Desk research: LILIPUT (Lidé, literatura, putování)

Projekt Liliput (lidé, literatura, putování) má za cíl šířit turistiku mezi čtenáře a čtenářství mezi turisty. Aby tento cíl mohl být správně uchopen již od začátku, bylo potřeba metodou zvanou výzkum od stolu prozkoumat a úžeji definovat některé kritické oblasti jako je cílová skupina, podobná řešení v zahraničí i v ČR, ale také zmapování konkurence a možných partnerů.

Cílová skupina

V tomto projektu jsme mohli cílovou skupinu pojmout zeširoka, protože do ní spadají všichni lidé, kteří rádi čtou nebo cestují. Primárně jsme zvolili studenty Masarykovy univerzity, a to z toho důvodu, abychom oslovili mladou generaci, prostřednictvím které by bylo možné uvést literární turistiku do praxe. Zároveň předpokládanou charakteristikou této cílové skupiny je potřeba vzdělávat se, cestovat, kulturně žít a začleňovat se do komunit.
Celkový počet studentů Masarykovy univerzity je 43 556 (údaje platné ke dni 20. 10. 2012).  Následující grafy zobrazují sociodemografické charakteristiky studentů rozdělené podle pohlaví, formy studia a studijních programů. V tabulce jsou vždy uvedena konkrétní čísla, v grafu jsou znázorněna procenta. Po nich následuje specifikace cílové skupiny podle fakult, zmínka o snížení finální velikosti cílové skupiny kvůli studiu v zahraničí a nakonec dva výzkumy na volnočasové aktivity a motivace VŠ studentů k cestování.

Rozdělení studentů podle pohlaví

Podle výzkumu, který byl uskutečněný v roce 2010 a který je společným projektem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní knihovny ČR, více knih přečtou ženy, kde rozdíl mezi ženami a muži je znatelný především v četbě beletrie (78 % žen oproti 57 % mužů).  Z tohoto důvodu vnímáme převažující množství studentek na Masarykově univerzitě pozitivně, protože předpokládáme vyšší zájem i o literární výlety.

Rozdělení studentů podle formy studia

 

Obecně se lze domnívat, že kombinované studium je určeno především pro pracující, rodiče na rodičovské dovolené a jinak zaměstnané (zaneprázdněné) studenty. Proto se předpokládá, že tito studenti budou mít méně volného času, který by mohli strávit literárními výlety.

Rozdělení studentů podle fakult

Masarykova univerzita má 9 fakult. Očekáváme, že vyšší zájem o literární stezky bude především z fakult s humanitním zaměřením jako je filozofická, sociálních studií a pedagogická. To z důvodů, že se na těchto fakultách hodně pracuje s přehledy beletrií, dějinami literatury a pedagogikou. Všechny tyto aspekty se dotýkají našeho projektu. Postupně chceme literární stezky cílit na všechny fakulty MU, ale jako stěžejní považujeme právě tyto tři zmíněné.
V celkovém souhrnu má MU následující počet studentů v jednotlivých studijních programech.


Filozofická fakulta má 10 681 studentů ve veškerém řádném diplomovém studiu, z toho 6 484 v bakalářských studijních programech a 3 390 v magisterských studijních programech.
Fakulta sociálních studií má 4 264 studentů v řádném diplomovém studiu, z toho 2 348 v bakalářských studijních programech a 1 646 v magisterských studijních programech.
Pedagogická fakulta má 6 818 studentů ve veškerém řádném diplomovém studiu, z toho 4 156 v bakalářských studijních programech a 2 483 v magisterských studijních programech.
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že jsme si také vybrali fakulty s nejvyššími počty studentů, můžeme tedy vyvodit, že získáme dostatečný vzorek cílové skupiny pro náš projekt.

Studenti na Erasmu

Faktor, který pravděpodobně ovlivní velikost cílové skupiny, je studium v zahraničí. V roce 2011 vycestovalo 1 847  studentů do jiné země v rámci mezinárodního vzdělávacího programu. Lze předpokládat, že tento rok vycestuje podobné množství studentů. Z toho vyplývá, že studenti, kteří odcestují, snižují velikost cílové skupiny.

Volnočasové aktivity studentů

Studenti svůj volný čas tráví různými způsoby, což můžeme soudit i na základě vlastních zkušeností. Z realizovaného dotazníkového šetření Pavlíny Hlaváčové, která shromáždila data od celkem 195 respondentů, pro příklad uvádíme níže ty nejvíce populární. V tabulce jsou zvýrazněny aktivity, které jsou stěžejní pro náš projekt. Zejména se jedná o četbu knih (130 respondentů) a procházky v přírodě (128 respondentů).Dále studentka ve své práci uvádí i čas strávený danými aktivitami. Četbě knih se studenti věnují 3,4 h týdně. Procházkami v přírodě stráví studenti průměrně 5 h týdně.
V oblíbenosti volnočasových aktivit vede setkávání s přáteli, tuto možnost volí 59% respondentů. Námi sledované činnosti jsou umístěné na čtvrtém a pátém místě. Procházky a výlety v přírodě volilo 72 respondentů a četbu knih 68 respondentů. Ze zkoumaného vzorku by tedy minimálně třetinu respondentů mohl oslovit náš projekt.

Předpokládáme, že studenti mají více času na cestování během celého roku než ostatní občané. Pro nás je důležitá především jejich motivace k cestování, a protože jsme v této oblasti žádný český výzkum nenašli, inspirovali jsme se zahraničním výzkumem College student travel: A revised model of push motives  od Kakyom Kim. Celkový počet respondentů bylo 484 studentů. Zkoumány byly následující faktory motivace - znalost, sport, dobrodružství, relax, životní styl, cestovní vychloubání a rodina. Největší motivací respondentů pro cestování byla touha po poznání (znalost) a to pro 118 studentů. Jako druhá motivace byl volen relax, pro který hlasovalo 100 respondentů.

Výzkumy, které by se přímo týkaly kombinace cestování a literatury, jsme v dostupných zdrojích zatím nenašli. Je zde tedy prostor pro uskutečnění dotazníkového šetření v této nezmapované oblasti.

Podobná řešení v zahraničí

Na tomto místě jsou uvedeny zahraniční projekty, které jsou tematicky blízké našemu
zaměření.

Literary Traveler - http://www.literarytraveler.com/
Jde o projekt, který funguje již řadu let. Založili ho v roce 1998 Francis a Linda McGovern. Na jejich webu jsou pravidelně vystavovány nové články, tipy na výlety, reportáže. Francis McGovern o projektu říká:

"We hope that when people read a book, and then visit Literary Traveler to learn about the author, and the places they lived and traveled - they become inspired to read and travel more, and maybe they even start writing themselves. They start exploring their literary imagination - they become part of what they have read and it is always with them."

V našem uskutečňovaném projektu bychom se mohli inspirovat tím, že bychom na webu mohli kromě samotných materiálů vystavovat i články a reportáže z výletů. Reportáže by nutně nemuseli vytvářet členové týmů, ale mohl by být požádán někdo z účastníků výletu. Samozřejmě by byl motivován příslušnou odměnou.

Literary Tourist - http://literarytourist.com/
Literary Tourist je projekt z USA. Jde o databázi, která obsahuje místa týkající se spisovatelů, knihkupectví, knihoven a dalších míst svázaných s literaturou. Poskytuje návštěvníkovi vyhledávání v této databázi podle zvolené destinace. Zde uveřejňované materiály jsou dostupné všem, pouze detailnější informace jsou pro platící členy. Stránky obsahují i literárně-turistický blog.
Inspirací našemu projektu by mohlo být uvedení tipů na okolní místa, která by výletníky mohla také zajímat především tedy knihovny, knihkupectví a antikvariáty.

Google Lit Trips - http://www.googlelittrips.org/
Tento projekt je velmi specifický tím, že umožňuje virtuální literární toulky. Jedná se tedy sice o reálná místa, ale při jejich návštěvě se nemusíte vůbec hnout z místnosti. Na stránkách, které samy o sobě za moc nestojí, jsou dostupné ke stažení soubory s nahranou trasou výletu. Tento soubor se nahraje do Google Earth a načtou se tak doprovodné texty a fotografie ke zmiňovaným místům.
Do budoucna bychom mohli zkusit kromě plánovaných materiálů ve formě .pdf vytvořit i nějakou trasu virtuální. Daly by se zde i dobře využít fotografie, které budeme pořizovat při plánování tras a jejich zpracování.

Literary Tourism Wales - http://www.literaturewales.org/home/
Literární toulky krajinou Walesu jsou jedním z projektů organizace Literatura Wales. Literatura Wales je národní společností pro rozvoj literatury ve Walesu. Tento projekt nabízí literární výlety po stopách jednotlivých autorů. Organizovány jsou jak pěší, tak i vyhlídkové výlety autobusem. Jednotlivé trasy jsou zpracované do formy souboru .pdf, kde je i mapka.
Svojí formou je tento projekt velmi podobný našemu záměru. Proto nám může posloužit jako dobrá inspirace i ve zpracování .pdf souborů.


Writers Plaques - http://www.writersplaques.org/
Literary Tourism Wales obsahuje i menší dílčí projekt, památníky spisovatelů. Jde o interaktivní mapu s vyznačenými pamětními deskami spisovatelů.

KZN Literary Tourism - http://www.literarytourism.co.za/
Velmi povedený projekt uskutečňovaný v Durbanu, v Jižní Africe. Snaží se o podporu literární turistiky, poskytuje informace o místech zmiňovaných v knihách, ale i místech, kde žili a tvořili autoři. Zpracované materiály jsou volně dostupné ve formě .pdf souborů. Dále zde jsou k poslechnutí i namluvené podcasty k tématu.
V rámci našeho projektu bychom mohli zvážit, zda v budoucnu nenamluvit i nějaké podcasty, ale momentálně se chceme soustředit na uskutečňování výletů, které budou s živým průvodcem. Případně bychom mohli zkusit namluvit nějakou ukázku z knihy autora nebo jen nějakou příhodu z jeho života a tím se pokusit zaujmout návštěvníky na webu, aby se poté zúčastnili výletu.

Podobná řešení v ČR

Nabídka naučných stezek v ČR je poměrně vysoká. Existují stezky vinařské, pivní, koňské, drážní a také literární.
V České republice se najde další řada akcí, které jsou zaměřené na literaturu a výlety. Hlavně knihovny pořádají jednodenní výlety zejména pro základní školy. V tomto případě se jedná především o zábavnou, ale i vzdělávací formu pro žáky. Náš projekt se bude primárně soustředit na náročnější cílovou skupinu, tedy na vysokoškolské studenty.
Následuje výčet tematicky podobných projektů.

Literární toulky - http://toulky.wordpress.com/
Literární toulky jsou určeny zejména pro studenty bohemistiky FF MU. Organizovány jsou jak jednodenní, tak i vícedenní putování s literární tématikou. Toulky se pořádají už od roku 2010.
S tímto projektem jsme navázali spolupráci. Její formu ještě upřesňujeme. Inspirovali jsme se jejich pořádáním víkendových výletů, které bychom do naší nabídky postupně chtěli také zařadit. Zároveň nám už poskytli mnohé rady, co je vhodné v rámci samotného výletu využít a čeho je lepší se vyvarovat.

Brněnský architektonický manuál - http://www.bam.brno.cz/
Tento projekt vznikl v roce 2011 a je určen zejména pro lidi zajímající se o architekturu. Z názvu je zřejmé, že se jedná o zmapování města Brna. U každé stezky najde zájemce podrobný popis architektonických objektů a přidanou hodnotou je průvodce v audionahrávce.
Na tomto projektu se nám velmi líbilo jejich zpracování webu. Rádi bychom s BAM spolupracovali, jelikož se jedná o podobně zpracovaný  projekt, ale s odlišnou tematikou. Především bychom rádi získali know-how k tvorbě a plánování jednotlivých tras.

Lužánky - Středisko volného času -
http://www.luzanky.cz/proskoly/vyukoveprogramy/vyukoveprogramy.php
Středisko vytvořilo stezku mapující brněnské pověsti, která je určena především žákům základních škol.
Vzhledem k tomu, že  se jedná o jednu tematickou trasu, provázání na náš projekt není moc velké. Ovšem dalo by se uvažovat o jejích hlubším zpracování a případně i vystavení na našem webu. Vše tedy po projednání se Střediskem volného času Lužánky.

Vlastivědný klub Petra Bezruče - http://vkpb.sablony.quonia.cz/
Jedná se o občanské sdružení, které podporuje rozvoj turistiky a poznání vlastního kraje (Brno a okolí). Každý týden pořádají 3 vycházky po různých oblastech okolí Brna. Klub má stálé členy, ale stále nabírá i nováčky. Nedostatkem webové prezentace je, že u vycházek není žádný podrobný popis pro neznalé.

Literární toulky po Svitavsku - http://www.litoulkysy.cz/
Projekt vznikl za účelem zmapovat Svitavsko a jeho literární historii, která je v tomto kraji velmi bohatá. Zaměřen je na všechny zájemce o literaturu a cestování. Projekt běží od roku 2010, ale poslední aktualizace jsou z roku 2011, pro inspiraci nám může sloužit obsáhlý seznam českých autorů.

Pěší turistika (FSPS MU) -
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js11/turistika/web/index.htm
Projekt vznikl v rámci povinné tělesné výchovy. Nejedná se o literární stezky, ale trasy jsou dobře zpracované - mapa, výškový profil trasy, její popis a odkazy na zajímavosti. Projekt se soustředí na stejnou cílovou skupinu - studenty MU.

Praha město literatury - http://www.prahamestoliteratury.cz/cz/
Projekt mapující literární dějiny Prahy vznikl v roce 2010. Literární stezky jsou v Praze zobrazeny na chodnících. Na známých místech jsou na zemi úryvky z díla autora, který má nějaký vztah k dané lokalitě, a QR kód. Na webu projektu jsou u stezek také odkazy na katalog Městské knihovny v Praze, kde si mohou zájemci knihu půjčit, u vybraných knih je odkaz k jejímu stažení.
Inspirací nám budiž prolinkování zpracovaných knih do katalogu knihovny, kde by si zájemci knihu mohli vypůjčit.

Kudy z nudy - http://www.kudyznudy.cz/
Projekt vznikl pod záštitou CzechTourism na podporu cestovního ruchu v ČR. Na portálu nalezne uživatel obsáhlý výběr výletů, které lze vyhledávat podle různých kritérií. Nejedná se pouze o výlety, v nabídce jsou i různé kulturní akce, přehled restauračních a ubytovacích zařízení dle regionů a tipy na zajímavé výlety.

Turistika.cz - http://www.turistika.cz/
Portál vznikl v roce 2007 a je místem, kde zájemce o turistiku nalezne vše potřebné. Uživatelé se mohou zaregistrovat a sdílet své zážitky a zkušenosti s ostatními. Nachází se zde nabídka zájezdů a výletů podle regionů, přehledy ubytovacích zařízení, akcí a také rozsáhlá fotogalerie od uživatelů. K portálu je připojen e-shop nabízející sportovní vybavení.
V našem projektu plánujeme zavedení možnosti komentovat danou trasu a sdílet tak své zážitky jako je možné na tomto portálu.

CK Neužil - http://www.aktivreisen-boehmen.de/de/homepage
Cestovní kancelář nabízí zážitkové sportovní zájezdy především pro německou klientelu. Zaměřuje se na čtyři hlavní oblasti - cyklistika, běžecké lyžování, sjíždění řeky Otavy a cesty na přání.
V budoucnu bychom případně zvažovali překlad naší nabídky výletů do němčiny a s CK Neužil bychom se mohli dohodnout na spolupráci. My bychom dodali kvalitně zpracovaný obsah trasy  a CK Neužil svou neměckou klientelu.

Zmapování konkurence

Největší konkurencí jsou především výše uvedené projekty, a to díky jejich podobnosti v zaměření na cestování se specifickou tématikou. Mezi konkurenty lze dále zahrnout i jiné formy volnočasových aktivit, které jsou v současnosti populární a nabízí turistické, kulturní i jiné  vyžití.

Literární toulky

Tento projekt je konkurencí hlavně díky místu působení, stejnému zaměření a podobné cílové skupině. Po setkání s nimi jsme zjistili, že pořádají výlety pouze 2x do roka, a tak se domníváme, že spíše, než aby hrozilo riziko konkurence, se budeme vzájemně doplňovat.

Z pohledu cílové skupiny můžeme mezi konkurenty řadit jakékoli subjekty, které nabízejí různorodé volnočasové aktivity. Několik příkladů:

Ahoj Brno

Webový portál zaměřen na poskytování informací o dění v Brně. Akce jsou řazeny do mnoha kategorií, podle kterých si každý vybere to, co jej láká. Návštěvník má k dispozici výběr z mnoha oblastí: sport, kultura, turistika, restaurační zařízení a další.

Akce.cz

Obdobný portál jako Ahoj Brno, který vybírá a nabízí volnočasové aktivity.

Tyto dva projekty jsou nám podobné především v tipech na výlet na webu. Lišit se budeme zaměřením výletů, předpokládáme tedy, že zájemci o literární turistiku vyhledají spíše naši nabídku. Počítáme ale s rizikem, že uživatelé dají přednost jim známým a osvědčeným portálům.

Nadační Fond studentů FF

„Nadační fond finančně podporuje vědecké, kulturní a publikační aktivity studentů FF MU a podílí se na pořádání akademických kulturně-společenských akcí."

Jako konkurenci shledáváme především nabídku studentům na trávení volného času, ale  pokud bychom navázali spolupráci, mohli bychom se tak dostat více do povědomí studentů.

Nostalgické a zvláštní vlaky

České dráhy nabízí program výletních vlaků. Jejich zaměření se prozatím liší, ale již byla realizována cesta nazvaná Top týden na Zlaté Stezce - Ecce Libris. Tento výlet se týkal prachatického kraje a spisovatelů. V Písku nastoupili spisovatelé, od Vodňan pak probíhala autogramiáda Michala Viewegha.
Do budoucna by se mohlo jednat o konkurenci v oblasti poskytování literárně zaměřených volnočasových aktivit.

Na trhu s literárním cestováním je však velká mezera, která se nabízí k zaplnění spíše formou partnerství a spolupráce než konkurenčním bojem. S tímto přístupem chceme vstoupit do odvětví i my. Zároveň se snažíme o vytvoření nových přístupů, které by nás odlišily od jiných konkurenčních projektů a staly se tak originálním a přitažlivým projektem.

Zmapování možných partnerů (zdrojů)

Partneři byli vybíráni podle několika hledisek, mezi která patří know-how daných subjektů, podobnost projektu a také možnost spolupráce, která již byla nebo snad bude navázána. Mezi partnery řadíme i KISK, neboť projektu Liliput poskytuje zázemí a finanční dotaci.

Rozjednaní partneři:

Rostislav Koryčánek, Brněnské architektonické stezky - http://www.bam.brno.cz
Autor a odborný garant projektu Brněnský architektonický manuál (BAM). Zpracované téma je sice odlišné, ale svou strukturou a náplní je podobné projektu Liliput. Působivé je webové řešení, kterým se náš projekt bude s největší pravděpodobností alespoň částečně inspirovat. Primárně je důležité předání zkušeností a know-how, například jakým způsobem byla zvolena první trasa, jak lidé z BAM postupovali, jaké odborníky ke zpracování vybrali a proč, s jakými problémy a riziky se potýkali. Pokud se jedná o spolupráci s nimi, záleželo by čistě na BAM, zda by jim projekt Liliput mohl být užitečný. Prozatím jim bude nabídnuto alespoň umístění odkazu na jejich projekt na webových stránkách Liliputu.

Hana Matulová, Tomáš Beránek, Literární toulky - http://www.toulky.wordpress.com
Jednou z klíčových aktivit projektu je i samotná realizace výletů. Proto je rozjednána spolupráce s lidmi z Literárních toulek, kteří v této oblasti fungují už několik let a mají tak mnoho zkušeností s pořádáním výletů. Tematicky se jedná o velmi podobné projekty. Podstatné je především jejich know-how a zkušenosti, na oplátku je přislíbeno vytvoření a uskutečnění výletu pro jejich studenty - bohemisty.

Jitka Bednářová, Literární toulky Brnem
Literární toulky Brnem (CJBC46) jsou předmětem vyučovaným na MU. Podobně jako ve výše zmíněných Literárních toulkách disponuje paní Bednářová know-how a zkušenostmi, které jsou pro projekt důležité už z toho důvodu, že se její předmět blíže dotýká Brna.

Chytrý Software - http://www.chytrysoftware.cz
Nedílnou součástí projektu je jeho prezentace prostřednictvím webových stránek, plakátů a dalších reklamních předmětů. Pro tuto klíčovou aktivitu bylo vybráno a navázáno partnerství s IT firmou z Ostravy, která bude pomáhat i se zviditelněním projektu.

Potenciální partneři:

Reisebüro Jaroslav Neužil (CK Neužil) - http://www.aktivreisen-boehmen.de
Tato cestovní kancelář je důležitá především v oblasti zážitkové turistiky. Opět se tedy jedná o získání know-how a zkušeností. Na oplátku by firmě mohla být nabídnuta tvorba výletu v oblasti literární turistiky pro jejich klientelu - německé turisty - a to v německé verzi.

Rádio R - http://www.radior.cz
Jedná se o studentské rádio, které spolupracuje mimo jiné se studentskými spolky. Jeho prostřednictvím je možné oslovit posluchače z řad studentů MU.

Online muni - http://www.online.muni.cz/ a Lemur - http://lemur.mu/
Jsou to dva studentské časopisy, které jsou k dispozici online a jsou schopni oslovit komunitu na Facebooku v řádu tisíců. Jedná se tedy o vysoký potenciál v šíření informací o našem projektu a výletech.

Turistické informační centrum Brno - http://www.ticbrno.cz
S organizací by byl vhodný kontakt především kvůli možnosti umístit naše propagační materiály v TIC a tím se dostat do povědomí většího počtu lidí, nejen studentům.

Michaela Hašková - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Knihovna pořádá lekce informačního vzdělávání pro studenty základních a středních škol v Hradci Králové. Pro své lekce vybírají významné osobnosti napříč tématy a obory. Vybráni byli Josef Čapek a Božena Němcová. Samotná akce probíhá pouze v rámci knihovny, ale může být inspirací pro projekt.

Klub českých turistů - z nich například KČT Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou -
http://sklobohemia.sluzby.cz/
Tento klub pořádá například akci Cestami Jaroslava Haška. Díky tomu by nám mohlo být poskytnuto cenné know-how jak v rámci zpracování materiálů, tak i pořádání výletů.

Památník písemnictví na Moravě - http://www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz
Instituce je vhodná k zařazení mezi partnery zejména kvůli stálé expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století. Nabízí tedy jakýsi ucelený přehled o autorech a také vydává publikace, které jsou zaměřeny na život a tvorbu těchto autorů.

Závěr

Projekt Liliput (lidé, literatura, putování) si díky výzkumu od stolu do začátku úžeji definoval primární cílovou skupinu studentů MU a to prozatím na humanitně zaměřené fakulty - filozofickou, sociálních studií a pedagogickou. Důvody jsou takové, že se na těchto fakultách hodně pracuje s přehledy beletrií, dějinami literatury a pedagogikou. Postupně chceme literární stezky cílit na všechny fakulty MU, ale jako stěžejní považujeme právě tyto tři zmíněné.
Při zmapování podobných řešení v zahraničí a ČR jsme zjistili, že projekty vždy pokrývají jednu z našich částí - buď webový portál s tipy na výlet nebo samotné realizování výletů - ale žádný z nich nenabízí komplexní řešení. Tudíž nemáme ani přímého konkurenta. Vzhledem k tomu, že v České republice projekt s náplní, jakou chce Liliput nabídnout, neexistuje, domníváme se, že s největší pravděpodobností tuto mezeru na trhu zaplníme.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback