Člověk, příroda, cit a paměť

Úvaha vzešlá jako výstup z kurzu Příroda a kultura. Práce se v duchu evoluční ontologie zamýšlí nad důsledkem protipřírodního působení kultury a snaží se poukázat na takové prvky společenského jednání, které by mohly na současný nerovnovážný vztah přírody a lidské kultury působit pozitivně. Vyzdvihuje potřebu dialogu dvou důležitých aktérů možné nápravy – partnerství rozumu a citu.

Metafora na úvod

Ze slovního spojení „člověk-příroda-cit-paměť" vyjímám kategorii paměť 1, kterou nechám volně asociovat a balancovat na pomezí její přírodní (přirozené) a kulturní (sociokulturní) podoby. Z hlediska oboru ISK přiřazuji kulturní podobu paměti knize, a to nejen ve smyslu  fyzického nosiče (formát díla), ale hlavně ve smyslu objektivizace jejího obsahu (záznam díla). Právě hledisko paměti mě přivedlo na myšlenku obrazného vyjádření knihy (potažmo knih až knihovny) v přírodě - obsah, který je u knihy kódován písmem, přenáším tímto do letokruhů stromu:

„Kniha jakožto fyzický nosič myšlenek a emocí spodobněných v zaznamenaných znalostech, zkušenostech, příbězích, prožitcích apod. (sémantický obsah díla) má i svoji strukturu, jíž reprezentuje její obsah - v  obsahu nalézáme organizaci díla, obvykle členěnou do kapitol a podkapitol. Tak, jak z  textu vyrůstají, formují a prolínají se jeho kapitoly, mohou i z útrob paměti stromu vyrůstat kapitoly z větví, jež vytváří bohatost a nádheru jeho koruny, v níž každá větev i větévka má své nezastupitelné místo - bere na sebe roli hostitele konkrétních myšlenek (listů) a z nich zrajících plodů. V průběhu životního cyklu ztrácí listy této letokruhy kódované informace svoji barvu, usychají, padají, ale to jenom proto, aby se mohly v přírodě znovu, v nové podobě a v jiných barvách opět zjevit, a tedy vydat nový myšlenkový obsah vyrůstající vždy z pevných kořenů tradic, hodnot a kultury (kontext díla). Přestože je tato přirozená informace chráněna svojí vlastní vazbou z kůry, i ona podléhá ničivým zásahům zvenčí: nejsou-li jí dopřány sluneční dny plné porozumění v tichosti padajícího stínu, musí čelit bouřím hněvu a lijákům nepochopení a mnohdy dojde na řadu i ničivá cenzura, tedy hrubé a násilní vyrvání díla (stromu) ze svých kořenů - a duch knihy, proudící míza, se ztrácí...

Lidé stromy píší a organizují je do parků -  v nich pak v případě výběru a prohlídky konkrétní jednotky naráží na druhovou a žánrovou pestrost, v alejích mohou sledovat seriál na pokračování ..."

Proč to lidé dělají?

Úcta jako projev citu

Proč lidé sází stromy, vytváří parky a udržují zahrady? Proč zasahují do přírody, z čeho plyne touha člověka přírodu, kterou má kolem sebe, upravovat a měnit? V tomto textu se pokusím na tyto otázky vztahu člověka a přírody hledat (z pozice evoluční ontologie) možné odpovědi.

I v dnešní technicky orientované době má vztah člověka a přírody svůj význam, resp. pokud ho nemá, měl by se ho člověk pokusit opět hledat a pokud možno i najít, protože ignorací či sobeckým (a tedy ničivým) chováním člověka vůči té složce jeho bytí, která jej ve vývoji předcházela a pravděpodobně v něm bude bez výrazných obtíží pokračovat i bez něj (biosféra), ohrožuje tento druh především sebe sama, svoji kulturu (civilizaci), která z přírody vychází, a která z ní doposud stále čerpá. V současné době se už nemluví ani tak o vztahu člověka a přírody jako spíše o konfliktu - o konfliktu biosféry a lidské kultury. S tím, jak člověk začal přírodu kolem sebe upravovat a přizpůsobovat svým požadavkům, začal také zasahovat do jejího přirozeného ekosystému a tedy postupně nabourávat její stabilitu. Dalo by se říci, že jednal a stále jedná protipřírodně, a proto dostává oba její prvky - jak ten přírodní, tak ten kulturní do opozice ústící v celospolečenskou globální krizi. Zejména v technicky rozvinutých zemích, v nichž kontakt s původní přírodou je citelně narušen, je jistě vhodné o této hrozbě minimálně diskutovat a snažit se o nápravu. Kudy ale vede její cesta?

Asi nejlépe by bylo jít po cestě až k pramenům, tedy k opětovnému navázání přerušeného kontaktu s přírodou. Jistě by se tak ale nemělo odehrávat ve smyslu prvoplánové akce „Hurá zpátky na stromy!", i když zrovna stromy mohou v tomto terapeutickém procesu sehrát svoji roli. Nejprve je třeba u člověka vzbudit cit (a možná i trochu strach - plné uvědomění si hrozící krize spojené se zánikem člověka může tento stav navodit relativně snadno). Cit se vyjadřuje šetrností a úctou (strach posvátnou bázní - ale ten opravdu není tím nejlepším lékařem a ani lékem) - právě zastoupení těchto aspektů v chování člověka se může ve vztahu k přírodě pozitivně odrazit. Jakým způsobem? V šetrném chování, kterého není v konzumní společnosti zrovna nazbyt. Tímto ovšem ještě není zodpovězena otázka toho, jak tento cit vypěstovat, jak jej pocítit, jak k němu vést. Myslím si, že zde bychom mohli o radu požádat samotný rozum - pokud jsem v tomto textu před chvílí dávala do souvislostí „poznání, strach a bázeň", můžu tento vztah zcela jistě a bez vších příkras obměnit variantou „poznání, respekt a úcta", čímž se dostávám opět ke stěžejní myšlence této části práce: úcta člověka (a uvědomělá změna jeho chování) jako lék na své vlastní rány.

A nakonec ještě pár poznámek k tomu od kdy je třeba začít v tomto smyslu poznávat a jak s tím souvisí ty stromy a parky?

Učit se učit (se)

Řekla bych, že poznávat je třeba nejpozději od okamžiku plného uvědomění si výše uvedených skutečností a souvislostí. Jak nejlépe poznávat? Kde hledat vhodného učitele? Aby byla myšlenka „převýchovy" (zde v kladném slova smyslu!) vůbec účinná a efektivní, je podstatná její podpora shora - včlenění prvků prevence hrozeb a rizik plynoucích z narušené rovnováhy do programů vládních politik. Stejně tak je ale (a možná že ještě i více) nutné její přijetí zdola - z vnitra člověka samého. A začít může rovnou z domu - citový vztah člověka k místu svého rodiště je lidskému druhu vlastní; nejde o žádnou násilnou křeč. Zde domovem a rodištěm myslíme nejenom samotný dům, ale především jeho okolí, krajinu, která v člověku utváří jeho první představy o přírodě, a to i přesto, že expanzivní ráz kulturní evoluce dnešní tvář krajiny od té původní, přírodní, posunul - i dnešní krajina může (a má) formovat osobnost člověka (stejně jako rodina, škola, společnost apod.). A to nejlépe už od dětství, tedy v době, kdy je člověk nejvíce tvárný.

Teď už tedy víme, od kdy se máme přírodě učit, víme taky od koho, ale ještě nevíme jak - jak nejlépe poznávat přírodu? Jakou metodologii zvolit? Tou nejúčinnější metodou bude nejspíše cesta komunikace - ostatně co jiného, než specifickou formou komunikace, je projev citu? Ať již k němu dojdeme rozumovým poznáním či zcela přirozeně i bez něj, jeho „provedení" zůstává věcí nitra každého z nás - proto jej lze využít právě v přírodě, o níž toho vlastně (paradoxně) příliš mnoho nevíme: „Protože však přírodu a její genom ještě stále málo známe, děje se naše komunikace s přírodou často spíše používáním, vciťováním nebo souzněním".2 Tomto druhu sociální komunikace je vlastní nonverbální podoba, která se projevuje často tím, že se do určitého místa jakoby zamilujeme: plně se s ním identifikujeme, máme jej v oblibě, rádi v něm přebýváme a ještě raději se do něj vracíme. A když máme něco rádi, pečujeme o to - snad i proto se nejen ve městech sází stromy, vytváří parky, udržuje se zeleň. Jde  o kombinaci účelu (rozumu) a estetiky (citu).

Závěr

Závěr vyhrazuji citátu z knihy, která mě k sepsání této práce nejvíce inspirovala, tedy z díla Ohrožená kultura: „Na úplný závěr dodejme již jen to, že jedinečnost a nenahraditelnost pozemské přírody nespočívá pouze v tom, že jako kosmický koráb nese pustým a studeným vesmírem život i s lidskou protipřírodní kulturou. Nespočívá pouze v tom, že stále ještě hostí přemnoženou lidskou populaci a zajišťuje její biologickou reprodukci: příroda vždy jistila a jistí i naši reprodukci duchovní, garantuje nejen zdravé tělo, ale i zdravou duši, spoluvytváří pozitivně orientovanou lidskou osobnost."3

 

Literatura

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 8071847674.

ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice. 2., rozš. vyd. Praha : Hynek, 1997. 205 s. ISBN 8085906538.

ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. 255 s. ISBN 8021038713.1 V evoluční ontologii jde dle J. Šmajse o kategorii „která je příbuzná s kategorií řádu, uspořádanosti a informace, chápeme ji v širším i v užším smyslu. V širším smyslu rozumíme pamětí veškerou evolučně vytvořenou ontickou uspořádanost. V užším smyslu, jemuž dáváme v našich úvahách přednost, rozumíme pamětí vnitřní paměť, tj. nosič uložené informace otevřeného nelineárního systému - přirozeného nebo kulturního." ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 24.

2 CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998, s. 47.

3 ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice. 2., rozš. vyd. Praha : Hynek, 1997, s. 148.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

23 komentářů

Obrázek uživatele Pavel Beneš

Díky za tento pohled. Ten je celkem jasný u kulturně vzdělaných a citlivých lidí. Je to třeba podporovat proti stavitelům ekonomických monster jako jsou dálnice, letiště, maxiobchoďáky, atd. Tam se vždy objeví zpráva, že je to ve prospěch lidí (hlavně jejich chamtivosti a pohodlnosti). Váš postoj by měli vyznávat především primátoři, poslanci a senátoři. Ono to ale moc nevynáší. Soužití s přírodou je nádherné, ale nemusí být pohodlné.

Pavel Beneš

Obrázek uživatele jjs
9. 2. 2009

Pro pána krále, prof. Šmajs napsal "Základy systematické filosofie"?! Už se ničemu nedivím.

Pro pána Jána, nečtěte ty "ohrožené kultury", nemá to z vědeckého hlediska ani dost malou hodnotu. Neukázal jsem vnitřní rozpornost tzv. evoluční ontologie?

 

Obrázek uživatele EVa
9. 2. 2009
„Poručíme větru, dešti, kdy má pršet a kdy vát.“ (Do)poručíme mysli, srdci, co má číst a jak psát :-).
Obrázek uživatele jjs
9. 2. 2009
Ano, od toho jsou seznamy doporučené literatury, recenze atd. Obecné zlaté pravidlo zní: nečíst bláboly.
Obrázek uživatele EVa
9. 2. 2009

Ano, seznamy doporučené literatury jsou jedna věc a indexy literatury „nevhodné“ jsou zas jiná věc. A hádejte, v jakých seznamech jsem asi našla literaturu k této práci..?

Obrázek uživatele jjs
10. 2. 2009
Já nevím. Předpokládám, že jste ji našla kdesi v seznamech doporučené literatury, který jsem já nevytvořil. V mnou vytvořeném seznamu doporučené literatury by se knihy prof. Šmajse neobjevily. To je hold otázka názoru. Prostě si o nich myslím, že jsou z různých důvodů, které jsem uvedl - špatné. Toť vše - prosím nezabíjejte mne pro tento názor!
Obrázek uživatele EVa
10. 2. 2009

Předpokládáte správně, "kdesi" jsem ji našla.

Aby diskuse nezůstala pro čtenáře planá, abstraktní a nekonkrétní:

  • J. Krob, J. Šmajs: Úvod do ontologie. Část II - Evoluční ontologie (EO).
  • Další studijní materiály Katedry filosofie na téma EO.

A tohle by mělo být zabíjení? Já necítím krev (ani tu virtuální) na rukou :-).

Obrázek uživatele jjs
19. 2. 2009
Tahlencta Katedra filozofie, to je skutečné panoptikum. Samotný fakt, že bývalý voják (ženista), později učitel marxismu-leninismu, přešel na pozice neodarwinismu a zkombinoval jej s teorií systému, by měl být dostatečně vypovídající o úrovni takového filosofování.
Obrázek uživatele EVa
19. 2. 2009
Napřed se mi zdálo, že kritizujete myšlenku, dílo, filozofii (EO), teď i autora (já v tom kritiku cítím). Do jaké míry je ale dílo na svém autorovi nezávislé? Pořád se mluví o objektivní kritice – patří do ní i „profil“ autora?
Obrázek uživatele jjs
8. 3. 2009

Možná jste si nevšimla, že píšu o filosofickém profilu autora, tedy o filosofii, kterou se zabýval a kterou vtělil do svého díla (marxismus, neodarwinismus). Obé jsou filosofické systémy, které mají tolik jasně prokázaných slabin, že pouhé poukázání na to, že určitý autor z nich vychází svědčí zcela objektivně o mnohém.

Kdybych kritizoval osobní profil autora, tak bych místo poukázání na filosofii, z níž vychází, psal o tom, že ač zapálený ochárnce přírody s oblibou zadupává mravence.

Obrázek uživatele EVa
8. 3. 2009
Já jsem si hlavě všimla toho, že tato diskuse už dávno není o mé práci (jestli o ní kdy vůbec byla) a stala se projekcí nevím čeho. Když jsem v ní něco psala o citu, respektu a úctě vůči přírodě, dalo by se to jistě vztáhnout i na lidi - a když "toto" prostě není, není ani diskuse, ale osočování, urážky (dezinformace?) apod. Ale možná máte pravdu, nevšimla jsem si asi, o co Vám jde. A oč jde teď mně? O to, tuto "diskusi" už nechat být.
Obrázek uživatele jjs
8. 3. 2009

Nenapsal jsem nic, o čemž bych nebyl na základě objektviního poznání přesvědčen, že je pravda.

Jde mi o to, abyste nekriticky nepřijímali kvazináboženské deklarace tvářící se jako vědecké teorie.

Obrázek uživatele yadahi
navstevoval som prednasky pana profesora Smajsa priroda a kultura. musim uznat, ze ma dost obohatili. hlavne v tom, ze som si uvedomil aka je kompikovana a krehka biosfera. priroda existovala bez nas milion rokov a ak ju budeme aj nadalej nasilnym sposobom vykoristovat tak nemusime ako zivocisny druh prezit. priroda je tak nadherna, jedinecna a mi nemame pravo ju takto devastovat pretoze tym padom nicime aj samych seba.
Obrázek uživatele jjs
8. 3. 2009
Biosféra je možná komplikovaná a křehká, ale prof. Šmajs o tom s prominutím ví kulové, protože není ani biolog ani ekolog.
Obrázek uživatele yadahi
odhliadnuc od toho co vravi prof.Smaj ale to podstatne co bolo napisane v tomto clanku je predsa nas vztah k prirode. cim je zivocich komplikovanejsi je zranitelnejsi. staci mensia zmena na to aby vyhynul. tak to je aj s prirodou cim vacsi bude nas zasah tym to bude mat sirsi dopad na nas. dolezita je ucta k prirode.
Obrázek uživatele jjs
8. 3. 2009

A o tom, jak dlouho co existuje, ví snad ještě méně. Víte, že to, co vydává za nezpochybnitelný fakt, zdaleka tak jasné není? Abyste věřili na tu neuvěřitelnou délku času, musíte nejprve uvěřit na evoluci. Věřit na evoluci v podobě, jak ji předkládá Šmajs, je však dosti pošetilé.

Šmajs za nezpochybnitelný považuje tento sylogismus:

1. Aby se věci samovolně vyvinuly, je třeba dlouhého času.

2. Avšak věci se samovolně vyvinuly.

Z: Uběhl tedy velmi dlouhý čas. 

Fajn. Nicméně jsem přesvědčen o naprosté absurditě druhé premisy a filosofické důkazy jsem již podal.

 

Obrázek uživatele Emily

<p>
Nejprve omluva EVě - netýká se Tvé práce, ale já už to prostě déle nevydržím (ááááááááááá ...) ale můžeš být na sebe přece pyšná, že je tak silná, že (opět? :-D) dovedla diskuzi až k prapočátkům existence. ;-)
</p>
<p>
............................
</p>
<p>
Johne,
</p>
<p>
nerouhejte se mi tady !!! :-)))
</p>
<p>
Jste snad radikální protestant, aby jste trval na takové <em>blbosti</em> , jako že je třeba brát Genezi doslova ?!
</p>
<p>
OBECNĚ: Už <strong>sv. Augustin</strong> (16 století zpět !!!) říká, že Geneze je podobenství, básnícký obraz, který nám má přiblížit realitu v její komplexitě. (Necituju přesně, páč neumím latisnky :-/ , ale my víme, že víme, že?) <strong>Pius XII.</strong> bere už evoluci jako hypotézu vážně a <strong>Jan Pavel II.</strong> si myslí, že je třeba ji brát již VÍCE než jako pouhou hypotézu. Poukazuje také na to, že vývojová teorie nerovná se hned Darwin (a navíc ještě k tomu překroucenej), ale způsob myšlení , který se s katolickým nevylučuje, naopak !
</p>
<p>
Vy si totiž, Johne, podle mě &quot;pletete&quot; evoluci a evolucionismus.
</p>
<p>
Evoluce je proces/vývoj/tvorba/stvoření/tvoření. Evolucionismus zavání tvrdým materialismem a vítězstvím hmoty nad duchem, která existenci Stvořitele na začátku vylučuje, chápu. Ok. nebrat. Ale evoluce ... ? <em>Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u boha ... stalo se tělem ... </em>i<strong> v básnickém obrazu je patrný pohyb, čas a vývoj. </strong>
</p>
<p>
Zajímavé k zamyšlení je, že např. většina špičkových fyziků je věřících a filozofujícíh a zvláště Ti v astrofyzice (páč tam vidí evoluci v MAKRU :-) ) , nemají problém s jejim pochopením, přijetím a syntézou vědy, filozofie a víry.
</p>
<p>
Have a nice day :-)
</p>

Obrázek uživatele jjs
8. 3. 2009

Opravdu nechápu, proč do toho taháte víru. Je pravda, že evoluce v pojetí prof. Šmajse opravdu silnou víru požaduje. K jejímu odmítnutí stačí jen zdravý rozum. 

Hovořil jsem o evoluci v pojetí prof. Šmajse, a to znamená o SAMOVOLNÉM vývoji (tento človíček dokonce napsal do religionistického časopisu, že Bůh je pro něj Evoluce). Že je něco takového blbost, to je jasné každému, komu zbyly špetky zdravého rozumu. Že je samovolný vývoj vyvratitelný ryze vědecky je také již zcela zřejmé.

Ano, víra v evoluci či evolucionismus, coby samovolný vývoj věcí, s vědou slučitelná není, i když se tváří jako právě vědecká teorie.

Jsou různé pojetí evoluce. Já jsem hovořil o tom vulgárním, o tom, co nazýváte evolucionismem, ale to je dost jedno, jednota v termínech tu není. Hovořil jsem o evoluci podle Šmajse. Jestli chcete obviňovat toho, kdo odmítá takové vulgární pojetí evoluce z popírání pohybu, času a vývoje, pak děláte přesně to, co mu vytýkáte.

 

 

Obrázek uživatele admin
Anonym
8. 3. 2009

... já  už taky nic nechápu. Jde mi hlava kolem.Evoluce u Šmajse mi vulgární nepříjde. :-) ... A já do něčeho něco pletu? (A je to otravné?:-)) ? Co pletu nejvíc? vlastní hlavu?

Neodpovídejte, prosím:-))), to byly jen řečnické otázky, jsem hold nějak mimo/z formy/nevráži. :-)

Obrázek uživatele jjs
8. 3. 2009

P.S. "Santo subito" přestože coby filosof a morální teolog je v mnohém skutečně velkou autoritou (viz citát na mém blogu), coby politik se často choval velmi pohoršlivě. Myslím, že jeho výrok o evoluci, patří mezi tu řadu nevhodných, které pronesl a které samozřejmě nijak nepatří k výkonu řádného Magisteria.

Obrázek uživatele jjs
8. 3. 2009

"Už sv. Augustin (16 století zpět !!!) říká, že Geneze je podobenství, básnícký obraz, který nám má přiblížit realitu v její komplexitě."

Neříká. Sv. Augustin byl zastáncem pojetí stvoření v etapách - bral tedy Genezi ne jako obraz, ale jako pravdivé vyjádření skutečnosti, i když je není možné brát naprosto doslovně.

Naopak jako obraz ji brali příznivci stvoření najednou, které jen pro snažší lidské chápání bylo rozfázováno do určitých dnů. 

 

Obrázek uživatele jjs
8. 3. 2009

"Zajímavé k zamyšlení je, že např. většina špičkových fyziků je věřících a filozofujícíh a zvláště Ti v astrofyzice (páč tam vidí evoluci v MAKRU :-) ) , nemají problém s jejim pochopením, přijetím a syntézou vědy, filozofie a víry. "

Řada špičkových fyziků je možná věřících a filosofujících, filosofují však upřímně řečeno dost blbě. Kompetence k fyzice nedělá z člověka filosofa a teorie evoluce jako celek je filosofický koncept.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019

DĚKUJÍ VELKÉM DR Sunny ZA ŘEŠENÍ MŮJCH PROBLÉMŮ JE JEHO EMAIL IS (drsunnydsolution1@gmail.com

Jmenuji se Miss Lydia, byla jsem vdaná za svého manžela po dobu 5 let, kde jsme spolu letěli šťastně a ne až do doby, kdy odcestoval do Austrálie na služební cestu, kde potkal tuto dívku a od té doby mě nenávidí a děti a lásku jen jí. takže když se můj manžel vrátil z cesty, řekl, že mě nechce vidět znovu a znovu s dětmi, takže nás vyvedl ven z domu a teď jede do Austrálie, aby viděl tu jinou ženu. tak jsem s dětmi byl tak frustrovaný a já jsem zůstal jen s maminkou a nebyl jsem léčeni dobře, protože moje matka se po mém otcově smrti oženila s jiným mužem, takže muž, který se oženil, ji neošetřoval dobře, a moje děti byly tak zmatené a já jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho miluju a vážím si ho tolik, takže jednoho dne, když jsem procházel na svém počítači, jsem viděl svědectví o této kouzelné kouzlo DR Sunny, svědectví sdílená na internetu paní a to na mě zapůsobilo tak moc, že ​​jsem si to zkusil. Zpočátku jsem se bál, ale když jsem přemýšlel o tom, co já a moje děti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi řekl, abych zůstal klidný jen 24 hodin, aby se můj manžel vrátil ke mně a ke svému nejlepšímu překvapení jsem dostal hovor od mého manžela na druhý den ptát se po dětech a já jsem zavolal DR Sunny a on řekl, že vaše problémy jsou vyřešeny mé dítě. tak to bylo, jak jsem se dostat svou rodinu zpět po dlouhém stresu brzdit se zlá dáma, takže se všemi tyto pomoci od DR Sunny, chci, abyste všichni na tomto fóru, aby se se mnou řekl obrovský díky DR Sunny a já budu také radu pro někoho v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémů by měl také kontaktovat jeho e-mail je) (drsunnydsolution1@gmail.com) on je řešením všech vašich problémů a nesnází v životě. jeho e-mailová adresa je opět (drsunnydsolution1@gmail.com)

 

JE SPECIALIZOVAT V NÁSLEDUJÍCÍM SPELLU.

 

(1) Pokud chcete své ex zpět.

 

(2) pokud máte vždy špatné sny.

 

(3) Pokud chcete být povýšeni ve vaší kanceláři.

 

(4) Pokud chcete, aby po vás běžely ženy / muži.

 

(5) Pokud chcete dítě.

 

(6) Pokud chcete být bohatí.

 

(7) Pokud chcete svému manželovi navázat navždy.

 

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

 

(9) Jak jste byli scammed a chcete obnovit vás ztratili peníze.

 

(10) pokud chcete zastavit rozvod.

 

(11) pokud se chcete rozvést se svým manželem.

 

(12) pokud chcete, aby vaše přání bylo uděleno.

 

(13) Kouzlo těhotenství k otěhotnění dítěte

 

(14) Zaručujeme, že vyhrajete znepokojující soudní případy a rozvod bez ohledu na to, v jaké fázi

 

(15) Zastavte rozpad vašeho manželství nebo vztahu.

 

(16) jestliže máte jakoukoliv nemoc (H I V), (CANCER) nebo jakoukoliv nemoc.

 

(17) pokud potřebujete modlitby za vysvobození svého dítěte nebo sebe samého.

 

(18) chcete vyléčit lék na cukrovku, léčbu herpes, vyléčení Hiv a AIDS, léčbu rakoviny prsu a léčbu rakoviny,

 

ještě jednou se ujistěte, že ho budete kontaktovat, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com), kontaktujte ho okamžitě .... zavolejte nebo co se mu stalo číslo na +2349030731985

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback