GPT společnosti

Tato práce se zabývá fenoménem GPT společností, které v prostředí Internetu zprostředkovávají cílená reklamní sdělení, za které jejich příjemci obdrží odměnu. Nejdříve se snaží vysvětlit princip fungování a činnosti GPT společností, ukazuje jejich charakteristické rysy. Dále pak společnosti rozděluje a charakterizuje podle nejčastějšího způsobu zprostředkování reklamy na společnosti poskytující emailovou a bannerovou reklamu a provozující manualsurfy a surfbary. Další část poté pojednává podrobněji o fungování společnosti – jak v ní inzerovat, jak se registrovat jako uživatel a jaké služby nabízí. Na konci práce je stručně charakterizován vývoj a současný výskyt GPT společností pro území České republiky.

ÚVOD

Problematika „Get Paid to“ společností je relativně nová a ještě ne příliš prozkoumaná oblast Internetu.

GPT společnosti nabízí v prostředí Internetu zprostředkování cílené reklamy, za jejíž prohlédnutí obdrží příjemce odměnu. Spojují v sobě tři fenomény dnešní doby: Internet, reklamu a peníze. Internet je v nich využit jako jednoduchý, rychlý a efektivní prostředek komunikace, reklama, pokud je cílená, jako zdroj potenciálně užitečných informací a peníze jako motivace téměř každé lidské aktivity.

1. CHARAKTERISTIKA GPT SPOLEČNOSTÍ

Encyklopedie Wikipedie definuje GPT jako

…a type of website where users are paid to do certain tasks. Most tasks involve being exposed to advertisements. Users are paid primarily by PayPal and e-gold, usually in United States dollars (and, rarely, euros)1

Zkratka GPT pochází z angličtiny ze spojení slov „Get Paid To“, která v překladu znamenají „dostat zaplaceno za“. V širším slova smyslu by se k GPT společnostem daly řadit všechny společnosti, které po uživateli požadují nějakou činnost, za kterou mu pak zaplatí. Ovšem to by bylo nepřesné a nepřehledné. V užším slova smyslu se tedy toto označení vžilo pro společnosti, které umožňují zprostředkovávat cílenou reklamu – tedy přijetí zakázky na zprostředkování reklamního sdělení od inzerenta a její cílené dodání uživateli, který za prohlédnutí obdrží odměnu, přičemž toto všechno se odehrává v prostředí Internetu.

1.1 Základní princip fungování GPT společnosti

Činnost GPT společnosti závisí prakticky na třech činitelích: provozovateli či majiteli GPT společnosti, který nabízí službu zprostředkování (zprostředkovatel reklamy), koncovém uživateli, což může být kdokoliv, kdo má přístup k síti Internet a emailovou schránku (příjemci reklamy) a inzerentovi – firmě či osobě, která chce propagovat své služby nebo zboží (zadavateli reklamy).

Provozovatel či majitel GPT společnosti umístí v prostředí Internetu webovou prezentaci, prostřednictvím jíž se do systému společnosti registrují uživatelé, kteří uvedou informace o své osobě: nejčastěji jméno a příjmení, email, místo bydliště, datum narození, vzdělání, znalost jazyků, pohlaví; velkou část tvoří také oblasti zájmů. Registrovat se také někdy musí i inzerenti, kteří zadávají k zprostředkování reklamní sdělení. Cílené se toto sdělení stává poté, co inzerenti nebo po uvážení i majitel či provozovatel společnosti, na základě sdělených informací uživatelů o své osobě vyberou pro zprostředkování reklamního sdělení jen tu skupinu lidí, kterou by mohla informace v ní zajímat2. Těm je pak reklama podle přání inzerenta zprostředkována a za její přečtení obdrží příjemce od společnosti, v podstatě z části obnosu, který uhradil inzerent, odměnu.

1.1.1 Referenční systém

Každá GPT společnost nabízí referenční systém. Referenční systém bývá často zaměňován s Multi level marketingem (MLM) či pyramidovými, případně letadlovými hrami. Zjednodušeně řečeno, princip MLM a podobných systémů spočívá ve stálém získávání nových členů a zisk plyne hlavně z jejich získávání3. V GPT společnostech je ovšem, jak bylo řečeno výše, hlavní činností zprostředkovávat reklamu a referenční systém je jen jakási možnost navíc. Uživatel může službu využívat i bez získávání dalších členů4.

Ovšem protože je pro společnost samozřejmě výhodné získávat stále nové uživatele (nabídnout inzerentovi co největší počet potenciálních příjemců), slouží referenční systém jako motivace pro získávání nových členů (pro člena získaného prostřednictvím stávajícího uživatele se v češtině vžil výraz referal, někdy zkráceně také ref). Za získání referala může být odměna jednorázová, ovšem ve většině společností je stanovena odměna v podobě určitého procenta z částky, kterou za dané období referal získá svou činností ve společnosti. Nutno říct, že tato částka není odebrána z referalova konta, tuto částku hradí uživateli společnost. Systém referalů má také většinou několik úrovní, takže doporučující má zisk nejen ze svého přímého referala, ale také z refaralů svého referala. Zisk z jednotlivých úrovní pak bývá většinou odstupňován5.

1.1.2 Obchodní podmínky a ochrana osobních dat

Každý uživatel musí, dříve než je zaregistrován, souhlasit s obchodními podmínkami. Tyto podmínky jsou v různých společnostech podobné. Mezi hlavní body patří tyto:

Registrace ve společnosti je dobrovolná, uživatel může kdykoliv ukončit členství bez udání důvodu.

Společnost požaduje, aby uživatel souhlasil se všemi podmínkami a pokud s nimi nesouhlasí, neregistroval se. Provozovatel či majitel společnosti pak může tato pravidla kdykoliv změnit, přičemž o těchto změnách musí uživatele informovat. Pokud s těmito změnami uživatel nesouhlasí, ukončí členství.

Uživatel musí souhlasit s příjmem reklamy formou, kterou poskytuje společnost6. Společnost se řídí místními platnými zákony státu, v němž je fyzicky provozována. Uživatel, pokud chce užívat služby společnosti, musí splňovat věkovou hranici plnoletosti danou tímto státem.

Uživatel musí vložit do systému pouze pravdivá data a nesmí vytvářet duplicitní účty. Nesmí také žádným jiným způsobem podvádět (spamovat, používat roboty (cheat bots) na prohlížení reklamy, atp.). Pokud tak učiní, může být jeho účet smazán bez náhrady zisku.

Uživatel musí být v užívání služeb společnosti aktivní. Po určité době neaktivity (každá společnost si tuto dobu určuje sama) může být účet smazán bez náhrady zisku.

Mezi uživatelem a společností nevzniká žádný vztah. Jsou nezávislými smluvními stranami a nic v této smlouvě mezi nimi nevytváří žádný vztah partnerství, zprostředkování, koncese, obchodního zastoupení ani pracovní poměr.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za ztráty na zisku, ztráty podnikatelských příležitostí ani žádné jiné nepřímé, zvláštní, trestní, náhodné či následné škody.

Dále bývají v podmínkách uvedeny druhy služeb, které společnost poskytuje a jaké platební systémy jsou k dispozici.

Každá společnost také zajišťuje ochranu osobních údajů. Na svých stránkách vždy zaručuje, že data vložená uživatelem do systému jsou použita pouze pro potřeby služeb GPT společnosti a nejsou poskytnuta třetím stranám.

1.2 Vznik a zařazení GPT společností

Myšlenka platit za čtení reklamních sdělení na Internetu vznikla pravděpodobně v roce 1998, kdy

americká firma CyberGold oznámila, že si nechává patentovat technologii, která umožní, aby byli uživatelé za prohlížení reklamních bannerů placeni7

Od té doby pak vznikaly tisíce společností, které poskytují reklamu na tomto principu.

V současnosti lze GPT společnosti z hlediska zprostředkování reklamy řadit v určitém smyslu jako protiklad různých poskytovatelů již dnes všude používané kontextové reklamy8. Na rozdíl od kontextové reklamy, která zatím vychází jen z obecnějších statistických údajů a z tématického obsahu stránek, případně klíčových slov při vyhledávání, GPT společnosti mají konkrétní osoby s konkrétními zájmy a vlastnostmi, které souhlasí s příjmem reklamního sdělení v různých formách a za prohlédnutí reklamy jsou navíc motivovány odměnou.

2. ROZDĚLENÍ GPT SPOLEČNOSTÍ

Podle formy dodávané reklamy lze společnosti rozdělit na:

 • společnosti dodávající reklamu prostřednictvím emailové pošty v podobě emailové zprávy; označováno jako PTR (Paid To Read), případně GPTR (Get Paid To Read), v češtině se vžilo označení „emailovky“.
 • společnosti, jež zobrazují reklamu v uživatelském účtu v podobě banneru či textového odkazu; označováno jako PTC (Paid To Click) případně GPTC (Get Paid To Click), v češtině je používán výraz „klikačky“.
 • společnosti, které v uživatelském účtu zobrazují reklamu v podobě webové prezentace inzerenta a uživatel si „ručně“ posouvá na zobrazení další stránky; nejčastěji se (i v češtině) používá označení Manualsurf, ale užívají se i výrazy PTSurf (Paid To Surf), GPTSurf (Get Paid To Surf).
 • společnosti, jež zobrazují reklamu ve speciální liště v okně prohlížeče, nejčastěji označované jako „surfbar“ nebo „viewbar“9.
 • Nutno říci, že v současnosti většina společností využívá všech uvedených forem dodávání reklamy, ovšem jedna z nich je vždy dominantní a podle toho bývá společnost zařazena.

2.1 Společnosti poskytující emailovou reklamu

Reklama je zasílána na email uvedený při registraci. Zpráva s reklamou vypadá jako běžný email, pro započítání odměny je třeba ji buď jen otevřít, nebo ji otevřít a v ní kliknout na odkaz, který potvrdí prohlédnutí. Na konci každého emailu pak bývá krátký text vysvětlující důvod přítomnosti tohoto reklamního sdělení v uživatelově schránce a možnost zrušení příjmu těchto emailů.

Téměř vždy je poté třeba na zobrazené stránce určitou dobu setrvat. Tuto dobu si určuje inzerent, čas, který je třeba zde strávit měří časomíra umístěná většinou v levém horním rohu zobrazené stránky. Reklam může být v jednom emailu i více, potom je třeba pro započítání odměny kliknout na každou z nich. Platnost zprávy a odkazů bývá časově omezena a nelze na ně kliknout vícekrát (po opětovném kliknutí na odkaz se objeví stránka se zprávou, která uživateli oznamuje, že tuto stránku již navštívil a pokud ji chce navštívit znovu, neobdrží již odměnu).

Odměna se pak pohybuje v rozmezí od 0,01 do 1 centu za zobrazení jedné reklamy u zahraničních společností, u českých jsou to částky od 1 haléře do 1 koruny. Bodové ohodnocení je u každé společnosti jiné, záleží na společnosti, jakou jim přidělí hodnotu.

Za typického zástupce GPTR lze považovat českou společnost Emailing10. Ze zahraničních společností jmenujme nizozemské společnosti Donkey Mails11 a No-minimum12 a australské Sunrise Paid Emails13 a Bold Bytes14.

2.2 Společnosti poskytující bannerovou reklamu

Po přihlášení jsou v uživatelském účtu bannery či textové odkazy zobrazeny pod sebou a na stránce jich je vždy určité množství; na další lze přejít kliknutím na příslušný odkaz („next page“, „další stránka“ či „jump to“). Pro získání odměny je třeba na odkaz kliknout a opět na zobrazené stránce setrvat po dobu určenou časomírou. Po uplynutí tohoto časového úseku banner či textový odkaz v uživatelském účtu zmizí a na jeho místě se zobrazí ten, který se nacházel pod ním.

Odměny se zde pohybují ve stejném rozmezí jako u GPTR – u zahraničních společností mezi 0,01 – 1 centem, u českých mezi 1 – 50 haléři za kliknutí na jeden banner či textový odkaz. Bodové hodnocení se také liší dle přidělení hodnoty té které společnosti.

Jako typické představitele GPTC lze uvést společnosti Gardenia Clicks15, Clickers Club16 a Milkyway Clicks17.

2.3 Společnosti provozující manualsurfy

Jak už bylo uvedeno výše, v těchto společnostech se jedná o „ruční“ posunování zobrazovaných reklam v uživatelském účtu. V levém horním rohu odpočítává časomíra dobu, kterou je třeba na stránce strávit (stejně tak jako u GPTR či GPTC), poté je uživatel vyzván k zobrazení (k posunutí na) další stránky reklamy a to musí učinit kliknutím na ověřovací číslo (matching number), což bývá nejčastěji v blízkosti časomíry umístěný obrázek, na kterém je zobrazen numerický (případně alfabetický či alfanumerický) kód a pod ním několik podobných kódů, z nichž jen jeden je totožný s tím na obrázku. Tím systém ověřuje, že se uživatel na reklamu dívá.

Za každou zobrazenou stránku obdrží uživatel odměnu. Manualsurfy využívají více bodových ohodnocení, na nich poté také je, jakou peněžní hodnotu jim přidělí. Lze těžko stanovit průměrnou částku za jednu zobrazenou stránku, protože aktivních manualsurfů funguje v současnosti málo; bude ale menší, než u GPTR nebo GTPC.

Reprezentantem manualsurfů je společnost Share Ad Space18, velmi úspěšné, ale již nefungující, byly manualsurfy Belles Surf a Subscriberz. V současnosti přechází tyto společnosti na systém investicí, kdy pokud chce uživatel manualsurf využívat, musí nejprve investovat předem danou finanční částku.

2.4 Společnosti provozující surfbary

Surfbar si lze představit jako menší verzi manualsurfu. Místo celé stránky v okně prohlížeče je v něm však jen malá lišta, ve které se zobrazují reklamy velikosti banneru. Je zde opět určena doba, po kterou má být reklama zobrazena, ovšem nevyžaduje odkliknutí každé z nich. Reklamy se posouvají samy, ovšem toto posouvání může být podmíněno např. pohybem myši po monitoru, nebo psaním na klávesnici – důkazem, že uživatel je u počítače a lištu vidí. Nevýhodou těchto surfbarů je většinou nutnost stáhnout a nainstalovat program, který je třeba k zobrazení lišty19.

Odměna je pak vázána více než na počet zobrazených reklam spíše na celkový čas, po který je lišta otevřena, přičemž někdy bývá tato doba omezena pouze např. na několik hodin denně. Také zde se využívá častěji bodové ohodnocení, které se poté převádí na peněžní částku.

Zástupcem těchto systémů je francouzský Eurobarre20, budoucnost by mohl mít také zatím v betaverzi spuštěný viewbar Agloco21.

3. FUNGOVÁNÍ GPT SPOLEČNOSTÍ

Po vytvoření účtu v systému GPT společnosti je uživatelům dodávána reklama ve výše zmíněných formách, případně jsou poskytovány ještě další služby GPT, které si inzerenti zvolí, či majitelé případně provozovatelé společnosti nabídnou. Získaný obnos si pak uživatel za určitých podmínek převádí na své konto.

3.1 Podmínky inzerce

Inzerce je poskytována formou reklamních balíčků (packages) či kampaní. Ty obsahují většinou konkrétní počet reklamních zobrazení a jejich parametry – forma reklamy (např. zda bude reklama zaslána emailem, zobrazena prostřednictvím banneru či jinak), kdy a které cílové skupině má být zobrazena nebo jak dlouho bude muset uživatel na stránce setrvat.

Vybraný balíček či kampaň pak inzerent objedná buď vyplněním formuláře na webových stránkách společnosti, případně ji kontaktuje emailem nebo telefonicky. Se společností se v mnoha případech lze domluvit i na vypracování reklamního sdělení.

Poté už zbývá jen objednávku zaplatit, nejčastěji prostřednictvím elektronické peněženky nebo platební kartou a reklama bude doručena.

3.2 Registrace uživatele

Následující model registrace uživatele používá v mírných obměnách většina GPT společností. Na webových stránkách společnosti je v připraveném formuláři třeba vyplnit tyto položky:

Osobní údaje – jak je uvedeno v obchodních podmínkách – údaje musí být pravdivé a nesmí se vytvářet duplicitní účty. Společnost dokáže kontrolovat i přístupy, totožné IP adresy, atp. Pokud ovšem dojde k smazání účtu, je většinou možné buď hned, nebo po uplynutí stanovené doby tou kterou společností (podle vážnosti prohřešku), založit zde účet znovu.

Oblast zájmů – zde zaškrtává uživatel tu oblast zájmů, či oblasti zájmů, ze kterých by chtěl reklamu přijímat.

Některé společnosti zahrnou mezi oblasti zájmů i kolonky typu „I cheat... delete me now“, „Take my money“ „I don't speak nor read english“, čímž se snaží zabránit zaškrtnutí všech zájmových oblastí, případně tím také testují jazykové znalosti budoucích uživatelů. Pokud někdo zaškrtne tuto možnost, většinou je jeho konto zrušeno, či je jinak potrestán.

Výběr způsobu placení – k tomuto účelu jsou nejčastěji využívány elektronické peněženky PayPal22, E-gold23, MoneyBookers24, případně také AlertPay25 a StormPay26. Společnosti většinou umožňují vyplácet na více elektronických peněženek, uživatel si může sám zvolit, kterou bude preferovat. Některé společnosti nabízejí i převod na účet, výplatu šekem nebo složenkou, případně převedení obnosu na věcnou cenu.

Doporučující („refferer“, „referent“ „patron“) jak bylo uvedeno kapitole 1.1.1 Referenční systém – zde se uvádí jméno doporučujícího člena. Samozřejmě je možné nechat tuto kolonku prázdnou, ovšem je výhodnější využít např. tzv. refbacků – možnosti získat určitou část z toho, co uživatel jako referal získá.

Poslední, co je poté k dokončení registrace třeba, je souhlasit s obchodními podmínkami.

Po zaregistrování přijde do zadané emailové schránky potvrzovací a zároveň uvítací email, ve kterém jsou uvedeny kontaktní informace na společnost a také pro kontrolu uvedeno přihlašovací jméno a heslo uživatele.

3.3 Služby GPT společností

Po zaregistrování lze začít ihned službu využívat. Jak už bylo řečeno výše, v současnosti nabízejí společnosti kombinace výše zmíněných způsobů dodávání reklamy, proto lze ve většině z nich najít možnost příjmu emailové reklamy, sekce se zobrazovanými bannery, manualsurfy, případně možnost stáhnout si program na zobrazování surfbaru; standardní součástí bývají ovšem i některé další možnosti:

sekce PTP – Paid To Promote – „placen za promotování“27 – společnost uživateli platí za propagování sebe samé, kromě toho je tento způsob velice efektivní pro získávání referalů.

Promotovat lze např. umístěním reklamního odkazu na webové stránky uživatele , případně lze u jedné společnosti zakoupit nebo za získané body směnit reklamu pro druhou společnost. Ta pak funguje jako u inzerentů – uživatel si vybírá z balíčků28.

sekce PTSu, Paid 2 Sign up – Paid To Sign Up – „placen za registraci“. Slouží většinou k získávání referalů nebo členů30, podle toho, kdo reklamu do této sekce zadává. Za registraci zde uživatel obdrží podstatně větší obnos, než za kliknutí na email či banner, ovšem na druhou stranu bývá částka na jeho účet připsána teprve po ověření uživatelovy aktivity.

sekce PTSearch, Paid To Search – „placen za vyhledání“. Tuto službu nabízejí zahraniční společnosti a mohou ji využívat pouze členové z určených zemí, nespadají sem většinou státy bývalého východního bloku a země od něj dále na východ. Umožňuje za odměnu vyhledávat v katalozích.

Každá společnost motivuje ke zvýšení počtu zobrazení reklamních odkazů (a tím i ke svému většímu zisku) různými soutěžemi:

sekce CTW, Click 2 Win, Click To Win – „klikni a vyhraj“. V této sekci je tabulka, v jejíchž buňkách se nacházejí většinou obrázky, pod nimiž se skrývá reklama určité hodnoty. Pod jednou z nich lze najít výhru, což může být např. větší finanční či bodový obnos, možnost zadat si zdarma PTP, atp.

sekce Contest PTC – Contest Paid To Click – soutěž v klikání. Zde bývají bannery, případně textové odkazy, většinou menších hodnot a vždy je stanoveno, že jakmile bude odkliknut určitý počet odkazů, systém náhodně vybere jednoho uživatele, který dostane odměnu. Ta se pak pohybuje od desetin centu po několik dolarů. Čím vyšší je odměna, tím větší počet bannerů musí uživatelé odkliknout.

sekce Click Contest případně Click Climber – soutěž v klikání za časové období.

Zde se soutěží v klikání ve všech sekcích účtu, případně jsou dána určitá kritéria, tedy např. jsou započítávány jen kliky v sekci PTC, či jen ty, za které uživatel obdržel pouze body. Bývají stanoveny časové termíny, ve kterých soutěž probíhá (většinou měsíční nebo týdenní). Na konci těchto termínů systém vytvoří žebříčky těch, kteří odklikali v tomto období nejvíce reklam, a ti obdrží odměnu stanovenou dle pravidel každé společnosti.

sekce Refferal Contest - soutěž v získávání referalů za časové období – funguje na stejném principu jako v předchozím odstavci uvedený Click Contest, ovšem nehodnotí se zde počet zobrazených reklam, ale počet referalů, které uživatel za dané období získal.

Poslední standardní funkci, kterou zde uvedu, je možnost upgradu účtu. Upgrade by se dal přirovnat také k takovému „balíčku“. Jeho obsah se odvíjí od výše uhrazené částky, případně počtu bodů, a výhodami, které tento upgrade poskytuje, může být např. možnost využití PTP určité hodnoty, získání referala, příjem většího množství více hodnotných reklam, nižší výplatní hranice, atp.

3.4 Získání odměn

Po dosažení výplatní hranice, která se u zahraničních společností pohybuje od jednoho centu po několik desítek dolarů a u českých GPT společností kolem několika set korun, si může uživatel nechat peníze (případně body převedené na peníze) poslat – podle výběru způsobu placení – do vybrané elektronické peněženky, využít zaslání šekem (v českých společnostech složenkou)31, převést na bankovní účet, případně směnit získaný obnos za věcnou cenu.

Termíny výplat (payout) a výplatní hranici má každá společnost stanovenou jinak. Do elektronických peněženek platí některé tzv. instant – po zadání žádosti jsou peníze na účtu ihned, některé mají dané určité období, do kterého vyplatí (do druhého dne, do tří dnů, do týdne, atp.), jiné vyplácejí např. jen jednou za měsíc. Lze se setkat i s tzv. random payouty – náhodné výplaty – vyplacení částky dříve, než je dosaženo výplatní hranice32.

4. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

V Česku se informace o GPT společnostech objevují na přelomu roku 200033. Údajně první GPT společnost byla v roce 1999 česko-slovenská firma Racio Export-Import Consulting s.r.o.34 se svým projektem Emailiáda35, ve kterém odměňovala za příjem emailových sdělení a za získání nových členů a nových inzerentů36. V roce 2000 ji pak následovala společnost Cashmail s.r.o.37, která se orientovala na posílání reklamních emailů a měla také referenční systém. V té době vznikl také dodnes fungující projekt společnosti Admass Direct Marketing, spol. s r.o.38 Emailing a od začátku roku 2004 pak ještě méně než dva roky existovala společnost Getpaid39, která měla klasický sortiment GPT společností: kliknutí na bannery, příjem emailů, registrace, vyplňování anket, atp.

V současnosti lze pro český trh najít pouze tři společnosti s různým úspěchem využívající systému GPT k cílené reklamě: od konce roku 2004 společnost Efektmail: český direct mailový reklamní systém40, na podzim 2005 vznikla společnost Info-mail.er: český eReklamní systém41 a výše zmíněný projekt Emailing: emailová reklama – emailing se svolením oslovených42.

Za určitou formu GPT společnosti lze považovat také věrnostní program Fazole: nechejte si platit za to, co jinak děláte zadarmo43, který funguje také již od roku 2000.

ZÁVĚR

GPT společnosti jsou relativně novým jevem v prostředí Internetu, ovšem dalo by se říci, že způsobem svého fungování jen sledují trend, který se rozvíjí již od doby postindustrialismu – „každému výrobek na míru“. A „na míru“ je to hned oběma zúčastněným stranám. Pro inzerenta se jeví mnohem efektivnější oslovit vždy jen ty, kteří by mohli mít o jeho zboží či služby zájem, pro příjemce pak může přestat být reklama něčím obtěžujícím a stát se zdrojem informací, které by pro něj mohly být opravdu užitečné a ještě za jejich prohlížení získat odměnu. A prostředí Internetu je pak ideálním místem k uskutečnění této činnosti – jednoduchá registrace a vyplnění osobních údajů pro uživatele, minimální náklady při výrobě reklamního sdělení a možnost personifikovaného oslovení potenciálních zákazníků pro inzerenta.

Ovšem ve způsobu takového zprostředkování reklamy lze najít i stinné stránky. Uživatel by měl zvážit, zda mu kvantum informací, které společnosti (i když ke splnění účelů oprávněně) o své osobě uvede, stojí za to. Ačkoliv společnosti garantují ochranu osobních údajů, není vyloučena situace, zvláště v prostředí Internetu, kdy by majitel či provozovatel získané údaje mohl zneužít a uživatel by se o tom nemusel vůbec dozvědět.

Stejně tak by si měli inzerenti dobře promyslet zadání reklamy. Počítat s tím, že do společností se v drtivé většině registrují uživatelé ne kvůli užitečným informacím, ale kvůli možnému zisku. GPT společnosti tím pádem mohou stoprocentně zaručit pouze zvýšení návštěvnosti webových stránek. Na inzerentovi potom je, aby svou reklamu navrhl tak, aby zaujala i ty, kteří půjdou na jeho stránky jen za ziskem.

 1. Get Paid to Website [online]. 2007 [cit. 2007-06-26]. Dostupný z WWW: <http://www.answers.com/what%20is%20Get%20Paid%20To>.
 2. Nejde zde jen prvoplánově o oblasti zájmů. Má-li reklama např. lokální charakter, lze ji odeslat jen těm uživatelům, kteří uvedli, že bydlí v místě, kterého se reklamní sdělení týká. Všechny údaje se dají díky jednoduché administrativě jednoduše kombinovat.
 3. Podrobné vysvětlení těchto pojmů lze najít v článku Jana Spilky Multilevel - cesta k bohatství či do pekel?
  SPILKA, Jan. Multilevel - cesta k bohatství či do pekel? Měšec [online]. 26. 9. 2006 [cit. 2007 06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/multilevel cesta k bohatstvi ci do pekel/>. ISSN 1213-4414.
 4. V mnoha případech dokonce samy společnosti hned na vstupní stránce důrazně upozorňují, že nejsou typem MLM a dalších společností.
 5. tedy např. za referala v 1. úrovni dostane uživatel 20% z jeho zisků, v 2. úrovni 10%, v 3. úrovni 5% atd.
 6. Řeší se tak problém spammingu.
 7. HLAVENKA, Jiří. Nemáte rádi reklamu na Internetu? Možná ji budete jednou rádi vyhledávat. Živě [online]. 20. 9. 1998 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.zive.cz/default.aspx?section=21&server=1&article=4014>. ISSN 1214-1887.
 8. Vysvětlení pojmu "kontextová reklama" lze najít v článku Igora Lésky Kontextová reklama.
  LÉSKA, Igor. Kontextová reklama. Computerworld [online]. 2006 [cit. 2007-06-11].
  Dostupný z WWW: <http://www.computerworld.cz/cw.nsf/ID/7CB63001D65B442AC12571010060C328>.
 9. Existují ještě další, ale méně populární a tudíž zanedbatelné způsoby GPT a proto zde nejsou uvedeny.
 10. Emailing [online]. [2001]. [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.emailing.cz/>.
 11. Donkeymails.com : no-minimum payout [online]. c2005 [cit.2007 06 11]. Dostupný z WWW: <http://www.donkeymails.com/pages/index.php?refid=>.
 12. No-Minimum.com, PTR that pays!! [online]. 2005 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.no minimum.com/pages/index.php?refid=>.
 13. Sunrisepaidemails [online]. c2003-2006 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.sunrisepaidemails.com/pages/index.php?refid=>.
 14. BoldBytes [online]. c2004-2007 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.boldbytes.com/pages/index.php?refid=>.
 15. Gardenia Clicks [online]. c2006-2007 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.gardeniaclicks.net/pages/index.php?refid=>.
 16. ClickersClub [online]. c2006-2007 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.clickersclub.info/pages/index.php>.
 17. MilkyWayClicks - Homepage [online]. c2006-2007 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.milkywayclicks.com/paidto/home.php>.
 18. ShareAdSpace.com [online]. c2003-2007 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.shareadspace.com/>.
 19. Nevýhoda je zde zřejmá - instalování a poté využívání programu je spojeno s rizikem, že se do počítače dostane i jiný, nežádoucí software, který může, v nejhorším případě, vést až k pádu operačního systému.
 20. Besoin d'argent Gagner de l'argent en surfant facile et gratuit avec les Bons plans Eurobarre [online]. c2003-2007 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.eurobarre.com/>.
 21. Agloco : own the Internet [online]. c2006 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.agloco.com/web/guest/home>.
 22. Welcome - PayPal [online]. c1999-2007 [cit. 2007-06-12]. Dostupný z WWW: <https://www.paypal.com/>.
 23. E-gold... Internet payments, 100% backed by gold [online]. 1996 [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.e-gold.com/>.
 24. Moneybookers.com [online]. [2000] [cit. 2007-06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.moneybookers.com/app/>.
 25. AlertPay.com : my Way To Pay [online]. c2007 [cit. 2007-06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.alertpay.com/>.
 26. StormPay : Accept Online Payments [online]. c2002-2007 [cit. 2007 06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.stormpay.com/stormpay/user/about_us.php?view=a>.
 27. z anglického slova "promote" - podporovat, pomoci prosadit.
 28. Někteří uživatelé vytvářejí menší či větší webové prezentace, jejichž tématika se zabývá vyděláváním peněz na Internetu a pokoušejí se tím získat výše zmiňované referaly. To se jim sice daří, ovšem na druhou stranu existují stovky webových stránek s téměř totožným obsahem.
 29. Samotné PTP společnosti v menší míře existují také, ale pro snazší vysvětlení fungování tohoto systému je uvádím až zde.
 30. Např. čtenářů, většinou určitých e-zinů, příjemců novinek určité firmy, atp.
 31. Výplaty šekem se zvláště u zahraničních společností již téměř nepoužívají. Pro provozovatele je takové vystavení šeku časově nákladné, pro uživatele zase poplatky pro jeho přijetí a vybrání příliš drahé. Podobné je to i se složenkami.
 32. Random payouty obdrží např. ti členové, kteří jsou ve své činnosti více aktivní - provozovatelé je tak chtějí za jejich aktivitu odměnit, případně je motivovat k ještě větší.
 33. Soudím tak z publikovaných článků na nejznámějších serverech zabývajících se děním na Internetu Lupa a Živě. O placení za příjem reklamy hovoří např. články Nechte si platit za spam! z 2. 11. 1999,
  BOJAR, Ondřej. Nechte si platit za spam! Lupa [online]. 2. 11. 1999 [cit. 2007-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/nechte-si-platit-za-spam/>. ISSN 1213-0702.
  Platba za email u nás? z 8.12. 1999,
  KALOUS, Martin. Platba za email u nás?. Živě [online]. 8. 12. 1999 [cit. 2007-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.zive.cz/default.aspx?section=21&server=1&article=9224>. ISSN 1214-1887.
  nebo Natřete to konkurenci e-mailem z 28. 1. 2001.
  NOVÁČEK, Libor. Natřete to konkurenci e-mailem. Živě [online]. 28. 1. 2001 [cit. 2007 06 13]. Dostupný z WWW:
  <http://www.zive.cz/default.aspx?section=21&server=1&article=27055>. ISSN 1214-1887.
  Testovat surfbary se rozhodl autor článku Peníze leží na Internetu, stačí je jen sebrat... z 24. 10. 2000.,
  ŠINDELÁŘ, Zdeněk. Peníze leží na Internetu, stačí je jen sebrat.... Lupa [online]. 24.10. 2000 [cit. 2007-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/penize-lezi-na-internetu-staci-je-jen-sebrat/>. ISSN ISSN 1213-070.
  o surfbarech mluví také článek Jak vydělat na Internetu a nenechat se okrást z 20. 10. 1999
  PROCHÁZKA, David. Jak vydělat na Internetu a nenechat se okrást. Lupa [online]. 20. 10. 1999 [cit. 2007-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/jak-vydelat-na-internetu-a-nenechat-se-okrast/>. ISSN 1213-0702.
 34. RACIO History [online]. c1996-2003 [cit. 2007-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.racio.com/contact.php3>.
 35. Emailiáda [online]. c1999-2000 [cit. 2007-06-13]. Získáno z webarchivu. Dostupný z WWW: <http://web.archive.org/web/20020415005423/216.71.62.140/email/index.php3?rf=>.
 36. Tento projekt se pravděpodobně přetransformoval do slovenské emailingové společnosti eList.sk, protože při pokusu vstoupit na tehdejší webovou prezentaci projektu nás systém přesměruje právě na stránky eListu.
  EList : Hlavná stránka [online]. c2005-2007 [cit. 2007-06-13]. Dostupný z WWW: <http://www.elist.sk/>.
 37. Cashmail [online]. c2000 [cit. 2007-06-14]. Získáno z webarchivu. Dostupný z WWW: <http://web.archive.org/web/20001018014355/http://cashmail.cz/>.
 38. Homepage : Admass [online]. [2001] [cit. 2007-06-14]. Dostupný z WWW: <http://www.admass.cz/>.
 39. GetPaid.cz [online]. 2004 [cit. 2007-06-14]. Získáno z webarchivu. Dostupný z WWW: <http://web.archive.org/web/20040803122431/http://www.getpaid.cz/>.
 40. Efekfmail.cz [online]. c2004-2005 [cit. 2007-06-14]. Dostupný z WWW: <http://www.efektmail.cz/pages/index.php?refid=>.
 41. Info-Mail.er.cz : český eReklamní systém [online]. 2005-2007 [cit. 2007-06-14]. Dostupný z WWW: <http://www.infomail.er.cz/>.
 42. Emailing [online]. [2001]. [cit. 2007-06-11]. Dostupný z WWW: <http://www.emailing.cz/>.
 43. Fazole.cz : věrnostní program [online]. c2000-2007 [cit. 2007-06-14]. Dostupný z WWW: <http://www.fazole.cz/go/>.
Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

53 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks Omni Centers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. bridal boutique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. filling out a FAFSA form
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Thanks, that was a really cool read! Connecticut Pest Control
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. situs judi bola 88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Atlanta wedding DJs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Thanks for sharing this useful info.. bridesmaid dresses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... work with me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
thanks this is good blog. manhattan printing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. Custom Wood Aircraft Models
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. locksmiths
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. ok cupid reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. insurance repair auto collision shop
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. auto window tint los angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Photo Booth Hire
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. Marriage psychologist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. lacrosse balls direct coupon code
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here! AFTERMARKET TRUCK RADIATORS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. microdermabrasion
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! singing lessons lafayette
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. beaumont ca plumber
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. Used iPhone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us! Fun Cabin Rentals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
i am always looking for some free stuffs over the internet. there are also some companies which gives free samples. buy buy facebook usa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Great post, you have pointed out some fantastic points , I likewise think this s a very wonderful website. professional office movers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 9. 2019
Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. ig video downloader
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. cracker barrel employee schedule online login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 9. 2019
nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this! security services in Nottingham
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. comforterinsight.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more postsby you! learners test
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. decodio
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!! poster printers online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. www.liteblue.usps.gov
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 11. 2019
I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material. This is great content. HERE
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 11. 2019

Masticating machines can also juice more types of produce. Really thin produce such as leafy greens, wheat grass, and herbs are all effectively juiced. A masticating juicer is best for making green juice. <a title="Best masticating juicer in India" href="https://www.mixandgrind.in/best-cold-press-juicer-in-india/">Best masticating juicer in India</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. 4kcomputermonitor.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2019
thank you for your interesting infomation. Law firm in Lagos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2019

Even the most perfect products have something missing. This gives you a great opportunity to write an honest and insightful review of the product.  

<a"navigate to these guys" href="https://reviewingplus.com/best-walk-behind-salt-spreaders-reviews/"> navigate to these guys </a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2019

This review is often the easiest to write because you take just one aspect of the product and do an in-depth review of that aspect. For example with a Facebook affiliate product, one of the techniques may be to create a Facebook fan page and publish content to that page. You can write the review all about the impact of Facebook fan pages and how this is a smart technique. 

<a title="navigate to these guys" href="https://reviewingplus.com/best-walk-behind-salt-spreaders-reviews/">navigate to these guys</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019

Few popular models are Presto 3510 FlipSide Belgian Waffles Maker, Black & Decker G48TD Grill, Cuisinart WMR-CA Round Classic, Waring WMK300A Pro Professional Stainless-Steel Belgian Waffles Maker, Proctor-Silex 26500 Morning Baker Belgian Baker, Oster CKSTWFBF10 Belgian Flip, Black, Chef's Choice M840 WafflePro Express Maker, Traditional Five of Hearts, KitchenAid Pro Line Series Baker, Calphalon HE400WM No Peek Belgian Maker, Smart Planet WM-3 Circus Shape Makers, Krups 654-75 Chef 4-Slice Belgian Wafflers, etc.  <a title="waffle maker india" href="https://www.mixandgrind.in/best-waffle-maker-in-india-benefits-selection...">waffle maker india</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2019
Welche Spiele gibt es in Online-Casinos? one casino bonus codes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2019
I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks. best website builder adobe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2019

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HI /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

http://ansu.co.in

http://pinkflowers.info

http://zanu.in

http://wafiya.in

http://feel-different.in

http://a-way-2-silk.in

http://pinkangelsofmumbai.in

http://antra.co.in

http://zaila.in

http://saphia.in

http://payalmehra.in

http://pancy.in

http://pallavidutta.in

http://paari.in

http://edie.in

http://dassy.in

http://dally.in

http://cadee.in

http://joya.in.net

 

http://juhuescorts.biz

http://vashiescorts.in

http://thaneescorts.in

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2019

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HI /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

<a href="http://juhuescorts.biz"> Juhu Escorts</a>

<a href="http://ansu.co.in"> Mumbai Independent Escorts</a>

<a href="http://pinkflowers.info"> Mumbai Escorts</a>

<a href="http://zanu.in"> Escorts in Mumbai </a>

<a href="http://wafiya.in">  Ahmedabad escorts </a>

<a href="http://feel-different.in"> Independent Mumbai escorts</a>

<a href="http://a-way-2-silk.in"> Escorts in Mumbai</a> 

<a href="http://pinkangelsofmumbai.in"> Mumbai escorts service</a>

<a href="http://zaila.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://saphia.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://payalmehra.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://pancy.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://pallavidutta.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://paari.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://edie.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://dassy.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://dally.in"> Ahmedabad escorts </a>

<a href="http://cadee.in">  Mumbai escorts </a>

<a href="http://antra.co.in">Mumbai escorts </a>

<a href="http://joya.in.net">Mumbai escorts </a>

 

 

 

 

<a href="http://vashiescorts.in">Vashi escorts </a>

<a href=" http://thaneescorts.in ">Thane escorts </a>

<a href="http://juhuescorts.biz"> Juhu Escorts</a> <a href="http://juhuescorts.biz"> Escorts in Juhu</a> <a href="http://juhuescorts.biz"> Juhu escorts service</a> <a href="http://juhuescorts.biz"> Juhu  Independent Escorts</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2019

Normal 0 false false false EN-US X-NONE HI /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Mangal; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Juhu Escorts  Mumbai Independent Escorts  Mumbai Escorts   Escorts in Mumbai    Ahmedabad escorts    Independent Mumbai escorts   Escorts in Mumbai  Mumbai escorts service    Mumbai escorts    Mumbai escorts     Mumbai escorts     Mumbai escorts     Mumbai escorts    Mumbai escorts   Mumbai escorts    Mumbai escorts    Ahmedabad escorts    Mumbai escorts     Mumbai escorts     Mumbai escorts     Vashi escorts     Thane escorts

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2020
Thanks for your insight for your fantastic posting. I’m glad I have taken the time to see this. Agen Sbobet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2020
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks https://elevatesarms.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2020
Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject. Actually excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort. sports betting africa predictions
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2020
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2020
You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. get it for free from getfreestuffonlinenow.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2020
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. Judi Poker

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback