JobBox Unplugged: uplatnění ve vlastních rukou

V úterý 4. 11. 2014 se ve sklepních prostorách kavárny Falk poblíž Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně sešli potenciální podnikatelé na volné noze či budoucí zakladatelé neziskových organizací. Konal se zde totiž JobBox Unplugged, v jehož rámci proběhly čtyři přednášky tří odborníků. Ti účastníkům akce předali některé ze svých zkušeností týkajících se podnikání, neziskových organizací a daní.

5 tipů pro přežití v (podnikatelské) realitě plus jeden bonusový

Hana Habermannová na počátku seznámila přítomné s akcí a její návazností na portál JobBox [1]. Poté jako první vystoupil účetní a daňový specialista Michal Hanych. Ten během svého úvodního výstupu postupně představil několik tipů pro přežití nejen v podnikatelské realitě.

Hanych

Řešte problémy lidí

Tak zněl první tip, který Michal Hanych uvedl. Podle něj se totiž řada začínajících podnikatelů nevěnuje činnostem řešícím problémy ostatních lidí, ale naopak se zabývají svými vlastními potřebami. To však často vede k tomu, že je podnikatel nucen svou pro zákazníky neatraktivní a nepotřebnou aktivitu ukončit. Jako jeden z příkladů špatných podnikatelských záměrů představil nápad na speciální propagační taxislužbu. Měla být založena na myšlence, že jízda zdarma v nových modelech automobilek lidi přiměje si vozy koupit. Michal se však domnívá, že je takový projekt kontraproduktivní a jeho zákazníkům (automobilkám) by nic nepřinesl. Proč by lidé, kteří si nemohou dovolit, nebo nechtějí vlastní vozidlo, kupovali nový drahý automobil? Navíc v reklamním mohou jezdit zcela zdarma.

Nerozhoduje nápad, ale provedení

Není důležité, kdo přišel na trh s určitým výrobkem či službou jako první, ale jak kvalitní a uživatelsky zajímavá služba je. Uvedl i několik značek, jež později v úspěšnosti zastínili jimi inspirovaní následovníci (např. AltaVista – Google).

Zbytečně neutrácejte

Začínající podnikatelé často vynakládají značné množství finančních prostředků na věci, které jsou drahé nebo zbytečné. Není přece nutné si pořizovat špičkový telefon známé značky, nové auto či stereo soupravu do kanceláře.

„It's easier to ask forgiveness than it is to get permission“

Citátem americké kontraadmirálky a programátorky Grace Hooperové (1906 – 1992) [2] uvedl Michal další ze svých tipů. Podnikatel by se neměl bát přiměřeně riskovat.

Na internetu je vše

Je zbytečné vyhledávat draze placené odborníky v případech, kdy je možné získat potřebné informace prostřednictvím internetu, který jich v dnešní době obsahuje obrovské množství. Zájemcům o podnikání doporučuje portály Jakpodnikat.cz a [3] Na volné noze [4].

Dělejte, co vás baví – bonusový tip

Jako pomyslnou závěrečnou tečkou přednášejícího byla rada, že podnikání by nemělo být jen prostředkem k získávání peněz. Člověka by mělo zároveň i bavit, co dělá, což se v důsledku odráží i na kvalitě jeho činnosti.

 

Podnikání bez hranic

Druhým odborníkem, jenž následně předstoupil před účastníky JobBox Unplugged, byl konzultant a zakladatel portálu Na volné noze Robert Vlach. Svoji přednášku zahájil představením života a díla Ayn Randové (1905 – 1982) [5]. Spisovatelka, filozofka a dramatička narozená v Rusku zažila po své emigraci v USA jak absolutní, tak omezenou svobodu (způsobenou obavami pramenícími ze Studené války [6]), která se kromě jiného projevila i příklonem Američanů ke kolektivismu, jenž dominoval v bolševickém Rusku. Na situaci reagovala Randová sepsáním románu Atlasova vzpoura (1957) [7] pojednávajícím o stávce schopných lidí (např. vědců, vynálezců,…). Ti jako bájný obr Atlas nesou na svých ramenou svět a pracují ve prospěch ostatních. Ačkoliv soudobá kritika dílo odmítla, čtenáři ho přijali s nadšením a postupně ovlivnilo několik generací Američanů.

Vlach

Podle Roberta Vlacha se děj Atlasovy vzpoury v současnosti stává v Americe do jisté míry skutečností. I vzhledem k nezodpovědnosti řady velkých společností, které svou činností ohrožují planetu (např. mýcení pralesů, znečišťování řek) nebo v roce 2008 zapříčinili finanční krizi, se lidé vracejí k individuálnímu podnikání a stávají se freelancery [8]. Podnikatelé na volné noze ale samozřejmě existují i v ostatních částech světa včetně České republiky.

Proč se stát jedním z nich a pracovat pro zahraniční klienty? Robert Vlach hovořil o následujících důvodech: existence moderních technologií umožňující spojení s celým světem z pohodlí domova, možnost získat nové kontakty, vyšší finanční ohodnocení a příležitost v rámci práce navštívit mnohé atraktivní destinace.

Další část své přednášky věnoval Robert Vlach zjištěním vyplývajících z rozhovorů uskutečněných s řadou mezinárodně působících freelancerů, jež mohou být užitečné pro jejich následovníky. Mezi hlavní z nich patřily:

Nenáročnost prvního kroku

K navázání prvotního kontaktu se zahraničními klienty často postačí i realizačně nepříliš složité činnosti jako webové stránky v anglickém jazyce, profil na síti LinkedIn [9] či aktivita na odborných fórech.

Oslovení

Freelancer by se neměl obávat přímo oslovit vybraného zahraničního partnera.

Kontraktorství

I přesto, že je freelancer v tuzemsku známý a vyhledávaný, v zahraničí musí většinou akceptovat skutečnost, že nebude pracovat pro více velkých klientů najednou, ale v určitém období bude mít jen jednoho hlavního zákazníka.

Důležité jsou pro freelancera pokoušejícího se uspět v zahraničí také publikační činnost o jeho aktivitách, nutná kalkulace s časem na učení, návštěvy mezinárodních konferencí i méně známých akcí souvisejících s oborem podnikání, umění přijmout kritiku, kompetentnost k řízení projektu, spolehlivost, představa o ceně své práce, obchodní společníci v dané zemi či pochopení zvláštností jejího trhu.

Svou přednášku vycházející ze stejnojmenného článku Podnikání bez hranic, který byl publikován na portálu Na volné noze [10], Robert Vlach zakončil konstatováním, že mezinárodní evropský trh má budoucnost.

 

Krácení daní pro začátečníky

Tak zněl název druhé přednášky Michala Hanycha, který ji hned na úvod odlehčil tvrzením, že trestné je lhát o výši daní, a nikoliv je neplatit, což např. v Americe možné není. Doplatil na to nechvalně proslulý mafián Al Capone (1899 – 1947) [11], kterého v roce 1931 odsoudili na základě neplacení daní z nelegálních příjmů.

Poté, co přítomné krátce seznámil s tlakem Evropské unie na vybírání DPH v členských státech (hlavní zdroj příjmů EU), se Michal rozhovořil o nakládání finančního úřadu s daňovými přiznáními po jejich podání, jež je možno uskutečnit až do prvního dubna. Daňová přiznání jsou z podatelny předána příslušnému referentovi, který je roztřídí a vyřadí ty, u nichž je zřejmé, že bude nutné požádat jejich podatele o opravu či doplnění. Zbývající se následně zadávají do systému ADIS (Automatizovaný daňový systém) [12] pracujícího s algoritmem odhalujícím závady. Pokud se jedná o formální chybu (např. chybný součet), mohou ji podatelé po výzvě referenta opravit, ale v případě podezření z podvodu je zahájeno příslušné šetření. Kontrola daňových přiznání je tak díky systému ADIS do jisté míry zautomatizována.

Následující část přednášky měla spíše praktický charakter. Posluchači se od Michala Hanycha dozvěděli, že je lepší mít vzhledem k případným kontrolám ze strany finančního úřadu dva oddělené účty (firemní a osobní) a zazněly další informace. Mimo jiné i to, že zdravotní pojištění je studentům do dvaceti šesti let hrazeno státem, na čemž se v případě jejich práce při studiu částečně podílí i zaměstnavatel. Pracující studenti si naopak mohou (ale nemusí) platit sociální pojištění sami, protože je za ně stát neodvádí.

 

Jak na neziskovky

Třetím odborníkem z praxe, který se zúčastnil JobBox Unplugged, byl advokát a člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace David Záhumenský. Přednášku odstartoval představením pojmu nezisková organizace. Podle jeho názoru „neziskovku“ charakterizuje zejména neziskovost, nezávislost na státu a veřejně prospěšná činnost (např. pomoc sociálně znevýhodněným). Záhumenský uvedl, že v České republice existuje přibližně sto tisíc neziskových organizací, které se dělí na tři typy: organizace sloužící ke sdílení společných zájmů (např. rybáři, šachisté), poskytovatelé služeb (např. charity, služby pro sociálně znevýhodněné) a strážci hodnot (např. ochránci přírody). Kromě toho se mohou odlišovat i svou právní formou, protože nezisková organizace může fungovat jako spolek (bývalé občanské sdružení), obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond či evidovaná právnická osoba (církevní neziskové organizace).

Dále se David Záhumenský věnoval některým rozdílům mezi podnikatelským subjektem a neziskovou organizací. Zdůraznil, že není primárně zaměřena na vytváření zisku a mezi její hlavní činnosti nepatří podnikání, jemuž se však neziskové organizace také věnují a ze získaných příjmů hradí svoje aktivity. Ale častěji bývají zdrojem finančních prostředků dotace, granty či členské příspěvky, které však nemohou fungovat jako platba za určitou službu (např. hlídání dětí v případě soukromých školek).

V závěru svého výstupu (a zároveň celého JobBox Unplugged) Záhumenský upřesnil, jaké podmínky musí splňovat nezisková organizace ve formě spolku (je vhodnou formou pro občanské aktivity), aby mohla být založena. Jsou třeba minimálně tři zakladatelé (fyzické osoby nebo právnické subjekty), vymezený účel existence (např. společné trávení volného času), stanovy (musí obsahovat název a adresu sídla spolku) a řídicí orgán (např. předseda). Dalšími nezbytnostmi jsou pak uhrazení finanční částky tisíc korun za založení spolku (tato povinnost zaniká od konce roku 2014), souhlas jeho statutárního zástupce se zápisem do rejstříku neziskových organizací, souhlas majitele nemovitosti (či jen bytu) s tím, že se stává sídlem spolku, a samozřejmě členstvo. Právě členové jsou hnacím motorem spolku, a proto by měly být stanoveny takové podmínky, které do něho umožní jedincům vstoupit, avšak to přináší i určité riziko. Noví členové totiž mohou přehlasovat zakladatele spolku a po převzetí jeho řízení ho proměnit dle svých představ, což se stává poměrně často.

 

Na závěr

Díky JobBox Unplugged se studenti a ostatní posluchači dozvěděli řadu zajímavostí, které mohou využít při startu i během své vlastní kariéry. Jak na začátku setkání řekla Hana Habermannová – JobBox je webový portál, a proto je dobře, že se jeho aktivity zaměřené na podporu profesního růstu studentů vzhledem k uskutečněnému i dalším plánovaným setkáním takto rozšířily i mimo internet.

 

Použité zdroje:

PATRICK. It’s Easier to Ask Forgiveness than it is to Get Permission? Not on Forums. In: PATRICK. ManagingCommunities.com [online]. Harbinger: ManagingCommunities.com, 2010 [cit. 2014-11-11]. Dostupné z: http://www.managingcommunities.com/2010/04/23/its-easier-to-ask-forgiveness-than-it-is-to-get-permission-not-on-forums/

Co to je neziskový sektor. In: Neziskovky.cz [online]. Praha: Neziskovky.cz, o. p. s., [2014] [cit. 2014-11-11]. Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/clanky/540/co-to-je-neziskovy-sektor-/

Foto: Hana Habermannová

Zdroj titulního obrázku: http://www.ict.de/en/jobs_career/freelancer.html.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback