Čo je nové v odborných periodikách? #3

30. 4. 2014

Ahojte! 

Ako to už býva zvykom, zasa po štrnástich dňoch prichádza ďalšie vydanie tohto blogu. Pre tých, ktorí ho čítajú prvýkrát zopakujem, že sa jedná o príspevok, v ktorom sa môžete dočítať o tom, aké články a témy sa momentálne nachádzajú v najnovších číslach odborných periodík z oblasti knižnično-informačnej vedy a vedám jej príbuzným. V článku vám prinášam tipy na pár zaujímavých článkov s krátkym poisom ako aj výpis ostatných článkov, ktoré môžete v danom čísle časopisu nájsť.

V dnešnom vydaní sa konkrétne môžete dočítať o týchto časopisoch: The Journal of Academic Librarianship, Knižnica a ITlib.

 

The Journal of Academic Librarianship – 2014, č. 2

 • Empirical Research on a model to measure end-user satisfaction with the quality of database search results

Zaujímavý výskum, ktorý je zameraný na modelovanie a skúmanie spokojnosti koncových používateľov s výsledkami ich vyhľadávania v databázach. Výsledky výskumu majú pomôcť tým, ktorí databázy prevádzkujú, vytvárajú a napĺňajú dátami aby boli čo možno najprívetivejšie svojim používateľom. Výskumy ukázali, že kľúčovým faktorom spomedzi všetkých, ktoré ovplyvňujú spokojnosť používateľov s výsledkami vyhľadávania je to jako vnímajú hodnotu týchto výsledkov. 

MA, Feicheng, et al. Empirical Research on a Model to Measure End-user Satisfaction with the Quality of Database Search Results. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 2, s. 194-201 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S009913.... ISSN 0099-1333.

 

 • Information needs of students in Israel – A case study of a multicultural society

Táto prípadová štúdia je vypracovaná na základe výskumu, ktorý bol realizovaný v Izraeli na 151 študentoch, ktorý študujú na univerzite v Izraeli. Dotazník, ktorý vyplňovali (12 otázok) bol zameraný na ich informačné potreby, informačné správanie, problémy pri vyhľadávaní informácií a písaní akademických prác. 

GREENBERG, R, et al. Information needs of students in Israel – A case study of a multicultural society. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 2, s. 185-191 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S009913.... ISSN 0099-1333.

 

 • Individual differences in social media use for information seeking

Rozsiahla výskumná štúdia, zameraná na zistenie, ktoré platformy sociálnych médií sú najviac využívané jako zdroj informácií a konkrétne za akým účelom. Výskum bol realizovaný na vzorke vyše 800 vysokoškolských študentov. Výsledky ukazujú, že na najvyšších pozíciách sa objavujú jako zdroje informácií wiki stránky, používateľské recencie alebo stránky zdieľajúce médiá. Účel ich využitia je závislý od konkrétnej platformy. Rozdiely v informačnom správaní boli zaznamenané u pohlaví, ročníkov i vedných disciplín

KIM, Kyung-Sun, et al. Individual differences in social media use for information seeking. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 2, s. 171-178 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S009913.... ISSN 0099-1333.

 

 • Teaching multimedia documents to LIS students

V tomto článku sa môžete dočítať v akom kontexte by mala prebiehať výuka o multimediálnych dokumentoch pre knižnično-informačné štúdiá. Odporúčania vychádzajú z analýz a skúseností srbských univerzít. Vydefinované boli 4 základné body a to: tychnológia, dizajn, účel a obsah. Ak vás teda táto téma zaujíma, článok môže byť pre vás prínosný. Obohatený je analýzy a príklady z prostredia srbských a škôl.

KRSTEV, Cvetana, et al. Teaching multimedia documents to LIS students. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 2, s. 152-162 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.muni.cz/science/article/pii/S009913.... ISSN 0099-1333.

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

Knižnica – 2014, č. 1

 • Najstaršie knihovnícke združenie na slovensku s novým názvom

V tomto článku je nastienený historický pohľad na vývoj knihovníckeho združenia na Slovensku. Jeho prapočiatky siahajú až do roku 1946 kde vznikol pod názvom Zväz slovenských knihovníkov. Do dnešnej doby prešiel niekoľkými zmenami funkčnými ako aj formálnymi. Posledná výrazná sa uskutočnila na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2013 kde sa odsúhlasilo premenovanie zo starého „Spolok slovenských knihovníkov“ na nové „Spolok slovenských knihovníkov a knižníc“. V článku nájdete aj ďalšie informácie o fungovaní, predstavenstve a víziách tohoto spolku do budúcna.

STASSELOVÁ, Silvia. Najstaršie knihovnícke združenie na Slovsneku s novým názvom. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 4-16 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/4.... ISSN 1336-0965.

 

 • Právo na e-čitanie

EBLIDA (Európska kancelária knihovníckych, informačných a dokumentačných združení), ktorá je nezávislým združením národných knihovníckych, informačných, dokumentačných a archívnických asociácií a inštitúcií v Európe týmto príspevkom žiada Komisiu EÚ o exaktné zadefinovanie právneho rámca v oblasti autorského práva, ktorý by knižniciam umožnil legálne získavať a požičiavať e-knihy svojim čitateľom, keďže momenátlna situácie je v tejto oblasti pre knižnice veľmi komplikovaná.

Právo na e-čítanie: Politka vo vzťahu k e-knihám pre knižice v Európe. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 22 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/2.... ISSN 1336-0965.

 

 • Medzinárodný mesiac školských knižníc 2013

V mesiaci október zorganizovalo  Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice 3 rôzne akcie na podporu čitateľskej gramotnosti u detí základných a stredných škôl. Jednalo sa konkrétne o projekty „Záložka do knihy spája škola“ (česko-slovenský projekt) a dva slovenské projekty „Záložka do knihy spája slovenské školy“ a Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. V článku sa o týchto projektoch môžete dočítať viac.

CENIGOVÁ, Rozália. Medzinárodný mesiac školských knižníc 2013. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 33-37 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/3.... ISSN 1336-0965.

 

 • Prehľad zahraničnej odbornej literatúry

Ak vás zaujíma tematika knihovníctva a zároveň chcete pár tipov na kvalitnú literatúru, ktorá vyšla v poslednom období a touto tematikou sa zaoberá, prečítajte si tento článok. Nádjete tu prehľad literaúry aj s krátkym popisom. Tituly zaberajú širokú zemepisnú škálu.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Prehľad zahraničnej odbornej literatúry. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 47-51 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/4.... ISSN 1336-0965.

 

 • Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ

Článok vám prináša recenziu na knihu Ivony Kollárovej pod názvom „Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ: Typografické médium v jozefínskej době“. Hlavnou témou tejto knihy je dopad jozefínskych reforiem na knižný trh na slovenskom území.

ŠPÁNIOVÁ Marta. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Knižnica [online]. 2014, roč. 15, č. 1, s. 52-54 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/cislo_1_2014/5.... ISSN 1336-0965.

 

Ostatné články v tomto časopise:

 

ITlib – 2014, č. 1

 • Digitálna veda – východiská, problémy a princípy

Rozsiahly príspevok od slovenskej vedeckej pracovníčky a pedagogičky Jely Steinerovej pojednáva komplexne o problematike digitálnej vedy a jej prepojení s vedou informačnou. Čitateľ je v článku uvedený do kontextu a sú mu opísané piliere a zložky digitálnej vedy, Ďalej sa v môžete dozvedieť o modeli vedeckej komunikácie a informačnom správaní pod vplyvom digitálnej vedy.

ŠTEINEROVÁ Jela. Digitálna veda – východiská, problémy a princípy. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/digitalna-veda-vychodiska-problemy-.... ISSN 1336-0779.

 

 • Sociální sitě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací

V tomto článku sa môžete dozvedieť akú hrajú v súčasnoti sociálne siete pri vedeckej komunikácií odborných informácií. Nájdete tu takisto prehľad najznámejších sociálnych sietí a databáz určených na podporu otvoreného zdieľania odborných informácií, vedy a výskumu.

TRTÍKOVÁ, Ilona. Sociální sitě na podporu vědecké komunikace a otevřeného sdílení informací. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/socialni-site-na-podporu-vedecke-ko.... ISSN 1336-0779.

 

 

 • Diskusné fórum ako jeden z typov sociálnych médií: pojmová analýza

Ak ste zainteresovaní v tematike sociálnych médií tak tento článok vám môže poskytnúť uhladený prehľad pojmov a definícií z tejto oblasti. Venovaný je charakteristike pojmov z oblasti virtuálnych komunít. Načrtnuté je aj historické hľadisko.

HRČKOVÁ, Andrea. Diskusné fórum ako jeden z typov sociálnych médií: pojmová analýza. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/diskusne-forum-ako-jeden-z-typov-so.... ISSN 1336-0779.

 

 • Implementácia gamifikácie do knižníc s využitím sociálnych médií

Ako už z názvu vyplýva článok sa venuje prvku gamifikácie, ktorú v úvode autorka poisuje a jej začlenením do fugovania a poskytovania služieb v knižnici. Text je obohatený o príklady gamifikovania pomocou sociálnych médií zo zahraničných inštitúcií.

BUZOOVÁ, Katarína. Implementácia gamifikácie do knižníc s využitím sociálnych médií. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/implementacia-gamifikacie-do-knizni.... ISSN 1336-0779.

 

 • Jak spravovat facebookovou stránku knihovny

Zujímavý článok, pre tých, ktorý sú správcami FB stránok nejakej knižnice. V tomto článku môžete nájsť veľké množstvo informácií, rád a inštrukcií ako správne spravovať FB stránku knižnice. Kedy prispievať, aký druh informácií zdielať, ako vystupovať a mnoho ďalších.

JURÁŠ, Jindřich. Jak spravovat facebookovou stránku knihovny. ITlib [online]. 2014, č. 1 [cit. 29.04.2014]. Dostupný z: <http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/jak-spravovat-facebookovou-stranku-.... ISSN 1336-0779.

 

Ostatné články v tomto časopise:

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019

Premium quality counterfeit banknotesWe are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes printing.Based in USA but have branches inAsia, Europe, South America and Australia Our work rangesfrom the production of substrates and security features, through banknote printing and web application,to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we produce the best banknotes in the world.Best Quality Notes has the Best Counterfeit Banknotes for sale.Recent developments in photographic, computer and printing technologies,along with the availability of low-cost equipment, have made the production of counterfeit moneyrelatively easy. We are different from every other company in that we produce super undetected counterfeit notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeitbanknote and security paper for documents that convey value, identity and confidence.With our advanced printing processes, managed services, and distinct focus on quality,we realize every currency as a unique, secure and cost-effective solution. Banknotesare a country’s business card, and the design imperatives and their unique propertiesincluding color-shift, tactile, and interactive elements enable them to be authenticated and mechanically processed.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.com          Weblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/">https://www.bestqualitynotes.com/premium-quality-counterfeit-banknotes/</a>Best quality counterfeit banknote for saleAre you looking for a means to pay your accumulated bills, Buy items from local shops and big super markets,live a luxurious lifestyle as a millionaire, party and lodge in top 5 stars hotels around the world? Then youare on the right counterfeit store as we have the Best quality counterfeit banknotes for sale and all the necessarymaterials, and human resources that will enable our clients to live their dream life. Our priority is to increase ournetwork worldwide and to create and maintain long term business relationship with all our clients.Our Major Counterfeit CurrenciesContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale">https://www.bestqualitynotes.com/best-counterfeit-money-for-sale</a>Buy counterfeit Money OnlineWe print Banknotes of different countries but will be more comfortable printing the US Dollar, Canadian Dollar, Australia Dollar, Great British Pound, and Euro. US dollar is the easiest money to counterfeit.The notes are all Grade A Banknotes perfectly reproduced with all security features available, feels like real money to the touch. These banknotes are safe to use in supermarkets, Casinos, vending machines and small stores.If you are looking to buy counterfeit banknotes online then contact us and we will get back to you with our quote.Our Notes are the best, undetected by machines in Supermarket, Casinos and stores.Buy Counterfeit banknotes online All packages are supplied in secured discreet packages to ensure prompt and safe delivery. Here is your chance to be a millionaire. Our money is perfectly reproduced, Indistinguishable to the eye and to the touch. We are sending in various sizes, . All our notes carry all the holograms and water marks and pass the light detector test. But we do not advise our clients to use our banknotes in banks. We will deliver the money directly to your home without the interference of customs. We keep all clients identity very secret and we do reship in case of any unsuccessful delivery. we have a Huge quantity ready in stock. Just let us know exactly what you want, the quantity and your location any of our contact details provided at the side.Innovation through IntegrationContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Product link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online</a>buy 100% undetectable counterfeit moneyBanknotes are constantly being refined and we customize our production process for each currency. The printing processes generallyfollow a defined sequence, whilst also offering the customer an array of integration options. For example, it is possible to combinea variety of printing processes, such as offset and intaglio, with the PEAK security feature (Printed Embossed Anticopy Key).We provide the right balance of innovative and secure features for each denomination.Sampling Inspires ConfidenceContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Page link: <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-money/...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...">https://www.bestqualitynotes.com/buy-100-undetectable-counterfeit-britis...<a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/authentic-counterfeit-money-for-sale/</a><a href="https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/">https://www.bestqualitynotes.com/quality-counterfeit-money-online-store/...high quality undetectable counterfeit banknotes for saleThe look and feel of a banknote are key for trust and recognition in circulation. Before a large banknote order is printed,we produce prototypes and sample banknotes for trial in the markets. These can be used to check whether the designand security features integrate perfectly to the customer’s expectations. This enables the further optimization of individual designs and security features. Hence you can buy bulk counterfeit money from our store without fear.High-Grade Production Standards WorldwideWe sell the world’s major currencies like US dollars, Euros, British pounds Japanese Yen Canadian dollar, Kuwait dinar, etc with the best quality!The paper we use to make them is 80% cotton 20% celluloseIt feels and looks just like the real currencyContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>Buy Undetectable Counterfeit Pounds OnlineWe are Professional IT technicians and we produce SUPER UNDETECTEDCOUNTERFEIT MONEY for all currencies. Our notes are industriallyand professional produced. We use quality foil paper elements.20%of cellulose and 80% of cotton paper.Our bills have the InfraredDetection which makes our bills to bypass the UV machines, Pen test andeven eye detection buy counterfeit experts. Our notes are AAA+ grade Quality.We also sell and provide money cleaning services and solutionsfor more information contact us bellowWebsite ... <a href="http://www.bestqualitynotes.com">www.bestqualitynotes.com</a>Emails .... info@bestqualitynotes.comweblink.... <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Phone .... +1 (918) 280 – 9526Buy counterfeit moneyBest Quality Notes is the name people call when looking to buy counterfeit money online. As risky as it isthe counterfeit money business is a very lucrative one from which many mafia empires were built.We have been working with many people for years bringing only the best high quality counterfeit banknotesto the market. Do not take our word for it though, go to the comment section and see what the customers have been saying about our product.You can buy counterfeit banknotes from us and use it anywhere in the world without getting caught.You can only know if your products are the best when your customers come back for more.We have customers who have been buying from us constantly for the past 3 years. It is because our customers are very successful that we are considered the bestContact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>How to get best of quality Realistic counterfeit money onlineWelcome to the most effective and distinctive producer of prime quality Counterfeit Money.We are based in USA and we do ship to Europe , Canada, Australia and Asia. With over a billionof our product current round the world. we provide solely original high-quality counterfeit currency NOTES.we have a tendency to ship worldwide. we have a tendency to additionally print and sell Grade A banknotesof over a hundred and fifty currencies within the world.Contact Us for prompt responseWhatsapp No: +1 (216) 584-6158Email: bestqualitynotes@gmail.comWebsite : www.bestqualitynotes.comWeblink : <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>Weblink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a><a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a><a href="https://www.buymoneybills.com">https://www.buymoneybills.com</a><a href="https://www.allcounterfeitbills.com">https://www.allcounterfeitbills.com</a><a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>Blog: <a href="https://bestqualitynotes.wixsite.com/best">https://bestqualitynotes.wixsite.com/best</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/">https://www.bestqualitynotes.com/buy-counterfeit-money-online/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/">https://www.bestqualitynotes.com/realistic-counterfeit-money-for-sale/</a>productlink.. <a href="https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollars/">https://www.bestqualitynotes.com/where-to-buy-undetected-canadian-dollar...

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback