Fundraising

Článek je věnovaný obecnému úvodu do problematiky fundraisingu. Obsahuje stručné seznámení s pojmem a možnosti, které tato problematika nabízí při vyhledávání finančních zdrojů pro různé projekty.

1. Úvod

Paní Kateřina Pojerová měla v rámci předmětu Blok expertů přednášku na téma Informace jako služba pro neziskové organizace. Při představování webových stránek Neziskovky.cz upozorňovala na službu Grantový kalendář Neziskovky.cz (http://www.neziskovky.cz/cz/infosluzby/grantovy-kalendar/).

Jedná se o placenou službu (možnost celoročního či půlročního předplatného), která nabízí týdenní rozesílku. Zdroje čerpá, cituji: [1]

Do GK zařazujeme všechny nám známé uzávěrky, monitorována jsou především grantová řízení českých i zahraničních nadací, programy Evropské unie, výběrová řízení a konkurzy ústředních orgánů státní správy ČR (ministerstev), samosprávy (kraje, obce) a ostatní zdroje (velvyslanectví, komerční společnosti apod.)

Pro neziskové organizace se jedná o velmi užitečný nástroj, který uživateli velmi ulehčuje vyhledávání možných finančních zdrojů. Knihovny mohou zase využívat služeb, které nabízí například Národní knihovna na stránkách http://knihovnam.nkp.cz/.[2] Zde naleznete programy na podporu knihoven, ať již z programu VISK či strukturálních fondů Evropské unie.  Pokud jste tedy pracovníkem neziskové organizace či knihovník, máte možnost se podívat na  „oborové" stránky, kde získáte informace o vypisovaných možnostech získání finančních prostředků.  Během přednášky mne však napadlo, co dělat, když budu pracovat mimo výše uvedené obory? Má každá oblast své grantové kalendáře? Je to jediná možnost jak, sehnat peníze? Samozřejmě, že není. Také ne všude mohu služeb, které např. nabízí již zmiňovaný grantový kalendář Neziskovky.cz, využít. Existuje tedy něco jako globální přehled všech grantů za všechny oblasti? Seznam ochotných dárců, kteří jen čekají, až si o peníze zažádáme? Bohužel ne, volně přístupné databáze nabízejí pouze vždy jen specifickou oblast a dárce je třeba teprve přesvědčit, že chtějí někoho podporovat - ať už se jedná o finančí zdroje dle původu (např. fondy Evropské unie, dotace orgánů veřejné správy ČR) či cíle, pro který mají být použity (církve, občanská sdružení, knihovny atd.). Během vyhledávání jsem však narazila na velmi zajímavý pojem - fundraising, kterému bych se v této práci ráda věnovala.

Fundraising je:

  • systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců;[3]
  • získávání peněz pro vlastní účely od cizích osob a institucí;[4]
  • orientován na dárce. Jde o profesionálně vedený cyklický proces žádosti o finanční podporu, časovou nebo finanční podporu a jejich přijetí.[5]

Je tedy zřejmé, že pokud budeme vyhledávat pro organizaci finanční prostředky, budeme se tedy věnovat fundraisingu. Samozřejmě budeme jako hlavní informační zdroj pro vyhledávání používat internet. Kde však hledat ověřené a užitečné informace pro tuto oblast?

V této práci se tedy na fundraising podívám ze dvou možných pohledů:

  • kde nalézt obecné informace o fundraisingu
  • kde nalézt vhodné nástroje pro vyhledávání finančních zdrojů

2. Obecné informace o fundraisingu

Je třeba znovu zdůraznit, že se nejedná pouze o metodu vyhledávání v grantových databázích a sledování nově vypsaných stipendií. Jedná se také o aktivní vyhledávání vhodného dárce či sponzora. Na mezinárodní úrovni existuje hodně zaštiťujících organizací, mezi největší patří například The Association of Fund-Raising Distributors & Suppliers (AFRDS),[6]  která sdružuje přes 650 organizací, které se tomuto oboru věnují, UKFundraising. atd.[7]  V České republice existuje Klub profesionálních fundraiserů,[8] který stejně jako mezinárodní organizace nabízí aktuality, školení, články, komentáře, poradenství, pracovní příležitostnosti v oboru; v případě zájmu a dostatečné praxe se můžete stát i členem tohoto profesního spolku. Také zde naleznete velmi užitečnou knihovnu elektronických článků s informacemi například o tom, jak vést osobní jednání při žádosti o finanční dar.[9] Zde autoři upozorňují, a je nutné s nimi naprosto souhlasit, že sebelepší žádost, pokud není podpořena profesionálním jednáním při osobní schůzce či prezentaci projektu, končí neúspěchem.

Velmi jednoduchý přehled lze o tématu také získat na stránkách Nestátních neziskových organizací[10] (NNO), které provozují portál http://nno.ecn.cz/. Zde naleznete sekci přímo věnovanou fundraisingu. Obsahuje novinky v této oblasti, případové studie a doporučenou literaturu. Samozřejmě zde najdete i databázi grantů, stipendia a nabízené dárcovství. Značnou výhodou těchto stránek je možné vyhledávání finančních zdrojů dle oblasti, kterých se týkají. Je zde také stránka věnovaná přímo vyhledávání zdrojů pomocí internetových nástrojů. Vždy je třeba klást velký důraz na to, aby peníze, které touto činností byly získány, byly předány korektně a to i z právního hlediska. Pokud se jedná o zahraničního dárce, je třeba ještě ověřit legislativní podmínky dané země.

3.  Vyhledávání finančních zdrojů

Pro vyhledávání dle konkrétních požadavků můžete oslovit buď profesionály, kteří se tímto tématem zabývají, anebo si vyhledat informace sami. Při hledání profesionálních fundraiserů se stačí spolehnout na internetové vyhledávače, které nabízejí kromě sponzorovaných odkazů nepřeberné množství firem zabývajících se touto problematikou. Pokud se chcete v této oblasti pokusit prosadit sami, můžete využít nabídky několika firem na jednorázová školení či jak již bylo výše zmíněno, NNO nabízejí přímo stránky s návody, jak vyhledávat zdroje na internetu.[11]  Naleznete zde manuál k on-line fundraisingu, který obsahuje základní a důležité informace. Je zde také návod pro orientaci v informačních zdrojích v ČR i zahraničí, ale také doporučení pro další oblasti, které jsou velmi důležité. Jak má vypadat Vaše webová stránka a prezentace Vašeho podniku, jaká jsou etická pravidla, bezpečnosti při on-line platbách, dárcovské SMS, případové studie některých velkých nadací atd. Vraťme se však k oblastem vyhledávání a zdrojů.                                                                                                                    

3.1 Získávání dárců přímým oslovením

Nejčastější metodou v současnosti je Mailing, kdy vyhledáváte a oslovujete případné dárce pomocí mailů. Je velmi důležité se zde věnovat i takovým detailům jako je nejen výběr adresáta, ale i času zaslání, vhodnosti příloh, správnému oslovení atd. Některé komerční firmy v této oblasti nabízejí vlastní databázi, např. firma prodialog.cz [12] již nabízí vytvořenou databázi adres vhodných pro neziskové organizace - prosporus.net.[13]  Pokud se rozhodnete sestavit si databázi sami (což je někdy i vhodnější, můžete se opravdu zaměřit na váš obor), nejjednodušší je udělat si krátkou rešerši firem podnikajících v dané oblasti. Využít můžete buď oborové brány, vyhledávače nebo jednoduché databáze typu Zlaté stránky atd. Tato cesta pro získání peněz je však velmi náročná, bohužel, pokud nemáte již vlastní síť dárců, nebo nemůžete použít z jakéhokoli důvodu grant, nejefektivnější. Náročnost spočívá v těchto dvou důvodech:

1) je potřeba mít databázi neustále spravovanou, aktualizovanou a veškeré události je nutno evidovat tak, aby nedošlo např. k duplikátnímu oslovení dárce atd. Věnovat se jejímu zabezpečení a data průběžně vyhodnocovat.

2) jedná se o oslovování vytipovaných firem, které je teprve nutno přesvědčit o poskytnutí financí. Tato oblast je velmi náročná na osobní jednání, prezentaci vašeho podniku a to i na webových stránkách.

3.2 Databáze finančních zdrojů

Jak již bylo výše uvedeno, existují firmy, nezisková či občanská sdružení, státní organizace atd., které spravují a zpřístupňují databáze grantů za vybrané organizace. Mezi nejčastěji používané patří již zmiňovaný projekt econnect - informační servis pro NNO[14], pro společnosti zaměřující se na osoby se specifickými potřebami existuje portál helpnet.cz.[15] Zde naleznete v sekci fundraising databázi databází grantů od fondů EU až po nadační fondy České republiky. Podobnou službu jako nabízí v úvodu již zmiňované Neziskovky.cz naleznete i na stránkách Blokový grant.cz.[16] Také můžeme sledovat databáze grantů příslušných ministerstev či fondů EU nebo DOTACE online[17].cz atd. Velmi zajímavá je databáze Fórum Dárců[18], která jediná v České republice vede databázi dárců.

3.3 Tématické (oborové sítě)

Pokud pracujete  například  v oblasti municipality (obce, regiony), můžete, jak již bylo výše uvedeno, oslovit vybrané firmy, průběžně sledovat některé databáze finančních zdrojů, anebo se můžete zaměřit pouze na informační zdroje věnované příslušné oblasti. V tomto případě se jedná třeba o stránky příslušeného ministerstva, v případě obcí pak o informace předávané v rámci institucionální sítě (např. informace z kraje, informace o projektech v sousedních obcích atd.) či tematických časopisech - např. OS noviny.[19]  Je pak možno se v rámci propojených institucí zapojit i do již rozpracovaného projektu, který grant úspěšně získal. Například v rámci Plzeňského kraje se podařilo získat více než 500 000,- Kč na vzdělávací kurz s tématem Fundraising a psaní projektů. [20]  Tento projekt bude mít dopad i na kraje další (např. Domažlice, Karlovy Vary atd.), které se připojily a v projektu budou vyškoleni i jejich zaměstnanci. Hlavní výhodou získávání informací v rámci oborové sítě je také to, že většinou již bývají doplněny o legislativní informace.

4. Závěr

Výběr metody pro získání potřebných finančních prostředků záleží tedy pouze na vás. Je však velmi důležité vědět, a to bylo také cílem mé práce, že se nemusíte pouze spoléhat na vypsané granty a zoufale sledovat dvě grantové databáze. Pokud máte projekt a víte, jak se v oblasti fundraisingu orientovat, jaké jsou jiné možnosti, můžete se mu věnovat bez ohledu na to, že není vypsán příslušný grant, který nemusíte ani v případě, že vypsán je, získat.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

AFRDS : Fundraising Makes It Happen [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: <http://www.afrds.org>.

Blokový Grant.cz [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.blokovygrant.cz/fundraising/>.

České centrum fundraisingu [online]. 2009 [cit. 2009-12-20]. Dostupný z WWW: <http://www.fundraising.cz/>.

České centrum fundraisingu [online]. 2009 [cit. 2009-12-20]. Dostupný z WWW: http://www.fundraising.cz/knihovna/knihovna/knihy-v-elektronicke-podobe/zaklady-fundraisingu-kapitola-8

DotaceOnline.cz [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.dotaceonline.cz/Default.aspx>.

DOWER - D [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: <www.dower.cz/slovnik.html>.

ECONNECT : Informační servis pro NNO [online]. 2008 [cit. 2009-12-07]. Dostupný z WWW: <http://nno.ecn.cz/>.

ECONNECT : Informační servis pro NNO [online]. 2008 [cit. 2009-12-07]. Dostupný z WWW: http://nno.ecn.cz/index.stm?x=192952

Fórum dárců [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.donorsforum.cz/programy-fd>.

Globální grant - CZPPK [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.czppk.cz/globalni-grant>.

Helpnet.cz : Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. 2007 [cit. 2009-12-07]. Dostupný z WWW: <http://www.helpnet.cz/fundraising>.

Národní knihovna České republiky [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/>.

Neziskovky.cz [online]. 2008 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: <http://www.neziskovky.cz/cz/infosluzby/grantovy-kalendar/>.

OS noviny : zpravodajský portál o občanské společnosti [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.osnoviny.cz/fundraising>.

Prodialog [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: <prodialog.webari.cz/o_fundraisingu_2.php>.

Prodialog [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: < http://prodialog.webari.cz/nase_sluzby_1.php >.

UKFundraising [online]. 2009 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.fundraising.co.uk/>.

WIKIPEDIA [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: <cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising>.[1] Neziskovky.cz [online]. 2008 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: <http://www.neziskovky.cz/cz/infosluzby/grantovy-kalendar/>.

[2] Národní knihovna České republiky [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/.

[3] WIKIPEDIA [online]. 2009 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z WWW: <cs.wikipedia.org/wiki/Fundraising>.

[4] DOWER - D [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dower.cz/slovnik.html>.

[5] Prodialog [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: <http://www.prodialog.webari.cz/o_fundraisingu_2.php>.

[6] AFRDS : Fundraising Makes It Happen [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: <http://www.afrds.org>.

[7] UKFundraising [online]. 2009 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.fundraising.co.uk/>.

[8] České centrum fundraisingu [online]. 2009 [cit. 2009-12-20]. Dostupný z WWW: <http://www.fundraising.cz/>.

[9] České centrum fundraisingu [online]. 2009 [cit. 2009-12-20]. Dostupný z WWW: <http://www.fundraising.cz/knihovna/knihovna/knihy-v-elektronicke-podobe/...

[10] ECONNECT : Informační servis pro NNO [online]. 2008 [cit. 2009-12-07]. Dostupný z WWW: <http://nno.ecn.cz/>.

[11] ECONNECT : Informační servis pro NNO [online]. 2008 [cit. 2009-12-07]. Dostupný z WWW: <http://nno.ecn.cz/index.stm?x=192952>

[12] Prodialog [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: < http://prodialog.webari.cz/nase_sluzby_1.php>.

[13] Tamtéž

[14] ECONNECT : Informační servis pro NNO [online]. 2008 [cit. 2009-12-07]. Dostupný z WWW: <http://nno.ecn.cz/>.

[15] Helpnet.cz : Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. 2007 [cit. 2009-12-07]. Dostupný z WWW: <http://www.helpnet.cz/fundraising>.

[16] Blokový Grant.cz [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.blokovygrant.cz/fundraising/>.

[17] DotaceOnline.cz [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.dotaceonline.cz/Default.aspx>.

[18] Fórum dárců [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.donorsforum.cz/programy-fd>.

[19] OS noviny : zpravodajský portál o občanské společnosti [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.osnoviny.cz/fundraising>.

[20] Globální grant - CZPPK [online]. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.czppk.cz/globalni-grant>.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

4 komentáře

Obrázek uživatele admin
Anonym
31. 7. 2011
Fondomat může využít kdokoliv, kdo potřebuje získat peníze na skupinový nákup, charitu, osobní projekt, narozeninový nebo svatební dar, atd.
Obrázek uživatele admin
Anonym
1. 8. 2011
To je dobryyyyyy!!!
Obrázek uživatele admin
Anonym
9. 9. 2011
Děkujeme Vám. Služby crowdfundingu, společného shromažďování prostředků, jsou v zahraničí už obvyklé a poměrně oblíbené. První vlaštovka se objevila i v Česku. Vítejte na Fondomatu - nový způsob, jak získat peníze na charitu, projekt, business, dárek, svatební cestu... bude další projekt na Fondomatu právě tím vaším?

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback