IKI 2012 – Informace, konkurenceschopnost, inovace

Dne 17. ledna 2012 pořádala Česká informační společnost (dále ČIS) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v Praze (dále ÚISK) 5. ročník konference s názvem Informace, konkurenceschopnost, inovace (dále IKI). Tato jednodenní akce probíhala v prostorách Karlovy univerzity v univerzitním areálu v Jinonicích. Hlavními cíli IKI je setkávání odborníků, představování aktuálních trendů a seznamování s praktickým uplatněním v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, knihovnictví a informační vědy. Stejně jako minulé ročníky, se tato akce snaží zlepšit komunikaci s ostatními obory, jelikož právě informační věda a knihovnictví mají potenciál interdisciplinárního přesahu, což může přispět k rozvoji v současné informační společnosti.

IKI zahájila úvodním slovem Radka Římanová, která je členem zastupitelstva ČIS. Vyzvala účastníky konference ke vzájemné spolupráci a diskuzi a možnosti připojit se k ČIS jako řádný člen. Celkem 10 příspěvků bylo obsahově rozmanitých a přínosných. V následujícím textu popíši jednotlivé příspěvky. Na webových stránkách je k dispozici většina prezentací z konference.[1]

Konferenci zahájil příspěvek, nazvaný Česká expozice na veletrhu ITU Telecom World 2011, přednesený doc. PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D., který je vedoucím ÚISK a je také členem zastupitelstva ČIS. Stěžejním tématem ITU 2011 byly služby konkrétně na sociálních sítí jako prioritní služby do budoucna. Dále bylo diskutovaným tématem lékařství ve spojení s  telekomunikacemi, ale i telekomunikační technologie obecně. [2]

Česká expozice byla zastoupena kvalitní účastí. Konkrétně doktor Papík zmínil Českou poštu, agenturu CzechTrade a ČVUT Elektrotechnická fakulta v Praze. Česká pošta byla jedním z hlavních partnerů české reprezentace a jejím heslem bylo "Česká republika - kompetentní země v ICT." Účastníky zajímalo, jaké produkty představovala Česká pošta (dále ČP). Doktor Papík upozornil, že ČP nabízí služby (Příkladem mohou být Datová schránka, CzechPoint.), které jsou hodné prezentace ve světě, i když zajisté je třeba pokračovat v jejich vývoji, a představují krok správným směrem.

 

Příspěvek Borise Šimáka Osamělý mořeplavec se týkal dobrodružné plavby pana Petra Ondráčka a to zejména technického zázemí, které zajišťoval právě přednášející Boris Šimáček se svým spolupracovníkem. Pan Ondráček se v 62 letech vydal na plavbu kolem světa na plachetnici, kterou sám během 10 let postavil. Přednáška referovala o nezbytnosti telekomunikačních technologií pro takovouto cestu.  Usnadnění a nové možnosti, které sebou tyto technologie přinášejí, jsou pro plavbu nezbytné, a v některých případech umožňují zajistit potřebnou zdravotní péči. Konkrétně pan Šimák uvedl možnost monitoringu pomocí aplikace Google Maps a sledování podmínek, za kterým plavba probíhá.

Následovala přednáška o vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví paní Heleny Bouzkové z Národní lékařské knihovny. Paní Bouzková představila základní osnovu vzdělávání knihovníků. Pro bližší specializaci, v tomto případě zdravotnictví, je třeba dalšího vzdělání.  Knihovník v oblasti medicíny musí disponovat znalostmi odborné terminologie či orientovat se v systému zdravotnických knihoven.

Jiří Kadleček spolu s Jakubem Petříkem představili produkt společnosti Albertina icome Praha, s. r. o. (dále jen AiP), elektronické knihy. Mimo e-knih firma AiP nabízí i jiné formy elektronických informačních zdrojů jako jsou časopisy, bibliografické či plnotextové databáze. Knihy jsou členěny do kategorií kvůli přehlednosti, které se snaží obsáhnout veškeré znalosti. [3]

Nejvíce ohlasů od posluchačů měl příspěvek Tomáše Chudlarského s programovým názvem Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále IS VaVal). Pan Chudlarký se podílí na vývoji a tvorbě technické stránky projektu IS VaVal, který zajišťuje shromažďování, zpracovávání, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích, a který funguje jako primární zdroj dat pro hodnocení. IS VaVal funguje prostřednictvím dat, které do systému zadávají organizace s cílem získání participace veřejné správy na podpoře vlastních výzkumů.

Mnoho účastníků konference mělo zkušenosti s užíváním IS VaVal, bohužel nikoli pozitivní. Převážně se jednalo o výtky nevyhovujícího prostředí pro komunikaci uživatele se systémem. Konkrétní dotazy, se týkali zpracováním chybných dávek dat s potřebnými informacemi pro budoucí rozhodování - kdo chyby vyhodnocuje a jak často se tak děje. [4]

 

Zuzana Šidlichovká vystupovala s tématem své doktorské práce s názvem Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích. Posluchače obeznámila s moderními trendy a specifiky, které jsou spojeny s personalistikou v informačních institucích.

Mezi nové modely, které jsou v institucích stále více využívány, patří větší koncentrace na zaměstnance, delegování služeb mimo instituci tzv. outsoursing, stále větší odpovědnost firem. Snaha o budování lepšího zázemí zaměstnanců je patrná v projektech, jako je Svoboda v práci. Konceptem tohoto projektu je důvěra v zaměstnance, kteří mají možnost vlastního rozhodování, které je bráno zaměstnavatelem v potaz. Tyto postupy mají pozitivní výsledky - vyšší loajalitu a oddanost instituci. Projekt Svoboda v práci je realizován firmou Peoplecomm.[5]

Dále slečna Šidlichová popsala charakteristické rysy zaměstnanců informačních institucí, kterými jsou malé kolektivy složené z multigeneračních členů. Zaměstnanci jsou obsazováni do specializovaných pracovních pozic s vyšší úrovní vzdělanosti a mají nároky na klidné pracovní prostředí.

Následovala přednáška o digitálních stopách, která byla připravena, jak její autor - Roman Rak sám podotkl, jako oddychová a k pousmání. Navzdory tomu, následná diskuze naznačovala velký zájem nejen o téma, ale i o pana Raka, který dříve působil v řadách České policie - nyní je informatikem a s policií spolupracuje jako konzultant. Úvodní slovo se týkalo teoretické definice digitální stopy. Přednášku provázelo mnoho zajímavých příběhů z praxe.

Dotazy posluchačů se týkaly zájmu policie o informační pracovníky. Paní Římanová poznamenala, že je jí známa absolventka informačních studií a knihovnictví, která byla přijata do kriminalistického oddělení. Zároveň pan Rak dodal, že absolventi tohoto oboru jsou shledáni jako přijatelní pro práci u policie - samozřejmě s následným doplněním potřebného vzdělání. Bohužel, jako většina pracovních pozic ve veřejném sektoru, není práce u policie nijak nadprůměrně ohodnocená.

Další přednášku, s názvem Indexy a uživatelé paměťových institucí, uvedl pan Martin Vojnar. Co přesně znamená termín index? Indexem se rozumí určitý systém, který umožňuje rychlejší vyhledávání. Pro uživatele je nejpřívětivější tzv. přátelský index, který nalezneme například v databázích Národní knihovny ČR nebo Digitální parlamentní knihovně.

Paní Svašková představila databázi pro výzkumy v oblasti astrofyziky a astronomie. Tato databáze se jmenuje Astrophysics Data Systém (ADS) a jedná se o nekomerční soubor dat, který byl vyvíjen NASA. Databáze obsahuje digitalizované časopisy, sborníky z konferencí či v současnosti přidávává do své sbírky historické dokumenty. NASA garantuje financování a up-grade databáze. Díky ADS jsou k dispozici nejrůznější vědecké materiály nejrůznějším pracovištím.

Závěrem hodnotím konferenci jako přínosnou a její potenciál do budoucna jako místo setkávání a diskuze je nezanedbatelný. Účast byla hojná v poměru s počtem přednášek a posluchači se sešli z nejrůznějších institucí, pouze mi zde chyběla větší účast studentů oboru, vzhledem k tomu, že vstup na konferenci nebyl podmíněn zaplacením vstupného.[1] Více informací na webové adrese http://www.cisvts.cz/default.asp?ids=3932&ch=546&typ=2&val=3932

[2] Více informací na webových stránkách ITU http://world2011.itu.int/

[3] Více informací na webových stránkách http://www.aip.cz/

[4] Webové stránky, které zpřístupňují IS VaVal jsou http://www.isvav.cz/.

[5] Více informací na webových stránkách http://www.peoplecomm.cz/.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback