Čo je nové v odborných periodikách? #6

1. 12. 2014

Ahojte,

uplynulo 14 dní od posledného vydania môjho blogu, a to znamená, že prichádzam s jeho ďalším vydaním. V tomto semestri druhým. Pre tých, ktorý ho otvorili po prvýkrát ozrejmím, že sa jedná o blog, v ktorom jeho čitateľom približujem, témy, o ktorých sa píše v najnovších číslach a článkoch odborných časopisov týkajúcich sa témy knižnično-informačnej vedy a rôznym príbuzným oblastiam. Prajem Vám príjemné a hlavne zaujímavé čítanie.

V dnešnom čísle môžete nájsť prehľad týchto časopisov:

 • International Journal of Information Management - 2015, č. 1
 • MIS Quarterly - 2014, č. 4
 • Journal of Information Literacy - 2014, č. 1
 • Knižnica - 2014, č. 3
 • Ikaros - 2014, č. 10

 

International Journal of Information Management - 2015, č. 1

 •  Facilitators, characteristics, and impacts of Twitter use: Theoretical analysis and empirical illustration

V tomto rozsiahlom výskume sa autor zameriava na analýzu využitia sociálnej siete Twitter. Jej rozšírenosť a využívanie v rôznych sférach ako verejná mienkotvorba, globálny biznis management, ale taktiež aj vedecká oblasť sa nedá poprieť. Práve z toho dôvodu je dôležitý výskum tohto obrovského fenoménu. Na analýzu boli využité sekundárne dáta zo 41 Twitter účtov a prímárne dáta pozostávajúce z 20 interview a 58 výskumných odpovedí participantov z oblasti štátnej správy a biznisu. Ak vás zaujíma postavenie a dopady siete Twitter, potom si prečítajte práve tento článok.

ALADWANI, Adel M. Facilitators, characteristics, and impacts of Twitter use: Theoretical analysis and empirical illustration. International Journal of Information Management [online]. 2015, roč. 35, č. 1, s. 15-25 [cit. 26.11.2014]. ISSN 0268-4012. Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401214000978

 

 • Adding knowledge cafés to the repertoire of knowledge sharing techniques

Jednou z nových techník na podporu zdieľania vedomostí medzi ľuďmi, potýkajúcimi sa s rôznymi problémami alebo oblasťami záujmu sú tzv. “knowledge cafés”. Miesta kde títo ľudia môžu prísť a diskutovať v príjemnom prostredí o veciach, ktoré ich zaujímajú. Táto techníka je jednou z nových, preto o nej nejestvuje ešte veľa literatúry. Z toho dôvodu autor prínáša tento zaujímavý članok, v  ktorom danú techniku popisuje, spoločne s jej výhodami a nevýhodami.

LEFIKA, Phelad T a Martie A, MEARNS. Adding knowledge cafés to the repertoire of knowledge sharing techniques. International Journal of Information Management [online]. 2015, roč. 35, č. 1, s. 26-32 [cit. 26.11.2014]. ISSN 0268-4012. Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401214000991

 

 • Social media research: Theories, constructs, and conceptual frameworks

V tomto článku autor sumarizuje 46 odborných článkov týkajúcich sa témy sociálnych médií vydaných v rokoch 2002-2011. Poskytuje tak komplexný pohľad a rámec na publikované teórie, modely a koncepty. To je osožné pre ďalšie napredovanie v publikovaní a samotno výskume, ktorý sa práve téme sociálnych medií venuje vo veľkej miere.

NAGAI, Eric W.T; TAO, Spencer S.C. a Karen K.L. MOON. Social media research: Theories, constructs, and conceptual frameworks. International Journal of Information Management [online]. 2015, roč. 35, č. 1, s. 33-44 [cit. 26.11.2014]. ISSN 0268-4012. Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026840121400098X

 

Ostatné články v tomto čísle časopisu:

 

MIS Quarterly - 2014, č. 4

 • Information discovery and the long tail of motion picture content

Článok reflektuje zaujímavý výskum, zaoberajúci sa analýzou vplyvu informačných kanálov a informácií na výber a záujem o kúpu platených filmov. Taktiež nazerá aj na vplyv slovnej reklamy (word-of-mouth) a informačného toku vysielania platených televíznych kanáloch a ich potencionálny d opad na rozhodovanie o výbere a zakúpení filmu.

SMITH, Michael a Rahul TELANG. Information discovery and the long tail of motion picture content. MIS Quarterly [online]. 2014, roč. 38, č. 4, s. 1057-A3 [cit. 26.11.2014]. ISSN 0276-7783. Dostupný z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=aci&AN=99315266&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

 • An analysis of pricing models in the electronic book market

Tento výskum analyzuje cenovú stratégie, cenové modely a celkovú cenovú politiku elektronických knih a alektronických čítačiek a toho ako sa ich ceny navzájom ovplyňujú. Analyzované sú tu aj vzťahy medzi vydavateľmi a obchodníkmi.

HAO, Lin a Ming FAN. An analysis of pricing models in the electronic book market. MIS Quarterly [online]. 2014, roč. 38, č. 4, s. 1017-A4 [cit. 26.11.2014]. ISSN 0276-7783. Dostupný z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=aci&AN=99315251&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

 • Internet`s dirty secret: Assesing the impact of online intermediaries on HIV transmission

V skutku zaujímavým čítaním môže byť tento výskum, ktorý sa zaoberá vzťahom medzi množstvom a prenosom HIV a používateľmi webovej stránky www.craigslist.org, čo je vlastne stránka zameraná na lokálnu inzerciu, tematické fóra a komunity. Výskum sa zameriava na analýzu príčin prenosu HIV od roku 1999 do 2008 v rámci 33 štátov USA a vplyvu náhodného sexu na prenos tejto choroby. Výsledky výskumu sú dozaista užitočné pre odvetvie zdravotníctva a iné oblasti výskumu.

CHAN, Jason a Anindya GHOSE. Internet`s dirty secret: Assesing the impact of online intermediaries on HIV transmission. MIS Quarterly [online]. 2014, roč. 38, č. 4, s. 955-A3 [cit. 26.11.2014]. ISSN 0276-7783. Dostupný z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=aci&AN=99315187&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

Ostatné články v tomto čísle časopisu:

 

Journal of Information Literacy - 2014, č. 1

 • AMORES: Discovering a love for literature through digital collaboration and creativity

Článok pojednáva o vzdelávacom projekte AMORES, ktorý zastrešuje European Union Comenius Multilateral, ktorý financuje Lifelong Planning Programme v krajinách európskej únie. Cieľom projektu je vytvorenie akejsi vzdelávaco-výučbovej metodiky za účelom zvýšenia úrovne gramotnosti v záujme o národnú literatúru. V článku sú zahrnúté taktiež h odnotenia a spätné väzby od študentov.

WALTON, Geof et al. AMORES: Discovering a love for literature through digital collaboration and creativity. Journal of Information Literacy [online]. 2014, roč. 8, č. 1, s. 85-88 [cit. 01.12.2014]. ISSN 17505968. Dostupný z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?...

 

 • Bilingual workplaces: integrating cultural approaches to information literacy into foreign language educational practices

V tomto článku sa autor zaoberá popisom a pochopením viacjazyčného pracovného prostreida na univerzite v USA. Konkrétne sa jedná o prostredie informačných profesionálov a o prostredie, kde sa rozpráva španielskym a angilckým jazykom. Pri výskume sa výchadzalo z rohovorov a pozorovania. V článku sa ďalej píše ako môžu byť nazhromaždené dáta použité v procese  zlepšovnia podmienok a príležitostí španielsky hovoriacich študentov.

HICKS, Alison. Bilingual workplaces: integrating cultural approaches to information literacy into foreign language educational practices. Journal of Information Literacy [online]. 2014, roč. 8, č. 1, s. 21-41 [cit. 01.12.2014]. ISSN 17505968. Dostupný z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=lls&AN=97282225&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

 • Teaching information fluency: how to teach students to be efficient, ethical and critical information consumers

V tomto článku autor sprostredkuje recenziu knihy vydanú v roku 2014 pod totožným názvom akom tento článok. Autormi sú Heine, C. a O`Connor, D. Už podla názvu možno vytušiť o čom kniha pojednáva. Riešený je tu hlavne vzťah medzi technológiami, informáciami a ich konzuemtnami.

WILSON, Jennifer. Teaching information fluency: how to teach students to be efficient, ethical and critical information consumers. Journal of Information Literacy [online]. 2014, roč. 8, č. 1, s. 104-105 [cit. 01.12.2014]. ISSN 17505968. Dostupný z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=lls&AN=97282222&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

 • Developing people's information capabilities

Aj tento článok predstavuje recenziu knihy. Táto je ale  z roku 2013 a zaoberá sa tematikou informačnej gramotnosti, konkrétne budovaním schopností narábať s informáciami. Autor článku a tvorca recenzie hovorí o tomto titule ako o jednom z najlepších, ktoré mal možnosť čítať z oblasti informačnej gramotnosti.

TRAMANZA, Evi. Developing people's information capabilities. Journal of Information Literacy [online]. 2014, roč. 8, č. 1, s. 106-107 [cit. 01.12.2014]. ISSN 17505968. Dostupný z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=lls&AN=97282223&lang=cs&site=eds-live&scope=site

 

 

Ostatné články v tomto čísle časopisu:

 

Knižnica - 2014, č. 3

Do pozornosti ešte dávam predposledné vydanie časopisu Knižnica, ktorú vydáva Slovenská národná knižnica. Toto čilso obsahuje tematicky rôznorodé články. Medzi hlavné rubriky patria dejiny knihovníctva, knižný systém, služby, školské knižnic, knižná kultúra a ďalšie. V tomto vydaní môžte nájsť aj článok autorskej dvojice Lenky Frankovičovej (internej doktorandky Katedry knižnično-informačnej vedy UK v Bratislave) spoločne so študentkou (a mojou bývalou spolužiačkou) magisterského stupnňa tejto katedry, Katalin Kiszovej, pod názvom "Vydanie slovenských prekladov v rokoch 1901-1918".

Knižnica [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, roč. 15, č. 3 [cit. 2014-12-01]. ISSN 1336-0965. Dostupné z:http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2014/Kniznica_2014_03.pdf

 

Ikaros - 2014, č. 10

A ako úplne posledný spomeniem ešte určite všetkým známy časopis Ikaros a jeho 10. tohtoročné číslo, obsahujúce nasledovné články:

Ikaros [online]. Praha: Ikaros, 2014, roč. 18, č. 10 [cit. 2014-12-01]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/Apple, bitcoiny, pět let NTK a protesty v Maďarsku

 

Spoznaj nového odborníka z nášho odboru

Už v predošlom blogu sme si predstavili novú rubriku, v ktorej Vám predstavím vždy jedného nového autora odborných článkov. Dnes to bude človek menom Alison Hicks.

Medzi jej dve hlavné oblasti záujmu patrí sociokultúrny prístup k problematike informačnej gramotnosti so zameraním na učenie sa cudzích jazykov a pohybovanie sa v multikultúrnych podmienkach. Druhou oblasťou záujmu je digitálna vedecká činoosť a sňou spojené meniace sa informačné prostredie a vedecké postupy. Momentálne pôsobí ako zamestnanec University of Colorado at Boulder, Research and Instruction Department. Pred tým pôsobila aj na Oxforde a na univerzitách v Buenos Aires či Texase. Taktiež absolvovala stáže v Kongresovej knižnici a v Londýne na Institute of the Americas na University of london. Alison publikuje veľké množstvo článkov a pracuje v rôznych projektoch, ktoré si môžete podrobne prezrieť na jej osobnom webe.

 

Osobný web:

http://alisonhicks.weebly.com/

 

Twitter účet:

https://twitter.com/intent/follow?screen_name=alisonhicks0

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback