Čo je nové v odborných periodikách? #3

30. 4. 2014

Ahojte! 

Ako to už býva zvykom, zasa po štrnástich dňoch prichádza ďalšie vydanie tohto blogu. Pre tých, ktorí ho čítajú prvýkrát zopakujem, že sa jedná o príspevok, v ktorom sa môžete dočítať o tom, aké články a témy sa momentálne nachádzajú v najnovších číslach odborných periodík z oblasti knižnično-informačnej vedy a vedám jej príbuzným. V článku vám prinášam tipy na pár zaujímavých článkov s krátkym poisom ako aj výpis ostatných článkov, ktoré môžete v danom čísle časopisu nájsť.

V dnešnom vydaní sa konkrétne môžete dočítať o týchto časopisoch: The Journal of Academic Librarianship, Knižnica a ITlib.

 

The Journal of Academic Librarianship – 2014, č. 2

 • Empirical Research on a model to measure end-user satisfaction with the quality of database search results

Zaujímavý výskum, ktorý je zameraný na modelovanie a skúmanie spokojnosti koncových používateľov s výsledkami ich vyhľadávania v databázach. Výsledky výskumu majú pomôcť tým, ktorí databázy prevádzkujú, vytvárajú a napĺňajú dátami aby boli čo možno najprívetivejšie svojim používateľom. Výskumy ukázali, že kľúčovým faktorom spomedzi všetkých, ktoré ovplyvňujú spokojnosť používateľov s výsledkami vyhľadávania je to jako vnímajú hodnotu týchto výsledkov. 

MA, Feicheng, et al. Empirical Research on a Model to Measure End-user Satisfaction with the Quality of Database Search Results. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 2, s. 194-201 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S009913.... ISSN 0099-1333.

 

 • Information needs of students in Israel – A case study of a multicultural society

Táto prípadová štúdia je vypracovaná na základe výskumu, ktorý bol realizovaný v Izraeli na 151 študentoch, ktorý študujú na univerzite v Izraeli. Dotazník, ktorý vyplňovali (12 otázok) bol zameraný na ich informačné potreby, informačné správanie, problémy pri vyhľadávaní informácií a písaní akademických prác. 

GREENBERG, R, et al. Information needs of students in Israel – A case study of a multicultural society. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 2, s. 185-191 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S009913.... ISSN 0099-1333.

 

 • Individual differences in social media use for information seeking

Rozsiahla výskumná štúdia, zameraná na zistenie, ktoré platformy sociálnych médií sú najviac využívané jako zdroj informácií a konkrétne za akým účelom. Výskum bol realizovaný na vzorke vyše 800 vysokoškolských študentov. Výsledky ukazujú, že na najvyšších pozíciách sa objavujú jako zdroje informácií wiki stránky, používateľské recencie alebo stránky zdieľajúce médiá. Účel ich využitia je závislý od konkrétnej platformy. Rozdiely v informačnom správaní boli zaznamenané u pohlaví, ročníkov i vedných disciplín

KIM, Kyung-Sun, et al. Individual differences in social media use for information seeking. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 2, s. 171-178 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S009913.... ISSN 0099-1333.

 

 • Teaching multimedia documents to LIS students

V tomto článku sa môžete dočítať v akom kontexte by mala prebiehať výuka o multimediálnych dokumentoch pre knižnično-informačné štúdiá. Odporúčania vychádzajú z analýz a skúseností srbských univerzít. Vydefinované boli 4 základné body a to: tychnológia, dizajn, účel a obsah. Ak vás teda táto téma zaujíma, článok môže byť pre vás prínosný. Obohatený je analýzy a príklady z prostredia srbských a škôl.

KRSTEV, Cvetana, et al. Teaching multimedia documents to LIS students. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 2, s. 152-162 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S009913.... ISSN 0099-1333.

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Knižnica – 2014, č. 1

 • Najstaršie knihovnícke združenie na slovensku s novým názvom

V tomto článku je nastienený historický pohľad na vývoj knihovníckeho združenia na Slovensku. Jeho prapočiatky siahajú až do roku 1946 kde vznikol pod názvom Zväz slovenských knihovníkov. Do dnešnej doby prešiel niekoľkými zmenami funkčnými ako aj formálnymi. Posledná výrazná sa uskutočnila na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2013 kde sa odsúhlasilo premenovanie zo starého „Spolok slovenských knihovníkov“ na nové „Spolok slovenských knihovníkov a knižníc“. V článku nájdete aj ďalšie informácie o fungovaní, predstavenstve a víziách tohoto spolku do budúcna.

STASSELOVÁ, Silvia. Najstaršie knihovnícke združenie na Slovsneku s novým názvom. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 4-16 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/4.... ISSN 1336-0965.

 

 • Právo na e-čitanie

EBLIDA (Európska kancelária knihovníckych, informačných a dokumentačných združení), ktorá je nezávislým združením národných knihovníckych, informačných, dokumentačných a archívnických asociácií a inštitúcií v Európe týmto príspevkom žiada Komisiu EÚ o exaktné zadefinovanie právneho rámca v oblasti autorského práva, ktorý by knižniciam umožnil legálne získavať a požičiavať e-knihy svojim čitateľom, keďže momenátlna situácie je v tejto oblasti pre knižnice veľmi komplikovaná.

Právo na e-čítanie: Politka vo vzťahu k e-knihám pre knižice v Európe. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 22 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/2.... ISSN 1336-0965.

 

 • Medzinárodný mesiac školských knižníc 2013

V mesiaci október zorganizovalo  Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice 3 rôzne akcie na podporu čitateľskej gramotnosti u detí základných a stredných škôl. Jednalo sa konkrétne o projekty „Záložka do knihy spája škola“ (česko-slovenský projekt) a dva slovenské projekty „Záložka do knihy spája slovenské školy“ a Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. V článku sa o týchto projektoch môžete dočítať viac.

CENIGOVÁ, Rozália. Medzinárodný mesiac školských knižníc 2013. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 33-37 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/3.... ISSN 1336-0965.

 

 • Prehľad zahraničnej odbornej literatúry

Ak vás zaujíma tematika knihovníctva a zároveň chcete pár tipov na kvalitnú literatúru, ktorá vyšla v poslednom období a touto tematikou sa zaoberá, prečítajte si tento článok. Nádjete tu prehľad literaúry aj s krátkym popisom. Tituly zaberajú širokú zemepisnú škálu.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Prehľad zahraničnej odbornej literatúry. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 47-51 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/4.... ISSN 1336-0965.

 

 • Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ

Článok vám prináša recenziu na knihu Ivony Kollárovej pod názvom „Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ: Typografické médium v jozefínskej době“. Hlavnou témou tejto knihy je dopad jozefínskych reforiem na knižný trh na slovenskom území.

ŠPÁNIOVÁ Marta. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 52-54 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/5.... ISSN 1336-0965.

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

ITlib – 2014, č. 1

 • Digitálna veda – východiská, problémy a princípy

Rozsiahly príspevok od slovenskej vedeckej pracovníčky a pedagogičky Jely Steinerovej pojednáva komplexne o problematike digitálnej vedy a jej prepojení s vedou informačnou. Čitateľ je v článku uvedený do kontextu a sú mu opísané piliere a zložky digitálnej vedy, Ďalej sa v môžete dozvedieť o modeli vedeckej komunikácie a informačnom správaní pod vplyvom digitálnej vedy.

ŠTEINEROVÁ Jela. Digitálna veda – východiská, problémy a princípy. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/digitalna-veda-vychodiska-problemy-.... ISSN 1336-0779.

 

 • Sociální sitě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací

V tomto článku sa môžete dozvedieť akú hrajú v súčasnoti sociálne siete pri vedeckej komunikácií odborných informácií. Nájdete tu takisto prehľad najznámejších sociálnych sietí a databáz určených na podporu otvoreného zdieľania odborných informácií, vedy a výskumu.

TRTÍKOVÁ, Ilona. Sociální sitě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/socialni-site-na-podporu-vedecke-ko.... ISSN 1336-0779.

 

 

 • Diskusné fórum ako jeden z typov sociálnych médií: pojmová analýza

Ak ste zainteresovaní v tematike sociálnych médií tak tento článok vám môže poskytnúť uhladený prehľad pojmov a definícií z tejto oblasti. Venovaný je charakteristike pojmov z oblasti virtuálnych komunít. Načrtnuté je aj historické hľadisko.

HRČKOVÁ, Andrea. Diskusné fórum ako jeden z typov sociálnych médií: pojmová analýza. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/diskusne-forum-ako-jeden-z-typov-so.... ISSN 1336-0779.

 

 • Implementácia gamifikácie do knižníc s využitím sociálnych médií

Ako už z názvu vyplýva článok sa venuje prvku gamifikácie, ktorú v úvode autorka poisuje a jej začlenením do fugovania a poskytovania služieb v knižnici. Text je obohatený o príklady gamifikovania pomocou sociálnych médií zo zahraničných inštitúcií.

BUZOOVÁ, Katarína. Implementácia gamifikácie do knižníc s využitím sociálnych médií. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/implementacia-gamifikacie-do-knizni.... ISSN 1336-0779.

 

 • Jak spravovat facebookovou stránku knihovny

Zujímavý článok, pre tých, ktorý sú správcami FB stránok nejakej knižnice. V tomto článku môžete nájsť veľké množstvo informácií, rád a inštrukcií ako správne spravovať FB stránku knižnice. Kedy prispievať, aký druh informácií zdielať, ako vystupovať a mnoho ďalších.

JURÁŠ, Jindřich. Jak spravovat facebookovou stránku knihovny. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/jak-spravovat-facebookovou-stranku-.... ISSN 1336-0779.

 

Ostatné články v tomto časopise:

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback