Hodnota informace

PŘÍSPĚVEK K ETICE, ONTOLOGII A ESTETICE INFORMACE

Informace

Chceme-li se zabývat informací a její hodnotou, musíme si vymezit, co tato slova pro nás znamenají. Informace je pojem, který se užívá v celé řadě vědních oborů a v různých oblastech má poněkud jiný obsah, i když jádro zůstává stejné. Norbert Wiener, jeden ze zakladatelů kybernetiky tvrdí, že

„informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním."[1] 

Z hlediska teorie definice má Wienerova věta jeden podstatný nedostatek: vágnost. Když se definuje pojem činí se tak obvykle pomocí nejbližšího rodu a druhové diference[2]. Wiener však volí hodně vágní rod, pro který nemá zvláštní pojmenování, ale je nucen ho definovat uprostřed definice informace. Rodem je „to, co se vymění atd." Co je to? Zájmeno „to" může označovat vše jsoucí, je jaksi transcendentální - přesahuje všechny kategorie. Co se tedy vyměňuje? Druhová diference, která z „toho, co se vymění" činí informaci je pak „obsah". Takže máme podle Wienera něco, co se vyměňuje mezi námi a světem, a ono má nějaký obsah, který nazýváme informací.

Tato Wienerova definice pochází z knihy Kybernetika a společnost, v níž se autor snaží přiblížit kybernetiku čtenáři bez matematických znalostí. Jde o dílo z oblasti filosofie a sociologie, které svědčí o tom, jak nesnadno přecházejí přírodovědci k filosofickým reflexím vlastního oboru. Přesto při poctivé interpretaci můžeme vágnost Wienerovy definice odstranit. Podstatné, dle našeho mínění, je pochopit, co měl autor pravděpodobně na mysli pod pojmem „obsah", který v definici stojí na místě druhové diference.

Je zřejmé, že mezi světem a námi se vyměňuje mnohé, když se světu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. Má všechno to také svůj obsah? Přísně vzato ano. Pro vysvětlení pojmu obsah můžeme užít analogii z oblasti literatury: obsahem knihy je to, o čem kniha je. Ne to, v jakém jazyce je, ani způsob jakým je vypravována, ale to, o čem pojednává. O čem je však například strava, která se vyměňuje mezi námi a prostředím a kterou přijímáme a z níž čerpáme výživu pro náš organismus? Sama o sobě. Jejím obsahem je její vlastní vnitřní struktura, která ji dělá poživatelnou. Obsahem věci je tedy to, čím věc sama je. Toto něco je v myšlení od věci abstrahovatelné jako její podstatná forma.[3].

Existují však rovněž věci, které své vlastní přirozenosti zpřítomňují ještě něco jiného, než jsou samy. Jsou ještě takříkajíc o něčem jiném než samy o sobě. Tyto věci se běžně označují jako znaky. Znaky slouží k zpřítomňování věcí nepřítomných - k reprezentaci. Tyto nepřítomné věci (nebo jejich představy), ke kterým znaky odkazují, jsou obsahem těchto znaků.

K této interpretaci nás vede rovněž Wienerovo tvrzení, že informace není ani hmotou ani energií, ale samostatnou fyzikální kategorií. Co si však představit pod kategorií, která není ani hmotou ani jejím projevem (energie)? Pravděpodobně něco velmi blízkému tomu, co zná klasická filosofie pod pojmem eidos či morfé neboli forma. Wiener má tedy pravděpodobně na mysli ideální část reality, která je vestavěna do hmotných předmětů jako jejich struktura či je rozeznávána jako obsah znakově zaznamenaných výpovědí.

Zde se dostáváme k rozlišení typu informace, bez něhož dochází k četným konfúzím při výkladu tohoto pojmu. V běžném jazyce chápeme informaci jako nějakou zprávu, která nám něco říká o světě a na základě níž se nějak chováme. Jde tedy o nějakou kategorii spjatou s řádem poznání, kam patří reprezentace, vnímání, představivost, myšlení. Tím ovšem vystihujeme jen jeden aspekt tohoto pojmu, který je akcentován až ve dvacátém století s rozvojem kybernetiky. Původně však tento pojem byl spjatý s řádem bytí a teprve od něj se rozvíjel jeho význam v řádu poznání. Jiří Cejpek píše:

"Slovo informace pochází z latinského „informare", které znamená uváděti ve tvar, dodávati tvar, podobu formovat, tvořit, zobrazovat, představovat, vytvářet představu, pojem."[4]


V řádu bytí je tedy informace proces, v němž je beztvaré látce dodáván tvar, je zformována, tvořena. Informace je v tomto pojetí neodmyslitelně spjata s pojmem forma, která je aktivním principem, který podstatně určuje (neboli informuje) to, čím daná věc je. Vzhledem k tomu, že toto pojetí bývá napadáno jako esencialistické, vytvořila novodobá filosofie pro podobnou kategorii termín jiný - struktura. Když hovoříme o informaci spjatou s řádem bytí hovoříme obvykle o informaci strukturní.

V řádu poznání jde pak také o jistý typ formování, jehož důsledkem je pak vytvoření představy nebo pojmu - tedy jisté reprezentace skutečnosti. Dejme tomu, že věc dělá její vnitřní struktura. Vnitřní struktura věci není smyslově vnímatelná, z věci je přístupné našim smyslům jen to, co je smyslově vnímatelné - barva, vnější tvar, tvrdost, měkkost, zvuk atd. atd. Když věc bezprostředně vnímáme nepřeskakuje ona věc do naší mysli, ale věc nás o sobě informuje tak, že v našem vědomí vzniká její představa. Představa věci není věcí samotnou - je její reprezentací, věc je obsahem této reprezentace. Lidská mysl má však schopnost jít dál, reálné věci ji dodávají smyslové vjemy, mysl je reprezentuje pomocí představ, lidský rozum má však schopnost z představ abstrahovat vše nepodstatné, nahodilé a jednotlivé a ponechat si jen to podstatné, nutné a obecné. Tak vzniká pojem - základní stavební jednotka myšlení. Hovoříme-li o informaci v řádu poznání, obvykle používáme termínu informace sémantická.

Z hlediska toho, jakým typem informace z výše uvedených, se daná věda zabývá, můžeme zhruba rozdělit vědní obory. Strukturou věcí se zabývají přírodní vědy naopak sémantická informace je v popředí zájmu věd o člověku a společnosti. Obě oblasti se samozřejmě střetávají už proto, že přenos sémantické informace, se neobejde bez využívání věcí, které mají svou strukturu. Typickým příkladem je třeba neuropsychologie, která se jednak zabývá složitou strukturou mozku, jednak kódováním sémantické informace v něm.

Samotnou reflexí informace jako kategorie se pak zabývá filosofie, kybernetika, počítačová věda, logika, kognitivní psychologie a v neposlední řadě i informační věda. Zájem o informaci jako o strukturu má nepochybně filosofie, z kvantitativní stránky se jí zabývá kybernetika, která definuje informaci jako míru odstranění neurčitosti neboli míru organizace v systému. S tímto pojetím pak v praxi pracuje počítačová věda. Logika naproti tomu se zabývá formou reprezentace objektů prostřednictvím jazyka, tedy informací ze sémantického hlediska. Procesy práce s představami a pojmy vytvořenými v rámci procesu informování má pak v centru zájmu kognitivní psychologie. Jaké pojetí informace je nejužitečnější pro informační vědu?

Domníváme se, že filosofické pojetí je pro informační vědu příliš široké, informatické, logické a psychologické pak příliš úzké. Jiří Cejpek navrhuje, aby jádrem informační vědy bylo pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu v lidském vědomí. To je však právě pohled, který nejvíce zajímá kognitivní psychologii. Proto Cejpek rozšiřuje studium informace o aspekt logicko-sémantický, jehož jádrem je studium reprezentace obsahů prostřednictvím znaků. Pro tuto úroveň zavádí pojem potenciální informace, který chápe jako znakově zaznamenanou zprávu na hmotném nosiči. Informace je aktualizována až ve chvíli kontaktu s lidským vědomím, jde o proces, kdy se znakově zaznamenaný poznatek, proměňuje v poznatek konkrétního člověka.

Když Cejpkovo pojetí analyzujeme, získáváme za 1) zprávu zaznamenanou pomocí znaků, 2) předmět této zprávy, tedy to, o čem zpráva je, a za 3) lidské vědomí. Všechny tyto body můžeme zobrazit pomocí schématu znaku vytvořeného americkým sémiotikem Ch. S. Peircem[5].

Obrázek 1 Peircovo schéma znaku

Piercovo schéma znaku

 

 

 

 

 

 

Vehikulem Peirce rozumí znak, který zastupuje nějaký předmět mimojazykového světa (objekt). Interpretans je pak jednoduše řečeno idea, kterou získává interpret (člověk), o objektu prostřednictvím znaku.

Jestliže je v Cejpkově pojetí informace třeba zohlednit tyto tři složky, pak můžeme ke zkoumání informace přistupovat ze tří různých rovin: syntaktické, v níž jde o vztahy mezi znaky navzájem, sémantické, kde je v centru zájmu vztah znaků a toho, co označují (objektů) a pragmatické, která zohledňuje vztahy mezi znaky a jejich uživateli (interpretans a interpret). Toto rozdělení nám pomůže při pochopení vztahu informace k hodnotám.

Hodnota

Nyní než se zaměříme na otázku, jestli informace může mít hodnotu, pokusíme se vymezit, co si pod pojmem hodnota představujeme. Hodnotou rozumíme rozpoznanou schopnost věci sloužit určitému účelu. Tohoto účelu může věc dosahovat sama díky své podstatě nebo může být někým užívána jako nástroje. V prvním případě hovoříme o hodnotě vnitřní, v druhém o hodnotě instrumentální neboli vztažné. Hodnota věci spočívá v jejím vnitřním uspořádání, protože jen věc určitého typu je vhodná k určitému účelu. Hodnota je rozpoznávána tím, kdo daný účel sleduje. Ne vždy hodnota může být rozpoznána, i když věc potenciálně hodnotu má. To je dáno nedokonalými poznávacími schopnostmi člověka.

S různými postoji k realitě se pojí různé typy hodnot. Sledujeme-li nějaký dílčí či konečný cíl[6], je základní hodnotou dobro. Vše, co člověk dělá, dělá proto, aby dosáhl dobra[7]. I když je tato myšlenka trochu protiintuitivní, neboť máme evidentní zkušenost se špatným lidským jednáním, po důkladné analýze se ukáže, že za každým jednáním stojí motivace nějakým dobrem. Problém zlého jednání spočívá v konfliktu dober, mezi nimiž je hierarchický vztah. Dá-li se v konfliktu dober přednost nižšímu dobru před vyšším, výsledkem je eticky nesprávné chování. Obecně se má za to, že uspokojení smyslů je dobrem nižším než dobra týkající se duševního života či života společnosti. Většina lidí se shodne na tom, že manželská nevěra je špatná, protože může narušit dobro, které spočívá v harmonické rodině. Nebýt nevěrný však znamená často zříci se aktuálního smyslového potěšení (tedy nějakého dílčího dobra) ve prospěch dobra vyššího. Kdo to dokáže, může být odměněn dobrem fungující rodiny. Kdo to nedokáže, může pro chvilkové potěšení rodinu rozbít. Být věrný je proto také hodnotou, která je nutnou (nikoliv postačující) podmínkou pro vytvoření funkční rodiny - tedy hodnoty, na níž zase spočívá dobro společnosti atd. Nutno podotknout, že jako prostředku k dosažení cíle mohou být voleny skutky samy o sobě dobré nebo mravně nelišné. Činy, které jsou samy o sobě zlé, člověk volit nemá právo, i když má k tomu schopnost. Dobrý cíl nesmí být naplňován pomocí špatných prostředků - účel nesvětí prostředky.

Aby mohl být nějaký cíl, nějaké dobro sledováno, je třeba jej také poznat a poznat prostředky, které k němu vedou. Bez adekvátního poznání může být zvolen špatný cíl nebo cíl správný, ale špatné prostředky. Hodnotou v řádu poznání je tedy pravda. Pravda znamená shodu mezi věcí a poznávací schopností. Pravdivé je takové poznání, prostřednictvím nějž rozpoznáváme skutečný stav věcí. Neadekvátní poznání často vede k záměně dobra nižšího řádu za dobro vyššího řádu, což v konečném důsledku vede k nedosažení dobra vyššího řádu. Bez poznání nemůže člověk jednat. Vůle tíhne k dobru, ale dobro musí být rozumem rozeznáno jako dobro. Pravda je tedy hodnotou, jejímž prostřednictvím se realizuje dobro.

Existuje také jistý postoj k realitě, v němž nejde primárně ani o dosažení konkrétního cíle, ani o poznání skutečnosti jako takové s cílem dobrat se pravdy, ale o jakýsi požitek, který poskytuje vnímání věcí samotných. Tento postoj bývá označován jako estetický a pojí se s ním četné potíže. Existuje tendence jej převést na postoje předchozí nebo jej naopak vůči nim jednoznačně vymezit, což ovšem není snadné. Každopádně se má za to, že hodnotou v této oblasti je krása. Pokud by krása nějak splývala s dobrem, pak by šlo o dobro nižšího řádu, o dobro smyslové, o požitek z věcí příjemných (zastáncem tohoto názoru je hedonistická estetika). Naopak někteří autoři považují estetický postoj za druh poznání a estetiku pak za nauku o poznání zmateném, nejasném a temném, proti níž stojí logika jako nauka o poznání jasném (Baumgarten).

Immanuel Kant vymezuje krásno jako „to, co se líbí v prostém posouzení"[8]. Aby zdůraznil, že tu nejde o cíl, říká: „Z toho plyne, že se musí líbit bez jakéhokoli zájmu"[9]. Proti estetickému kognitivismu, který estetické vnímání redukuje na poznání, se vymezuje takto: „Krásné je to co, se líbí všeobecně bez pojmu[10]." S dobrem má tedy krása společné to, že způsobuje jakousi paradoxní nezaujatou zálibu, s pravdou pak to, že estetický zážitek je způsoben poznáním věci, ovšem nepojmovým.

Podle Jana Mukařovského[11] je estetická funkce (vedle ní existuje funkce praktická - dobro a teoretická - pravda) funkcí znakovou a estetický postoj je dán zaměřením na samotný znak nikoliv objekt, který je znakem označen. Jde tedy rovněž o typ poznání, v němž nejde o pravdu, ale o jakousi zálibu ve formě, jakou je něco prezentováno. Ještě si to můžeme ukázat na modelu komunikace podle Romana Jakobsona[12]. Roman Jakobson v procesu komunikace rozlišoval tyto složky: mluvčí, adresát, kontext, sdělení, kontakt, kód. Podle toho, na jakou složku je položen důraz, rozlišuje různé funkce komunikace.

Jeli důraz kladen na kontext reality, je funkce poznávací a jejím cílem je pravda. Stojí-li v centru zájmu adresát je funkce konativní, při níž je sledován praktický cíl (dobro). Zaměří-li se pozornost na samotný způsob sdělení, komunikace plní funkci poetickou (neboli estetickou). Funkce v závislosti na složkách komunikačního procesu je možno vyjádřit pomocí tohoto schématu:

Obrázek 2  Jakobsonův model komunikace a funkce Jakobsonův model komunikace a funkce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každopádně je asi třeba se shodnout na tom, že i když dejme tomu umělecké dílo má na něco ukazovat (pravda) a k něčemu vést (dobro), umělecké dílo z něj dělá to, jakým způsobem to činí - tedy forma ve smyslu estetickém.

A nás nyní zajímá, jestli má informace hodnotu, pokud ano tak, jestli je její hodnota vnitřní nebo vztažná, a jaký je její vztah k hodnotám, které jsme rozdělili podle různých typů postojů člověka ke skutečnosti. Jiří Cejpek píše:

"Informace nemá hodnotu, je hodnotově neutrální. Hodnotu jí přisuzuje teprve člověk v procesu poznání."[13]

Považuje tedy hodnotu informace za vztažnou, informace podle něj získává hodnotu, až s existencí subjektu, který ji využívá. Je tomu opravdu tak?

Pokusíme se prozkoumat vztah informace k hodnotám jako je dobro, pravda a krása a zkusíme zjistit, jestli hodnota informace přece jen nemůže být vnitřní.

Informace a dobro (pragmatika)

Vzhledem k tomu, že jsme informační vědu zařadili mezi vědní obory, které zajímá především informace sémantická, půjde nám zejména o prozkoumání vztahu informace a dobra v této oblasti. Při zkoumání vztahu informace k dobru se budeme pohybovat na úrovni pragmatické. Bude nás tedy zajímat vztah informace jako znakově zaznamenané zprávy a toho, kdo je informován. Jak jsme výše uvedli lidská vůle přirozeně směřuje k dobru a nám půjde o to zjistit, jestli k tomu může přispívat informace. Dříve než se do toho pustíme, zkusíme ještě nastínit vztah dobra a informace strukturní.

Struktura věci dělá věc tím, čím je. To, čím věc je, ji uzpůsobuje k tomu, aby směřovala k jistému cíli. Tento cíl je nějak přítomen v samotné struktuře věci. Živý organismus je strukturně tak uspořádán, aby mohl ze svého okolí čerpat energii, aby mohl růst, rozmnožovat se a tím zachovávat svůj rod. Obvykle se v souvislosti s tím hovoří o dokonalosti - dokonalé je to, co má všechno potřebné k naplnění cíle, který je dané entitě imanentní - je dán samotnou její přirozeností. Dejme tomu, že dokonalost živého organismu je obsažena v jeho genetickém kódu. Dojde-li ke genetické vadě, není možné, aby se vyvinul organismus, který má vše, co ostatní představitelé jeho druhu. Dokonalost organismu umožňuje substituci něčeho, co by mělo být a co chybí (slepí lidé například nahrazují zrak sluchem atd.). Jeli však poškození genetického kódu veliké - organismus není schopen přežít. Dokonalost se vyskytuje však i mimo konkrétní organismus ve velkých celcích. Jako příklad nám může sloužit ekosystém, který má vše potřebné pro to, aby umožňoval přežití jednotlivých druhů, které jej tvoří. Zánik jednoho druhu může znamenat vychýlení ekosystému z rovnováhy, které může být pomocí substituce znovu dosaženo. Jeli vychýlení přílišné, může dojít k zhroucení ekosystému, což může vést k vyhynutí všech druhů, které na něm participují. Závěrem je tedy třeba říct, že strukturní informace je zárukou dokonalosti věci, která umožňuje dané věci dosáhnout cíle - dobra. Strukturní informace má hodnotu, je dobrá. To můžeme bez obav prohlásit o tzv. přirozené strukturní informaci, která vznikla (jak ponecháme stranou) bez působení člověka.

Platí to však i o strukturní informaci kultury? Výklad o informaci jsme nechtěli rozdělením informace na přirozenou a kulturní zatěžovat, tady však nám nic jiného nezbývá. Základním rozdílem mezi přirozenou a kulturní strukturní informací je to, že druhá je založena na informaci sémantické. Člověk může vytvářet určité hmotné artefakty až na základě poznání, které je abstraktní. Člověk nepoznává plně individualitu věcí, ale v rámci svých schopností musí abstrahovat - výsledkem je pak schematičnost, která se projevuje i v konkrétních lidských výtvorech. Jako materiálu ke své tvorbě pak musí užít toho, co má ve svém okolí k dispozici, což nutně znamená destrukci původní přirozené strukturní informace. Ve světle toho by skoro bylo možné říct, že strukturní informace kultury vestavěná do lidských výtvorů je špatná, protože destruuje dokonalost přirozených struktur. Lidská schopnost tvořit je však založena na přirozené strukturní informaci rodu homo, vyrůstá z přirozené informace, proto ji nemůžeme dualisticky stavět do opozice proti přirozené informaci. Přirozená informace je flexibilní, a proto má schopnost substituovat to, co se dokonalosti nedostává. Bylo by projevem antropocentrické pýchy být přesvědčen, že lidská činnost může mít zásadní dopad na život na planetě Zemi. Paradoxně je takový postoj projevem přesvědčení o výlučnosti člověka, přestože je zaštítěn tvrzením, že je založen na opaku. Proto je třeba schopnost tvorby, která je součástí lidské přirozenosti označit za dobrou. Etické problémy nastávají ve chvíli, kdy se člověk snaží měnit přirozenou strukturní informaci, což je případ tzv. genetické manipulace.

Ale jak je to se vztahem strukturní informace kultury k dobru? Vždy, když člověk něco vytváří, sleduje nějaký cíl. Z toho je třeba vycházet. Sleduje-li cíl dobrý a volí k tomu adekvátní prostředky, vpisuje tento cíl do struktury artefaktu, a proto konečný výtvor můžeme označit za dobrý (takovými výtvory jsou třeba léky, které napomáhají organismu vypořádat se s nemocí). Jeli cílem něco, co je jen zdánlivě dobré, ale ve skutečnosti špatné, pak konečný výtvor můžeme považovat za špatný (za takové výtvory bychom si dovolili označit třeba antikoncepční prostředky, které sledují cíl, který je přímo proti přirozené strukturní informaci člověka, v níž je zakódována jeho schopnost se rozmnožovat; špatné jsou proto, že nahrazují vyšší dobro - rozmnožování dobrem nižším - možností „bezpečného" ukájení sexuálního pudu). Za špatné můžeme rovněž označit to, co je vytvořeno za účelem nějakého dobra, ale pomocí špatných prostředků. Strukturní informaci kultury můžeme považovat za dobrou, jeli její vytvoření vedeno dobrým cílem za užití dobrých či mravně nelišných prostředků.

Co se týká vztahu dobra a sémantické informace, budeme uvažovat o informaci v pojetí, které pro informační vědu požaduje Jiří Cejpek a jež jsme si ještě schematizovali prostřednictvím Peircova modelu znaku. Je zřejmé, že v centru zájmu nyní bude tvůrce či uživatel informace, kteří jako osoby sledují určitý cíl. Zaměřme se nyní na adresáta. Dejme tomu, že se k němu dostává zpráva, která mu sděluje něco o stavu světa, k němuž on nemá bezprostřední přístup. Kupříkladu člověku, který pracuje v místnosti bez oken, právě z venku příchozí kolega sděluje, že venku prší. Uživatel tuto zprávu může vyhodnotit jako prospěšnou z hlediska své situace nebo ji může považovat za indiferentní. Pokud se chystá právě jít domů, zřejmě usoudí, že by bylo dobré nezapomenout vzít si deštník. Pokud zpráva však přichází ve chvíli, kdy do konce pracovní doby zbývá dlouhý čas, a uživatel nehodlá z místnosti odcházet, pak zprávu nebude považovat za důležitou. Platí-li první varianta je informace užitečná k dosažení bezprostředního cíle, kterým je nezmoknout. Splnění tohoto cíle pak může vést k naplnění dalších dílčích cílu, jako je snaha o uchování zdraví, která je vedena snahou o dlouhý život, ale také třeba snahou o nezameškání práce z důvodu výdělku, což může být vedeno snahou o koupi domu, což... atd. atd. Sledováním bezprostředního cíle obvykle zároveň sledujeme i cíle vzdálenější, i když si to třeba neuvědomujeme. Kdyby se uživateli tato zpráva nedostala, mohl by následkem prochlazení onemocnět, třeba i vážně, a tím by se mohla rozplynout celá řada dílčích cílů.

Můžeme se také podívat na tuto situaci z hlediska toho, kdo uživatele o počasí zpravuje. Může přijít z venku a sdělit, že tam prší, svému kolegovi bez zvláštního záměru - prostě proto, že hovory o počasí obvykle slouží k zahajování konverzace, plní tzv. fatickou funkci (i zahájení konverzace je samozřejmě cíl). V tomto případě jedná příchozí mravně nelišně z hlediska zprávy, kterou sděluje. Kdo přichází z venku může ovšem také vědět, že kolega se chystá jít domů, že často v práci zapomíná deštník, že má chatrné zdraví atd. Proto považuje zprávu o stavu počasí za velmi důležitou. Sleduje jí dobro svého spolupracovníka. Může však nastat situace, že příchozí ví, jak je na tom kolega a zprávu zatají právě proto. Chce, aby kolega zmokl a onemocněl, protože touží po jeho místě. I v tomto případě sleduje dobro - své vlastní - za využití mravně nepřípustných prostředků. Ještě horší situace by nastala, kdyby příchozí svého kolegu, který se ptá na počasí, záměrně oklamal kvůli vlastním cílům.

Myslím, že tyto jednoduché příklady zcela postačí, abychom viděli, že se sémantickou informací se pojí řada aspektů, které mají mravní rozměr. Jak se sémantická informace vztahuje k dobru, je dáno úmyslem, s jakým je vysílána či přijímána. Lež je jako prostředek k dosažení cíle nepřípustná, proto je základní hodnotou informace pravda. Ale to už se dostáváme k další kapitole.

Informace a pravda (sémantika)

V řádu bytí, s nímž je spjatá strukturní informace, je vztah informace a pravdy jednoduchý. Věc nemůže nebýt tím, čím je, nemůže tedy vlastní strukturou klamat. To je založeno na principu identity. Klam je možný až v řádu poznání, kde se může něco jevit jinak než, jaké ve skutečnosti je. U inteligentních bytostí dokonce může docházet k záměrnému klamání. Někdy se v souvislosti s genetickou strukturní informací hovoří o tzv. čtení genetického kódu, čímž je naznačováno prolnutí řádu bytí s řádem poznání. Genetický kód - genotyp je strukturní informace, na jejímž základě je realizován konkrétní jedinec - fenotyp - svého druhu. V průběhu vývoje jedince jsou z genotypu čerpány informace, na jejichž základě je zaručeno fungování a rozvoj organismu. Analogicky můžeme hovořit v tomto případě o jistém způsobu poznávání organismu - poznávání vlastního genetického kódu. Selhání tohoto „poznávání" může znamenat nesprávný vývoj organismu a v konečných důsledcích jeho zánik. Ve vlastním slova smyslu se však o poznání nejedná. O poznání hovoříme, jestliže existuje nějaký vztah poznávacích struktur organismu a věcí vnějšího světa. Genetický kód je inherentní organismu, je vlastně jeho plánem, který má organismus sám v sobě zabudován. Spíše je třeba hovořit o přímé realizaci tohoto plánu než o jeho poznávání.

Možnost klamu existuje i tam, kde poznání probíhá bezprostředně bez užití znaků, o vlastním klamání je však možno hovořit až ve chvíli, kdy jsou ke komunikaci používány znaky. Dokonalostí živočichů danou jejich strukturní informací je schopnost poznání svého prostředí, která jim umožňuje se v prostředí pohybovat a sledovat cíle vyplývající z jejich přirozenosti. Poznání prostředí musí být adekvátní a tedy pravdivé, protože jinak by přežití v prostředí nebylo možné. Dosažení dobra je tu podmíněno adekvátním poznáním - tedy pravdou. Všem živočichům je vlastní smyslové poznání, člověk má navíc poznání rozumové. Smysly samy o sobě klamat nemohou, předkládají vjem takový, jaký je, omyl je možný, až na úrovni interpretace, tedy ve chvíli, kdy je třeba určit, co daný vjem reprezentuje, tedy jaká věc vnějšího světa mu odpovídá. Schopnost přiřazení vjemu ke konkrétní věci je dána zkušeností, kterou umožňuje paměť, u člověka ještě rozumovými schopnostmi. Právě na jejich úrovni je omyl nejčastější, dalo by se říci, že zatímco zvířata se mýlí minimálně, lidské poznání a omyl jsou spolu v důvěrném spojení.

Zaměřme se nyní na vztah informace a pravdy z hlediska našeho vymezení informace pro informační vědu. Má-li být prostřednictvím znakově zaznamenané zprávy lidské vědomí obohaceno o poznatek, musí se tato zpráva adekvátně vztahovat ke skutečnosti, musí odpovídat skutečnému stavu světa, musí být jednoduše řečeno pravdivá. Jsme tedy nyní na úrovni sémantické. Neodpovídá-li zpráva skutečnosti, pak člověk nezískává nový poznatek, ale jeho vědomí je „obohaceno" o další omyl. Omyl však může znamenat, že člověk může minout cíl, který sleduje, ba co hůř může si určit cíl, který je naprosto neadekvátní jemu jako individuu či dokonce člověku jako druhu. Zkusme si to demonstrovat opět na příkladu dvou kolegů z práce.

Kolega, který neví nic o stavu počasí venku, může být druhým kolegou informován pravdivě, neinformován vůbec nebo uveden v omyl nepravdivou zprávou. O tom, že pravdivá informace může prvnímu pracovníkovi pomoci dosáhnout cíle, zatímco neinformování či klam ho mohou od cíle odchýlit, jsme již pojednali. Zaměřme se však na to, jak pravdivé poznání či omyl mohou ovlivňovat jednání druhého kolegy, toho, který ví, že venku právě prší. Dejme tomu, že pravdivě informuje kolegu, protože to považuje za správné, je přesvědčen, že jedná správně v kolegův prospěch. Jaké poznání jej přimělo k tomu, že je přesvědčen o správnosti jednání ve prospěch druhého člověka? Dejme tomu, že dospěl k poznání, že si lidé musí pomáhat, že člověk ve společnosti je odkázaný na druhé, že není možné jednat na úkor druhého, protože pomoc druhého jednou bude potřebovat atd. atd. Zkrátka a dobře dospěl k poznání, že věta „To, co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim," je pravdivá. Proto informuje kolegu, přestože touží po jeho místu. Na základě svého poznání však ví, že nesmí udělat nic nečestného, aby toho místa dosáhl. Jaké poznání může stát na začátku situace, kdy jeden kolega druhého neinformuje nebo jej informuje mylně? Může se třeba domnívat, že v života je třeba bezprostředně užívat, že nemá žádný smysl myslet na zadní vrátka, protože nikdo neví, kdy jeho život skončí, že všichni lidé ve společnosti jednají sobecky, že předstírat zájem o druhého je pokrytecké, že jediným dobrem, kterého je možné dosáhnout, je vlastní požitek. A tak ve chvíli, kdy se nabídne příležitost, zbavit se kolegy, o jehož místo stojí, jedná tak, aby dosáhl svého vlastního dobra, s plným vědomím, že zamezí druhému člověku dosažení jeho cílů.

V obou případech je výsledné jednání založeno na předchozím poznání, troufneme si říct, že v případě prvním na poznání pravdivém, v případě druhém na poznání mylném.Co je podstatou omylu v případě druhém? Je jím redukce dobra na vlastní smyslové potěšení, v jehož základu bude stát pravděpodobně materialistický světonázor. Tento omyl pak způsobuje destrukci ostatních cílů, které vyplývají z podstaty člověka jako tělesně duchové a společenské bytosti.

Nabízí se ještě otázka, jestli nemůže být nepravdivá zpráva někdy užitečná tomu, kdo je klamán, a jestli může být mravně nelišná či dobrá. Problematika se týká například tzv. milosrdné lži, která se stala běžnou praxí v českém zdravotnictví.

Máme za to, že lež je vždy destrukcí řádu a že její užití je mravně nepřípustné. Z nepřípustnosti lži však nutně neplyne, že je třeba vždy říkat pravdu. Tercium est datur - třetí cesta je možná, není-li v zájmu situace, říci pravdu, nemusí se říct nic. Jistý v Čechách neoblíbený řád vypracoval ještě teorii tzv. restrikce neboli zámlky, kdy se říká sice věta formálně pravdivá, ale skutečný stav věcí z ní není vyvoditelný, protože je neúplná - podstatnou část si člověk nechá pro sebe. Ale vraťme se nyní k problematice milosrdné lži.

Domníváme se, že přestože je vedena dobrým úmyslem, může nadělat více škody než užitku. Na počátku pravděpodobně bude stát několik omylů. Prvním je samozřejmě omyl o přijatelnosti lži, jeli její užití zdánlivě prospěšné (volba špatného prostředku). Druhým je právě přesvědčení o prospěšnosti toho, aby byl pacient mylně informován o vlastním zdravotním stavu. Svatý Augustin říkal, že přestože člověk často druhé klame, sám klamán být nechce. Pravděpodobně nikdo nechce, aby se mu říkalo, že je na tom zdravotně dobře, když tomu tak není. Jednak vzhledem k znalosti praxe přesvědčování o svém zdravotním stavu nemusí věřit a výsledkem je pak nejistota, která může být krutější než tvrdá pravda. Za druhé když této iluzi člověk uvěří, pak může své síly napnout směrem k naprosto neadekvátnímu cíli, zatímco jediné, co v danou chvíli má skutečnou cenu je uspořádat své věci, aby bylo možné odejít s čistým štítem.

V této kapitole nás nezajímaly ani tak úmysly, s jakými je informace vysílána a využívána, ale spíše vztah znakově zaznamenané zprávy ke stavu světa. Máme za to, že zpráva, která neodpovídá stavu světa, nemůže být považována za informaci ve vlastním slova smyslu, protože neumožňuje rozšíření lidského vědomí o nový poznatek. Správně by se mělo hovořit spíše o desinformaci či prostě o lži. Tím, že adekvátní informování rozšiřuje vědomí člověka o nové poznatky, se informace vztahuje k pravdě. Tím, že je člověk schopen díky tomu rozpoznat správné cíle a určit prostředky k jejich naplnění, se informace vztahuje k dobru.

Informace a krása (syntaktika)

V této kapitole nám půjde o to prozkoumat, jestli informace může být krásná, tedy zda-li způsob, jakým je znakově zaznamenaná zpráva sdělena může v příjemci vyvolat libost bez hlavního důrazu na to, jestli je mu prospěšná či koresponduje s realitou. V tomto případě nemůžeme odhlížet od vnímání a poznání, a proto musíme mít na zřeteli toho, kdo znaky či přirozené struktury vnímá. I přesto nás zajímají zejména znaky či přirozené struktury samotné, tedy především úroveň syntaktická (skladebná). Tomáš Akvinský krásno vymezuje takto:

Krásno však se vztahuje ke schopnosti poznávací; krásným totiž se jmenuje to, co spatřeno se líbí. Tedy krásno záleží v náležité úměrnosti, protože smysly těší věci náležitě úměrné jako jim podobné, neboť i smysl jest jakýsi rozum, i každá poznávací schopnost. A protože poznávání se děje připodobněním, podobnost pak se vztahuje na tvar, krásno náleží vlastně k rázu příčiny tvarové.[14]

Z tohoto textu je třeba vypíchnou tyto body: spatřeno, líbí, úměrnost. Máme tedy na jedné straně nějaké poznání, při němž je pociťována libost, na druhé straně samotné vlastnosti předmětu, které jsou tuto libost při poznání schopny vyvolat. K těmto vlastnostem řadí sv. Tomáš úměrnost (proportio, consonatio partis), jinde pak jednotu (integritas) a jas či zřetelnost (splendor, claritas).

Když se podíváme na přirozené přírodní struktury, například živé organismy, vidíme, že organismus je jakýsi celek (integritas), jehož části musí být náležitě uspořádány (proportio), aby mohly plnit svou funkci. U organismů, které obvykle považujeme za velmi krásné, se přidává také to, že jejich části jsou zřetelně rozeznatelné (claritas) a obvykle se vyznačují jasnými barvami (slendor) apod. To je nepochybně dáno jejich dokonalostí, tedy tím, že mají vše, co potřebují k cíli, který plní. Při estetickém vnímání však od účelu odhlížíme a zajímá nás struktura samotná.

Za základní poměr částí a celku, který v nejvyšší míře působí estetickou libost, je od dob pythagorejců, považován tzv. zlatý řez (sectio aurea). Jde o poměr, kdy se má menší část k větší jako větší část k celku. Tento poměr je 1 : 0,618. Experimentální estetika prokázala, že takto uspořádaný útvar považuje drtivá většina lidí za nejkrásnější, jakož i to, že takový poměr nacházíme ve velké části kulturních artefaktů i přírodních struktur. V tomto poměru je například výška lidského těla od země k pasu s výškou od pasu až po vrchol hlavy. Část od země k pasu lze rozdělit na další části, které jsou rovněž v poměru zlatého řezu. Menší část je od země k začátku kolenou, větší část od začátku kolenou k pasu. Rovněž tak horní polovina lidské postavy (od pasu výš) je v poměru 1 : 0,618. Větší je část od pasu po konec krku, menší část tvoří hlava.

Obrázek 3 Proporce lidského těla a zlatý řez

Proporce lidského těla a zlatý řez Jak jsme ukázali výše, sémantická informace má svůj obsah, tedy o čem je, svůj cíl, tedy k čemu vede, nyní nás bude zajímat, jakým způsobem obsah zprostředkovává, protože právě to vystupuje do popředí při estetickém zájmu. Je však možné zcela odhlížet při posuzování nějakého sdělení od jeho pravdivosti případně dobra, ke kterému může vést, a oceňovat jen krásu formy? Domníváme se, že nikoliv. Tak jako má pravdivost vazbu na dobro, měla by mít krása vazbu na dobro i pravdivost. Přinejmenším může estetická informace přispívat k relaxaci a obnovení životních sil, může však také vést k rozšíření poznání, a to způsobem, který není možný u děl, v nichž estetická funkce není primární. Je možné říct, že ačkoliv krásná a odborná literatura mohou sdělovat tentýž obsah, způsob, kterým to činí literatura krásná, může obsahovat něco navíc, co v suchém odborném stylu postrádáme. Toto něco navíc spočívá v samotném způsobu podání, v němž se obecné může sdělovat prostřednictvím individuálního. Estetický prožitek pak může člověka nasměrovat k vyšším cílům, což odborný styl přes všechnu svou věcnou správnost a dokonalou argumentaci dokázat nemusí. Ku příkladu je velký rozdíl mezi tím, když se řekne:

Nenarozené dítě je lidskou bytostí, a proto je jeho zabití při umělém potratu vraždou. Matky, které umělý potrat dobrovolně podstoupily, trpí nezřídka tzv. postabortivním syndromem, který se mimo jiné projevuje pocity viny, úzkostí, psychickým otupěním, nočními můrami o potracených dětech atd.

a

Ale necítili se doma, vodovod poplakával
hlasem dítěte, jemuž nedovolili přijít na svět
A teď se jich na ně ptali
mrtví, když v podlaze zapraskalo, stůl povzdych si
ale protože se nikdy nenarodilo, nemohlo ani zemřít
nemohlo být jedním z nich
což je něco docela jiného
než nebýt vůbec
[15]

Oba dva způsoby sdělení podobného obsahu se dají velmi těžko srovnávat. V jednom převládá funkce teoretická (pravda), ve druhém funkce estetická (krása). Při teoretickém sdělení jde o obsah, proto má takovou formu, aby jej, co nejpřesněji vyjadřovalo. Cílem je věcnost. Naopak estetickém sdělení je důležitý způsob, který díky různým básnickým figurám, může obsah zastřít mlhou. O to je však působivější.

Jelikož je sémantická informace přenášena prostřednictvím znakového kódu a estetická funkce převládá, když se pozornost zaměří na samotný znakový záznam, můžeme říci, že se informace rovněž vztahuje ke kráse.

Závěr

Pokusili jsme se definovat pojem informace pro informační vědu. Informaci v tomto pojetí chápeme, jako znakově zaznamenaný obsah, který se vztahuje k faktickému stavu světa (potenciální informace). Kontaktem s lidským vědomím se tento obsah aktualizuje a dochází k samotnému procesu, díky němuž je rozšířeno poznání člověka o novou vědomost, která mu umožňuje reagovat na životní situace.

Zabývali jsme se pojmem hodnota a zkusili jsme prozkoumat, jak se informace vztahuje k základním hodnotám jako je dobro, pravda a krása. Tento vztah jsme nezkoumali jen z hlediska sémantické informace, ale také z hlediska informace strukturní. Domníváme se, že se nám podařilo prokázat vztah informace (strukturní i sémantické) k hodnotám. Přisuďme nyní jednotlivým typům informace hodnotu instrumentální či vnitřní na základě toho, co jsme uvedli o jejich vztahu k jednotlivým hodnotám.

Přirozená strukturní informace má podle nás hodnotu vnitřní, protože je zárukou dokonalého uskutečňování cílů organismu daných jeho přirozeností. Participuje na všech třech hodnotách, kterými jsme se zabývali - zejména na dobru a kráse. V případě strukturní informace kultury vestavěné do kulturních artefaktů, jsme hodnotu informaci přisoudili podle účelu, ke kterému má daný artefakt sloužit. Jeli tento účel dobrý, má informace instrumentální hodnotu, dostává-li se mimo přirozenost, informace hodnotu nemá. Nutnou podmínkou pro instrumentální hodnotu kulturního artefaktu je tedy participace na dobru. Aby měla hodnotu vnitřní, musí se jako podmínka přidat krása. Vnitřní hodnotu má proto jen dobrý a krásný kulturní artefakt (pravdivý je implicitně).

U sémantické informace je hodnota informace dána cílem, ke kterému slouží, pravdivostí a rovněž způsobem, jakým je její obsah kódován. Podstatnou a neodmyslitelnou hodnotou u sémantické informace je její pravdivost, bez ní informace nemůže být. Sebeužitečnější a sebekrásnější lež informaci zcela znehodnocuje, ba co víc ničí její podstatu. Informace si naopak ponechává svou hodnotu, i když její vyslání není vedeno dobrými cíli. Pravou instrumentální hodnotu má až ve chvíli, kdy může vést k něčemu dobrému (to je implicitně dáno její pravdivostí). Tuto hodnotu informace má, i když není krásná. Přidá-li se ještě k dobru a pravdě informace ještě krása, nabývá informace hodnoty vnitřní - kromě toho, že vede k dobrým cílům a odkazuje ke skutečnému stavu světa má hodnotu také sama o sobě.

Literatura

CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha : KAROLINUM, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.

JAKOBSON, R. Poetická funkce. 1. vyd. Jinočany : H & H, 1995. 743 s. ISBN 80-85787-0.

KANT, I. Kritika soudnosti.1. vyd. Praha : Odeon, 1975. 271 s.

MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky. 1. vyd. Praha : Odeon, 1966. 371 s.

NAGYOVÁ, I. Zlatý řez [online], [2000-], [cit. 2008-05-16]. Dostupné z: http://www.volny.cz/zlaty.rez/

PEIRCE, CH. S. Lingvistické čítanky : Určeno pro posl. fak. filosof. [Díl] 1, Sémiotika. Sest. a přel. B. Palek, D. Short. 1. vyd. Praha : SPN, 1972. 155 s.

TOMÁŠ AKVINSKÝ. Summa theologiae [online], [cit. 2008-05-10], Dostupné z www: http://www.krystal.op.cz/sth/sth.php

WIENER, N. Kybernetika : neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Přel. O. Hanš, J. Wehle, Z. Wünsch. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 148 s. Přel z: Cybernetics : or Control Communication in the Animal and the Machine.

ZAHRADNÍČEK, J. Rouška Veroničina ; La Saletta ; Znamení moci. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1990. 155 s. ISBN 80-7021-047-8.[1] WIENER, N. Kybernetika a společnost, s. 32.

[2] Rod je typ třídy, který sdružuje druhy, tedy třídy nižšího řádu. Druhová diference je vlastnost, která odlišuje daný druh od ostatních druhů stejného rodu. Rodem je kupříkladu pojem živočich, druhem kůň, opice, člověk. Druhovou diferencí u pojmu člověk je pojem rozumný. Definice člověka pak vypadá takto: „Člověk je živočich rozumný".

[3] Tím, že vycházíme z Wienerovy definice, jsme si na sebe upletli bič. Jde nám o analýzu pojmu obsah a vypomáháme si analogií z oblasti estetiky a teorie literatury, když však chceme dále vysvětlit musíme se uchýlit k pojmům filosofickým. A v tom je právě problém. Estetika pracuje s pojmy obsah a forma jinak než filosofie. Obsah je pro ni to, o čem dílo je, forma pak, jak je dílo uděláno, aby obsah vyjadřovalo. Naopak ve filosofii je pojem forma zároveň i obsahem věci, jde o způsob organizace látky (materie, hmoty), který dělá danou věc tím, čím je. Dalo by se říct, že zatímco estetika v uměleckém díle pojmově (nikoliv věcně) odlišuje formu od obsahu, filosofie v tomto případě hovoří pouze o formě. Do protikladu proti ní pak klade látku - pasivní princip, který forma podstatně určuje - informuje. Dáno je to pravděpodobně tím, že umělecké dílo má znakový charakter, což znamená, že kromě toho, že je tím čím je, je také schopno označit něco jiného, a právě toto jiné je v estetice nazýváno obsahem díla. Věc, která není znakem, zpřítomňuje jen sama sebe, kromě sebe nemá jiný obsah, proto je v ontologii rozlišení formy a obsahu zbytečné. Wiener však používá termínu obsah právě s ohledem na to, že informace vyměňující se mezi námi a světem je nějakým znakově kódovaným obsahem.

[4] CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení, s. 11.

[5] PEIRCE, CH. S. Lingvistické čítanky

[6] Cíl ovšem nemůže člověk, ačkoliv je svobodný, volit libovolně, ale v závislosti na tom, co je dáno jeho přirozeností.

[7] To, co je dobré je dáno objektivně přirozeným řádem. Shoduje-li se lidská vůle s tím, co je objektivně dobré, člověk jedná správně. Člověk může však sledovat i cíl, který objektivně dobrý není. Nedělá to však proto, že touží po zlu, ale proto, že dostatečně nerozeznal, co je dobré. Upíná tedy síly ke zdánlivému dobru.

[8] KANT, I. Kritika soudnosti.

[9] Tamtéž

[10] Tamtéž

[11] MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky.

[12] JAKOBSON, R. Poetická funkce.

[13] CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení, s. 23

[14] TOMÁŠ AKVINSKÝ. Summa theologiae.

[15] ZAHRADNÍČEK, J. Rouška Veroničina ; La Saletta ; Znamení moci, s. 115

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

290 komentářů

Obrázek uživatele bicarbona
nevím je to úchylka? sedím na zemi v šalině a koukám těmi dveřmi co vypadaj jak vokna vod ponorky ven a říkám si tenhle song musím poslat johnymu....
Obrázek uživatele sdlfjls

Díky. Pěkná písnička!

A díky, že jste si na mně vzpomněl! Žena na Vás také vzpomínala. Vy patříte vlastně ke staré dobré generaci. Jen mne zmátlo, že jste v prváku na knihovnictví.:-)

Obrázek uživatele Pavel Beneš

Váš článek se mi velmi líbí. Od doby Wienera již uteklo něco vody, a tak i informace je již definována fyzikálně přesně. "Informace je schopnost organizovat nebo v organizovaném stavu udržovat".  Něco v tomto směru najdete na mém blogu a v chystaném článku. Připravuji knihu "Informace o informaci". Rád naváži bližší kontakt. adresa přes redakci.

 Pavel Beneš

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Yahoo Finance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Yahoo Finance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. beaker glass bong
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. mygiftcardsite balance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. artificial grass blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Content Writing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. iq option review 2018
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Dagjes uit in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Commercial Kitchen Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. web design usa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. wildlife photography blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... mens black leather brogues
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. online dating sites
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. web design nyc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. web design new york city
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... online business
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... mens black brogue shoes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Wirbelsäulenbegradigung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. buy sponsored posts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Toyota Forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. Web Development Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. Office Cleaning Services Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Artificial Grass in Tulsa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. artificial grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. artificial grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. ATT net mail sign in
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Palmetto pool pump
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ereccion total pdf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. synthetic turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. artificial grass for dogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. artificial turf15
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! artificialturf7
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Shutterfly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. wordpress
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. wordpress
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. Shutterfly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://artificialgrassblog676031918.wordpress.com/2018/12/15/benefits-of-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. https://buyartificialgrass654918072.wordpress.com/2018/12/15/synthetic-turf-3-tips-for-buying-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. foot fetish escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. busty escorts london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. seo in london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. top attorneys
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. หาแม่บ้าน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. หาแม่บ้าน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. นักสืบ
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ยกกระชับหน้า
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Palmetto Pool Repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แปลภาษา
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. International Moving
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. appliance repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. click this over here now
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ทำ seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. โต๊ะพูล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work voyance telephone gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. www.prepaidcardstatus.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. internet blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. herbal potpourri
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. voyance téléphone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. download counter strike 1.6
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. coffee maker with grinder
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. coffee maker with grinder
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. mold in coffee maker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. mold in coffee maker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. onlinecasinos24.eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. onlinecasinos24.eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 007onlinecasino.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. cityonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. cityonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. 700
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. theonlinecasinos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Dating App
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Best Courses after 12th Science
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. casino-automatengames.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. onlineslots24.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. onlinecasinosupport.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. casinojackpotslots.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. eurocasinojackpot.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. geldspielautomatenonline.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. jackpotconnection.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. jackpotseven.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. livecasinoonline.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. jackpotmaker.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. iloveonlinecasinos.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. casino-automatenspiele.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. onlinecasino24.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. onlinelottospielen.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. lotto2000
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-guide.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. mobilecasinos24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. sportwetten-online.cc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. netonlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. novoline-online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. web design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Loc’s Sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. https://metamoorfoza.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. foundation repair dallas cost
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. healthy meals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 100 Treatises
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. cooking gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. search traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Phoenix Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. excavating company vancouver
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. digital marketing company nearby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. digital marketing companies nearby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Kensington escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. buy probate property la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. buy probate property la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. marketing agencies near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. SEO Services Los Angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. como bajar de peso rapido
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. submissive london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy fireworks online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. search engine marketing South Carolina
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. SC SEO yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. content generation and marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. commercial vegetable cutter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. commercial vegetable cutter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. independent london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. phone psychic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Cheap Towing Rates
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sandra Beauty - FloEyeLiner.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Furnace Repair Troy Michigan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Flat tire Assistance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Divorce coaching
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. sea freight forwarding company in Europe
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. trusted freight forwarder
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... हिंदीमें
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. हिंदीमें
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Fles kopen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Fles kopen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019

<a href="http://www.bane-kala.com/product-category/air-conditioning/">قیمت کولر گازی</a>

<a href="http://lasttours.net/subcategory/تور-تایلند/تورهای-ترکیبی-تایلند/page/1/">تور تایلند</a>

<a href="https://touryab.travel/Tour/تایلند">تور تایلند</a>

<a href="http://www.marzfun.ir/">دانلود سریال</a>

<a href="http://www.webyaran.com/">طراحی وب سایت</a>

<a href="http://jahanoilco.com">روغن موبیل</a>

<a href="http://technoelement.org/المنت/">المنت</a>

<a href="http://smartsoccerbetting.com">شرط بندی فوتبال</a>

<a href="http://shiraz-key.ir/">کلید سازی شبانه روزی در شیراز</a>

<a href="http://www.bane-kala.com/product-category/tv/">خرید تلویزیون</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 8. 2019

[url=http://www.bane-kala.com/product-category/tv/]خرید تلویزیون[/url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. vegus168
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. vegus168
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. vegus168
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. stansted airport to gatwick airport
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. vienna beach
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 8. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 8. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. Susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Amp electric
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Amp electric
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... los angeles auto insurance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... los angeles auto insurance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Fun Cabin Rentals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. Fun Cabin Rentals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Livermore real estate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Livermore real estate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. lori mullins
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. lori mullins
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! Mullins Farms
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. MyArcade
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. MyArcade
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. susan powter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Show Me The Gadgets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Show Me The Gadgets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... write my essay fast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. write my essay fast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Waterproof Car Seat Cover
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 9. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Waterproof Car Seat Cover
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. Huis kopen in Thailand
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
I really enjoyed reading this post. big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? Huis kopen in Thailand
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
Positive site. where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though. ill be checking back soon to find out what additional posts you include. Ufabet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. buy push traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. buy push ads
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. cheapest windshield replacement near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. cost of windshield replacement
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 10. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... rick and morty season 4
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 10. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. rick and morty season 4
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! taobao agent
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. taobao agent
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 10. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. 男生內褲
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 10. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. 男生內褲
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Get More Info
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 11. 2019
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! click to read more
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. 悉尼矫正
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. 悉尼矫正
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... cnc machining prototype service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. cnc machining prototype service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Twain Harte Hotels
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Twain Harte Hotels
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here! Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019
This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here! Vacation Rentals In Twain Harte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. breast cream
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2019

 

<a href="https://bisungasht.com/istanbul/tour">  تور استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/dubai/tour">تور دبی نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/tbilisi/tour">تور تفلیس نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/tbilisi/tour">تور گرجستان نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور بانکوک نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/mag/baku-ground-tour/">تور زمینی باکو نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/mag/istanbul-tour-ground-route/">تور زمینی استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/istanbul/tour">تور لحظه آخری استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/baku/tour">تور لحظه آخری باکو نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/dubai/tour">تور لحظه آخری دبی نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور پوکت نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور تایلند نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/baku/tour">تور باکو نوروز 99</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2019

 

<a href="https://bisungasht.com/istanbul/tour">  تور استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/dubai/tour">تور دبی نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/tbilisi/tour">تور تفلیس نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/tbilisi/tour">تور گرجستان نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور بانکوک نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/mag/baku-ground-tour/">تور زمینی باکو نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/mag/istanbul-tour-ground-route/">تور زمینی استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/istanbul/tour">تور لحظه آخری استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/baku/tour">تور لحظه آخری باکو نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/dubai/tour">تور لحظه آخری دبی نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور پوکت نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور تایلند نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/baku/tour">تور باکو نوروز 99</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2019

 

<a href="https://bisungasht.com/istanbul/tour">  تور استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/dubai/tour">تور دبی نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/tbilisi/tour">تور تفلیس نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/tbilisi/tour">تور گرجستان نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور بانکوک نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/mag/baku-ground-tour/">تور زمینی باکو نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/mag/istanbul-tour-ground-route/">تور زمینی استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/istanbul/tour">تور لحظه آخری استانبول نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/baku/tour">تور لحظه آخری باکو نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/dubai/tour">تور لحظه آخری دبی نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور پوکت نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/Bangkok/tour">تور تایلند نوروز 99</a>

<a href="https://bisungasht.com/baku/tour">تور باکو نوروز 99</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Vacation Rental Wonderland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019
<a href="https://www.arshinparvaz.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af" > تور تایلند لحظه آخری </a><a href="https://www.arshinparvaz.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2" > تور گرجستان لحظه آخری </a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. wordpresssetup
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. wordpresssetup
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... wordpresssetup
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019
Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... wordpresssetup
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about.. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about.. wealth via health
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it. including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts. causas de los ataques de ansiedad
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I have a hard time describing my thoughts on content. but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. causas de los ataques de ansiedad
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I have a hard time describing my thoughts on content. but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. causas de los ataques de ansiedad
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019
I have a hard time describing my thoughts on content. but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information. causas de los ataques de ansiedad
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2019
Some truly wonderful work on behalf of the owner of this internet site . perfectly great articles . Pot growers Union
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2019
Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more. Pot growers Union
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Pot growers Union
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Pot growers Union
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. Pot growers Union
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. Pot growers Union
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2019
Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more postsby you! Treatment For Kennel Cough
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2019
This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information. Treatment For Kennel Cough
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 11. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Treatment For Kennel Cough
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 11. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Treatment For Kennel Cough
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... שירותי ליוו בתל אביב
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. presidentescort.co.il
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. presidentescort.co.il
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... שירותי ליוו בתל אביב
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... שירותי ליוו בתל אביב

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. presidentescort.co.il
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... שירותי ליוו בתל אביב
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2019

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... שירותי ליוו בתל אביב

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. una WebTV al femminile
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. una WebTV al femminile
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 1. 2020
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! gestionali web
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 1. 2020
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. nei business model e nei progetti Internazionali
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. e-commerce agency
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. e-commerce agency
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. inserimento di annunci in vendita
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. oggettistica di tutti i tipi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. chungling2009.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Poke Guy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Poke Guy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Poke Guy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2020
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Poke Guy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 1. 2020
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 1. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. professional services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 1. 2020
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! read more
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 1. 2020
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. read more
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2020
This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. 샌즈카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. marccolbeck
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2020
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. marccolbeck
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2020
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. marccolbeck
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2020
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. marccolbeck
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Los Angeles architects
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Los Angeles architects
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. Clenbuterol
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success.. clenbuterol avis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Clenbuterol brûleur de graisse
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 2. 2020
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. ts911 agent

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback