Biblioteca Antiqua aneb Útok šotků na sborník

Článek shrnuje obsah 21. ročníku konference Problematika historických a vzácných knižních fondů, který byl letos provázen změnami. Konference přijala nový název Bibliotheca Antiqua a sborník byl k dostání přímo v den jejího konání. Téma však zůstalo stejné – historické či vzácné dokumenty v knihovnách, jejich minulost, přítomnost a budoucnost. Přednášející se do Olomouce sjeli nejen z různých koutů České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Maďarska či Nizozemí.

Dorazila jsem do Olomouce a z nádraží vyrazila po Masarykově třídě vstříc Bibliothece Antiquě.

Po příchodu do Arcidiecézního muzea jsem si odložila bundu do připravené šatny a vydala se k zápisu do prezence. Již se jmenovkou, obdarována SDRUK taškou s drobnostmi pro radost či na památku, sborníkem, programem a o 300 korunový poplatek chudší jsem se usadila v sále. Postupně přicházeli další účastníci a z jejich chování jsem nabyla dojmu, že se tam všichni dobře znají.

Zahájení konference se záhy chopil Miloš Korhoň, neboť - jak nám oznámil - Jitka Holásková (ředitelka VKOL) odjela na plánovanou dovolenou. Dále jsme se seznámili se změnou názvu konference a nakonec se nám pan Korhoň omluvil za chyby ve sborníku. Jedná se vesměs o překlepy a na vině jim je hlavně nově zavedený trend vydávat sborník ke dni konání konference a ne až po ní, jak tomu bývalo dosud. Chyba se objevila hned na první stránce, a tak mi snad organizátoři odpustí to rýpnutí v názvu článku. Sborník je jinak pěkně udělaný a text je doplněn i fotografiemi.

Konference trvala od 7. do 8. listopadu a každý den se skládal ze zhruba hodinových bloků o 3 - 4 patnáctiminutových příspěvcích. Jako první na pódium přišel Tomáš Gaudek. Připadalo mi, že má trému, ale statečně nám vysvětlil, jak to je s moravským misálem ve sbírkách Bodleian Library v Oxfordu. Misál Ms. Lat. Liturg. 11 je dodnes opomíjen, ovšem jistě ne po právu. Původně patřil kostelu sv. Jana Křtitele v Mašovicích. Pochází z poloviny 14. stol. a z Moravy kniha zmizela v roce 1860. Její význam je především kulturně-historický, zejména kvůli kalendáriu, které obsahuje.

Pana Gaudka vystřídala Libuše Hrabová. Ačkoliv patřila mezi nejstarší z přednášejících, na rozdíl od mnohých jiných svůj příspěvek přednesla z paměti a záživně. Dozvěděli jsme se od ní o knize z fondu VKOL vydané r. 1519. Do dnešních dnů se dochovaly pouhé 3 exempláře, přičemž v ČR se nachází jen tento jediný. Je to 2. vydání dopisu humanisty U. Von Huttena patriarchovi W. Pirckheimerovi a 1. vydání se nedochovalo. Pisatel zde obhajuje své dílo Aula a snahu prosadit humanismus v Německu, kde se nacházejí další dva zachované svazky. „Náš (svazek) ovšem není znám," říká paní Hrabová, „a tak doufám, že se trošku dostane do povědomí veřejnosti."

Slovo si po paní Hrabové vzala Iveta Nakládalová. Kvůli předešlému výkonu působil její čtený projev méně kvalitně, ale obsah je důležitější než forma. Osvětlila nám pojem annotationes (= kompilace a výpisky), jehož metodologie Artes Excerpendi je důležitým článkem tvorby textů (převážně odborných). Tato metodologie byla dříve hojně využívána i popisována, dnes se však na ni často zapomíná.

Předobraz ideálního knihovníka v 1. polovině 19. stol. nám přiblížila Slovenka Miriam Poriezová. Vždy je přeci dobré si připomenout, jací nikdy nebudeme. Schopnosti a vědomosti takového knihovníka definoval kněz Samuel Kollár v ročence Solennia. Inspiroval se při tom knihovníkem Michalem Sabó, jemuž se v díle také věnoval. Ideální knihovník by se měl vyznat ve vědách, měl by mít jazykovou přípravu (latina, řečtina), orientovat se v knihách (autoři, vydání,...), správně knihy zařadit do fondu a měl by se neustále vzdělávat.

Následovala Petronela Bulková se svými paralelami v podnikání knihkupců W. Gerleho a A. Löweho. Oba se narodili na konci 18. stol. a téměř souběžně vytvořili jedno z nevýznamnějších knihkupectví v Praze a Bratislavě. Od roku 1772 spolu spolupracovali, sdíleli některé obchodní partnery a vydávali díla podobného typu.

Agáta Klimeková se zaměřila na vliv cenzury při knihtiskařské a vydavatelské činnosti, konkrétně na vydavatele J. P. Royera z Bratislavy (1. pol. 18. stol.). Dotyčný sice vykazoval pro Královskou místodržitelskou radu své vydané a cenzurou schválené knihy, při srovnání výkazů a skutečné produkce však vyplyne, že mnoho knih vydal bez cenzury. O tom svědčí i chybějící záznam cenzora v některých tiscích.

Posléze přišla na řadu Magda Polanská, magisterská studentka z Karlovy univerzity. Příspěvek o přepisu významu textu pomocí ilustrací v prvotisku Von den berühmten frauen vycházel z její bakalářské práce a doplňoval ho bohatý obrazový materiál.

Petra Kubíčková přinesla rovněž ilustrace, zde se však jednalo o ukázky z knihy Praxis rerum criminalium a zobrazovaly zločiny, torturu a tresty. Kniha samotná je spíše kompilací, autor J. de Damhouder vložil své myšlenky hlavně do kapitoly o potírání čarodějnictví. O kopie dřevořezů je dnes na aukcích stále velký zájem.

V obrazově založeném bloku pokračoval Jiří Glonek, jehož příspěvek nám přiblížil grafická alba Moravy a Slezska autorů F. A. Kunikeho a E. Hölzela. Alba obsahovala věrohodné kresby významných míst či památek. Počet kreseb je různý, některé knihovny mají ve svém exempláři víc obrazů než jiné. Ke tvorbě autorů přednášející dodává: „19. století bylo stoletím krajinomalby."

„Nejsem členem žádné politické strany a neumím mluvit do mikrofonu,"

začal svůj příspěvek Jan Štefan a nechal mikrofon ležet. Představil nám ilustrace J. J. Balzera a vzápětí ukázal, kteří autoři již dříve použili stejný motiv. Také ukázal Balzerovu kresby, jež inspirovaly jiné. V závěru zmínil několik obrazů, které vytvořili předobraz pro celé roky - např. vyobrazení Komenského.

Poté následovaly 3 svižně podané příspěvky zaměstnankyň MZK. Jitka Machová nás informovala o retrokonverzi Jihomoravských historických sbírek, zejména klášterních knihoven.

O Homo Ludens pohovořila Lucie Heilandová a zvláště se zaměřila na deskovou hru o Robinsonovi a hry karetní i literaturu o nich ze 17. - 19. stol. ve fondu MZK.

Díky Jindře Pavelkové jsme se pak mohli seznámit s projektem Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén. Projekt má vlastní web a cílem je katalogizace i digitalizace historického sálu kláštera. Vytváří se též 3D model sálu.

Tomáš Dušátko promluvil o oddělení vzácných tisků MKP, které se v důsledku povodní r. 2002 přestěhovalo do nové budovy. Má zde k dispozici 2 klimatizované depozitáře. Blíže se věnoval topografice ve fondu, která je zde zastoupena v rozmezí 16. - 20. století a její počet se blíží 2000. Od r. 2012 probíhá její digitalizace.

Pak, díky časové rezervě, mohla vystoupit důchodkyně Milada Písková, které se špatně přihlásila a program s ní tedy nepočítal. Připomněla nám Vincence Praseka, bývalého profesora olomouckého i opavského gymnázia. Podnítil vznik školních knihoven a mezi prvními rozpoznal význam kramářských tisků. Letos je sté výročí jeho smrti.

Poslední blok toho dne započal Ondřej Koupil. Promluvil k nám o modulu digitalizovaných mluvnic. Modul je od r. 2012 součástí Vokabuláře webového - internetového slovníku staročeštiny, jenž byl spuštěn r. 2006. Jde o naskenované a volně zpřístupněné staročeské mluvnice. Nejprve jich bylo 15, nyní 16 a do konce roku je plánován počet 21. Dané mluvnice jsou propojeny s doprovodnými texty a mezi popisy lze vyhledávat.  Digitalizace mluvnic je součástí projektu Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), který náleží k programu Národní a kulturní identity.

Literaturu jazykovědnou nahradila v dalším příspěvku literatura spíše technická - z historického fondu (HF) NTK, kterou nám přišel představit Michal Janata. Zejména v 18. století vznikala tzv. návodná literatura, která se vesměs náhodnou akvizicí do fondu dostala. Nejedná se však o pouhé strohé manuály, jak je známe dnes, nýbrž přináší i vědecké či historické poznání. V 18. století byl každý manuál zároveň i obsáhlou vědeckou prací. V HF se nacházejí desítky dokumentů o hromosvodech, požárních stříkačkách a dalších praktických tématech.

Od NTK lze vcelku plynule přejít k NDK a její spolupráci s Google. Tuto problematiku přiblížil Zdeněk Uhlíř (jeho kolegyni skolila nemoc).  Spolupráce spočívající ve hromadné digitalizaci HF a vzácných fondů započala v r. 2011 a potrvá do r. 2016, přičemž ji lze dodatečně vždy o rok prodloužit. Digitalizují se dokumenty do r. 1800. Výsledné digitální dokumenty jsou odeslány NDK a zároveň zveřejněny na Google Books a lze v nich vyhledávat pomocí technologie OCR.

Existuje i řada menších projektů podporujících digitalizaci. Službu EOD (eBooks on Demand) představil Rostislav Krušinský, který nás zároveň provázel celou konferencí a uváděl jednotlivé přednášející. EOD umožňuje objednat si digitalizaci jakéhokoliv titulu z fondů zapojených organizací, není-li to v rozporu se zákonem. Objednavatel sám tento proces platí, kniha je však poté zdarma zpřístupněna všem.

V závěru prvního dne jsme se mohli zdarma podívat na vystavené exponáty Arcidiecézního muzea. V rámci konference se účastníci přesunuli k výstavce věnované restauraci Opatovického misálu. Z krátkého komentáře jsme se zde dozvěděli, že při restauraci byl kvůli nemožnosti použití vody nově využit etanol a metanol. Další informace byly součástí výstavy.

Druhý den začal o něco dříve než první, ale také dříve skončil. 8. listopad se nesl ve znamení zahraničních řečníků, nejvíce Slováků, ale též z Maďarska, Polska nebo Nizozemí sem někteří přednášející dorazili.

Maďarka Eszter Kovács naštěstí (stejně jako ostatní cizinci krom Slováků) přednášela v lámané češtině, tudíž jsme jí dobře rozuměli. Informovala nás o maďarských překladech českých textů z 18. století. Především se věnovala trnavské překladatelce J. Újfalusi a jejímu překladu náboženského spisu Makula nélkül való tükör. Toto dílo, jak zjišťujeme, bylo výrazně kratší než jeho česká verze a bylo též doplněno o informace z jiných spisů. Samotné české vydání bylo pak překladem z němčiny.

Následovala Helena Kovářová s tématem Schola ludus (SL) J. A. Komenského. SL vyšla ve 2 vydáních (17. stol.), Muzeum Komenského v Přerově exempláře z obou vlastní. Jedná se o dramatizaci Komenského učebnice latiny a jako školní hra měla nebývalý úspěch. Muzeum na ní založilo akci spojenou s výstavou pro žáky a důchodce, kdy výklad o knize střídala scénka odehraná částí publika nebo třeba řazení tzv. živé abecedy.

Rafal Witkowski z Polska zpravil ostatní účastníky o rekonstrukci 3 polských klášterních knihoven. Hovořil také o jejich pochmurné minulosti, kdy mnohé ze vzácných knih byly spáleny při Hitlerově okupaci Polska a ty zbylé se mnohdy nemohou do řádů, navrátit kvůli nevyhovujícím podmínkám. 

Po polském příspěvku vystoupil Nizozemec Wilken Engelbrecht. Spolu se Zuzanou Vaidovou hovořili o starých tiscích z fondu VKOL, jejichž původ je prokazatelně nizozemský z let 1500-1800. Provedený výzkum odhalil ve vlastnictví VKOL 2 500 takových dokumentů (v NKP 6 000). Nyní se provádí nové pátrání, jehož výsledky budou odhaleny r. 2015.

Po přednášejících z rozličných zemí přišel na řadu opět slovenský blok. Druhý den konference však vystoupili slovenští účastníci také v blocích následujících. První na řadu přišel příspěvek Eriky Juríkové a Nikol Sipekiové věnovaný slovenským kapucínům a zejména rukopisné kronice z jejich pezinského kláštera (18. stol.). Kapucínský řád se ve svých počátcích oddělil od řádu Františkánů a po Tridentském koncilu začal klást důraz na vzdělání. Jejich kláštery byly jednotné co do podoby i chudoby a umístění vůči obci. Kronika vznikala od r. 1746 a obsahuje zápisy o dění v řádu, klášteře (úmrtí aj.) i mimo něj (války aj.) - události přibývaly i zpětně.

I Marta Dobrotková se drží tématu nábožensky zaměřených knihoven, tentokrát farních. Největší pozornost věnuje farnosti v obci Hrnčiarovce, kde vyzdvihla kroniku Historia Parochiae Gerencser (J. Nemečkay), kde je podrobně zaznamenána bitva u Trnavy nebo autenticky popsaná epidemie cholery.

Od kronik se dostáváme k latinské příležitostné poezii s Angelou Škovierovou. Konkrétně se zabývala autorem Josefem Budoáry-Kričkou - členem piaristického řádu, jenž od r. 1841 vydal 120 latinských veršovaných prací. Byl aktivním členem mnoha vědných společností. Jeho tvorba se většinou vztahovala ke skutečným osobnostem, jmenovitě např. k papežům (Pius IX., Lev XIII.). Básně často končily prosbou o ochranu řádu, národa a/nebo země.

Igor Zmeták nám následně představil motiv „ušlechtilého divocha". Pojem divocha nebo barbara byl v historii užíván dosti různě (Řeky, Římany,...) a je tedy vcelku relativní. Příspěvek se věnoval hlavně dílu L. F. Lafiteauovi. Jeho dílo o kultuře a životě indiánských kmenů v Americe, kterou srovnával s kulturami evropskými (i pomocí bohatých ilustrací), se stalo základním titulem komparační etnologie v Evropě.

O využití Einbanddatenbank účastníky informoval Kamil Boldan. Jedná se o německou databázi slepotisků (převážně německých), resp. jejich tužkových obtahů, které jsou doplněny o dostupné informace, co se původu týče. Proto je databáze hojně využívána při studiu knižních vazeb z pozdního středověku a renesance. Funguje na základě jedinečných slepotisků každé knihvazačské dílny. V současnosti se připravuje překlad databáze do angličtiny.

Příspěvek Jana Pišna o české adaptaci Melanchthonovy latinské gramatiky se zaměřoval na typografický popis jednotlivých vydání. Problém ovšem je, že mnoho těchto dokumentů je neúplných - chybí jim titulní listy, předmluvy, názvy nakladatelů, rok vydání, atp. První adaptace vyšla v Olomouci r. 1560 (P. A. Vorlický). Nejpočetnější vydání v našich knihovnách je z r. 1582 (vyd. Nigrin).

Od Lubomíra Novotného jsme si mohli v dalším bloku vyslechnout něco o plebiscitních kampaních na Těšínském Slezsku (1919/20). Lidé měli na referendu rozhodnout, které zemi (ČSR x Polsku) připadne dané území. Obě strany proto vydávaly různé agitační materiály (plakáty, letáky,...), aby na svoji stranu strhli většinu obyvatelstva. Obě země poukazovali na územní neudržitelnost oponenta, „ale neviděli vlastní problémy," řekl Novotný. K plebiscitu nakonec nedošlo, země se na rozdělení Těšínského knížectví dohodly.

Následoval Václav Bartůšek s informacemi o P. Danielovi Pohorském a jeho tisku o piaristech v Národním archivu (Praha) z r. 1732. Autor sám byl členem řádu piaristů, kolem 50 roku života však z řádu uprchl a než byl polapen, vydal několik matematicky zaměřených knih. 10 let zůstal v klášteře, pak uprchl podruhé a vydal se na stejná místa jako prve. Nakonec se ale vrátil a v řádu už zůstal až do konce života. Jeho kniha o piaristech líčí řádové problémy a obsahuje soupis piaristů doporučených ke svato- či blahořečení. U nás se nacházejí jen 2 výtisky.

Ve sborníku neuvedený příspěvek přinesla Pavla Holíková. Zabývala se především lichtenštejnskou zámeckou knihovnou na zámku Lednice. Knihovnu zde založil Josef II. ve 2. polovině 19. stol. a budoval ji spolu se svými rodiči. Knihovní katalogy se tiskly a podle nich mívala knihovna 16 tisíc dokumentů. Jan II. byl také mecenášem umění a vědy. V 50. letech 20. Století byla knihovna zkonfiskována a do lednic se svezly fondy z jiných zámků. Došlo k jejich promíchání a dnes tedy lednickou knihovnu nemůžeme vidět v původním stavu.

Poslední blok konference otevřely knihy s tureckou tématikou ústy Kataríny Bokrosové. Jednalo se o knihy ze Slovenské pedagogické knihovny v Bratislavě. Zájem o Turecko, jeho vládce, kulturu i náboženství vzrůstal pod vlivem válečnými konflikty s touto islámskou zemí. Někteří autoři svědomitě pobývali několik let mezi Turky (např. rumunský princ Dimitrie Cantemir, 18. stol.), jiný však vytvářeli spisy falešné (např. Laudivius Zacchia, 15. stol.). Nejvíce těchto knih pochází z 18. století.

O cenzuře ve školských knihovnách v Rakousku - Uhersku promluvila Marta Konířová. Zabývala se konkrétně knihovnami žákovskými a měšťanskými. Od roku 1870 byla knihovna ze zákona nutnou učební pomůckou. Akvizice probíhala vesměs jako dnes, pouze jim stát finančně nepřispěl, takže byly nejdůležitější dary. Vyřazení knihy mohl nařídit každý úřad. Roku 1875, 1785 a 1915 (spojena s akvizicí vlasteneckých děl) však stát nařídil plošnou revizi s cílem odstranit „závadné" knihy. Objevily se sice námitky vůči některým částem nařízení, v odborném tisku však revizi nikdo celkově neodsoudil.

Robert Dittmann nás přišel seznámit s neznámým Severínovým vydáním žaltáře z r. 1530 nalezeným ve Vratislavě. Pan Dittmann srovnával neznámý text s texty 2 známých vydání Severínových biblí (1529 a 1537). Díky tomu zjistil, že žaltář je prakticky totožný se žalmy v 1. vydání Bible. Liší se pouze 2 slova a to spíše synonymně - v žalmech 10,17 a 52,4.

Na závěr jsme si mohli poslechnout něco málo o Josefu Hlávkovi - českém architektu, staviteli a mecenáši vzdělávání chudých studentů. Vincent Streit o něm vypráví s nefalšovanou úctou. Jeho nejvýznamnější stavbou je biskupské sídlo v Černovicích. Také koupil a přestavěl zámek Lužany - původně pro svoji matku. Zde si zřídil knihovnu, která se nám však v původním stavu nedochovala. Založil nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, která existuje dodnes.

Ukončení konference se chopil Rostislav Krušinský. Někteří účastníci si sice neodpustili kritiku nedostatků sborníku, pozitivní reakce však převládly a všichni jsme se rozešli s vědomím, že další ročník Bibliotheky Antiqui přinese zase něco nového - tentokráte užší tematické zaměření.

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

40 komentářů

Obrázek uživatele admin
Anonym
17. 1. 2013
Důchodkyně Milada Písková? Myslíte docentku Pískovou? http://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=214-piskova-milada-doc-p...
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2013

Fotografie jsou z uplne ale uplne jine akce ... dost matouci. Nechcete je pro jistotu dat uplne pryc?

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 10. 2014

koukám, že těch šotků je v tomto článku habaděj

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2014

a ta čeština...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2015

To je srandy po letech, když se vrátím ke starému dílu... Jsem si jistá, že odtud zmizely nějaké komentáře :-D Ale stejně stály za nic a o většině z oněch komentátorů vypověděly zajímavé věci...

Především ale koukám na ty fotky - drahý Anonyme. A musím souhlasit - nejedná se o fotografie, které jsem zaslala k této akci :-/ Vlastně jsem je vůbec nefotila, tak netuším, kde se tu vzaly :-D

(PS: O tom, že docentka Písková na akci nově oznámila svůj odchod do důchodu a proto to je v článku "tak nějak všelijak" řečeno, jsem tu taky už někdy dřív psala. A vím, že to celé není zrovna dokonalé, ale bylo to poprvé, tak se omlouvám, jestli někoho něco v textu pohoršilo.)

----S pozdravem, Autorka----

Obrázek uživatele Gabriela Šimková

Dobrý den,

k záměně fotografií u článku došlo v průběhu redesignu, což odhalíme bohužel jedině tak, že si toho všimne pozorný čtenář, který nás upozorní. Fotky jsem odstranila, ty správné po letech již bohužel nedohledáme.

Obrázek uživatele Gabriela Šimková

Přikládám alespoň odkaz na obraz původního článku s komentáři a fotografiemi z Web archivu https://web.archive.org/web/20130125171440/http://www.inflow.cz/bibliote...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy. 온라인카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
This post is truly great. I truly like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. You rock for this okay post. I truly welcome it! Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Unbelievable Blog! I should need to thank for the undertakings you have made in creating this post. I am believing a comparable best work from you later on too. I expected to thank you for this locales! Thankful for sharing. Inconceivable locales! Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
Magnificent dispatch! I am to be sure getting able to over this information, is genuinely neighborly my amigo. In like manner fabulous blog here among a considerable lot of the exorbitant data you get. Save up the gainful procedure you are doing here. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. 468930-001
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
You re in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a fantastic activity on this subject! Weebly sajt
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. Ytterligare info om hemsidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019
The writer is scorching about procuring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has understood the arrangement of this article. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

It is especially decent, though look into the tips during this home address. black dress

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Naagin 3
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
To an extraordinary degree beautiful and fascinating post. I was filtering for this sort of data and relished the experience of looking at this one. Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
To an extraordinary degree beautiful and fascinating post. I was filtering for this sort of data and relished the experience of looking at this one. Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
Such an exceptionally valuable article. Extremely intriguing to peruse this article.I might want to thank you for the endeavors you had made for composing this amazing article. 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2019
You re in purpose of certainty a without flaw website admin. The site stacking speed is astounding. It sort of feels that you're doing any particular trap. In addition, The substance are gem. you have completed a phenomenal action regarding this matter! 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2019

Consistent visits recorded here are the most straightforward technique to value your vitality, which is the reason why I am setting off to the site regular, scanning for new, intriguing information. Many, bless your heart!  토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. ทางเข้า lsm99
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2019

Beaver says I also have such interest, you can read my profile here: onewalmartwire.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2019
Consistent visits recorded here are the most straightforward technique to value your vitality, which is the reason why I am setting off to the site regular, scanning for new, intriguing information. Many, bless your heart! Denver landlords association
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2019

Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day  led dance floor hire in greenwich

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2019
I have been looking to discover a solace or powerful method to finish this procedure and I think this is the most reasonable approach to do it viably. swedish lawyer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2019

Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've truly delighted in perusing this article today and I figure this may be a standout amongst other article that I've perused yet. If you don't mind keep this work going ahead in a similar quality.  토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2019
I have been looking to discover a solace or powerful method to finish this procedure and I think this is the most reasonable approach to do it viably. nordics general counsel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 12. 2019
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day scg9
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 12. 2019
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day scg9
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 12. 2019
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day nba streams reddit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 12. 2019
Consistent visits recorded here are the most straightforward technique to value your vitality, which is the reason why I am setting off to the site regular, scanning for new, intriguing information. Many, bless your heart! 온라인카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 12. 2019
This is a magnificent post I seen on account of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a fantastic post. 검증사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 12. 2019
This is a magnificent post I seen on account of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a fantastic post. 검증사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 1. 2020

I read that Post and got it fine and informative. turkey yacht charter

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2020

Excellent website you have here, so much cool information!. best solar companies in phoenix

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2020

Excellent website you have here, so much cool information!. best solar companies in phoenix

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2020

Excellent website you have here, so much cool information!. best solar companies in phoenix

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 1. 2020

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. https://bbm88.xyz

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback