Informace pro záchranáře. Část I.

Článek je zkrácenou verzí bakalářské diplomové práce s názvem Návrh informačního portálu a informačního systému pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému (dále IZS). Dělí se do dvou částí. První část se věnuje teorii v oblasti pátracích a záchranných akcí a popisu jednotlivých typů těchto akcí a složek IZS.

Poznámka redakce: první část výtahu pochází z bakalářské diplomové práce: ZEMAN, Jiří. Návrh informačního portálu a informačního systému pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2009. 76 s. Vedoucí bakalářské práce ppor. Mgr. Petr Vodička.


Úvod

Málokdo z nás si dokáže představit, jaké pocity má rodina a blízcí nezvěstné osoby, která se ztratila v těžko přístupném terénu nebo je v důsledku živelné či průmyslové katastrofy zasypána či jinak pohřešována. V těchto situacích je rychlá a účinná pomoc kompetentních orgánů tím nejdůležitějším předpokladem pro včasné nalezení a záchranu postiženého jedince nebo skupiny osob. Nevyužití všech dostupných záchranářů a techniky nebo špatná koordinace zásahu může mít zbytečně fatální následky. Pro dostatečnou informační a komunikační podporu zasahujících složek při pátracích a záchranných akcích je potřeba využít veškeré dostupné technologie, které tyto služby poskytují a zajistit jejich využití v co nejširší míře pro sdílení a rychlou distribuci podstatných informací jednotlivým velitelům zásahů či přímo členům zasahujících složek.

Profesionální složky IZS disponují vysoce sofistikovanými nástroji pro podporu operačního řízení, nicméně nové možnosti Internetu a systémů pro správu obsahu nabízejí i možnost využití služeb informačních specialistů. Tito jsou připravováni definovat a strukturovat relevantní informační zdroje a přizpůsobovat je k použití v praxi. Zde je dle mého názoru široké pole působnosti pro absolventy oboru Informační studia a knihovnictví, kteří mají zkušenosti s různorodými informačními zdroji a jejich zpřístupňováním v souladu s účinnou informační architekturou. Samotné jádro tohoto oboru tvoří zpřístupňování informací. Vzhledem k obrovskému rozvoji Internetu a nových technologií jsou služby těchto specialistů dle mého názoru nesmírně důležité. Tito specialisté mohou tvořit určitý most mezi informatiky, kteří vyvíjejí nové technologie a koncovými uživateli, pro které musí být tyto technologie použitelné a efektivní. Díky rozvoji webových aplikací mohou v současné době informační specialisté samostatně vyvíjet ucelené systémy různého rozsahu, a zpřístupňovat tak tyto technologie koncovým uživatelům.

Cíle a struktura práce

Cílem práce bylo připravit souhrn informačních zdrojů pro přípravu a metodiku jednotlivých složek a organizací začleněných do pátracích a záchranných akcí a definovat informační potřeby základních složek integrovaného záchranného systému. Zlepšit informovanost jak profesionální, tak i laické veřejnosti o možnostech nasazení dostupných sil a prostředků v případě SAR akce (dále uvedena definice SAR pro pojetí této práce) a zvyšovat dostatečnou informovaností i profesionální úroveň ostatních složek IZS včetně nestátních neziskových organizací a dobrovolných sdružení.

Cílem práce bylo také najít uplatnění v této oblasti pro jednoduše modifikovatelné systémy pro správu obsahu - Content Management Systems (dále CMS), které poskytují dostatečnou flexibilitu a možnosti jednoduché úpravy samostatných komponent, případně dodatečnou instalaci nových modulů. Záměrem bylo především najít jednoduché řešení prostřednictvím open source a GNU General Public License aplikací za účelem minimalizace finančních nákladů do projektu, a tak projekt uvést v co nejkratší době do praxe.

První část práce seznamuje s postupy velitelů zásahů podle metodických příruček a souborů typových činností pro zjištění návazností jednotlivých kroků a postupů. Tuto oblast doplňují informace specifické pro pátrací a záchranné akce jako je začlenění kynologie do IZS a zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací. V závěru první části je uvedena struktura Operačních a informačních středisek v rámci IZS a služby, které tato střediska poskytují při mimořádných událostech na území ČR nebo v zahraničí. Druhá část práce se již věnuje samotnému návrhu informačního portálu a systému, výběru jádra těchto systémů a popisu funkcí rozšiřujících komponent nebo modulů, které byly instalovány na ukázkovém příkladu portálu na adrese www.sarsystem.cz a informačního systému v poddoméně www.saris.sarsystem.cz. V závěru této bakalářské práce jsou popsány možnosti dalšího vývoje těchto aplikací v budoucnosti a podmínky pro jejich efektivní využití.

Definice SAR

Zkratka SAR vychází z anglického Search and Rescue a v překladu znamená „pátrání/vyhledávání a záchrana". Přesná definice SAR ve světě není jednotná a závisí na použití v normativech jednotlivých zemí a různých organizací. Například pro potřeby Pobřežní stráže Spojených států amerických se jedná o „Použití disponibilních zdrojů pro pomoc osobám nebo majetku v potenciální nebo aktuální tísni".[1]  V dokumentu ANNEX 12 Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) je Search „operace koordinovaná záchranným koordinačním střediskem nebo záchrannou podústřednou, používající dosažitelného personálu a prostředků pro lokalizaci osob v tísni". Rescue je definováno jako „operace pro nalezení osob v tísni, poskytnutí počáteční lékařské nebo další péče a jejich přesun do bezpečí".[2]  V České republice je SAR uváděno v normativech pouze v souvislosti s leteckou službou pátrání a záchrany v případě leteckého neštěstí.[3]  Tato služba vychází z výše zmíněného dokumentu ICAO. Pro potřeby této práce a význam v České republice bych SAR operace definoval jako: jednorázové a časově omezené nasazení dostupných sil a prostředků směřující k vyhledání a záchraně pohřešované osoby, které hrozí nebezpečí ohrožení života nebo zdraví. SAR složky IZS definuji jako: složky IZS, které se takovýchto operací účastní.

Typy pátracích a záchranných akcí

Rozdělení jednotlivých typů pátracích a záchranných akcí je rovněž nejednotné a závisí na převažujícím rázu krajiny určité země nebo nejčastěji používané metodě podle charakteru prostředí. Obvykle se lze ve světě setkat se čtyřmi základními typy pátracích a záchranných akcí:

Horské vyhledávání - souvisí s operacemi v hornatém prostředí, ačkoli termín často označuje i vyhledávání a záchranu v oblastech jako je divočina, pouště a lesy nebo jeskyně.

Vyhledávání a záchrana v zastavěných oblastech (USAR) - zahrnuje lokalizaci, vyproštění a počáteční lékařskou stabilizaci obětí uvězněných ve stísněných prostorách. Je považováno za vysoce rizikovou disciplínu, jelikož může být použito při zemětřeseních, cyklónech, bouřích a tornádech, záplavách, při protržení přehrad, při technologických nehodách, teroristických útocích nebo při uvolnění nebezpečného materiálu.

Bojové vyhledávání a záchrana (CSAR) - vojenská forma služby záchrany sestřelených letců během válečných konfliktů. Sestává z operací k záchraně a poskytnutí pomoci sestřeleným posádkám letounů nebo spojencům za nepřátelskými liniemi.

Vzdušná, námořní záchrana (ASR) - použití letectva k pátrání, lokalizaci a záchraně osob ztracených na moři a následné poskytnutí pomoci pilotům, kteří havarují na moři.[4]

Pro potřeby použití v České republice můžeme pátrací a záchranné akce rozdělit podle charakteru prostředí, ve které se předpokládá nalezení pohřešované osoby na:

 • Sutinové vyhledávání
 • Plošné vyhledávání
 • Vyhledávání na vodních plochách
 • Vyhledávání v horském terénu a v lavinách

Jednotlivé typy pátracích a záchranných akcí spadají do kompetence různých složek IZS a jejich rozdělení spočívá ve specializaci určité složky na daný typ prostředí.

Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb.[5]  Jeho základy však byly položeny již v roce 1993, kdy IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod a dalších). Spolupráce na místě zásahu uvedených složek existovala v nějaké formě již dříve, avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek vyžadují neustále určitou koordinaci postupů i jejich další vývoj.

Integrovaný záchranný systém je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.

Základní složky IZS tvoří:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje
 • Policie České republiky
 • Zdravotnická záchranná služba

Ostatní složky IZS tvoří:

 • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 • Obecní policie
 • Orgány ochrany veřejného zdraví
 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
 • Zařízení civilní ochrany
 • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále HZS ČR) je hlavním koordinátorem a páteří IZS. V praxi to například znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník HZS ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je jím operační a informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra (dále MV).

Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci. Může například zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. Velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto žádost o pomoc při řešení mimořádné události vyslyšet.[6]

Kynologie v IZS

Záchranářská kynologie je velice významnou součástí pátracích a záchranných akcí. Jedná se o specifický obor, a proto se v rámci IZS řeší především využitím zdrojů z ostatních složek IZS, které se záchranářskou kynologií aktivně zabývají.

Po zemětřesení v Turecku v roce 1999 bylo zřejmé, že se HZS ČR bude muset zabývat myšlenkou úzké spolupráce s dobrovolnými kynology. Do té doby dobrovolní kynologové sjednoceni v různých organizacích spolupracovali zejména s Hlavním úřadem civilní ochrany a výcvikovými základnami Armády České republiky (dále AČR).[7]  Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále MV-GŘ HZS ČR) rozhodlo, že vznikne odborná kynologická komise (dále OKK) a za její členy navrhlo zástupce těch složek, které záchranné psy potřebují a zástupce složek, které záchranné psy cvičí. Jedná se o mezirezortní kynologickou komisi, která společně řeší metodiku výcviku a přezkoušení a jejími členy jsou osoby zastupující všechny obecně známé subjekty činné v problematice záchranářské kynologie.

Do praktického nasazení jsou zapojovaní kynologové, kteří splňují podmínky atestace MV-GŘ HZS ČR stanovenou Pokynem č. 48 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 31.10.2003 a ve znění pozdějších předpisů[8], kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací. Tomuto tématu se podrobně věnuje absolventská práce Teoretické a praktické vzdělávání kynologa záchranáře a jeho postup pro zařazení do IZS. [9] Na tomto místě je nutné podotknout, že asi ze 600 osob v České republice, které se věnují záchranářské kynologii, splňuje podmínky k praktickému nasazení pouze kolem dvaceti záchranářů.

Operační a informační střediska IZS

Odbor operačního řízení (dále OPŘ) se člení do dvou oddělení, oddělení operačního a informačního střediska (dále OPIS) a oddělení analýz a statistiky. Odbor OPŘ zabezpečuje zejména funkci OPIS generálního ředitelství HZS ČR a současně celostátního OPIS IZS, prostřednictvím kterého jsou zajišťovány úkoly v operačním řízení a při ústřední koordinaci záchranných prací.

Video prezentace Centra tísňového volání Ostrava pro představu činností OPIS IZS krajů

Úkoly v operačním řízení jsou zajišťovány i při velkých mimořádných událostech v ČR i v zahraničí. Proto také OPIS neustále získává a vyhodnocuje informace o závažných mimořádných událostech a zajišťuje reakci na ně. V této souvislosti je OPIS GŘ HZS ČR partnerem řady operačních středisek a stálých služeb v ČR, například operačního střediska Policejního prezidia Policie ČR, Situačního centra MV, Společného operačního centra Ministerstva obrany, stálé služby Českého hydrometeorologického ústavu, diplomatické služby Ministerstva zahraničních věcí a dalších. Mezi přímé partnery v zahraničí patří: kontaktní místa v sousedních státech a v Maďarsku podle bilaterálních mezinárodních smluv, Monitorovací a informační středisko Evropské unie, Euroatlantické koordinační středisko pro katastrofy, kontaktní body v rámci Úmluvy o přeshraničních účincích průmyslových havárií, národní varovací body v systému Mezinárodní agentury atomové energie, kontaktní body v rámci systému civilní ochrany Evropské unie, OSN-OCHA a další.[10]

Mezinárodní záchranné operace

Koordinaci humanitární pomoci v rámci OSN zajišťuje United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) - Úřad pro koordinaci humanitární činnosti. Tato organizace poskytuje Virtual On-Site Operations Coordination Centre (VirtualOSOCC) - Virtuální operační a koordinační středisko a spolupracuje s The Global Disaster Alert and Coordination System (dále GDACS) - Globální systém varování před katastrofami. Jedná se o systém, který byl zřízen v roce 2004 a je podporován Humanitarian Aid Department of the European Commission (ECHO) - Odbor humanitární pomoci Evropské komise.

GDACS je internetový systém, který kombinuje již existující internetové informační systémy o katastrofách a poskytuje varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa v reálném čase včetně mediálního monitorování a mapových katalogů. Systém je aktivován při větších přírodních, technologických a ekologických katastrofách, které přesahují možnosti postiženého státu a kde bude vyžadována mezinárodní pomoc. Varování před katastrofami jsou spouštěna buď automaticky (po monitorování), nebo prostřednictvím VirtualOSOCC, který zaznamená významnější katastrofu.

VirtualOSOCC je hlavním zdrojem informací, pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty, to znamená, že je zapotřebí pomoc ze strany některé z organizací jako je UNDAC (The United Nations Disaster Assessment and Coordination), INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) nebo UN-CMCoord (United Nations Civil-Military Coordination).[11]

Vedoucí práce, ppor. Mgr. Petr Vodička, upozorňoval na rozdíl mezi systémem GDACS a VirtualOSOCC, kdy koordinační funkci zajišťuje pouze systém VirtualOSOCC.

USAR Team

Urban Search and Rescue (dále USAR) - vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí je jedním z odřadů MV-GŘ HZS ČR. Odřad je předurčen pro vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech, zejména po zemětřeseních. Může také působit na území ČR při zřícení budov.

Jedná se o odřad s týlovým zabezpečením nejméně na 5 dnů v počtu 24 osob (základní struktura), jehož přeprava je zabezpečována letecky, alternativě pozemní cestou do vzdálenosti 1000 km. USAR odřad se zpravidla skládá z 6 kynologů, lékaře, týlového technika, dvou družstev hasičů-záchranářů 1+6, velitele jednotky a styčného důstojníka. Složení umožňuje nepřetržitou práci dvou skupin hasičů -záchranářů nejméně 72 hodin v 8 hodinových směnách.[12] Podrobným popisem této jednotky se zabývá absolventská práce Jednotka Ministerstva vnitra České republiky pro mezinárodní záchranné operace - poslání, struktura a praktické nasazení.[13]

Mezinárodní koordinaci metodiky pro případy zemětřesení a související USAR problematiku řeší International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) - Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávání a záchranu. Jedná se o síť více než osmdesáti zemí a zainteresovaných organizací pod OSN, kterých se přímo dotýká nebezpečí postižení zemětřeseními nebo které reagují na potřeby postižených států.[14]

Koncepce informačního portálu a systému

Z výše uvedených informací je patrné, jak široké problematiky se pátrací a záchranné akce dotýkají. V těchto akcích jsou kladeny vysoké nároky na odbornou způsobilost zasahujících členů. Z toho také pramení potřeba sdílení a distribuce znalostí a informací mezi jednotlivými organizacemi a dále potřeba monitorování nových metod a přímých zkušeností z praktických zásahů. Jedná se o vysoce specifický typ činnosti, se kterou se zasahující složky nesetkávají příliš často a relevantní informace o efektivních postupech jsou takto roztroušené mezi jednotlivými subjekty.

Nové možnosti webových aplikací a sdílení obsahů jednotlivých informačních zdrojů umožňují v současné době relativně jednoduché propojení. Následné vytvoření komplexního portálu a informačního systému by mohlo posloužit jak ke sdílení informací a nových poznatků v této oblasti, tak ke shromažďování potřebných informací v případě praktického nasazení. Informační portál by mohl pomoci vytvořit komunitu uživatelů, která se specializuje na pátrací a záchranné akce a shromažďuje a analyzuje dostupné informace z širokého spektra informačních zdrojů.

18. - 21. června 2009 pořádala Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje WILDERNESS SEMINAR 2009 ve spolupráci s Ing. Vladimírem Makešem (PČR, Krajské ředitelství Policie Východočeského kraje, vrchní komisař, kancelář náměstka ředitele pro vnější službu), Evou Čečilovou (OES, CSST, ICF, USAR Task Force 3) a Kristine Black (coordinator Office of the Sheriff County of Santa Clara, Kalifornie, USA, OES, CARDA, CSST, ICF). Jednalo se o diskusní seminář pro psovody věnovaný praktickému vyhledání pohřešovaných osob v terénu a metodice vedení pátracích akcí. Mezi hlavními tématy byl diskutován i systém pátracích akcí v Kalifornii a srovnání s ČR včetně analýzy a závěrečné zprávy o prohledání po návratu na základnu.[15] V ČR se bohužel nevěnuje příliš pozornosti analýze praktických nasazení v plošném vyhledávání, o čemž svědčí i absence statistik o pátracích a záchranných akcích v terénu na území ČR. Informační systém by v tomto případě mohl sloužit i jako sběrný bod pro statistické údaje či pro zpracování závěrů z debriefingů (zasedání po akci s následným rozborem činností jednotlivých zasahujících týmů). Jedná se zejména o údaje z akcí v terénu, kdy by bylo vhodné sledovat například příčiny pohřešování osob na celorepublikové úrovni. V příloze je dotazník pro pátrací a záchranné akce v terénu používaný ve Spojených státech amerických. Samotné systémy NIMS a NIMSCAST používané agenturou FEMA (Federal Emergency Management Agency) jsou tvořeny převážně formulářovou strukturou.

Projekt informačního portálu a systému je záměrně rozdělen do dvou oblastí stejně jako činnost subjektů, které se pátracích a záchranných akcí účastní - příprava a přímé praktické nasazení.

Informační portál by měl především sloužit pro účely shromažďování a prezentace informací o přípravě jednotlivých složek, normativů a odborných článků o dané problematice, zpráv z proběhlých akcí, diskuse široké veřejnosti a možné prezentace i neziskových organizací, které je možno zapojit do pátracích a záchranných akcí v rámci IZS. Tento portál by měl sloužit i ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech záchranných a pátracích týmů a také ke zvýšení informovanosti neziskových organizací a občanských sdružení o potřebách a podmínkách základních složek IZS pro případné začlenění do praktického nasazení. V neposlední řadě by měl portál usilovat o vytvoření komunity uživatelů, kteří jsou specialisté na uvedenou činnost a poskytnout prostor pro diskutování jednotlivých témat, případně poskytnout prostor pro vyjádření a prezentaci nových myšlenek a postřehů.

Informační systém by měl v prvotní fázi především poskytovat informace pro velitele zásahů a zasahující subjekty o možnostech povolání dalších složek, jejich kontaktní informace, dostupnost, technické prostředky a poskytovat nástroje pro SMS či e-mail upozornění jednotlivců ze složek IZS, komunikační nástroje PMS (Private Messaging Systems), poskytovat informace o počasí (předpověď počasí v předešlých dnech, v den události i ve dnech blízké budoucnosti pro potřeby kynologických týmů), mapové podklady včetně GPS souřadnic a další služby, které vycházejí z potřeb zasahujících týmů. V druhotné fázi by měl systém sloužit pro potřeby sběru dat a informací pro dodatečné analýzy, například závěry z debriefingů či vyhodnocení posloupnosti jednotlivých kroků a postupů.

Pro účely vytvoření takových webových aplikací se přímo nabízí možnosti Content Management Systems (dále CMS), kdy tyto jednoduše modifikovatelné systémy pro správu obsahu poskytují dostatečnou flexibilitu a možnosti jednoduché úpravy samostatných komponent, případně dodatečnou jednoduchou instalaci nových modulů. Uvedené systémy také nabízí jednoduché řešení prostřednictvím open source a GNU General Public License aplikací a tím i minimalizaci finančních nákladů a možnost uvedení takového projektu do praxe ve velice krátkém časovém intervalu. Tyto systémy také umožňují neustálý vývoj a velice rychlou implementaci nejnovějších technologií.


Seznam zkratek

AČR - Armáda České republiky
ASR - Air Sea Rescue - vzdušná, námořní záchrana
CARDA - California Rescue Dog Association - kynologická záchranářská organizace v Kalifornii
CMS - Content Management System - systém pro správu obsahu
CO - civilní ochrana
CSAR - Combat Search and Rescue - bojové vyhledávání a záchrana
CSST - Canine Specialized Search Team
ECHO - Humanitarian Aid Department of the European Commission - Odbor humanitární pomoci Evropské komise
FEMA - Federal Emergency Management Agency - federální agentura pro krizové řízení ve Spojených státech amerických
GDACS - Global Disaster Alert And Coordination Systém
HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky
ICAO - Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICF - Institute for Canine Forensics
INSARAG - International Search and Rescue Advisory Group - mezinárodní poradní skupina pro vyhledávání a záchranu
IZS - integrovaný záchranný systém
MV - Ministerstvo vnitra
MV-GŘ HZS ČR - Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
NIMS - National Incident Management System
NIMSCAST - NIMS Compliance Assistance Support Tool
OES - Office of Emergency Services
OKK - odborná kynologická komise Ministerstva vnitra
OPIS - operační a informační středisko
OPŘ - Odbor operačního řízení
OSN - Organizace spojených národů
PMS - Private Messaging Systems
SAR - Search and Rescue - pátrání/vyhledávání a záchrana
UNDAC - The United Nations Disaster Assessment and Coordination
UN-OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Úřad pro koordinaci humanitární činnosti
USAR - Urban Search and Rescue - vyhledávání a záchrana v zastavěných oblastech
VirtualOSOCC - Virtual On-Site Operations Coordination Centre


Použité zdroje

[1] United States Coast Guard. Model Maritime Service Code : Search and Rescue - Chapter 9 [online]. 1995, 09/09/2008 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: <http://www.uscg.mil/international/affairs/Publications/MMSCode/english/Chap9.htm>.

[2] International Civil Aviation Organization. Search and Rescue : Annex 12 to the Convention on International Civil Aviation. 8th edition. [s.l.] : [s.n.], 2004. 43 s.

[3] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Katalog typových činností integrovaného záchranného systému : Letecká nehoda. Praha : [s.n.], 2005. 41 s. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/soubor/stc04-2005-uplna-pdf.aspx>.

[4] Search and rescue : Wikipedia, the free encyclopedia [online]. 2006, 11 May 2009 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Search_and_rescue>.

[5] Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů č. 239/2000 Sb.

[6] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Integrovaný záchranný systém : Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. c2008, 18. 9. 2008 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx>.

[7] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Kynologie v integrovaném záchranném systému : Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. c2008 [cit. 2009-05-17]. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/kynologie-v-integrovanem-zachrannem-systemu.aspx>.

[8] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV : Pokyn č. 48 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra. Praha : [s.n.], 2003. 14 s. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/soubor/zkusebni-predpis-kynologu-pro-izs-doc.aspx>.

[9] ŠVESTKOVÁ, Veronika. Teoretické a praktické vzdělávání kynologa záchranáře a jeho postup pro zařazení do IZS. [s.l.], 2008. 77 s. Vedoucí absolventské práce mjr. Ing. Martin Červenka, DiS. Vyšší odborná škola zdravotnická.

[10] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Sekce integrovaného záchranného systému a operačního řízení Generálního ředitelství HZS ČR : Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. c2008 [cit. 2009-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/sekce-integrovaneho-zachranneho-systemu-a-operacniho-rizeni-generalniho-reditelstvi-hzs-cr.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d>.

[11] The Global Disaster Alert and Coordination System : About the GDACS System [online]. c2004-2009 [cit. 2009-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.gdacs.org/about.asp>.

[12] USAR.CZ : Odřad USAR [online]. c2006 [cit. 2005-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.usar.cz/webmagazine/subcategories.asp?idk=19>.

[13] ČERVENKA, Martin. Jednotka Ministerstva vnitra České republiky pro mezinárodní záchranné operace - poslání, struktura a praktické nasazení. [s.l.], 2007. 67 s. Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně. Vedoucí absolventské práce plk. Ing. Jaroslav Bohanes.

[14] OCHA. INSARAG : International Search and Rescue Advisory Group [online]. c2008 [cit. 2009-05-19]. Dostupný z WWW: <http://ochaonline.un.org/Coordination/FieldCoordinationSupportSection/INSARAG/
tabid/1436/language/en-US/Default.aspx
>.

[15] ŠVESTKOVÁ, Veronika. WILDERNESS SEMINAR 2009 [online]. [2009], 30 Červen 2009 [cit. 2009-07-02]. Dostupný z WWW: <http://www.working-dogs.eu/index.php/plone-vyhledavani/96-wilderness-seminar-2009>.[1] "Search and rescue means the use of available resources to assist persons and property in potential or actual distress."

United States Coast Guard. Model Maritime Service Code : Search and Rescue - Chapter 9 [online]. 1995 , 09/09/2008 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: <http://www.uscg.mil/international/affairs/Publications/MMSCode/english/Chap9.htm>.

[2] „Search. An operation normally coordinated by a rescue coordination centre or rescue subcentre using available personnel and facilities to locate persons in distress.

Rescue. An operation to retrieve persons in distress, provide for their initial medical or other needs, and deliver them to a place of safety."

International Civil Aviation Organization. Search and Rescue : Annex 12 to the Convention on International Civil Aviation. 8th edition. [s.l.] : [s.n.], 2004. 43 s.

[3] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Katalog typových činností integrovaného záchranného systému : Letecká nehoda. Praha : [s.n.], 2005. 41 s. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/soubor/stc04-2005-uplna-pdf.aspx>.

[4] Search and rescue : Wikipedia, the free encyclopedia [online]. 2006 , 11 May 2009 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Search_and_rescue>.

[5] Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů č. 239/2000 Sb.

[6] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Integrovaný záchranný systém : Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. c2008 , 18. 9. 2008 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx>.

[7] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Kynologie v integrovaném záchranném systému : Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. c2008 [cit. 2009-05-17]. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/kynologie-v-integrovanem-zachrannem-systemu.aspx>.

[8] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV : Pokyn č. 48 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra. Praha : [s.n.], 2003. 14 s. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/soubor/zkusebni-predpis-kynologu-pro-izs-doc.aspx>.

[9] ŠVESTKOVÁ, Veronika. Teoretické a praktické vzdělávání kynologa záchranáře a jeho postup pro zařazení do IZS. [s.l.], 2008. 77 s. Vedoucí absolventské práce mjr. Ing. Martin Červenka, DiS. Vyšší odborná škola zdravotnická.

[10] Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Sekce integrovaného záchranného systému a operačního řízení Generálního ředitelství HZS ČR : Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. c2008 [cit. 2009-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.hzscr.cz/clanek/sekce-integrovaneho-zachranneho-systemu-a-operacniho-rizeni-generalniho-reditelstvi-hzs-cr.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d>.

[11] The Global Disaster Alert and Coordination System : About the GDACS System [online]. c2004-2009 [cit. 2009-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.gdacs.org/about.asp>.

[12] USAR.CZ : Odřad USAR [online]. c2006 [cit. 2005-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.usar.cz/webmagazine/subcategories.asp?idk=19>.

[13] ČERVENKA, Martin. Jednotka Ministerstva vnitra České republiky pro mezinárodní záchranné operace - poslání, struktura a praktické nasazení. [s.l.], 2007. 67 s. Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně. Vedoucí absolventské práce plk. Ing. Jaroslav Bohanes.

[14] OCHA. INSARAG : International Search and Rescue Advisory Group [online]. c2008 [cit. 2009-05-19]. Dostupný z WWW: <http://ochaonline.un.org/Coordination/FieldCoordinationSupportSection/INSARAG/
tabid/1436/language/en-US/Default.aspx
>.

[15] ŠVESTKOVÁ, Veronika. WILDERNESS SEMINAR 2009 [online]. [2009] , 30 Červen 2009 [cit. 2009-07-02]. Dostupný z WWW: <http://www.working-dogs.eu/index.php/plone-vyhledavani/96-wilderness-seminar-2009>.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback