Čo je nové v odborných periodikách? #1

23. 3. 2014

Zaujíma vás o čom sa píše v najnovších číslach popredných domácich i zahraničných odborných periodikách z oblasti našej milovanej knižnično-informačnej vedy a vedám jej príbuzným? Že áno?! Je pre vás ale časovo náročné ich všetky sledovať, vyhľadávať, selektovať pre vás zaujímavé príspevky a zisťovať kedy vyjde ďalšie číslo, však?! Práve s týmto problémom by som vám veľmi rád pomohol ja prostredníctvom môjho nového blogu, ktorého hlavným cieľom je pravidelne prinášať prehľad najnovších článkov publikovaných u nás i v zahraničí a ušetriť vám tak množstvo času, ktorý môžete stráviť podľa vašich predstáv.

V tomto blogu nájdete prehľad článkov zahraničných periodík: MIS Quarterly, College and Research Libraries a International Journal of Information Management. Domáce periodiká zastupujú Knihovna plus, Ikaros a ProInflow.

V každom blogu, ktorý bude vychádať pravideľne každé dva týždne sa môžte tešiť na prehľad rôzných zahraničných, slovenských a českých periodík.

Máte nejaké obľúbené periodikum, ktoré by ste chceli aby som pravidelne zaraďoval do tohoto blogu? Kludne mi ho napíšte do komentárov alebo ma kontaktujte na adrese inflowblogmag@gmail.com

 

MIS Quarterly - 2014, č. 1

 • Collaboration through Open superposition: A theory of the open source way

Zujímavým čítaním môže byť pre vás aj článok, ktorý detailne popisuje teóriu spolupráce prostredníctom „otvoreného navrstvovania.“ Jedná sa o metódu ukladania nezávislých vrstiev práce na seba. Táto teória je rozvíjaná budovaním komunitne založeného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom,  pozorovaním, prípadovými štúdiami a budovaním teoretického základu. O tomto všetkom sa môžete dočítať v tomto článku.

HOWISON, James a Kevin CROWSTON. Collaboration through Open superposition: A theory of the open source way. MIS Quarterly [online]. 2014, roč. 38, č. 1, s. 29-A9 [cit. 17.03.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?.... ISSN 0276-7783.

 

 • Content sharing in a social broadcasting enviroment: Evidence from Twitter

Tento článok, môže zaujať tých, ktorí sa zaujímajú o obsah zdielaný na sociálnych sieťach. V tomto prípade sa jedná konkrétne o Twitter, v ktorom je obsah zdielaný pomocou funkcie „retweet.“ Štúdie sú rozpracovávané s prihľiadaním na tehcnológie a správanie používateľské správanie. Prieskum sa zameral na zber detailných dát a štatistík vo vzťahu medzi charakeristikami používateľov sociálnych sietí a ich retweetovaním.

SHI, Zhan, Huaxia RUI a Andrew B. Whinston. Content sharing in a social broadcasting enviroment: Evidence from Twitter. MIS Quarterly [online]. 2014, roč. 38, č. 1, s. 123-A6 [cit. 17.03.2014]. Dostupný z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?.... ISSN 0276-7783.

Ostatné články v tomto čísle MIS Quarterly:

 

College and Research Libraries – 2014, č. 2

 • E-Approval Plans in Research Libraries

Článok zaujme hlavne knihovníkov. Jedná sa totiž o diskusiu ohladom nového modelu sprístupňovania školských a vedeckých kníh (e-kníh), ktoré je pre knižnice ekonomicky výhodnojšie. Tento model vznikol na základe výskumov, ktoré ukázali, že len 45% tlačených kníh bolo vypožičaných asspoň raz. Ostatných 55% ani raz. Tento model implementovali napríklad knižnice Texas A&M University. Viac sa dočítate v článku.

PICKETT, Carmelita, Simona TABACARU a Jeanne HARREL. E-Approval Plans in Research Libraries. College and Research Libraries [online]. 2014, roč. 75, č. 2, s. 218-231 [cit. 17.03.2014]. Dostupný z: <http://crl.acrl.org/content/75/2/218.full.pdf+html>. ISSN 0010-0870.

 

 • University Faculty Describe Their Use of Moving Images in Teaching and Learning and Their Perceptions of the Library's Role in That Use.

Zaujímavá štúdia o tom, ako je možné v procese vzdelávania a výuky využívať pohyblivé obrázky, filmy a videá. Štúdia odhalila medzery medzi informačnými potrebami fakulty pri vyhľadávaní týchto zdrojov a možnosťami//postupmi knižníc v ich sprístupňoaní. Konečné východiská štúdia teda objasňujú ako je za pomoci knižníc možné efektívnejšie využívanie zdrojov tohoto typu vo výuke, vzdelávaní a výskume.

OTTO, Jane Johnson. University Faculty Describe Their Use of Moving Images in Teaching and Learning and Their Perceptions of the Library's Role in That Use. College and Research Libraries [online]. 2014, roč. 75, č. 2, s. 114-140 [cit. 17.03.2014]. Dostupný z: <http://crl.acrl.org/content/75/2/115.full.pdf+html>. ISSN 0010-0870.

 

Ostatné články v tomto čísle College and Research Libraries

 

International Journal of Information Management – 2014, č. 1

• Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better

Ak ste už počuli o knihe Lifehacker a neviete či sa ju oplatí požičať/kúpiť tak v tomto článku možno nájdete odpoveď. Jeho autor v ňom spomínanú knihu od dvojice Adam Pash a Gina Trapani predstavuje. Kniha „computer manual meets productivity book,“ jako ju volojú autori obsahuje množstvo trikov, riešení, zjednodušení každodenných problémov a ťažkostí, s ktorými sa súčasníci ľudia pracujúci s PC stretávajú. Ich iniciatívou nie je len úspešná kniha, ale taktiež aj populárny web a každý týždeň nové video zdielané na sieti youtube v rámci kanálu a seriálu.

NOTE, Margot. Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better. International Journal of Information Management [online]. 2014, roč. 34, č. 1, s. 63 [cit. 17.03.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S026840.... ISSN 0268-4012.

 

• An exploratory study to understand the critical factors affecting the decision to adopt cloud computing in Taiwan hospital

Zaujímavý výskum bol realizovaný v prostredí Taiwanskom zdravotníckom prostredí. Výskum zameraný na zistenie faktorov, ktoré zapríčiňujú nepoužívanie cloud-ových počítačových technológií v rozvojových krajinách. Výskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníka nadizajnovaného pre taiwanskú nemocnicu. Výsledky výskumu ukázali, že hlavné dôvody nepoužívania spomínanej technológie sú zabezpečenie dát, technické kompetencie, náklady, podpora, komplexnosť a podpora top manažérov. Viac podrobností o výskume sa dočítate v rozsiahlom článku.

LIAN, Jiunn-Woei, David C. Yen a Yen-Ting Wang. Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better. International Journal of Information Management [online]. 2014, roč. 34, č. 1, s. 28-36 [cit. 17.03.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S026840.... ISSN 0268-4012.

 

Ostatné články v tomto čísle International Journal of Information Management

 

ProInflow – Speciální číslo 2013

 • Otevřený prístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí

Ak je pre vás zaujímavá oblasť otvoreného prístupu k informáciám a organizácie znalostí a informácií, potom by vás mohol osloviť článok Otevřený prístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí. Príspevok predstavuje prípadovú štúdiu vrátane prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť aký je skutočný objem vedeckej literatúry, ktorá je naozaj voľne dostupná v rámci celkového elektronického prostredia (vrátane komerčnej sféry). Analýza obsiahla legálne, ale aj nelegálne formy prístupnosti. Prieskum bol zameraný na zdroje z oblasti organizácie znalostí a informácií (rozsiahla bibliografická databáza literatúry a ďalšie zdroje publikované za posledných 30rokov).

BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí. ProInflow [online]. 07.01.2014 [cit. 16.03.2014]. Dostupný z: <http://pro.inflow.cz/otevreny-pristup-k-vedecke-literature-pripadova-studie-pro-obor-organizace-informaci-znalosti

 

 • CEP – méně známý sourozenec RIV

Príspevok sa zameriava na popis Centrálnej evidencie projektov ako veľmi dôležitého informačného zdroja údajov o výskume, vývoji a inovácii. Taktiež je tu predstavený rozsah zbieraných údajov, režim jeho aktualizácie a previazanie na ďalšie informačné zdroje. Z článku sa dozvedáme aj to, že CEP je možné využíť aj pri výpočte niektorých scientometrických indikátorov.

CHUDLARSKÝ, Tomáš a Jan DVOŘÁK. CEP – méně známý sourozenec RIV. ProInflow [online].07.01.2014 [cit. 16.03.2014]. Dostupný z: <http://pro.inflow.cz/cep-–-mene-znamy-sourozenec-riv

 

Ostatné články v tomto čísle ProInflow:

 

Knihovna plus - 2014, č. 1

 • Mystery shopping v knihovnách jako nástroj pro zjišťování kvality služeb

Tento príspevok sa zameriava na sumarizáciu existencie a dosiahnutých výsledkov projekttu MyS3, ktorý vznikol na Massyrykovej Univerzite v Brne v rámci predmetu APLS v roku 2012 pod vedením PhDr. Ladislavy Zbiejczuk Suchej. MyS3 projekt sa špecializuje na hodnotenie knižničných služieb prostredníctvom metódy myster shoppingu.

JIRÁSKOVÁ, Magdalena, Monika MACHOVSKÁ a Anna MIKULÁŠKOVÁ. Mystery shopping v knihovnách jako nástroj pro zjišťování kvality služeb. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 [cit. 2014-03-16]. Dostupný z: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/jirask.htm>. ISSN 1801-5948.

 

 • Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani

Pre tých, ktorých zaujíma história, architektúra, osobnosti, udalosti, literatúra, archeólogia v spojení s mestom Brno, môže byť zaujímavý práve tento príspevok, ktorý popisuje proces vzniku, existenciu a súčasné využitie Internetovej enyklopédie dejín Brna. Jedná sa o informačný portál zastrešený spoluprácou vzdelávacích, vedeckovýskumných a kultúrnych inštitúcií mesta Brna.

BŘÍNKOVÁ, Hedvika a Olga LEČBYCHOVÁ. Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 [cit. 2014-03-16]. Dostupný z: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/brin.htm>. ISSN 1801-5948.

 

 • Novinky zahraniční knihovnické literatury

Táto rubrika poskytuje čitateľom pohľad na nedávno publikované literárne zdroje týkajúce sa knihovedy aj s ich krátkou charakteristikou.

MACHOVÁ, Anna, Renáta SALÁTOVÁ a Veronika TICHÁ. Novinky zahraniční knihovnické literatury. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 [cit. 2014-03-16]. Dostupný z: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/novinky.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Ostatné články v tomto čísle Knihovna plus

 

Ikaros - 2014, č. 2

 • Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese

Ak vás zaujíma téma pirátstva, tak práve tento článok vám prostredníctom recenzie môže pomôcť v rozhodovaní, či si prečítať knihu anglického historika Adriana Johnsa, ktorá práve o tejto problematike pojednáva. Autor knihy Pirátstvo. Boje o duševné vlastnictvo od Gutenberga po Gatesa nazerá na fenomén pirátstva už od antického obdobia. Problém pirátstva je analyzovaný nie len v literárnom kontexte, ale aj v prostredí hudobného priemyslu.

Lukavec, Jan. Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 16.03.2014]. Dostupný z: <http://www.ikaros.cz/node/8158>.  ISSN 1212-5075.

 

 • Open Access Week 2013 v ČR

V dňoch 21.-27.10.2013 sa v Pardubiciach uskutočnil Open Access Week pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR, ktorého sa zúčastnili knižnice zapojené do tohoto projektu. V rámci tohoto podujatia sa konal seminár pod názvom Open access aneb Open your mind 2013. Jednalo sa už o štvrtý ročník. Zúčastnení si medzi sebou vymieňali skúsenosti, diskutovali o otvorenom prístupe k informáciám z rôznych pohľadov, o publikovaní v otovrených časopisoch, o fenoméne hybridných časopisov ale aj o hrozbách a rozvoji inštitucionálneych fondov na uhradenie publikačných poplatkov. V článku sa dočítate všetky podrobnosti ohľadom priebehu a záverov tohoto úspešného podujatia.

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2013 v ČR. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 16.03.2014]. Dostupný z: <http://www.ikaros.cz/node/8157>.. ISSN 1212-5075.

 

 • Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost

Jednou z najdiskutovanejších tém súčasnosti je bezpečnosť internetu a hľadanie hranica medzi bezpečnosťou a súkromím. Na jednej strane je internet interpretovaný jako miesto absolútnej slobody, do ktorej by sa nemalo zasahovať, na strane druhej je internet predmetom cenzúry. Aj týmito témami sa zaoberali diskutujúci na seminári Svoboda na Internetu a kyberbezpečnosť, ktorý sa konal 17.1.2014. Seminár zorganizovala švédska ambasáda v Prahe. Zúčastnilo sa ho približne 30 odborníkov z Českej republiky a Švédska za účelom rozvíjania dobrých vzťahov a spolupráce v tejto oblasti.

Farkas, Pavel. Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 17.03.2014]. Dostupný z: <http://www.ikaros.cz/node/8159>. ISSN 1212-5075.

 

Ostatné články v tomto čísle Ikaros

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

6 komentářů

Obrázek uživatele Michal Klajban

Díky za nápad, super! Šlo by doplnit linky k prvním článků? Hodláte podobné sumáry zpracovávat pravidelně či víceméně náhodně?

Obrázek uživatele InfoMág

Diky moc! Linky sa doplnit mozu, ale casaky su dostupne len cez Elektronicke Informacne zdroje, tak nevim. Jo, na zacatku blogu je to pisane, blog bude vychadzat kazde 2 tyzdne, casopisy sa budu obmienat podla toho, ktore periodika budu mat nove cislo. 

Obrázek uživatele Gabriela Šimková

Také prosím o dpolnění linků, ideálně trvalé URL. K dalšímu prozkoumání by se mi líbil Journal of Information Literacy http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL nebo The Journal of Academic Librarianship http://www.sciencedirect.com/science/journal/00991333

Obrázek uživatele InfoMág

Jasne, tieto dva casopisy su uz v plane zahrnut do buduceho blogu o dva tyzdne :)

Obrázek uživatele Terajs
26. 3. 2014

Některé články jsou dostupné v režimu OA - tedy alespoň ten, který zaujal mě, je: http://crl.acrl.org/content/75/2/218.full.pdf+html :).PICKETT, Carmelita, Simona TABACARU a Jeanne HARREL. E-Approval Plans in Research Libraries. College and Research Libraries [online]. 2014, roč. 75, č. 2, s. 218-231 [cit. 17.03.2014]. Dostupný z: <http://crl.acrl.org/content/75/2/218.full.pdf+html>. ISSN 0010-0870.

Obrázek uživatele InfoMág

super! diky moc za tip! :)

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback