Co nového nám dala konference Čtu a stávám se čtenářem?

Konferenci „Čtu a stávám se čtenářem“ pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy s návazností na předchozí ročníky v letech 2014 a 2016. Obsah celé konference je zaměřen na výzkum a aktivity podporující čtenářskou gramotnost především dětí, ale i dospělých. Důraz je zde kladen na předávání zkušeností mezi odborníky v různých vědních disciplínách např. pedagogiky, psychologie, lingvistiky aj. Cílem konference je výměna zkušeností, ovlivnění dalších výzkumů a zlepšení praxe ve všech souvisejících oborech. Konference reaguje na potřebu odborníků z vysokých škol i profesionálů z praxe sdílet novinky a vyměňovat kontakty.

Úvodní slovo si vzala garantka konference Anna Kucharská z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a seznámila nás s programem a cíli konference. Následně zahájila první panelovou prezentaci s názvem Gramotnost z různých pohledů.  Seznámila nás s odborným časopisem Gramatik a jeho plánovanými vydáními a úspěchy za minulý rok. Velice zajímavou částí tohoto panelu byla zpráva o výzkumu, který byl zaměřen na děti s dyslexií. Paní Klára Špačková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy nás seznámila s hlavními body své práce, kterou shrnuje v článku Dyslexie: narušení čtenářských dovedností v oblasti dekódování.

Mezi významné hosty konference patří Oľga Zápotočná a Marína Mikulajovová. Paní Oľga Zápotočná se zabývá Ranou jazykovou gramotností a jejím vývinem v podmínkách stimulující prostředí. Tuto problematiku pomohl objasnit výzkum s 53 žáky, kteří pocházeli ze sociálně nevyhovujícího prostředí. Výzkum poukázal na malou míru zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí a na kladný dopad začlenění čtení s porozuměním už do mateřské školy. Paní profesorka má v plánu realizovat projekty s knihovnami a větším počtem odborníků, kteří se zaměřují na informační studia. Zaujala mě její slova ohledně výsledků výzkumu „Dieťa zo sociálne vylúčeného prostredia a väčšinou bez stimulácie k čítanie je ve škole znevýhodnené rovnako ako dieťa s dysfunkciou.“ Na moji otázku, zda-li plánuje projekt propojit s některými vysokými školami zabývajícími se informačními studii, odpověděla, že nikoliv, ale že studenti informačních studií jsou budoucnost.

Výzkum na téma Názory učitelů na Slovensku na vzdělávání dětí cizinců nám představila paní Marína Mikulajová. Z jejího dotazníkového výzkumu mezi 265 učiteli vyšlo najevo např. že dítě by mělo komunikovat i svým rodným jazykem, učitelé jsou sice dostatečně vzdělaní, ale nejsou speciálně připraveni na skutečnost učit cizince, a že by měl být kladen důraz na sociální cítění. Učitel by měl při výuce využívat informační techniku, aby usnadnil komunikaci sobě i dětem cizinců.

 

 

V sekci Čtení a čtenářství promluvila paní Zlata Houšková ze Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR SKIP. Představila aktivity zvané S knížkou do života (Bookstart)1, které pomáhají rodinám jako např. společné čtenářské aktivity celé rodiny, vzdělávací akce pro rodiče, podporu čtenářských kompetencí dětí, vzdělávání v ICT a také hlídání dětí během programů pro rodiče. Svaz knihovníků se zapojil do projektu Bookstart, který má své kořeny v Británii (1992). Jedná se o motivační dárek od knihovny novorozencům a jejich rodičům. Projekt má za cíl upozornit rodiče na to, jak důležité je rozvíjení čtenářských schopností u dětí, a zároveň poukázat na fakt, že čtení rozvíjí verbální schopnosti dítěte, jejich představivost a jejich celkovou intelektuální úroveň.

 

 

Programy realizované Městskou knihovnou v Praze pro děti předškolního a raně školního věku, jejich rodiče, učitele a vychovatele2 nám představila paní Marie Kočová z Městské knihovny v Praze. Pro děti pořádají akce typu: Poprvé v knihovně (exkurze), Interaktivní čtení s hrami nebo výtvarnou dílnou, Říkánky a hýbánky, Pohádky z oslíkovy přihrádky (výběr
z novinek), storytelling, Hravé čtení aj. Pro dospělé si Městská knihovna v Praze připravila např. Zlatý fond (otevřená sbírka), Databanku besed a lekcí, KPP (Krabice psychomotorických pomůcek), Setkání s lektory dětské beletrie a mnoho dalších.

 

 

V panelové prezentaci o Rozvoji čtenářské gramotnosti a pregramotnosti vystoupila paní Dana Cibáková z Pedagogické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkum zaměřený na Rozvíjení čtenářské pregramotnostiještě nemá oficiální výsledky. Už nyní z něj lze uvést některé poznatky, např. učitelé by se rádi věnovali čtenářské pregramotnosti, ale chybí jim metodický materiál, dále je nedostatek kurzů a lidí vzdělaných v tomto oboru, učitelům i knihovníkům chybí metodika, jak správně učit nebo připravovat děti na vyhledávání zdrojů a literatury. Konečné výsledky budou uveřejněny na internetových stránkách Univerzity Palackého.

Online aplikaci VČELKA3 nám přišel přiblížit pan Michal Zwinger z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9. Jedná se o aplikaci na podporu čtenářské gramotnosti. Pomocí různých cvičení a úrovní se dítě zdokonaluje ve čtení a čtení s porozuměním. Aplikace zaznamenává výsledky jednotlivých úkolů do grafu a jedná se tedy o velice přehlednou zpětnou vazbu. Momentálně je do projektu zapojeno více než 300 škol a více než 100 rodičů, kteří si aplikaci platí pravidelně. Pro odborníky a na zkušební lhůtu je aplikace zdarma.

 

O námětech pro práci učitelů nám pohovořil pan Jaroslav Říčan z Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tématem jeho námětu je Možnost diagnostiky a rozvoje kompetence k učení.Metoda, kterou nám představil, spočívá v tom, že se žáci sami ohodnotí na úsečce, kde zaznačí, jak si jsou jisti svou odpovědí u jednotlivých otázek. Touto metodou se dá zjistit, zda-li se dítě přeceňuje nebo podceňuje. Takovéto informace je důležité sbírat z dlouhodobého hlediska a poskytovat dětem zpětnou vazbu. Tímto způsobem lze docílit větší efektivnosti učení a většího sebevědomí dětí.

Pan Petr Anděl a paní Věra Vykoukalová z Technické Univerzity v Liberci si připravili zajímavý pohled na učení ve formě Celostního myšlení metodou řetězců asociací a znalostí.Mají za cíl propojování oborů (předmětů na základních školách) pomocí asociačního řetězce. Např. Učitel zadá slovo: ZVON (samozvučný bicí nástroj kalichovitého tvaru) - HUDBA (rytmické členění a uspořádání) - BEDŘICH SMETANA (hudební skladatel, dirigent) - ROMANTISMUS atd.

Rok Harryho Pottera je název projektu paní Terezy Žánové a Šárky Pleskačové
z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tento projekt realizují současně na jedné základní škole ve dvou třídách 4. ročníku. Jejich cílem je motivovat děti, ke čtení a spolupráci.

 

Významným bodem programu se stal kulatý stůl na počest 100 let české a slovenské dětské literatury. Zajímavý příspěvek byl pana Martina Reissnera z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který mluvil o důležitosti spojení ilustrace a kvalitního obsahu v knihách, které vyšly v průběhu 100 let. Mezi jeho výběr knih se dostali např. Kubula a Kuba Kubikula s ilustracemi od Ondřeje Sekory, autorská kniha Zahrada od Jiřího Trnky nebo kniha Pět minut před večeří s ilustracemi Václava Pokorného. O současné české poezii pro děti mluvil pan Václav Jindráček z Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vyzdvihl knihy poezie pro děti, které jsou krásné jak obsahem, tak ilustracemi. Jmenoval např. knihu Tetovaná teta od Daniely Fischerové s ilustracemi od Jaromíra Plachého, Listonoš vítr od Radka Malého s ilustracemi Pavla Čecha nebo O čem sní od Petra Borkovce s ilustracemi Andrey Tachezy. U kulatého stolu přednesla svůj příspěvek i paní Tamara Bučková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, o Literatuře pro děti a mládež v minulém století, a autorka knih pro děti Blanka Čápová.

 

 

Na závěr konference si studenti z fakultního spolku Agora, divadelního spolku La Vie Bohéme a další studenti připravili scénické čtení povídky od Zdeňka Svěráka Sraz naší třídy. Představení bylo působivé a stalo se krásnou tečkou konference. Slavnostního ukončení konference se ze 140 přihlášených účastnilo odhadem pouze 15 osob.

 

ZÁVĚR

Co mi konference Čtu a stávám se čtenářem vzala? Vzala mi jeden den volna. Co mi tato konference dala?  Dala mi nové kontakty, informace, poznání a sblížení se s praxí odborníků. Velice bych zde chtěla ocenit práci organizátorů paní Anny Kucharské a Radky Wildové za připravení takto kvalitní konference. Vyzdvihla bych také precizní dodržování harmonogramu, což akce tohoto typu vyžaduje. Z programu mě nejvíce zaujalo téma paní Oľgy Zápotočné o rané jazykové gramotnosti. Největší dojem ve mně zanechala metoda hodnocení žáků od pana Jaroslava Říčana. Jeho metoda se mi zdá velice jednoduchá a účinná. Její využití má jistě velký potenciál. Konference však nemůže mít jen samá pozitiva. Po celou dobu konference, nebylo možné vytápět prostory. K radosti nás účastníků i přednášejících se velká část příspěvků uskutečnila na slunečné straně budovy. Naštěstí se nejednalo o problém, který by byl spojen s programem a my si i přes pocity chladu mohli vychutnat různorodost programu.

 

 

ODKAZY

1  BOOKSTART - S knížkou do života [online]. [cit. 2018-09-29]. Dostupné z: https://www.sknizkoudozivota.cz/

2Městská knihovna v Praze: Akce [online]. [cit. 2018-09-29]. Dostupné z: https://www.mlp.cz/cz/akce/?knihovna=

3  Včelka [online]. [cit. 2018-09-29]. Dostupné z: https://www.vcelka.cz/cs/

 

Autorka fotografií: Alena Bulvová

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

61 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 11. 2018

Get Shifting/Relocation Quotation from ###Packers and Movers Delhi. Packers and Movers Delhi 100% Affordable and Reliable ***Household Shifting Services. Compare Transportation Charges and Save Time, Verified and Trusted Packers and Movers in Delhi, Cheap and Safe Local, Domestic House Shifting @ https://packers-and-movers-delhi.in/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018

Visit the give link and get the complete Microsoft office setup and Antivirus Protection.

<a href="https://manage-offiice.com/">office.com/setup</a> |  <a href="https://manage-offiice.com/">www.office.com/setup</a>  | <a href="https://office-setup.net/">office.com/setup</a> |   <a href="https://office-setup.net/">www.office.com/setup</a> | <a href="https://mcafee-help.me">mcafee.com/activate</a>   | <a href="https://mcafee-help.me/">www.mcafee.com/activate</a>  |<a href="https://mfoffice2019.com">office.com/setup</a>  | <a href="https://mfoffice2019.com">www.office.com/setup</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018

Visit the give link and get the complete Microsoft office setup and Antivirus Protection.

 www.office.com/setupwww.office.com/setup  | www.mcafee.com/activate  |  www.office.com/setup

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018

This is a very helpful post, very informative, there is no doubt about it. Keep it up.

 

<a href="http://oficesetup.com/"> office.com/setup </a> |

<a href="http://www.mynotronsetup.com/"> norton.com/setup </a> |

<a href="http://officeinstall-setup.com/"> office.com/setup </a>. | 

<a href="http://installl-office.com/"> office.com/setup </a> | 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
I'll watch out for this. free shooting games
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

Mcafee.com/activate - McAfee is an extensive security tool which provides the offline as well as online or cloud security and protects your data. If you have stored your data in the cloud then McAfee offers the best protection to keep your online data safe. The company has designed a vast range of products like McAfee LiveSafe, McAfee Antivirus, and McAfee Internet Security etc. You can download, install and activate your version of the product from the link www.mcafee.com/activate online.

http://mcafee.com-activate.uk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

office.com/setup - Office Setup can be downloaded and installed on your devices by visiting the link office.com/setup online. Microsoft Office suite includes a number of world-leading applications like MS Word, MS Excel, and many others. Every version of the Office product requires a product key to activate the subscription. Let’s discuss the process of downloading, installation, and activation of your version of the Office product.

http://www.office-com-setup.me

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

Garmin.com/express - Garmin Express is a software designed by the company to manage and update your Garmin devices from a single place. You can download and install the Garmin Express on your desktop from the link garmin.com/express online. The software also allows you to transfer your daily activity and other data to the Garmin Connect account without any trouble. 

http://garmincomexpress.com.au

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

TomTom Update - TomTom has designed a variety of navigation and mapping products to provide you the correct route using the satellites. There are some other products as well which have developed by the company like camera, watches, and location based products etc. You can use the TomTom account to manage all the devices from a single place only. The account can be created by visiting the link tomtom.com online. Here in this article, we are going to discuss the process to create a TomTom account to manage your devices.

http://mytomtomupdate.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

Chargeback Representment is a process where a merchant fights back a chargeback by gathering evidence to prove that the transaction was completed properly and the charges imposed by the customer are not true. Armed with sufficient evidence against the request of the customer, the issuer then reverses the chargeback and the merchant is refunded. Chargeback Representment is essential for merchants and can have both positive and negative impact on his business and the revenue. It is important to understand Chargeback Representment process clearly as it is a very powerful function and can help merchant recover his lost money.

http://www.chargebackexpertz.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

Norton, the world’s largest security software provides high-end protection against all kinds of threats and viruses lurking in the internet marking. These viruses, Trojan horses, scams and other malicious the software can harm important data and steal your confidential information (while accessing your bank account online). To get rid of this security issue, Norton has come up with a range of security software for both consumers and business PCs.

http://norton.comsetupkey.co.uk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

mail.aol.com - Aol Mail service is free for its users. You just need to create an account by mail.aol.com and you are done. AOL offers distinguished services and products that provide ease, security, and entertainment. AOL Mail presents unlimited customer support, attractive designs, and standard mailbox features. Aol also provides protection to your devices, online and offline identity theft. If you already have an AOL account then you can visit mail.aol.com and sign in to your AOL account. 

http://mailaolcom.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

Mail.aol.com - AOL mail is a division of Verizon Communications and a web-based email service provided by AOL. It is also known as AOL Instant Messenger Mail and can be used by visiting the link mail.aol.com online. Earlier AOL was providing the paid services to their customers but now you can use AOL web-based services for free. You can also download AOL desktop in order to use the built-in email program.

http://mailaolcom.net

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

Norton.com/setup - Norton is one of the largest security products providers, and made it very simple to protect all your Windows,Mac or mobile devices from the malicious online activities, viruses, Trojan horses, scams and other threats. You can be sure of the privacy of your important files as well as confidential information, by installing a Norton setup to your device. 

http://norton.com-setup.uk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

Microsoft Office Setup is the full package of Microsoft limitation programming which joins a mix of employments, affiliations, and host like Excel, PowerPoint, Word, OneNote, Publisher and Access. Close by the working frameworks, these jobs are Microsoft\'s key things that are everything seen as utilized programming on Earth. Microsoft Office Setup bundles all the very best programming which Microsoft moves on to the table.

http://office.com-setup.uk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

McAfee.com/Activate - Shielding the calculating devices against harmful online threats, malware, phishing scams, Trojan horses and other infections has become the need of the current digital space and due to the identical reason, McAfee has come up with the solutions that offer high-end protection against most of the security issues.

http://mcafee.com-activate.services

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019

It really makes me happy and I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen.

http://norton-setup-account.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019

It really makes me happy and I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen.

http://norton-setup-account.com/norton-com-nu16/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019

 This was a great post. what you said is really helpful to me and  it was really interesting as well.

https://mcafee-activate-key.com

https://officesetup2019.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019

Download, Install or activate the Latest Ms office Setup and McAfee Activate to get all the latest features and tools of Microsoft Office suite. For more information about setup procedure check the Products: http://start-product-activate.com http://my-officesetup.com | http://en-us-mcafee.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.

 

<a href="https://www.nortonsetup-keys.com/">norton.com/setup</a>

 

<a href="https://nortononlinehelp.com">norton help</a>

 

<a href="http://roadrunneremailcustomerservice.com/">roadrunner email</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019

I wish to say that this article is an amazing, interesting and nice written. Thanks for sharing this article with us and I would like to look more posts like this.

http://gonortonsetup.com/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019

This is a really helpful post, very informative there is no doubt about it. Thanks for sharing this information with us. I really appreciate your work.

<a href="http://norton-setup-account.com/norton-com-nu16/"> Norton.com/NU16 </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

 

I just want to tell you that I’m all new to blogging and site-building and really loved your web page.

 Very likely I’m want to bookmark your site .

 You amazingly have remarkable posts. Thanks a bunch for sharing your blog.

 

 

 

<a href="https://www.norton-comsetup.com/">www.norton.com/setup</a>

 

 

<a href="https://mmcafeeactivate.com/">www.mcafee.com/activate</a>

 

<a href="https://www.norton-commsetup.com/">www.norton.com/setup</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 4. 2019

Office Setup To get started with your Microsoft Office Installation you must need valid product key code & visit Office.com/setup and we can also help you with your entire process to setup office product online.

http://officecomofficee.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 4. 2019

You can purchase office setup setup offline or online. Upon online purchase via Office.com/setup, you will receive a 25-digit product key on your registered email ID. Upon offline purchase, you will receive an office retail card, on the back of which this 25-digit key is mentioned.

http://office-comoffice.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 4. 2019

The Office.com/setup is set up which is extremely valuable for a great deal of things. It tends to be utilized for office function just as close to home employments. It’s very simple to utilize and an individual can undoubtedly learn it additionally it is incredible for outsourcing employments.

http://officecomoffiice.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

Office.com/setup - Lets Get Started with MS Office Setup Installation at office.com/setup. Just Enter Office Setup product Key at office.com/setup.

 

http://www.office-com-setup.fr

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

Trend Micro Login - Let's Get Started with Trend Micro Login & Download or you may also do Trend Micro Login Online. TrendMicro Enter Product Key to Get Started Here!

Website: http://www.gotrendmicro.com/trend-micro-login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

Trend Micro Login - You may do Trend Micro Login Easily or do Trend Micro Download. Get Started with Trendmicro Installation at trend micro login.

Website: http://www.gettrendmicro.com/trend-micro-login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

TomTom Home - TomTom Update using TomTom MyDrive Connect Software or TomTom home tool. Get Started with TomTom Update to enjoy Mapping.

http://tomtom-home.uk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

TomTom Update - Now Update TomTom GPS using TomTom MyDrive Connect. Download Tom Tom App and TomTom Update Online to use TomTom GPS Update Here.

http://gettomtomupdate.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

Norton.com/Setup - Let's Get Started with Norton Setup at Norton.com/setup & Activate Your Norton Subscription with us. Norton com setup online at norton.com/setup Enter Norton Product Key.

https://www.norton-setup.support

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

Norton Login - Now Login to Your Norton Account at Norton.com/setup. Sign in to Norton Antivirus Account and Manage Subscription, Setup Norton etc Here!

http://mynortonlogin.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

McAfee.com/Activate - Redeem Your McAfee Retailcard at mcafee.com/activate. Activate McAfee at mcafee.com/activate and Enter McAfee Product Key Here.

http://www.mcafeecomactivate.fr

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
Steps to download Microsoft Office Setup Learn the most straightforward way to download and install the Office Setup 2019 to the device. Also, ensure its successful activation using the valid subscription of the Office Product Key by visiting office.com/setup -
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
Norton.com/setup | Enter Product Key - Download and Setup Norton - You might have been looking for a proper guide that helps you in downloading, installing and activating the Norton Product key. Visit norton.com/setup and proceed for the Norton installation setup. norton.com/setup
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
Download, install and activate Norton antivirus setup to get robust security at norton.com/setup. We'll help you to redeem product key, download Norton Setup, install, and activate.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
visit mcafee.com/activate to protect your PC from virus, spyware, online threats, etc. Activate McAfee AntiVirus from mcafee.com/activate, enter 25 digit product key. Download, install and activate McAfee by sollwing the easy steps.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
office.com/setup - Enter the thing enter in the required field on this page and snap Continue. On the running with trade, there is as decision Show Now.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
visit mcafee.com/activate to protect your PC from virus, spyware, online threats, etc. Activate McAfee AntiVirus from mcafee.com/activate, enter 25 digit product key. Download, install and activate McAfee by sollwing the easy steps.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
mcafee.com/activate:- To download, install and activate McAfee antivirus products on the device, you can visit www.mcafee.com/activate. mcafee.com/activate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019

Get-in-touch with qualified and trained experts for troubleshooting all Norton antivirus related glitches and issues. For downloading, installing and activating it by entering the 25 digit alpha-numeric product activation key code, visit at  

  <a href="http://retailcard-activation.com/">mcafee.com/activate</a> |   <a href="http://sitemcafee.com/">mcafee.com/activate</a> |<a href="http://offiiceoffice.com/">office.com/setup</a> | <a href="http://2norton.com/">norton.com/setup</a> | <a href="http://au-norton.com/">norton.com/setup</a> | <a href="http://hbnorton.com/">norton.com/setup</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019
Thank you so much for sharing these amazing tips. I must say you are an incredible writer, I love the way that you describe the things. Please keep sharing.  <a href="https://setmcafee.com/">mcafee.com/activate</a> <a href="http://how-to-setup.net/">norton.com/setup</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

Norton.com/setup - Now Setup Norton at www.norton.com/setup and Enter Norton Setup Key USA to Install Norton. Get Started with Norton Product Here.

http://gonortoncomsetup.us/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

this article is very detailed and informative on this topic, thanks for sharing!  <a href="https://www.hleatherjackets.com/product/shazam-hoodie/">Shazam Hoodie</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

 

Your selection of topic is very good and also well written. Thanks for sharing. I feel like all your ideas are incredible! Great job.

https://how-to-setup.net

http://setmcafee.com/

https://us-notron.com

http://gonorton-com.com/

 

http://auofficeoffice.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

Nice blog!! this is quite impressive article..thanks for sharing..regards..

Get Support if you face problem to activate office.com/setup or <a href="http://msofficesetup.org">office.com/setup</a> install Microsoft Office product. We provide optimal support to install  <a href="http://msofficesetup.org">office.com/setup</a> Ms Office product-key and Fix all error Issues that can happen during Installation proccess.Feel free to visit our official website@ <a href="http://msofficesetup.org">office.com/setup</a>or call on our toll free no-18006092780...We Provide optimal Support to Ms office Product key Activation and installation Error Issues..<a href="http://msofficesetup.org">office.com/setup</a>

 

<a href="http://msofficesetup.org">office.com/setup</a>|

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

It really makes me happy and I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen.

<a href="http://norton-setup-account.com">Norton.com/Setup</a>

<a href="http://officecomms.com/">Office.com/Setup</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Great blog couldn,t be much better <a href="http://msofficesetup.org">office.com/setup</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

great website http://msofficesetup.org

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Norton Remove and Reinstall Tool is a freeware symantec remover application documented under programming introduce directors and made accessible by Symantec for Windows.

http://wwwnortoncomsetup.org/norton-reinstall

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

webroot download-With the web turning into a crucial piece of our everyday lives, we end up snared and absolutely subject to it. Every one of our hunts, perusing and investigations these days are done through the huge trap of data that is the web.

 

http://wwwwebrootcomsafe.com/webroot-download/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

 

aol mail inbox - I utilize an aol.com email address for individual email. Unexpectedly - truly - the Inbox on Outlook for Mac (work area) STOPPED indicating new mail on July 25. Outbound mail is fine. The mail is working fine on my iPhone.

 

http://www.aolmailz.com/how-to/organize-aol-mail-inbox

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback