BiblioHelp - léčba knihou

Smyslem textu je popsat postup a výsledky realizace projektu BiblioHelp, jehož cílem byla tvorba webového portálu zpřístupňujícího biblioterapeuticky orientovanou literaturu. Následný text bude členěn do tří částí: ve své první části se ohlédne do minulosti projektu, tedy do doby informační analýzy, definování cílů a sběru dat pro web (metodika práce), druhá část bude věnována bilanci aktuálního stavu projektu (webový obsah, informační architektura a funkčnost webu) a třetí část se zaměří na budoucnost, naznačí směr cesty dalšího směřování a rozvoje projektu.
logo
Čtení může pomoci a sehrát roli, jež jinak patří psychiatrovi. Nemocný potřebuje podnět zvenčí, avšak zákrok se zároveň musí završit v jeho nitru. A to je přesně definice čtení a právě jen čtení. Působí jako lék, který nám v období vyčerpání vrací duchovní síly a vůli. Pod jeho ochranou se dokážeme uzdravit.  (Marcel Proust)  


1) Včera: cíle projektu, jeho okolí a vlastní data

Teorie a metodika

Cílem projektu BiblioHelp byla tvorba webového portálu poskytujícího biblioterapeutické beletristické a naučné knižní tituly[1] s adekvátním popisem a možností přístupu k nim. Svým zaměřením se projekt orientoval především na širokou veřejnost (podpora svépomocné individuální biblioterapie u primární cílové skupiny), avšak svým obsahem chtěl být nápomocný i veřejnosti odborné (sekundární cílová skupina projektu) - psychoterapeutické a knihovnické.

Takto stanovené cíle vycházely z výsledků informační analýzy zaměřené na okolní prostředí projektu (české a zahraniční biblioterapeutické projekty), z níž vyplynulo, že projekt tohoto typu a zaměření v ČR doposud  absentuje - v českém prostředí tuto problematiku zastupuje pouze Biblioterapeutický kabinet Krajské knihovny v Pardubicích v podobě seznamu literatury, na nějž portál BiblioHelp myšlenkově navazuje.

Při výběru vhodných knih se projekt opíral o konzultace s odborníky, u nichž se dalo předpokládat, že při své práci s klienty tuto terapeutickou metodu mohou používat (široká škála odborníků pomáhajících profesí psychologického, sociálního, pedagogického, zdravotnického a duchovního směru), a mohou tedy ze své praxe patřičné knihy do databáze webu doporučit. Z důvodu návaznosti projektu BiblioHelp na prostředí knihoven byli o konzultaci požádání též odborní knihovníci (zejm. specializované knihovny), kteří s danou literaturou přichází též do styku.

Konkrétně jsme oslovili tyto skupiny odborníků a profesních institucí:

 • Psychology
 • Psychiatry
 • Psychoterapeuty
 • Psychiatrické léčebny
 • Poradny
 • Sociální pracovníky
 • Ústavy pro mentálně a tělesně postižené
 • Lázně, ozdravovny a dětské léčebny
 • Dětské domovy
 • Hospice
 • Věznice
 • Duchovní správu
 • Vědecké a odborné knihovny
 • Specializované knihovny (např. zdravotnické knihovny)
 • Odborné knihovníky
 • Bibliopedagogy
 • Speciální pedagogy

Celkově bylo zkontaktováno cca 1000 odborníků a profesních institucí, přičemž kladně se k naší žádosti vyjádřilo 80 osob, čímž došlo dle projektové zprávy k naplnění monitorovacího indikátoru cca 50 spolupracujících odborných partnerů (se svojí žádostí jsme se mj. obrátili též na slovenské odborníky; někteří z nich do projektu svými knižními tipy taktéž přispěli).

Při sestavování knižního souboru jsme vycházeli i z osobní zkušenosti čtenářů a prostřednictvím dotazníkového formuláře umístěného v blogovém příspěvku Kniha mého srdce & duše jsme ke spolupráci oslovili čtenářskou obec e-zinu Inflow (dílčí výsledky této čtenářské ankety jsou k dispozici v příspěvku Kniha mého srdce & duše: Prozatímní výsledky říkají, že...). Tyto aktivity lze brát jako prvotní formy propagace, které společně s  PR textem na Inflow a publikací článku Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu (Čtenář)[2] sloužily předně k podpoře akviziční činnosti projektu.  

Na základě výše uvedených činností jsme do projektu získali cca 600 knih, a překročili tak další monitorovací indikátor, kterým byl počet knih v evidenci webu v hodnotě cca 300 titulů. Pro správu doporučených knih byl z důvodu centralizace nashromážděných údajů využit rozšířený katalog Beth.

Typologie a kategorie knih

Nashromážděný soubor doporučených knižních tipů není žánrově limitován. Podařilo se získat jak beletristické, tak relevantní naučné publikace včetně titulů na pomezí obou těchto žánrů. Na portálu BiblioHelp tedy uživatel nalezne poezii, prozaické útvary (romány, povídky, pohádky, příběhy z klinické praxe apod.), rozhovory, úvahy, eseje, autobiografie, poradenské publikace, příručky, populárně naučné tituly, odborné monografie, studijní materiály atd.

Těmito knižními tipy došlo k pokrytí tří vymezených základních kategorií problémových oblastí:

1)      Psychické problémy

 • Postoj k životu, psychologie všedního dne
 • Demence, mentální retardace a ztráta paměti
 • Poruchy osobnosti, chování a schizofrenie
 • Afektivní poruchy
 • Fobie, úzkosti a obsese
 • Konverzní poruchy a psychosomatika
 • Specifické poruchy chování, učení a pozornosti
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sklony ksebeobviňování, sebepoškozování a sebevraždě
 • Sexuální poruchy

2)      Fyzické problémy

 • Civilizační choroby a nesprávný životní styl
 • Nemoci kostí, páteře, kloubů a pohybového aparátu
 • Nemoci nervového systému a svalů
 • Úrazy, bolest a schopnost sebeuzdravení
 • Sluchová postižení
 • Zraková postižení
 • Kombinovaná postižení
 • Vnitřní nemoci a infekce
 • Nádorová onemocnění a nevyléčitelné nemoci
 • Vrozené vývojové vady a dědičná zatížení

3)      Sociální problémy a životní situace

 • Psychologie ženy a muže, vztahy a partnerství
 • Psychologie rodiny, výchova dětí
 • Životní mezníky, změny a rozhodnutí
 • Stáří, umírání a smrt
 • Závislosti a návyková chování
 • Konflikty, manipulace a násilí
 • Multikulturalismus, předsudky a rasismus
 • Ideologie, traumata a katastrofy
 • Samota a uvězení
 • Existenciální otázky a smysl života

Během sběru dat došlo ke vzniku další, čtvrté kategorie:

4) Terapeutická praxe

 • Průřezová témata a oblasti
 • Duchovní péče
 • Arteterapie
 • Muzikoterapie a Dramaterapie

Tato kategorie doplňuje předchozí vymezené problémové oblasti o průřezová témata, otázky výhradně duchovní a terapeutické přímo spojené s praxí pomáhajících profesí zohledňujících ve své práci metody expresivních terapií[3]. Na rozdíl od předchozích tří kategorií je tato primárně určena odborné veřejnosti, avšak neuzavírá se ani před laickými uživateli webu (existence čtvrté kategorie odpovídá potřebám sekundární cílové skupiny projektu).

2) Dnes: aktuální stav webu

Technické parametry a finance

Projekt BiblioHelp je financován z grantu Ministerstva kultury ČR VISK 3 2009 (společně s partnerským projektem ČteSyRád). Pro jeho tvorbu byl zvolen redakční systém Drupal (http://www.drupal.cz/) a hosting na serveru IglooNET (http://www.igloonet.cz/). Projekt najdete pod doménou http://www.bibliohelp.cz/. K jeho spuštění došlo 13. října 2009.

Architektura webu

Portál BiblioHelp v sobě snoubí dvě roviny přístupu k obsahu a zaměření webu - čtenářskou a terapeutickou složku. Jeho vlastním obsahem je prezentace záznamů knih, záznamů doporučujících odborníků, jejich propojení a uživatelská interakce.

Úvodní stránka:

1)      Menu

Databáze knih

 • Psychické problémy
 • Fyzické problémy
 • Sociální problémy a životní situace
 • Terapeutická praxe

Tipy čtenářů

Skupiny

 • Moje skupiny
 • Procházet skupiny
 • Příspěvky ze skupin

Rejstříky

 • Abecední seznam autorů
 • Abecední seznam knih
 • Abecední seznam odborníků
 • Slovníček
 • Další hlediska

Odkazy

 • Expresivní terapie
 • Čtenářství
 • Handicapovaní
 • Psychoterapie

Můj účet

 • Moje oblíbené knihy
 • Moje skupiny
 • Moji přátelé

O projektu

2)      Moduly a funkční bloky

 • Aktuality
 • Rychlé odkazy
 • Štítky redakce
 • Štítky uživatelů
 • Vyhledávání

Úvodní stránka

Úvodní stránka portálu BiblioHelp: http://www.bibliohelp.cz/.

Kategorie

Výpis knih z kategorie: http://www.bibliohelp.cz/knihy/fyzicke-problemy/civilizacni-choroby-nespravny-zivotni-styl.

Výpis čtenářských tipů: http://www.bibliohelp.cz/tipy.


Záznamy knih a odborníků

Záznam knihy je prezentován v závislosti na konkrétním titulu údaji z těchto oblastí popisu:

 • Název, autor knihy a obálka
 • Upřesňující údaje: doporučující odborník, kategorie, žánr, věkové určení, štítky redakce, upozornění na náboženské zaměření, jazyk, vhodnost pro ženy/muže, umístění ve čtenářské anketě Kniha mého srdce, štítky uživatelů či plný text
 • Propojení záznamu: e-shopy, JIB, katalog Beth, Google Books
 • Popis knihy: doporučující text odborníka/čtenáře/anotace a ukázka
 • Odkazy na obdobné tituly z databáze BiblioHelp

Záznam doporučené knihy: http://www.bibliohelp.cz/knihy/kognitivni-terapie-emocni-poruchy.

Záznam čtenářského tipu: http://www.bibliohelp.cz/knihy/zeny-ktere-prilis-miluji.

Pollyana

Záznam s plným textem: http://www.bibliohelp.cz/knihy/pollyanna.


Záznam doporučujícího odborníka
obsahuje tyto údaje:

 • profesní specializace (popř. odkaz na osobní stránku)
 • název a zaměření instituce, v níž odborník působí (popř. odkaz na web instituce)
 • doporučené knižní tipy

Odborník

Záznam odborníka: http://www.bibliohelp.cz/rejstriky/odbornici/phdr-iva-malkova.


Vyhledávání a uživatel

Při hledání té správné knihy může uživatel procházet jednotlivými 1) kategoriemi a třídami v databázi knih, inspirovat se 2) čtenářskými tipy, procházet 3) rejstříky (abecední seznam autorů, knih a doporučujících odborníků), nahlédnout do výpisů knih dle různých 4) hledisek (výběr žánru, věkové vhodnosti, jazyka, zaměření pro muže/ženy, náboženské hledisko, plný text atd.) či využít pole pro 5) fulltext. Předmětové vyhledávání v databázi portálu BiblioHelp reprezentuje také možnost knižní záznamy opatřit 6) štítky. K označení knihy může dojít jak ze strany redakce systému, tak i stran registrovaných uživatelů webu.  

Tagy

Tagový mrak: http://www.bibliohelp.cz/tagadelic/chunk/7.

Na vozíku na rovníku

Označení knihy uživatelem: http://www.bibliohelp.cz/knihy/na-voziku-na-rovniku.

Zpětná vazbu portálu BiblioHelp se vyznačuje možností vkládání nových knižních tipů (jak čtenářských, tak odborných). Zaregistrovaní uživatelé mohou vybrané knihy komentovat, vložit si je do oblíbených položek na svém účtu, posílat si mezi sebou zprávy, navazovat přátelství, přidat se do diskusních skupin apod. Kromě knižních tipů mohou redakci systému zasílat také oznámení do aktualit.

3) Zítra: vize

Ze současného stavu projektu vyplývá (pozn. redakce: k datu 23. září 2009), že nebylo možné naplnit poslední monitorovací indikátor, kterým byla návštěvnost webu za plného provozu a taktéž nedošlo na propagaci a publicitu spojenou s finální podobou portálu (pozn. redakce: propagace a publicita byla zahájena v souladu se spuštěním portálu). Uvedenými aktivitami ovšem rozvoj portálu BiblioHelp zdaleka nekončí. I nadále chceme na rozvoji a možnostech, kterými projekt disponuje (např. sociální potenciál webu), pracovat. Dopomoci projektu BiblioHelp dostát svému poslání hojně využívaného informačního zdroje chceme (vyjma již zmiňované propagace) také plánovanými obsahovými (popř. i funkčními) úpravami, které kvalitu portálu o další stupeň pozvednou. Udržitelností a rozvojem projektu se tedy budeme minimálně po dobu několika dalších měsíců dále intenzivně věnovat.

Souhrnné informace o smyslu, cílech a poslání projektu, včetně složení projektového týmu, naleznete v části webu O projektu.

Doslov místo závěru: něco málo z dojmů koordinátora projektu

Při práci na projektu jsem se zpočátku velice obávala nezájmu ze strany oslovených odborníků, protože se domnívám, že práce s knihou jakožto „lékem" na duševní zranění a trápení přece jenom není v terapeutické praxi natolik rozšířená jako jiné formy psychoterapie (tento můj předpoklad následně potvrdila skutečnost, že ke spolupráci na tvorbě obsahu se podařilo získat ani ne deset procent dotázaných odborníků, což ovšem za stávající situace považuji za úspěch). O to víc mě potěšil dopis doc. MUDr. Herberta Hanuše, CSc., psychiatra specializujícího se na afektivní poruchy, jehož výňatek si zde dovolím ocitovat:

Většina mých nemocných byla léčena pro poruchy nálady, tj. v oblasti diagnóz F 30 - F39, také F 25. Převaha nemocných byla ženského pohlaví. Knihy jsem nemocným půjčoval většinou z vlastní knihovny, pokud mi nestačily, půjčoval jsem je v odborných nebo normálních knihovnách. Převážně to byly knihy z oblasti beletrie. Mnoho mých nemocných přečetlo do roku 1990 sedm dílů Konce světa od Uptona Sinclaira, po roce l991 jsem doplnil dalších pět dílů. Knihy byly vynikající pro trpělivé čtenáře. Jeden z mých přátel, který byl operován pro maligní onemocnění, dny po operaci strávil ve společnosti Lannyho Budda a pomohlo mu to k plnému uzdravení. Mnoha nemocným jsem půjčoval díla Sinclaira Lewise, zejména Annu Vickersovou, Arrowsmithe, Továrníka Dodswortha a další. John Steinbeck pro mne zůstane jedním z největších spisovatelů. Z mnoha jeho vynikajících děl se mi nejvíce líbil - i mým nemocným - Toulavý autobus. Velice obdivuji díla Jacka Londona, kterého jsem psychiatricky diagnostikoval jako bipolární afektivní poruchu. Přečetl jsem mnoho jeho knih, za velmi významné považuji dílo Šarlatový mor.

Z textu člověk téměř hmatatelně cítí, že autor, který svůj život zasvětil péči o psychicky nemocné, v léčebný účinek plynoucí z četby vybraných knih věří a svoji „víru" má o co opřít. Povzbuzující podtón a odkaz na smysluplnost biblioterapie a projektu samotného se vine celým dlouhým textem, za který autorovi velmi děkuji.

Edita Vališová[1] Biblioterapie - léčba knihou; metoda psychoterapie, využívající léčebné a podpůrné účinky četby (dle TDKIV). Jedna z terapeutických metod pracující s psychikou člověka prožívajícího krizovou či zátěžovou životní situaci.  

[2] Vališová, Edita. Valtrová, Helena. Raclavská, Iva. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář : měsíčník pro knihovny, roč. 61, č. 7/8. ISSN 0011-2321.

[3] Expresivní terapie - zážitkově orientované (neverbální) terapie zaměřené na rozvoj tvůrčího potenciálu klienta.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

106 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. 온라인카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This site page and I consider this site is unimaginably enlightening ! Keep on setting up! Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This site page and I consider this site is unimaginably enlightening ! Keep on setting up! Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
The site is warmly balanced and saved as much as date. So it should be, an obligation of appreciation is all together to offer this to us. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. 461318-001
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Gangaur Realtech is a professionally overseen association represent considerable authority in land administrations where coordinated administrations are given by experts to its customers looking for expanded an incentive by owning, possessing or putting resources into land. Weebly hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Gangaur Realtech is a professionally overseen association represent considerable authority in land administrations where coordinated administrations are given by experts to its customers looking for expanded an incentive by owning, possessing or putting resources into land. Weebly hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
This is a great article, Given such a great amount of information in it, These kind of articles keeps the clients enthusiasm for the site, and continue sharing more ... good fortunes. Mer info
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019
I finally found fabulous post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark locale. thanks.Quality presents is the major on welcome the visitors to visit the site page, that is the thing that this site page is giving. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. black dress

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
This is in like way an OK post which I to a great degree stimulating inspecting. It isn't every day that I have the probability to see something like this.. 신사의품격
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
Enough, the article is greatly the best point on this registry related issue. I fit in with your decisions and will vivaciously imagine your next updates. Amber.taxi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
In the wake of looking at your article I was stunned. I comprehend that you clear up it uncommonly well. Likewise, I accept that various perusers will in like way encounter how I feel in the wake of examining your article. rb88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
In the wake of looking at your article I was stunned. I comprehend that you clear up it uncommonly well. Likewise, I accept that various perusers will in like way encounter how I feel in the wake of examining your article. rb88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I unquestionably extremely enjoyed all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. russian bride
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
In the wake of looking at your article I was stunned. I comprehend that you clear up it uncommonly well. Likewise, I accept that various perusers will in like way encounter how I feel in the wake of examining your article. Title Loans Altamonte Springs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
llo there mates, it is unfathomable formed piece totally delineated, continue with the amazing work continually. 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I unquestionably extremely enjoyed all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. chauffeur driven car hire belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I unquestionably extremely enjoyed all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. chauffeur driven car hire belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Live Cricket Streaming Watch Online. Live Cricket Streaming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
This is in like way an OK post which I extremely reviving examining. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Whether you are organising a business conference, a hen or bucks night, or a tour of the Swan Valley wineries, we can provide you with the perfect transportation solution for larger parties. We operate a fully equipped limo bus in Perth, with 45 inward-facing seats, two huge digital screens, a 12-speaker sound system, state-of -the-art LED/laser lighting & Chilled bottled water is supplied on board. Our bus also boasts a head-turning exterior but most importantly the luxury styled interior and the Polished chrome dance pole with dance floor area! privacy tinted windows, a vast storage space for all of your luggage, and seat belts for all passengers. With first-class transportation and years of experience catering to the needs of a wide variety of clients, you can rest assured that whatever you have in mind, we will be able to meet your requirements. For a competitive quotation, please use the form at the bottom of the page and we will be in touch just as soon as we have prepared your proposal. Perth party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
Bepanah Pyar Colors Tv Serial Watch All Episodes.Bepanah Pyar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
Adequately, the article is extremely the best point on this registry related issue. I fit in with your choices and will vivaciously envision your next updates. 메이저사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
This website is the homepage of a famous male professional hospital in Korea. This hospital specializes in male related surgery. 남성수술
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Lambingan Orihinal na may Pinoy Tv Replay.Lambingan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Lambingan Orihinal na may Pinoy Tv Replay.Lambingan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Just unadulterated magnificence from you here. I have never expected something not as much as this from you and you have not baffled me by any extend of the creative energy. I accept you will keep the quality work going on. müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Just unadulterated magnificence from you here. I have never expected something not as much as this from you and you have not baffled me by any extend of the creative energy. I accept you will keep the quality work going on. müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
This is extremely exceptionally decent post you shared, I like the post, a debt of gratitude is in order for sharing.. mp3 indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019
It has completely climbed to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the general guide of private remarkable core interests. Regardless I scored the a more prominent number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not capable discover some individual with a relative consistency I have had amid the time so I am content with that. EQUIPMENT
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019
It has completely climbed to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the general guide of private remarkable core interests. Regardless I scored the a more prominent number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not capable discover some individual with a relative consistency I have had amid the time so I am content with that. EQUIPMENT
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
Just unadulterated magnificence from you here. I have never expected something not as much as this from you and you have not baffled me by any extend of the creative energy. I accept you will keep the quality work going on. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
Genuinely, this article is extremely one of the absolute best ever of. I am an antique 'Article' gatherer and I in some cases read some new articles on the off chance that I discover them fascinating. Also, I discovered this one truly entrancing and it ought to go into my accumulation. Good work! Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. SELF PACK MOVING CONTAINERS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
Attempting to express profound gratitude won't just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your composed work. I will rapidly get your rss channel to stay taught of any updates. self pack international movers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
It is ideal time to make a few arrangements for the future and the time has come to be upbeat. I've perused this post and on the off chance that I would I be able to want to recommend you few fascinating things or tips. Maybe you could compose next articles alluding to this article. I need to peruse more things about it! MAS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
It is ideal time to make a few arrangements for the future and the time has come to be upbeat. I've perused this post and on the off chance that I would I be able to want to recommend you few fascinating things or tips. Maybe you could compose next articles alluding to this article. I need to peruse more things about it! MAS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
This website has content related to sports lotteries in the Korean peninsula. Many Koreans take advantage of sports game information here. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
This website has content related to sports lotteries in the Korean peninsula. Many Koreans take advantage of sports game information here. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019

 

there are alots of escort providing website but here you will get latest new sexy very good looking 

<a href="http://belkinrangeextender-setup.com/">high profile escorts</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Hawaii wedding photographers. Serving the Islands of Maui | Oahu | Kauai | Big Island. Professional Wedding photography on the beaches of the Hawaiian Islands and Luxury five-star hotels. Destination weddings in Hawaii with award-winning photographers that are published in magazines around the world. Hundreds of Five-Star Google reviews with the best photography package prices in Hawaii. Waikiki wedding photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
This is also a fair post which I really savored the experience of scrutinizing. It isn't every day that I have the probability to see something like this.. bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
It is ideal time to make a few arrangements for the future and the time has come to be upbeat. I've perused this post and on the off chance that I would I be able to want to recommend you few fascinating things or tips. Maybe you could compose next articles alluding to this article. I need to peruse more things about it! professional speaker singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
It is ideal time to make a few arrangements for the future and the time has come to be upbeat. I've perused this post and on the off chance that I would I be able to want to recommend you few fascinating things or tips. Maybe you could compose next articles alluding to this article. I need to peruse more things about it! Prohealthdaily
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. 9anime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
Here at this site extremely the critical material accumulation so everyone can appreciate a great deal. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019
The cards permits to discover the futur as if it was an open book. Voyance cartomancie will tell you everything that you want to know and deliver you answers about your couple, love, work or money in the future. Everything can change for the best. All what we need is good informations provided by divinatory arts and cartomancy. voyance cartomancie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
This website is a Korean website that guides women's jobs related to entertainment. Many Koreans are looking for a good job here. 여성유흥알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
This website is a Korean website that guides women's jobs related to entertainment. Many Koreans are looking for a good job here. 여성유흥알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
It is ideal time to make a few arrangements for the future and the time has come to be upbeat. I've perused this post and on the off chance that I would I be able to want to recommend you few fascinating things or tips. Maybe you could compose next articles alluding to this article. I need to peruse more things about it! เสริมนม
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
It is ideal time to make a few arrangements for the future and the time has come to be upbeat. I've perused this post and on the off chance that I would I be able to want to recommend you few fascinating things or tips. Maybe you could compose next articles alluding to this article. I need to peruse more things about it! เสริมนม
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
In the wake of perusing your article I was stunned. I realize that you clarify it exceptionally well. What's more, I trust that different perusers will likewise encounter how I feel in the wake of perusing your article. เมโส
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
It has completely climbed to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the general guide of private remarkable core interests. Regardless I scored the a more prominent number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not capable discover some individual with a relative consistency I have had amid the time so I am content with that. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
It has completely climbed to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the general guide of private remarkable core interests. Regardless I scored the a more prominent number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not capable discover some individual with a relative consistency I have had amid the time so I am content with that. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
llo there mates, it is unimaginable molded piece totally delineated, continue with the amazing work continually. แทงบอลออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
llo there mates, it is unimaginable molded piece totally delineated, continue with the amazing work continually. แทงบอลออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
Whether you’re in charge of planning a big night out, the designated hen night party planner, or you just want a fun and stylish way to travel to an event, Bust-A-Move takes the logistics out of your hands so you can have an enjoyable, stress-free night. Our drivers are versatile, working around your schedule and plans and helping create the perfect atmosphere for your celebration so you have a unique experience each and every time. party bus perth
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 7. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 7. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019
This is also a fair post which I really savored the experience of scrutinizing. It isn't every day that I have the probability to see something like this.. 슈어맨
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
I am overpowered by your post with such a decent theme. Typically I visit your web journals and get refreshed through the data you incorporate yet the present blog would be the most obvious. Well done! voyance sans attente gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 7. 2019
I am continually hunting on the web down articles that can help me. There is clearly a great deal to think about this. I think you made some great focuses in Features too. Continue working, extraordinary job ! oil & gas company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019
Better than typical information, valuable and exciting framework, as offer especially finished with shrewd examinations and thoughts, clusters of extraordinary information and inspiration, both of which I require, by integrity of offer such an obliging information here. เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019
Better than typical information, valuable and exciting framework, as offer especially finished with shrewd examinations and thoughts, clusters of extraordinary information and inspiration, both of which I require, by integrity of offer such an obliging information here. เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019
Better than typical information, valuable and exciting framework, as offer especially finished with shrewd examinations and thoughts, clusters of extraordinary information and inspiration, both of which I require, by integrity of offer such an obliging information here. เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019
Phenomenal blog. I delighted in researching your articles. This is to an extraordinary degree an amazing examined for me. I have bookmarked it and I am suspecting inspecting new articles. Continue doing shocking! Lambingan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
I wear t have room schedule-wise right now to completely read your site yet I have bookmarked it and furthermore include your RSS channels. I will return in a day or two. much obliged for an extraordinary site. walk in
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
This website is related to the sports lottery that is popular in Korea. It provides game information like baseball and soccer that many Koreans like. 스포츠토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
This website is related to the sports lottery that is popular in Korea. It provides game information like baseball and soccer that many Koreans like. 스포츠토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 8. 2019

This is also a fair post which I really savored the experience of scrutinizing. It isn't every day that I have the probability to see something like this.. voyance audiotel

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. rencontre femme
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019
Really great post. I just unearthed your blog and needed to state that I have truly delighted in perusing your blog entries. Any way I'll be subscribing to your encourage and I trust you post again soon. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019

My site : <a href="https://www.ufa24hrs.com/html/">UFABET</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
I needed to leave a little remark to help you and wish you a decent continuation. Wishing you the good luck for all your blogging endeavors. 메이저놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

I was simply perusing through the web searching for some data and ran over your blog. I am awed by the data that you have on this blog. It demonstrates how well you comprehend this subject. Bookmarked this page, will return for additional. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019

I am continually scanning on the web for storys that can oblige me. There is clearly a various to comprehend about this. I feel you made couple of salubrious focuses in Attributes in addition. Confine occupied, amazing vocation! 유흥 업소 알바

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019
I am inspired by the data that you have on this blog. It indicates how well you comprehend this subject. gutter cleaners
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will quickly snatch your rss channel to remain educated of any updates. site de rencontre sérieux
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return again, Im taking your sustenance moreover, Thanks. 안전놀이터인 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return again, Im taking your sustenance moreover, Thanks. 안전놀이터인 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
It's late discovering this demonstration. At any rate, it's a thing to be comfortable with that there are such occasions exist. I concur with your Blog and I will have returned to assess it more later on so please keep up your demonstration. water restoration overland park
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Extremely inspired! Everything is exceptionally open and clear elucidation of issues. It contains genuinely actualities. Your site is exceptionally important. Much obliged for sharing. water line repair bellevue
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Ideal for celebrations, events and tours, what better way to travel in style than in your very own Perth party bus. Whatever the occasion, Bust-A-Move is your sophisticated solution to transporting you and your guests safely to your desired destination, all whilst having fun with your guests in a fully decked out party bus. PARTY BUS PERTH
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019
Ideal for celebrations, events and tours, what better way to travel in style than in your very own Perth party bus. Whatever the occasion, Bust-A-Move is your sophisticated solution to transporting you and your guests safely to your desired destination, all whilst having fun with your guests in a fully decked out party bus. PARTY BUS PERTH
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019

d’Vine Wine Tours is a new and exciting tour company that was launched in Winter 2013. Ewen and Breana Lawrie are the proud team behind the opening of this fresh, youthful and crisp take on the wine tourism industry. Both born and bred in Perth, they fell in love with Western Australia’s lush South West region swan valley

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
Set aside me opportunity to peruse every one of the remarks, yet I truly delighted in the article. It turned out to be Very useful to me and I am certain to all the analysts here! It's constantly decent when you can be educated, as well as engaged! 소액결제현금화
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
I am inspired by the data that you have on this blog. It indicates how well you comprehend this subject. 사설토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
I am inspired by the data that you have on this blog. It indicates how well you comprehend this subject. 조루수술
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019

This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. [url=https://www.ufa24hrs.com][b]UFABET[/b][/url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019

<a href="https://vegus168hd.com//">vegus168</a> แทงบอลออนไลน์ตลอด 24 ขั่วโมง

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019
I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Ice Cream Cakes Florida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019
I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Ice Cream Bakeries Ohio
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 10. 2019
Through this post, I realize that your great learning in playing with every one of the pieces was extremely useful. I advise this is the primary spot where I discover issues I've been hunting down. You have an astute yet alluring method for composing. site de rencontre gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 10. 2019
You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. City Bakery Newyork
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 10. 2019
My philosophy is simple: clients come first. I pledge to be in constant communication with my clients, keeping them fully informed throughout the entire buying or selling process. I believe that if you’re not left with an amazing experience, I haven’t done my job. I don’t measure success through achievements or awards, but through the satisfaction of my clients. flowery branch south hall county

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback