Bezpečně v kyberprostoru

Autorem článku je Martin Hájek, člen projektového týmu INebe (Informační (ne)Bezpečí), který sepsal své dojmy ze dvou přednášek, věnovaných problematice bezpečí v kyberprostoru - první určené pro pedagogické pracovníky ze všech škol Jihomoravského kraje a druhé, která byla určena pro pracovníky OSPOD.
Která skupina je podle výzkumů nejvíce ohrožena v kyberprostoru? Nevíte? Myslím, že alespoň tušíte. Ano, přesně tak, jsou to děti. A to děti všeho věku. Protože se s informační a komunikační technologií setkávají každý den a žijí s ní v určité symbióze.  Doslova se život bez výpočetní techniky neumějí představit.

Položme si jednu základní otázku. Co děláme proto, aby naše děti byly v bezpečí? Jakým způsobem se je pokoušíme chránit proti nebezpečí virtuálního světa? Jedním z nejúčinnějších způsobů obrany, je naučit je rozlišovat mezi tím, co mohou a co nemohou v kybersvětě dělat. Ukázat jim, kde všude na ně číhá nebezpečí a jaké hrůzy je mohou potkat. Jak to však udělat, když ani my přesně nevíme, čeho se v kybersvětě vyvarovat? V odpověď na tuto otázku se zájemci z řad pedagogů a pracovníků OSPOD  - Orgán sociálně-právní ochrany dětí - přihlásili na semináře, které koná projekt Jihomoravského kraje Bezpečně v kyberprostoru.

Tématem těchto seminářů byl fenomén kyberšikana. Protože si náš projekt Informační (ne)Bezpečí klade za cíl, co nejlépe vzdělávat svoji cílovou skupinu, vydal se i náš zástupce na dva z těchto seminářů. První z nich byl zaměřený na vzdělávání pedagogických pracovníků ze všech škol Jihomoravského kraje a konal se 21. února 2012. Druhý z nich byl určený pro pracovníky OSPOD a uskutečnil se 28. února 2012. Na oba semináře přišlo 116 návštěvníků, kteří napjatě a se zájmem sledovali prezentace všech přednášejících.

Účast na obou akcích byla podmíněna přihlášením u koordinátorky projektu Martiny Brtnické na webových stránkách projektu. Každému z návštěvníků bylo podle údajů při registraci vystaveno potvrzení o účasti na semináři. Každý také obdržel soubor materiálů s informacemi o projektu Bezpečně v kyberprostoru. Dále užitečné informace o škodlivých jevech na internetu, o tom, co je to kyberšikana, jak se jí bránit včetně informací o trestně právní odpovědnosti. Materiály byly doplněny o  kontakty na jednotlivé přednášející i další tvůrce projektu. Součástí balíčku bylo i výukové DVD. Jeho tvůrcem je team projektu Bezpečně v kyberprostoru. V balíčku nechyběla ani příručka pro rodiče s užitečnými radami a tipy, jak děti ochránit před informačním nebezpečím.

Oba dva semináře měli stejnou náplň i průběh. Rozdíl byl jen v osobách přednášejících. Pro lepší přehlednost uvádíme soupis přednášejících s názvy jejich příspěvků.

21. ledna 2011 - 9:00 - 11:30

Bc. Martina Brtnická - KrÚ JMK - Úvodní slovo a představení projektu Bezpečně v kyberprostoru

Mgr. Jan Čoupek - Prevence a poradenství Městské policie v Brně

JUDr. Kateřina Jirásková Městské státní zastupitelství Brno - Trestně právní odpovědnost

Bc. Dagmar Neugebauerová - Orgán sociálně-právní ochrany dětí - OSPOD

Mgr. Kristýna Jurková - Pedagogicko-psychologická poradna

Bc. Martina Brtnická - KrÚ JMK - Představení výukového DVD a závěrečné slovo

 

28. ledna 2011 - 9:00 - 11:30

Bc. Martina Brtnická - KrÚ JMK - Úvodní slovo a představení projektu Bezpečně v kyberprostoru

Mgr. Jan Čoupek - Prevence a poradenství Městské policie v Brně

kpt. Mgr. Roman Mráka - Oddělení informační kriminality Policie ČR

Marta Hrubá - státní zastupitelství MSZ - trestně právní odpovědnost + praxe

Bc. Dagmar Neugebauerová - Orgán sociálně-právní ochrany dětí - OSPOD

Mgr. Kristýna Jurková - Pedagogicko-psychologická poradna

Bc. Martina Brtnická - KrÚ JMK - Představení výukového DVD a závěrečné slovo

 

V této části bychom rádi představili příspěvky jednotlivých tvůrců projektu:

Bc. Martina Brtnická - KrÚ JMK - Úvodní slovo a představení projektu Bezpečně v kyberprostoru

Bezpečně v kyberprostoru je projekt Policie České republiky a Jihomoravského kraje. Zaměřuje se na omezování rozšiřování nebezpečných počítačových jevů, zvyšování informovanosti občanů jihomoravského kraje a jejich motivaci k zajišťování vlastní bezpečnosti pomocí jednotlivých seminárů. Snaží se také o provázání jednotlivých složek, které mají možnost přispět k informovanosti občanů. Jedná se o tyto: škola, obec, policie. V rámci toho spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou, Střední odbornou školou obchodní a Středním odborným učilištěm řemesel v Moravském Krumlově. V neposlední řadě také s Orgánem sociálně právní ochrany dětí a Státním zastupitelstvím. Nedílným partnerem projektu je také Policie České republiky.

Mgr. Jan Čoupek - Prevence a poradenství Městské policie v Brně

Ve svém příspěvku uvedl základní terminologické údaje, které by měl dobře znát každý, kdo by rád měl přehled v problematice kyberšikany a znal další nebezpečí kybersvěta. Protože se magister Čoupek zaměřuje na prevenci u dětí na základních školách, byla i jeho prezentace takto laděná. Upozorňoval na to, že se téměř 90 % dětí mladších patnácti let na internetu vydává za někoho jiného.  Toto chování se označuje jako cybergrooming a týká se jak dětské tak i dospělé populace.
V další části příspěvku se věnoval cyberstalkingu. To je chování, při kterém se pachatel dopouští pronásledování a obtěžování jiné osoby prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Může se také jednat o nabízení nevyžádaných služeb a věcí, nebo zastrašování přes internet.

V problematice kyberšikany lze nalézt také výraz Happy Slapping. Ten označuje chování, jehož cílem je nečekaný fyzický útok na nebohou oběť. Tento útok je nahrán na mobilní zařízení a následně odeslán na některý webový server, kde si jej může kdokoliv prohlédnout. Ke každému z výše vysvětlených pojmů, přidal magister Čoupek i instruktážní video, které mělo dokreslovat celkovou závažnost probíraného tématu. Svůj výklad doplnil o jednotlivé zákony, které se k dané problematice vztahují, a připomněl, že kyberšikana se netýká jen žáků na všech školách, ale i jejich učitelů. Proto je moc důležité se chránit, neboť identifikace oběti i útočníka je podle jeho slov velmi náročná. Byť v době Facebooku je to o mnoho snazší.

 

kpt. Mgr. Roman Mráka - Oddělení informační kriminality Policie ČR

Ve svém kratším příspěvku seznámil posluchače s trestně právní odpovědností a přidal důležité poznatky z praxe. Ilustroval, jak to vypadá podle teorie, která se na podobných seminářích přednáší a jak je to v praxi. Vysvětlil, že je obtížné dokázat, kdo seděl právě za tím počítačem, ze kterého byl spáchán zločin. Uvedl, že se při domovních prohlídkách obvykle přizve třetí osoba z příslušného městského nebo obecního úřadu. Tato osoba pak působí jako nezaujatý svědek. Dále přítomným pracovníkům poradil, co dělat, když se setkají s nezájmem ze strany policie. V takovém případě je nutné obrátit se na státní zastupitelství v daném městě.

JUDr. Kateřina Jirásková - Městské státní zastupitelství Brno - Trestně právní odpovědnost

Marta Hrubá - Městské státní zastupitelství Brno - Trestně právní odpovědnost

Obě přednášející představily zákony a ustanovení trestně právní odpovědnosti, které se týkají mladistvých a dětí do patnácti let věku. Vysvětlily, že je možné Městské státní zastupitelství kontaktovat i v případě konzultace nějakého problému. Obě kladly důraz na to, že je potřeba i u dětí mladších 15 let stanovit určitá opatření, tak aby se nedostaly zpět do procesu, který je pro ně škodlivý. Tj. užívání psychotropních látek, nevhodné a nebezpečné stránky na internetu, apod. V případě kyberšikany se doporučuje sledovat i ty nejmenší problémy a upozorňovat na ně, tak aby bylo možné příznivě působit na klienty. Byl zmíněn i fakt, že děti, které jsou s kyberšikanou spojené jsou většinou z normálních nebo i lepších rodin. Nejsou to tudíž jejich tradiční klienti, ale je potřeba počítat s tím, že jich bude čím dál více.

Bc. Dagmar Neugebauerová - Orgán sociálně-právní ochrany dětí - OSPOD

Zástupkyně Orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve svém příspěvku představila strukturu OSPOD. Organizace má dva druhy zaměstnanců. Jedni jsou sociální pracovníci a druzí kurátoři pro mládež. Vysvětlila zásady potlačování závadového jednání u dětí a mládeže. Řešení tohoto jednání by mělo být multidisciplinární. Zapojit se musí OSPOD, policie, škola i pedagogicko psychologická poradna. Na rozdíl od jiných institucí se OSPOD stará o dítě od narození až do dospělosti. Díky tomu může lépe analyzovat situaci, diagnostikovat problém a pokusit se najít vhodné řešení. V případě, že je dítě obětí kyberšikany, je důležité, aby vědělo, že to, co se mu stalo, není jeho vina. Dalšímu podobnému útoku je nutné zabránit. Děti jsou ovlivněny kolektivem a postupně se vyvíjejí. Žádná násilná situace není tedy bez podobného předchozího chování. Škola by se měla na OSPOD obrátit i ve chvíli, kdy si učitele myslí, že kolektiv není tak dobrý a že se zhoršily vzájemné vztahy. Každá situace ve škole je problémem školy. Ta by měla být pozorná a hlídat si sociálně patologické jevy.

Závěrem zdůraznila důležitou věc. Učitelé i všichni ostatní mají ze zákona oznamovací povinnost v případě, že mají podezření na to, že se dítě stalo obětí šikany, kyberšikany a dalších útoků.
Je potřeba snažit se o to, aby děti byli v bezpečí.

Mgr. Kristýna Jurková - Pedagogicko-psychologická poradna

Příspěvek magistry Jurkové představil fungování pedagogicko-psychologické poradny. Pracují zde jak s obětí, tak i s agresorem. Snaží se o prevenci pomocí vzdělávacích programů na různá témata.

Těmi oslovují školy a další vzdělávací instituce. Provádějí selektivní prevenci na rizikových skupinách. Zdůraznila, že důležitá je spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Nutné je jednat co nejrychleji, protože v případě kyberšikany se může posttraumatická porucha rozvinout okamžitě. Z tohoto důvodu je dobré spolupracovat s psychologem. Ve svém příspěvku vysvětlila i význam slova netiketa.Jedná se o ucelený soubor, podle kterého se měl jedinec chovat v kyberprostoru

Bc. Martina Brtnická - KrÚ JMK - Představení výukového DVD a závěrečné slovo

8 oddílů na DVD :

 

  • videa seznam
  • odkazy na videa ze zahraničí
  • příběhy ze zahraničí
  • důležité odkazy
  • teorie
  • metodické materiály
  • diagnostika - autorkou je Mgr. Kristýna Jurková
  • scénáře

 

Na konci obou seminářů byl prostor pro dotazy i nápady ze strany posluchačů. Tuto možnost však téměř nikdo nevyužil. Všichni byli zahlceni množstvím informací. Důležité však je to, že od této chvíle už vědí, kde nebezpečí číhá a jak se mu bránit. Také už vědí, kam se obrátit se žádostí o další důležité informace. Pro náš projekt byly oba semináře inspirativní a představily nám možný způsob, kterým lze pracovat s naší cílovou skupinou. Jak pořádat vzdělávací akce a jakým způsobem oslovit naši cílovou skupinu. Věříme také, že navážeme spolupráci, která bude výhodná pro oba projekty.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback