Český trh elektronických knih. Část I.

Stať řeší elektronické čtení v České republice. Cílem je komplexní shrnutí této problematiky. Zabývá se fenoménem elektronické knihy ve vztahu k technologickému vývoji současnosti. Popisuje ji jako zcela novou formu záznamu a šíření informací. Jsou zdůrazněny výhody, které digitální kniha přináší. Dále pojednává o vzniku a vývoji českého trhu e-knih.

1.  Elektronická kniha

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

Jan Amos Komenský

1.1.     Výsledek evolučních potřeb v informační společnosti

Vývoj informační společnosti je dynamický proces a klade čím dál vyšší nároky na efektivní práci s informacemi. S jejich rostoucím množstvím je stále obtížnější otázka jejich vyhledávání, filtrování, zpracování, analýzy i archivace. Lidé k nim potřebují mít neustálý a neomezený přístup. Výměna informací tvoří hybnou sílu postmoderního světa, naší kultury, hospodářství a života každého z nás.[1]

Rozvoj technologií vedl vždy k usnadnění lidské práce. Jedním z historických milníků byl vynález knihtisku. Ten umožnil v krátké době přesnou reprodukci grafického a textového záznamu ve velkém množství. Ovlivnil tak pozitivně kulturu a vzdělanost obyčejných lidí ve středověku. S ovládnutím elektřiny a nástupem průmyslové revoluce se vývoj společnosti zrychluje. Rozvoj ICT a internetu v 70. letech minulého století je dovršením racionalizačního procesu a průlomem v přístupu k informacím. Začíná se měnit knižní forma. Přichází fenomén digitalizace. Textové, obrazové i zvukové záznamy se technickými prostředky převádí na soubory jedniček a nul. Vzniká kniha elektronická (e-kniha, e-book). Tato podoba přináší celou řadu výhod. Reflektuje globální potřebu rychlého a efektivního šíření informací, konzumace textového a grafického obsahu kdekoliv a kdykoliv. Umožňuje lidem za pomoci výpočetní techniky a mobilních zařízení nové generace snazší práci s daty a zároveň přináší dosud nepoznané možnosti zpracování. Internet téměř smazal hranice prostoru a času a postaral se o distribuci dat a jejich sdílení napříč celým světem.[2]

1.2.     Produkt sociálně-technologických změn

Marshall McLuhan, kanadský filozof a mediální teoretik, řadil papírovou knihu mezi média. [3] Již v 60. letech minulého století predikoval změny v přístupu k informacím a formě jejich přenosu. Původně tak učinil v souvislosti s televizí, tehdy dominantního elektrického média. Jasně předpověděl konec dominantní éry tištěných médií, která trvala bezmála čtyři století, a tvrdil, že vývoj a rozšíření nových typů médií odráží sociální a ekonomické potřeby společnosti.[4] Zdůrazňoval význam globální komunikace. V jedné ze svých knih svůj názor podpořil tímto tvrzením:

„Základním rysem elektrického věku je, že zřizuje globální síť, která má do značné míry charakter naší centrální nervové soustavy."[5]

Média viděl dokonce jako hlavní katalyzátor vývoje lidské civilizace. McLuhan patřil mezi technologické optimisty, ale neustále upozorňoval na schopnost médií negativně ovlivňovat názory člověka a dokonce jeho podvědomí. Zároveň však uznával, že tento vliv je špatně měřitelný.[6]

Další technooptimista, norský profesor Terje Hillesund, vidí e-knihu jako výsledek evolučního vývoje papírové knihy. Podle něj byl její vznik ve světě počítačů pouze otázkou času a byl nevyhnutelný. Toto vyjádřil trefně jedinou větou:

„... e-books are the books of the network society."[7]

Dle Hillesunda nahradí e-knihy v budoucnu knihy papírové. Střízlivější názor mají zástupci z řad českých knihovníků, někteří akademici i studenti. Podle nich bude elektronická kniha doplňovat tištěnou o specifické funkce, vycházející z její technické podstaty. Obě formy tak budou vedle sebe koexistovat ještě velmi dlouhou dobu.[8]

V podobném duchu uzavírá rozdíly mezi tištěnou a elektronickou knihou Lenka Křupalová svou bakalářskou práci:

„První uvedená bude určena především literatuře, kterou je nutné nebo žádané skutečně číst.  Bude vyhrazena pečlivému, pozornému čtení - beletrii, románům, filosofickým pojednáním atd., tedy ke čtení, které nevyžaduje více než papír a inkoust. Druhá bude určena k získávání informací, nahlížení, vyhledávání apod. - encyklopediím, příručkám, návodům atd., tedy ke čtení, které od knihy vyžaduje jistou míru interaktivity. Toto rozdělení může představovat nahrazení knihy, avšak jen v oblastech, kde papírová kniha dnes již nemůže zcela dobře sloužit."[9]

Zda e-knihy postupně a plně nahradí knihy tištěné je otázka zajímavá. V roce 2011 činil podíl elektronických knih na americkém knižním trhu necelých 17 %.[10] Tento podíl nadále roste. Vezmeme-li však v potaz, že v USA jsou e-knihy nejrozšířenější ze všech zemí světa a většina ostatních států mají v této oblasti co dohánět, můžeme s klidným srdcem říci, že tištěné knihy zatím opravdu ohroženy nejsou a ještě spoustu let nebudou.

1.3.     Výhody a možnosti

Lenka Křupalová uvádí některé z výhod elektronické knihy ve srovnání s knihou papírovou.[11] První nespornou výhodou je nízká hmotnost mobilních čtecích zařízení (čteček, tabletů či chytrých telefonů) a jejich úsporné rozměry. Dále je to kapacita; uživatel u sebe může mít najednou velký počet přehledně organizovaných knih. Možná je relativně jednoduchá práce s obsahem: vyhledávání v textu, tvorba poznámek a záložek. Digitální forma dat umožňuje přesnou a neomezenou reprodukci. E-kniha je okamžitě a neustále dostupná a ze své podstaty je nevyprodatelná. Uživatel si může vytvořit osobní kopii. E-knihu je možné šířit v reálném čase díky internetu. Zajištěna je tak rychlost distribuce a aktuálnost předávaných informací. Ty navíc nemusí být nutně ohraničeny velikostí daného díla, ale je možné vytvořit propojení na jiné tituly (hyperlink). V případě potřeby lze e-knihu opravit či doplnit v příslušném softwaru. Velikost textu, písmo a rozložení lze přizpůsobit čtenářovým požadavkům. Jednodušší je i publikace. K dispozici je řada dostupných nástrojů pro tvorbu e-knih a nižší jsou také vstupní náklady na tvorbu. Vytvářet a publikovat e-knihy tak mohou sami autoři nebo třeba učitelé ve školách. Čtecí zařízení zajišťují multimedialitu díky funkcím jako je text-to-speech či přehrávání animací a videa. Obrázky a infografika jsou samozřejmostí.

E-kniha ale disponuje dalšími vlastnostmi, jež z ní dělají stále rozšířenější informační artefakt, korespondující s McLuhanovým pojetím globální sítě elektrického věku a šířením informací v něm. E.S. Helmann se ve svém článku zmiňuje o výhodě šíření e-knih prostřednictvím modelu Open Access.[12] Tento trvalý bezplatný a okamžitý přístup k vědeckým poznatkům ve spojení s možností rychlého přenosu e-knihy jako datového souboru internetem, podporuje výměnu informací mnohem rychleji, než by bylo možné prostřednictvím papírové knihy.

E-kniha není klasická kniha v elektronické podobě. Je to zcela nová forma záznamu a přenosu informací.

1.4.     Post-PC éra: rozmach mobilních zařízení

Gartner, jedna z předních amerických výzkumných společností, vydává každoročně technologickou studii o trendech ve vývoji více než 1 900 klíčových ICT technologiích. K tomu používá svou vývojovou křivku (hype), na které značí aktuální polohu technologie vzhledem k fázi jejího rozšíření. Nalezneme zde fázi impulzu, kdy se o danou technologii začínáme zajímat, vrchol očekávání, tedy doba, kdy se o ní nejvíce mluví, sedlo deziluze, kdy dochází k vystřízlivění z prvotního nadšení, úbočí osvěty, kdy se začíná běžně užívat a nakonec plošinu produktivity, kdy se prosazuje ve všech segmentech lidského života a přináší nám užitek. Kromě aktuální polohy sleduje Gartner meziroční posuny jednotlivých technologií a vytváří předpovědi posunu na další roky. Společnost zdůrazňuje, že některé technologie jsou vzájemně propojené a vývoj jedné přímo závisí na vývoji jiné. Rozšíření elektronických knih tak závisí na počtu užívaných mobilních zařízení jako jsou čtečky, chytré telefony a tablety, a na možnostech internetového připojení. Podle aktuální zprávy z Hype Cycle 2012 jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících technologií právě tablety, což e-knihám rozhodně nahrává.[13]


Podobným počinem, zaměřeným primárně na oblast vzdělávání, je Horizon Report, jenž má na svědomí NMC. Tato zpráva, podobně jako Gartner, předpovídá rozšíření určitých technologií v horizontu několika let. V předchozích letech se očekával nástup mobilních zařízení a elektronických knih. Jejich rozšiřování můžeme sledovat již dnes.[14] a [15] Letošní zpráva predikuje, podobně jako Gartner, pronikání tabletů a mobilních aplikací.[16] Zvyšují se očekávání v otázce práce s informacemi a studia v jakémkoliv čase a z jakéhokoliv místa. Očekávat můžeme změny vzdělávacích systémů vlivem ICT a internetu tak, aby lépe reflektovaly potřeby dnešní společnosti. Trendem se stává globální týmová práce a kolaborace v reálném čase. Větší rozmach bychom měli očekávat také v oblasti svobodného šíření volně dostupných zdrojů informací a studijních materiálů.[17]

Školy ničí kreativitu

Rostoucí prodeje mobilních zařízení v roce 2013 potvrzuje také agentura IDC: „Největším motorem růstu bude mobilita: prodeje chytrých mobilních zařízení včetně smartphonů a tabletů porostou o 20 %, vygenerují 20 % všech IT tržeb a na celkovém růstu trhu IT se budou podílet z 57 % ... Trh tabletů poroste minimálně o 42 % na více než 170 milionů prodaných kusů. Mini tablety s displeji menšími než 8 palců budou čítat až 60 % všech prodaných tabletů oproti 33 % v roce 2012."[18] Zatímco k tabletům si nachází cestu stále více uživatelů, o elektronické čtečky zájem ubývá. Dle Gartneru je důvodem rostoucí obecná preference víceúčelových zařízení.[19]

„Nárůst mobility povede k tomu, že mobilní zařízení předčí PC jako nástroj pro přístup k internetu. Počet lidí přistupujících na internet prostřednictvím počítače se v následujících čtyřech letech sníží na 15 milionů, zatímco počet mobilních uživatelů vzroste na 91 milionů,"

uvádí ve své zprávě IDC.[20] To dokládá i dlouhodobý trend, viz graf níže. Stejně optimistický ohledně tabletů a smartphonů je také eMarketer, který ale podtrhává odhady Gartneru ohledně poklesu zájmu o čtečky.[21]

1.5.     Rozvoj mobilních sítí a internetu

Počet uživatelů s přístupem k internetu roste jak celosvětově, tak i u nás. Podle zprávy ČSÚ činil v ČR v loňském roce meziroční nárůst přístupů do sítě internet 12,2 %, z čehož velký vliv na rychlost rozšíření mají mobilní sítě, které meziročně vzrostly o celých 19 %. Podíl technologie mobilních sítí na celkovém přístupu k internetu u nás činí 19,7 %. Wi-Fi sítě se na konektivitě podílejí z 27,1 %. Obě tato bezdrátová řešení dohromady zaujímají 46,8% podíl, což je téměř polovina všech internetových připojení u nás.[22]

Bezdrátové sítě čeká v brzké budoucnosti zásadní technologické vylepšení. Podle společnosti Cisco bude v roce 2016 připojeno k internetu až 10 miliard mobilních zařízení. Je třeba snížit zátěž mobilních sítí a zároveň zvýšit jejich rychlost. Firma již disponuje technologickým řešením, které v brzké době začne uplatňovat v praxi.[23]

Poslední trendy posilují praktické využití e-knihy a její univerzálnost. Příkladem budiž projekty na spojení e-knihy s audioknihou.[24] Uživatel tak může číst knihu klasicky, vizuálně, třeba v dopravním prostředku. Po vystoupení přepne na audiovýstup a knihu konzumuje auditivně, což ho neomezuje při chůzi.

1.6.     E-kniha jako nástroj alternativního vzdělávání

E-kniha přináší řadu výhod pro práci s informacemi. Prodeje zařízení rostou, internet, hlavně pak ten bezdrátový, se šíří a zrychluje. Vývoj technologií e-knihám nahrává. A k čemu je to dobré? V říjnovém průzkumu společnosti NetMonitor (ČR) uvedlo 53 % respondentů, že pravidelně užívají internet mimo jiné jako zdroj získávání odborných informací pro svoji práci nebo studium.[25]

Rozvoj mobilních technologií, snižování jejich cen a neustálé rozšiřování v globální populaci a chudších oblastech se podílí na překonávání nežádoucího fenoménu global digital divide, neboli globální digitální propasti.[26] V České republice realizuje strategický projekt Překlenování digitální propasti Městská knihovna v Ostravě, která nejen že mobilní zařízení půjčuje, ale představuje nové technologické trendy veřejnosti.[27] Ruku v ruce s těmito technickými prostředky pomáhá e-kniha jako soubor informací snižovat negramotnost. Je nástrojem moderního alternativního vzdělávání.

2.  Trh elektronických knih

Nos starý kabát a kup novou knihu.

Arthur Phelps

2.1.     Zahraniční trhy aneb co máme očekávat?

Ve Spojených státech se trh začal utvářet o téměř tři roky dříve mimo jiné kvůli rychlejšímu nástupu technologií a velkým firmám jako je Amazon či Barnes & Noble.

Již na začátku roku 2010 předčily prodeje e-knih v USA své tištěné sourozence[28] a v prvním kvartálu 2012 překročily e-knihy dokonce prodeje hardcoverů.[29] Za rok 2011 vzrostl celkový prodej o celých 117 %.[30] Za poslední čtyři roky se trend postupně ustaluje, v minulosti byl však exponenciální, jak ukazuje graf níže.[31]

O elektronické čtení se začínají zajímat i jiné státy. Celkový zájem roste a prodejní odhady jsou více než optimistické.

Nejrozšířenější čtečkou je v USA Amazon Kindle, jehož podíl činí 62 %.[32] Podobný stav panuje v sousedním Polsku, kde je zastoupení Kindlu asi 60 000 kusů z odhadovaného trhu 100 000 kusů čteček, tj. 60 %.[33] V roce 2012 vlastnilo čtecí zařízení již 28 % populace.

Americký čtenář tištěných knih přečte za rok průměrně 15 knih, kdežto čtenář e-knih jich přečte 16. Majitelé čteček se dostávají dokonce na číslo 24 průměrně přečtených e-knih ročně. Téměř třetina čtenářů elektronického obsahu navíc uvádí, že na této platformě čte nejen častěji, ale také déle.[34] a [35]

Nejpočetnější skupina uživatelů e-inkových čteček jsou, pro někoho překvapivě, lidé ve věku 30 až 49 let[36] a jejím vlastnictvím se pochlubilo celých 21 % amerických žen, jež si v elektronickém čtení nacházejí větší oblibu než muži (16 %). Celkový počet vlastníků čteček v USA nadále roste.[37] a [38]

A co se vlastně čte? Z průzkumu vyplynulo, že 80 % občanů v USA čte pro potěšení, 78 % z nich vyhledává zpravodajství a novinky, 74 % se při vyhledávání obsahu zaměřuje na specifické oblasti jejich zájmu a 56 % respondentů čte kvůli vzdělávání v souvilosti se školou nebo prací.[39] Oblasti čtení, které Američany nejvíce baví a nejvíce si je užívají charakterizuje následující analýza slovního mraku. Nejpočetnější skupiny slov (26 %) tvoří učení, získávání znalostí a informací.[40]

2.2.     Utváření českého trhu

Trh s e-knihami je v České republice stále v začátcích. Stimulem k jeho utváření se stal rozmach čtecích zařízení, které se od roku 2009 u nás postupně začaly prosazovat ve větší míře.

Ačkoli je u nás registrováno přes 5000 nakladatelství a zhruba 40 % patří mezi velké firmy, žádné z nich nebylo v začátcích ochotné vykročit jako první a prolomit ledy.[41] Ještě dva roky zpět trh prakticky neexistoval a vládlo zde entropické prostředí. Od té doby jsme se posunuli dále a nabídka e-knih pomalu roste. Stále však přetrvává jistá konzervativnost a opatrnost. Z toho, přirozeně, těží malá či úplně nová nakladatelství, která se zaměřila čistě na elektronický formát a dokázala oslovit skupinu zákazníků první vlny, tedy technicky zdatné a nadšené jedince. Některá z nich si tak získala stálé zákazníky a vešla do obecného povědomí. Vůbec první vlaštovkou bylo malé brněnské nakladatelství Jan Melvil Publishing, jehož vstup do odvětví můžeme po letech označit za úspěšný a vítaný. Průkopníkem mezi nakladateli e-knih je Kniha Zlín, která se v čele s Olgou Biernátovou nebojí přicházet s novými nápady a experimentovat s trhem.

Dnes, po dvou letech, již vykročila vstříc trendu i většina velkých hráčů. E-knihy tak vydávají například Grada, Baronet, Mladá fronta či Fragment. Jejich nabídka se samozřejmě liší co do velikosti i kvality. Stále však není úplně jasné, co si který nakladatel může dovolit vydat elektronicky. Nabízet e-knihy? Jak je zabezpečit? Mohu nechat vydat v elektronické podobě také bestsellery? Nebude mi e-kniha snižovat prodeje papírového nákladu? Jakými kanály dostat knihu k zákazníkovi? Jak ošetřit licenční smlouvu s autorem?

2.3.     Čeští vydavatelé

V návaznosti na starosti nakladatelů se objevuje řada otázek také u vydavatele. Jaký počet titulů a jakého druhu vydávat elektronicky? Co vlastně čekat od zákazníků? Vyplatí se to? Jakou strategii zvolit, aby přitáhla lidi a zaručila návratnost investovaných peněz? Každý volí individuální přístup.

Jedním z velkých tržních subjektů, který začal s vydáváním e-knih je dnes druhý největší producent knih, společnost Euromedia Group. Ta tvoří síť hned několika významných českých nakladatelství. Firma vsadila na strategii podobnou americkému Amazonu a vytvořila si uzavřenou platformu prostřednictvím spolupráce s firmou Wooky. Za dobu své existence nabízela čtečku eWooky v podobě tabletu s klasickým TN displejem a podporou výhradně wooky e-knih s wooky DRM. I přes původní značnou dávku přesvědčení a odhodlání v zavedeném trendu pokračovat, změnila nedávno společnost svou politiku a od proprietárního řešení ustupuje.[42] V její nabídce tak vedle tabletů nalezneme čtečku s pasivním displejem, která již podporuje kromě původního formátu také rozšířený EPUB. Obsah si do Wooky zařízení legálně zakoupíte na jejich eBux.cz a u dalších spřízněných Wooky distributorů (RájKnih.cz a další). Zároveň si do čtečky můžete zakoupit e-knihy v EPUB formátu od jiných prodejců. Formát Wooky ovšem jinde než na jejich zařízení neotevřete, podobně jako AZW neotevřete jinde než v Kindlu od Amazonu. Dříve, když společnost prosazovala výhradně svůj formát, byla situace o to složitější. Uzavřenost platformy zaručila sice určitý stupeň ochrany před zneužitím obsahu, na druhou stranu značně omezovala a stále omezuje zákazníka a nutí ho ke koupi jednoho zařízení - jejich zařízení.[43]

Dalším velkým hráčem je eReading.cz. Jde o prvního distributora e-knih u nás, který přišel jako první s vlastní dotovanou čtečkou na bázi elektronického inkoustu. Nabízí již její třetí generaci a s každou se zlepšuje. Od začátku fungování vsází eReading na otevřenost a širokou podporu formátů.

„Já věřím tomu, že čtenář je v zásadě slušný člověk, který chápe, že výroba knížky něco stojí a je ochoten za literaturu zaplatit,"[44]

uvádí Martin Lipert v rozhovoru pro Lupu, čímž vysvětluje svou strategii otevřenosti. Nevýhodou pro někoho může být, že eReading nepodporuje Adobe DRM a tak si zákazník na jejich čtečce nepřečte knihu s ochranou zakoupenou jinde.

Silnou trojku doplňují Palmknihy.cz. Tento server u nás funguje již řadu let a elektronickému čtení se věnoval dlouho před příchodem e-knihy, jak ji známe dnes. Čtení na mobilní platformě podporoval již v historii a umožňoval čtenářům bezplatné stažení děl s již prošlými autorskými právy. V tom samozřejmě pokračuje i dnes. Nutno poznamenat, že ostatní vydavatelé a distributoři nechtějí zůstat pozadu a tak po vzoru Palmknih často také nabízejí určitou část obsahu e-shopu ke stažení zdarma, popřípadě ke čtečce jako bonus. Palmknihy naopak nechtěli zůstat pozadu ve čtecích zařízeních a též zařadily do své nabídky čtečky. Nově i poslední generaci Amazon Kindle se slušnou dotací a vysokým kreditem na nákup knih na jejich webu. Jsou jediným e-knižním distributorem, který Kindle jako nejrozšířenější čtečku u nás, nabízí.[45] Nevymezují se však na jediného výrobce a prodávají také zařízení Booken Cybook Odyssey a PocketBook. V roce 2012 Palmknihy začaly prodávat e-knihy také prostřednictvím obchodu Alza.cz a obchodní sítě Datart.

Čtvrtým mušketýrem se stalo nejnavštěvovanější internetové knihkupectví Kosmas, které se po téměř deseti letech svého fungování naplno vrhlo do sféry e-knih teprve v listopadu 2011. Je výhradním distributorem několika významných českých nakladatelů, podobně jako Euromedia Group. S tímto hráčem se posílilo konkurenční prostředí a vývoj trhu se zrychlil. Kosmas jakoby přišel, otevřel okna a vyvětral. Závan svěžího vzduchu uvítala celá řada zákazníků. Internetoví čtenáři v diskuzích oceňují především širokou nabídku a přehledný e-shop.

Začátkem roku vstoupil na český trh také slovenský velikán Martinus. Od zavedených prodejců se však příliš neliší. Pozitivem je větší širší nabídka a větší konkurence v odvětví.

Vedle vydavatelů e-knih tu jsou elektronické časopisy. V této sféře vévodí tablety a chytré telefony. Barevné fotografie a velké formáty e-inkovým čtečkám příliš nesvědčí a distribuce je též jednodušší přes mobilní aplikace. Zde stále vede Apple iPad, který na platformě iOS nabízí velké množství aplikací pro koupi a čtení jak klasických e-knih, tak e-časopisů a interaktivních titulů. Nejznámnějším obchodem je bezesporu iBookStore. Prostředí tabletů a jejich aplikací má velkou výhodu v jednoduchosti, což platí také pro pořizování obsahu.

2.4.     Self-publishing po česku

Samostatnou kapitolou vydávání e-knih tvoří nezávislá scéna. Publikovat elektronicky je díky e-knihám mnohem jednodušší a s dnešními možnostmi internetu a jeho nástrojů může publikovat téměř každý. Že to jde i na vlastní pěst, bez vydavatele a investic v řádu desítek či stovek tisíc, o tom píše podrobně nezávislý spisovatel Martin Koláček ve svém článku na eReaders.cz. Líčí zde své zkušenosti se self-publishing, počínaje úpravami e-knihy, přes marketing a prodejní modely až po překlad díla do cizího jazyka.[46] a [47] Druhým zajímavým článkem o českém samovydávání přináší Jan Šalomoun.[48] Z finančního pohledu nepůjde o zásadní vliv na knižní trh, nicméně jde o zajímavý kulturní průlom. Prosazují se tak autoři a tituly, které by jinak nemohly vůbec vzniknout a dostat se k potenciálním čtenářům. To samé platí i pro zcela nové žánry. Tento jev doprovází určitá míra laicizace a ne každá takto vydaná e-kniha je kvalitně redigována a ne všechny disponují kvalitním obsahem. Zákazník si však jistě vybere.

2.5.     Peníze

Každý musí být z něčeho živ, autory a ostatní články knižního průmyslu nevyjímaje. Olga Biernátová přiznává, že e-kniha je pro nakladatele „příjemným přivýdělkem, ne velkým byznysem."[49]. Hezké přirovnání poskytl v rozhovoru pro Lupu zástupce eReadingu Martin Lipert, když komentoval současný stav zisků v odvětví: „Je to snad méně, než za kolik se v Česku prodá za rok sušených rajčat."[50]

Je pravda, že část produkce se nelegálně stahuje a zisky nedosahují takových čísel, jakých by měly. Na druhou stranu trh se čtečkami a mobilními zařízeními u nás stále roste a masové rozšíření se čeká v příštím roce, tedy 2013. Má tedy smysl do e-knih investovat?

2.6.     Potenciál českého trhu

Poměr elektronických knih vůči papírovým je v České republice zatím minimální, ale postupně se zvyšuje. „Přesná čísla týkající se trhu s elektronickými knížkami nikdo oficiálně nezveřejňuje. Je ale možné dopátrat se čísel od jednotlivých distributorů a získat tak přibližný obraz aktuální situace. Největší tržní podíl v Česku mají společnosti Palmknihy, Kosmas, eReading a Wooky a jejich nabídka dohromady čítá několik tisíc titulů. Tyto firmy v roce 2011 dohromady prodaly přibližně 42 tisíc elektronických knih. Celkem tedy prodeje e-knih tvořily 0,07 % prodejů všech českých knih,"[51] hodnotí statistiku prodejů šéfredaktor serveru Root.cz Petr Krčmář. Podle nejnovějších odhadů tento podíl dosahuje již 0,5 %.[52]

Jak již bylo uvedeno v kapitole první, e-kniha tvoří nový nástroj pro efektivní práci s informacemi a komunikaci v digitální éře. Její vývoj a rozšíření je úzce spojen s technologickým vývojem mobilních zařízení, internetu a rostoucími nároky uživatelů. Většina respondentů - čtenářů při výzkumu elektronického čtení u nás uvedla, že do budoucna plánuje koupi čtečky nebo tabletu.[53] K internetu je dle SPIR připojeno 6,2 milionu občanů ČR starších deseti let a toto číslo neustále narůstá.[54] Na základě těchto údajů a s přihlédnutím k poptávce a vývoje trhu v okolních státech, lze v následujících několika letech očekávat rychlý růst e-knižního segmentu také u nás.

Jiří Vlček, ředitel Palmknih, odhadl v rozhovoru pro Lupu celkové prodeje e-knih na rok 2012: „Odhaduji kolem 200 tisíc knih. Pro zajímavost: loni to bylo 17 - 25 tisíc,"[55] což by byl nárůst až o 800 %.

Letošní žebříčky nejprodávanějších e-knih vede podle údajů SČKN suveréně nakladatelství Kniha Zlín.[56] Za velkou část tohoto úspěchu mohou severské detektivky (Joe Nesbo). Daleko za Knihou Zlín se objevují Host (zde táhne prodeje Stieg Larsson), Paseka, Moba, Argo a Crew. Data jsou sestavena z prodejních ukazatelů jednotlivých nakladatelů.[57]

Trh elektronických knih má velký potenciál, na což ukazují zahraniční, potažmo naše statistké průzkumy a prodeje, které trend vesměs kopírují, i když v menším měřítku. Chybí jen investice, širší nabídka a dobrý marketing. Vytváření trhu je postupný proces, a protože jsme stále na začátku, lze stále očekávat určité změny. Digitalizace společně s internetem otevírají nové možnosti a přístupy k nakládání s informacemi, ať už jde o knihy, hudbu, filmy či hry. Mění se modely prodejů, distribuce i cenová politika. Většina právních norem s tímto historicky nepočítala a bude nutné je upravit či od základů změnit. Konečné slovo bude mít, pokud se vše bude ideálně vyvíjet, zákazník.

2.7.     Vstup Amazonu na český trh

O příchodu Amazonu na český trh se mluví již delší dobu. Názory na tento krok, potažmo firemní strategii této firmy se různí. Není jasné, kdy do Česka Amazon přijde, co nabídne ani jak si povede v současné konkurenci.

„Pokud by vstoupil na český trh nyní, tak by se mu to možná podařilo. Ale měl by to velmi těžké. Amazon to totiž už dnes neválcuje ani v Německu a Anglii. V Americe se mu to podařilo, protože byl první s konceptem obsahu a vlastní čtečky. Na ostatních trzích má ale silné konkurenty. Nicméně v roce 2013 nejspíš Amazon do Česka nepřijde. Český trh je příliš malý na to, aby se mu to vyplatilo. A vezmu-li, jak Apple prodává český obsah, tak to také není žádná sláva,"

komentuje potenciálního konkurenta Jiří Vlček z Palmknih.[58]

Opatrnější je Olga Biernátová: „Současná distribuce bude mít problém konkurovat Amazonu, zvláště pokud si vezmeme, kolik tady máme Kindlů..."[59]

Chtě nechtě, musíme uznat, že Amazon udělal pro rozvoj světového elektronického čtení hodně, stejně jako Palmknihy na českém trhu.

Vstup Amazonu na český trh je ve znamení obav z konkurence i čekání na lepší zítřky. Zda se z jeho vstupu na náš trh strane zabiják domácích vydavatelů nebo boží smilování a značné rozšíření nabídky, se dozvíme, až se tak stane. O Amazonu se a jeho konkurenční síle se stále mluví, ale mohlo by se dělat více, například navat spolupráci s knihovnami. Kindle je u nás nejrozšířenější e-inkovou čtečkou. Celá řada vydavatelů na trh e-knih ještě stále ani nevstoupila a vyčkávají, neznámo na co. Až za rok nebo dva Amazon opravdu vstoupí na náš trh, spousta z nich se bude divit, že jim ujel vlak. Pokud někdo čekal na vhodnou dobu, vhodnější už asi nebude.
[1] KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ FF MU. Kurz práce s informacemi: Informační společnost [elektronická skripta]. Brno, 2012.

[2] CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 233 s. ISBN 80-246-1037-X.

[3] Marshall McLuhan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan

[4] HODGE, Bob. UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY. How the Medium is the Message in the Unconscious of 'America Online'. Visual Communication. In: SAGE journals [online]. October 2003, roč. 2, č. 3, s. 341-353 [cit. 2012-12-10]. DOI: 10.1177/14703572030023006. Dostupné z: SAGE journals

[5] Automatizace: Učíme se žít. MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991, Eseje (Odeon), sv. 4. ISBN 80-207-0296-2. s. 320.

[6] Marshall Mcluhan Full lecture: The medium is the message - 1977. In: YouTube [online], 2011 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=ImaH51F4HBw

[7] HILLESUND, Terje. Will E-books Change the World?. First Monday [online]. October 2001, roč. 6, č. 10 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/8...

[8] Seminář E-knihy 4, Národní technická knihovna, Praha, 4.12.2012.

[9] KŘUPALOVÁ, Lenka. Postavení knihy v digitální éře. Brno, 2011. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/207805/ff_b/Bakalarska_prace.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Mgr. Pavel Křepela. s. 51.

[10] CHAO, Chiang-nan, Niall HEGARTY a Abraham STEFANIDIS. Global Impacts and Challenges of Paperless Books: A Preliminary Study. International Journal of Business and Social Science [online]. June 2012, roč. 3, č. 11, s. 115-121 [cit. 2012-12-22]. ISSN 2219-6021. Dostupné z: http://www.ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_11_June_2012/14.pdf

[11] KŘUPALOVÁ, Lenka, ref. 9, s. 49-52.

[12] HELLMAN, E. S. Chapter 4: Open Access E-books. In: Library Technology Reports [0024-2586] [online]. Sue Polanka. Vol. 47. Issue 8, November 2011, s. 18-27 [cit. 2012-12-10]. ISSN 00242586. Dostupné z: EBSCO Academic Search Complete

[13] LAUSCHMANN, Jindřich. Gartner Hype Cycle 2012: Jak si vedou nové technologie?. Tyinternety.cz [online]. 22.8.2012 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2012/08/22/clanek/gartner-hype-cycle-2012-jak-...

[14] BRDIČKA, Bořivoj. Horizon Report 2010. In: Metodický portál RVP [online]. 25.1.2010 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10737/HORIZON-REPORT-2010.html

[15] BRDIČKA, Bořivoj. Horizon Report 2011. In: Metodický portál RVP [online]. 21.2.2011 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11027/HORIZON-REPORT-2011.html

[16] JOHNSON, L., S. ADAMS a M. CUMMINS. The NMC Horizon Report: 2012 Higher Education Edition [online]. Austin, Texas: The New Media Consortium, EDUCAUSE Learning Initiative, 2012 [cit. 2012-12-21]. ISBN 978-0-9846601-3-1. Dostupné z: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/HR2012.pdf

[17] BRDIČKA, Bořivoj. Horizon Report 2012. In: Metodický portál RVP [online]. 5.3.2012 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15373/HORIZON-REPORT-2012.html

[18] Cisco představilo platformu Connected Mobile Experiences jako budoucnost bezdrátových sítí. ChannelWorld [online]. 3.12.2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://channelworld.cz/hardware/cisco-predstavilo-platformu-connected-mo...

[19] IDC: Prodeje tabletů stále rostou, poptávka po e-čtečkách klesá. ChannelWorld [online]. 12.12.2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://channelworld.cz/hardware/idc-prodeje-tabletu-stale-rostou-poptavk...

[20] MAZAL, Jan a Ann BEDNARZOVÁ. Top IT trendy IDC pro rok 2013: Mobilní zařízení a cloud. ChannelWorld [online]. 4.12.2012 [cit. 2012-12-23]. Dostupné z: http://channelworld.cz/clanky/top-it-trendy-idc-pro-rok-2013-mobilni-zar...

[21] As Tablets Surge, Ereaders Struggle. EMarketer [online]. 20.12.2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1009555

[22] Informace o vývoji trhu elektronických komunikací se zaměřením na rok 2011 a vybrané ukazatele prvního pololetí 2012. In: Český telekomunikační úřad [online]. Říjen 2012, s. 40-48 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: http://www.ctu.cz/cs/download/statisticke_udaje/rok_2012/informace_vyvoj...

[23] Cisco představilo platformu Connected Mobile Experiences jako budoucnost bezdrátových sítí, ref. 18.

[24] KLAJBAN, Michal. Na gauči s... Nubo: čteme a posloucháme synchronně. Inflow: information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 12 [cit. 2012-12-10]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/nubo-cteme-poslouchame-synchronne

[25] NETMONITOR, SPIR, GEMIUS & MEDIARESEARCH. Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice: Říjen 2012. In: NetMonitor [online]. Říjen 2012, s. 25. [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/vvnetmon/2012_10_total.pdf

[26] Digital divide. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide

[27] HADRABA, Radek. E-knihy 5: zpráva ze semináře. Brno, prosinec 2012, s. 4.

[28] JOHNSON, L., S. ADAMS a M. CUMMINS, ref. 16.

[29] INDVIK, Lauren. Ebook Sales Surpass Hardcover for First Time in U.S. Mashable [online]. 17.6.2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://mashable.com/2012/06/17/ebook-hardcover-sales

[30] Publishers weekly [online]. 27.2.2012 [cit. 2012-10-09]. ISSN 0000-0019. Dostupné z: http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/financial-repo...

[31] ALYSS2468. Quarterly revenue of e-books from 2002 to 2010 (USA). In: Many Eyes - IBM Research [online]. 31.10.2011 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/visualizations/sale...

[32] E-reader ownership in the United States in 2012, by device type. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. February 2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/223101/e-reader-ownership-in-the-us-b...

[33] KOWALCZYK, Piotr. Ebook Market in Poland: 2009-2012 Overview, by Piotr Kowalczyk. TeleRead [online]. 22.2.2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.teleread.com/paul-biba/ebook-market-in-poland-2009-2012-overv...

[34] Z výběrového souboru respondentů, kteří vlastní čtecí zařízení kratší dobu než půl roku, uvedlo 35 % z nich, že se jejich čas strávený čtením zvýšil. U lidí, kteří mají čtečku nebo tablet déle než jeden rok je to již 41 %.

[35] RAINIE, Lee et al. The rise of e-reading. In: Pew Research Center's Internet & American Life Project [online]. 5.4.2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-pdf/The%20rise%20of%20e-re.... s. 4.

[36] Druhou skupinou jsou senioři a až na třetím místě jsou mladiství ve věku 18-29 let.

[37] Survey: U.S. e-reader owners, by age 2010-2012. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. January 2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/222787/age-distribution-of-e-reader-o...

[38] E-reader ownership among U.S. adults 2010-2012, by gender. Statista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. January 2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.statista.com/statistics/216359/e-reader-ownership-among-us-ad...

[39] RAINIE, Lee et al, ref. 35, s. 7.

[40] RAINIE, Lee et al, ref. 35, s. 8.

[41] Základní fakta o produkci knih v ČR za rok 2010. BLAŽEK, Luděk. Svaz českých knihkupců a nakladatelů [online]. 2010 [cit. 2012-10-09]. Dostupné z: http://sckn.cz/index.php?p=fakta2010

[42] VYLEŤAL, Martin. Wooky začne nabízet e-knihy i pro čtečky Kindle. Lupa.cz [online]. 31.10.2012 [cit. 2012-12-20]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: http://www.lupa.cz/zpravicky/wooky-zacne-nabizet-e-knihy-i-pro-ctecky-ki...

[43] ZANDL, Patrick. Euromedia spouští Ebux a má velké ambice s elektronickými knihami. Lupa.cz [online]. 30.3.2011 [cit. 2012-10-09]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/euromedia-spousti-ebux-a-ma-velke-ambice-s-ele...

[44] KRČMÁŘ, Petr. Martin Lipert: Kindle je největším zlem pro eknihy v Česku. Root.cz [online]. 21.11.2011 [cit. 2012-10-14]. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/martin-lipert-kindle-je-nejvetsim-zlem-pro-ekn...

[45] JANSOVÁ, Adéla. Palmknihy startují prodej dotovaných čteček [tisková zpráva]. In: Palmknihy.cz [online]. 21.9.2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://www.onlineservices.cz/pktz/tz_palmknihy_prodej_dotovanych_ctecek....

[46] KOLÁČEK, Martin. Martin Koláček: Slavným spisovatelem e-knih, část 1. EReaders.cz [online]. 17.9.2012 [cit. 2012-10-16]. Dostupné z: http://www.ereaders.cz/martin-kolacek-slavnym-spisovatelem-e-knih-cast-1

[47] KOLÁČEK, Martin. Příběh nezávislého spisovatele aneb Slavným spisovatelem e-knih, část 2. EReaders.cz [online]. 18.9.2012 [cit. 2012-10-16]. Dostupné z: http://www.ereaders.cz/pribeh-nezavisleho-spisovatele-aneb-slavnym-spiso...

[48] ŠALOMOUN, Jan. Self-publishing elektronických knih po česku od Jana Šalomouna. EReaders.cz [online]. 27.11.2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.ereaders.cz/self-publishing-elektronickych-knih-po-cesku-od-j...

[49] ROZMAJZL, Lukáš. Elektronické knihy jsou přivýdělek, nikoli velký byznys. Hospodářské Noviny IHNED.cz [online]. 22.11.2012 [cit. 2012-10-17]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-58705360-elektronicke-knihy-jsou-privydelek-ni...

[50] VYLEŤAL, Martin. Martin Lipert (eReading): Velkodistribuce e-knih nedává smysl, vydavatelé tratí peníze. Lupa.cz [online]. 7.12.2012 [cit. 2012-12-20]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/martin-lipert-ereading-velkodistribuce-e-knih-...

[51] KRČMÁŘ, Petr. Český trh s e-knihami: stále jsme ještě na začátku. Root.cz [online]. 23.7.2012 [cit. 2012-10-09]. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/cesky-trh-s-e-knihami-stale-jsme-jeste-na-zacatku

[52] ROZMAJZL, Lukáš. Češi se učí číst elektronické knihy. Papírové však v koši nekončí. Hospodářské Noviny IHNED.cz [online]. 13.3.2012 [cit. 2012-10-17]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-55033710-cesi-se-uci-cist-elektronicke-knihy-p...

[53] ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL a STEM/MARK. E-knihy a e-čtení v Čechách. In: LAJKA, Jan. SlideShare [online]. 7.6.2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/stemmark/ekniohy-a-eten-v-echch

[54] Český internet 2012 v číslech - infografika SPIR. NETMONITOR. Sdružení pro internetovou reklamu [online]. Srpen 2012 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: http://www.spir.cz/cesky-internet-2012-v-cislech-infografika-spir

[55] VYLEŤAL, Martin. Jiří Vlček (Palmknihy): V Česku se letos prodá 200 tisíc e-knih, desetkrát víc než loni. Lupa.cz [online]. 15.11.2012 [cit. 2012-12-20]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jiri-vlcek-palmknihy-cz-v-cesku-se-letos-proda...

[56] Aktuální žebříček e-knih. Svaz českých knihkupců a nakladatelů [online]. 2009-2012 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://sckn.cz/index.php?p=ladderE

[57] Prodeje e-knih za první pololetí 2012. In: Svaz českých knihkupců a nakladatelů [online]. 2012 [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.feedit.cz/wordpress/2012/07/10/prodeje-e-knih-za-prvni-polole...

[58] VYLEŤAL, Martin, ref. 55.

[59] Olga Biernátová. Konference Czech Internet Forum 2012, Praha, 6.11.2012.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

258 komentářů

Obrázek uživatele admin
Anonym
24. 1. 2013

Nemá tam být "na rok 2012" (nikoli 2013)? Rozhovor vyšel ten rok.

JF 

Obrázek uživatele Jakub Fryš
Pro zájemce o téma doporučuji publikaci, kterou připravil Tomáš Bouda et al.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. ICO
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. beaker glass bong
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. mygiftcardsite balance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. artificial grass blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. Content Writing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. mygiftcardsite register
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. iq option review 2018
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Dagjes uit in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Commercial Kitchen Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. web design services in new york
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. wildlife photography blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... mens black leather boots
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. online dating sites
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. web design new york city
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. what do you call dubai escort girls dubai escort stars
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. web design new york city
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... london escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. pretty indian escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. outcall escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... online business
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... leather loafers for men
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Wirbelsäulenbegradigung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. buy sponsored blog post
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Nichiyu Forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. Web Development Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. Web Development Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. Façade Cleaning Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Artificial Grass in Tulsa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. artificial grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. artificial grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Hotmail login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Palmetto pool pump
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ereccion total pdf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ereccion total pdf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. artificial grass for dogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. artificial turf15
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! artificialturf7
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://artificialgrassblog676031918.wordpress.com/2018/12/15/benefits-of-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. https://buyartificialgrass654918072.wordpress.com/2018/12/15/synthetic-turf-3-tips-for-buying-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. https://syntheticturflocal.wordpress.com/2018/12/15/why-schools-colleges-and-students-prefer-synthetic-turf/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. https://syntheticturflocal.wordpress.com/2018/12/15/why-schools-colleges-and-students-prefer-synthetic-turf/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. DWI/DUI
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. หาแม่บ้าน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. หาแม่บ้าน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. นักสืบ
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ยกกระชับหน้า
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Palmetto Pool Pumps
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แปลภาษา
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Movers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. appliance repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. click this link here now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ทำ seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. โต๊ะพูล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work voyance gratuite telephone 24h 24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. www.mygiftcardsite.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. interesting articles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Herbal Incense Online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. voyance amour telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. download counter strike 1.6
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. coffee maker with grinder
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. mold in coffee maker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. onlinecasinos-24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 007onlinecasino.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. cityonlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 700
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. 700
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. theonlinecasinos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Dating App
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Best Courses after 12th Commerce
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. casino-automatengames.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. onlineslots24.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. onlinecasinosupport.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. eurocasinojackpot.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. eurocasinojackpot.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. geldspielautomatenonline.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. jackpotconnection.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. jackpotseven.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. livecasinoonline.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. jackpotmaker.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. iloveonlinecasinos.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. casino-automatenspiele.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. onlinecasino24.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... onlinelottospielen.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. lotto2000
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. sportwetten-guide.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. mobilecasinos24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-online.cc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. netonlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. novoline-online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. web design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Loc’s Sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://metamoorfoza.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Foundation Repair Dallas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. healthy food
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 100 Treatises
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. cooking gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. search traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Phoenix Bachelor Party
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. excavating company vancouver
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. digital marketing company nearby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. digital marketing company nearby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. digital marketing companies nearby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Kensington escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. buy probate property la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. buy probate property la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. marketing agencies near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. SEO Services Los Angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. como bajar de peso rapido
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. submissive london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy fireworks online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. search engine marketing South Carolina
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. SC SEO yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. content generation and marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. commercial vegetable cutter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. commercial vegetable cutter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. independent london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. phone psychic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Cheap Towing Rates
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sandra Beauty - FloEyeLiner.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Furnace Repair Troy Michigan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Flat tire Assistance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. m88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Angie the Coach
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. reliable delivery service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. cherada.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. modern houses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my option to read, but I truly thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you possibly can repair should you werent too busy on the lookout for attention. binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 7. 2019

Awesome blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Bless you! binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 7. 2019

very nice publish, i certainly love this web site, carry on it binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019

Many thanks for spending some time to write about this, I really feel clearly about it and I really like to researching far more about this concern. Whenever possible, would you mind updating your weblog with a lot more info? It’s very useful for me. binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019

I see your point, and I totally appreciate your article. For what its worth I will tell all my friends about it, quite resourceful. Later. binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019

I am curious to find out what blog platform you are using? I’m having some minor security problems with my latest website and I’d like to find something more risk-free. Do you have any solutions? binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 7. 2019

hello I was very impressed with the setup you used with this website. I use blogs my self so good job. definatly adding to bookmarks. booking

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon! booking

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019

Thank you for your site post. Jones and I are actually saving to get a new publication on this issue and your post has made all of us to save our own money. Your notions really clarified all our questions. In fact, more than what we had thought of prior to when we stumbled on your wonderful blog. We no longer nurture doubts as well as a troubled mind because you have actually attended to our own needs in this post. Thanks booking

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

There are a few intriguing points over time in this post but I don’t determine if I see all of them center to heart. There is certainly some validity but I’m going to take hold opinion until I take a look at it further. Great post , thanks so we want far more! Added to FeedBurner in addition booking

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 8. 2019

You’ll be able use all sorts of advised attractions with various car treatments. A quantity of sell traditional tools numerous demand families for almost any event for any investment district, or even for a holiday in new york. ???? ??? ?????? ????? booking

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019

Hello! I just now would like to supply a massive thumbs up for any wonderful information you could have here within this post. We are coming back to your blog post for further soon. binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019

I’d ought to seek advice from you here. Which is not something I do! I love reading an article that could make people feel. Also, many thanks allowing me to comment! Monopoly live

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. comprar banderas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019

This will be a terrific blog, would you be interested in doing an interview about just how you developed it? If so e-mail me! casino en ligne

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019

Couldn?t be created any better. Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this report to him. Pretty certain he will possess a good read. Thanks for sharing! Moon princess

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..fleskopen.nl
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. vegus168
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. vienna beach austria
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Amp electric
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... los angeles auto insurance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. Amp electric
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. Amp electric
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
I like this post.And I guess that they having fun to read this post.they shall take a good site to make a information.thanks for sharing it to me. Fun Cabin Rentals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... Calaveras Medical Cannabis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... Calaveras Medical Cannabis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019

Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! Fun Cabin Rentals

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...Livermore real estate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. lori mullins
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. grilllness
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... grilllness
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! Mullins Farms
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. MyArcade
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. mullins daycare
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Pharmaceutical Cannabis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Pharmaceutical Cannabis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Pleasanton Mobile Notary
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Pleasanton Mobile Notary
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Show Me The Gadgets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Twain Harte Hotels
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. write my essay fast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Twain Harte Hotels
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. VRBO Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post. ikonik skin
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post. ikonik skin code
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post. ikonik skin code
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 9. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Waterproof Car Seat Cover
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. wedding dress boutique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 9. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. los angeles auto insurance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Mac Repair IpswichComputer Repair Ipswich
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon. Huis kopen in Thailand
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon. Huis kopen in Thailand
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... nba중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 9. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. 해외축구중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative. i would like to bookmark the page so i can come here again to read you. as you have done a wonderful job. Ufabet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... push ad
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. cost of windshield replacement
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. taobao agent
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 10. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. 男生內褲
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 11. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! Homepage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. 悉尼矫正
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. cnc machining prototype service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Twain Harte Hotels
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. wordpresssetup
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. wordpresssetup
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I have a hard time describing my thoughts on content. but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. ataques de ansiedad
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2019
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2019
Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more. Pot growers Union
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content. Pot growers Union
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2019
Keep up the good work . I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information. Treatment For Kennel Cough
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2019
Great post. you have pointed out some fantastic points . I likewise think this s a very wonderful website. Treatment For Kennel Cough
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. <a href='https://www.presidentescort.co.il/cities/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%...'>שירותי ליוו בתל אביב</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. <a href='https://www.presidentescort.co.il/cities/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%...'>שירותי ליוו בתל אביב</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. <a href='https://www.presidentescort.co.il/cities/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%...'>שירותי ליוו בתל אביב</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. <a href='https://www.presidentescort.co.il/cities/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%...'>שירותי ליוו בתל אביב</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019

Awesome article this is really a spicy and life changing article i loved it too much i wanna share this article with all of you you should read it once i definitely sure i fill your boring life with fun and color also suggest this article with your friends http://www.perfectbabes.in/ <a href="http://www.perfectbabes.in/"> Bangalore Escorts Service </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019

Awesome article this is really a spicy and life changing article i loved it too much i wanna share this article with all of you you should read it once i definitely sure i fill your boring life with fun and color also suggest this article with your friends http://www.perfectbabes.in/ <a href="http://www.perfectbabes.in/"> Bangalore Escorts Service </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019

Awesome article this is really a spicy and life changing article i loved it too much i wanna share this article with all of you you should read it once i definitely sure i fill your boring life with fun and color also suggest this article with your friends http://www.perfectbabes.in/ <a href="http://www.perfectbabes.in/"> Bangalore Escorts Service </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019

Awesome article this is really a spicy and life changing article i loved it too much i wanna share this article with all of you you should read it once i definitely sure i fill your boring life with fun and color also suggest this article with your friends http://www.perfectbabes.in/ <a href="http://www.perfectbabes.in/"> Bangalore Escorts Service </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2019

Awesome article this is really a spicy and life changing article i loved it too much i wanna share this article with all of you you should read it once i definitely sure i fill your boring life with fun and color also suggest this article with your friends http://www.perfectbabes.in/ <a href="http://www.perfectbabes.in/"> Bangalore Escorts Service </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 1. 2020
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Woman Times
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 1. 2020
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! nei business model e nei progetti Internazionali
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. in grado di fornire tutti i servizi di una web agency come sviluppo siti
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2020

Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! una categoria interamente dedicata agli animali

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Poke Guy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. The Guy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. marccolbeck
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Los Angeles architects
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Clenbuterol brûleur de graisse

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback