Dilemata gatekeepera

Předkládaná esej se zabývá etickými otázkami digitálního kurátorství. Po krátkém představení této problematiky jsou rozebírány jednotlivé části procesu kurátorství s důrazem na netriviální problémy, které se mohou v průběhu vyskytnout. Autor také vztahuje digitální kurátorství na teorii gatekeepingu.

Některé etické aspekty kurátorství

Lester a Koehler široce definují kurátorství jako jednu z profesí, která je založena na získávání a uchovávání důležitých a hodnotných dokumentů pro stálé nebo terminované uložení a vystavení. Kurátoři mohou pracovat v muzeích, pro vládu, školy, firmy a jiné organizace. Jejich činnost tedy zahrnuje selekci, katalogizaci, analýzu, prezentaci a udržování artefaktů či sbírek pro jedince či veřejnost[1], často na základě modelů one-to-many a few-to-many.[2]

Z možných dopadů povolání kurátora jsou pro nás nejzajímavější situace, při nichž dochází právě k interakci s uživateli, zákazníky či kolegy. V textu se budeme věnovat některým dilematům, jimž musí kurátor čelit. Předpokládejme, že v budoucnu poroste důvěra a zároveň tlak na tuto profesi, ať už ze strany čím dál většího množství dat či větší odevzdanosti schopnostem a kredibilitě dané instituce/osoby.

Gatekeeping

Ačkoliv to nemusí být na první pohled patrné, kurátor hraje důležitou roli v přístupu k informacím, potažmo jejich nosičům. Jako mediátor a správce zastává fundamentální funkci gatekeepera, na němž dobrovolně či nedobrovolně[3] závisí jedinec, organizace či celá společnost. Cílem této práce je částečná reflexe etických voleb tohoto povolání.

Je podstatné si uvědomit, že se zmíněný pojem gatekeeping[4] týká všech dílčích procesů kurátorství. Než se začneme věnovat některým z nich, krátce si přibližme tuto teorii informační kontroly. Vznikla v 50. letech minulého století a v průběhu následujících 5 dekád byla adaptována a rozvinuta obory jako žurnalistika, sociologie, právo a mnoha dalšími. Novější pojetí pak integruje sítě (technologické, sociální, informační), entity závisející na gatekeeperovi, mocenské vztahy či informační alternativy.[5] Můžeme sledovat určitou signifikantní podobnost při porovnání definice kurátorství a gatekepingu.

Donohue, Tichenor a Olien definují gatekeeping jako proces, který zahrnuje nejen selekci, ale také všechny formy informační kontroly, která vyvstává v rozhodování ohledně kódování, formy, zobrazení, časování, blokování či reprízy komplexní informace či jejich částí.[6]

Obsah a výběr

Prvním aspektem, který se profese informačního kurátora dotýká, je erudovaná volba relevantního zdroje, obsahu a vhodné formy.[7] Toto rozhodnutí logicky determinuje veškeré další kroky a jejich úspěch a je nepopiratelně jednou z nejdůležitějších fází. Značný, ne-li základní podíl na určení těch pravých pramenů nese znalost cílové skupiny, jejích rysů, specifik a preferencí. Kurátor by však také měl vycházet ze svých zkušeností a znalosti dané problematiky a kontextu. Pro příklad, nevíme, jak se dnes populární a aktuální obsah bude jevit v budoucnu. Předpokládaná budoucí hodnota je totiž určující kritérium.[8] Svou roli také hrají datové limity. S tím je spojena velmi vysoká zodpovědnost a v některých případech i zachování pracovních míst či lidských životů (knowledge management, zdravotnická informatika). Musíme vzít také na vědomí možnost zneužití a právní úpravu selektovaných dokumentů. Zvláště v prostředí internetu, konkrétně databází a různých komerčních poskytovatelů, panuje složitá právní situace ohledně uchovávání.[9] Ve specifických případech bychom měli zachovat také jistou kulturně-politickou ohleduplnost.[10] V důsledku společenského i osobního dopadu by tato fáze měla být vykonávána zkušenými specialisty s praxí i teoretickým základem.  Výběrem vlastně dochází k formování a vedení komunity určitým směrem. Otázkou zůstává, kdo je ochoten vzít si tuto zodpovědnost plně na sebe?

Popis a kategorizace

Po výběru správných zdrojů následuje jejich začlenění do systému kurátorem. Samotný systém (organizační struktura, nefunkční či neexistující prostředí pro hendikepované) či způsob označení (metadata) může být potenciálním zdrojem problémů s nalezitelností dokumentů i samotnými správci. Dochází k situacím, kdy sice disponujeme kvalitním obsahem, který je však nedostupný ze záměrných (embargo, vzdělávací plány, úmyslná diskriminace) nebo nezáměrných důvodů (chyba v popisu).[11] I v této situaci stojíme jako kurátoři u pomyslné brány, ovlivňujíc informační chování uživatelů či osob, na naší činnosti závislých.

Uchování a zpřístupnění

S touto částí procesu je také spojena udržitelnost (sustainability). Správnou či mylnou volbou formátu a nosiče ovlivňujeme potenciální využití dokumentu. Preference určitého formátu může některé uživatele znevýhodnit, udržování podpory více platforem je zase technicky a časově náročné. V této technologicky turbulentní době je skoro nemožné věřit v dominanci a absolutní spolehlivost právě jednoho nosiče.[12] Další palčivé otázky se týkají možných ztrát dat při jejich transformaci (dilema mezi emulací a migrací) a problému zachování autenticity pro příští generace, nebo zajištění nejlepší kvality, hlavně u digitálních dokumentů a jejich nosičů.[13]

Zpřístupňováním pak myslíme prezentaci, ideálně ve správný čas, na správném místě, pomocí vhodných kanálů. Další faktorem ovlivňujícím selekci je míra svobody manipulace uživatelů s našimi archivy a záznamy v nich uloženými. V některých případech zde zastává kurátor pouze funkci odborného dohledu a případného doporučení zdrojů. Jindy figuruje jako hlavní činitel a autorita, určující finální podobu obsahu, který bude zpřístupněn.

Ostatní aktivity

Mezi další neméně podstatné aktivity spojené s informačním kurátorstvím patří propagace sbírek, mezioborová a interinstitucionální spolupráce či neustálé sledování trendů a aktualit v daném oboru i v kurátorství samotném.

Závěr

Výše probíraná problematika si neklade za cíl kompletní popis práce či pole působnosti informačního či digitálního kurátora. Operujeme zde pouze s možnými problémy, které vznikají a nejsou jednostranně řešitelné ani z pohledu plně kompetentního profesionála.

Je nutné vzít na vědomí také roli kurátorství v kontextu dalších globálních problémů jako na příklad zmenšování digitální propasti, rozdílů mezi tzv. haves a have-nots.[14] Na základě tohoto pohledu se probíraná profese jeví spíše jako poslání než jen sbírka postupů, metod a teorií. S růstem moci a možností informační kontroly kurátora či jeho instituce stoupají nároky na zodpovědnost a morální zásady, které by měla garantovat profesionalita a vzdělání.[15]

Ačkoliv do této úvahy nelze zahrnout veškeré obory zájmu lidstva (těžko bychom zdůvodňovali toto téma v případě činnosti bezpečnostních složek a ve vysoce konkurenčním prostředí trhu) je vhodné se zamyslet nad přerodem gatekeepers na tzv. gateopeners.[16] Nabízí se možnost otevření našich schraňovaných, ať už osobních či institucionálních, mnohdy nevyužitých repozitářů různým skupinám. Toto řízené zpřístupnění může pro mnohé znamenat zásadní krok pro podporu kulturního rozhledu, rozhodování, budoucího uplatnění nebo zlepšení životních podmínek.

Použitá literatura

BARZILAI-NAHON, Karine. Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring information control. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2008, vol. 59, Issue 9, s. 1493-1512 [cit. 2013-10-20]. DOI: 10.1002/asi.20857. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.20857

BELL, Steven J. From Gatekeepers to Gate-Openers. American Libraries [online]. 2009, roč. 40, 8/9, s. 50-53 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=44132170&site=ehost-live

BERGER, Sherri. The Evolving Ethics of Preservation: Redefining Practices and Responsibilities in the 21st Century. The Serials Librarian [online]. 2009-07-20, vol. 57, 1-2, s. 57-68 [cit. 2013-10-20]. DOI: 10.1080/03615260802669086. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=502980793&site=ehost-live

BRADLEY, Kevin. Defining Digital Sustainability: Critical Factors in Sustainable Material Selection. Library Trends [online]. 2007, vol. 56, Issue 1, s. 148-163 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=27425264&lang=cs&site=eds-live

BUCHANAN, Elizabeth A. An overview of information ethics issues in a world-wide context. Ethics and Information Technology [online]. 1999, vol. 1, Issue 3, s. 193-201 [cit. 2013-10-20]. DOI: 10.1023/A:1010072815391. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/A:1010072815391

GLANVILLE, Lachlan a Gil SIEGAL. Web archiving: Ethical and legal issues affecting programmes in Australia and the Netherlands. The Australian Library Journal [online]. 2010, vol. 59, Issue 3, s. 341-358 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=502997413&lang=cs&site=eds-live

Information Profession. LESTER, June a Wallace C. KOEHLER. Fundamentals of Information Studies: Understanding Information and Its Environment. 2nd ed. New York: Neal-Schuman Publishers, c2007, s. 149-186. ISBN 1555705944.

LOR, Peter Johan, J.J. BRITZ. An Ethical Perspective on Political-Economic Issues in the Long-Term Preservation of Digital Heritage. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2012, vol. 63, Issue 11, s. 2153-2164 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22725/pdf[1] Information Profession. LESTER, June a Wallace C. KOEHLER. Fundamentals of Information Studies: Understanding Information and Its Environment. 2. ed. New York: Neal-Schuman Publishers, c2007, s. 196. ISBN 1555705944.

[2] BARZILAI-NAHON, Karine. Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring information control. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2008, vol. 59, issue 9, s. 1496 [cit. 2013-10-20]. DOI: 10.1002/asi.20857. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=502951137&site=ehost-live

[3] Tamtéž. S. 1508.

[4] Viz LEWIN, Kurt. Frontiers in Group Dynamics: II. Channels of Group Life; Social Planning and Action Research. Dostupné z: http://hum.sagepub.com/content/1/2/143

[5] BARZILAI-NAHON, Karine. Ref. 2. S. 1497-1498.

[6] Tamtéž. S. 1496.

[7] BERGER, Sherri. The Evolving Ethics of Preservation: Redefining Practices and Responsibilities in the 21st Century. The Serials Librarian [online]. 2009-07-20, vol. 57, 1-2, s. 60 [cit. 2013-10-20]. DOI: 10.1080/03615260802669086. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=502980793&site=ehost-live

[8] Tamtéž. S. 60.

[9]LOR, Peter Johan a J.J. BRITZ. An Ethical Perspective on Political-Economic Issues in the Long-Term Preservation of Digital Heritage. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2012, vol. 63, issue 11, s. 2160 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22725/pdf

[10] Tamtéž. S. 2154-2155.

[11] BRADLEY, Kevin. Defining Digital Sustainability: Critical Factors in Sustainable Material Selection. Library Trends [online]. 2007, vol. 56, Issue 1, s. 156 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=27425264&lang=cs&site=eds-liveBRADLEY,

[12] Tamtéž. S. 153.

[13] GLANVILLE, Lachlan a Gil SIEGAL. Web archiving: ethical and legal issues affecting programmes in Australia and the Netherlands. The Australian Library Journal [online]. 2010, vol. 59, Issue 3, s. 129-130 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=502997413&lang=cs&site=eds-live

[14] BUCHANAN, Elizabeth A. An overview of information ethics issues in a world-wide context. Ethics and Information Technology [online]. 1999, vol. 1, Issue 3, s. 194 [cit. 2013-10-20]. DOI: 10.1023/A:1010072815391. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/A:1010072815391

[15] BERGER, Sherri. Ref. 7. S. 60.

[16] BELL, Steven J. From Gatekeepers to Gate-Openers. American Libraries [online]. 2009, roč. 40, 8/9, s. 50-53 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&AN=44132170&site=ehost-live

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

13 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019

Sample Assignment has been trusted by many students worldwide for over a decade. We provider assignment writing help, Whether it is an essay, dissertation, case study, auditing assignment help or any other form of assessment, you can trust us for 100% original and plagiarism free content by which get HD Grades. An assignment service provider such as Sample Assignment is well-known for its 24-hour online assistance on the WhatsApp platform. Students can reach out to us with their queries at any point of the day or night and get the most effective solutions for them. Our best online assignment help experts talk about how to select and evaluate the right academic sources, which will help you clear all your assignment-related doubts at best and affordable price. Whenever need to search for macroeconomics assignment help, our experts will be assist you.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 6. 2019

if you would like to get top grades, <a href="https://www.instantassignmenthelp.com.au/">buy assignments</a> from us as we are reputed brand in assignment writing field and provide superior services in australia. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

Professional assignment writing help from an Australian service with a team of qualified writers, editors and researchers. Get the best assignment help now!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019

Best <a href="https://www.assignmentdesk.co.uk/java-assignment">Java assignment help</a>from the experts of Assignment Desk. Hire our professionals for the best help with java assignments.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019

Get the best Do my assignment help from the geeks of assignment writing at your shoestring prices. Hire our experts and assure high grades in academics.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

When college students need to get hold of on-line Assignment Help they don’t want to chance their cash and their reputation in university. For that reason, in contrast to some of the other companies accessible, our online task writing carrier guarantees that each paper is written from scratch and is one hundred% original.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

Do you have an Essay Writing Service USA paper this is due day after today, however you are overwhelmed with other responsibilities? Do you feel which you are incapable of managing to jot down a properly-researched paper because of the necessary competencies or expertise inside the concern? Our undertaking writing carrier gives the first-rate answer to buy a research paper on-line.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 8. 2019

Essay writing is lots like blue cheese - a few people like it and some don’t. If you assume you’re the latter, it’s not difficult to apprehend why. As a scholar with piles of homework and initiatives to cope with on a daily foundation, you don’t want to be troubled with laborious Best Essay Service and limitless studies paintings. However, there’s a way out with all these backbreaking responsibilities - help from qualified writers.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019

Our custom writing corporation dispels the parable that satisfactory papers are high-priced. To supply you a paper & Pay Someone To Do An Essay Cheap so that it will correspond to excessive requirements, we simply want to offer a decent payment for our authors. We don’t price to buy state-of-the-art advertising and marketing schemes imposing additional costs. Our purchaser can perform calculations of the rate for his project himself on the pages of our web site!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

Students can reach their queries at any point of the day or night and get the most effective solutions for them. As a scholar with piles of homework and initiatives to cope with a daily foundation, you don't want to be troubled with the Best Essay Service and limitless study paintings. [url=https://www.masterpaperwriter.com/cheap-essay-help]Cheap Essays[/url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019

Gatekeeper is not an important part of business that is responsible for the controlling the right access, passwords or permissions for software that company use. I was also used a gatekeeper for my halle berry x-men last stand jacket business. I was found it unimportant part for my business while they are the offer the trusted roles.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 10. 2019

Excellent and helpful post… I am so glad to left comment on this. This has been a so interesting. I appreciate your effort...

 

<a href="https://www.allassignmenthelp.com/online-assignment-help.html">online assignment help cheap</a>

<a href="https://www.allassignmenthelp.com/proofreading-editing-service.html">editing proofreading service</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2019

If you want to impress your customers, take advantage of the fast-growing trend in technology and have us create your app. The name of the game is efficiency and scalability. We know how to design an app your customers will love, will keep coming back to, and will scale to support each individual no matter how large the user base it grows.Thanks for the inspired use of both new image sets, and that sentiment stamp is a must have. Your cards are wonderful; first time on your blog, but I'll be back!!.Give us your ideas, we’ll give you an app that your customers will love. Who trusts us? Entrepreneurs, directors, and CEOs. They love our customer-centric approach, our reputation, and our guarantee.

https://richestsoft.com/services/mobile-application-development/

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback