Informační mediátor 2011: management, marketing a inovace v knihovnách

Článek je obsáhlou zprávou z konference Informační mediátor 2011: management, marketing a inovace v knihovnách pořádané centrem PARTSIP konané 17. února 2011 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V pořadí již druhá konference pořádaná centrem PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů) se uskutečnila pod názvem INFORMAČNÍ MEDIÁTOR 2011: management, marketing a inovace v knihovnách dne 17. února 2011 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jak napovídá název, konference byla zaměřena na tři klíčové oblasti - na management, marketing a inovace v knihovnách. V rámci konference byla vyhlášena cena PARTSIP  2010 o nejinovativnější projekt realizovaný v roce 2010 v akademických knihovnách, vědeckovýzkumných institucích a na akademické půdě (včetně studentských projektů). Nominováno bylo celkem 11 zajímavých a inovativních projektů. Výherce hodnotila jak odborná porota, tak i účastníci konference.

Cena PARTSIP

Pro nepřítomné byla možnost sledovat celou konferenci prostřednictvím online bloggingu nebo se zúčastnit virtuální konference v prostředí Second Life na ostrově VIAKISK, kde byly představeny některé příspěvky přednášejících.

Konference byla rozdělena do tří hlavních bloků - inovace, projekty PARTSIP a marketing. A tří doplňkových keynote bloků, ve kterých byly představeny nominované projekty na cenu PARTSIP 2010.

Zahájení konference a úvodního slova se ujala manažerka projektu PARTSIP, Ladislava Suchá. Ta objasnila všem účastníkům, co znamená pojem informační mediátor. Jedná se o novotvar, který vznikl společně se zrodem projektu PARTSIP. Informační mediátor je v podstatě informační profesionál, který dokáže řídit inovace, má kompetence v projektovém řízení, buduje nové projekty a využívá přitom komunity. Zároveň je pojem Informační mediátor názvem certifikovaného kurzu organizovaného PARTISPem. L. Suchá zdůraznila, že konference INFORMAČNÍ MEDIÁTOR 2011 se bude věnovat právě výše zmíněným kompetencím.

I. blok: Inovace

Moderátorem prvního dopoledního bloku zaměřeného na inovace v knihovnách byl Petr Škyřík, vedoucímu katedry Kabinetu informačních studií a knihovnictví na MU v Brně.

Inovace a informační mediátoři

Libor Friedel začal svoji prezentaci pohledem na dynamické aspekty inovací. „Co je dnes inovativní, zítra už být nemusí." Podle Friedela inovace neznamená být pouze invenční, kreativní a tvořivý, důležitým prvkem je komercionalizace a otestování inovací na uživatelích. Inovační prostor pro každého jednotlivce i organizace tvoří tzv. 4P inovací: inovace produktu, procesu, pozice a paradigmatu. Nejdůležitější je inovace paradigmatu. Přednášející dále představil strategii Evropa 2020, jejíž část se zabývá právě inovacemi a studii TIME DISTANCE STUDY, která porovnává globální konkurenceschopnost. Podle výsledků Evropská unie zaostává za USA, jak v HDP, tak i v investicích do vědy a výzkumu. Inovace je proces a podnikatelé do něj mohou vstoupit. Je ovšem důležité, aby se inovací nezalekli. Friedel tvrdí, že je potřeba držet se cílů a nápadů, a v tom mohou podnikatelům právě pomoci informační mediátoři.

Design informačních služeb

Jako druhý vystoupil Adam Hazdra. Ve svém prakticky zaměřeném příspěvku se zabýval inovacemi služeb. Svoji prezentaci rozdělil na tři části: knihovny, služby a inovace v knihovnách.

V první části se zabýval otázkami jakou funkci plní současné knihovny, kdo jsou uživatelé knihoven, jak se uživatelé chovají a jaké mají potřeby. Na roli knihovny mají vliv podle analýzy PEST čtyři faktory: politické, ekonomické, sociální a technologické změny. Hazdra zdůraznil, že pokud chceme nějakou službu inovovat, musíme nejprve určit, jakou konkrétní věc inovujeme. Důležité je sledování statistik návštěvnosti webových stránek, nejpůjčovanějších knih apod. Jak se uživatel chová, lze zjistit metodou přímého pozorování či dotazníku. V další části prezentace se přednášející zabýval otázkami, co vlastně knihovna nabízí a co je to služba. Služba se skládá z tří hlavních častí: uživatelské rozhraní, provozní systém a obchodní model. Služba je proces, ne konkrétní hmatatelná věc. Je potřeba zmapovat uživatelovu cestu službou, například metodou analýza interaktivních bodů a identifikovat problémové situace při průchodu službou.

Poslední část byla zaměřena na inovace v knihovnách. Podle Hazdry by se knihovny mohly stát společenským hubem, prostorem pro setkávání. Také by se měly stát průvodci informační společností - audiotékami, videotékami, měly by nabízet vzdělávací programy, databáze medií či databáze e - knih.

Knihovny a vydavatelé: válka nebo spolupráce?

Martin Krčál začal svoji prezentaci zmínkou o neustálém hledání nových služeb pro uživatele knihoven. Důležitou roli při zavádění nových služeb hraje využití digitálního prostředí. Nové služby s sebou nesou i problémy, např. legislativu. Knihovny jsou unikátní v tom, že nejenom dodávají informace, ale umí k tomu dodat i nové specifické služby. Pokud by to tak nebylo, internet by zvítězil. Další část příspěvku byla věnována praktickým příkladům inovativních služeb. Služba E-prezenčky umožňuje zpřístupnění naskenovaných knih v knihovně. Copy on Demand zase nabízí kopírování knihy na zakázku přes online katalog. Kindle je služba, kterou stejně jako předchozí, nabízí Fakulta sociálních studií MU. Jedná se půjčování elektronických knih na e-čtečce Kindle.

V poslední části se přednášející zabýval vztahem mezi knihovnami a vydavateli, který shledává negativním. Chybí spolupráce. To by do budoucna měly změnit knihovny tak, že by se mohly stát distribučním kanálem pro vydavatele.

Vydavatelé by poskytli elektronické dokumenty a knihovny by zveřejnily tento seznam na webu s tím, že na požadavek uživatele by knihovna umožnila tisk z těchto dokumentů. Výhodou by byla úzká spolupráce s vydavateli, nové služby pro uživatele, opuštění od šedé zóny a posílení postavení knihoven.

Na druhou stranu nevýhodou a rizikem může být více práce pro knihovny s papírováním, organizací a vyjednáváním, nutnost ošetření legislativy, nedostatečný mandát a podpora knihoven a také nezájem vydavatelů.

A = A0cos(2πft + φ): i-novace, i-pad a i-balgin

Jako poslední účinkující bloku inovací vystoupil Petr Škyřík s prezentací s podivným názvem A = A0cos(2πft + φ): i-novace, i-pad a i-balgin. Pro nedostatek času nestihl vysvětlit, co název znamená. Škyřík hovořil o knihovnických inkubátorech - pomocí nich se nové inovativní myšlenky a nápady zrodí na svět, k realizaci. Inkubátory se dají rozdělit na čtyři klíčové oblasti: rozvoj, proces, postup a kultura. Takové knihovnické laboratoře a inkubátory existují a jedním z nich je i projekt PARTSIP.

II. blok: Projekty Partsip

Po krátké přestávce následoval druhý blok konference, tentokrát zaměřený na projekty vzniklé na půdě KISKu pod patronátem PARTSIPu. Všechny představené projekty měly jedno společné. Všechny cílí na komunitu informačních profesionálů a mají za cíl zlepšovat kompetence knihovníků, informačních profesionálů a akademických pracovníků. Tento blok moderovala Ladislava Suchá.

Kurz projektového managementu

Markéta Bočková, studentka magisterského studia na KISKu, představila projekt Kurz projektového managementu, který vznikl v roce 2009 jako výstup předmětu Aplikační seminář na KISK FF MU v Brně. V současnosti kurz spadá pod projekt PARTSIP. Jedná se o e-learningový bezplatný kurz, který je určen vysokoškolským knihovníkům a studentům. Kurz se skládá z 12 výukových modulů. Jednotlivé lekce složené z výukových materiálů, videí a doplňujících informací jsou zveřejňovány po týdnu a ukončeny testem nebo úkolem. Celý kurz je ukončen závěrečným úkolem. Nový cyklus kurzu projektového managementu by měl probíhat v termínu od 14. 3. 2011 - 16. 6. 2011.

 Markéta Bočková - Kurz projektového managementu

Vyzkumy.knihovna.cz

Další projekt fungující pod patronátem PARTSIPu  představil Antonín Pokorný. Přednášející nejprve zdůraznil důležitost výzkumů v knihovnách jako jednoho z mála možných způsobů zpětné vazby při zavádění inovací. Poté podotkl, že většinu výzkumů v knihovnách provádějí samotní knihovníci. Cílovou skupinou projektu Výzkumy.knihovna.cz jsou vysokoškolské a odborné knihovny. Projekt staví na vytvoření tří podpěrných pilířů: webového portálu, online aplikace pro vytváření formulářů a dotazníků a vzdělávání (online kurz zaměřený na výzkumy). Portál ještě nebyl spuštěn, ale v budoucnu na něm naleznete informace o základech metodologie nebo příklady dobré praxe. Dále projekt nabídne přednastavené šablony pro různé typy výzkumů nebo vytváření výzkumu přímo na klíč. Tato aplikace bude zpoplatněna. Koncem dubna bude spuštěn e-learningový kurz o 11 modulech. Po absolvování tohoto kurzu by měl být účastník schopen vytvořit vlastní kvalitní výzkum.

VIAKISK

Tomáš Bouda představil nový projekt Virtuální.knihovna.cz realizovaný pod záštitou PARTSIPu. Smyslem těchto stránek je poukázat na problematiku virtuálního prostředí a jejich přínos pro vzdělávání a vědu. Součástí projektu je i virtuální ostrov VIAKISK (Virtuální akademický kampus informačních studií a knihovnictví) ve virtuálním světě Second Life. Výhodou SL je 3D prostředí, které nám dává větší možnost spolupráce intenzity a interakce než v běžném internetovém prostředí používaném ke vzdělávání. Bouda dále uvedl konkrétní výhody, které nabízí virtuální prostředí. Závěrem přednášející pozval všechny na akci VIAKISKu - Kulatý stůl s Andrewem Lassem. Facebook: www.facebook.com/viakisk

ProInflow: Časopis pro informační vědu

Šimon Vích hovořil o časopisu ProInflow. Jde o odborný mezinárodní recenzovaný časopis zaměřený na oblast informační vědy. Časopis vznikl v roce 2009 v rámci předmětu Aplikační seminář na půdě Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně. Vychází dvakrát ročně v elektronické podobě. Od roku 2010 je časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpactovaných periodik, který spravuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Časopis je vydáván pod licencí Creative commons a přečíst si zde můžete nejen zajímavosti z oboru a překlady zahraničních článků, ale i recenze knih nebo medailonky významných osobností z oboru. Na závěr se Vích podělil o své zkušenosti s řízením časopisu a nabídl pár typů, jak správně vést projekt.

Keynote blok I.

Kurz práce s informacemi

První z nominovaných projektů na cenu PARTSIP 2010 představila Dagmar Chytková (Ústřední knihovna Masarykovy univerzity FF MU). Kurz práce s informacemi (KPI) je zaměřený na informační vzdělávání a informační gramotnost. Je přístupný všem studentům celé Masarykovy univerzity. Kurz vznikl v roce 2006 a v loňském roce došlo výrazné inovace. Kurz se skládá z několika modulů zaměřených například na informační prameny, citační etiku nebo informační instituce. Kurz práce s informace absolvuje každý rok čím dál více studentů MU. V současnosti přebírá KPI Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV), který se bude starat o výuku a rozšiřování kurzu. Přednášející také představila nový kurz, který má návaznost na KPI - Kreativní práce s informacemi. Kurz se zaměří na rozšiřování informační gramotnost a nabídne nová témata jako kreativní práce s informacemi či efektivní čtení. Více na: www.facebook.com/kurz.kpi

Projekt staré mapy online v Moravské zemské knihovně

Poslední příspěvek dopoledního bloku přednesl Petr Přidal (Moravská zemská knihovna) s projektem Staré mapy online v Moravské zemské knihovně. Přidal začal přednášku poměrně netradičně. Uprostřed posluchárny upustil knihu se slovy: „ Aspekty tohoto úkonu: Kdy? Kde? Kdo?"  Po poměrně šokujícím úvodu zdůraznil, jak těžké je najít mapu v online katalogu. V MZK pro toto hledání vyvinuli vlastní technologii MapRankSearch. Vyhledávat lze podle oblasti zobrazené na mapě, doby vyobrazení, měřítka na mapě nebo jiných metadat. Přednášející ukázal, že hledání je velmi intuitivní. Přidal zmiňuje, že metadata je potřeba doplnit ještě o souřadnice a to buď pomocí nástroje Georeference nebo GeoParser. Georeferece je další nominovaný projekt, který umožňuje umístit staré mapy na aktuální mapu Googlu. Tyto mapy lze následně porovnávat v 3D zobrazení díky Google Earth. Cílem podle Přidala je, aby lidé dodávali metadata knihovnám. Webové stránky: http://mapranksearch.mzk.cz

III. blok: Marketing

Marketingu v knihovně už se nebojím

Po obědě uvedla svým příspěvkem Marketingu v knihovně už se nebojím III. Blok Olga Biernátová (Knihovna UTB ve Zlíně). Olga Biernátová je absolventkou  ISK na FF MU a stále je aktivní ve skupině Guerrilla Readers. Jak už to bývá na počátku každého projektu, na začátku své prezentace si Olga Biernátová klade otázky. Zda má na marketing dostatek zkušeností, kolik to bude stát peněz nebo jak zaujmout uživatele. Knihovně UTB musíme přiznat, že zaměstnáním Olgy Biernátové neudělala chybu. Na otázky kladené na začátku se nám dostává energických odpovědí. Že knihovna své služby může nabízet způsobem dvojím jsme se přesvědčili pohledem na dvě fotografie, na kterých byl stejný obsah, nicméně forma tomu nenapovídala. Dva dorty. Jeden přichystán k vystavení ve vybraných cukrárnách, druhý vypadal jako už strávený.

Olga Biernátová tvrdí, že nejdůležitější je poznat uživatele, kteří nejsou zrovna takoví, jak bychom si přáli.

Knihovník má být empatický! A podle toho vytvářet služby. Dále nabádá, aby knihovna tvořila vlastní image a součástí takové image je samotný knihovník! Na marketing v knihovně sice manuál neexistuje, ale myslím si, že Olga Biernátová by ho mohla vydat.

Tvorba propagačních materiálů

Příspěvek nejmladšího (21 let!) přednášejícího konference, Ondřeje Szlauera (Etio). Navzdory nízkému věku je Ondřej Szlauer odborníkem na slovo vzatým. Vystudoval obchodní akademii a poté pracoval dva roky jako grafik, designér a PR manager pro firmu Golfbrothers. Po odchodu z Golfbrothers založil designové studio OS design a reklamní agenturu Edio. Ondřej Szlauer se rozhodl účastníkům konference předvést své schopnosti v praxi. Začíná u tištěného letáku, který je celý špatně. Chybí identita firmy - logo. To je nepostradatelná položka, bez které si informaci nikdo neztotožní s určitou firmou. Je jedno, kde logo bude, tedy kromě středu letáku, ale nesmí chybět! Dále Ondřej Szlauer upozorňuje na možnosti textu, zcela popsanou A4 na ulici nikdo číst nebude. Nejdůležitější je největší text. Měl by být krátký a výstižný. Za tisíc slov však vydá jeden správně zvolený obrázek. Ondřej Szlauer učí posluchače, kterak v Googlu odfiltrovat obrázky tak, aby nebyly zatíženy autorským právem. Dále jmenuje free fotobanky. Však budeme-li zklamáni free výběrem nebo nám zákazník neposkytne obrázky své, nezbývá než obrázek koupit. Doporučeno je, aby takový obrázek měl alespoň 300dpi.

V čem takový leták upravit? Na to jsou tu programy jako Gimp nebo placený Photoshop. Důležité je si s letákem vyhrát. Na písmo je dobré použít barvy společnosti. Dále hovoří Ondřej Szlauer o newsletterech. Stejně jako u letáku si nejprve na papír rozkreslíme požadovanou podobu. Optimální šířka je 600 PX. Logo tady bude vždy vlevo nahoře! Hlavička newsletteru by měla být neměnná, aby nezapadla v každodenní záplavě spamu. Telefon, e-mail a další kontaktní údaje jsou samozřejmostí. Při odchodu Ondřej Szlauer ještě připomněl poučku, že na internetu by neměl text přesahovat šest řádků. A z čeho Ondřej Szlauer čerpal? V práci zjistil co funguje, a co ne, také doporučuje neustále hledět na to, co dělá konkurence a učit se z jejích chyb.


Ondřej Szlauer při přednášce Tvorba propagačních materiálů

Aby vaše knihovna na internetu nešlápla do hovna.

Třetím přednášejícím v bloku marketing byl Martin Hassman s příspěvkem Aby vaše knihovna na internetu nešlápla do hovna. Martin Hassman, původně biochemik, je dnes vývojář a internetový publicista. Již podle trička Martina Hassmana poznají zkušenější, s kým mají tu čest. Na hrudi si nese QR kód, ve kterém se skví:

jsem geek a ví to o mně celý štatl.

Martin Hassman upozorňuje, že nestačí služby jen nabízet, ale musíme se získávat pozornost! Zároveň vyzdvihuje nespornou výhodu online marketingu, a tou je velké množství nástrojů, a zadarmo! Počínaje facebookem přes twitter (o kterém nám prozradil, že se chystá jeho brzké přeložení do češtiny),  blogy, videa nebo fotogalerie po novinku na českém trhu, kterou jsou geolokační hry. Za všechny zmíním službu Foursquare.com. V letošním šestém čísle Respektu vyšel článek, ve kterém Martina Hassmana citují a zmiňují jeho „čeknutí" na ostrůvku v konopišťském parku. Letošní ročník Pražské muzejní noci čekování využívá. Účastníci se mohou v každé z budov nahlásit a bojovat tak např. o nejvíce navštívených míst. Otázkou je, nakolik si návštěvník při shánění virtuálních odznáčků budovu prohlédne. Přesto, možnost geoolokace je dána, a je na knihovně, jak se s tím popere. Nakonec Martin Hassman připomíná, jak je důležitá zpětná vazba, uživatelské prostředí, a hlavně se nesmí zapomínat na cíl!

Martin Hassman hovořící o možnostech online marketingu

Facebook: jednodušší, než se zdá.

Adam Zbiejczuk (ÚISK FF UK, Ataxo Czech s.r.o.) přichází s příspěvkem Facebook: jednodušší, než se zdá. Adama Zbiejczuka snad ani netřeba studentům ISKu představovat. Ale protože čtenáře Inflow netvoří pouze studenti, představím vám Adama Zbiejczuka také. Vystudoval žurnalistiku na MU v Brně. Studium na MU zakončil diplomovou prací na téma Web 2.0, která byla snad první svého druhu a dnes již, podle Zbiejczukových slov, dávno neplatí. V současnosti je doktorandem informační vědy na ÚISK FF UK. Podílel se na spuštění mBank v ČR, kde měl na starosti veškerou on-line reprezentaci banky. Dnes pracuje v agentuře Ataxo jako social media marketing specialist a produktový manager Ataxo Social Insider (monitoring sociálních sítí). Ale k samotnému příspěvku. Adam Zbiejczuk začíná přednesem „Jak ANO". Na FB je důležité být hlavně proto, že tam jsou všichni. Výmluvné. Dále vypichuje v bodech: dejte vědět kdo se o stránku stará, odpovídejte na případné dotazy, ale také se ptejte. Vytvářejte události, buďte zábavní a sledujte novinky. Není důležité mít spoustu fanoušků, důležité jsou reakce na Vás, díky kterým nezapadnete. V neposlední řadě je posluchačům doporučeno sdílet novinky a odtud Zbiejczuk přechází k slidu „Jak NE!" Nejhorší je na FB zapomenout. Dále je častou chybou použití profilu místo stránky, nedoporučuje se mluvit pořád jen „o sobě", což by zákazníky moc nebavilo. Kdo se chce o užití FB v knihovnách dozvědět více, toho Adam Zbiejczuk odkazuje na diplomovou práci Olgy Biernátové, kterou najdete na Inflow, nebo práce Marka Vetchého. A dále pár praktických triků: krátká URL, vytvoření poutavé úvodní záložky, pište na jiné FB stránky nebo požádejte kolegy, aby Vám na zeď něco napsali. Základní rada od Adama Zbiejczuka je, že Facebooku bychom se neměli bát, neboť jde o nové médium, které se stále vyvíjí. Také pozor na přehnaná očekávání! FB nenahradí kvalitní webové stránky. Adam Zbiejczuk se omlouvá, že tvorba prezentace není jeho silná stránka, tento nedostatek však nahrazuje věcností svého příspěvku a dokonalou orientací v oboru.

Keynote blok II:

Po kratičké přestávce následuje blok, v němž se prezentují příspěvky, které jsou nominovány na cenu PARTSIPu.

Geografická bibliografie ČR on-line

První prezentaci uvedla Věra Anthová (Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty UK), hovořit bude o projektu Geobibline. Bylo zapotřebí zmapovat vše, co vyšlo ohledně geografie v ČR nejen od českých autorů, ale i autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým reáliím 20. a 21. století. Do projektu je zapojeno celkem 16 institucí, které zpřístupňují své dokumenty do databáze. V současné době je zpřístupněno 144 tis. bibliografických záznamů. Do databáze není nutná registrace a vše je uživateli poskytnuto zdarma. Kontaktní osobou je PhDr. et Mgr. Eva Novotná a webové stránky najdete na www.geobibline.cz

Roztočte pípy!

Kateřina Kamrádková (Národní technická knihovna) přichází s projektem, u kterého by se nečekalo, že půjde zrovna o knihovnický počin. Roztočte pípy! je opravdu originální. Nejde však o název celého projektu. Zastřešujícím názvem je Dejte starým knihám nový život a klíčovou je služba eBooks on demand, neboli elektronické knihy na objednávku, tedy digitalizace. Projekt eBooks on demand není vlastně tak docela autorským počinem NTK, jde o evropský projekt, kterého se účastní dvanáct zemí. NTK pro začátek tohoto nelehkého úkolu vybrala pivovarnickou tématiku, digitalizovala 22 historických dokumentů vydaných do roku 1910 a nezůstalo pouze u tohoto. NTK oslovila malé pivovary, zorganizovala ve svých prostorách první výstavu. Ta se samozřejmě týkala piva, proběhl den otevřených dveří, předčítalo se z knihy Byl jednou jeden život... Vystoupila operní pěvkyně, tiskly se pivní tácky, na nichž byl již jednou zmíněný QR kód a místo pro vzkazy knihovně. NTK si na celé akci dala opravdu záležet! A co víc, plánuje další kolo na téma kanalizace! Kontaktní osobou je Mgr. Kateřina Kamrádková a více informací můžete najít na http://www.techlib.cz/cs/1274-roztocte-pipy/

Česká digitální matematická knihovna

Další nominovaný projekt představil Miroslav Bartošek (Akademie věd ČR). Na projektu se pracuje již sedm let a jde o nejrozsáhlejší projekt, na kterém kdy Miroslav Bartošek spolupracoval. Právě rozsáhlost projektu (jde o 30 000 článků, 320 000 stran textu, které dal Miroslav Bartoška s kolegy dohromady), posunula tým odborně dál a získané znalosti a zkušenosti jsou dále v rámci univerzity uplatňovány. Cílem DML-CZ bylo jednak zkoumat technologie (jak dělat OCR matematických vzorečků?), jak vůbec integrovat digitální knihu dohromady, digitalizovat časopisy, monografie, sborníky, článková orientace a začlenění do světové digitální matematické knihovny. Na projektu, jenž od roku 2010 plně funguje se podílí AV - Matematický ústav Praha, MFF UK, knihovna AV, MU - FI  a MU ÚVT. V současnosti knihovna zpřístupňuje matematické články z časopisů, sborníků a monografií vydaných na území ČR od poloviny 19. století do současnosti. Vizí matematiků spolupracujících na projektu jsou kompletní matematické znalosti v celosvětové knihovně. Kontaktní osobou je sám RNDr. Miroslav Blažek, CSc. A webové stránky projektu: www.dml.cz

XERXES: portál informačních zdrojů

XERXES je název projektu, který představil Pavel Holík (knihovna UTB ve Zlíně). V knihovně UTB kladli důraz na EIZ, a to se spojilo se snahou nabídnout uživateli něco, co by vzešlo přímo z této knihovny. V roce 2008 spustili službu SFX. A úspěch tohoto projektu je přivedl k myšlence portálu XERXES. V ČR jde o první instanci svého druhu. Cílem bylo jednodušší uživatelské rozhraní než nabízí MetaLib - tímto se XERXES velice podobá Googlu. Portál teď zastřešuje až 100 klíčových databází, využívá paralelní vyhledávač MetaLib, detekuje dostupné plné texty prostřednictvím SFX a kontextově doporučuje další články díky službě bX Recomender. XERXES je plně využíván, a i přesto je neustále zdokonalován. Kontaktní osobou je Mgr. Pavel Holík a stránky XERXESu najdete na: http://portal.knihovna.utb.cz

Keynote blok III:

Synergické jevy ve WIKI projektech

Posledním přednášejícím na konferenci byl Čestmír Štuka (Univerzita Karlova v Praze) s příspěvkem Synergické jevy ve WIKI projektech. Čestmír Štuka začal svou přednášku srovnáním Wikipedie s předchůdkyní Nupedií. Tato se neujala z velké části proto, že obsah psali odborníci, kterých je málo a postrádají čas na sepisování hesel. Svou roli sehrál také vývoj a přechod webu 1.0 na web 2.0. Do projektu byli zapojeni také sami uživatelé - studenti, a díky nim je projekt, jako jediný z mnoha na 1. LF UK Praha, nejdynamičtěji se rozvíjejícím projektem. Projekt WikiSkripta není anonymní jako Wikipedie, každý příspěvek tady má svého autora. Podle Čestmíra Štuky za úspěchem projektu stojí sčítání produktivity jednotlivých studentů. Dále vznikl tým studentů, něco ve smyslu redakce, který se o celou věc stará. 

Síťování a afterparty v kavárně Falk

Poslední přenáškou v učebně D22 konference Informační mediátor 2011 nekončila. Organizátoři se spolu s nejvytrvalejšími posluchači přesunuli do kavárny Falk, kde na ně čekalo kromě jídla a pití vyhlášení výsledků hlasování odborné poroty Ceny PARTSIP spolu s vyhlášením divácké ceny. Následovalo Wikiforum, na které byli všichni zvědavi.

Složení poroty Ceny PARTSIP bylo následující:

 • Miroslav Bartošek (Knihovnicko-informační centrum, ÚVT, MU)
 • Tomáš Böhm(Národní knihovna České republiky)
 • Ivo Brožek (AKVŠ, Ústřední knihovna PF, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
 • Libor Friedel (Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu, UTB ve Zlíně)
 • Tomáš Gec (Moravská zemská knihovna)
 • Adam Hazdra (IDC CEMA s.r.o., drza-cihla.blogspot.com)
 • Martin Lhoták (Knihovna akademie věd)
 • Vít Richter (Svaz knihovníků a informačních pracovníků)
 • Radka Římanová (Národní technická knihovna, Česká informační společnost)
 • Petr Škyřík (Kabinet informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita)

Ocenění si odnesly tyto projekty:

 1. místo: Česká digitální matematická knihovna (AV ČR, MU, projekt představil Miroslav Bartošek)
 2. místo: Georeferencer.org (Moravská zemská knihovna, Petr Přidal)
 3. místo: Xerxes: portál informačních zdrojů (Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Pavel Holík)

Hlasování účastníků konference:

Vítěz: MapRankSearch (Moravská zemská knihovna, Petr Přidal)

Ve Wikiforu vystoupil Jan Zikuška, který se ve chvilce podělil s účastníky o svou zkušenost manažera projektu NAKLIVu, dalším wikiřečníkem byl Tomáš Bouda, ten se podělil o svou touhu vymyslet aplikaci, která by byla schopna těžit z více zdrojů na internetu a smysluplně spojovat funkce. Posledním vystupujícím byl Filip Šubrt, který zaměřil svůj příspěvek na webináře, jež mají v budoucím školství sehrát významnou úlohu.

A tady, v pořadí druhá konference PARTSIPU, Informační mediátor 2011: Marketing, management a inovace pro knihovny, skončila.

Závěrem

Souhrou výborně připravených organizátorů, kterým se podařila vytvořit jedinečná atmosféra konference a jimi pozvaných odborníků, vznikla opravdu ojedinělá akce ve svém oboru. Vytknout by se dalo snad jedině časové protažení, ale i to vzniklo proto, že konference byla doslova „nabušena" vědomostmi, pro posluchače přínosnými a konkrétními příspěvky, které nešlo nevyslechnout do samého konce.

Poznámka redakce: autorem fotografií je Filip Šubrt.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback