Portál Internetový smog

Príspevok sa venuje problematike internetového smogu, ponúka priestor na realizáciu vybudovania portálu o ňom samotnom. Študenti knižničnej a informačnej vedy sa časom môžu portálom zaoberať a bude vhodný pre ich prezentáciu, prax, ale aj na získanie vhodných kontaktov. Nachádza sa tu aj projektové riadenie, metodika portálu, rovnako ako aj témy obsahu.

1 Úvod

  Pred dvoma rokmi som stál na pôde Masarykovej univerzity a prichádzal s myšlienkou: Zjednotiť študentov a vytvoriť pre nich vhodné prostredie, aby sa mohli realizovať. Pôvodný nápad bol navrhnúť blog, ale PhDr. Michal Lorenz ma navnadil na myšlienku vytvoriť sociálnu skupinu. Spočiatku som si myslel, že by sa projekt mal venovať témam, ktoré by študentom boli prínosné v oblasti štúdia. Ale prečo nevytvoriť sociálnu sieť, kde by študent ukázal svoju činnosť?

  Veľmi dobre vieme, že knihoveda, rovnako aj informačná veda (ďalej len LIS) sa nachádza v informačnom veku. Časy, kedy sir Thomas Bodley založil knižnicu v Oxforde sú už dávno za nami. Marion Paris sa už v roku 2000 sa pýta,

  What is nature of [the library] profession, what are its opportunities and its dangers, what are its strengths and its shortcomings? (Paris, 2000, s. xix)

  Richard Papík v jednom rozhovore uvádza,

  Více se však setkávám s mírným přehlížením nebo nepochopením naše profese coby profese úzce spjaté s informační společností. Nicméně má to i své výhody. Určitě tu, že naše profese může jen a jen překvapit, což je lepší, než kdyby stavěla na nepodloženém sebevědomí a tvářila se nafoukaně. (Papík-Tichý, 2005)

  Profesia knihovníka a informačného pracovníka rapídne stúpa. Vplyv na na to má aj internet, ktorý má veľký prínos v oblasti informačnej vedy. Internet už dávno nie je iba priestor, kde sa šíria informácie. Hovoríme o internete, je vhodné použiť definíciu Friedricha Naumanna,

  Není jen moderním nástrojem pro zpracování informací, ale i mediálním středem celosvětové komunikace. (Naumann, 2009, s. 345)

  Internet ponúka neuveriteľné možnosti realizácie, inšpirácie, inovácie a priestor pre vlastné uplatnenie prax, či budúcnosť. Žiaľ ponúka aj mnoho neprínosných informácii, mnoho zvádzania, či sebarealizácie pre nie príliš prínosné potreby užívateľa. A čo je najhoršie, ponúka aj nebezpečenstvo. Z toho všetkého sme si vytvorili slovo smog.

  2 Internetový smog

   Čo to ten internetový smog je? Ide o informácie uložené na internete, ktoré sú nepotrebné, mylné a mnoho používateľov internetu s nimi neadekvátne pracuje. Internet je médium, ktorý dovoľuje hocikomu zasiahnuť a publikovať všetko možné. Najkrajšie samotný pojem definuje klasik.

   Svoboda slova je pěkná věc, míň pěkné je, že přítomen je - mimochodem ovšem - také svoboda žvanění a drzosti. (Karel Čapek)

   Keď zájdeme do minulosti, povšimneme si, že zvádzanie, či nepresné (mylné) informácie je veľmi staré. Vedel to aj Benjamin Day, vedeli to aj totalitné režimy so svojou propagáciou. Žijeme v dobe informačnej revolúcie, v dobe informačnej totality. Sme presýtení informáciami, či už veľkým obsahom dát, alebo úložným priestorom. Informácie sa dostávajú do spoločnosti vplyvom niekoľkých tisícok, ba až miliónov informačných kanálov.

   Doba internetu je nesmierne nebezpečná. Otázne je, či je spoločnosť schopná brániť sa mu. Sme skutočne pripravení na to, aby sme vedeli filtrovať mylné informácie?

   Pavol Rankov má vo svojej monografii Informačná spoločnosť stať o informačne bohatých a informačne bohatých. Ako je to však s informačnou spoločnosťou na internete? Je informačne chudobná, či bohatá? Trochu si to prispôsobme na horu a rovinu. Problém však nastane, keď má človek kráčať do kopca.

   Rád by som vytvoril portál, ktorý sa bude venovať internetovému smogu. Bol by to priestor, kde by sa študenti odboru LIS venovali danej problematike. Ako to zrealizovať?

   Ako som spomínal, rád by som vytvoril sociálnu skupinu pre Českú a Slovenskú republiku v oblastí vedného odboru LIS. Portál o internetovom smogu by mohol odštartovať spomínanú sociálnu skupinu, kde by sme navzájom spolupracovali. Ukázalo by sa, či je vôbec o danú problematiku záujem.

    3 Metodika portálu Internetový smog"

    (Jasné, že sme si všetci vedomí, že web nie je internet. Ale pretože mnoho ľudí obe pojmy zamieňajú za synonymá, navrhujem dať portálu názov internetový smog a v ňom vysvetliť aj základnú definíciu webu a internetu ako aj ich rozdiel.)

    (Spracované podľa metodiky projektového riadenia Prince 2)

    1) Zdôvodnenie

    Ako som už spomínal vyššie, bolo by vhodné vybudovať portál o internetovom smogu. Internetový smog je tá časť internetu, ktorá má nepravé, klamlivé a žiaľ aj nebezpečné informácie pre používateľov. Portál sa teda bude venovať danej problematike z pohľadu informačného špecialistu a z pohľadu používateľa internetu. Mnoho ľudí netuší čo je internetový smog a preto by bolo vhodné sa problematike venovať ďalej a postupne ju rozširovať.

    Realizovať projekt budú študenti odboru LIS a ďalší „externí pracovníci". Je logické, že študent, či absolvent LIS by mal byť dostatočne informačne gramotný a zvládať problematiku internetu a bezpečnosti. Tz., mal by sa vedieť informačne orientovať, tj., čo je na internete bezpečné, nebezpečné, pravdivé, mylné, atď., atď. Svoje vedomosti, ktoré nazbiera počas štúdia, by mohol aplikovať do praxe. (Napr., rešeršovanie, varovanie, svoj pohľad, informačná bezpečnosť, informačná hygiena, atď., atď.) Okrem toho by bolo príjemné, keby sa portálu začalo venovať viac ľudí. Teda, aby všetky univerzity na Slovensku a v Čechách (je ich 6) mali zastúpenie. (Bola by tak učinená prezentácia všetkých študijných odborov priamo do praxe.)

    Okrem odborníkov na informačnú vedu by mal projekt zastúpenie aj v absolventoch práva, psychológie, či iných. To sú tí externí pracovníci, ktorých som zmieňoval vyššie.

    2) Organizácia

    Keďže bude internetový portál, bude potrebovať zastúpenie webmastera a administrátora. (Niekoho, kto to naprogramuje a niekoho, kto sa bude o to starať a prideľovať práva, zrejme jedna a tá istá osoba) Osoba, ktorá bude zodpovedná po technickej stránke.

    Je však potrebné, aby sa webu venoval niekto aj po obsahovej stránke. Šlo by o odborníka, ktorý sa o problematiku zaujíma, vyzná sa v nej. Takisto by mazal rôzne vulgarizmy, či iné spamy.

    Zo začiatku navrhujem, aby sme pôsobili ako nejaká redakcia. Tj., aby sme písali o danej problematike články a lákali ľudí, či sa vôbec o to zaujímajú. Je pochopiteľné, že redakčná rada by bola vytvorená z toľkých ľudí, koľkí sa prihlásia. Bol by zodpovedný šéfredaktor a ďalší redaktori, ktorí by mali záujem, čas a prípadné schopnosti.

    Časom by sa z portálu mohol stať helpdesk, tz., nechali by sme priestor ľuďom, aby sa realizovali a písali nám priamo na portál svoje problémy, resp., nech oni prichádzajú so svojimi nápadmi. Sme v dobe užívateľského webu, prečo to nevyužiť? My by sme im robili tzv. „informačný servis".

    3) Plány

    V priebehu mesiaca december 2010 rozpošlem informácie o plánovanom portáli zástupcom všetkých univerzít, kde sa odbor LIS študuje. Navrhujem vedúcemu katedry (ústavu) a ďalšiemu pracovníkovi univerzity. Keďže bude pred Vianocami, pripomeniem sa začiatkom roka. Okrem zamestnancov sa skúsim poslať informácie aj študentom, ktorých poznám, aby sa realizácia mohla začať. Skúsim ešte dokonca roka poprosiť spoluprácu SKIPu, či by nám nepomohli.

    Na jar, (predpokladá sa marec) 2011 začneme portál realizovať, hádam, už bude niekoľko záujemcov. Povieme si, akým smerom by sme sa mali vydať, smerovať. Čím nás viac bude, tým sa môžeme viac dopĺňať.

    Na prelome mesiacov apríl- máj 2011 by som rád myšlienku prezentoval na medzinárodnom sympóziu INFOS 2011. Keďže by sme už mali prvých členov a rozdelené prvé pracovné úlohy, bolo by vhodné priniesť našu budúcnosť. Získali by sme pre portál ďalšie skúsenosti, kontakty a možno aj spoluprácu.

    Počas letných mesiacov by sme zrealizovali myšlienku do praxe a vytvorili by sme portál po technickej stránke. Ak všetko dobre prebehne, koncom septembra (začiatkom semestra) by sme mohli spustiť portál a čakali by sme na výsledky, ktoré by sme radi prezentovali na ďalšej konferencii „Infokon 2011".

    4) Progres

    Nedá sa ešte hovoriť o tejto fáze, pretože portál ešte nezačal fungovať. Myšlienka vytvorenia portálu je známa (prezentovaná na konferencii) a „hodená do éteru". Portál „Internetový smog" je v začiatočných fázach, teda plány sa ešte nestihli zrealizovať.

    5) Riziko

    Aké riziká brať do úvahy? Je nám jasné riziko, že bude málo záujemcov o projekt. Nemôžem sľúbiť nikomu nejaké kredity, či iné ohodnotenie. Je to však na nás, aby sme spoločnosti ukázali, že odbor LIS nie je o „ukladaní kníh do regálov", resp., že sme nepochopený, zbytočný odbor. Myslím si, že všetci hľadíme na svoju budúcnosť a ponúkam priestor, kde sa môžeme všetci zrealizovať. Prácou získame skúsenosti, kontakty, či iné cenné rady, ktoré môžu viesť k zaujímavým ďalším spoluprácam. (Napr. venovať sa odboru internetové právo a pod.)

    Za ďalšie riziko vidím to, že spoločnosť nepochopí myšlienku, resp. nebude vedieť o nej. Posnažíme sa, aby myšlienka bola prijateľná spoločnosti a skúsime portál spropagovať formou nových médií. (blogy, sociálne siete, či iná, neplatená reklama)

    6) Kvalita

    Stanovujem si na začiatku tieto ciele a budem ich raz za dva mesiace kontrolovať:

    A) Dodržiavanie termínov

    B) Výuka ľudí, ktorí sa rozhodnú spolupracovať so mnou. (Tj., posielanie materiálov, zaujímavých linkov, osobné stretnutia, či diskusia o tom, prípadne nejaká e-konferencia)

    7) Zmena

    Zatiaľ sa nič neudialo, aby som to menil. 

    4 Obsah portálu

     Portál by mal prinášať najnovšie trendy a varovať širokú verejnosť najčastejším internetovým smogom.  Používateľ by sa mal atypickou formou naučiť, čomu sa vyvarovať. Ide o otvorenú otázku, čo by mal portál obsahovať. Zo začiatku som sa podujal venovať dvom veciam, ale pevne verím, že portál sa tematicky rozšíri, zlepší a pod. Začal som sa venovať problematike facebooku ako psychologickému problému a podivuhodných internetových obchodov.

     4.1 Facebook ako psychologický problém

     V prvom rade treba podotknúť, že facebook nie je psychologický problém. Ide však o psychológiu vo facebooku a problému ľudí, ktorí nezvládnu a podcenia virtualitu. Virtualita samá o seba znamená mnoho výhod, ale obávam sa, že mnoho ľudí nechápe problematiku vlastného nebezpečenstva.

     Nie je tajomstvom, že pred facebookom jestvovalo mnoho portálov, zoznamiek, diskusných skupín, atď., atď. Problém facebooku je v tom, že mnoho užívateľov je na ňom zaregistrovaný pod svojim skutočným menom, ktoré môže byť použité proti nemu.

     Publikácia na internete predstavuje určité riziká. Nemám samozrejme na mysli publikovanie v knihovníckom zmysle. Ak človek publikuje niečo na internet, nie je vždy šanca, že to zmaže. Problém elektronického archivovania spočíva v mylnej definícii toho pojmu.

     Za archivaci se obvykle vydáva proces, který je ve skutečnosti zálohováním. (Kalina- Kunt, 2005, s. 85-87)

     Archivácia elektronických dokumentov neznamená niekde si uložiť dáta, ale uložiť ich niekam a nezmazať ich. Mnoho ľudí si neuvedomuje práve to slovo, archivovať a preto podľa môjho osobného názoru sa nebojí písať si „hocčo".

     Myslím, že by bolo vhodné venovať sa tejto problematike v časti portálu, kde by boli prínosné informácie o facebooku. Tz., informovať ľudí o nebezpečenstve spojené s praktickými príkladmi. V ďalšej časti by sa tejto problematike venovali študenti a absolventi psychológie, ktorí by prinášali pohľad ako človek vo virtuálnom prostredí trpí.

     Stalking má neuveriteľnú výhodu v sociálnych sieťach. Mnoho ľudí si neuvedomuje, aké nebezpečenstvo ho môže prenasledovať vďaka jeho pravdivým údajom. Pojem stalking je známy ešte z dôb 90. rokov, ale stále je aktuálny. Definície stalkingu v dobách, keď ešte nemožno hovoriť o komerčnom internete sa veľmi nelíšili od tých, ktoré poznáme dnes.

     4.2 Nekalé internetové praktiky v biznise

     Za jedno z príjemných faktorov internetu sa zdá byť anonymita. Skrátka a dobre, sedíte si niekde za počítačom, zaregistrujete sa ako žena a balíte svojho suseda, ktorý je do vás zamilovaný. Miluje vás dva roky, posiela Vám kadečo a jedného krásneho dňa mu poviete svoje tajomstvo a ten človek spáchal samovraždu. Viem, znie to komicky, ale ono to nemá s takým humorom vlastne nič spoločné. Problém anonymity má občas aj oveľa horšie následky ako tajná láska vášho suseda k vám.

     Predstavme si situáciu, že sa niekde zaregistrujeme. O pár dní, týždňov, mesiacov však príde faktúra. „Zaplaťte peniaze bankovým prevodom ..., do 7. dní!!!!!" Ja teda nie som odborník na nové médiá, ale nejaká internetová etika tvrdí, že výkričníky majú v internetovom prostredí nejaký dôvod. Odvolávajú sa na občiansky zákonník, ktorý sa však riadi iným vyjadrením, aké oni prezentujú. Ide o takú ľahšiu formu phishingu a vlastne aj ľahšiu formu stalkingu, pretože vás to prenasleduje, otravuje.

     Navrhujem teda, aby sa súčasťou portálu stála aj táto sekcia. Informovať, chrániť a hlavne učiť ako sa pred podobným smogom vyvarovať. Súčasťou tejto sekcie by sme boli my ako informační pracovníci a takisto aj študenti, absolventi práva. Možno preto, lebo phishing, stalking sú aj právnické problémy, ale aj informačné.

      5 Záver

      Žijeme v dobe internetu, ktorý je nepochybne presýtený informáciami. Prichádza však otázka, či informácie na internete dokážeme spracovať. Je ich nesmierne množstvo, vymyká sa nám to spod kontroly. Internet prichádza s množstvom nebezpečenstva. Žijeme v dobe stalkingu, phishingu, social hackingu, či iných hrozieb. Internetového smogu bude len pribúdať a my sa musíme voči tomu brániť. Svojou myšlienkou by som rád vytvoril priestor, kde by sme mohli pomôcť sebe, ale aj iným.

      Literatúra

      ANTOŇAK, M. 2010. Kauza 60 eurové faktúry. [Cit. 2010-12-01]. Dostupné online: <http://www.cms-antonak.sk/#axzz17cPyyDfj>

      BEDNÁŘ, Vojtěch. Web není internet, a jak vám to pokazí život. Lupa 2009, [cit. 2010-12-09]. Dostupný online: <http://www.lupa.cz/clanky/web-neni-Internet-a-jak-vam-to-pokazi-zivot> . ISSN 1213-0702.

      KALINA, T. -KUNT, M. Elektronická archivace- výzva pro odborníky více oborů. In. ISSS 2005 -Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové. Sborník příspěvků. Triada, spol. s.r.o., Praha, 2005, s. 85-87. Cit. [2010-11-30]. Dostupné online: <http://www.nacr.cz/Z-Files/chimera_studie2.pdf>

      NAUMANN, F. 2009. Dějiny informatiky. Praha : Academia, 2009. 424 s. ISBN 978-80-200-1730-7.

      PAPÍK, R.-TICHÝ, Z. A. 2005. Počítačová kultura knihy nelikviduje. In. Knihovna plus. 2005, č. 1 cit. [2010-11-30]. Dostupný online: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus51/papik.htm>

      RANKOV, P. 2006. Informačná spoločnosť. Levice : Koloman Kertész Bagala, L. C. A., 2006. 173 s. ISBN 80-89129-91-9.

      ŠLERKA, J. Tipy a triky pro google. Cit. 2010-11-11. Dostupné online: http://ttgoogle.blogspot.com/

      WHITE, S., H. 2000. Librarianship- Quo Vadis?. Englewood : Libraries Unlimited, 2000. 399 s. ISBN 1-56308-807-X.

      Líbil se vám článek?
      Stáhnout článek v PDF

      1 komentář

      Obrázek uživatele admin
      Anonym
      6. 2. 2013

      ahoj Martine

      zháním Martina Surabu,který dělá webmastera stránkám www.poradnazdarma.cz si-li to ty,ozvi se prosím Janě tykalové,dík

      petr koběrský 

      Přidat komentář

      (If you're a human, don't change the following field)
      Your first name.
      (If you're a human, don't change the following field)
      Your first name.

      Přečtěte si také

      Přihlášení Registrace
      RSS Facebook Twitter YouTube
      Zobrazit standardní verzi webu

      Taky děláme

      Feedback