Bookflow #2: Úvod do metodologie psychologického výzkumu

FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Překlad Petr Bakalář. Praha: Portál, 2010, 255 s. ISBN 978-807-3678-159.

Do mého čtenářského seznamu se nedávno dostal Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Přesto, že seznam čítá na stovku textů, tato kniha dostala zelenou poměrně brzy. Její autor, Ján Ferjenčík, působí jako docent psychologie na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, kde je v současnosti také prorektorem pro vzdělávání. K jeho hlavním profesním specializacím patří psychodiagnostika a právě metodologie.

Obsah knihy je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. Začátek je poměrně obecný a díky tomu univerzální a vhodný do metodologické knihy každého oboru. Setkáváme se zde s úvodem do filozofie vědy a jejího sociálního zakotvení. Autor osvětluje základní pojmy a ptá se co je věda, teorie, hypotéza a další. Velmi dobře umístěna je kapitola Jazyk vědy, pojednávající o problematice definování. Čtenář se dozvídá o různých typech definic a předdefinitorních operacích. Ferjenčík v úvodu též vyzývá studenty a začínající výzkumníky k uplaňování systémového přístupu ve vědeckému zkoumání. Z dalších témat je zde probírána vědecká komunikace, hodnocení vědy, institucionalizace vědy a v neposlední řadě etika vědeckého výzkumu.

Ve druhé části autor popisuje typy výzkumných projektů a proces jejich správné volby a designování výzkumu. V jednotlivých kapitolách vysvětluje rozdíly mezi experimenty a kvaziexperimenty. Obě kategorie jsou vysvětleny detailně a přehledně a náročnou problematiku pomáhají zlidštit schémata, grafy a tabulky. Svou část si našly také neexperimentální typy výzkumů, v nichž se mi nejvíce líbily výklady korelačních a případových studií. Pro každý z typů výzkumného projektu autor zařazuje způsoby výběru vzorku. Následuje ontogeneze vědeckého výzkumu od samotného nápadu, přes vyhledávání informací, definování problémů a hypotéz, stanovení plánu až po psaní článků a jejich publikování. Poznatky o informačních zdrojích a vyhledávání informací jsou dnes zcela přirozené, někdy dokonce zastaralé a v druhém vydání knihy podle mého mělo dojít k jejich aktualizaci či vyřazení. S úsměvem si můžeme přečíst o MDT nebo novinkách, jež chodí poštou měsíčně na disketách nebo zbytečný výčet databází a časopisů, který se neustále mění. Nadčasový je naopak úryvek o otevřeném vědeckém publikování.

Třetí kapitola pojednává o jednotlivých metodách sběru dat. Protože se jedná pouze o metodologický úvod, nacházejí se v této knize, stejně jako v podobných přehledech, pouze základní informace. Pro hlubší poznání konkrétní metody musí čtenář k odborným článkům a monografiím na dané téma a následně prostudovat výzkumy, kde tato metoda byla užita, na což autor sám upozorňuje. Skvěle popsány jsou kapitoly o pozorování, obsahové analýze a sémantickém diferenciálu. Co do počtu, ocenil bych větší záběr. Chyběla mi například oblast sociometrie, introspektivní stránky pozorování, jako psaní deníků a shadowing nebo zmínka o přístrojových metodách z oblasti kognitivní psychologie.

Závěrečná část knihy se zabývá měřením v psychologii a základy statistického zpracování dat. Statistika je do textu dobře zakomponována, výborně vysvětluje v jakém případě se co používá, jaká jsou omezení a přednosti jednotlivých ukazatelů a charakteristik. Co je zde navíc a zbytečně matoucí, jsou vzorce a vysvětlování jejich výpočtu. Na tak malém prostoru je mnohdy složitá problematika obtížně pochopitelná, často chybí lepší ilustrace na příkladu, na který zde již prostě není místo. V tomto případě mohl autor zůstat na rovině pojmů a vysvětlování odkázat na učebnici statistiky. Poslední kapitola srovnává kvantitativní a kvalitativní pojetí výzkumu. Umístění je možná netradiční, protože častěji bývá právě na začátku textů. V kontextu celého obsahu sem však patří a dokresluje celý obraz metodologie tak, jak ho autor osobitě nastínil. Nedostatečnou zakotvenost a neustálenost metodologických přístupů v oboru psychologie a jejich změny v čase vysvětluje autor hlavně relativní mladostí a nevyzrálostí psychologie jako vědní disciplíny. Vyslovuje se pro prolnutí obou přístupů a pro komplexní pojetí psychologického zkoumání.

V metodologii neexistuje jediná správná kuchařka, jediná správná struktura pro výklad. Řazení kapitol v knize odpovídá očekávání a nemusíte mít obavu, že se ztratíte nebo něco nenajdete. Výborná byla především logická návaznost v první polovině, tedy úvod před samotnými metodami, který považuji za stěžejní část knihy. Mírně nekonzistentně na mě působily dvě kapitoly, kde autor odkazuje na statistiku, kterou zpracovává až ke konci. V těchto částech jsem tedy musel listovat zpět, abych si znovu spojil oba texty v jeden logický celek. Jazyková a typografická úroveň je na dobré úrovni. Text samotný hodnotím jako čtivý, pochopitelný a bez zbytečného množství odborné terminologie na místech, kde není nutná. Celá kniha obsahuje jen nepatrné množství chyb a překlepů, které se dají spočítat na prstech jedné ruky. Nejde o žádné podstatné problémy, jež by narušovaly plynulost čtení. Ferjenčíkovou silnou stránkou jsou všudypřítomné příklady, na nichž ilustruje probíranou teorii. Některé z nich se opakují – navazují na sebe – a provázejí nás tak ve více kapitolách. Autor ve spolupráci s nakladatelem skromě ale pěkně knihu ilustrovali. Řada obrázků vhodně doplňuje text. Za největší přínos autora považuji úryvky, kriticky pojednávající o omezeních a slabých místech nejen jednotlivých metod, ale také procesů plánování výzkumu, volbě projektu a výběru výzkumného vzorku. V samotném závěru potom autor píše: „[Text] má upozornit čtenáře na nesmírnou komplexnost předmětu studia psychologie. Měl by vést k pokoře při zkoumání lidské psychiky, k vědecké skepsi a k opatrnosti při formulování závěrů z těchto zkoumání.”

Knihovníky a knihofily by mohly zajímat i postřehy o zpracování knihy po výrobní stránce. Hlavní předností je zcela jistě pevná vazba s lesklou úpravou. Není tak problém knížku přenášet v batohu nebo jiném zavazadle a častěji s ní cestovat. Vydrží hrubší zacházení a několikeré vypůjčení známým, aniž by došlo k poškození. Lamino na deskách zajistí ochranu před prodřením rohů a ošoupáním. Vítaným doplňkem je úzký textilní proužek bílé barvy, který slouží jako záložka. U odborných knih, kde očekávám opakovanou práci s textem v průběhu let, si velmi rád těch padesát korun za takovou vazbu připlatím. Podobné knížky v měkké lepené vazbě čeká často horší osud i při zvýšené opatrnosti. A je to škoda. Paperback nechť zůstane doménou beletrie druhé kategorie.

Kniha najde uplatnění jako učebnice metodologie na VŠ/VOŠ s humanitním či sociálním zaměřením. Recenzovaný kus patří k druhému vydání z roku 2010. Poprvé byla kniha vydána v roce 2000. Zakoupit ji lze v e-shopu nakladatelství Portál v tištěné podobě i jako e-knihu. Ukázka z publikace je zdarma dostupná zde. Z brněnských knihoven mají titul ve svých fondech MZK a též většina fakultních knihoven MU – vše v prvním vydání.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

6 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
It’s so amusing plus beneficial as well. kimstarscash.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
It’s so much entertaining and also important as well. covetdiamonds.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

Premium quality counterfeit banknotesWe are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes printing.Based in USA but have branches inAsia, Europe, South America and Australia Our work rangesfrom the production of substrates and security features, through banknote printing and web application,to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we produce the best banknotes in the world.Best Quality Notes has the Best Counterfeit Banknotes for sale.Recent developments in photographic, computer and printing technologies,along with the availability of low-cost equipment, have made the production of counterfeit moneyrelatively easy. We are different from every other company in that we produce super undetected counterfeit notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeitbanknote and security paper for documents that convey value, identity and confidence.With our advanced printing processes, managed services, and distinct focus on quality,we realize every currency as a unique, secure and cost-effective solution. Banknotesare a country’s business card, and the design imperatives and their unique propertiesincluding color-shift, tactile, and interactive elements enable them to be authenticated and mechanically processed.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.com          Weblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/">https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/</a>Best quality counterfeit banknote for saleAre you looking for a means to pay your accumulated bills, Buy items from local shops and big super markets,live a luxurious lifestyle as a millionaire, party and lodge in top 5 stars hotels around the world? Then youare on the right counterfeit store as we have the Best quality counterfeit banknotes for sale and all the necessarymaterials, and human resources that will enable our clients to live their dream life. Our priority is to increase ournetwork worldwide and to create and maintain long term business relationship with all our clients.Our Major Counterfeit CurrenciesContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale">https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale</a>Buy counterfeit Money OnlineWe print Banknotes of different countries but will be more comfortable printing the US Dollar, Canadian Dollar, Australia Dollar, Great British Pound, and Euro. US dollar is the easiest money to counterfeit.The notes are all Grade A Banknotes perfectly reproduced with all security features available, feels like real money to the touch. These banknotes are safe to use in supermarkets, Casinos, vending machines and small stores.If you are looking to buy counterfeit banknotes online then contact us and we will get back to you with our quote.Our Notes are the best, undetected by machines in Supermarket, Casinos and stores.Buy Counterfeit banknotes online All packages are supplied in secured discreet packages to ensure prompt and safe delivery. Here is your chance to be a millionaire. Our money is perfectly reproduced, Indistinguishable to the eye and to the touch. We are sending in various sizes, . All our notes carry all the holograms and water marks and pass the light detector test. But we do not advise our clients to use our banknotes in banks. We will deliver the money directly to your home without the interference of customs. We keep all clients identity very secret and we do reship in case of any unsuccessful delivery. we have a Huge quantity ready in stock. Just let us know exactly what you want, the quantity and your location any of our contact details provided at the side.Innovation through IntegrationContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online</a>buy 100% undetectable counterfeit moneyBanknotes are constantly being refined and we customize our production process for each currency. The printing processes generallyfollow a defined sequence, whilst also offering the customer an array of integration options. For example, it is possible to combinea variety of printing processes, such as offset and intaglio, with the PEAK security feature (Printed Embossed Anticopy Key).We provide the right balance of innovative and secure features for each denomination.Sampling Inspires ConfidenceContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Page link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/">https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/...high quality undetectable counterfeit banknotes for saleThe look and feel of a banknote are key for trust and recognition in circulation. Before a large banknote order is printed,we produce prototypes and sample banknotes for trial in the markets. These can be used to check whether the designand security features integrate perfectly to the customer’s expectations. This enables the further optimization of individual designs and security features. Hence you can buy bulk counterfeit money from our store without fear.High-Grade Production Standards WorldwideWe sell the world’s major currencies like US dollars, Euros, British pounds Japanese Yen Canadian dollar, Kuwait dinar, etc with the best quality!The paper we use to make them is 80% cotton 20% celluloseIt feels and looks just like the real currencyContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Buy Undetectable Counterfeit Pounds OnlineWe are Professional IT technicians and we produce SUPER UNDETECTEDCOUNTERFEIT MONEY for all currencies. Our notes are industriallyand professional produced. We use quality foil paper elements.20%of cellulose and 80% of cotton paper.Our bills have the InfraredDetection which makes our bills to bypass the UV machines, Pen test andeven eye detection buy counterfeit experts. Our notes are AAA+ grade Quality.We also sell and provide money cleaning services and solutionsfor more information contact us bellowWebsite ... <a href="http://www.bestqualitynotes.com">www.bestqualitynotes.com</a>Emails .... info@bestqualitynotes.comweblink.... <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Phone .... +1 (918) 280 – 9526Buy counterfeit moneyBest Quality Notes is the name people call when looking to buy counterfeit money online. As risky as it isthe counterfeit money business is a very lucrative one from which many mafia empires were built.We have been working with many people for years bringing only the best high quality counterfeit banknotesto the market. Do not take our word for it though, go to the comment section and see what the customers have been saying about our product.You can buy counterfeit banknotes from us and use it anywhere in the world without getting caught.You can only know if your products are the best when your customers come back for more.We have customers who have been buying from us constantly for the past 3 years. It is because our customers are very successful that we are considered the bestContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>How to get best of quality Realistic counterfeit money onlineWelcome to the most effective and distinctive producer of prime quality Counterfeit Money.We are based in USA and we do ship to Europe , Canada, Australia and Asia. With over a billionof our product current round the world. we provide solely original high-quality counterfeit currency NOTES.we have a tendency to ship worldwide. we have a tendency to additionally print and sell Grade A banknotesof over a hundred and fifty currencies within the world.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollars/">https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollar...

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback