Datové schránky

Článek se zabývá problematikou datových schránek. Po stručném seznámení s projektem Informačního systému datových schránek se věnuje pojmům této oblasti a jejich legislativnímu vymezení, bezpečnosti systému a možnostem platforem, které lze na systém DS navázat.

VZNIK PROJEKTU

Projekt Informačního systému datových schránek vznikl v rámci projektu eGovernmentu a ohledně jeho financování jedná MV ČR, Česká pošta a MF ČR. eGovernment se v České republice rozvíjí již 8 let. Občané však doposud nabízené služby (např. epodatelny, elektronický podpis, Czech POINT) málo využívali. Datové schránky jsou proto celkovým zastřešením těchto služeb, mají zjednodušit jejich používání a naučit občany s těmito službami pracovat. Na níže uvedeném schématu  - maskot celého projektu EGON - lze názorně ukázat, z kterých části je projekt eGovernmetnu složen a jak do něj projekt Informačního systému datových schránek zapadá.

 Datové schránky

Obr. č. 1. Datové schránky [1]


INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

Eviduje informace o datových schránkách, jejích vlastnících, uživatelích systému a jejich oprávnění, doručování zpráv, postupu doručení. Je definován v § 14, odst. 1 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, cituji:[2]

„Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích."

Správce ISDS - Ministerstvo vnitra České republiky (viz. §14 odst. 2) - připojuje kvalifikované časové razítko k odesílané datové zprávě, odesílá zprávu, vyrozumí adresáta o dodání, vede o těchto událostech evidenci. Provozovatelem je držitel poštovní licence (viz. odst. 2)  - Česká pošta, s. p., která také připravila technické řešení ISDS a slouží jako prostředník pro elektronickou komunikaci. Rozesílá přihlašovací údaje, poskytuje technickou podporu. Implementaci datových schránek do systémové struktury pak pro ČP s. p. zajišťuje Telefonika O2. Tzn. že vlastníkem projektu je MV ČR, provozovatel je držitel poštovní licence, zatím tedy Česká pošta a. s. Té však končí monopol na poštovní licenci v roce 2013.

Toto schéma nám znovu ukazuje zapojení Informačního systému datových schránek, tentokrát však v návaznosti na ostatní informační systémy a registry veřejné správy včetně možných přístupů uživatelů k tomuto systému. Ten je možný buď přes webové stránky nebo přes rozhraní třetích stran (např. v rámci nadstavby spisových služeb).

Obr. č. 2. Sagit [3]

Informační systém datových schránek (dále již ISDS) tedy nejen zjednodušuje komunikaci mezi občany, právnickými osobami a úřady, ale má i zásadní vliv na elektronické podatelny a elektronické spisové služby, které doposud fungovaly.

Elektronická podatelna či část spisové služby organizace jsou častými příjemci a zpracovateli datových zpráv a v ISDS budou i nadále zpracovatelem zpráv z DS vlastníka. Je proto nutné stanovit standart komunikace mezi spisovými službami a DS. A to jak z hlediska aplikace spisových služeb na ISDS, tak i z hlediska zapracování datových schránek do již fungujících struktur spisové služby organizace. Proto se jakýkoliv poskytovatel spisové služby může zapojit do vyvíjení standardu. Tomuto tématu se budeme věnovat v další části, v platformách.

Je však velmi důležité si uvědomit, že problematika DS se netýká pouze občanů,    ale i firem, pro něž je stěžejní oblast spisových služeb. Tzn. DS to nejsou pouze doručené exekuce za nezaplacené pokuty dopravnímu podniku, ale denní komunikace s pojišťovnami, správami sociálního zabezpečení, finančními úřady, katastry, soudy  atd.

CENA PROJEKTU

Kolik celý projekt ISDS stál se mi bohužel nepodařilo zjistit. Podala jsem tedy dotaz na MV ČR na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - do dnešního dne se neozvali (pozn. redakce: k datu 23. 10. 2009). Lhůta pro odpověď končí až 6. 11. 2009. Většinu nákladů by však měly pokrýt evropské fondy. Neoficiální zdroje hovoří o stamiliónech. Na základě schválené novely k zákonu 300/2008 budou náklady spojené s provozováním ISDS hrazeny ze státního rozpočtu státu, nikoliv z rozpočtu orgánů státní moci. Jedná se o 17,90 Kč za každou zprávu. Dnešní náklady - cca 2 Kč za obálku s modrým pruhem (tzn. při nezastižení vložit do schránky) + 34 Kč za poštovní služby - doporučená zásilka do 100g + služba nevracet, vložit do schránky. Jedná se ovšem pouze o tento typ zpráv, informace např. o změně obecní vyhlášky, které mohou být také zaslány se pohybují v ceně 10 Kč. [4]  Podle Petra Sedláčka, generálního ředitele České pošty, ušetří stát zavedením DS 200 - 300 miliónů korun na běžném provozu.[5] Je však otázka, jak bude státní podnik Česká pošta tuto ztrátu na svém zisku kompenzovat.

LEGISLATIVA, VYMEZENÍ POJMŮ

Stěžejním zákonem vymezujícím tuto problematiku je zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který má účinnost od 1. 7. 2009, který definuje i základní pojmy[6].  K citaci jednotlivých paragrafů je připojen doplňující text.

DATOVÁ SCHRÁNKA - §2

1) Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:

     a) doručování orgány veřejné moci,

     b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

(2) Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo").

Datová schránka tedy slouží k příjímání úředních dokumentů (nikoliv zpráv, nejedná se o emailovou schránku) od orgánů veřejné moci. Nemůžete komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, vždy pouze s celou organizací. Dokumenty jsou opatřeny elektronickým podpisem.

DATOVÁ ZPRÁVA - DOKUMENT - § 19

Datová zpráva

(1) Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy.

(2) Je-li dokument nebo úkon určen do vlastních rukou adresáta, vyznačí tuto skutečnost odesilatel v datové zprávě.

Vždy se jedná o přílohu. Tělo mailu není vyplněno. Nejedná se tedy o klasickou emailovou zprávu.

ELEKTRONICKÝ PODPIS, CERTIFIKÁTY

Certifikát je datová struktura identifikujícího uživatele. Má podobu souboru nebo hardwaru (což je většinou čip vložený v USB nosiči).   

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT (zaručený elektronický podpis) - slouží k elektronickému podepisování dokumentů. Používá se pouze pro ověřování totožnosti, šifrování dat. Musí splňovat náležitosti dle zákona 227/2000 Sb., o elektronickému podpisu. V komunikaci s úřady nahrazuje pro občana občanský průkaz. Poplatek za jeho zřízení je cca 150 Kč. Zaručuje Vám i integritu dokumentu. Je možné k němu připojit i časové razítko, které potvrzuje datum a čas podepsání dokumentu. Vhodné např. při časté komunikaci s ČSSZ, celním úřadem atd.  Nahrazuje úředně ověřený podpis. Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb zveřejňuje Ministerstvo vnitra v souladu s § 9 odst. 2, písm. e) zákona č. 227/2000 Sb. na svých webových stránkách[7].  Naleznete zde také přesný popis certifikátů, včetně jejich vyobrazení. Jedná se o tyto 3 firmy: První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. - vydává certifikát PostSignum a eIdentity a. s.

KOMERTČNÍ CERTIFIKÁT (digitální podpis, elektronická značka) - nemusí splňovat výše uvedenou podmínku ze zákona. Ale úřady jej také nemusí akceptovat. Je možné jej použít pro bezpečnější přihlašování do DS nebo elektronická značka může nahradit razítko. Tento certifikát je vhodnější  pro použití v uzavřených systémech, např. ve struktuře velkých organizacích pro schvalování interních dokumentů a objednávek.

KONVERZE - § 22

(1) Konverzí se rozumí

     a)  úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo

     b)  úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Tzn. oboustranné převedení při zachování hodnoty dokumentu.

(2) Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup"), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup").

(3) Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

Pokud máte dodat originál dokladu např. od správy sociálního zabezpečení, že nic tomuto orgánu nedlužíte, doklad Vám na základě Vaší žádosti přijde do DS. Na Czech POINTU můžete dokument vytisknout při získání stejné právní hodnoty jako originál. Pokud namítáte, že si můžete zajít přímo na správu sociálního zabezpečení, je třeba si uvědomit, že tuto službu mohou využívat především občané menších měst a obcí, kteří mají v rámci svého bydliště pouze poštu a nemusí tím pádem do krajských měst pro potřebné doklady cestovat.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA - § 25

Ověřovací doložka konverze dokumentu do požadované podoby je součástí vstupu či výstupu dokumentu. V § 25 jsou definovány veškeré její povinné součásti. Vzhledem ke dvou typům možné konverze, máme i dva typy ověřovacích doložek.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě:

Ověřovací doložka

Obr. č. 3. Lupa [8]

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v elektronické podobě:

Ověřovací doložka

Obr. č. 4. ASI.cz [9]

IDENTIFIKÁTOR DS - § 21

K identifikaci datové schránky slouží identifikátor. Identifikátor není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby identifikátoru stanoví ministerstvo vyhláškou.

Identifikátor není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Je to ID číslo datové schránky. Př.: 7xcudz9 - datová schránka - Bytové družstvo Štefánikova 13, Brno.

UŽIVATELÉ DATOVÝCH SCHRÁNEK

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů také definuje pro koho jsou datové schránky zřizovány:

 1. Fyzické osoby podnikající i nepodnikající na základě žádosti do 3 pracovních dnů.
 2. Advokát, daňový poradce a insolventní správce, jakmile je zaevidován do zákonem stanovené evidence.
 3. Právnické osoby - jakmile je zapsána do zákonem stanovené evidence.
 4. Orgány veřejné moci - bezprostředně po jejich vzniku, patří sem ČT, ČRo, zdravotní pojišťovny i hospodářská komora.

Pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgány veřejné moci byly zřízeny schránky automaticky do 90 dní od nabytí účinnosti zákona, tzn. od 1. 7. 2009. Automaticky aktivovány jsou od 1. 11. 2009.

Obr. č. 5. IDNES.cz [10]

Na tomto modelu jde přehledně vidět, jak tento zákon také upravuje použití datových schránek, které rozděluje na:

Povinně zřízeny: červené subjekty - státní orgány a právnické osoby. Obousměrná komunikace orgánů mezi sebou, komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým a fyzickým osobám, ať již mají schránku zřízenu ze zákona nebo na základě vlastního požadavku.

Nepovinně zřízeny: fyzické osoby, komunikace fyzických a právnických osob s orgány veřejné moci.

Není tedy možno využívat  datové schránky pro komunikaci mezi právnickými a fyzickými osobami. Od 1. 1. 2010 se ale plánuje umožnění komunikace mezi právnickými osobami např. při zasílání faktur. Od 1. 7. 2010 by mělo být možno dodávat dokumenty libovolného obsahu. Uživatel (právnická osoba, fyzická osoba) nemusí komunikovat s úřady touto cestou, úřady však musí, pokud tito mají  schránku zřízenu.

DOKUMENTY V DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH

Pro dokumenty doručené do schránky platí dle zákona, že jsou považovány za doručené - tzv. platí zde fixní doručení.  Na základě již zmiňovaného 300/2008 Sb. je dokument dodaný do datové schránky považován za doručený v okamžiku kdy se:

 • do schránky přihlásí oprávněná osoba (odstavec 3)
 • nebo po ukončení lhůty 10 dní ode dne dodání do datové schránky (odstavec 4)

Pokud zprávu nestihnete vyzvednout v termínu (dočasná nepřítomnost atd.), můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dní ode dne, kdy překážka nastala. Uživatel DS si proto musí dát pozor na přístup do schránky po dobu dovolené, hospitalizace atd. Tato problematika se také týká podniků a institucí, které musí řešit zastupitelnost i pro tuto oblast.

Dokument je za 90 dní ze schránky smazán, DS není ARCHIV. Jak již také bylo výše uvedeno, dokument je pouze příloha, v těle zprávy není žádný text. POZOR, ne všechny dokumenty je možné ze zákona zasílat v elektronické podobě. Velikost jedné odesílané zprávy je maximálně 10 MB.

ZALOŽENÍ DS, AKTIVACE, POUŽITÍ, PŘÍSTUPY, ZRUŠENÍ

ZALOŽENÍ DS

Jak již bylo výše uvedeno, schránku můžete mít zřízenu povinně či nepovinně a podle toho případně žádáte o její založení. Pro občany je schránka zřízena do 3 pracovních dnů. Mají možnost si ji založit:

 1. žádostí na internetu - www.datoveschranky.info
 2. na libovolném místě Czech Point
 3. doporučeným dopisem spodpisem ověřeným u notáře na MV ČR.
 4. e-podatelnou MV ČR pokud již vlastní elektronický podpis

Pro jejich používání potřebujete webový prohlížeč, připojení k internetu. Poštou obdržíte v obálce se žlutým pruhem přihlašovací údaje. Při jejich ztrátě se obracíte na Czech POINT, který původní údaje zneplatní a vystaví nové. Na webových stránkách projektu naleznete i seznam zemí, do kterých je možno přihlašovací údaje zaslat. Před přihlášením je nutné stránky autorizovat či nainstalovat certifikační autority. Po přihlášení proběhne automatická instalace webového doplňku.

AKTIVACE

Pokud nemáte schránku aktivovanou, nemůžete přijímat žádné zprávy. Aktivace je doporučena až po bližším seznámení s DS. Jakmile je schránka aktivována, je plně funkční, tak můžete zprávy jak přijímat, tak i odesílat. Doručené zprávy jsou ve schránce uloženy po dobu 90 dní. Aktivaci je nutno provést do 15 dní od doručení přihlašovacích údajů. Všechny neaktivované schránky zřízené ze zákona jsou k 1. 11. 2009 aktivovány automaticky.

PŘÍSTUPY

Do schrány mají přístup pouze osoby:

oprávněné - ten, komu byla schránka zřízena, definují rozsah přístupů a určuje úkony pro pověřenou osobu a administrátora,

pověřené - spravují pouze přidělené kompetence,

administrátor - konfigurace systému, nastavování práv dalším uživatelům,

Znovu si dovoluji připomenout, že přístup nemá ani správce, ani provozovatel DS, pokud se nejedná o jejich schránku.

CENA

Datová schránka je zřízena zdarma, zpoplatněny jsou však některé služby. Pro velké organizace jsou zde však velké finanční náklady na úpravu softwarového vybavení, úpravu spisových služeb. Vedoucí odboru informatiky krajského úřadu Vysočiny - Petr Pavlinec vyčíslil například náklady se zaváděním datových schránek takto: "Asi největším nákladem byla úprava softwaru spisové služby, náklady na dovybavení spisových služeb u příspěvkových organizací a úprava spisové služby pro krajský úřad byly celkem asi milion korun."[11]

Dotace na zřízení DS nejsou poskytovány, pouze z fondů EU je možno získat peníze s 15% dofinancováním pro zřízení a vybavení s poskytováním služeb Czech POINTU.

SLUŽBY

Datové schránky poskytují uživatelů i doplňující služby, které nahrazují některé omezené funkčnosti systému. Jedná se o služby:

poskytované zdarma:

SMS - upozornění  na doručení zprávy. Zpoplatněné, cena 3 Kč za SMS.

placené služby:

DATOVÝ TREZOR - umožňuje uložení dokumentů na delší období, protože z DS jsou zprávy po 90 dnech smazány. Aktivace možná pouze na Czech POINT. Služba je nabízena ve třech variantách dle kapacit trezorů.

BEZPEČNÝ KLÍČ - je zde možnost zřídit přes Českou poštu, s. p. jak komerční, nebo kvalifikovaný certifikát, který je uložen na Token USB, který má vlastní PIN a PUK. PIN je kód pro přístup, PUK je kódem pro zablokování Tokenu. I tato služba je nabízena jako kompletní balíček v několika úrovních (KOMPLET, přístupový, podpisový). Bližší informace, včetně cen naleznete na:  http://www.datoveschranky.info/aditivni-sluzby/.

BEZPEČNOST, PLATFORMY

BEZPEČNOST

Systém má atestaci jako informační systém veřejné správy dle zákon 365/2005 Sb.. Před vlastním spuštěním proběhl v červnu 2009 renomovaný audit, který bude znovu každoročně hodnocen.

Provozovatel pro vyšší bezpečnost při práci v datových schránkách doporučuje[12]použít legálního operačního systému, použití zabezpečovacích certifikátů, pravidelně aktualizovat antivirové programy, nepoužívat během přístupu do DS programy typu ICQ, SKYPE atd. které stahují obsah i z neprověřených stránek, datové schránky vždy otevírat jako nové okno prohlížeče. Všechny ostatní okna musí být zavřené. Používat bezpečné připojení.

Co se bezpečnosti týče, je tu i velká kritika systému. Týká se hlavně zabezpečení přístupu do systému pouze pomocí hesla nebo certifikátů. Odborníkům přijde tato úroveň velmi nízká. Provozovatel na tuto výtku reaguje zdůvodněním, že byl tento způsob zvolen proto, aby nebyly moc vysoké náklady. Po 5 neúspěšných přihlášeních se schránka na hodinu zablokuje, stačí to však?

PLATFORMY

Platforma (informatika) [1]- skupina technických prostředků v informatice a výpočetní technice, které mluvčí (obecně producent softwarových řešení) používá nebo nabízí jako základ pro další vývoj.

Proč je nutné vytvářet pro ISDS platformy? Je tedy něco v systému, co chybí uživatelům pro plnohodnotnou práci se systémem? Například již výše zmíněný kraj Vysočina má 21 odborů[14]. Není proto z hlediska fungování organizace možno, aby byl  přístup zřízen pro hejtmana kraje, který samozřejmě bude pravidelně schránku vybírat, třídit a rozesílat kompetentním osobám. Je tedy možno delegovat pověřené osoby a administrátory s přístupem do schránky. Ale každý musí mít svého zástupce (nemoc, dovolené) a v tomto případě se již bavíme o více než 40 osobách, které mohou schránku spravovat. Vzhledem k překrývajícím se kompetencím některých odborů (např. controlling, účtárna, personální oddělení) je velmi těžké poté řídit správný tok dokumentů organizací (tzn. workflow). Masarykova univerzita v Brně[15] má 4 737 zaměstnanců a spravuje agendu pro 43 518 studentů. Předpokládat tedy, že bude rektor spravovat schránku je naprosto nereálná. Tyto organizace však již mají nastavenu funkčnost spisové služby, která tok dokumentů v organizaci zajišťuje. Jak jsem již výše uvedla, je proto pro velké firmy a instituce velmi důležité spisové služby, e-podatelny atd. na systém datových schránek napojit, a to ne pouze systémem pověřených osob.

Co tedy vlastně datovým schránkám z pohledu uživatele chybí:

Musí řešit dlouhodobé uložení dokumentů, ty ze schránky po 90 dnech mizí nebo musíte využít službu trezor. Máte pouze jednu DS a je potřeba zajistit, aby se dokument dostal do správných rukou. Platformy umožňují automatické třídění podle odesílatele, např. dokumenty ze Správy sociálního zabezpečení předávat vždy na personální oddělení atd, nebo může pracovník spisovny třídit dokumenty manuálně. V aplikaci DS nemůžete nastavit různé úrovně přístupů uživatelů k jednotlivým dodavatelům, sledovat v jakém stavu je dokument rozpracován v rámci instituce atd.

Na napojení platformy na systém DS se podíváme na příkladu systému SAFE DS, který na INFORUM 2009 propagoval Jan Mottl. Ten umožňuje např. i automatické hlídání termínů u doručeného dokumentu, generování kontrolních sestav a nabízí technologii pro zajištění hromadného podpisu. [16]

Napojení nástavbových služeb na systém DS vypadá v SAFE DS následovně:

 

Obr. č. 6. Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE DS[17]

Tvůrci platforem pro DS nabízí více méně níže uvedené služby, podle kterých pak uživatel DS volí dodavatelskou firmu: neomezený počet datových schránek, ukládání zpráv do lokálního archivu, podpora pro práci více uživatelů, možnost tvorby vlastního adresáře, automatické stahování nových zpráv, notifikace o nových zprávách, vysoká úroveň zabezpečení, historie doručování, práce s koncepty,  informace o stavu zprávy, centrální SQL databáze, workflow pro zpracování zprávy - tzn. můžete si namodelovat interní proces zpracování dokumentu, eskalace a notifikace dokumentu, podpora certifikátů typu spisová služba/hostovaná spisová služba.

RIZIKA PROJEKTU, AKTUÁLNÍ POTÍŽE, PLÁNY

Největším rizikem projektu je množství aktivovaných schránek. Na základě informací MV ČR - tiskového odboru, paní Jany Malíkové, je stav k 16. 10. 2009 následující:[18]

Datové schránky zřízené k 16. říjnu 2009:

Ze zákona se zřizuje celkem 349 142 datových schránek, z tohoto počtu náleží:

 • 7987 orgánů veřejné moci, včetně 448 notářů;124 exekutorů;
 • 341 155 právnických osob.

Na žádost bylo doposud zřízeno celkem 14 657, z toho:

 • 8 369 fyzických osob;
 • 2 787 podnikajících fyzických osob;
 • 3 314 insolvenčních správců;
 • 187 právnických osob. 

Z uvedeného počtu bylo doposud aktivováno celkem 54 707 datových schránek, z toho:

 • 4 810 fyzických osob;
 • 1 481 podnikajících fyzických osob;
 • 865 orgánů veřejné moci (z celkového počtu 7 415 datových schránek orgánů veřejné moci vyjma exekutorů a notářů);
 • 39 notářů;
 • 15 exekutorů;
 • 47 214 právnických osob;
 • 283 insolvenčních správců.

Celkem tedy bylo zřízeno 363 799 schránek a k 16. 10. 2009 bylo aktivováno pouze 57 707. To znamená, že 309 092 schránek k tomuto datu není stále aktivováno.

Orgánům veřejné moci i právnickým osobám, které se do 1. 11. 2009 do systému nepřihlásí a nevyužijí tak čtyřměsíční přechodné období, které má zajistit plynulý přechod start systému, je aktivována k 1. 11. 2009 schránka automaticky, a pošta do nich začne doručovat zprávy, kterou jsou 10. dnem považovány za doručené. To vše bez ohledu na to, zdali byla aktivace schránky provedena uživatelem či proběhla 1. 11. 2009 automaticky.

Již nyní se ozývají uživatelé s tím, že aktivaci schránky nejsou schopni zvládnout. Podle státní správy byl krátký termín pro přípravu, někteří také nejsou dostatečně informovaní o možnostech systému a jeho výhodách. Vzhledem k tomu, že aktivace schránky trvá cca 5 minut, informace o projektu jsou poskytovány zájemcům v dostatečné míře, na zapojení DS do spisových služeb měli orgány 4 měsíce, jeví se mi tento důvod spíše jako výmluva uživatelů, kteří si tuto problematiku nechali na poslední chvíli.

Někteří uživatelé DS ale podle iDNES.cz [20]  přihlašovací údaje vůbec neobdrželi. K 6. 10. 2009 se 50 tisíc zásilek s přihlašovacími údaji poště vrátilo a dalších cca 128 tisíc leží nevyzvednuto na poště. Podle ředitele sekce rozvoje služeb a eGovermentu České pošty, Petra Stieglera, je to tím, že se zásilky zasílají na trvalé bydliště statutárních zástupců. Problémem je zřejmě neaktuální obchodní rejstřík, kde pošta čerpala údaje pro zasílání. Samostatnou kapitolu pak tvoří problematika soudů. Dle informací iDNES.cz [21] z  6. 10. 2009 mají soudy potíže se zprovozněním vnitřního systému datových schránek. Jsou schopné obsílku zaslat, ale pouze stylem skenování papírového dopisu. A to i v obráceném směru komunikace, doručené zprávy do datové schránky musí tisknout a předat příslušnému úředníkovi. Soudy proto vyvíjejí vlastní program pro spisovou službu a tvrdí, že Ministerstvo vnitra upozorňovali na to, že jim nechali extrémně krátký čas. Řeší také problematiku zasílání vícečetných dokumentů, které budou muset posílat po jednom.

Na tuto problematiku upozorňuje také Exekutorská komora[22], protože některé soudy doposud nespustili ani zkušební provoz, a proto by mohla váznout komunikace exekutorů se soudy. Exekutoři jsou na soudech existenčně závislí, bez jejich informacích o exekucích nejsou schopni pracovat.  

Jiří Peterka[23] také dále upozorňuje na nedořešenou problematiku interních a externích podpisů. Tzn. zdali je nutno mít podpis přímo v dokumentu nebo stačí podepsat samostatný soubor. Czech POINTY jsou nastaveny pouze na interní podpisy. Externí podpis nedokáží zpracovat. Podle Peterky jsou pouze dvě možnosti, jak to upravit: novelou připouštět pouze interní nebo nastavit systém ISDS tak, aby uměl zpracovat i externí.

Bude mít na dokončení projektu vliv odvolání Zdeňka Zajíčka, z čehož se stala politická událost? Jako „kůň" ODS  pracoval na projektu s Ivanem Langerem, minulým minstrem vnitra. Nový ministr, Martin Pecina, chce v oblasti eGovernmentu šetřit. Zredukoval pravomoci pana Zajíčka, který poté odstoupil. Tuto oblast po něm převzal Richard Nouza. Jiří Peterka[24] upozorňuje, že tato zpolitizovaná událost má pravděpodobně jednoduchou zápletku. Stalo se to měsíc před ostrým startem a podle něj je to ideální na to, že v případě úspěchu se budou hřát jiní a v případě neúspěchu to není až tak dlouhá doba na to, připomenout, kdo za projektem stál. Další otázkou je, co se stane, až České poště, s. p. skončí monopol na poštovní licenci.

V tuto chvíli není možno projekt bohužel hodnotit. Můžeme pouze čekat, co přinese. Tak se podíváme, co nám systém plánuje za novinky. Pošta do budoucna plánuje zřídit hybridní pošty, kdy bude moc z datové schránky poslat dokument i příjemci, který DS nemá. Pošta zajistí tisk, ověření a zašle. Samozřejmě i obráceně.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K 19. 11. 2009

Výše uvedená práce byla vypracována k 23. 10. 2009. Připojuji proto do textu, také informace, které se mi podařilo získat až po tomto datu.

1. Odpověď na dotaz položený MV ČR

From: Markéta Plotová
Date: Wed, 18 Nov 2009 15:52:22 +0100
To: "179746@mail.muni.cz" <179746@mail.muni.cz>
Subject: datové schránky

Dobrý den,

Odpovídám na Váš dotaz: Marketingové aktivity: ČP 25 mil., MV 25 mil. (z toho 85% z evropských fondů), Provoz ISDS: paušál 15 milionů měsíčně MV -> ČP

Poplatky za zprávy jsou hrazeny z prostředků všeobecné pokladní správy. Cena za jednu přenesenou zprávu se bude snižovat podle množství přenesených zpráv. Počáteční cena ze jednu transakci je 17,90 Kč vč. DPH.

S pozdravem

Tým DS

2. Provoz DS k 19. 11. 2009

Ministerstvo vnitra uspořádalo 18. 11. 2009 tiskovou konferenci, která měla zhodnotit současný stav a provoz datových schránek[25].  Objevují se firmy, které se vydávají za oficiální provozovatele webových stránek a napodobují přístupový portál ke schránkám. Objevují se tedy útoky ve stylu phishingu. Byla vytvořena nová stránka pro přístup do schánky: http://www.mojedatovaschranka.cz/. Občané nemají používat http://www.datoveschranky.info/.

Podle informací, které uvádí ekonomika.idnes.cz byl projekt po 14 dnech fungování zhodnocen takto[26]:

Denně projde systémem datových schránek kolem 60 000 datových zpráv. Celkem uživatelé odeslali 465 764 datových zpráv. Do neděle 15. listopadu bylo 89 % zpráv doručeno přihlášením uživatele do systému. Jen 5 % zpráv odeslaných v daném dni si uživatelé do 10 dnů od odeslání ze své datové schránky nevyzvednou.

Justice stále pracuje s dokumenty jak v elektronické, tak papírové formě, tzn. dokumenty se stále tisknou. Objevil se i problém s možností zasílat zprávou více dokumentů, což není možné a soudy je pak musí posílat jak jednotlivé zprávy. Je otázkou, jestli se z tohoto dočasného papírového řešení nestane bohužel dlouhodobý standard, který práci jenom navýšil.         

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

ASI.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: http://www.asi.cz/Podpora/Odborn%C3%A9%C4%8Dl%C3%A1nkyzesv%C4%9BtaIT/tabid/54/articleType/ArticleView/articleId/58/Overovani-dokumentu-bude-rychlejsi.aspx.

CT 24 [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz:8001/ekonomika/47008-konec-dopisu-s-pruhem-prichazeji....

Datové schránky [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach-text>. 

Datové schránky [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.datoveschranky.info/clanek/125/>.

Datové schránky nefungují všude, upozorňují exekutoři. ČT 24 [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/ekonomika/68548-datove-schranky-nefunguji-vsude-upozo....

Ekonomika iDNES.cz [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: http://ekonomika.idnes.cz/vnitro-se-chysta-na-podvodniky-kteri-chteji-vybirat-cizi-datove-schranky-1lt-/ekonomika.asp?c=A091118_154434_domaci_taj.

EPUSA : e-portál územních samospráv [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: http://www.epusa.cz/index.php?zalozky=struktura&id_subjekt=731&kraj=108&jazyk=cz.

GORDIC [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.gordic.cz/portal/Produkty/GORDICsupsupGINISsupsup/Spisov%C3%A....

JIŘÍ, Peterka. Stalo se: Před 40 lety to všechno začalo. Earchiv.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-19]. Dostupný z WWW: <www.earchiv.cz/b09/b0907001.php3>.

Lupa [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-bez-razitka-to-nepujde/.

Masarykova univerzita v Brně [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.muni.cz/general/statistics>.

Microsoft umožní pracovat s datovými schránkami pod Outlookem a Sharepointem. ITBIZ [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.itbiz.cz/microsoft-datove-schranky>.

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/postup-pri-vyrizovani-pisemnosti-organem-verej....

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifik....

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2009 [cit. 2009-10-16]. Dostupný z WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/martin-pecina-vyzval-cleny-vlady-aby-dohledli-na-zpristupneni-datovych-schranek.aspx.

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online] 2009 [cit. 2009-10-11]. Dostupný z WWW: www.mvcr.cz/.../datove-schranky-prezentace-namestka-z-zajicka.aspx.

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: http://www.mvcr.cz/fotogalerie/datove-schranky-ostry-provoz.aspx.

MojeSchránka.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.mojeschranka.cz/>.

MOTTL, Jan. Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE DS. In Inforum 2009[s.l.] : [s.n.], 2009. s. 23. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/104/>.

Sagit [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08300&cd=76&typ=r>.

Sagit [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=167&typ=r&zdroj=../_anotace/sb09194a.

SHAV servis [online]. 2009 [cit. 2009-10-20]. Dostupný z WWW: http://www.shav.cz/index.php?idh=5&idv=46&idc=97.

SMETANA, Jiří. Datovým schránkám hrozí kolaps, jejich start nejde odložit. IDNES.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-06]. Dostupný z WWW: http://ekonomika.idnes.cz/datovym-schrankam-hrozi-kolaps-jejich-start-nejde-odlozit-pac-/ekonomika.asp?c=A091005_214908_ekonomika_abr.

Wikipedia [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Platforma_(informatika)>.[1] Datové schránky [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach-text>.

[2] Sagit [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08300&cd=76&typ=r>.

[3] SHAV servis [online]. 2009 [cit. 2009-10-20]. Dostupný z WWW: http://www.shav.cz/index.php?idh=5&idv=46&idc=97.

[4] veškeré zde uvedené ceny jsou čerpány z ceníku ČP, s.p. ke dni 22. 10. 2009, který naleznete na: http://www.cpost.cz/cz/nastroje/spocitejte-si-cenu-postovneho-id353/

[5] CT 24 [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz:8001/ekonomika/47008-konec-dopisu-s-pruhem-richazeji-....

[6] Sagit [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08300&cd=76&typ=r>.

[7] MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifik....

[8] Lupa [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-bez-razitka-to-nepujde/>.

[9] ASI.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: http://www.asi.cz/Podpora/Odborn%C3%A9%C4%8Dl%C3%A1nkyzesv%C4%9BtaIT/tabid/54/articleType/ArticleView/articleId/58/Overovani-dokumentu-bude-rychlejsi.aspx.

[10] SMETANA, Jiří. Datovým schránkám hrozí kolaps, jejich start nejde odložit.

iDNES.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-06]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/datovym-schrankam-hrozi-kolaps-jejich-start-ne...

[11] Jihlavský deník.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-26]. Dostupný z WWW: <http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/20090727_datove_schranky.html>.

[12] Datové schránky [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.datoveschranky.info/clanek/125/>.

[13] Wikipedia [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Platforma_(informatika)>.

[14] EPUSA : e-portál územních samospráv [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.epusa.cz/index.php?zalozky=struktura&id_subjekt=731&kraj=108&....

[15] Masarykova univerzita v Brně [online]. 2009 [cit. 2009-10-22]. Dostupný z WWW: <http://www.muni.cz/general/statistics>.

[16] MOTTL, Jan. Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE DS. In INFORUM 2009. [s.l.] : [s.n.], 2009. s. 23. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/104/>.

[17] Tamtéž.

[18] MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2009 [cit. 2009-10-16]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/martin-pecina-vyzval-cleny-vlady-aby-dohledli-....

[19] MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2009 [cit. 2009-10-16]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/martin-pecina-vyzval-cleny-vlady-aby-dohledli-....

[20] SMETANA, Jiří. Datovým schránkám hrozí kolaps, jejich start nejde odložit. IDNES.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-06]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/datovym-schrankam-hrozi-kolaps-jejich-start-ne....

[21] SMETANA, Jiří. Datovým schránkám hrozí kolaps, jejich start nejde odložit. IDNES.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-06]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/datovym-schrankam-hrozi-kolaps-jejich-start-ne....

[22] Datové schránky nefungují všude, upozorňují exekutoři. ČT 24 [online]. 2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/ekonomika/68548-datove-schranky-nefunguji-vsude-upozo....

[23] JIŘÍ, Peterka. Stalo se: Před 40 lety to všechno začalo. Earchiv.cz [online]. 2009 [cit. 2009-10-19]. Dostupný z WWW: <www.earchiv.cz/b09/b0907001.php3>.

[24] Tamtéž.

[25] MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/fotogalerie/datove-schranky-ostry-provoz.aspx>.

[26] Ekonomika iDNES.cz [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/vnitro-se-chysta-na-podvodniky-kteri-chteji-vy....

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback