Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2013: celostátní setkání knihovníků - trenérů paměti

Dvoudenní akce s názvem „Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2013“ byla celostátním setkáním knihovníků-trenérů paměti. Trenéři paměti se zaměřují na přípravu různých programů zacílených na práci s pamětí a její procvičování. Jedná se převážně o interaktivní formu vzdělávání. V rámci semináře byly představeny úspěchy a zkušenosti jednotlivých účastníků – trenérů paměti, z různých měst v České republice. O svou zkušenost se s námi přijela podělit také první slovenská trenérka paměti.

Ve dnech 22. a 23. dubna 2013 proběhl v Hradci Králové seminář s názvem Hrátky s pamětí - trenérská dílna 2013. Seminář se konal v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (dále SVKHK).

Sešlo se celkem 36 účastníků, většinou členů speciální sekce SKIPu - trenérů paměti. Hlavním cílem tohoto semináře bylo sdílet své zkušenosti z trenérské činnosti a vzájemně tak načerpat inspiraci pro tvorbu dalších kurzů tréninků paměti.

Účastníci

Trenéři paměti jsou zaměřeni na tvorbu programů sloužících k trénování paměti a mozkový jogging. Využití knihoven se v této oblasti přímo nabízí, neboť dává možnost velice dobře oslovit cílovou skupinu, kterou jsou převážně senioři. Kurzy nejsou omezeny pouze na seniory, ale tvoří je asi převážná většina. Trenéři paměti vytváří také kurzy speciálně upravené pro dospělé v produktivním věku nebo pro handicapované spoluobčany.

Na úvod prvního dne semináře promluvila ředitelka SVKHK Mgr. Eva Svobodová. Na semináři nás všechny přivítala a sdělila pár zajímavostí. Například fakt, že první kurz Hrátek s pamětí byl pořádán na podzim 2006 a od roku 2008 jsou tyto kurzy pořádány pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Tyto kurzy slaví úspěch a trenéři jsou často dotazováni na kurzy pokračovací. Do dnešního dne absolvovalo kurzy paměti přibližně 170 lidí.

Jako druhá se slova chopila Zdenka Adlerová z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Přivezla s sebou výroční správu sekce za rok 2012. Z této zprávy mě zaujal počet trenérů paměti registrovaný ke konci roku 2012, a to 38. Od roku 2011 došlo k nárůstu o 5 členů.

Jako vedoucí sekce Trenérů paměti také poděkovala královéhradecké knihovně za zorganizování letošní trenérské dílny.

Sdílím názor Zdeňky Adlerové, že aktivity trenérů paměti rozhodně patří do knihoven. Pomalu také dochází k budování celorepublikové sítě trenérů/knihovníků. V loňském roce na zasedání SKIPu v Bratislavě byla také navázána spolupráce se slovenskou stranou, a letos se i na Slovensku mohou pochlubit svým prvním knihovnickým trenérem paměti - Evou Bajanovou z Tekovskej knižnice v Leviciach.

Po zprávě paní Adlerové se ujal slova pan Václav Fořtík, který je výkonným ředitelem Centra nadání a předsedou Terminus clubu. Pan Fořtík má na svědomí zakládání kroužků zábavné logiky, což jsou kroužky pro zlepšování logického myšlení u dětí. Podle jeho konceptu se v celé republice vytvářejí dětské kluby a kroužky zaměřené na řešení logických úkolů, hlavolamů a hraní deskových her. Jejich vznik je cílen prvotně na školy, ale využití v knihovnách je také vítáno. Tyto kroužky mohou i nemusí být lektorovány - záleží na koncipování plánovaných aktivit. Časové dotace pro tyto kroužky jsou od 1 do 3 hodin. Podmínka účasti v kroužku není limitována IQ nebo členstvím v nějaké instituci. Příkladem bezmentorového provedení je knihovna v Lokti, kde knihovnice pracuje za přepážkou a děti si samostatně hrají hry a řeší rébusy. Knihovnice je v případě potřeby dětem k dispozici jako konzultant/mentor.

V případě zájmu o založení kroužku zábavné logiky nabízí Václav Fořtík pomocnou ruku. Knihovna je podle něj ideálním prostorem pro spojení kroužku a odpoledního klubu. Herní kroužky jsou zajímavé také pro seniory, neboť mohou posílit sociální kontakty starších spoluobčanů. Hry jim pomáhají překonat ostych a nové moderní deskové hry jim také pomáhají udržet si svěžejší mysl a bystřejší úsudek.

Od letošního ledna založila jeden takový kroužek také paní Adlerová v knihovně ve Vyškově. Navštěvují ho převážně děti ve věku 11-12 let. Součástí kroužku je kromě hraní her také řešení hádanek a rozvíjení čtenářské gramotnosti.

Václav Fořtík věří, že naše IQ není pevně dané, ale v jeho bodové hodnotě existuje pouze jistý mantinel, kterým jsme limitováni. Pilnou prací a tréninkem však lze i tento mantinel posunout, a to v rozmezí ±15 IQ bodů. A podle pana Fořtíka může být toto rozmezí ještě větší například u verbální složky inteligence. Proto je důležité náš mozek trénovat.

Třetím v pořadí byla Dagmar Chytková se svým workshopem zaměřeným na tvorbu myšlenkových map. Na dotaz, kdo z účastníků techniku myšlenkových map používá, zvedla ruku necelá polovina. Dozvídáme se, že myšlenkové mapy není možné používat ve všech případech. Každý má mapu pro svoje potřeby individuálně uzpůsobenou.

Dagmar Chytková nás seznámila s případy, kdy je vhodné tuto techniku využívat, a také s tím, jaké základní zásady máme dodržovat (použít 1 papír, nešetřit papírem, začínat od středu). Také radí používat barvy a obrázky (nemusí to být žádné složitosti, stačí obyčejné ikonky, kolečka, srdíčka). Pro lepší orientací hlavně u větších map doporučuje psát klíčová slova podél jednotlivých větví, nenapíchlá na konci těchto větví. Malovat větve jako ladné křivky také pomáhá našemu mozku lépe zpracovávat informace. „Mozek funguje paprskovitě, proto mu tvoření myšlenkových map vyhovuje." říká Dagmar Chytková.

Podle Dagmar Chytkové je také důležité najít si svůj vlastní styl myšlenkových map. Někomu z nás vyhovují mapy černobílé (jen tak načmárané propiskou), jiní lidé je zase potřebují barevné, plné obrázků. Nedoporučuje nám bublinkování klíčových slov, i když někomu může právě tento způsob vyhovovat úplně nejlépe. Prostě, co myšlenková mapa, to originál. A vlastně takové umělecké dílo.

Na myšlenkové mapy lze využít i online nástroje. Jejich hlavní výhoda spočívá v možnosti sdílet a podílet se na tvorbě těchto map v kooperaci. Ovšem Dagmar si o online nástrojích myslí toto:

„Online nástroje mě brzdí v myšlení."

V této chvíli byla teoretická část workshopu téměř u konce a následovala část praktická, ve které měli všichni účastníci semináře za úkol vytvořit si několik svých mentálních map. Dáša se postupně věnovala každému z nás. Vytvořila jsem si mapu plánu diplomové práce a závěru semestru. Přitom jsem zjistila pozoruhodnou věc, a to, že s pastelkou v ruce se mi myšlenkové mapy tvoří mnohem lépe. Jsem prý vizuální typ, říká Dagmar Chytková.

Jako jeden z posledních tipů nám lektorka sdělila, že pokud nám myšlenkové mapy nepřirostou k srdci hned, nemáme házet flintu do žita a prostě je jenom nechat „uležet". Vrátit se k nim třeba za týden nebo měsíc a zkusit to znovu, třeba trochu jinak. Každý z nás si pro ně musí najít vlastní účel a styl.

Následovala krátká přednáška od paní Güttnerové z městské knihovny v Litvínově o tom, jak v této knihovně trenéři paměti pracují a jaký program mají pro své návštěvníky připravený. Ve své prezentaci nám ukázala pomůcky, které nám pomohou v roce 2013 vypočítat, který den spadá na které datum - bez pomoci kalendáře. A také vytvořila jednoduché mnemotechnické pomůcky na první dny v měsíci. Například:

Leden - úterý: led se se mnou na rybníce utrhne.

V závěrečné části programu prvního dne nás paní Holečková vzala na exkurzi po Státní a vědecké knihovně Hradce Králové, která se od roku 2008 nachází v nové moderní budově, jejíž půdorys je ve tvaru písmene X a je snadno rozpoznatelná svými charakteristickými kruhovými okny.

Knihovna SVKHK

Druhý den semináře zahájila paní Eva Bajanová z Tekovskej knižnice v Leviciach. Seznámila nás se svými prvními zkušenostmi s tréninkem pamětí.

Paní Bajanová čerpala inspiraci v knihovně v České republice a poté se začala osobně angažovat a hledat cesty, jak něco takového pořádat i na Slovensku. Po získání prvotních informací navázala spolupráci s Centrom Memory v Bratislavě, které ji v jejím úsilí podpořilo.

Aktivity paní Bajanové na Slovensku jsou zaměřeny převážně na kurzy tréninků paměti pro seniory. Náplní těchto kurzů je teorie a poruchy paměti a činnost mozku. Účastníci si v těchto kurzech procvičují koncentraci a různé techniky zapamatování si. Paní Bajanová podotkla, že veškeré tyto aktivity musí být cíleny na danou skupinu  a musí se přizpůsobit jejich potřebám. Aktivity by měly být koncipovány tak, aby je senior zvládl. Případný neúspěch může být demotivující, a tím pádem kontraproduktivní.

Osobní zkušenost paní Bajanové je, že se těchto tréninků většinou účastní lidé, kteří v životě pracovali intelektuálně, a tato aktivita jim chybí. Přínos pro absolventy je velký hlavně v možnosti cvičit a trénovat paměť a tím předcházet jejímu zhoršování vlivem věku. Bonusem navíc je pak navázání nových sociálních kontaktů, získání větší sebedůvěry a posílení sebevědomí.

Přínos pro Tekovskou knihovnu je podle paní Bajanové v tom, že jsou první knihovna na Slovensku, která se tímto zabývá. Inspirují a motivují ostatní knihovny k podobným činnostem. Dalším přínosem je také získání nových čtenářů a sympatizantů s knihovnou.

Paní Bajanová zmínila také negativa. Příprava kurzů je pro ni časově náročná, dělá ji ve svém osobním volném čase. V těchto aktivitách se cítí velice osamělá, protože je ve slovenských knihovnách jediná trenérka paměti. Chybí ji někdo, s kým se může poradit o případném upravování aktivit například pro aktivnější seniory. Ale i tato nepříjemná situace bude brzy vyřešena, protože na Slovensku byl schválen projekt na vzdělávání trenérů paměti a v brzké době bude trénováno dalších 12 trenérů paměti.

Svou prezentaci zakončila paní Bajanová citátem:

Život nie je len to, čo človek prežil, ale aj to, čo si z něho pamäta a ako si to pamäta, aby o tom mohl rozprávať." - Gabriel Garsía Marques

Součástí druhého dne semináře bylo také představení hry Extrémního pexesa od firmy Loris Games. Toto pexeso nám představil pan Miroslav Širš. Pravidla hry jsou stejná jako u klasického pexesa. Tvoří ho však obrázky netradičního rázu. Jsou to originální malby afrického malíře Hendricka Lilangy. Tyto kresby nás nutí zapojit více složek paměti než pouhé memorování jednoduchých symbolů. Jsou tvořeny abstraktními postavami a každý z obrázků v sobě skrývá také mini příběh. Něco vyjadřuje a my můžeme zapojit svou fantazii.

Pan Širš také představil hru Numerix, která slouží k procvičení aritmetiky. Tato hra má mnoho variant a je vhodná pro všechny úrovně matematických znalostí. Od jednoduchého rozlišování sudých a lichých čísel, po složitější dělení a násobení. Skrývá opravdu široké spektrum možností.

Miroslav Širš

Závěrečnou částí semináře byly trenérské dílny, ve kterých se účastníci mohli podělit s ostatními o své dosavadní úspěchy. Někteří trenéři zde prezentovali své vlastní kurzy a získané zkušenosti.

Dagmar Strbíková z Městské knihovny v Kutné Hoře vystoupila s krátkou prezentací zaměřenou na programy vytvořené v jejich knihovně převážně pro seniory. Téma posledního programu bylo zaměřeno na spisovatele a významné osobnosti Kutnohorska. V prezentaci jsou obsaženy hádanky formou přesmyček a následně jejich řešení, která se vždy vážou na nějakou lokalitu v kraji. Fotografie z dob minulých doplňují ty dnešní, aktuální. Paní Strbíková vypráví, jak senioři ocenili hlavně tyto fotografie, neboť si mohli zavzpomínat na své mládí a takto zprostředkovaně se znovu podívat do míst, kam se již těžko dostanou vlastními silami. V Městské knihovně v Kutné Hoře také pořádají paměťové aktivity pro handicapované a letošní přednáška byla zaměřena na pověsti Kutnohorska. Účastníci zde skládali puzzle a poslouchali nahrávky pohádek a pověstí ze svého kraje.

Dagmar Strbíková

Jako další se o své nápady podělila Anna Kratochvílová z Městské knihovny ve Velvarech. Připravila si příspěvek na zapamatování názvů stanic metra. Prezentace obsahovala základní informace o každé trase metra - jeho délku, vyjmenování stanic s důrazem na stanice konečné a přestupní.

Součástí prezentace byl také návod, jak si vytvořit vlastní metodu k zapamatování těchto stanic, aplikovatelnou na cokoliv jiného v našem životě, co si potřebujeme zapamatovat. Jedná se vlastně o tvorbu jakýchsi mnemotechnických pomůcek. Jednou z takových metod je i metoda prvního písmene. Napíšeme si na papír první písmena všech stanic a z nich vytvoříme nějaký příběh, říkanku.

Například k trase A můžeme vytvořit tuto říkanku: „Demonstrativní Hrbatá Malá Stáňa Může Mučit Návykově Míru. Jiřina z Poděbrad Flegmaticky Žere Strašné Skalničky Dežovi Horkému."

Paní Kratochvílová podotýká, že „strategie prvního písmene funguje tím lépe, čím je její text „blbější"." Názorně nám to ukázala i v praxi, když většina účastníků semináře neměla problém odříkat výše uvedenou nesmyslnou říkanku po jednom přečtení. Tvoření těchto říkanek je velice zábavná aktivita. Nejhorší jsou vždy začátky - než odpadnou prvotní rozpaky.

Paní Kratochvílová velice ráda pracuje se seniory. V domově důchodců ráda využívá aktivitu Abeceda trochu jinak. Je to variace na známou hru „Město, jméno, zvíře, věc". Obměňují se různá témata a na různá písmenka abecedy se musí v časovém limitu uvést co nejvíce slov.

Modifikací na cvičení Abeceda je hra, kdy se hází míč a každý při hození dává písmenko. Je stanovené téma, například povolání na P, každý dál dává nové písmenko. Tato variace spojuje aktivitu mentální i fyzickou.

Iva Pekníková z Městské knihovny v Litomyšli si pro nás připravila názornou ukázku jedné z mnoha aktivit, které pro svou knihovnu připravuje v rámci základního a pokračovacího kurzu trénování paměti pro seniory. Měli jsme za úkol rozdělit se do skupinek po 5-6 lidech a prakticky jsme si vyzkoušeli řešení Einsteinových hádanek. Jejich princip spočívá v tom, že každý hráč má část indícií (5-6 kartiček s informacemi z celkových 30). Vzájemnou komunikací s ostatními hráči musí najít odpovědi na dané otázky. Hráči jsou limitováni zákazem používat papír, aby byli nuceni si sdělené informace pamatovat. V případě neúspěšného řešení v časovém limitu je možné využít poznámek na papír. Musím říci, že s papírem se problém řeší opravdu mnohem lépe.

Úplně první trenérkou v České republice se před dvanácti lety stala paní Jana Vejsadová, která spolupracuje s knihovnou v Havlíčkově Brodě. Dle jejích vlastních slov se snaží být vždy o krok napřed, a také proto ve spolupráci s vysokou školou Palestra v Praze vytváří bakalářský obor zaměřený na volnočasové aktivity (nejen) pro seniory. Klade důraz na to, že tento obor nemá být brán jako konkurence trenérů paměti, ale jako jedno z vyústění úsilí trenérů paměti.

Se svým seminářem Paměť a studium cizího jazyka nás seznámil pan Jakub Pavlík ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Přednášející nám ukázal praktické využití latinských předložek a slovotvorbu v latině.

Příspěvek na podobné téma měl také pan Jaroslav Čech z Městské knihovny v Břeclavi. Jeho zaměření je spíše na rozvoj paměti v souvislosti s učením cizích jazyků. Seznámil nás s určitými základy, kterých bychom se měli držet, a to hlavně najít si tu správnou a dostatečnou motivaci v učení nepřestat. Jedno z jeho doporučení je učit se jazyk všemi smysly. Znamená to učit se slovíčka nahlas, malovat si u toho názorné obrázky a také poslouchat jazyk z nahrávek. Jako zajímavost zmínil pan Čech několik online zdrojů pro výuku angličtiny. Například www.helpforenglish.cz a newsinlevels.com.

Pan Čech nám také doporučil kartičkovou metodu studia, kdy v jedné krabici máme kartičky s tím, co se právě učíme, a v druhé, co již umíme. Tuto metodu si také můžeme stáhnout v elektronické podobě na www.crazyaliks.cz.

Zajímavou krátkou prezentaci si připravila paní Helena Černíková, která představila své Hrátky paměti se zvěrokruhem. Jsou to různá cvičení na procvičování paměti pomocí znamení a symbolů zvěrokruhu. Tyto hrátky obsahují různé úkoly na poznávání symbolů a uvádění správných údajů do souvislosti se zvěrokruhem.

Z Krajské knihovny v Karlových Varech přijela paní Jitka Tichá a ukázala nám velice poutavou prezentaci zaměřenou na různé labyrinty a bludiště. Až do dnešního dne mi rozdílnost těchto dvou pojmů nedocházela. Paní Tichá nám objasnila, že bludiště je plné záludností a křižovatek. Můžeme se v něm snadno ztratit. Oproti tomu labyrint je symbol opravdu prastarý, odhaduje se, že zhruba 5 tisíc let. Labyrint má pouze jednu jedinou cestu, která se různě vine a oklikami vede do cíle - středu labyrintu. Díky paní Tiché a její prezentaci již vím, že labyrint má také terapeutické vlastnosti. Tím, že v něm existuje pouze jedna jediná cesta, bez křižovatek a rozhodování, jím můžeme jen jít a oprostit náš mozek od přebytečných starostí. Labyrinty a bludiště jsou velice často používány jako rozehřívací cvičení v trenérských dílnách paměti.

Jako jednu ze zajímavostí uvedla paní Tichá přírodní bludiště v kukuřičném poli o rozloze 29 000 m2, které bylo minulý rok zapsáno do Guinessovy knihy rekordů. Toto bludiště zobrazovalo největší funkční QR kód na světě.

Využití přírodovědných informací k procvičování paměti a intelektuálních aktivit nám představila paní Zemánková, která pracuje hlavně se seniory v Domě pro seniory se zvláštním režimem. Její program je spojen s návštěvou zoologické zahrady. Formou vyprávění příběhu se s klienty vydává na cestu kolem světa a společně dotváří mapu světa o informace a obrázky zvířat. Tuto aktivitu kombinuje s různě přidávanými tematickými úkoly. Například v souvislosti s tématem „indiáni" četli indiánské pohádky, malovali si obrázky a řešili různé rébusy.

Většina z trenérů paměti, kteří vystoupili se svými příspěvky, se svorně shodují v tom, že senioři, kteří byli v minulosti intelektuálně aktivní, tyto paměťové dílny velice vítají. Je to pro ně nejen zdroj intelektuálních hrátek a procvičování paměti, ale také možnost navázání nových sociálních kontaktů. Často i po skončení kurzu pokračují účastníci v setkáváních.

Na závěr celého semináře se s námi rozloučila paní Zdeňka Adlerová. Poděkovala pracovnicím Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové za pečlivou a perfektní přípravu celého semináře. Také připomněla, že za rok je naplánována další trenérská dílna Hrátek s pamětí, která se tentokrát bude konat v Břeclavi.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback