ENTITLE - Národní workshop

28. 5. 2009
Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při organizování a hodnocení projektů celoživotního vzdělávání. Byla ukázána současná situace v České republice v oblasti celoživotního vzdělávání v knihovnách a představeny dvě evropské knihovny, které se projektu Entitle aktivně účastní.

Dne 21. května 2009 se v Národní knihovně v Praze uskutečnil Národní workshop Entitle - Seminář o přínosu neformálních vzdělávacích struktur v knihovnách k celoživotnímu vzdělávání.

Národní knihovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross Czech a.s.

Tento seminář pořádala firma Cross Czech a.s., která byla založena v roce 1992 v Praze. Je přední konzultační společností v oblasti dotačního managementu na úrovni celé Evropské unie. Působí jako poradce národních a evropských institucí poskytujících dotace, granty a investiční pobídky. Účastní se na přípravě programových dokumentů, hodnocení projektů i celých dotačních programů. Klientům pomáhá ve všech fázích realizace projektu. Společnost pomáhá vyhledávat vhodné zahraniční partnery pro spolupráci s českými subjekty, organizuje školení týkající se přípravy a účasti v projektech, jejich managementu a administrace. Podílí se na šíření a využívání výsledků projektů. Hlavními oblastmi dotační podpory jsou například vzdělávání státní správy, rozvoj informační společnosti a elektronické veřejné správy, obnova kulturního dědictví a mnoho dalších.

Projekt ENTITLE

Entitle je zkratka anglického „Europe's New libraries Together In Transversal Learning Enviroments" - nové evropské knihovny společně v transverzálním výukovém prostředí. Je iniciativou, která podporuje výzkum a rozvoj na poli digitálních knihoven, především ve využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ke zpřístupnění kulturního dědictví Evropy co největšímu počtu osob. Představuje problematiku zabývající se tím, jak mohou knihovny zprostředkovávat přístup k novým znalostem pomocí formálního i neformálního vzdělávání. Je to mezinárodní projekt určený k podpoře a šíření výsledků dosažených evropskými veřejnými knihovnami v oblasti celoživotního vzdělávání, především pomocí ICT. Dále se tento projekt snaží rozvíjet způsoby, kterými by se dal měřit dopad vzdělávání pomocí veřejných knihoven.

Místo konání workshopu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektu Entitle se účastní dvanáct zemí (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Velká Británie). Cílovými skupinami projektu jsou političtí činitelé (na národní, evropské i regionální úrovni), manažeři z knihoven a odborníci v oblasti poskytování vzdělávacích služeb a dospělé osoby angažované v profesním vzdělávání.

Hlavní cíle projektu jsou identifikace, popis a šíření dobrých příkladů z praxe, provázanost s ostatními projekty a poskytování evidenčního rámce pro porovnávání výsledků v jednotlivých zemích.

Cílem tohoto workshopu bylo představit projekt českým knihovnám.

Celoživotní vzdělávání, programy a projekty českých knihoven

Paní Eva Marvanová z Knihovnického institutu NK ČR představila několik programů a projektů celoživotního vzdělávání, které fungují v České republice, dále uvedla důvody, proč by se mělo celoživotní vzdělávání odehrávat právě prostřednictvím knihoven, a představila některé konkrétní knihovny a jejich vzdělávací programy.

Dne 5. ledna 2009 schválila vláda Implementační plán Strategie celoživotního učení, ve kterém byla tato Strategie doplněna o konkrétní opatření, jimiž budou její cíle naplňovány v období 2009 - 2015. Mezi tyto opatření náleží podpora rozvoje knihoven v oblasti volnočasových aktivit jako center neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, podpora rozvoje knihoven jako informačních, vzdělávacích, kulturních a komunitních center obcí, využití knihoven k podpoře počítačové a informační gramotnosti obyvatel a zlepšení nabídky cizojazyčné literatury a informačních zdrojů pro jazykovou výuku.

V současné době jsou knihovny nedílnou součástí celoživotního vzdělávání a tato činnost je i legislativně ukotvena: v Knihovním zákoně a také v Koncepci rozvoje knihoven 2004 - 2010. Oba dokumenty zajišťují další odborné vzdělávání pracovníků knihoven, jež je nezbytné, aby sami knihovníci mohli vzdělávat ostatní.

Knihovny mají pro vzdělávání následující předpoklady; jsou dostupné, poskytují přístup k počítačům a internetu, mají širokou nabídku elektronických informačních zdrojů a databází a působí jako komunitní centra. Celoživotní vzdělávání je v knihovnách realizováno prostřednictvím Univerzity volného času, Akademie III. věku a Střediska informací a vzdělávání. V programech celoživotního vzdělávání by knihovny měly poskytovat informace o možnostech vzdělávání v regionech, dále být organizátorem různých forem vzdělávání a také být místem přístupu k výukovým materiálům.

Mezi knihovny, které se účastní na projektech celoživotního vzdělávání, patří například Knihovna Kroměřížska, která s velkým úspěchem v letech 2006 - 2007 spolu s místním úřadem práce, magistrátem a centrem pro zdravotně postižené zorganizovala rekvalifikační kurz pro nezaměstnané. Mezi další knihovny, které pořádají vzdělávací kurzy patří Státní a vědecká knihovna Hradec Králové, Krajská knihovna Vysočiny nebo Městská knihovna Litomyšl.

Podle paní Markové by i ostatní knihovny měly zahrnout do svých aktivit ve větší míře vzdělávací programy a k tomu by jim měl být nápomocen právě projekt Entitle, jednak k získání financí, vypracování projektů a hlavně k měření výsledků těchto aktivit. Neformální vzdělávání v knihovnách by se mělo zaměřit na podporu celoživotního vzdělávání, podporu potřeb znevýhodněných skupin (nezaměstnaní, se zdravotním postižením), pomáhat se vzděláním dětem, podněcovat zájem o vzdělání a celoživotní vzdělávání, podporovat zvyšování počítačové a informační gramotnosti. Vzdělávání by se mělo stát nedílnou součástí plánů knihoven.

Přínos knihoven k celoživotnímu vzdělávání v České republice

Jako další představila Zlata Houšková z Národní knihovny současný stav českých knihoven v celoživotním vzdělávání. Na úvod uvedla, že 90% českých knihoven nemá ve svém statutu uvedenou funkci vzdělávací instituce a to je hlavním problémem, proč vzdělávání v knihovnách u nás není zatím běžné, a také je to problém pro knihovny samotné. Pokud chtějí získat finance na vzdělávací program, často se setkávají s překvapenými pohledy politických činitelů (hlavně na regionální úrovni), kteří nechápou, proč by knihovna měla fungovat jako vzdělávací instituce. Co knihovny nejčastěji odradí od organizování vzdělávacích aktivit, je právě získávání financí. Pokud se chce knihovna podílet na nějakém evropském projektu, či vymyslí-li si vlastní projekt, a snaží se získat finance, je toto velmi obtížné a časově náročné. Musí představit konkrétní dlouhodobý plán a v případě jeho schválení ho dodržet, aby o peníze nepřišla. Jen málo knihoven u nás umí takové projekty plánovat a právě s tímto by jim měl také projekt Entitle pomoci.

Některé knihovny v České republice se i přes tuto náročnost snaží vzdělávací programy organizovat, ale podle paní Houškové se vzdělává často nesystematicky, nekoncepčně, nárazově, bez návaznosti a evaluace účastníků, bez měření výsledků, což je pro úspěch velmi podstatné. Problémy jsou také s propagací. Řešením je analýza potřeb komunity, knihovna by měla vědět, o co mají občané zájem, co očekávají, potřebují. Knihovny by měly vymýšlet projekty nebo se na již existujících podílet, aby získaly zkušenosti. Měly by získávat kvalitní lektory, hledat cesty k akreditaci a certifikaci.

Samy knihovny se musí změnit, aby začaly být u veřejnosti chápány jako vzdělávací instituce, musí být aktivnější v oblasti propagace a marketingu. Právě projekt Entitle může být českým knihovnám v mnohých těchto problémech prospěšný. Jako příklad byly představeny Slovinská metropolitní knihovna a dánská knihovna Aarhus, které jsou v organizování programů celoživotního vzdělávání úspěšné a aktivně se v projektu Entitle angažují.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback