Co je informační kurátorství?

Text se zabývá obecným fenoménem informačního kurátorství, jakož i jeho možnými oblastmi aplikace. Nahlíží na vztahy mezi informačním, digitálním a datovým kurátorstvím a jednotlivé pojmy stručně vysvětluje. Zdůrazňuje nutnost kvalitní přípravy kurátorských povolání v kontextu osobního informačního managementu.

Reakce na změny v informační společnosti

V posledních desetiletích dochází k odhalování nejrůznějších průvodních jevů informatizace. Na některé reagujeme vytvořením zcela nových vědních disciplín
a profesí, jež se tématem zabývají. Jedním z problémů dnešní informační společnosti, který začal být v důsledku informační revoluce pociťován, je exponenciálně rostoucí množství dat – informační exploze. Zároveň roste podíl těch dat, jež jsou pro nás redundatní. To označujeme jako datový smog.[1] Lidé v moderních typech civilizací jsou těmto dvěma jevům denně vystaveni. Dochází k jejich zahlcení, je stále obtížnější taková data organizovat a vyhledávat mezi nimi relevantní potenciální informace. Reakcí organismu na nadměrnou stimulaci lidského kognitivního aparátu je v první fázi desenzibilizace, tedy ubývání receptorů a jejich znecitlivění.[2] Významně klesá množství uvědomovaných sdělení z vnějšího světa. Tímto obranným mechanismem však neustále dochází ke spotřebě energie, organismus se vysiluje a toto může vyústit až do stavu informačního přetížení. To se projevuje řadou psychosomatických příznaků: snižuje se celková adaptabilita, schopnost rozhodování, vnímání, zpracování a interpretace informací. Objevují se problémy s pamětí, roztržitost, stres. Stírají se rozdíly mezi realitou a iluzí. Tím je ovlivněno také jednání, které může vést k vyšší míře prokrastinace či až k syndromu vyhoření. [3] Aby se tyto negativní dopady na společnost zmírnily, začíná na důležitosti nabývat sféra organizace znalostí, informačního vyhledávání, osobního informačního managementu a vznikají zcela nové oblasti jako informační hygiena nebo informační kurátorství.

Fenomén kurátorství ve světě informací

Kurátorství není ničím novým. Jde o proces výběru artefaktů, jejich následného popisu, organizaci, ochraně, interpretaci a následné zpřístupňování vybraných částí sbírky v kontextu pro cílového uživatele. V této oblasti nejčastěji působí kurátoři paměťových institucí. Ve sféře informačních profesionálů můžeme hovořit o informačním kurátorství (information curation, IC). Jde o pojem velmi obecný a označujeme jím jakoukoliv kurátorskou činnost spojenou s informačními artefakty. Kurátor zde mimo výše uvedeného plní funkci filtru či síta, přes které se nesmí dostat nekvalitní, redundantní či nestrukturované soubory dat. Terminologie jednotlivých podoblastí se v literatuře často liší, někdy se významy překrývají, jindy si dokonce odporují.

Digitálním kurátorstvím (digital curation) podle Beagrieho chápeme soubor činností nutných k uchování dat a jiných digitálních materiálů a jejich zpřístupnění současným uživatelům i budoucím generacím.[4] Jde stále o široký pojem, zahrnující kromě souborů dat také digitalizované fondy v paměťových institucích. Digital Curation Center (DCC), přední světová organizace, zabývající se digitálním kurátorstvím, zdůrazňuje tři základní pilíře tohoto oboru[5]:

  • preservation – zachování v čitelné a nezměněné podobě, zahrnuje technologickou kompatibilitu a interoperabilitu při migraci či emulaci
  • maintanence – přístupnost obsahu, funkčnost zařízení, upgrade technologie
  • value addition – činnosti kurátora v celém procesu, vytvářející přidanou hodnotu

DCC dále předkládá komplexní model celého procesu digital curation.[6] Část operací se překrývá s kurátorstvím dat. Protože neexistuje jednotný přístup k problematice vztahů mezi jednotlivými kurátorskými oblastmi, pokusil jsem se o vizualizaci jednoho z možných pohledů.

 

Datové kurátorství (data curation) obstarává ukládání, organizaci a zpřístupňování především vědeckých dat. Ta zahrnují primární (odpovědníky, statistiky, původní výpočty, postupy, analýzy) ale také sekundární data (závěry výzkumů, články a zprávy). Zdůrazněn je zde požadavek nezměnitelnosti vložených dat, jakož i přístup ke všem těmto datům pro možnost ověřování výsledků výzkumu nebo retrospektivní výzkum. Tím lze ověřit použité metody, interpretaci výsledků, nebo zda autor účelově nevybral pro publikaci jen některé informace. Kurátor zde zastává velmi důležitou roli v procesu rozhodování jaká data ponechat a jaká vymazat například pro jejich zastaralost.[7] Spadá sem velká část nových specializovaných knihovnických povolání. V této oblasti je kladen větší důraz na sofistikovanost a stabilitu informačních systémů, jejich přehlednost a nalezitelnost obsahu pro ostatní vědce.

Kalifornská univerzita v San Diegu staví pojem kurátorství nad jiné dva pojmy, které jsou podle místních odborníků datovému kurátorství podřazeny.[8] Prvním je archiving, čímž je rozuměn proces výběru dat, jejich bezpečné uložení, organizace, zpřístupnění a zaručení autenticity. Druhým pak preservation, které odpovídá termínu, užívanému v digitálním kurátorství.

Yakel v datovém kurátorství vidí smysl především v tvorbě dynamických databází, o něž je třeba trvale pečovat a udržovat je v aktualizované a přístupné podobě. Zároveň považuje datové kurátorství jako podskupinu kurátorství digitálního.[9] S tím se dá souhlasit pouze částečně, protože vědecké kurátorství pracuje stále ještě s řadou dokumentů a informačních artefaktů, které dosud neprošly digitalizací. Bližší pohled
na vztahovou problematiku digitálního kurátorství přináší například Bradley.[10] Tím terminologický chaos zdaleka nekončí. Datové kurátorství lze někdy najít jako data management, data science, data librarianship či eScience curation.

Profesionalizace kurátorských povolání

Kvůli vysoké míře odpovědnosti informačních kurátorů za správu obsahu a jejich vedení nákladných projektů s velkým společenským dopadem se ozývají hlasy po plošné profesionalizaci těchto povolání.[11] Huwe klade důraz na schopnost nadhledu, kontextuálního chápání a umění hledat skryté souvislosti a vzorce v obsahu.

Při prezentaci vybraných dat apeluje na využívání moderních technologií.[12] Creamer
a jeho kolegové vidí v datovém kurátorství novou službu pro podporu vědy. V této oblasti je specializované vzdělání neoddiskutovatelné. Mezi obdobím podzimu 2011
a léta 2012 uskutečnili průzkum o možnostech vzdělávacích programů či kurzů
u vybraných 58 institucí Severní a Střední Ameriky. Až 22 % programů LIS nabízelo specializaci nebo kurzy zaměřené na datové kurátorství, mezi nimi se vyskytovalo vysoké procento iSchools. Univerzita v Arizoně například při absolvování svého programu vystaví absolventovi také certifikát Digital Information Management (DigIn). Nejčastějšími kompetencemi ve vzdělávacích rámcích jsou:

  • práce s metadaty
  • data mining
  • správa digitálních kolekcí
  • koncepce databází
  • datová analýza a vizualizace
  • činnosti digitálních knihoven
  • sítě a informační systémy

Dlouhodobý trend ukazuje na nárůst těchto vzdělávacích možností a to minimálně
ve Spojených státech a Kanadě.[13] V posledních letech vznikají nová centra a instituty pro digitální kurátorství také v Evropě jako součást rámcových projektů EU.
Na vysokých školách se objevují související vzdělávací programy a dochází k vytváření standardů v oblasti digitálního kurátorství.[14]

Kurátorství v osobním managementu informací

Trochu odlišný pohled na kurátorství informací od výše popsaných povolání nabízí Whittaker. Považuje ho za chybějící článek v modelech informačního chování. Podle Whittakera je chybou si myslet, že nalezením příslušných dat tento proces končí. Jeho pokračováním má být právě informační kurátorství, kdy si člověk musí informace bezpečně uložit (keeping), zorganizovat (management) a ve správný čas je znovu nalézt (exploitation).

Doplnění 

Protože většina dat, která obdržíme, vyhledáme či vytvoříme, není určena k naší přímé „konzumaci“, ale pro budoucí použití, musíme těmito třemi fázemi při svém osobním managementu informací (personal information management, PIM) neustále procházet.[15]

Zajímavé výsledky přinesl nedávný výzkum v oblasti osobního managementu informací, kde byly zjišťovány preference mezi organizací pomocí složek nebo tagů v prostředí Gmailu a Windows 7. Při ukládání emailů používají uživatelé z 80 % tagy, ale v případě zpětného vyhledávání by až z 81 % raději využili složkovou strukturu. V operačním systému byla znatelná preference složek při ukládání (74 %) i vyhledávání (61 %). Celých 86 % dává při ukládání přednost užití hierarchické struktury složek před jednou jedinou složkou, při opětovném vyhledávání projde tuto strukturu 61 % uživatelů (zbytek volí zástupce, vyhledávání nebo kombinaci). Při měření času vyhledávání dopadlo lépe procházení vlastních složkových struktur (průměrně 16,44 s) před vyhledáváním prostřednictvím tagů (průměrně 21,21 s). Tagy jako doména webu 2.0 tedy nejsou z uživatelského hlediska v prostředí operačního systému tolik efektivní jako jejich vlastní pohyb ve složkách.[16]

V současné době PIM nabývá na významu kvůli problémům informační exploze, datového smogu a rizika informačního přetížení. Každý z nás je neustále vystaven reklamě nejrůznějšího druhu. Data mining, obsahová analýza a cookies internetových prohlížečů umožňují jejím producentům přesné zasílání a předpovídání chování uživatele/zákazníka. Nejen v emailu se setkáváme se spamem. I přes sofistikovanost antispamových filtrů se k nám část dostane a jsme nuceni vynakládat energii a čas
na jeho odhalení a vymazání. Instant messaging a sociální sítě nás zásobují banálními a nedůležitými sděleními, senzací a vtipem v podobě obrázků a videí. To odpoutává naši pozornost od smysluplné činnosti. Rozmanitost mediálního trhu je pouze zdánlivá. Sdělení jednoho média se výrazně překrývá s konkurencí nebo se informace rovnou přebírají. Nejvyšší konverzi mají navíc taková média, jejichž obsahem je právě informační balast (bulvár).

Problematická je též roztříštěnost informačních kanálů. Málokdo používáme jedno jediné technické zařízení. Ve vysokém procentu případů lidé vlastní několik počítačů, telefon a další mobilní zařízení jako čtečky či tablety. V průběhu dne střídáme rozdílná informační prostředí na různých platformách. Na každém zařízení používáme množství desktopových i webových aplikací a služeb, jejichž prostřednictvím jsou k nám potenciální informace doručovány. S každou z nich jsme nuceni zacházet jiným způsobem. Některé používáme v osobním životě, jiné pro práci. K řadě z nich si musíme pamatovat přihlašovací údaje, které se z bezpečnostních důvodů často liší. U některých služeb vyžadujeme autentizaci (internetové bankovnictví, firemní systémy), jinde naopak dáváme přednost anonymitě (vyhledávání na internetu, osobní komunikace, pornografický obsah). Část služeb po nás vyžaduje aktivní účast (tvorba obsahu, určitá míra interakce), jiné fungují pouze jako pasivní zdroj příjmu informací. Jsme vystaveni datům v odlišných formách: text, grafika, audio, video a jejich různým kombinacím. Technologie jako RSS se zaměřují vždy pouze na zlomek problémů v PIM, i když se snaží problémy zmírnit.

V doméně PIM jsme pro sebe nejlepšími informačními kurátory my sami. Pro zvýšení efektivity je ale třeba technologická pomoc. Trendem posledních let je konvergence hardwarových funkcí do jednoho zařízení. To považuji za jeden z kroků správným směrem. S menším počtem zařízení se sníží požadavky na učení se s těmito přístroji pracovat. V ideálním případě bychom měli mít možnost používat jediný interface
a jediný personalizovaný profil z každého tohoto zařízení bez nutnosti používat synchronizační nástroje, konvertory a další utility. K tomu by mohla v budoucnu přispět cloudová technologie a majoritní rozšíření jediného otevřeného operačního systému nebo unifikované prostředí, jež by bylo schopno nad systémy různých výrobců fungovat. Tento univerzální systém by integroval námi využívané služby a aplikace do jednotného prostředí, například pomocí přídavných modulů. Uměle by tak vedle hardwaru kovergoval software. Zde by probíhalo veškeré nastavení s možností vytvoření několika úrovní kyberidentity. Systém by umožňoval komunikovat s jednotlivými službami vždy na předem nastavené úrovni (anonymita nebo autentizace s příslušnými přístupovými údaji). Dokázal by se učit z chování uživatele a pomáhat tak s tříděním a filtrováním příchozího obsahu. Sémantické vyhledávání s hlasovým vstupem, ovládání dotykem a gesty, holografická vizualizace do prostoru jsou stále ještě výzvou pro technologický výzkum a vývoj 21. století.

Srovnáním konceptů zařízení pro práci s informacemi v dnešní době (tablet, brýle s augmentovanou realitou) a v minulém století (MEMEX) vidíme rychlost, s jakou dochází v informační společnosti ke změnám tohoto typu. Roste celková kapacita sítí, výpočetní výkon (Moorův zákon), prostor pro data, technika se miniaturizuje. Možná se realizace podobných revolučních konceptů ještě dožijeme.

Použitá literatura

BAILEY, Charles W., Jr. DIGITAL SCHOLARSHIP. Digital Curation Bibliography: Preservation and Stewardship of Scholarly Works [online]. Houston, Texas, 2012 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://digital-scholarship.org/dcbw/dcb.pdf

BEAGRIE, Neil. Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals. International Journal of Digital Curation [online]. Autumn 2006, vol. 1, issue 1, s. 3-16 [cit. 2013-10-17]. DOI: 10.2218/ijdc.v1i1.2. Dostupné z: http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/6

BERGMAN, Ofer, Noa GRADOVITCH, Judit BAR-ILAN a Ruth BEYTH-MAROM. Folder versus tag preference in personal information management. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2 August 2013, vol. 64, issue 10, s. 1995-2012 [cit. 2013-10-16]. DOI: 10.1002/asi.22906, ISSN 1532-2882. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.22906

BRADLEY, Kevin. Defining Digital Sustainability. Library Trends [online]. Summer 2007, vol. 56, issue 1, s. 148-163 [cit. 2013-10-17]. ISSN 0024-2594. Dostupné z: EBSCO Academic Search Complete

CREAMER, Andrew T., Myrna E. MORALES, Donna KAFEL, Javier CRESPO a Elaine R. MARTIN. A Sample of Research Data Curation and Management Courses. Journal of eScience Librarianship [online]. 2012, roč. 1, č. 2, s. 87-96 [cit. 2013-10-14]. DOI: http://dx.doi.org/10.7191/jeslib.2012.1016. Dostupné z: http://escholarship.umassmed.edu/jeslib/vol1/iss2/4

DCC Curation Lifecycle Model. Digital Curation Center [online]. 2004-2013 [cit. 2013-10-19]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model

Definition of Data Curation. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, San Diego. Research Cyberinfrastructure [online]. 2013 [cit. 2013-10-19]. Dostupné z: http://rci.ucsd.edu/data-curation/definition.html

HALADOVÁ, Julie. Role informačního profesionála v kontexu informačního přetížení [online]. Brno, 2013 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/382364/ff_b. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Michal Lorenz.

HIGGINS, Sarah. Digital Curation: The Emergence of a New Discipline. International Journal of Digital Curation [online]. 2011-10-07, vol. 6, issue 2, s. 78-88 [cit. 2013-10-17]. DOI: 10.2218/ijdc.v6i2.191. Dostupné z: http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/184

HÖSCHL, Cyril. Promoční projev 3 (96). In: Cyril Höschl: osobní webová stránka [online]. 1996 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://www.hoschl.cz/index.php?text=2295&lang=cz

HUWE, Terence K. Cool Tips for Digital Curators. Computers in Libraries [online]. March 2007, vol. 27, issue 3, s. 33-35 [cit. 2013-10-14]. ISSN 1041-7915. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/231181937

KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ. Informační společnost [online]. Brno, září 2012, 62 s. [cit. 2013-10-12]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/VIKBA14/um/00_informacni_spolecnos.... Studijní materiál k předmětu Kurz práce s informacemi.

KARVALICS, László Z. Information Society – what is it exactly?: The meaning, history and conceptual framework of an expression. In: The Information Society and Trend Research Institute [online]. Budapest, 2007 [cit. 2013-10-18]. Dostupné z: http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_eng/02_ZKL_final.pdf

MATYSKA, Luděk. Ukládání a sdílení vědeckých dat. Zpravodaj ÚVT MU [online]. prosinec 2009, XX, č. 2, s. 17-19 [cit. 2013-10-16]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/631.html

MOLINARO, Mary. How Do You Know What You Don’t Know? Digital Preservation Education. Information Standards Quarterly [online]. 2010, roč. 22, č. 2, s. 45-47 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://www.niso.org/publications/isq/free/OP_Molinaro_Education_isqv22no...

UHRÍN, Tibor. Dopad informačního přetížení na informační chování člověka [online]. Brno, 2009 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/179593/ff_b. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Michal Lorenz.

WEISGERBER, Corinne. Building Thought Leadership through Content Curation. In: Slideshare [online]. St. Edward's University. 16 November 2011 [cit. 2013-10-19]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/corinnew/building-thought-leadership-through-c...

WHITTAKER, Steve. Personal information management: From information consumption to curation. Annual Review of Information Science and Technology [online]. 2011, vol. 45, issue 1, s. 1-62 [cit. 2013-10-12]. DOI: 10.1002/aris.2011.1440450108. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/aris.2011.1440450108

YAKEL, Elizabeth. Digital curation. OCLC Systems [online]. 2007, vol. 23, issue 4, s. 335-340 [cit. 2013-10-17]. DOI: 10.1108/10650750710831466. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/209778712

ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 4. dubna 1998, VIII, č. 4, s. 1-6 [cit. 2013-10-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/122.html[1] HALADOVÁ, Julie. Role informačního profesionála v kontexu informačního přetížení [online]. Brno, 2013 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/382364/ff_b. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Michal Lorenz. S. 13-14.

[2] HÖSCHL, Cyril. Promoční projev 3 (96). In: Cyril Höschl: osobní webová stránka [online]. 1996 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://www.hoschl.cz/index.php?text=2295&lang=cz

[3] Ref. 5, s. 4-6.

[4] BEAGRIE, Neil. Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals. International Journal of Digital Curation [online]. Autumn 2006, vol. 1, issue 1, s. 4 [cit. 2013-10-17]. DOI: 10.2218/ijdc.v1i1.2. Dostupné z: http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/6

[5] Tamtéž, s. 6.

[6] DCC Curation Lifecycle Model. Digital Curation Center [online]. 2004-2013 [cit. 2013-10-19]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model

[7] MATYSKA, Luděk. Ukládání a sdílení vědeckých dat. Zpravodaj ÚVT MU [online]. prosinec 2009, XX, č. 2, s. 17-19 [cit. 2013-10-16]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/631.html

[8] Definition of Data Curation. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, San Diego. Research Cyberinfrastructure [online]. 2013 [cit. 2013-10-19]. Dostupné z: http://rci.ucsd.edu/data-curation/definition.html

[9] YAKEL, Elizabeth. Digital curation. OCLC Systems [online]. 2007, vol. 23, issue 4, s. 335-340 [cit. 2013-10-17]. DOI: 10.1108/10650750710831466. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/209778712

[10] BRADLEY, Kevin. Defining Digital Sustainability. Library Trends [online]. Summer 2007, vol. 56, issue 1, s. 162 [cit. 2013-10-17]. ISSN 0024-2594. Dostupné z: EBSCO Academic Search Complete

[11] MOLINARO, Mary. How Do You Know What You Don’t Know? Digital Preservation Education. Information Standards Quarterly [online]. 2010, roč. 22, č. 2, s. 45-47 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://www.niso.org/publications/isq/free/OP_Molinaro_Education_isqv22no...

[12] HUWE, Terence K. Cool Tips for Digital Curators. Computers in Libraries [online]. March 2007, vol. 27, issue 3, s. 33-35 [cit. 2013-10-14]. ISSN 1041-7915. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/231181937

[13] CREAMER, Andrew T., Myrna E. MORALES, Donna KAFEL, Javier CRESPO a Elaine R. MARTIN. A Sample of Research Data Curation and Management Courses. Journal of eScience Librarianship [online]. 2012, roč. 1, č. 2, s. 87-96 [cit. 2013-10-14]. DOI: http://dx.doi.org/10.7191/jeslib.2012.1016. Dostupné z: http://escholarship.umassmed.edu/jeslib/vol1/iss2/4

[14] HIGGINS, Sarah. Digital Curation: The Emergence of a New Discipline. International Journal of Digital Curation [online]. 2011-10-07, vol. 6, issue 2, s. 78-88 [cit. 2013-10-17]. DOI: 10.2218/ijdc.v6i2.191. Dostupné z: http://ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/184

[15] WHITTAKER, Steve. Personal information management: From information consumption to curation. Annual Review of Information Science and Technology [online]. 2011, vol. 45, issue 1, s. 1-62 [cit. 2013-10-12]. DOI: 10.1002/aris.2011.1440450108. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/aris.2011.1440450108

[16] BERGMAN, Ofer, Noa GRADOVITCH, Judit BAR-ILAN a Ruth BEYTH-MAROM. Folder versus tag preference in personal information management. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2 August 2013, vol. 64, issue 10, s. 1995-2012 [cit. 2013-10-16]. DOI: 10.1002/asi.22906, ISSN 1532-2882. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.22906

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

63 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 1. 2014

Kubo, dobře ty! :)

<jůlie žížala>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2014

Dobrý je to, Kubo. Chápu to ale správně, že vlastně na konci ono institucionální informační kurátorství odmítáš a přikláníš se spíše k individualizované selekci zdrojů za pomoci "odosobněné" technologie? Takový přístup mi připadá přece jen lepší, protože mi jinak studium informačního kurátorství připadá jako jedno z těch solucionistických řešení technologických romantiků, kteří vedle technologií opomíjejí selhání lidského faktoru, který by měl informace vybírat.Roman Novotný :)

Obrázek uživatele Jakub Fryš

Romane, díky za dotaz. Tak jednoznačné to asi nebude. V případě onoho institucionálního IK vidím technologie spíše jako nástroj, pomáhající v procesech třídění, archivace a vyhledávání. Neumím si zatím představit situaci, kdy bude na výstavu obrazů vybírat exponáty počítač, čímž ale netvrdím, že např. u výročí narození určitého malíře by to nešlo. V oblasti PIM vidím větší pole využitelnosti, hlavně pokud se taková technologie bude umět učit z chování uživatele. Otázkou zůstává, zda vývoj nepůjde z opačného konce a nebude se nejdříve aplikovat na sféru institucí, hlavně pak kvůli nárokům na financování takových technologií. Ani tady ale nevěřím v plošnou spásu. Pro pokročilé uživatele by to bylo dobré. U počítačově negramotných jedinců nepochodíš s ničím. K poslední části tvého komentáře: selhání technologie vs. lidského faktoru. V prvním případě bude nižší pravděpodobnost nastání. Důsledky jsou pak odvislé od toho, jak důležité rozhodnutí člověk x počítač učiní. Člověku se vybaví knížky od Clarka a Asimova, kteří upozorňují na tu negativní stránku věci. Pokud stroj nebude mít vyšší pravomoc než člověk, ale bude využíván pouze jako rádce (vlastně princip dnešních manažerských systémů pro podporu rozhodování), pak v tom vidím spíše plus. Program vždy bude umět vzít v potaz ohromné množství proměnných, vzájemně na sobě závislých, jež by člověk procházel i roky. Nehledě na to, že se v čase neustále mění. A to se ve světě, kde souvisí všechno se vším, docela hodí :) Mimo záznam: Nejsem fanoušek plánování v případě RVHP/EU, ale představ si, kdyby těžbu, výrobu, zemědělství pomáhal plánovat počítač. Mohl by brát v potaz i dopad na zdraví lidí a dalších živočichů, na změny v přírodě apod. a také uvažovat v delším časovém horizontu. A že s rozvojem nanotechnologií budou čidla za pár let naprosto všude...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019
Tantra Colors Tv Serial Watch All Episodes. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
I am continually hunting on the web down articles that can help me. There is clearly a great deal to think about this. I think you made some great focuses in Features too. Continue working, extraordinary job ! Jhansi Ki Rani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
This is extremely exceptionally decent post you shared, I like the post, a debt of gratitude is in order for sharing.. voyance par téléphone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
it's to a phenomenal degree cool blog. Interfacing is unfathomably beneficial thing.you have genuinely had any kind of effect 유아용매트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

It is especially decent, though, look into the tips of this home address. 토토 사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
I just got to this confusing site in the modestly later past. I was really gotten with the bit of points of interest you have here. Colossal thumbs up for making such breathtaking website page! Amber.taxi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
Superior to normal data, beneficial and astounding structure, as offer very much completed with wise examinations and considerations, bunches of outstanding data and motivation, both of which I require, by temperance of offer such an obliging data here. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
Superior to normal data, beneficial and astounding structure, as offer very much completed with wise examinations and considerations, bunches of outstanding data and motivation, both of which I require, by temperance of offer such an obliging data here. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
CBD has proved to be a healing compound with a wide medicinal utility from the rejuvenation of injured bone tissue through bone marrow cells development, treating an overactive immune mechanism, and also acts as a powerful antibiotic to heal pain resulting from infection. Besides the anticonvulsant, anti-inflammatory, insomnia regulating, pain alleviating and analgesic characteristic of CBD has made researchers clamour for more investigation on this curative hemp plant cannabinoid. cbn oil for sleep
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
CBD has proved to be a healing compound with a wide medicinal utility from the rejuvenation of injured bone tissue through bone marrow cells development, treating an overactive immune mechanism, and also acts as a powerful antibiotic to heal pain resulting from infection. Besides the anticonvulsant, anti-inflammatory, insomnia regulating, pain alleviating and analgesic characteristic of CBD has made researchers clamour for more investigation on this curative hemp plant cannabinoid. cbn oil for sleep
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
This is a magnificent article, Given such an exceptional measure of information in it, These kind of articles keeps the clients fervor for the site, and continue sharing more ... positive conditions. rb88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
This is a magnificent article, Given such an exceptional measure of information in it, These kind of articles keeps the clients fervor for the site, and continue sharing more ... positive conditions. rb88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
This is a magnificent article, Given such an exceptional measure of information in it, These kind of articles keeps the clients fervor for the site, and continue sharing more ... positive conditions. Altamonte Springs Car Title Loans
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
To an extraordinary degree exquisite and fascinating post. I was checking for this sort of data and appreciated the experience of looking at this one. mm88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Live Cricket Streaming Watch Online. Live Cricket Streaming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
Mmm.. magnificent to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to besides secure for my own specific site like I see some exceptional and fortified working in your site. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

When you are on the lookout for the finest CBD oils, you have to search for brands that have high credibility, quality control, a range of products, types of CBD oil and of course affordability.

https://cbdvape.us

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019
BeatProduction.net is a complete sound resource for music producers of all genres. free sample packs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019

Skin Issues have taken a toll these days and this has led to a rise in the production and sale of beauty products. People are spending huge money on these skin products in order to get a radiant and smooth skin. These skin products are overly-priced as well as claim to maintain your skin health. But these options cannot be trusted completely and never guarantee a proper recovery. In order to give you something beneficial, let us introduce to you CBD for Skin.

https://cbdvaping.net/cbd-for-skin/

https://cbdvaping.net/cbd-for-skin/

https://cbdvaping.net/cbd-for-skin/

https://cbdvaping.net/cbd-for-skin/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Whether you are organising a business conference, a hen or bucks night, or a tour of the Swan Valley wineries, we can provide you with the perfect transportation solution for larger parties. We operate a fully equipped limo bus in Perth, with 45 inward-facing seats, two huge digital screens, a 12-speaker sound system, state-of -the-art LED/laser lighting & Chilled bottled water is supplied on board. Our bus also boasts a head-turning exterior but most importantly the luxury styled interior and the Polished chrome dance pole with dance floor area! privacy tinted windows, a vast storage space for all of your luggage, and seat belts for all passengers. With first-class transportation and years of experience catering to the needs of a wide variety of clients, you can rest assured that whatever you have in mind, we will be able to meet your requirements. For a competitive quotation, please use the form at the bottom of the page and we will be in touch just as soon as we have prepared your proposal. Perth party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
Bepanah Pyar Colors Tv Serial Watch All Episodes.Bepanah Pyar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
Bepanah Pyar Colors Tv Serial Watch All Episodes.Bepanah Pyar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019

This spring season, get away with those spring blues and prepare this CBD Fresh Mint Iced Tea with us and feel super cool. Moreover Mint is well known for its super amazing qualities such as soothing an upset stomach, treating bad breath, reducing fever, improving mental health and a lot more. Know more about Mint Tea benefits in this article.https://www.cupandleaf.com/blog/benefits-of-mint-tea

https://cbdindrinks.com/cbd-fresh-mint-iced-tea/

https://cbdindrinks.com/cbd-fresh-mint-iced-tea/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more. black magic specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
In the event that you're searching for Online Illinois tag sticker restorations then you have need to go to the privilege place.We offer the quickest Illinois tag sticker recharges in the state. Muslim vashikaran
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

CBD Oil is natural and completely non-psychoactive in nature which has become one of the essential oil in women life. CBD has shown a positive result in fighting with numerous health challenges. CBD has the ability to alleviate different health problems such as Anxiety, Stress, Bipolar, ADD, ADHD, Cancer, Herpes, Joint pain, Muscle pain, Anger issues and many more. <a href="https://healthfitwoman.com//">CBD For women</a> 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Lambingan Orihinal na may Pinoy Tv Replay.Lambingan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Shocking learning and I seize the opportunity to bestow this kind of information to my mates and desire they like it they why I do.. mp3 indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance what's more, Thanks. tubidy müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019

Cannabidiol, an active compound inside hemp offers a host of health advantages when it is assimilated through the cutaneous route. CBD can fight off swelling, lowers muscle tension and also quells anxiety. When you use topically CBD infused pain balms, Get relief from pain with the use of this Full Spectrum CBD pain management balm to fight your muscles sprains and to treat your Hyperextension Pain <a href="https://reviewcbdbalm.com//">CBD pain balm</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019
Gangaur Realtech is a professionally overseen association work in land administrations where incorporated administrations are given by experts to its customers looking for expanded an incentive by owning, possessing or putting resources into land. how to lose weight
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019

Thoughtcloud is committed to bringing its customers the purest and highest grade CBD products on the planet and are proud to offer all-natural, lab-tested, organic CBD oil for your overall health and wellbeing.

https://mycbdforsale.com/

https://mycbdforsale.com/

https://mycbdforsale.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019

If you are an athlete or involved in different sports activities then be careful in identifying the symptoms of ACL. If you are not able to afford the medications for ACL then you can switch for reducing the symptoms as<a href="https://mycbdoil.online/cbd-help-in-treating-acl-injury/"> CBD help in treating ACL</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019
BENEFITS OF FULL SPECTRUM CBD

Although it is better to consume CBD oil than nothing at all, it may not offer you the same range of positive effects as full spectrum CBD oil. You still receive an adequate amount of CBD, but you also consume dozens of beneficial cannabinoids and terpenes. As a result, your body will receive more than enough vitamins, minerals, and nutrients.

https://fullspectrumcbd.online/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019
BENEFITS OF FULL SPECTRUM CBD

Although it is better to consume CBD oil than nothing at all, it may not offer you the same range of positive effects as full spectrum CBD oil. You still receive an adequate amount of CBD, but you also consume dozens of beneficial cannabinoids and terpenes. As a result, your body will receive more than enough vitamins, minerals, and nutrients.

https://fullspectrumcbd.online/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 6. 2019
This website is related to the women's job in Korea, especially the one that offers a lot of nightlife jobs. 유흥업소알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019
It is the plan to give significant data and best works on, including a comprehension of the administrative procedure. Toronto Emergency Plumber
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
llo there mates, it is mind blowing made piece totally portrayed, continue with the colossal work dependably. bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
llo there mates, it is mind blowing made piece totally portrayed, continue with the colossal work dependably. bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
This website is a Korean website that guides women's jobs related to entertainment. Many Koreans are looking for a good job here. 여성유흥알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
This website is a Korean website that guides women's jobs related to entertainment. Many Koreans are looking for a good job here. 여성유흥알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019
All Hair Design are some of Brisbane's best hairdressers, we specialise in Balayage, Foils, Colour Correction, Upstyles. We open Monday to Saturday. We are located in Rochedale on Brisbane Southside, yet we are near you in Underwood, Springwood, Eight Mile Plains, Kuraby and Mount Gravatt best hairdressers brisbane
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019

Scrap2day is a free scrap trading marketplace. We bring importers and suppliers together. Buy and sell your scrap easy in one place. List all types of scrap range from gold, steel to leather and plastic. We provide scrap Metal Dealers, Buyers Current Scrap and Metal Prices. buyers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

This site is a poker game that is popular only in Korea. It is a fast game where the game is determined in a minute. Koreans are enjoying this poker game frequently. All four cards are different and the lower the number, the more victory it is. 바둑이사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019

This is a great article, Given such a great amount of information in it, These kind of articles keeps the clients enthusiasm for the site, and continue sharing more ... good fortunes. 카지노사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 8. 2019

I am truly getting a charge out of inspecting your perfectly shaped articles. Almost certainly you spend a broad measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am expecting examining new articles. Keep doing great. voyance par téléphone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019

I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work!  https://www.webstagram.top/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019

Thankful to you for your post, I scan for such article along time, today I find it finally. this post give me piles of incite it is to a great degree accommodating for me. bizrevolution

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
You may remark on the request arrangement of the blog. You should visit it's unbelievable. Your blog review would swell up your guests. I was extremely satisfied to discover this site.I needed to thank you for this incredible read!! 메이저사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
I like review sites which grasp the cost of conveying the fantastic helpful asset for nothing out of pocket. I genuinely revered perusing your posting. Much obliged to you! 로투스홀짝
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. 메이저사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2019

Great info! I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you!

pocono mountain rental

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback