iSchoolers se představují

18. 11. 2013

Dovolte nám krátce představit náš APLS projekt, jeho hlavní cíle a poslání. Původně jsme se chtěli věnovat problému neexistence aktuálního, základního informačního zdroje pro informační vědu v českém jazyce - v současné době neexistuje kromě knihy Informace, komunikace, myšlení od Jiřího Cejpka shrnující literatura, a některé myšlenky obsažené v této knize jsou bohužel vlivem vývoje moderních technologií a samotného oboru již překonány. Při formulaci tohoto problému jsme vycházeli především z vlastních zkušeností ze studia bakalářského programu, zejména z příprav na státní závěrečnou zkoušku. Zkrátka, scházela nám “učebnice”, ve které bychom měli aktuální základy toho, co vlastně informační věda znamená. Kromě tohoto problému jsme se také chtěli věnovat elektronickým studijním materiálům, které vznikly a stále vznikají jako výstupy z různých vyučovaných předmětů. Tyto studijní materiály jsou většinou dílem samotných studentů, kteří jejich vypracování vnímají jako úkol, který musí splnit, aby dokončili předmět a dostali kredity. Především kvůli tomu je však ani oni sami příliš nevyužívají a nemají v ně přílišnou důvěru. Tak jsme to alespoň hodnotili podle vlastních zkušeností, a následující předvýzkum, který jsme provedli, nám tuto hypotézu potvrdil.

V prvních týdnech zahájení našeho projektu jsme uskutečnili (před)výzkum mezi studenty, konkrétně metodou focus group. Během těchto focus group studenti často opakovali, že jim nevyhovují studijní materiály a přístup k nim. Jako problém vnímají roztříštěnost studijních materiálů (tzn., že materiály nejsou shromažďovány na jednom centrálním úložišti), jejich rozdílnou kvalitu a formu, neaktuálnost, nebo se jim zdají málo interaktivní apod. Tento předvýzkum nám pomohl uvědomit si, že problém je mnohem složitější a je třeba jej řešit více komplexně, tudíž jsme náš původní záměr přehodnotili.

Nyní se tedy náš predmět zájmu posunul ke studijní podpoře jako takové. Snahy posunout výuku našeho oboru směrem k i-school vnímáme jako obrovskou příležitost právě i pro oblast tvorby a využívání studijních materiálů.

Ze všech problémů, které byly jmenovány je jasné, že aktuální stav není stavem ideálním. Abychom dosáhli inovace či změny v jakékoliv oblasti, je v první řadě třeba problematiku opravdu důkladně prozkoumat a zmapovat. Na to se soustředíme nyní. Útržkovité informace, které nám poskytly uspořádané focus groups chceme doplnit o sofistikovanější výzkum zaměřený na zhodnocení aktuální studijní podpory studenty, poznatky o tom, jak a kdy s materiály pracují. Chceme zjistit více o tom, jak studenti pracují s materiály, jak a proč si vytvářejí vlastní podklady, zda je sdílejí či by byli ochotni je sdílet. O zjištěních chceme diskutovat s vyučujícími, abychom se dozvěděli jejich pohled na věc, není totiž pochyb o tom, že vyučujícím příprava materiálů zabírá nezanedbatelný čas a mají k tomuto tématu zajisté také co říci. Naší ideou je objevit možnost, jak do procesu tvorby studijních materiálů zapojit nějakým způsobem studenty, dodat takovým materiálům kredibilitu a kvalitu, zvýšit jejich efektivnost a využitelnost, a dovést tak proces tvorby studijní podpory na KISKu k inovaci. Zlepšit nynější stav, jak pro vyučující, tak pro studenty. Přizpůsobit materiály dnešní době a přiblížit se konceptu i-school. Chceme se také věnovat technickým řešením a procesům, které mohou pomoci tvorbu urychlit a zefektivnit. Stranou nechceme nechat ani kombinované studenty, pro které mají studijní materiály ještě zásadnější význam než pro studenty prezenčního studia.

Protože se věnujeme primárně studijním materiálům na KISKu, naší cílovou skupinou jsou jeho studenti. Ale jelikož je tento projekt zaměřen na oblast, ve které je třeba jistá součinnost s vyučujícími, bez které tuto ideu nelze realizovat, stávají se tak naší cílovou skupinou i vyučující. Naše služba musí být tedy designována pro obě skupiny, protože pouze zapojením obou skupin lze dosáhnout synergického efektu a reálného zkvalitnění studijní podpory, přičemž toto kvalitativní zlepšení bude systémově podpořeno, takže bude dlouhodobě udržitelné. Z našeho řešení by tedy měli cítit výhodu studenti i vyučující.

Nyní se náš projekt nachází ve fázi, ve které se snažíme stále sesbírat informace o tom, jak to udělat správně a vyvarovat se zbytečných chyb. Věříme totiž, že to je klíč k úspěchu. Vyhledáváme a kontaktujeme odborníky na výzkum ve vzdělávacích prostředích, nominujeme technická řešení, postupy a metody, hledáme příklady dobré praxe. Znovu vše posoudíme až budeme mít zpracované výsledky hloubkového výzkumu. Poté chceme iniciovat diskuzi za účasti studentů, odborníků a vyučujících s cílem definovat proveditelná a výhodná řešení. V závěrečné fázi se chceme samozřejmě věnovat realizaci.

Nyní se nechceme upínat ke konkrétnímu řešení, které by nás “svazovalo”. K tomuto bodu přistoupíme teprve po zhodnocení výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů s odborníky a vyučujícími. O možných řešeních jsme pochopitelně již diskutovali a jako jedno z nich se jeví centrální uložiště s možností kolaborativní tvorby s následnou evaluační procedurou, která by garantovala kvalitu vystavených materiálů. Uvažujeme také o možnostech, které by mohla přinést implementace blended learningu do výuky základních předmětů. Současně se věnujeme hledání technických řešení, které mohou pomoci vyučujícím při přípravě studijních materiálů šetřit jejich čas.

Snažíme se o koncepční změnu “zespoda”, ale zároveň nechceme navrhovat opatření, která v praxi nebude možné prosadit. Věříme, že naše snaha povede ke změně vnímání studijní podpory jako takové, a to jak ze strany vyučujících, tak ze strany studentů. Koncept i-school přináší změnu i do vztahu student - vyučující. Vyučující je víc digitálním kurátorem, facilitátorem, průvodcem. Naopak sami studenti se stávají vyučujícími a v daleko větší míře se podílejí na obsahu výuky. Spolu se změnou rolí musí dojít i ke změně v cirkulaci informací při výuce. V konečném výsledku by studenti pasivně nepřijímali informace vystavené svými vyučujícími, ale dostali by možnost s nimi interagovat, diskutovat o nich a lépe jim porozumět. Uvědomujeme si, že se jedná o velkou změnu, ale svým projektem bychom k této změně rádi přispěli.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele Jakub Fryš

Po pročtení mi kromě husí kůže (v dobrém smyslu slova) naskočilo i několik asociací:

U studijních materiálů by se mohl zavést jednoduchý rating systém (např. hvězdičky).

Přehlednosti aktualizací by pomohlo verzování daného materiálu (při změne autorem) nebo označením drobných úprav ostatními (wiki systém s drobnou vizualizací).

Pokud se to spojí s nějakou gamifikací, popř. smysluplnou odměnou ze strany vyučujících, bude v tom slušný potenciál.

Držím vám palce.

Obrázek uživatele BlackBox
20. 11. 2013

Děkujeme Kubo! Za nápady, účast na našem předvýzkumu i za palce. Máme před sebou ještě hodně práce a palce budeme potřebovat. Ale věříme tomu, že to má smysl :)

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback