Infogram – cesta správným směrem?

Zpráva přibližuje průběh semináře „Infogram – cesta správným směrem?“, který se konal 18. 6. 2009 v Centru informačních a knihovnických služeb na Vysoké škole ekonomické v Praze. Seminář byl uspořádán s cílem shromáždit názory, připomínky a návrhy uživatelů k nově spuštěnému portálu pro podporu informační gramotnosti.

Tag cloud
Dne 18. června 2009 se v Centru informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS VŠE) konal pracovní seminář zaměřený na posouzení portálu Infogram a návrhy změn z pohledu uživatelů portálu. Seminář uspořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) spolu s CIKS VŠE.

Zahájení se ujala Ing. Lenka Bělohoubková (CIKS VŠE), přivítala účastníky a předala slovo předsedkyni Odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost AKVŠ (IVIG) PhDr. Ludmile Tiché, která představila historii vzniku portálu Infogram.

Historie

V roce 2005 vznikl v rámci komise IVIG projekt s názvem P.I.V.O. - Podpora Informačního Vzdělávání Online. Cílem systému mělo být shromažďovat, organizovat a zpřístupňovat na webu výukové, studijní a informační materiály pro informační vzdělávání. Měl být určen vyučujícím (učitelům a knihovníkům), studentům, žákům i zájemcům v rámci celoživotního vzdělávání. Obsah: přednášky (prezentace), příklady práce s informacemi, zadání úkolů pro cvičení, testy, odkazy na literaturu, projekty, fóra pro výměnu zkušeností, konference, výukové programy, osnovy předmětů. Struktura měla být oborová, podle vzdělávacího stupně, podle uživatelů a podle druhu dokumentů. Dokumenty do databáze systému měli vytvářet učitelé, knihovníci a studenti knihovnických škol. Databázi dokumentů a odkazů měla spravovat redakční rada.

Ludmila Tichá o historii vzniku portálu 

V grantovém řízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v r. 2006 projekt nebyl úspěšný. Byl proto přepracován a pod názvem Informační vzdělávání bez bariér byl v r. 2008 přijat a financován jako centralizovaný rozvojový projekt MŠMT ČR. Cílem projektu se stala podpora informační gramotnosti a informačního vzdělávání a sdílení dobré praxe. V rámci projektu vznikl Infogram a tvůrci se účastnili několika seminářů a konferencí. Od portálu P.I.V.O. se Infogram liší ve dvou bodech - zatím nebyla založena oborová struktura a byla přidána část Plagiátorství.

Vznik a obsah portálu

Po stručném úvodu dostala zpět slovo Ing. Bělohoubková, která se tentokrát již konkrétně zaměřila na samotný portál Infogram, průběh jeho vzniku a jeho obsah. Nejprve představila pracovní tým (Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, Ústřední knihovna Západočeské univerzity v Plzni, Ústřední knihovna Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze) a doplnila, že s pedagogickou a didaktickou částí portálu pomáhali odborníci na pedagogiku. Dále vyjmenovala cíle projektu:

 • vybrat název, vytvořit strukturu, vzhled a obsah samotného portálu,
 • shromáždit na jednom místě materiály z různých vysokých škol (pod licencí Creative Commons) k dalšímu využití,
 • vytvořit prostor pro sdílení materiálů k informačnímu vzdělávání.

Tým se v průběhu roku 2008 sešel na devíti pracovních schůzkách, jednotliví členové se zúčastnili dvou seminářů o tom, jak vytvářet materiály pro učitele a jak pro studenty. Komunikace probíhala prostřednictvím interní e-mailové konference. Všechny materiály vznikaly kooperativně a portál byl tvořen v redakčním systému Hyperion. Koncem roku se pak pro zájemce uskutečnily dva semináře typu Train The Trainers.

   Lenka Bělohoubková přibližuje průběh vzniku portálu Infogram

Portál obsahuje čtyři moduly:

 1. Modul „Pro studenty" - garant ZČU

 2. Modul „Pro vyučující" - garant ČVUT

 3. Modul „Plagiátorství" - garant ČZU (samostatně vyčleněn až v průběhu práce)

 4. Modul „Zajímavé odkazy" - společný modul

Další části portálu, které vznikaly bez konkrétního garanta:

 • O portálu
 • FAQ
 • Vzkazy
 • Mapa stránek
 • Aktuální zprávy
 • Anketa

Propagace

Na desáté pracovní schůzce po obhájení projektu (leden 2009) se řešila propagace. Uživatelům byl Infogram představen a přiblížen těmito formami:

Autorská práva

Tvůrci portálu se rozhodli v návaznosti na představení české verze licencí Creative Commons (CC) (16. 4. 2009) zpřístupnit celý portál i všechny materiály v něm publikované pod kombinací BY-NC-SA (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci).

Reakce

Uživatelé na spuštění portálu reagovali různými cestami - posílali e-maily přímo tvůrcům, diskutovalo se na Inflow i na Inforu, příp. Infomejdanu, psali vzkazy přímo na stránky Infogramu... Tvůrci se setkali s několika typy reakcí. Uživatelé buď chválí vše, nebo jen některou část portálu („tudy cesta vede"), dále mají konkrétní připomínky či tipy. V tom případě dojde k rychlé opravě či doplnění. Pak je i skupina uživatelů, kterým se portál nelíbí a tzv. všechno haní.

Lenka Bělohoubková reaguje na připomínky uživatelů

Konkrétních připomínek však bylo jen málo, proto byl uspořádán tento seminář. Účastníci byli předem požádáni, aby se s portálem seznámili a sepsali si názory a postřehy, příp. otázky. Tvůrci tak mohli během diskuze posbírat mnoho nápadů.

Budoucnost

Portál je provozován na serveru ČZU a i do budoucna by to tak mělo zůstat. Je podporován komisí IVIG a hledá nové spolupracovníky. V závěru svého vystoupení L. Bělohoubková požádala všechny zúčastněné, aby e-mailem zasílali návrhy na doplnění a rozšíření portálu.

Diskuze o CC

První z několika diskuzí začala dotazem, proč bylo v kombinaci licencí CC zakázáno komerční využití. L. Tichá odpověděla, že portál je výsledkem činnosti financované ze státního rozpočtu (grant MŠMT), takže nemohou být výstupy využívány pro komerční účely.

Další dotaz směřoval opět do oblasti autorského práva. Diskutovalo se o autorskoprávních aspektech materiálů (školní dílo, kombinace licencí CC) a o tom, zda nějak omezovat stahování. Pokud ano, tak např. registrací uživatele? Tvůrci zastávají názor, že by měla být za všech okolností zachována licence BY, tzn. „Uveďte autora". Možnost změny licencí prodiskutují na další schůzce tvůrčího týmu. Dále se diskutovalo i o tom, zda by šlo kombinovat licenci pro celý portál s dílčími (odlišnými) licencemi, které by si přidávali autoři jednotlivých materiálů. L. Tichá přislíbila, že se na tuto variantu zeptá Lukáše Grubera z Národní knihovny ČR, který se problematice Creative Commons intenzivně věnuje.

Diskuze - výtky, připomínky, dotazy

Po tom, co byla uzavřena debata o CC, následoval sled připomínek a dotazů. Na některé tvůrci reagovali ihned, další si poznamenali pro jednání tvůrčího týmu.

 1. Chybí moderované diskusní fórum.

 2. Portál nereflektuje trendy Webu 2.0 - chybí interakce s uživateli, možnost vkládání materiálů samotnými uživateli (je však nutno vyřešit způsob přispívání dalších autorů).
  Reakce: Na portál je nutno zatím nahlížet jako na statický základ, další vývoj je určitě možný a žádoucí. Pokud to redakční systém dovolí, přidá se další sekce, kde budou moci uživatelé vkládat své materiály, následně se odešle vzkaz redakční radě, ta materiál zkontroluje a schválí. Vše bude prodiskutováno na schůzce tvůrčího týmu.

 3. Schází prostor, kde by uživatelé mohli publikovat informace o své činnosti (nástroj na sdílení informací - „Co se děje").

 4. Uvažují tvůrci o propojení se systémem pro tvorbu e-kurzů Moodle?

 5. Je portál zaměřen jen na české prostředí? Bylo by možno přispívat i materiály vytvořenými v angličtině?
  Reakce: Ano, spolupráce je možná.

 6. Uvažuje se i o anglické verzi stránek?
  Reakce: Zatím neexistuje, protože cílovou skupinou byli čeští uživatelé, ale na schůzce tvůrců bude prodiskutována varianta stručné verze stránek v angličtině.

 1. Modul Plagiátorství je nekonzistentní vzhledem k členění a zaměření ostatních sekcí.
  Reakce: Téma plagiátorství se v průběhu tvorby portálu stalo velmi aktuálním, proto ho tvůrci takovýmto způsobem zdůraznili.

 1. Připomínka k informační architektuře celých stránek.
  Reakce: Struktura stránek byla projednávána s odborníky na informační architekturu.

Účastníci semináře

Konference LILAC

Po přestávce podala L. Bělohoubková informace o účasti na konferenci LILAC v Cardiffu (Librarians Information Literacy Annual Conference). Zpráva z cesty je přístupná na stránkách AKVŠ.

Práce ve skupinách

Poslední hodina semináře byla věnována práci ve skupinách. Účastníci se rozdělili do dvou skupin (1/ Vyučující, 2/ Studenti a Plagiátorství). Úkolem bylo odpovědět na otázky:

 • Jaké má portál nedostatky?
 • Co bychom doplnili?
 • Co bychom změnili? (struktura, obsah, design)

V závěru skupinové práce měli pak zástupci prezentovat svůj seznam připomínek a návrhů na vylepšení portálu.

1/ Vyučující

Připomínky k navigačním prvkům

 • Levé menu nepřehledné, oddíly druhé úrovně by se měly zobrazit až po prokliknutí (nultá úroveň - Pro vyučující, první úroveň - Koncepce a vzory).
 • Horní navigační menu - nezobrazují se všechny úrovně, pokud se uživatel prokliká hlouběji, ztrácí se.

Co přidat

 • Založit kategorii praktických ukázek (příkladů) z univerzit (Vzorový projekt předmětu / Příklady z univerzit).
 • Přidat sekci Jak zvolit relevantní zdroj a Jak psát, číst a prezentovat.
 • Sestavit rejstřík interaktivních termínů s výkladem (slovo v textu prolinkováno na rejstřík, kde bude seznam termínů s definicemi, příp. by se po najetí kurzorem myši na termín otevřela „bublina" s definicí).
 • Pro větší názornost doplnit obrázky, schémata, tabulky a mj. i modelové situace.
 • Obohatit sekci Didaktika a metodika o konkrétní příklady.
 • Přidat sekci dělenou oborově, kde by se prezentovaly konkrétní zkušenosti z výuky.
 • V sekci Plagiátorství rozpracovat citování (Jak citovat).

Další připomínky

 • Málo strukturované a statické texty.
 • Rozdělit výukové materiály pro úrovně Začátečníci a Pokročilí.
 • Návrh na přepracování celé struktury portálu - např. členit oborově již od první úrovně, tzn. zachovat nultou úroveň (Pro vyučující, Pro studenty...), a dále členění na např. přírodní vědy, technické vědy, humanitní vědy atp.
 • Sekce nazvat ne podle toho, pro koho jsou určeny, ale podle toho, co je obsahem.
 • Nasadit na stránky nástroj Google Analytics.

Prověřit a opravit

 • Korektura chyb (pravopisných, formálních).
 • Otestovat, jak funguje Hledej - podle jakého klíče se zobrazují výsledky, kde systém hledá, pokud uživatel stojí v konkrétní sekci nebo na domovské stránce atd.

2/ Studenti

Skupina se shodla na několika zásadních připomínkách.

 • Sekce má nepřehlednou strukturu a není pro studenty srozumitelná - měla by být koncipována tak, aby vedla studenta od jednoho kroku k druhému. Doplnit obecný přehled postupování v určitých situacích.
 • Hned při vstupu by mělo být patrné, co portál přinese, jaká je jeho přidaná hodnota.
 • Portál by se měl propagovat i mimo knihovny.
 • Do prací na portálu by měli být zapojeni i studenti.

Závěrem

Na závěr semináře zástupci tvůrců poděkovali za všechny nápady a navrhli uspořádat podobný seminář za několik měsíců, kdy již budou některé připomínky zapracovány.

Na úplném konci se všichni zúčastnění shodli, že by bylo velmi přínosné, kdyby se vytvořilo diskuzní fórum, kde by probíhalo další projednávání všech návrhů. Okamžitě bylo vytvořeno diskuzní fórum Infogram na Google skupiny. Členy se stali všichni účastníci semináře.

Seminář zcela nepochybně přinesl tvůrcům spoustu námětů, jak portál vylepšit, tak aby se opravdu stal místem sdílení dobrých zkušeností a výchozím bodem pro ty, kteří chtějí se zabývají informačním vzděláváním, příp. chtějí zvýšit svou informační gramotnost.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

23 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Thank you for some other informative website. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a venture that I am simply now running on, and I’ve been at the glance out for such info. Parallel Profits
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

feel it engaging, your post gave me a new perspective! I have read many other https://www.webhostingscoupon.com articles about the same topic, but your article convinced me!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
It’s not original, so I don’t know the source. The star of the sky is to be with you, and people say it to me. I said to people,gucci hat replica
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 4. 2019

A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading   https://www.webhostingonedollar.com   I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019

ou are giving us inspiration, inspiration. https://www.couponstechie.com/promo-codes/hidemyass

hidemyass promo code 2019

 

https://www.couponstechie.com/promo-codes/interserver

interserver coupon code

 

https://www.couponstechie.com/promo-codes/godaddy

godaddy renewal coupon

 

https://www.couponstechie.com/promo-codes/hostgator-coupons

Hostgator Coupon codes

 

https://www.couponstechie.com/promo-codes/yahoo-aabaco-small-business

yahoo small business coupon code

 

https://www.couponstechie.com/promo-codes/lucid-mattress-coupon

lucid mattress coupon

 

https://www.couponstechie.com/promo-codes/zinus-mattress-coupon-code

zinus promo code amazon The extraordinary degree that's scattered here is amazing. It helped me to refine a ton. 

A responsibility of gratitude is for your efforts and support, keep sharing  such things for each situation. Your blog is appreciated !

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

The 2019 Cricket World Cup (officially ICC Cricket World Cup 2019) is the 12th edition of the Cricket World Cup, scheduled to be hosted by England and Wales from 30 May to 14 July 2019.

click here https://www.cricketwcup2019.com/2019/05/india-vs-pakistan.html

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

The hosting rights were awarded in April 2006, after England and Wales withdrew from the bidding to host the 2015 ICC Cricket World Cup, which was held in Australia and New Zealand check it https://www.cricketwcup2019.com/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

A cadre of ministers in the state of chu knew that the puppet king huai of chu was already gone http://www.avtomgn.ru/ask.html

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

so they abandoned him like our http://www.severomorsk-ddt.ru/ broom and searched for a stronger master one after another

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

gucci belt dark make hengshan king wu rui, http://www.inep-acad.ru/ linjiang king total ao, on the way to intercept king huai chu https://mirvba.ru/hermes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

two people led to life, http://www.teplomurom.ru/ will kill it on the way, throwing the body of waste water (Yin hengshan king https://mirvba.ru/gucci

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

linjiang king strike, http://supersoniccon.ru/ kill justice emperor jiangnan). This is another karma. http://www.imbirvideo.ru/replica-versace-sunglasses Once more the rebels fought among themselves

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

and another king fell on his head. http://www.enfagroupp.ru/ Qin shi huang destroyed chu did not behead the king of chu, https://mirvba.ru/louis-vuitton such as revenge for kindness, https://mirvba.ru/balenciaga the result was his general killed throw body, die. The sky is fair.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/berita-terkini/">Berita Terkini</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/ma-ruf-amin-terkini/">Ma'ruf Amin</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/kpk/">KPK</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/agus-harimurti-yudhoyono/">Agus Harimurti Yudhoyono</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/susilo-bambang-yudhoyono/">Susilo Bambang Yudhoyono</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/megawati-soekarnoputri/">Megawati Soekarnoputri</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/ridwan-kamil/">Ridwan Kamil</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/anies-baswedan/">Anies Baswedan</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/sby/">SBY</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/susi-pudjiastuti/">Susi Pudjiastuti</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/ganjar-pranowo/">Ganjar Prabowo</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/gibran-rakabuming/">Gibran Rakabuming</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/iriana-jokowi/">Iriana Jokowi</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/wiranto/">Wiranto</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/polri/">Polri</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/lowongan-kerja/">Lowongan Kerja</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/harga-emas/">Harga Emas</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/timnas-indonesia/">Timnas Indonesia</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/habib-rizieq/">Habib Rizieq</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/moto-gp/">Moto-GP</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/valentino-rossi/">Valentino Rossi</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/marc-marquez/">Marc Marquez</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/persib-bandung/">Persib Bandung</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/persija-jakarta/">Persija Jakarta</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/sbmptn-2019/">SBMPTN-2019</a>

 

Latest news from Indonesia including<a href="https://kumparan.com/topic/pengumuman-sbmptn/">Pengumuman SBMPTN</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019

给孩子哺乳,一起还需要恢复元气,过早的丰胸丰胸导师,虽然能到达效果,可是也会对女人本身形成一定的伤害酒酿蛋丰胸产品。 3.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 7. 2019

great info keep it up..

https;//www.resulthour.in/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 7. 2019

<a href="https://www.resulthour.in/">great info keep it up...</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019

<a href="https://www.cgsong.co/">cg song</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

it's to a remarkable degree cool blog. Interfacing is unbelievably beneficial thing.you have genuinely had any kind of effect rencontre femme

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019

The dust of the Asian Championships was settled, and the Chinese team won the championship and won the admission ticket to the London Olympics. replica versace shoes balenciaga triple s replica balenciaga shoes replica replica balenciaga speed trainer replica versace sunglasses There is a detail worthy of recollection. When the game has 28 seconds left , the Chinese team leads by one point. The Jordan team has the right to play. The Jordan team has replaced an outside player and sent a sideline. At this time, the live TV commentator Yu Jia said that the Jordan team should fight for three-pointers, and the commentator Yao Ming said that it may be a two-pointer.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 8. 2019

But he still ran, or sprinted, he won the respect of the world for this country. Therefore, those who stand on the field think that it is entirely appropriate to win glory for the country. fake gucci belt replica gucci slides gucci belt replica fake gucci belt replica designer belts As a person who enjoys football happiness, we should applaud everyone who has made efforts for this. Chinese football is still on the runway, and as long as we continue to run, we will also win applause.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 9. 2019

The opening match of the 

<a href="https://www.rugbywcup2019.com">rugby world cup live streaming free</a> will be played in Tokyo Stadium on 20th September, 2019 while the grand final of the tournament will be played in International Stadium Yokohama on 02 November, 2019. 

 

<a href="https://www.rugbyworldcup2019live.co">rugby world cup 2019 live streaming</a>

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback