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Find the best essays on is my friend's profile page. wedding dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019

Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It's a Toto site that gives users the winning amount of bets with their solid financial power and watches the users with their fair share.토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

As rumors spread more and more, the private toto site was developed at a tremendous pace,사설배팅토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It is the highest professional soccer league in England and was launched in 1992. It succeeds division 1 of the English football league which it was until the last time.프리미어리그중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Toto Veteran has a lot of investment and management to introduce safe playground of "private toto site". I would like to introduce to you "Safe Toto Site"사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Meanwhile, Seoul Samsung fell into a bogey on the eighth consecutive victory including the last game. Compared to their counterpart Ulsan Mobis, they are also suffering from a lack of physical strength and a lack of provision is obvious.NBA중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Luxury replica quick delivery Hong Kong sa grade All bag types and top quality Hermes and Gucci Montblanc products and watches are only a luxury site. Men's watches, ladies bags, Hong Kong imported luxury goods, such as the usual items that are difficult to get a reasonable purchase in Zeus Hong Kong명품레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
This website has content related to sports lotteries in the Korean peninsula. Many Koreans take advantage of sports game information here. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 무료농구중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free해외스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Sports are activities to compete according to certain rules, including physical activity, as well as various sports and games that borrow the power of tools or animals,스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019
This is a fantastic post I seen on account of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a great post. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

Its most exceedingly bad piece was that the product just worked discontinuously and the information was not precise. You clearly canot go up against anybody about what you have found if the data isn't right. 안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019

I would recommend my profile is crucial to me, I welcome you to inspect this subject... 유흥 업소 알바

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019
It's truly pleasant and meanful. it's truly cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly helped loads of individuals who visit blog and give them usefull data. guttering service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
Gangaur Realtech is a professionally regulated affiliation invest noteworthy energy in arrive organizations where fused organizations are given by specialists to its clients searching for extended a motivating force by owning, having or placing assets into arrive. 메이저놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019

"How to mange your USPS benefits contributions with USPS Liteblue. View your USPS employee benefits, and learn about Health Plans, FEHB, FSA, FEGLI with the USPS New Employee Benefits Handbook". usps employee health benefits

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019

This is a great thing, I think everyone feels this information is very valuable, thank you <a href="https://templerun3.co">temple run 3</a>

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
To start with You got an extraordinary blog .I will be occupied with more comparable subjects. I see you got truly extremely valuable subjects, I will be continually checking your blog much appreciated. rencontre gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
I need you to thank for your season of this great read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! 안전놀이터인 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
I need you to thank for your season of this great read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! 안전놀이터인 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
What a to a great degree stunning post this is. Extremely, exceptional among different presents I've ever observed on find in for as far back as I can recollect. Stunning, essentially keep it up. water restoration near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Hi! This is my first visit to your blog! We are a gathering of volunteers and new exercises in a comparative forte. Blog gave us significant information to work. You have finished an astounding movement! plumber bellevue ne
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Ideal for celebrations, events and tours, what better way to travel in style than in your very own Perth party bus. Whatever the occasion, Bust-A-Move is your sophisticated solution to transporting you and your guests safely to your desired destination, all whilst having fun with your guests in a fully decked out party bus. PARTY BUS PERTH
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019

d’Vine Wine Tours is a new and exciting tour company that was launched in Winter 2013. Ewen and Breana Lawrie are the proud team behind the opening of this fresh, youthful and crisp take on the wine tourism industry. Both born and bred in Perth, they fell in love with Western Australia’s lush South West region swan valley

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
I feel extremely glad to have seen your website page and anticipate such huge numbers of all the more engaging circumstances perusing here. Much appreciated yet again for every one of the points of interest. 소액결제현금화
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 9. 2019
We are tied particularly into the fulfill's reclamation database which empowers us to process your request in a blaze. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 9. 2019
Put aside me chance to see most of the comments, in any case I really got a kick out of the survey. It exhibited being to a great degree valuable to me and Im positive to most of the examiners perfect here! Its constantly wonderful when you can be instructed, and additionally locked in! I am certain you had beguiling composed work this audit. 사설토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 9. 2019
Put aside me chance to see most of the comments, in any case I really got a kick out of the survey. It exhibited being to a great degree valuable to me and Im positive to most of the examiners perfect here! Its constantly wonderful when you can be instructed, and additionally locked in! I am certain you had beguiling composed work this audit. 조루수술
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Power TV is the top TV that you can watch for free. 스포츠분석 Watch the 24-hour counseling sports free of charge. 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019

Whenever I read a blog, I trust that it doesnt baffle me as much as this one. That is to say, I know it was my decision to peruse, however I really thought you have something intriguing to state. All I hear is a pack of whimpering about something that you could settle on the off chance that you werent excessively bustling searching for consideration. Ice Cream Georgia Bakeries

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019
I have bookmarked your site since this site contains important data in it. I am extremely content with articles quality and introduction. You're the best to keep incredible stuff. I am especially appreciative for this site. Ice Cream Oklahoma Bakery
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019
I at last discovered sublime post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark districts. thanks.Quality presents is the key on welcome the guests to visit the page, that is the thing that this site page is giving. คาสิโนออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. 그래프게임

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019
Staggering post I should state and thankful for the information. Bearing is obviously a sticky subject. In any case, is still among the focal subjects of our shot. I respect your post and suspect more. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 11. 2019

Staggering post I should state and thankful for the information. Bearing is obviously a sticky subject. In any case, is still among the focal subjects of our shot. I respect your post and suspect more.  bk8

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 11. 2019
Phenomenal blog. I delighted in researching your articles. This is to an extraordinary degree an amazing examined for me. I have bookmarked it and I am suspecting inspecting new articles. Continue doing shocking! lsm99
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 11. 2019
Phenomenal blog. I delighted in researching your articles. This is to an extraordinary degree an amazing examined for me. I have bookmarked it and I am suspecting inspecting new articles. Continue doing shocking! lsm99
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019
To an extraordinary degree beautiful and enthralling post. I was chasing down this sort of data and recognized inspecting this one. Continue posting. Grateful for sharing. 메이저놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019
I truly recognize basically looking at the lion's offer of your weblogs. Essentially anticipated that would provoke you that you have individuals like me who regard your work. Certainly a brilliant post. Finish off to you! The data that you have given is exceptionally significant. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

This is very significant, and yet necessary towards just click this unique backlink: abogado de visa u

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2019
Your texts on this subject are correct, see how I wrote this site is really very good. abogados en houston
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2019

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Ice Cream Northcarolina Cup Cakes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2019
Goodness! Such an amazing and pleasing post this is. I super venerate it. It's so awesome along these lines magnificent. I am just bewildered. I assume that you continue doing your work like this later on as well. sub sanwiches
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2019
If you own the restaurant or hotel and even regularly provide meals in order to customers in the program of your business, typically the 50% limit does certainly not apply. Ice Cream Missouri Cake
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2019
If you own the restaurant or hotel and even regularly provide meals in order to customers in the program of your business, typically the 50% limit does certainly not apply. Ice Cream Missouri Cake
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 11. 2019
These you will then observe the most vital thing, the application gives you a site an effective critical web page: taco time
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 11. 2019

I'm merry I discovered this blog! Sometimes, understudies need to mental the keys of beneficial academic articles making. Your top notch finding out about this awesome post can transform into a true blue explanation behind such people. nice one  mexican restaurant

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019

The writer is scorching about procuring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has understood the arrangement of this article.  maui helicopter tours

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019
I am overpowered by your post with such a pleasant theme. Generally I visit your sites and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most calculable. Well done! Surf City Squeeze
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019
I am overpowered by your post with such a pleasant theme. Generally I visit your sites and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most calculable. Well done! Surf City Squeeze
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019
I am overpowered by your post with such a pleasant theme. Generally I visit your sites and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most calculable. Well done! Surf City Squeeze
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019
Grateful to you for your post, I search for such article along time, today I discover it at long last. this post give me heaps of incite it is to an awesome degree steady for me. maui helicopter tours
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019

Whenever I read a blog, I trust that it doesnt baffle me as much as this one. That is to say, I know it was my decision to peruse, however I really thought you have something intriguing to state. All I hear is a pack of whimpering about something that you could settle on the off chance that you werent excessively bustling searching for consideration.  Ice Cream Cake In Hawai

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2019
In case you have not previously included this as salary, no allowance for the bad debt can get taken. Ice Cream Cup Cakes In NYC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2019
Gives you the best site address I know there alone you'll discover how simple it is. Ice Cream Bakery In Rhode Island
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2019
Gives you the best site address I know there alone you'll discover how simple it is. Ice Cream Bakery In Rhode Island
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 11. 2019

I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work!  mexican food

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019

I comprehend this section. I understand You put an a large number of battle to establish this story. I appreciate your procedure. taco time

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Insurance -- Payments made toward insurance policy policies used to protect the assets and functions of a business are often deductible. sub sanwiches
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019

Since 1990, all of us have helped small , medium-sized businesses with their accounting and payroll need.  sub sanwiches

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Mmm.. amazing to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to also secure for my own specific site like I see some phenomenal and stimulated working in your site. 바둑이사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
it's to an extraordinary degree cool blog. Interfacing is unimaginably gainful thing.you have truly had any sort of impact 부스타빗
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
To a great degree roused! Everything is extraordinarily open and clear illustration of issues. It contains truly realities. Your site is incredibly imperative. Thankful for sharing. thai express
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019

To ensure that an individual take the maximum quantity of deductions that your organization is eligible for, this is important to retain your financial books plus records current. 사설토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
Attempting to express profound gratitude won't just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your composed work. I will rapidly get your rss channel to stay taught of any updates. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
These you will then observe the most vital thing, the application gives you a site an effective critical web page: taco time
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
I am overpowered by your post with such a pleasant theme. Generally I visit your sites and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most calculable. Well done! Surf City Squeeze
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
I am overpowered by your post with such a pleasant theme. Generally I visit your sites and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most calculable. Well done! Surf City Squeeze
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
I am overpowered by your post with such a pleasant theme. Generally I visit your sites and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most calculable. Well done! Surf City Squeeze
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019

The writer is scorching about procuring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has understood the arrangement of this article.  scg9

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
Below we possess included some of the particular most common ones. 로투스홀짝
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I just idea it might be a plan to post incase any other person was having issues inquiring about yet I am somewhat uncertain in the event that I am permitted to put names and addresses on here. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019

Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post. we need work out more techniques in this regard. thanks for sharing. check plagiarism

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019

Meals and Entertainment -- Amounts that you just pay intended for meals and entertainment expenditure can be deducted around 50%. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2019
This is a grand article, Given such an exceptional measure of data in it, These sort of articles keeps the customers vitality for the site, and keep sharing more ... positive conditions. bajas laborales fraudulentas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2019

Gangaur Realtech is a professionally overseen association work in land administrations where incorporated administrations are given by experts to its customers looking for expanded an incentive by owning, possessing or putting resources into land.  bk8

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2019

This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. ทางเข้า bk8

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference artisti contemporanei
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
Attempting to express profound gratitude won't just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your composed work. I will rapidly get your rss channel to stay taught of any updates. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
Truly regard this incredible post that you have suited us.Great site and an uncommon subject in like manner I truly get shocked to analyze this. Its better than typical. succo di mela
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
I am awed by the data that you have on this blog. It displays how well you welcome this subject. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
In the wake of looking at your article I was stunned. I comprehend that you clear up it uncommonly well. Likewise, I accept that various perusers will in like way encounter how I feel in the wake of examining your article. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
In the wake of looking at your article I was stunned. I comprehend that you clear up it uncommonly well. Likewise, I accept that various perusers will in like way encounter how I feel in the wake of examining your article. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

Would <p><a href="https://www.majorsafe777.com" target="_blank" title="메이저놀이터">메이저놀이터</a>

know that will you can deduct the leisure activity expenses from your own personal taxation? Well you could as long as an individual allow it to be into a authentic business. The most effective way is to be able to keep great documents associated with what you spend and make in your business. Everything that you purchase for your own hobby should be expensed and every dollar an individual make needs to be accounted regarding as well.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign !  <a href="https://argadetectives.com/infidelidades-conyugales.html">detectives infidelidades Madrid</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign !  <a href="https://argadetectives.com/infidelidades-conyugales.html">detectives infidelidades Madrid</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign !  <a href="https://argadetectives.com/infidelidades-conyugales.html">detectives infidelidades Madrid</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign !  <a href="https://argadetectives.com/infidelidades-conyugales.html">detectives infidelidades Madrid</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign !  <a href="https://argadetectives.com/infidelidades-conyugales.html">detectives infidelidades Madrid</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign !  <a href="https://argadetectives.com/infidelidades-conyugales.html">detectives infidelidades Madrid</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

shocking, transcendent, I was pondering how to cure skin aggravation routinely. similarly, found your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and furthermore join rss. keep us revived.  upphandling av it-system

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

shocking, transcendent, I was pondering how to cure skin aggravation routinely. similarly, found your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and furthermore join rss. keep us revived.  upphandling av it-system

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

shocking, transcendent, I was pondering how to cure skin aggravation routinely. similarly, found your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and furthermore join rss. keep us revived.  upphandling av it-system

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2019

This is a magnificent article, Given such an exceptional measure of information in it, These kind of articles keeps the clients fervor for the site, and continue sharing more ... positive conditions.  it system upphandling

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2019
Hi! This is my first visit to your blog! We are a gathering of volunteers and new exercises in a comparative claim to fame. Blog gave us significant information to work. You have finished an amazing movement! cafe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 11. 2019

This is a magnificent article, Given such an exceptional measure of information in it, These kind of articles keeps the clients fervor for the site, and continue sharing more ... positive conditions.  https://acquistitop.it/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019
shocking, transcendent, I was pondering how to cure skin aggravation routinely. similarly, found your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and furthermore join rss. keep us revived. https://acquistitop.it/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019
shocking, transcendent, I was pondering how to cure skin aggravation routinely. similarly, found your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and furthermore join rss. keep us revived. https://acquistitop.it/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019
Hi! This is my first visit to your blog! We are a gathering of volunteers and new exercises in a comparative claim to fame. Blog gave us significant information to work. You have finished an amazing movement! site de rencontre gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019
About Suzanne Willis My Mission Statement:My philosophy is simple: clients come first. I pledge to be in constant communication with my clients, keeping them fully informed throughout the entire buying or selling process. I believe that if you’re not left with an amazing experience, I haven’t done my job. I don’t measure success through achievements or awards, but through the satisfaction of my clients. Homes for sale in White County
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. best website hosting in 2020
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. best website hosting in 2020
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. avvocato matrimonialista
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. dichiarazione dei redditi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. dichiarazione dei redditi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
I have a mission that I'm quite recently chipping away at, and I have been at the post for such data dichiarazione dei redditi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
llo there mates, it is incredible composed piece completely characterized, proceed with the great work always. carrozzina neonato
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
llo there mates, it is incredible composed piece completely characterized, proceed with the great work always. carrozzina neonato
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. تحميل برامج كمبيوتر
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. تحميل برامج كمبيوتر
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2019

I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon… 안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is superb" Great work! ทางเข้า lsm99
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is superb" Great work! ทางเข้า lsm99
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is superb" Great work! ทางเข้า lsm99
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 12. 2019
I would highly recommend London gutter clean to help with any guttering issues you may have. gutter replacement
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 12. 2019
Come to discover the fabulous world of divinatory arts with a team of professional fortune tellers to guide you through the path of your destiny. Answers, good advices and many more awaits for you to call the 0892 22 20 22 and get a free consultation in company of your favorite psychic. voyance par telephone gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 12. 2019
더킹카지노 와 예스카지노 를 홍보합니다 더킹카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 12. 2019
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. motorbike rental Chiang Mai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2019

 

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.   <a href="https://pizzatowels.com">토토사이트</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. Anthony Dietrich Gainesville VA
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2019
You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.   <a href="https://pizzatowels.com">토토사이트</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2019

I unquestionably appreciating each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post.  Pinoy Lambingan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2019
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2019
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2019
I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article...  <a href="https://hblbatteries.com">ni cd cell</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2019
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing. esecuzione forzata
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2019
Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've truly delighted in perusing this article today and I figure this may be outstanding amongst other article that I've perused yet. If it's not too much trouble keep this work going ahead in a similar quality. rimedi naturali pelle secca
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2019
Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've truly delighted in perusing this article today and I figure this may be outstanding amongst other article that I've perused yet. If it's not too much trouble keep this work going ahead in a similar quality. rimedi naturali pelle secca
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2019
Do you worry about what happens at home when you're not there? You may be afraid of intruders coming in, the dog chewing on the new pillows, or the kids not coming home from school. Home security cameras can give you peace of mind whether you are in the office or in another country. Modern home security cameras offer a host of unique features, such as facial recognition, two-way audio, and projectors, bringing the security of your smart home to a whole new level. And since 2018, wireless security cameras that allow you to avoid the hassle of bulky cables are all the rage. We researched and assembled the best wireless security cameras on the market camera surveillance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. aceto di sidro di mele
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. aceto di sidro di mele
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2019

You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.  <a href="http://www.adventuresinparenting.me/walmartone-or-onwalmart-www-walmarto...">onewalmartwire.com </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2019

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.  <a href="https://great-supplements.com/10538/walmart-store-hours-keep-this-in-mind/">walmartone wire associate login/a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. Delta Bpo Solutions
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2019
SBHI Cleaning Services has been providing professional office cleaning, strata cleaning and commercial cleaning services since 2002. We have vast experience in handling all kinds of cleaning tasks, contact us now for an obligation free quote. strata cleaning sydney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019

You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.  <a href="https://wordsporn.com">Words Porn</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This cheerful market is packed from early morning till 9 am. It is located near Wat Hua Wiang on Sighanatbumrung Road. One can experience the true culture of the people and do a little shopping of the various local products sold there. Mae Hong Son
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.  <a href="https://wordsporn.com">Words Porn</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
HeliDrone specialises in UAV drone surveys. Get fast & affordable photographic and video surveys for building & roof inspections. London based can travel all over the UK. drone roof surveys
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
HeliDrone specialises in UAV drone surveys. Get fast & affordable photographic and video surveys for building & roof inspections. London based can travel all over the UK. drone roof surveys
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
Is there a way that you can make more posts on this theme? It was truly very great, I cherished your edge on it. best burgers on phillip island
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2019

You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. <a href="https://fitnessvolt.com/keto-calculator/">Fitness Volt</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2019

This is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. <a href="https://fitnessvolt.com/keto-calculator/"> Fitness Volt </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2019
This post is extremely superb. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. You rock for this better than average post. I truly value it! 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2019

I will really esteem the writer's choice for picking this wonderful article appropriate to my matter.Here is significant delineation about the article matter which helped me more.  우리카지노

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2019
Интернет становится все более и более амбициозным, поскольку он достигает своего богатства. Одним из первых шагов к этому является владение веб-сайтом. Находя свои сайты, предоставляя людям информацию о ваших услугах или продуктах, доверяя вам, глядя на ваших клиентов и максимально используя ваши маркетинговые действия. Вы можете оказать профессиональную помощь в этой области, разработав веб-сайт в соответствии с вашим профилем работы. Кроме того, если вы хотите, чтобы ваш веб-сайт показал отличную производительность в Интернете, вы также можете воспользоваться другими нашими услугами. Здесь вы можете работать с Google и другими браузерами, охватывать большую часть своей страницы в своей поисковой системе, получать информацию о YouTube, Facebook и других социальных сетях, а также о том, как вы можете ежемесячно посещать ваш сайт. Узнайте больше о других. https://www.interactivemedia.az
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2019
Интернет становится все более и более амбициозным, поскольку он достигает своего богатства. Одним из первых шагов к этому является владение веб-сайтом. Находя свои сайты, предоставляя людям информацию о ваших услугах или продуктах, доверяя вам, глядя на ваших клиентов и максимально используя ваши маркетинговые действия. Вы можете оказать профессиональную помощь в этой области, разработав веб-сайт в соответствии с вашим профилем работы. Кроме того, если вы хотите, чтобы ваш веб-сайт показал отличную производительность в Интернете, вы также можете воспользоваться другими нашими услугами. Здесь вы можете работать с Google и другими браузерами, охватывать большую часть своей страницы в своей поисковой системе, получать информацию о YouTube, Facebook и других социальных сетях, а также о том, как вы можете ежемесячно посещать ваш сайт. Узнайте больше о других. https://www.interactivemedia.az
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2019

Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day  ทางเข้า lsm99

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019
They're delivered by the absolute best degree engineers will's identity recognized for your polo dress making. You'll discover polo Ron Lauren inside select exhibit which incorporate specific classes for men, ladies. taxi service in dehradun
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019
They're delivered by the absolute best degree engineers will's identity recognized for your polo dress making. You'll discover polo Ron Lauren inside select exhibit which incorporate specific classes for men, ladies. taxi service in dehradun
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019
I think this is a useful post and it is extremely valuable and educated. in this way, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. Colorado landlords
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019

I have a mission that I'm quite recently chipping away at, and I have been at the post for such data  먹튀검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2019
They're delivered by the absolute best degree engineers will's identity recognized for your polo dress making. You'll discover polo Ron Lauren inside select exhibit which incorporate specific classes for men, ladies. passeggino leggero inglesina
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2019
Junk removal is what we do best! Our work includes but is not limited to property clean up, construction site debris removal, yard waste, appliances, and single item pick up. Junk Removal Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2019
llo there mates, it is unfathomable formed piece totally delineated, continue with the amazing work continually. diritto fallimentare
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2019
Staggering post I should state and thankful for the information. Direction is verifiably a sticky subject. In any case, is still among the fundamental subjects of our chance. I esteem your post and foresee more. Tony Dietrich Gainesville VA
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2019
Making with style and getting incredible compliments on the article is hard, to be honest.But you've done it so gently and with so cool feeling and you've nailed the action. This article is had with style and I am giving awesome compliment. Best! london gold scottsdale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2019
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! pawn shop in glendale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2019
They're delivered by the absolute best degree engineers will's identity recognized for your polo dress making. You'll discover polo Ron Lauren inside select exhibit which incorporate specific classes for men, ladies. 예스카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2019

Good morning. Introducing my homepage. This is a live casino site where you can enjoy various games such as Blackjack, Toto, Powerball, Poker, Baccarat, and Speed ​​Game. Click the link and you'll be taken directly <a href="https://www.zinbbey.com/">마이다스카지노</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2019

I am glad to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and execute the idea. Much obliged to you for the post. <a href="https://www.bacara.site/goldcasino" title="골드카지노">골드카지노</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2019

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign.  <a href="http://www.i-mortgage-rates.com/add-spice-to-your-life-with-mexican-meals/">mexican restaurant near me</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2019
Mii Beauty is a Sydney based beauty studio providing microblading courses and eyebrow tattoo training courses. Contact us now if you would like to learn about microblading. microblading training
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2019
The sugar daddy is happy to pursue women with beautiful figures and ready to invest in big gifts. While on another side of the city, T.J is a sarcastic lover Self-reflection
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2019
The sugar daddy is happy to pursue women with beautiful figures and ready to invest in big gifts. While on another side of the city, T.J is a sarcastic lover Self-reflection
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2019
The sugar daddy is happy to pursue women with beautiful figures and ready to invest in big gifts. While on another side of the city, T.J is a sarcastic lover Self-reflection
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2019

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! <a href="https://freevendors.com">Vending Services in Houston</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2019

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! <a href="https://freevendors.com">Vending Services in Houston</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 12. 2019
A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 12. 2019
A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 12. 2019

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. <a href="http://www.wezimbabwe.org/comcast-satisfies-all-of-your-telephone-web-an...">comcast email login</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 12. 2019

Thank you for always helping

Many people are happy with your information sharing

I always want to be a good friend and share many things together.

Thank you...!! 먹튀검증사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 1. 2020
I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 1. 2020
To begin with You got an extraordinary blog .I will be keen on more comparable points. I see you got extremely exceptionally valuable subjects, I will be continually checking your blog much appreciated. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 1. 2020
To begin with You got an extraordinary blog .I will be keen on more comparable points. I see you got extremely exceptionally valuable subjects, I will be continually checking your blog much appreciated. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 1. 2020

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! <a href="http://www.snapchathackpass.com/10-ideas-on-how-to-write-a-enterprise-e-...">twc mail logiin</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 1. 2020
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2020

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. <a href="https://www.marketing1on1.com/">Are you looking for internet marketing services? check out marketing1on1</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2020

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

I am appreciative of your assistance and look forward to your continuing to work on our account. Thank you for referring the article to me.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

website copywriting agency

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2020

This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. <a href="https://azguru.today/surprise-repairs">Garage Door Replacement Peoria</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 1. 2020

New web site is looking good. Thanks for the great effort. <a href="https://www.enchantedfloristaz.com">Enchanted Florist</a>

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback