Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009

Ve dnech 16. a 17. září 2009 proběhlo již tradiční páté setkání knihovníků na jednání k výkonu regionálních funkcí knihoven. Hlavním pořadatelem semináře byla Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (MSVK) ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích a Knihovnickým institutem NK ČR. Sekce SDRUK pro regionální funkce zaštítila seminář jako odborný garant.

Dvoudenní jednání bylo rozděleno do čtyř tematických bloků. Semináře se celkově zúčastnilo téměř 170 knihovníků z celé republiky. Prezentace přednášejících jsou k dispozici na stránkách Národní knihovny na adrese:

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/RegFceSemin09.htm.

Středa 16. září 2009

První jednací den zahájila předsedkyně sekce SDRUK pro regionální funkce Ing. Lea Prchalová, která přivítala účastníky již na čtvrtém setkání v Pardubicích (první seminář se konal v Brně). Za Pardubický kraj vystoupila Ing. Milada Valečková z oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje.

Účastníci semináře

Účastníci semináře


První příspěvek tohoto bloku „Regionální funkce v roce 2008" přednesla Mgr. Ladislava Zemánková (NK ČR). Ve shrnutí roku 2008 vycházela z výročních zpráv a celkového sumáře, které jsou zájemcům k dispozici na stránkách Knihovnického institutu. V průběhu přednášky upozornila na některá zajímavá fakta, např. na klesající počet pracovních úvazků na výkon RF nebo na stoupající průměrný výkon jednoho metodika.

V příspěvku „Výzkum spokojenosti aneb Jak to vidí obsluhované knihovny" představila Bc. Marie Šedá (MSVK) výsledky nedávného výzkumu zaměřeného na spokojenost knihoven s výkonem regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji. Výzkumu se zúčastnilo 70 knihoven z celého MS kraje a v anonymním elektronickém dotazníku odpovídaly celkem na 43 otázek týkajících se různých oblastí výkonu RF (metodické návštěvy, vzdělávací akce, výměnné soubory, revize knihovního fondu...).

Velkou diskuzi vyvolala prezentace „Zkušenosti s Pravidly zajištění regionálních funkcí v Pardubickém kraji" Mgr. Milady Vackové, ředitelky městské knihovny Svitavy. Od ledna 2007 se výkon regionálních funkcí v Pardubickém kraji řídí novými pravidly. Pravidla vznikla z iniciativy Krajského úřadu Pardubického kraje a na jejich přípravě se podílela Krajská knihovna v Pardubicích jako garant výkonu RF. I přes počáteční obavy se ukázalo, že nový systém funguje velice dobře. Možná také díky tomu, že případné připomínky jednotlivých knihoven byly zapracovány a pravidla dle nich v jednotlivých letech aktualizována.

První blok jednání uzavřela Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka městské knihovny v Kutné Hoře svým příspěvkem „ Hodnocení nového systému regionálních funkcí ve Středočeském kraji". Nová koncepce výkonu RF je platná od 1. ledna 2006 a jejím zavedením došlo k několika razantním změnám. Počet pověřených knihoven byl prudce snížen z patnácti na pět. Od roku 2006 nedošlo k navýšení dotace na výkon RF a zároveň byl výrazně snížen počet úvazků. Nově byl zaveden systém centralizovaného nákupu, se kterým jsou i přes počáteční obavy knihovny spokojeni.

Po krátké přestávce následoval druhý blok „Vzdělávání, standardy, legislativa" moderovaný Mgr. Zlatou Houškovou (NK ČR).

Mgr. Houšková se slova chopila nejen jako moderátor, ale také hned jako první přednášející. Přítomné posluchače překvapila názvem svého příspěvku „Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou" (původně avizovaná přednáška byla na téma „Priority mimoškolního vzdělávání"). Zhruba před rokem podala Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) žádost o grant na vzdělávání pracovníků v kultuře a tento grant byl úspěšně schválen. Projekt, jehož partnerem je SKIP jako člen UZS, se týká také vzdělávání knihovníků. Celkově bylo žádáno o 30 milionů Kč s dobou realizace na dva roky. Celorepublikový projekt bude koordinován ve spolupráci s krajskými knihovnami a bude zahrnovat mimo jiné tyto vzdělávací aktivity - komunikační dovednosti, manažerské kurzy, literární semináře nebo jazykové kurzy.

Zlata Houšková

Mgr. Zlata Houšková


V příspěvku „Knihovnické minimum jako e-learningový kurz" představila Bc. Kateřina Byloková, DiS. (MSVK) připravovaný projekt e-learningového kurzu. Kurz je zaměřen na knihovníky bez odborného knihovnického vzdělání, ale bude možné ho využít také jako kurz inovativní. Kurz se skládá z deseti výukových modulů a podílí se na něm sedm tutorů. Je financován z dotačního programu Ministerstva kultury „VISK2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků" za finanční spoluúčasti MSVK. E-learning je realizován v prostředí LMS Moodle.

PhDr. Vít Richter (NK ČR) se ujal slova pro následující dva příspěvky. V první prezentaci „Standardy VKIS - novela" se zamyslel nad potřebou novelizovat standardy. Standardy VKIS byly schváleny na počátku roku 2005 a je otázka, zda jsou stále aktuální a motivující nebo je potřeba je kvalitativně rozšířit či navrhnout indikátory nové. Jako inspiraci představil standardy používané pro veřejné knihovny ve Velké Británii a návrh standardu pro veřejné knihovny v SRN. Tyto zahraniční standardy porovnal se standardy používanými v České republice.

Druhý příspěvek „Autorské právo - aktuální problémy" věnoval PhDr. Vít Richter tématům masové digitalizace a službám elektronického dodávání dokumentů. Představil projekt Google Books, který má aktuálně digitalizováno cca 7 milionů knih a projekt Europeana - Evropská digitální knihovna, který obsahuje více než 4 miliony objektů (knihy, fotografie, mapy, zvukové nahrávky, filmy, záznamy sbírek knihoven, archivů a muzeí). V souvislosti s elektronickým dodáváním dokumentů pohovořil o nové licenční smlouvě uzavřené v lednu 2009 mezi Národní knihovnou ČR a agenturou Dilia. 

Vít Richter

PhDr. Vít Richter


První den jednání uzavřel PhDr. Zdeněk Bartl (NK ČR) tématem „Úloha pověřených knihoven v projektu kooperativní tvorby a využívání národních autorit". Ve svém příspěvku apeloval na knihovny, aby se aktivně do tohoto projektu zapojily. Soubory autorit jsou v NK ČR budovány od roku 1997 a poprvé na konci roku 2000 byly knihovny vyzvány, aby se také zapojily. Aktuálně se v tomto projektu angažuje více než 65 knihoven. Knihovny mohou spolupracovat jak pasivně tím, že záznamy stahují, tak aktivně tím, že se podílejí i na jejich tvorbě. Celkově obsahuje Báze národních jmenných autorit NK ČR 435 000 záznamů.

Čtvrtek 17. září 2009

Moderování druhého dne jednání se ujala Ing. Lea Prchalová.

Blok „Nové technologie a kooperace knihoven pomáhají plnit regionální funkce" zahájil Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (NK ČR) příspěvkem „Program VISK a regionální funkce (priority, využití)". Program VISK3 - Informační centra veřejných knihoven je realizován do roku 2000 (v prvním roce pod názvem RISK) a je primárně orientován na podporu vybudování nové infrastruktury veřejných knihoven na bázi informačních a komunikačních technologií. Za 10 let existence programu na něj bylo vynaloženo 200 938 000 Kč. Očekává se však, že v důsledku finanční krize dojde v příštím roce k výraznému snížení dotace.

„Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny a veřejné knihovny pro Souborný katalog" představily PhDr. Eva Svobodová Mgr. Danuše Vyorálková (obě NK ČR). V příspěvku zdůraznily význam spolupráce menších knihoven, které by měly posílat hlavně záznamy regionální literatury, která zpravidla není ani ve fondu Národní knihovny, ani ve fondu knihovny krajské. V současné době se souborným katalogem spolupracuje 91 knihoven. Proti roku 2007 prodělal souborný katalog výrazných změn - je k dispozici náhled obálky, katalog je propojen s Google Book Search, u některých knih jsou k dispozici obsahy, je možné objednat zhotovení digitální kopie. Do konce roku 2009 by do báze ADR (Adresář knihoven a informačních institucí v ČR) měly být přidány údaje GPS, které by umožnily zobrazení knihoven v mapách. Příspěvek byl zakončen praktickými ukázkami, jak se souborným katalogem spolupracovat, např. jak aktualizovat údaje v adresáři aj.

Jitka Svobodová, Eva KaňovskáJitka Pařilová společně prezentovaly „Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji". Karlovarský kraj je rozdělen do tří okresů a má dvě pověřené knihovny - městskou knihovnu v Sokolově a městskou knihovnu v Chebu. V okrese Karlovy Vary stejně jako v okrese Sokolov je používán automatizovaný knihovnický systém Clavius REKS. V okrese Cheb je používán systém KPWIN. Při automatizaci bylo vycházeno ze zrušeného střediskového systému.

Poslední příspěvek tohoto bloku patřil Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě (OKPB), ve kterém představila „Zkušenosti s Clavius REKS na Opavsku". Automatizace na Opavsku byla zahájena v roce 1994. Profesionální knihovny začínaly s automatizovaným knihovním systémem LANIUS a v průběhu let 2002 - 2009 přešly na systém Clavius. Neprofesionální knihovny získaly lokální instalaci Clavia v letech 2001 - 2004. Rok 2006 se stal zlomovým pro nákup REKSu (Regionální knihovní systém). Hlavními důvody pro přechod na REKS byla snaha vytvořit základ okresního katalogu a převést fondy obsluhovaných knihoven do centrální databáze. Od roku 2008 jsou neprofesionální knihovny s lokální instalací Clavia převáděny do Clavia REKS.

Poslední blok celého semináře byl věnován tématu „Když je knihovna COOL".

Ing. Aleš Brožek (SVK Ústí nad Labem) se ve svém příspěvku věnoval tématu „Malé knihovny a jejich webové stránky". Knihovny nemusí nutně mít pro provoz svých webových stránek vlastní webový server, ale mohou využívat weby, které jsou k dispozici zadarmo nebo za malý poplatek. Mezi nejznámější patří např. Volny.cz, Sweb.cz, Web zdarma nebo WebSnadno. Dalším a možná také nejjednodušším řešením je umístit webové stránky knihovny na web zřizovatele. Webový prostor poskytují také pověřené knihovny svým obsluhovaným knihovnám. Menším knihovnám je také k dispozici Šablona webu pro malé knihovny. Regionální knihovna Karviná poskytuje BiblioSet, balík knihovnických a informačních služeb. Za zmínku také stojí šablona Naše knihovna.  

Aleš Brožek

Ing. Aleš Brožek


„Centrum dětského čtenářství"
představila Mgr. Hana Dospivová (KJM Brno). Centrum vzniklo k 1. lednu 2009 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně za účelem koordinace akcí na podporu dětského čtenářství. Je obdobou české sekce IBBY v Praze. Mezi cílové skupiny centra patří žáci, pedagogové, studenti univerzit, rodiče s dětmi a knihovníci. Hlavním cílem celého projektu je propojit tyto subjekty za účelem rozvoje čtenářství prioritně u dětí.

„Webové stránky pro dětské čtenáře" prezentovala Eva Komínková z Knihovny města Hradce Králové. Knihovna obdržela v rámci soutěže Knihovna roku 2007 ocenění Informační počin roku za projekt Šablona webu pro malé knihovny. V září 2008 zprovoznila pomocí této šablony samostatný dětský web Librísek (http://librisek.knihovnahk.cz/). Kromě tohoto webu byly ukázány i další webové stránky knihoven určené dětem (např. MěK Trutnov, MěK Kuřim aj.).

Závěrečné vystoupení patřilo RNDr. Tomáši Řehákovi (MěK v Praze) a jeho příspěvku „Web 2.0 a MěK v Praze", ve kterém shrnul dosavadní zkušenosti a úspěchy knihovny s prvky webu 2.0. Městská knihovna v Praze využívá ke své propagaci nejen sociální síť Facebook, ale prezentuje se také na Wikipedii. Pro mladé uživatele zpřístupnila webové stránky Knihovna4U (http://www.knihovna4u.cz/). V elektronickém katalogu knihovny je možné knihy známkovat, ale také k nim přidávat komentáře. Velmi úspěšně zavedla knihovna pro své potřeby intranet, který plně integruje prvky webu 2.0.

Druhý den jednání a tím také celý seminář ukončila Ing. Lea Prchalová, která poděkovala všem přítomným účastníkům, přednášejícím a organizátorům.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback