Co nového nám dala konference Čtu a stávám se čtenářem?

Konferenci „Čtu a stávám se čtenářem“ pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy s návazností na předchozí ročníky v letech 2014 a 2016. Obsah celé konference je zaměřen na výzkum a aktivity podporující čtenářskou gramotnost především dětí, ale i dospělých. Důraz je zde kladen na předávání zkušeností mezi odborníky v různých vědních disciplínách např. pedagogiky, psychologie, lingvistiky aj. Cílem konference je výměna zkušeností, ovlivnění dalších výzkumů a zlepšení praxe ve všech souvisejících oborech. Konference reaguje na potřebu odborníků z vysokých škol i profesionálů z praxe sdílet novinky a vyměňovat kontakty.

Úvodní slovo si vzala garantka konference Anna Kucharská z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a seznámila nás s programem a cíli konference. Následně zahájila první panelovou prezentaci s názvem Gramotnost z různých pohledů.  Seznámila nás s odborným časopisem Gramatik a jeho plánovanými vydáními a úspěchy za minulý rok. Velice zajímavou částí tohoto panelu byla zpráva o výzkumu, který byl zaměřen na děti s dyslexií. Paní Klára Špačková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy nás seznámila s hlavními body své práce, kterou shrnuje v článku Dyslexie: narušení čtenářských dovedností v oblasti dekódování.

Mezi významné hosty konference patří Oľga Zápotočná a Marína Mikulajovová. Paní Oľga Zápotočná se zabývá Ranou jazykovou gramotností a jejím vývinem v podmínkách stimulující prostředí. Tuto problematiku pomohl objasnit výzkum s 53 žáky, kteří pocházeli ze sociálně nevyhovujícího prostředí. Výzkum poukázal na malou míru zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí a na kladný dopad začlenění čtení s porozuměním už do mateřské školy. Paní profesorka má v plánu realizovat projekty s knihovnami a větším počtem odborníků, kteří se zaměřují na informační studia. Zaujala mě její slova ohledně výsledků výzkumu „Dieťa zo sociálne vylúčeného prostredia a väčšinou bez stimulácie k čítanie je ve škole znevýhodnené rovnako ako dieťa s dysfunkciou.“ Na moji otázku, zda-li plánuje projekt propojit s některými vysokými školami zabývajícími se informačními studii, odpověděla, že nikoliv, ale že studenti informačních studií jsou budoucnost.

Výzkum na téma Názory učitelů na Slovensku na vzdělávání dětí cizinců nám představila paní Marína Mikulajová. Z jejího dotazníkového výzkumu mezi 265 učiteli vyšlo najevo např. že dítě by mělo komunikovat i svým rodným jazykem, učitelé jsou sice dostatečně vzdělaní, ale nejsou speciálně připraveni na skutečnost učit cizince, a že by měl být kladen důraz na sociální cítění. Učitel by měl při výuce využívat informační techniku, aby usnadnil komunikaci sobě i dětem cizinců.

 

 

V sekci Čtení a čtenářství promluvila paní Zlata Houšková ze Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR SKIP. Představila aktivity zvané S knížkou do života (Bookstart)1, které pomáhají rodinám jako např. společné čtenářské aktivity celé rodiny, vzdělávací akce pro rodiče, podporu čtenářských kompetencí dětí, vzdělávání v ICT a také hlídání dětí během programů pro rodiče. Svaz knihovníků se zapojil do projektu Bookstart, který má své kořeny v Británii (1992). Jedná se o motivační dárek od knihovny novorozencům a jejich rodičům. Projekt má za cíl upozornit rodiče na to, jak důležité je rozvíjení čtenářských schopností u dětí, a zároveň poukázat na fakt, že čtení rozvíjí verbální schopnosti dítěte, jejich představivost a jejich celkovou intelektuální úroveň.

 

 

Programy realizované Městskou knihovnou v Praze pro děti předškolního a raně školního věku, jejich rodiče, učitele a vychovatele2 nám představila paní Marie Kočová z Městské knihovny v Praze. Pro děti pořádají akce typu: Poprvé v knihovně (exkurze), Interaktivní čtení s hrami nebo výtvarnou dílnou, Říkánky a hýbánky, Pohádky z oslíkovy přihrádky (výběr
z novinek), storytelling, Hravé čtení aj. Pro dospělé si Městská knihovna v Praze připravila např. Zlatý fond (otevřená sbírka), Databanku besed a lekcí, KPP (Krabice psychomotorických pomůcek), Setkání s lektory dětské beletrie a mnoho dalších.

 

 

V panelové prezentaci o Rozvoji čtenářské gramotnosti a pregramotnosti vystoupila paní Dana Cibáková z Pedagogické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkum zaměřený na Rozvíjení čtenářské pregramotnostiještě nemá oficiální výsledky. Už nyní z něj lze uvést některé poznatky, např. učitelé by se rádi věnovali čtenářské pregramotnosti, ale chybí jim metodický materiál, dále je nedostatek kurzů a lidí vzdělaných v tomto oboru, učitelům i knihovníkům chybí metodika, jak správně učit nebo připravovat děti na vyhledávání zdrojů a literatury. Konečné výsledky budou uveřejněny na internetových stránkách Univerzity Palackého.

Online aplikaci VČELKA3 nám přišel přiblížit pan Michal Zwinger z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9. Jedná se o aplikaci na podporu čtenářské gramotnosti. Pomocí různých cvičení a úrovní se dítě zdokonaluje ve čtení a čtení s porozuměním. Aplikace zaznamenává výsledky jednotlivých úkolů do grafu a jedná se tedy o velice přehlednou zpětnou vazbu. Momentálně je do projektu zapojeno více než 300 škol a více než 100 rodičů, kteří si aplikaci platí pravidelně. Pro odborníky a na zkušební lhůtu je aplikace zdarma.

 

O námětech pro práci učitelů nám pohovořil pan Jaroslav Říčan z Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tématem jeho námětu je Možnost diagnostiky a rozvoje kompetence k učení.Metoda, kterou nám představil, spočívá v tom, že se žáci sami ohodnotí na úsečce, kde zaznačí, jak si jsou jisti svou odpovědí u jednotlivých otázek. Touto metodou se dá zjistit, zda-li se dítě přeceňuje nebo podceňuje. Takovéto informace je důležité sbírat z dlouhodobého hlediska a poskytovat dětem zpětnou vazbu. Tímto způsobem lze docílit větší efektivnosti učení a většího sebevědomí dětí.

Pan Petr Anděl a paní Věra Vykoukalová z Technické Univerzity v Liberci si připravili zajímavý pohled na učení ve formě Celostního myšlení metodou řetězců asociací a znalostí.Mají za cíl propojování oborů (předmětů na základních školách) pomocí asociačního řetězce. Např. Učitel zadá slovo: ZVON (samozvučný bicí nástroj kalichovitého tvaru) - HUDBA (rytmické členění a uspořádání) - BEDŘICH SMETANA (hudební skladatel, dirigent) - ROMANTISMUS atd.

Rok Harryho Pottera je název projektu paní Terezy Žánové a Šárky Pleskačové
z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tento projekt realizují současně na jedné základní škole ve dvou třídách 4. ročníku. Jejich cílem je motivovat děti, ke čtení a spolupráci.

 

Významným bodem programu se stal kulatý stůl na počest 100 let české a slovenské dětské literatury. Zajímavý příspěvek byl pana Martina Reissnera z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který mluvil o důležitosti spojení ilustrace a kvalitního obsahu v knihách, které vyšly v průběhu 100 let. Mezi jeho výběr knih se dostali např. Kubula a Kuba Kubikula s ilustracemi od Ondřeje Sekory, autorská kniha Zahrada od Jiřího Trnky nebo kniha Pět minut před večeří s ilustracemi Václava Pokorného. O současné české poezii pro děti mluvil pan Václav Jindráček z Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vyzdvihl knihy poezie pro děti, které jsou krásné jak obsahem, tak ilustracemi. Jmenoval např. knihu Tetovaná teta od Daniely Fischerové s ilustracemi od Jaromíra Plachého, Listonoš vítr od Radka Malého s ilustracemi Pavla Čecha nebo O čem sní od Petra Borkovce s ilustracemi Andrey Tachezy. U kulatého stolu přednesla svůj příspěvek i paní Tamara Bučková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, o Literatuře pro děti a mládež v minulém století, a autorka knih pro děti Blanka Čápová.

 

 

Na závěr konference si studenti z fakultního spolku Agora, divadelního spolku La Vie Bohéme a další studenti připravili scénické čtení povídky od Zdeňka Svěráka Sraz naší třídy. Představení bylo působivé a stalo se krásnou tečkou konference. Slavnostního ukončení konference se ze 140 přihlášených účastnilo odhadem pouze 15 osob.

 

ZÁVĚR

Co mi konference Čtu a stávám se čtenářem vzala? Vzala mi jeden den volna. Co mi tato konference dala?  Dala mi nové kontakty, informace, poznání a sblížení se s praxí odborníků. Velice bych zde chtěla ocenit práci organizátorů paní Anny Kucharské a Radky Wildové za připravení takto kvalitní konference. Vyzdvihla bych také precizní dodržování harmonogramu, což akce tohoto typu vyžaduje. Z programu mě nejvíce zaujalo téma paní Oľgy Zápotočné o rané jazykové gramotnosti. Největší dojem ve mně zanechala metoda hodnocení žáků od pana Jaroslava Říčana. Jeho metoda se mi zdá velice jednoduchá a účinná. Její využití má jistě velký potenciál. Konference však nemůže mít jen samá pozitiva. Po celou dobu konference, nebylo možné vytápět prostory. K radosti nás účastníků i přednášejících se velká část příspěvků uskutečnila na slunečné straně budovy. Naštěstí se nejednalo o problém, který by byl spojen s programem a my si i přes pocity chladu mohli vychutnat různorodost programu.

 

 

ODKAZY

1  BOOKSTART - S knížkou do života [online]. [cit. 2018-09-29]. Dostupné z: https://www.sknizkoudozivota.cz/

2Městská knihovna v Praze: Akce [online]. [cit. 2018-09-29]. Dostupné z: https://www.mlp.cz/cz/akce/?knihovna=

3  Včelka [online]. [cit. 2018-09-29]. Dostupné z: https://www.vcelka.cz/cs/

 

Autorka fotografií: Alena Bulvová

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

6 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 11. 2018

Get Shifting/Relocation Quotation from ###Packers and Movers Delhi. Packers and Movers Delhi 100% Affordable and Reliable ***Household Shifting Services. Compare Transportation Charges and Save Time, Verified and Trusted Packers and Movers in Delhi, Cheap and Safe Local, Domestic House Shifting @ https://packers-and-movers-delhi.in/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018

Visit the give link and get the complete Microsoft office setup and Antivirus Protection.

<a href="https://manage-offiice.com/">office.com/setup</a> |  <a href="https://manage-offiice.com/">www.office.com/setup</a>  | <a href="https://office-setup.net/">office.com/setup</a> |   <a href="https://office-setup.net/">www.office.com/setup</a> | <a href="https://mcafee-help.me">mcafee.com/activate</a>   | <a href="https://mcafee-help.me/">www.mcafee.com/activate</a>  |<a href="https://mfoffice2019.com">office.com/setup</a>  | <a href="https://mfoffice2019.com">www.office.com/setup</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018

Visit the give link and get the complete Microsoft office setup and Antivirus Protection.

 www.office.com/setupwww.office.com/setup  | www.mcafee.com/activate  |  www.office.com/setup

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018

This is a very helpful post, very informative, there is no doubt about it. Keep it up.

 

<a href="http://oficesetup.com/"> office.com/setup </a> |

<a href="http://www.mynotronsetup.com/"> norton.com/setup </a> |

<a href="http://officeinstall-setup.com/"> office.com/setup </a>. | 

<a href="http://installl-office.com/"> office.com/setup </a> | 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
I'll watch out for this. free shooting games

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback