Informační zdroje pro akvizici

Krátký přehled doporučených zdrojů pro akvizici dokumentů v knihovnách, který autorka zpracovala v rámci svojí bakalářské práce, ve které se problematice akvizice věnuje podrobněji.
Poznámka redakce: výtah pochází z bakalářské diplomové práce: DVOŘÁKOVÁ, Hana. Akviziční politika městských knihoven. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2009. 58 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marie Chladilová. 


Podle České terminologické databáze informační vědy a knihovnictví je doplňováním knihovního fondu (akvizice dokumentů) myšleno „zjišťování, vybírání a získávání dokumentů do fondu knihovny s ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny, obsahovou strukturu jejího fondu (profil knihovního fondu) a potřeby jejích uživatelů."  Jedním ze způsobů akvizice je i nákup. V současné době vzhledem k rozmanitosti českého knižního trhu je velmi nesnadné se orientovat v množství vycházejících titulů. Akvizitér musí čerpat informace z mnoha zdrojů pro získání přehledu o knižní produkci, aby mohl rozhodnout o zakoupení vhodných titulů.

Tištěné zdroje

Ediční plány a katalogy nakladatelů

Ediční plány nakladatelů informují o připravovaných a vydaných titulech, obsahují stručné bibliografické informace, krátkou anotaci knihy, v některých případech i obálku, předpokládané datum vydání knihy, cenu. Cena knihy uváděná v edičních plánech je pouze orientační. Ediční plány vychází v tištěné i elektronické podobě.

Bibliografie

„Bibliografie je seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek." [1] Bibliografie využíváme především při retrospektivním doplňování fondu, ověřujeme v nich informace o vydaných knihách. Jsou vydávány v tištěné i elektronické podobě.

Almanach Labyrint

Almanach Labyrint je ročenka obsahující informace o českých nakladatelích a jejich produkci. Vychází v tištěné i elektronické podobě (http://www.almanachlabyrint.cz/).

Knižní novinky

Čtrnáctideník vydávaný Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Lze ho předplatit nebo získat zdarma u knihkupců. Obsahuje recenze knih a přehled knižních novinek seřazený dle knihkupeckého třídění (17 kategorií). Podstatná část přehledu novinek čerpá z databáze České knihy http://www.ceskeknihy.cz/.

K revue

Knižní měsíčník informující o nově vydaných knihách. Obsahuje stručný bibliografický záznam knihy, anotaci a obálku knihy. Některé záznamy jsou obohaceny o ukázku z knihy. Na konci je uveden přehled nejprodávanějších knih za daný měsíc.

Elektronické zdroje

O.K.  (Ohlášené knihy)

http://sigma.nkp.cz/web/ok.htm

OK 

Jedná se o soupis knih a hudebnin, jejichž vydání ohlásili vydavatelé agenturám ISBN/ISMN a CIP. Vychází jednou za čtrnáct dní. O.K. vycházely v tištěné podobě, od r. 2005 jsou dostupné pouze v elektronické podobě.

Týdeník knihy

http://www.tydenik-knihy.cz/

Časopis knihy vychází v tištěné i elektronické podobě a obsahuje informace o nově vydaných knihách na českém knižním trhu.

Webové stránky nakladatelství

Na webových stránkách vydavatelství můžeme zjistit informace o nově vydaných a připravovaných titulech, o různých slevách. Někdy je nabízena možnost zasílání informačních e-mailů.

Databáze

Česká národní bibliografie CNB

Národní knihovna České republiky na základě povinného výtisku vytváří Českou národní bibliografii, která obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. Tato databáze se doplňuje i zpětně, skládá se z dílčích databází:

 • České knihy
 • Česká periodika
 • Grafické dokumenty (plakáty, reprodukce, kalendáře, apod.)
 • Hudebniny
 • Kartografické dokumenty
 • Zvukové záznamy
 • Elektronické zdroje

Databáze České knihy

http://www.sckn.cz/ceskeknihy/

Ceske knihy

Tato databáze slouží k oznamování nově vydaných titulů, avšak obsahuje jen knihy, kterým bylo přiděleno ISBN, tudíž neobsahuje všechny nově vydané tituly. Informace o nově vydaných knihách vyplňují sami nakladatelé. Záznam obsahuje základní bibliografické údaje, případně anotaci a obálku knihy.

Databáze dodavatelů

Některé distribuční firmy mají na svých stránkách nabídku titulů s podrobnými akvizičními údaji, cenou, anotací a naskenovanou obálkou. Knihy lze vyhledávat podle různých kritérií.

Databáze NAK

http://sigma.nkp.cz/

Tuto databázi vytváří Národní knihovna České republiky, jsou v ní evidováni nakladatelé, kteří jsou zapojeni v systému ISBN a působí na území České republiky. Databáze není aktualizována. Vyhledávat v ní můžeme podle názvu, sídla nakladatele, identifikátoru (součást ISBN) či jeho zaměření.

Webové stránky doporučující literaturu

Čtenářův sympatický rádce

http://www.ctesyrad.cz/

Ctesyrad

Tato webová stránka byla vytvořena v rámci projektu studentů KISK FF MU Brno a jejím cílem je doporučování literatury. Můžeme zde nalézt informace o literárních cenách a soutěžích, statistiky nejpůjčovanějších a nejprodávanějších knih, čtenářská doporučení od některých známých osobností. Doporučované knihy jsou rozděleny do různých žánrů a svůj tip na knihu mohou zaslat i uživatelé. V budoucnosti budeme moci na stránce nalézt i tematické sady knih, které se budou vztahovat k určité osobnosti, události, skupině, zálibám, apod.

Čítárny.cz

http://www.citarny.cz/

Citarny

Portál Čítárny.cz vznikl v roce 2003 a jeho účelem je informovat o knihách pro děti i dospělé. Informace o knihách jsou rozděleny do několika kategorií - knihy pro děti, knihy pro mládež, knihy pro dospělé, poezie, audioknihy, které jsou dále rozděleny do podkategorií. Stránka také poskytuje informace o různých literárních cenách, nalezneme zde rozhovory s autory knih a články týkající se čtenářství. Jsou zde uvedeny žebříčky - např. Nové knihy - měsíční výběr, Nejčtenější knihy, Nejprodávanější knihy atd.

BiblioHelp

http://www.bibliohelp.cz/

Bibliohelp

BiblioHelp je projektem studentů KISK FF MU Brno zabývající se biblioterapií. Nalezneme zde databázi titulů určenou všem věkovým kategoriím, zaměřenou na různé životní situace, které se mohou vyskytnout v životě každého člověka. V databázi je zahrnuta beletrie, naučná literatura i poezie. Do tvorby databáze doporučených titulů se mohou zapojit i čtenáři zasláním svého knižního tipu.

Knihovnice.cz

http://www.knihovnice.cz/

Knihovnice.cz je literární server s recenzemi nových knih. Kromě recenzí jsou zde ukázky z knih, životopisy autorů, články a rozhovory s autory, informace o knižních novinkách.

Legie

http://www.legie.info/

Webová stránka shromažďující informace o fantasy a sci-fi literatuře vydávané v České i Slovenské republice. Legie mj. obsahuje informace o novinkách s krátkou anotací a hodnocení čtenářů. Tuto stránku můžeme využít při ověřování návaznosti dílů sci-fi a fantasy knih.

Pitaval

http://www.pitaval.cz/

Pitaval je webová stránka zaměřená na detektivky a thrillery vycházející v České a Slovenské republice. Nalezneme zde informace o novinkách s krátkou anotací, hodnocení a tipy čtenářů.

Ostatní zdroje

Seznamy deziderát

„Dezideráta jsou dokumenty, které knihovna zamýšlí pořídit do svého knihovního fondu, jenž však v dané chvíli nejsou dostupné." [2] Knihovna by měla evidovat jen ta dezideráta, u nichž je naděje na jejich získání, a jejich databázi pravidelně aktualizovat.

Návrhy od čtenářů, uživatelů

Knihovna může evidovat ústní požadavky čtenářů na nákup knih do knihovního fondu, případně v dnešní době některé knihovny mají na svých webových stránkách formulář, přes který mohou uživatelé své požadavky na nákup zaslat. Požadavky pak posoudí akviziční pracovník.

Seznamy školní četby

V současnosti neexistuje jednotný seznam doporučené školní četby pro všechny školy. Knihovna může spolupracovat se školami v místě svého působení, obzvláště pokud nemají školní knihovnu, a dokupovat do svého fondu doporučenou školní četbu.

Přímé nabídky knih od autorů

Některé knihy vycházejí ve velmi nízkém nákladu a často ani nejsou dostupné v běžné distribuci. Tyto tituly, jedná se často o poezii, si autoři distribuují sami.

Nabídkové seznamy odepsaných knih

Knihovny jsou dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. povinny nabízet odepsané knihy jiným knihovnám k prodeji. Seznamy těchto odepsaných knih lze nalézt na stránkách jednotlivých knihoven, případně bývají zasílány do elektronické konference Knihovna. Tyto knihy bývají nabízeny často za symbolickou cenu nebo jen za poštovné.

Literární ceny a soutěže

V České republice je vypisováno a konáno mnoho literárních cen a soutěží s různou prestiží. Některé tituly se po získání ocenění stávají čtenářsky žádanější. Do seznamu těchto cen patří mj. Magnesia Litera, Cena Josefa Škvoreckého, anketa Čteme všichni, anketa Lidových novin Kniha roku, Kniha mého srdce. Informace o literárních cenách a soutěžích nalezneme např. zde http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/litSouteze.htm nebo na stránce http://www.citarny.cz/ v kategorii Ceny.

Grant Česká knihovna

Grant Česká knihovna vypisovaný Moravskou zemskou knihovnou v Brně umo je zaměřen na podporu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a literární vědy. Podmínkou pro zapojení do projektu je registrace v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury dle zákona č. 257/2001. Knihovna tak může zdarma získat kvalitní literaturu do svého fondu. Více informací o projektu naleznete zde http://www.mzk.cz/cesknih/.

Knižní veletrhy

Na knižních veletrzích můžeme získat přehled o knižní produkci a kontakty. Knihy jsou zde nabízeny za veletržní ceny.

Knižní veletrhy konané v České republice:

Svět knihy - mezinárodní knižní veletrh, který se koná v Praze.

LIBRI - knižní veletrh a literární festival konaný v Olomouci

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

Veletrh dětské knihy v Liberci

Polabský knižní veletrh

Seznam zdrojů pro akvizici je zaměřen na získání přehledu o běžné knižní produkci, není v něm zahrnuta šedá literatura. Tento seznam není konečný, výběr informačních zdrojů záleží na zaměření knihovny.

Zdroje

 1. STÖCKLOVÁ, A. Proměny knižního trhu v současnosti. In Knihovny současnosti 2008. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2008. S. 119 - 132.
 2. BiblioHelp [online]. [Brno] : BiblioHelp, c2009 [cit. 2009-11-11]. Dostupný na WWW:<http://www.bibliohelp.cz/>.
 3. CITARNY. CZ Dobré knihy [online]. Citarny.cz, c2004-2009 [cit. 2009-11-01]. Dostupný na WWW:<http://citarny.cz/>.
 4. ČNB - Česká národní bibliografie  [online]. [Praha] : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2009-10-10]. Dostupný na:<http://sigma.nkp.cz/F/KRC6CGF1VHUUXPYJ52EH3I4JQF9234TISURC97HGV43UJLNXQV-47265?func=file&file_name=find-b&local_base=CNB>.
 5. Čtenářův sympatický rádce [online]. ČTESYRÁD, c2009 [cit.2009-11-10]. Dostupný na WWW:<http://www.ctesyrad.cz/>.
 6. GEC, T. Projekt Česká knihovna [online]. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2009 [cit. 2009-11-11]. Dostupný na WWW:<http://www.mzk.cz/cesknih/>.
 7. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [Praha] : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2009-10-10]. Dostupný na:<http://sigma.nkp.cz/F/LCSTF3YQ6HUF63Y16SYFQ1LVJ4I3V6MECNVR26EHYLJ4FR6VYH-03416?func=full-set-set&set_number=041739&set_entry=000004&format=999>.
 8. 8. O.K. Ohlášené knihy [online]. Praha : Národní knihovna České repbliky, [2005-2009] [cit.2009-11-11]. Dostupný na WWW:<http://sigma.nkp.cz/web/ok.htm>.
 9. Svaz českých knihkupců a nakladatelů [online]. Svaz českých knihkupců a nakladatelů, c2009 [cit. 2009-11-11]. Dostupný na WWW:<http://www.sckn.cz/>.

[1] KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [Praha] : Národní knihovna ČR, c2005 [cit.2009-10-10]. Dostupné na: <http://sigma.nkp.cz/F/LCSTF3YQ6HUF63Y16SYFQ1LVJ4I3V6MECNVR26EHYLJ4FR6VYH-03416?func=full-set-set&set_number=041739&set_entry=000004&format=999>.

[2] KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. [Praha] : Národní knihovna ČR, c2005 [cit.2009-10-10]. Dostupné na: <http://sigma.nkp.cz/F/LCSTF3YQ6HUF63Y16SYFQ1LVJ4I3V6MECNVR26EHYLJ4FR6VYH-03416?func=full-set-et&set_number=041739&set_entry=000004&format=999>.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback