Bibliotheca Academica opět v Brně

Mottem každoroční konference Bibliotheca Academica letos bylo „Nová témata – nové výzvy“ zprostředkované skrze čtyři klíčové aktivity AKVŠ. Jednotlivé přednášky se obvykle pohybovaly v časovém rozmezí 5 až 30 minut a střídaly se odborné příspěvky s firemními. Mezi aktivními účastníky byl např. Jan Zikuška z KISKu, ředitel NTK Martin Svoboda, profesorka New Yorské univerzity Shulamith Lala Ashenberg Straussner, výkonná ředitelka LIBER Izaskun Lacunza a další.

1. den

Konference pořádaná Asociací knihoven vysokých škol se letos konala v aule brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity. Jedná se o akci, která si klade za cíl informovat vysokoškolské knihovníky o činnosti AKVŠ, o novinkách v oboru u nás i zahraničí a podpořit spolupráci mezi organizacemi. Letošní ročník se uskutečnil ve dnech 30. a 31. října.

Vše začalo prezencí účastníků v aule, odkud také vycházela první skupinka zájemců o exkurzi do knihovny. Posléze jsme se usadili v sále. Konferenci zahájila Marta Machytková z Výkonného výboru AKVŠ společně s prorektorkou z VFU Miloslavou Lopatářovou. Ta nás krátce seznámila s VFU, řekla nám o nových i rekonstruovaných budovách atp. Také jsme se od ní dozvěděli, že krátce před konferencí proběhla ve VFU dvoustupňová mezinárodní evaluace veterinárního vzdělávání. Univerzita také oslavila 95. výročí od svého založení.

Slovo si následně vzala Jana Slámová, která účastníkům představila knihovnu VFU, respektive Studijní a informační středisko, jak se budova, v jejímž čtvrtém patře knihovna sídlí, nazývá. Paní Slámová nám sdělila zajímavé informace o tom, jak probíhalo stěhování knihovny do nových prostor (v budově sídlí teprve cca 1,5 roku). Knihy se například přemisťovaly v krabicích od banánů (bylo jich 1300). Studentům bylo umožněno vypůjčit si před stěhováním jakékoliv množství dokumentů na tři čtvrtě roku. Jinak půjčovali ve zbylých prostorách – v kancelářích a na chodbě. V rámci stěhování fondu byly všechny dokumenty kompletně „přesignovány“. Do té doby totiž byly opatřeny složitým systémem signatur a jejich řazení nezohledňovalo témata. V současnosti tedy došlo ke změně a signatury jsou pro studenty nyní snáze pochopitelné, navíc je volný výběr sestavený tematicky. Svůj výklad paní Slámová zakončila pozváním na exkurzi do knihovny.

Další přednášející byla Marta Machytková, která již vystoupila v úvodu. Účastnila se pravidelně i minulých ročníků, letos poprvé však předstoupila jako předsedkyně Výkonného výboru AKVŠ. Krátce se vyjádřila ke svému novému postu. Roli předsedkyně přijala dle svých slov s velkou pokorou a odhodláním to zvládnout, i díky týmu lidí, který kolem sebe má. Posléze nás informovala o prioritách, cílech a činnostech asociace pro období 2013 až 2015. Mezi priority AKVŠ patří podpora národní a mezinárodní spolupráce, hájení zájmů VŠ knihoven v oblasti informačních technologií atp. Strategická vize AKVŠ je „maximálně těžit ze silných stránek asociace“. Asociace bude dále zastávat zásady profesionality, komunikace, spolupráce, udržovat korektní a otevřené prostředí. AKVŠ by podle slov paní Machytkové měla hrát nezastupitelnou roli v oblastech dotýkajících se knihovnicko-informačního zabezpečení vysokých škol. Členové asociace by měli mít odvahu naplňovat její poslání a zároveň nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Měli by se cítit členy Asociace a spolupracovat na jejím „životě“.

Paní Machytková pak předala slovo Anně Vyčítalové. Její přednáška představovala aspekt “nových informačních profesionálů (NIP)“ či “nových knihovníků“. Tyto pojmy se zatím v ČR nijak neustálil. Označují studenty nebo absolventy, mnohdy z jiných oborů, kteří se orientují v nových technologiích, dobře zvládají práci se sociálními sítěmi a jsou kosmopolitní. V příspěvku nám byl především představen výzkum, který Anna Vyčítalová provedla v rámci členských knihoven AKVŠ. Ten se zaměřoval především na uplatnění NIP v knihovnách a na spokojenost s nimi. Zjistilo se, že knihovny jsou s NIP povětšinou spokojeny, ale jako jejich hlavní nedostatky vidí neznalost katalogizace a používání EIZ. Kromě informací o výzkumu jsme se také dozvěděli o IFLA Campu, kterého se Anna Vyčítalová již po několikáté díky AKVŠ zúčastnila. Letošní IFLA Camp se konal v Rusku v Leningradu, hostil mnoho evropských knihovníků a zaměřoval se na spolupráci knihoven, sítě a NIP.

Ondřej Fabián si následně vzal úvodní slovo ke čtvrté Klíčové aktivitě (Nové trendy ve VŠ knihovnách, zvyšování jejich kvality). Pan Fabián nás pak provázel jako uvaděč v rámci prezentací celé této části konference.

Ondřej Fabián

Jako první uvedl Barboru Buchtovou z MZK. Její příspěvek se zaměřoval na využití open source v oblasti marketingu knihoven a šetření financí, kterého tím lze dosáhnout. Představila nám několik open source nástrojů, zejména pro tvorbu prezentací, letáků a infografiky. Některé srovnala s placenými programy, čímž ukázala, nakolik lze ušetřit. Vyzvedla také některé klady a zápory operačního systému Ubuntu. Rovněž jsme mohli vidět konkrétní výtvory, které v rámci MZK v open source vznikly. Mimo to se krátce zmínila o možnosti zveřejňovat takové materiály online přes sociální sítě. Na dotaz pak zjistila, že sociální sítě nejsou využívány ve více knihovnách, než očekávala.

Následující přednášky se chopila Irena Jánská ze zlínské knihovny Univerzity Tomáše Bati. Zjistili jsme od ní, že knihovna vstoupila do BIX (Bibliotheksindex). BIX je mezinárodní projekt umožňující knihovnám měřit kvalitu služeb a výkonu i v porovnání s ostatními. Členství je podmíněno ročním poplatkem, na nějž lze získat slevu při přivedení další organizace, která se zapojí. Další nutností pro členy je poskytnout jisté interní údaje a statistiky. Data se aktualizují každoročně. Na základě jejich vyhodnocení pak knihovny získávají určitý status, který vypovídá o jejich kvalitě.

Po té přišla na řadu prezentace posterů o ICT, které visely po stranách sálu. Šlo o rychlé představení, každý na to měl cca 3 minuty. Nejprve prezentovala Blanka Jankovská z univerzitní knihovny v Pardubicích. Její poster se zabýval novinkami v knihovně. Konkrétně šlo o zobrazovací displeje, knižní skenery a bibliobox získané z projektu ChemEIZ. Druhý byl Ivan Masár z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho poster pojednával o tamním přístupu k EIZ. Pro sjednocení vyhledávání v EIZ byl zakoupen federativní vyhledávač MetaLib. Aby byl uživatelsky přívětivější, vytvořili si v knihovně UTB vlastní rozhraní Xerxes. Nakonec svůj poster představil Martin Krčál z KISKu na Masarykově univerzitě v Brně. Věnoval se citačnímu software, především Citace.com, a tomu, jak může pomoci při studiu. Také nám představil svůj nový blog martinkrcal.citace.com, kde lze poster stáhnout.

Blížila se přestávka na oběd, ale ještě před ní přišla na řadu prezentace společnosti EBSCO. Během ní nás Jan Luprich mimo jiné ujistil, že při vyhledávání v databázi jsou záznamy řazeny skutečně přímo podle relevance a jejich poskytovatel není nijak nezohledňován. Vyhledávací strategie společnosti je veřejně dostupná. Pověděl nám o kolekci EBSCO eBook a dalších dílčích součástech EBSCO, stejně jako o jejich možnostech a obsahu včetně přímé ukázky vyhledávání.

Po přestávce následoval další firemní příspěvek, tentokrát od společnosti AiP (Albertina icome Praha) ve spolupráci se společností ProQuest. Slova se chopil její ředitel, Vladimír Karen. Připomněl nám, čím se společnost zabývá a jak spolupracuje se svými partnery. Prezentaci začal heslem „všechno, co jste chtěli od svého distributora a báli jste se o to požádat“. AiP existuje již více než 22 let a od samého začátku se soustředí na EIZ. „Technologie se vyvíjejí, ale Albertina zůstává,“ řekl pan Karen. AiP spolupracuje s více než třiceti renomovanými světovými nakladateli, a s některými i výhradně. Výhodou výhradních partnerství je mimo jiné to, že umožňují zamezit cenovým válkám, které často vedou ke zhoršení kvality služeb. Z takovýchto partnerů byli přiblíženi např. Taylor & Francis a ProQuest. Z ProQuestu nám byly představeny „horké novinky“ pro letošní podzim, jako např. úplně nový nástroj – databáze mezinárodních statistických dat umožňující s nimi pracovat v unifikovaném prostředí. Dále začlenění nových periodik do nabídky ProQuestu a Literature Online přechází na novou platformu.

Pak jsme se opět vrátili ke Klíčové aktivitě 4 (nové trendy ve VŠ knihovnách, zvyšování jejich kvality) a Jiří Pavlík měl příspěvek o e-čtečkách a e-knihách. Zmínil několik statistik: V používání tabletů, které lze uplatnit i jako čtečky, došlo k meziročnímu nárůstu o 80%, jen o něco menší nárůst zaznamenaly smartphony a podobná zařízení. Samotné čtečky se stabilně prodávají. Krom jiného se věnoval problematice jejich půjčování a zabezpečení. Vypůjčit si e-knihu lze přes eReading.cz na tři týdny (vůbec poprvé v ČR). V zahraničí e-knihy půjčují Amazon, B&N či Flexibooks. Dále zmínil některé diskuse o business modelu a fungování e-knih v knihovnách. Pověděl nám také o internetových knihovnách (např. soukromé Oyster či Knihojed = eBookEater, potažmo i hudební internetové knihovny), které mohou být inspirací pro tradiční knihovny (především v dostupnosti 24/7).

Následovalo představení zbylých posterů. První připadl Lence Němečkové a jednalo se o znázornění propojení repositáře DSpace (repositář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) s ostatními komponenty informačního systému univerzity. Další dva postery prezentoval Vlastimil Krejčíř. Týkaly se digitálních matematických knihoven.

Pana Krejčíře vystřídala Shulamith Lala Ashenberg Straussner z Newyorské univerzity (NYU). Svou prezentaci začala tím, jak vznikal její vztah ke knihovnám, jak s nimi vlastně dospívala. Od dětství měla ráda knihy a vždy si našla důvod k návštěvě knihovny. Knihovna jí také pomohla získat doktorát. Nakonec zmínila změnu, kterou knihovny prošly a kvůli níž již není k využití knihovních služeb potřebná osobní návštěva. Následovaly informace o NYU a její minulosti. Odtud se výklad překlenul k univerzitní knihovně, nebo spíš ke knihovnám, neboť NYU jich totiž má hned několik. Ne všechny však paní Straussner zmínila. Nejvíce se věnovala Elmer Holmes Bobst Library jejíž budova je opatřena velkými okny a využívá tak hojně přírodního světla. Také je však kvůli tomu velkým lákadlem pro sebevrahy, což někteří zaměstnanci neunesli a odešli pracovat jinam. Kromě klasických dokumentů mají knihovny i dostatek dokumentů elektronických, které jsou dálkově hojně využívány. V prezentaci jsme mohli shlédnout fotografie zajímavého interiéru, budovy i zařízení přizpůsobeného studentům. Také se znovu krátce zmínila o „nových informačních profesionálech“. Ti se stávají stále více potřebnými s tím, jak se knihovny mění.

Shulamith Lala Ashenberg Straussner

Následovala přestávka na kávu, po níž přišel na řadu další firemní příspěvek. Nadežda Andrejčíková ze společnosti Cosmotron nám řekla něco o minulosti i současnosti firmy. Ta vznikla v době Československa na slovenském území, ale hlavní sídlo měla na Moravě. Po rozdělení státu tedy došlo i k rozdělení firmy a tak v ČR funguje jako Cosmotron Bohemia a v SR jako Cosmotron Slovakia. Firma se zabývá vytvářením systémů pro informační instituce od knihoven po muzea takříkajíc „na míru“.

Po tomto příspěvku přišla na řadu Klíčová aktivita 3 - podpora informačního vzdělávání a zvyšování informační gramotnosti na VŠ. Otevřel ji příspěvek Lenky Bělohoubkové, od letošku nové předsedkyně komise IVIG. Právě o této komisi a jejích činnostech nás informovala. Začala informacemi o březnovém workshopu, na němž ukončili „několikaletou práci s přípravou sad otázek pretestů a posttestů pro hodnocení výuky studentů“. IVIG se také zabývá aktualizací standardů informační gramotnosti studentů a došlo i na zahraniční aktivity, jako např. publikování v recenzovaném časopise nebo příspěvek na evropské konferenci o informačním vzdělávání. Blíže se příspěvek soustředil na letošní již 11. seminář IVIGu – tentokrát s obměnami, neboť se přehoupl do dalšího desetiletí. Seminář zrekapituloval minulé aktivity, nastínil budoucí a nakonec získal příznivou odezvu od většiny účastníků.

Dále následoval Jan Zikuška z KISKu, který nás informoval o aktivitách a cílech CEINVE. Jedná se o projekt informačního vzdělávání v rámci Masarykovy univerzity. Mimo jiné vytváří pro studenty kurz KPI (Kurz práce s informacemi). Kurz je ohodnocen pěti kredity a probíhá formou e-lerningu. Zapsat si ho můžou studenti kteréhokoliv ročníku a jeho materiály jsou dostupné online pro kohokoliv, kdo o ně má zájem.

Z části podobný kurz je vytvářen na Ekonomicko-správní fakultě MU. Pověděl nám o něm Jiří Poláček. Jedná se o kurz Akademické psaní. Na rozdíl od KPI je tento kurz povinný pro první ročník. Rovněž probíhá jako e-lerning a kromě části zaměřené na informace se zaměřuje především na to, jak správně psát akademické texty. Ty, které vzniknou v rámci kurzu, si pak navzájem kontrolují a hodnotí sami studenti (skrze systém Dněprostroj).

Lenka Němečková následně referovala o informačních kurzech ČVUT pro doktorandy. Cílem je naučit je pracovat s informacemi a jejich zdroji. Po roce 2009 se sloučily knihovny ČVUT a Ludmila Tichá se ujala garance kurzu informační gramotnosti na několika fakultách (předtím jen na své – Fakulta strojní). Byl zaveden kurz Informace pro vědu a výzkum, který se nyní vyučuje na 7 fakultách. Dále jsou pořádány různé workshopy a semináře, především zaměřené na problematiku citování, na patenty atp. Zpětná vazba se zjišťuje porovnáním výsledků vstupních a závěrečných testů, dotazníků či anket. V závěru zmínila některé zahraniční výzkumy, z nichž se při tvorbě kurzů čerpá inspirace.

O konferenci ECIL 2013 nám řekla Petra Dědičová. Jednalo se o její zkušenosti s aktivní účastí na této konferenci zabývající se informačním vzděláváním. Zúčastnil se jí i Paul Zurkowski, který termín „informační vzdělávání“ vymyslel. Příspěvek Petry Dědičové byl postaven na principu Pecha Kucha přesně časově omezené prezentace o 20 slidech, kdy na každý slide měla 20 vteřin. Mnoho přednášek na ECIL se věnovalo vzdělávání doktorandů, uživatelskému testování atd.

Konferenci LILAC nám z pohledu účastnice představila Blanka Jankovská. Jedná se o konferenci pro informační profesionály zaměřenou na informační gramotnost. Řekla nám o několika tamních prezentacích, které ji zaujaly, a pro zájemce zmínila svůj podrobný článek o konferenci na Ikaru[1].

Po poslední přednášce prvního dne se mohli zájemci zúčastnit exkurze do knihovny. Tento termín byl využit asi nejvíc, neboť se účastníci po exkurzi mohli též zúčastnit společenského večera s pohoštěním a touto exkurzí mohli vyplnit časovou prodlevu. Sešli jsme se ve 4. patře Studijního a informačního střediska, kde knihovna sídlí. Za popisu jedné z knihovnic jsme si prohlédli interiér knihovny a její vybavení – protiskluzové proužky na policích, místnosti pro samostatné studium, místnost s počítači, samoobslužné skenery a kroužkové vazače, změněné stavění fondu atd. Mohli jsme též nahlédnout do kanceláří, skladu a místnosti pro dezinfekci knih.

2. den

První příspěvek druhého dne již patřil do Klíčové aktivity 1 (podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků). Daniela Tkačíková aktivitu krátce uvedla, načež nás seznámila s nedávno proběhnuvším Open Access Week. Také se věnovala směřování otevřeného přístupu obecně. EU komise brzy spustí program Horizon 2020, který bude otevřený přístup v rámci EU podporovat. Ve Velké Británii nedávno propukla silná vlna otevřeného přístupu vyvolaná zprávou Finch report[2]. Ta upozadila dřívější „green open access“ a zavedla nový model „gold open access“, který se rychle ujal i mezi těmi, kdo open access dříve odmítali.

Následovala další prezentace v angličtině od výkonné ředitelky LIBER - Izaskun Lacunza. Seznámila nás s asociací LIBER, která sdružuje na 400 evropských knihoven, včetně několika českých. Dále nám byla odhalena strategie na asociace na roky 2013-15, která se silně zaměřuje na otevřený přístup. Svým členům LIBER nabízí účast na konferencích a seminářích, mezinárodní lobbing či participaci na strategii asociace a projektech (např. workshop na H2020).

Izaskun Lacunza

Další příspěvek měl Vlastimil Krejčíř. Hovořil o své účasti na workshopu OAI8 (The CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication). Vybral některá témata, která pro nás shledal přínosnými a rozvedl je. Především vyzvedl open access se zacílením na humanitní vědy s tím, že tato oblast otevřeného přístupu bývá často opomíjena. Také zmínil, že se na akci hovořilo hlavně o gold OA. Také se řešil nový koncept sémantického webu a další témata OAI8. V závěru dodala paní Tkačíková, že se 12. 12. bude v Ostravě konat seminář o open access.

Posléze vystoupila Hana Landová s informacemi o Fondu podpory zahraničních cest budovaném AKVŠ. Roku 2013 bylo do fondu vyčleněno 95 000 Kč, podpořeny byly 4 ze 6 navržených projektů. Od minulého roku došlo k navýšení přihlášených projektů s aktivní účastí a ke zkvalitnění jejich zpracování. Plánuje se zvýšení nároků, určení jasných kritérií a pravidel. Zvažuje se, zda omezit počty přihlášených projektů od jedné organizace. Rovněž je uvažováno navýšení finančních prostředků fondu.

Hana Landová

Po té vystoupil Ivan Masár s příspěvkem o konferenci Open Repositories 2013, která propaguje otevřený přístup v rámci repositářů institucí. Na konferenci se řešily autorsko-právní otázky, software podpora, služba API, jmenné autority atd. Skládala se z paralelních bloků, pan Masár se zúčastnil bloku DSpace. Probíral se tam mj. vývoj DSpace na dalších 3-5 let. Sám Ivan Masár vystoupil s workshopem „Introduction to Github“.

Vystřídala ho Ilona Trtíková s příspěvkem o konferenci IATUL. Setkala se tam s velkým zájmem o situaci v ČR a získala od účastníků dobrou zpětnou vazbu. Na konferenci se dostala díky již zmíněnému Fondu podpory zahraničních cest.

Na řadu pak přišel firemní příspěvek Thomson Reuters v podání Davida Horkého. Informoval nás o Web of Knowledge. Hned na začátku vyvrátil mýtus, že se zaměřují především na americkou literaturu – zjistili, že téměř 50% vydavatelů, které pokrývají, pochází z Evropy. Celkem obsahuje Web of Knowledge cca 90 milionů záznamů od roku 1900 (+ záznamy patentů – 51 mil.). Na obrázcích nám ukázal, jak funguje vyhledávání a co vše záznamy obsahují. Jako jedni z mála např. uvádějí v záznamech informace o grantové podpoře.

Po přestávce následoval příspěvek firmy Suweco. Bylo nám představeno rozhraní Naviga (dostupné v AJ, ČJ a PL). Poskytuje základní „jednopolíčkové“ vyhledávání s možností použít operátory (AND, OR a další). Vyhledává ve všech zdrojích knihovny, lze do něj zařadit i knihovní katalog. Výsledky lze různě filtrovat. Záznamy doplňují abstrakty, a celá Naviga poskytuje spoustu dalších zajímavých funkcí. Umožňuje uložit si historii, používat cloudový box, exportovat záznamy, překládat abstrakty a mnoho dalšího.

Nakonec přišla na řadu Klíčová aktivita 2 – zajištění informační infrastruktury pro vzdělávání a výzkum. Věra Svobodová věnovala svůj příspěvek projektovému financování EIZ a jeho problémům. Jako jeden z hlavních problémů vidí, že projekty spolu kvůli dvoukolejnosti financování musejí o podporu soupeřit, místo aby se raději doplňovaly. Zabývala se především financováním mimopražských projektů.

Na to navázal Jiří Jirát, který nás seznámil s financováním pražských projektů. Rozdělení projektu na 2 větve vedlo k rozpadu konsorcií a ke vzniku duplicitních konsorcií, což obecně způsobovalo zmatky. Požadované společnosti často odstoupily, knihovny někdy soupeřily samy se sebou (kvůli účasti ve vícero projektech), docházelo k nerovnoměrné alokaci, atd. „Decentralizace prostě není správná cesta,“ říká pan Jirát a nabádá instituce, aby zdroje nakupovaly konsorciálně.

Na problémy připomenuté v minulých dvou příspěvcích reagovala Národní technická knihovna, jejíž ředitel Martin Svoboda se chopil posledního příspěvku. Hovořil o návrhu na vytvoření národního centra pro informační podporu výzkumu – CzechELib (po vzoru FinELib). Centrum by mělo nahradit stávající program podporující zpřístupňování EIZ, který bude roku 2017 ukončen, a tak zajistit kontinuitu podpory. Stručný návrh byl již předložen Ministerstvu školství a nyní je potřeba ustanovit pracovní skupinu, která vytvoří podrobnější podklady. Ty budou prostřednictvím Ministerstva předloženy vládě a očekává se, že skrze ně získá centrum vládní podporu. Centrum vznikne po 1. 1. 2014, bude se na něj tedy vztahovat nový občanský zákoník. Nejpozději by mělo být v provozu do roku 2016, aby plynule navázalo na stávající program. Mezi základní cíle národního centra patří vyjednání lepších (nižších) cen, jednotná cenová politika a kvalitní zpětná vazba mezi institucemi.

Konferenci uzavřela diskuse, která se točila především právě kolem obsahu posledního příspěvku. Pan Svoboda debatoval se zástupkyněmi AKVŠ, které přednesly jisté výhrady proti stávajícímu konceptu CzechELib. Byly nám promítnuty připomínky Výkonného výboru AKVŠ  a také jeho stanovisko. Ředitel NTK se k tomu vyjádřil tak, že má AKVŠ připravit svůj protinávrh ke stávajícímu návrhu a tím se pak mohou společně zabývat.Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

24 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
You finished certain dependable focuses there. I did a hunt regarding the matter and discovered about all people will concur with your blog. 온라인카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
Three are generally shabby Ralph Lauren accessible available to be purchased every last time you wish to purchase. Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Charming post. I Have Been contemplating about this issue, so an obligation of appreciation is all together to post. Altogether cool post.It 's to a great degree incredibly better than average and Useful post.Thanks Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Charming post. I Have Been contemplating about this issue, so an obligation of appreciation is all together to post. Altogether cool post.It 's to a great degree incredibly better than average and Useful post.Thanks Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
Phenomenal blog. I delighted in researching your articles. This is to an extraordinary degree an amazing examined for me. I have bookmarked it and I am suspecting inspecting new articles. Continue doing shocking! สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. hnjc4
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! Weebly hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
You re in purpose of actuality a without flaw website admin. The site stacking speed is astonishing. It sort of feels that you're doing any unmistakable trap. Besides, The substance are perfect work of art. you have completed a fabulous movement regarding this matter! Wordpress baserad hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 3. 2019
Astonishing post. I Have Been looking at about this issue, so a dedication of appreciation is all together to post. Absolutely cool post.It 's extraordinarily uncommonly OK and Useful post.Thanks คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. prom dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. <a href="http://www.roksa.nu/pl/kobiety/bialystok.html">ogłoszenia towarzyskie białystok</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Naagin 3
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
I just got to this bewildering site in the moderately later past. I was truly gotten with the bit of advantages you have here. Tremendous thumbs up for making such splendid blog page! Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
I just got to this bewildering site in the moderately later past. I was truly gotten with the bit of advantages you have here. Tremendous thumbs up for making such splendid blog page! Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. ukrainian brides site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. ukrainian brides site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. chauffeur driven cars belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: tvist advokat

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. Aanleg tuin

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

There is so much in this article that I would never have thought of on my own. Your content gives readers things to think about in an interesting way. Tuin ontwerpen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
Genuinely, this article is extremely one of the absolute best ever. I am an antique 'Article' gatherer and I at times read some new articles in the event that I discover them intriguing. What's more, I discovered this one entirely captivating and it ought to go into my gathering. Good work! SELF PACK CONTAINERS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
Genuinely, this article is extremely one of the absolute best ever. I am an antique 'Article' gatherer and I at times read some new articles in the event that I discover them intriguing. What's more, I discovered this one entirely captivating and it ought to go into my gathering. Good work! SELF PACK CONTAINERS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
I at long last discovered awesome post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark locales. thanks.Quality presents is the essential on welcome the guests to visit the site page, that is the thing that this website page is giving. international shipping container

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback