Čo viac čítame? Noviny, alebo blogy?

Článok sa zaoberá problematikou novín a blogov. Porovnáva ich, zaoberá sa vlastnosťami oboch médií. V článku je uvedený aj vplyv internetu do novín. Zaoberá sa výhodami a nevýhodami internetu pre autora ako aj pre používateľa. V úvode sú predstavené noviny, zadefinované podľa niektorých encyklopedických príručiek. Ďalej sa článok zaoberá výhodami a nevýhodami novín, ktoré sú porovnávané s blogmi. V ďalšej časti sa hodnotia výhody a nevýhody blogov a tieto vlastnosti sa porovnávajú s novinami. V závere sa uvažuje nad prítomnosťou a budúcnosťou oboch spomínaných médií.

Úvod

Svet informácií je mimoriadne pestrý a bohatý. Ľudia prijímajú informácie prostredníctvom zmyslov. Kvantita a bohatstvo informačných zdrojov pre ľudské poznanie je mnohotvárne. Jedným šíriteľom informácií sú média: televízia, rozhlas, tlač a internet.

Vo svete internetu sa informácie šíria rýchlo. Vplyvom webu 2.0 sa začína internet meniť na rôzne komunity. Internet už nie je len prezeraním obsahu, ale aj kreativitou pre všetkých používateľov.

Jednou zo základných zložiek médií sú noviny a jedným zo základných nástrojov „novodobého" internetu je blog. Aký je rozdiel medzi novinami a blogom? Existuje medzi nimi informačná bariéra?

Aký je základný rozdiel medzi novinami a blogmi? Noviny sú pravidelným periodikom. Majú viacero funkcií: spravodajská, relaxačná, náučná, popularizačná, a iné. Blogy chápeme ako komunitu, je to sociálna skupina ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú.

Noviny

Noviny sú neuveriteľným zdrojom ľudského poznania. Ak by sme sa chceli pozrieť na definíciu novín, niektoré encyklopedické príručky hovoria:

Ottov náučný slovník novej doby má pri hesle noviny odkaz pre novinárstvo. O novinárstve hovorí: „Novninářství znamená jednak soubor novin, vycházejících v městě, státě či vůbec ve světe, jednak činnost novinářskou."(Ottův naučný slovník nové doby-dodatky: MAJON-OD, 1936, s. 634)

6.diel slovníka UNIVERSUM hovorí o novinách, že „většinou šestkrát týdně vycházejÍcí iskovina (deník) zprostředkovající infomace všeobecného, různorodého zaměření pro co možná nejširší čtenářskou veřejnost, popřípadě pro čtenářskou veřejnost volně zájmově vymezenou."(UNIVERSUM: MB-OP, 2001, s. 502)

Encyclopedia Britanica má podobnu definíciu ako vyššie uvedené slovníky: „newspaper, publication usually issued daily, weekly, or at other regular times that provides news, views, features, and other information of public interest and that often carries advertising." (Encyclopedia Britanica, volume 8, 1991, s. 661)

Pre nás knihovníkov je dôležitá aj táto definácia, „periodická publikácia vydávaná v intervaloch kratších ako jeden týždeň (spravidla denne), ktorá prináša a komentuje aktuálne informácie o vnútropolitických, zahraničnopolitických, hospodárskych, kultúrnych a športových udalostiach a ktorá je určená širokej verejnosti." (Nováková, 1998, s. 241)

Z uvedených definícií noviny vnímame ako publikáciu, ktorá vychádza v presne určenej periodicite. Noviny majú informačný charakter a snažia sa pôsobiť pre najširšiu čitateľskú verejnosť, alebo pre určenú čitateľskú verejnosť. Spočiatku mali noviny charakter spravodajský. Neskôr autori novín začali byť kreatívni a tak vznikali články prakticky o všetkom. Z mnohých novinárov sa stali známi spisovatelia. Napríklad: Remarque, Hemingway, Neruda, Poláček, bratia Čapkovci, atď...

Výhody novín

Tabuľkovo si ukážeme, aké sú niektoré výhody novín. Trochu si vlastnosti porovnáme s blogmi.

Tabuľka 1: Výhody novín

Ľahká dostupnosť

Papier

Prehľadnosť

Internet

Ľahká dostupnosť

Čo sa týka ľahkej dostupnosti, k novinám sa dostane prakticky každý, kto vie čítať a ovláda jazyk, v ktorom sú noviny napísané. Človek čítajúci noviny cestou do práce sa v relatívne krátkom čase dostane k mnohým informáciám. Noviny si dokáže kúpiť skoro stále, keď ich potrebuje.

Ak si máme túto vlastnosť novín porovnať s blogmi, tak je v podstate rovnaká. K blogom sa čitateľ dostane vždy, ak má prístup na internet. Blogy majú ľahkú dostupnosť, sú voľne prístupné. Voľne prístupné sú aj preto, aby autori získali čitateľnosť. Ale o to ide aj novinárom.

Papier

Noviny sú zdrojom informácií, či už v printovej, alebo elektronickej podobe. Každý človek uvíta na informačnom zdroji papierovú podobu pred elektronickou. (S výnimkou poškodenia informačného zdroja.) V novinách sa dá listovať, dajú sa čítať prakticky všade. Listovanie je  podobné s knihou. Človek, ktorý číta knihu, miluje zvuk listujúcich stránok. Podobne je to aj s novinami. Listovať noviny, pretáčať strany a to môže čitateľ novín robiť prakticky všade. Noviny si môže vziať do vlaku a čítať si ich.

Blog nie je médiom, ktoré má printovú podobu. Blog nemá pravidelnú periodicitu (preto nemôže byť ani papierový) a preto sa ani nemôže tlačiť vo veľkom ako noviny. Blog si človek nemôže vziať hocikde. Je síce pravda, že články nejakého blogera si môžeme vytlačiť a zobrať so sebou. Ale nemáme novinový papier, ktorý môžeme skladať, rozkladať. A takisto noviny nám dávajú najnovšie články redakcie. Čo sa týka blogov, nie je tomu tak. Nikdy si nevytlačíme najnovší článok daného blogera. (Nehovoriac o blogu ako o komunite.)

Prehľadnosť

Noviny nie sú iba papierom, nie je to iba tok informácií. Noviny tvorí predovšetkým skupina ľudí, ktorá má na starosť uspokojovať svojich čitateľov. Karel Čapek vo svojom diele „Jak se dělaj noviny" charakterizuje noviny ako nejaký „chrám", o ktorý sa každý stará. „Noviny se skládají z redakce, kde se noviny píšou, z tiskárny, kde se sázejí a tisknou, a z administrace a expedice, kde se dávají a rozesílají." (Čapek, 1955, s. 215)

Úlohou redakcie nie je len písať články. Redakčná práca je aj prehľadná, musia sa starať o to, aby noviny nejako vyzerali. Noviny sa skladajú zo sekcií, sú prehľadné. Prehľadnosť pôsobí nato, aby si noviny kúpila široká verejnosť. Niekto si rád prečíta niečo o športe, iný o kultúre, atď... Preto majú noviny ďalšiu funkciu, prehľadnú.

Blog je publikačnou jednotkou, ktorú môže vytvoriť hocikto. Je na blogerovi, či si vytvorí sekcie, alebo nie. Je na ňom, či si na blogu zadá nejaké usporiadanie a archivovanie článkov. Odporúča sa, aby si ich bloger robil, potom si čitateľ môže jeho články prezerať podľa záujmu. Pekným príkladom je to tu: http://petermolnar.blog.sme.sk/ (viď rubriky)

Internet

Internet poznačil aj svet novín. Dnes už každá redakcia má svoju webovú stránku. Ľudia to chvália, ak si náhodou nestihnú kúpiť noviny, nájdu si to na internete. Internet sa rozrastá, vyvíja. Ak si zoberieme taký google, nie je už iba vyhľadávacím nástrojom. Vplyv googlu má moc aj na noviny. Ak si zoberieme službu Google reader, zistíme, že noviny sa dajú čítať aj pomocou tejto služby. „Čítačka" nám oznámi, kedy pribudol článok a je na nás, kedy si prečítame, čo nás zaujme.

Vplyv internetu dostáva noviny aj na nejakú komunitu, čitatelia sa môžu verejne k článkom vyjadrovať. Vznikajú rôzne diskusie pod článkom.

Čo sa týka blogu, internet ho zatiaľ nijako nepoznačil. Blog vznikol, keď bol internet vo svojom vývoji. Je to kreativita ľudí, ktorí obohacujú svoju komunitu.  Podobne ako pri novinách, aj blogy majú rovnakú štruktúru. Elektronický článok má nejaký dizajn. V elektronických dokumentoch, ktoré podporujú komunitu a sociálnu skupinu rôznych ľudí, existuje vplyv rozšírenia internetu. V tomto sú podobné aj noviny, aj blogy: nájdeme tu aj RSS, aj diskusie, v niektorých prípadoch aj chat.

Nevýhody novín

Teraz si tabuľkovo ukážeme nevýhody novín a porovnáme si ich s novinami. Zistíme, čo majú rovnaké a čo rôzne.

Tabuľka 2: Nevýhody novín

Nijaký priamy kontakt s redakciou

Nedoriešená archivácia

Obsah

Nijaký priamy kontakt s redakciou

Ak čítame voľajaký text, zachovávame si k nemu emócie. Niektoré texty majú pre nás akúsi posvätnosť. Niekedy sa stane, že si z nich zapíšeme akúsi myšlienku. Napríklad článok Karla Čapka „O naříkačích". Pre mňa osobne má táto veta veľmi emocionálnu hodnotu. „Jsme národ naříkačů; obyčejně se setkáváme, jen abychom si vzájemně pobědovali, že se nám vede mizerně, ačkoliv nás nezajíma, jak se tomu druhému vede." (Karel Čapek 21.století, 2008, s. 11) A to príde aj naopak, ak sa nám niečo nepáči. Nevieme sa k článku vyjadriť priamo. Redaktor napíše článok a môže mu byť jedno, čo si myslí o tom čitateľ. Môžeme mu napísať do diskusie, ale nemusí sa vyjadriť. A pritom diskusia je jeden z najzákladnejších vlastností, ktoré autora niekam posúvajú. (Samozrejme nie sprostá.)

Jeden z rozdielov medzi novinárom a blogerom:

  1. Novinár napíše článok a skončila sa mu práca.
  2. Bloger napíše článok a tým začne pracovať.

Bloger sa stará o svoje články sám. Zaujímajú ho názory, zaujíma ho komunita. Na svoje reakcie sa snaží odpovedať. Reakcie, kritika, to ho nejako poznačuje. Vidí priamy kontakt s čitateľom. Niekedy sa teší, inokedy reakcie bolia a niekedy má chuť s blogovaním prestať.

Nemusí tomu tak byť, možno v skutočnosti redaktorov zaujímajú názory iných ľudí na články, ale nejako sa k tomu nedostanú.

Nedoriešená archivácia na internete

Medzi najpozitívnejšie vlastnosti digitálnych dokumentov patrí ich stálosť. Preto si mnoho ľudí pochvaľuje digitálne knižnice, elektronické archívy. V prípade novín je archivácia dokumentov nedoriešená.

Bavíme sa o archivácií mladších dokumentov, pár rokov dozadu. Nehovoríme o archivácií novín napr. z 30.rokoch 20.storočia. Ale niektoré denníky majú trochu nepochopenú archiváciu dokumentov zo strany čitateľa. Existujú dva prístupy redakcií k archivácií:

  1. Čitateľ si môže čítať aktuálne číslo na internete a za staršie čísla si musí doplatiť
  2. Čitateľ si môže prezerať archív, ale nedostane sa k najnovšiemu vydaniu

Ani jeden z týchto princípov sa čitateľovi nepáči. Sú ľudia, ktorí sú na takéto správanie redakcií kritickí. Obvykle chcú mať na internete všetko.

Ak máme hovoriť o blogoch, sú príliš mladé. Buď si blog vytvorí autor na svojej domovskej stránke a tam si urobí archív, alebo sa o jeho blog správa provider. Čitateľ sa však dostane k všetkým článkom daného blogera. (Pokiaľ si ich bloger nevymaže.)

Obsah

Občas cestujeme a v dopravnom prostriedku počúvame reči typu: „V tých novinách sa nedá nič čítať." „ Tie noviny sú stále o tom istom." „Kúpil som si dvoje noviny a v nich je prakticky to isté." No ja neviem ako vy, ale takých rečí počúvam stále viac a viac. Obsah v novinách netvorí čitateľ, ale redakcia. S tým súvisí aj nízka kreativita zo strany redakcie. Neobjavujú sa nikde anketové lístky, čo chce čitateľ čítať. Znie to síce smiešne, ale redakcia by sa mala starať o svojich čitateľov.

Keď si to porovnáme s blogmi, je na čitateľovi, čo si vyberie. Blogov je stále viac a viac. Človek si vyberie sekciu, ktorú chce čítať, resp. obľúbeného blogera. Má väčší výber, lebo blogov už začína byť viac ako novín. Pri čítaní blogov si vyberá obsah čitateľ. Kliká si po článkoch a čo ho zaujme, to si prečíta. Má pestrý výber v čítaní článkov, je ich mnoho.

Výhody blogov

V tejto sekcii sa budeme venovať blogom. Pozrieme sa tabuľkovo na niektoré výhody blogov a tentoraz si ich porovnáme s novinami.

Tabuľka 3: Výhody blogov

Škola pre „ďalšie" písanie

Blogerské stretnutia

Konkurencia

Škola pre „ďalšie" písanie

Ľudia sa vyvíjajú, rastú. Už od základných škôl nás učia, že keď píšeme, tak si cibríme štylistiku. Človek sa písaním učí a zdokonaľuje. To platí aj pre blogerskú komunitu. Každý bloger je podľa svojich článkov hodnotený vo svojej komunite. Blog je nádherná škola k tomu, aby sa človek stal novinárom. Má už isté skúsenosti s písaním, pozná názory ľudí a javí záujem o zdokonaľovanie.

S novinami je to podobne. Praktické žurnalistické skúsenosti viedli v minulosti ľudí k tomu, aby z nich boli spisovatelia. Ak si zoberieme jedného človeka ako novinára a toho istého človeka ako spisovateľa, zistíme, že jeho články a knihy majú mnoho spoločného. Cítiť tam rovnaký štýl, rovnaké charakteristické črty človeka. Ktovie ako je to dnes s novinármi. Budú z nich v budúcnosti spisovatelia? Ktovie.

Blogerské stretnutia

Blog je vnímaný ako komunita. Ide o istú skupinu ľudí, ktorá medzi sebou blogovaním komunikuje. Keď už človek pôsobí dlhší čas na nejakom blogu, má chuť stretávať sa so svojimi kolegami, blogermi. Z virtuality sa stáva realita. Blogeri sú rôzni, každý píše o niečom inom. Virtuálne môžu pôsobiť úplne inak ako naživo. Mnohokrát na stretnutia nechodia iba samotní blogeri, ale aj diskutujúci, tj. čitatelia. Blogerské stretnutia sú krásnym príkladom komunity, ľudia sa stretávajú za účelom spoznať sa a porozprávať sa. Rozhovor ľudí nič nenahradí.

V novinách to neplatí. Noviny netvoria komunitu, teda nie takú ako blogeri. Redaktor píše pre masy. Noviny si prečíta niekoľko tisícok, ba až miliónov ľudí. Je nemožné, aby sa so svojimi čitateľmi stretávali. Bloger síce píše preto, aby sa zviditeľnil. Snaží sa písať tiež pre masy a jeho cieľom môže byť, aby mal čo najviac čitateľnosti. Blogeri sa medzi sebou čítajú a stretávajú. V prípade novín to môže byť podobne. Možno sa redaktori medzi sebou čítajú, ale sú to kolegovia. Pracujú v rovnakej budove. V prípade blogerov tomu nie je tak. Blogeri sú medzi sebou vzdialení, niekedy až mnoho kilometrov. Preto blogovanie zasahuje takým spôsobom do osobnosti človeka.

Nevýhody blogov

V poslednej tabuľke si ukážeme niektoré nevýhody blogov a rovnako ako v predchádzajúcich tabuľkách, porovnáme si blogy a noviny.

Tabuľka 4: Nevýhody blogov

Plagiátorstvo

Anonymita

Blogy ešte nie sú vo vnímané informačného zdroja

Plagiátorstvo

V súčasnej dobe je to veľký problém. S plagiátorstvom sa stretávame praktický každý deň. Blog nie je výnimkou. Mnoho blogerov sa snaží byť veľmi populárnymi. Keď si človek zaregistruje blog, pochytí ho mánia, aby hodil na svoj blog článok a aby bol čítaný. Niekedy to robí všetkými možnými cestami a stáva sa v niektorých prípadoch, že stiahne článok od iného zdroja a vyhlási za svoj. Nesmieme zabúdať na varovanie autorského zákona. Ak človek poruší autorský zákon, to nie je záležitosť na niekoľko dní. To sa pravý autor môže ozvať po niekoľkých rokoch. O tom mnoho ľudí píšucich do blogu nevie. Bloger si musí byť vedomý, že za neho nikto nezodpovedá za jeho články, iba on sám. Ale to si mnoho ľudí neuvedomuje, mnoho ľudí sa zaregistruje a ide bezhlavo do blogovania.

V prípade novín by sme sa nemali stretávať s plagiátorstvom v takej podobe ako pri blogoch. V redakcii by mal byť človek, ktorý kontroluje články. Tu dáva na redaktorov ktosi pozor. Upozorňuje ich, varuje. Jeden z rozdielov medzi redaktormi a blogermi je v tom, že redaktor sa dostal do novín na základe istých schopností. Blogovať môže ktokoľvek. Blogujú aj deti a vysvetlí im niekto, čo je plagiátorstvo?  

Anonymita

Anonymita má na internete pre voľaktorých ľudí akési kúzlo. Môžu sa skrývať pod svoje nicky, môžu robiť prakticky hocičo. V prípade blogu má mnoho ľudí problémy vo forme diskutujúcich. Diskutujúci si málokedy dávajú svoje pravé meno. Niektorí diskutujúci dokážu byť sprostí, útoční. Mnoho ľudí správanie anonymných diskutujúcich odradí. Anonymné útoky na stranu blogerov sú nepríjemné. A niektorí sú veľmi dotieraví. Nielenže sú odporní pod článkom, ale otravujú blogerov mailami a kadečím iným. Mnoho ľudí odradí negatívny a až drzý prístup niektorých anonymov.

V prípade novín je anonymita druhých ľudí ešte horšia. Anonymita zo strany ľudí nemusí byť iba internetová. V podstate, keď niekomu píšu na blog a mailom hlúposti, to sa dá jedno aj druhé odstrániť. V prípade novinárov je to ešte horšie. Mnoho anonymov vie adresy redakcií, o to je to horšie. Nemusia chodiť len výhražne anonymy, ľudia si môžu na novinára počkať a urobiť mu ktovie čo.

Blogy nie sú ešte vo vnímaní informačného zdroja

Blogy sú veľmi mladé, majú niekoľko rokov. Ak by sme mali zadefinovať si blog z najjednoduchšieho hľadiska, povedali by sme: „Blog je publikačná jednotka, kde si každý píše ako chce." Potom sú známe reči ako: „Do blogu si píše každý čo chce a potom to aj tak vyzerá." Blog sa vníma skôr ako publikovaný denník. Naša spoločnosť ešte nie je pripravená na odbornosť blogov. Je niekoľko blogov, ktoré sú odborné a ktoré chcú niekomu pomáhať. PR: http://slovenskyarchivar.pweb.sk/ a http://vyhladavanie.blogspot.com/

Bohužiaľ o takých blogoch sa veľmi nerozpráva. Väčšinou sa hovorí o blogoch, ktoré sú informačne chudobné a skôr pripomínajú osobné ba až intímne denníky. Málo ľudí hodnotí blogy ako niečo, čo sa oplatí čítať. Zrejme treba dať čas, aby sa mánia blogovania ustálila a budeme mať viac hodnotných článkoch.

Noviny s tým nemajú problém. Noviny sa definujú ako pravidelné periodikum, ktoré ľudí informujú o všakovakých veciach. Svet novín má pre ľudí viac pochopenia ako blogy.

Záver

Diskutujme o novinách a o blogoch. Pýtajme sa ľudí, čo majú radšej. Sú to noviny? Blogy? A nech nám povedia dôvody prečo noviny a prečo blogy. Je skupina ľudí, ktorí majú radšej noviny a k blogom sa nedostane. Naopak, je skupina ľudí, ktorá k novinám nemá vzťah, ale blogy sú im bližšie.

A čo vyhliadky do budúcna? Blogovanie je ešte na fáze začiatku, ešte nemá svoje pevné korene. Blogeri sú ešte rozčarovaní s prvých článkov a prvých reakcií na ne. Svet informácií je pestrý a bude ešte pestrejší. Ktovie ako to bude s novinami a blogmi o niekoľko rokov.  

Zoznam bibliografických odkazov:

Blog Petra Molnára. Dostupné na internete: http://petermolnar.blog.sme.sk/ [cit.2009-02-02]

ČAPEK, K. 1955. Povídky a drobné prózy. Praha : Naše vojsko, 1955

Karel Čapek 21.století. Dobříš : Nadační fond Čapkova Strž pro potřeby Památníku Karla Čapka na Strži, 2008

Encyclopedia Britanica: Menage -Ottawa. Chicago : The University of Chicago, 1991. 1046 s. ISBN 0-85229-529-4

NOVÁKOVÁ, M. Noviny. In. Informačná výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN, 1998. s. 241. ISBN 80-08-02818-8

Slovenský archivár. Dostupné na internete: http://slovenskyarchivar.pweb.sk/ [cit. 2009-02-10]

Ottův naučný slovník nové doby-dodatky: MAJON-OD. Praha : Novina, 1936, 708 s.

UNIVERSUM: 6.díl. Praha : Odeon,  2001, 656 s. ISBN 80-207-1068-X

Vyhľadávanie v internete. Dostupné na internete: http://vyhladavanie.blogspot.com/
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback