Existuje profil typického GUG příznivce?

Článek popisuje výzkum, kterým členové projektového týmu brno.gug v rámci Aplikačního semináře provedli mapování komunity GUG v Brně. Článek přináší základní výzkumná zjištění o příznivcích GUG a jejich preferencích.

Uživatelský výzkum zaměřený na komunitu GUG byl realizován pro potřeby projektu brno.gug, který v rámci Aplikačního semináře navazuje na již existující brněnskou GUG komunitu. Cílem projektu je oživení, budování a rozvoj této komunity, což kromě jiného vyžaduje informace o stávajících i potenciálních budoucích příznivcích GUG a jejich preferencích. K tomuto účelu jsme zvolili průzkum uživatelů a jejich preferencí prostřednictvím metody dotazníkového šetření. Získaná data nám měla pomoci udělat si přesnější představu o lidech, které se našimi aktivitami budeme snažit oslovit, a budou důležitým ukazatelem při plánování akcí z hlediska jejich obsahu, formy a času.

Dotazník obsahující 24 otázek byl rozdělen do dvou tematických oblastí - první oblast zjišťovala konkrétní informace o uživatelích, které jsou pro nás důležité, druhá oblast se zaměřila na zájmy, názory a preference uživatelů v rámci GUG komunity.

Cílem šetření bylo zjistit:

  • pohlaví a věk uživatelů
  • oblast vzdělání
  • oblast zaměstnání
  • technické dovednosti, zájmy a technologické vybavení
  • preference formy a konání akcí
  • preference témat akcí
  • preference osobností vystupujících na akcích
  • preference obsahu a vzhledu webu
  • zkušenosti s akcemi

Dotazník distribuovaný prostřednictvím oficiálních kanálů brno.gug (Facebook, Google+, Twitter)  i centrální Google User Group vyplnilo celkem 53 respondentů. Analýza jejich odpovědí nám pomohla vytvořit si přesnější představu o tom, kdo jsou lidé, kteří se o GUG komunitu zajímají a účastní se jejích akcí, a jaká jsou jejich očekávání a přání v budoucím fungování brněnské komunity.

Analýza je podle povahy otázek dotazníku rozdělena do dvou částí - analýza dat o respondentech a analýza jejich preferencí. Na následujících řádcích vám přinášíme výsledky této analýzy doplněné o jejich grafické znázornění.

Analýza dat o respondentech

Z výsledků této části vyplynulo, že mezi respondenty výrazně převládají muži spadající do věkové kategorie 19-35 let. Převahu mezi nimi mají pracující lidé, počet studentů je však také vysoký. Nejvíce respondentů studuje či studovalo Masarykovu univerzitu, výraznější zastoupení má také Vysoké učení technické. Studijním zaměření pak většina respondentů spadá do oblasti technických oborů, poměrně velká část však studuje nebo studovala humanitně zaměřené obory. Na těchto výsledcích se jistě projevila velká účast studentů Informačních studií a knihovnictví na výzkumu, neboť mají o brno.gug v rámci jeho zařazení v Aplikačním semináři dobré povědomí. U pracujících jedinců je již technické zaměření mnohem výraznější, v oblasti IT jich pracuje celých 91 %.

Otázky na technické vybavení a dovednosti nám měly napovědět, jaké jsou zájmy respondentů v této oblasti a jakým směrem pak tematicky zaměřovat plánované akce. Podle očekávání vlastní většina respondentů chytrý telefon s operačním systémem Android. Na vývoji software se podílí 41 % respondentů.


Graf č.1 Pohlaví respondentů


Graf č.2 Věk respondentů

 


Graf č.3 Studium a pracovní status


Graf č.4 Studijní zaměření


Graf č.5 Pracovní zaměření


Graf č.6 Technologické vybavení - smarthpone, operační systém


Graf č.7 Vývoj software

Analýza preferencí uživatelů

Ve druhé části dotazníku jsme se ptali především na to, jaké jsou preference respondentů z hlediska témat a formy akcí, komunikačních kanálů a obsahu a tvorby webu. Jako první jsme zjišťovali, odkud se respondenti nejčastěji dozvídají o GUG a jejích akcích. Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce se tyto informace šíří přes sociální sítě, důležitou roli hraje také web. Mimo tyto kanály se o nás respondenti dozvídají např. také na různých akcích nebo od ostatních lidí, kteří o nás mluví. Komunikační kanály, které spravuje brno.gug, dohromady tvoří 70 %. Tyto kanály tedy snad dobře propagují komunitu a GUG akce, a proto je důležité věnovat jim dostatečnou pozornost, zachovávat je aktuální a plnit je obsahem, který uživatele zaujme, přiměje ho se k nim vracet a případně doporučit dalším potenciálním uživatelům. Do tvorby obsahu webu bychom také rádi zapojili naše příznivce, o možnost přispívat na web projevilo zájem necelých 15 % respondentů.

Co se týká samotných akcí, polovina respondentů upřednostňuje uživatelské („geek") akce, o něco méně z nich by preferovalo akce vývojářské. Tyto výsledky nám říkají, že jak o uživatelské akce, tak o akce vývojářské mají respondenti zájem, proto bychom se při jejich organizování měli pokusit vyhovět zájmům uživatelů a zachovat mezi těmito akcemi rovnováhu. Co do formy jsou nejoblíbenější workshopy, následují přednášky, žádané by byly i nekonference. Většina respondentů by nám věnovala dvě hodiny času, nejlépe ve všední den v odpoledních a podvečerních hodinách.

Mezi témata, o která jeví respondenti největší zájem, patří podle očekávání Google a Android, kromě jiných sem pak patří také programovací jazyky, sociální sítě či osobnostní rozvoj.

Kromě akcí, které by měly být zaměřené hlavně na vzdělávání, poznávání a zkoušení nových věcí, chceme naším příznivcům přinášet i neformální akce. Ti mají podle očekávání největší zájem o posezení u piva, velká část by se zúčastnila akce typu městská hra. V současné době už pro GUGery chystáme každou první středu v měsíci Gpivo a snažíme se vymýšlet další zajímavé komunitní akce.


Graf č.8 Komunikační kanály
Graf č. 9, 10, 11 Preference akcí

 


Graf č. 12 Preference témat

 

Závěr

Výzkum uživatelů a jejich preferencí nám poskytl cenné informace, které mají zásadní význam pro budoucí fungování komunity brno.gug. Informace o uživatelích nám umožňují vytvořit si bližší představu o tom, jací lidé navštěvují GUG akce nebo se jiným způsobem zajímají o dění v komunitě, a dokazují, že se nejedná o jednostranně zaměřený typ lidí, ale jde o lidi různých věkových skupin, studijního zaměření, povolání a zájmů. Vzhledem k této rozmanitosti uživatelů si ani brněnský GUG nemůže dovolit být jednostranný. Ačkoliv pravděpodobně nebudeme moci bezvýhradně vyhovět všem členům a příznivcům komunity, chceme jim poskytnout pokud možno co největší výběr, který uspokojí jejich požadavky. K tomu nám mohou pomoci, a doufáme, že do značné míry také napomohou, výsledky výzkumu uživatelských preferencí. Ty v zásadě potvrzují to, co napověděla již data o respondentech, a sice, že zájmy o formu a obsah akcí jsou různorodé. Uživatelé podle výzkumu preferují jak vývojářské akce, tedy akce zaměřené na hard skills, tak akce věnující se rozvoji soft skills. Velký zájem mají také o neformální akce, které by především měly sloužit k rozvoji komunity a síťování. Také všechny aspekty týkající se času konání akcí a jejich délky nám, jak doufáme, napomohou organizovat takové akce, o které bude mezi geeky a ostatními příznivci GUG zájem a vyhoví všem jejich přáním a požadavkům.
Všechny tyto informace nám pomohly do začátku ujasnit si, jakým směrem budeme naše působení směřovat a jak se budeme naše stávající i budoucí příznivce snažit oslovit. Tyto informace budeme samozřejmě v průběhu fungování projektu dále rozšiřovat a získávat od členů komunity zpětnou vazbu, která bude dále přispívat k zdokonalování všech složek fungování brno.gug.    

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback