Knihovny a mediální svět

Zpráva z dvoudenního semináře pro pracovníky dětských oddělení s názvem „Knihovny a mediální svět“. Cílem semináře bylo seznámit knihovníky s možnostmi, jak začlenit mediální výchovu do praxe dětských oddělení a jak používat jednotlivé nástroje moderních médií pro zlepšení vzdělávacích akcí určených dětem. Představeno bylo také několik ukázek besed v rámci výměny zkušeností mezi knihovnami a workshopy tematicky se týkající semináře.

Ve dnech 7. a 8. září 2011 se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně uskutečnil seminář Centra dětského čtenářství s názvem „Knihovny a mediální svět". Seminář byl určen pracovníkům dětských oddělení, kterým měl přiblížit možnosti, jak zapojit mediální výchovu do besed dětských oddělení. A to jak z praktického hlediska ukázkami besed s prvky mediální a informační výchovy, tak i nástroji a prostředky moderních komunikačních technologií, které je možno využít pro samotnou tvorbu besed.

První den semináře „Knihovny a mediální svět"

Prvním příspěvkem semináře bylo téma Autorsko-právní aspekty činnosti dětských oddělení veřejných knihoven v podání Věry Jurmanové-Volemanové. Ta vysvětlila základní principy českého autorského práva včetně definování pojmů: Co je autorským zákonem všechno chráněno, Kdo je autor a Jaké jsou možnosti užití díla. Dle jejích slov si mohou knihovnice materiály, které potřebují pro tvorbu vzdělávacích besed, které pořádají v době školního vyučování, rozmnožovat a stahovat zcela legálně, protože se jedná o materiály v rámci vzdělávání. Není už ale možné tyto materiály využívat mimo zmíněné besedy.

Součástí příspěvku byla i série praktických situací, se kterými se můžeme ve své praxi setkat a také vysvětlení, jak na ně v rámci autorského zákona máme správně reagovat.

Největší přínos příspěvku považuji v představení licence Creative Commons. Jedná se o soubor veřejných licencí, které jsou snadno srozumitelné i naprostým laikům. Na webu je možno vyhledávat obrázky, fotografie, videa, prezentace, texty a další materiály, které pak mohu naprosto bez problémů legálně a zdarma dále používat a rozšiřovat pro svou práci na besedách nebo akcích pro dětské čtenáře.

V následujícím příspěvku představila Michaela Buchtová výukovou hru Evropa 2045. Jedná se výukovou počítačovou hru, která vznikla v rámci projektu „Podpora rozšíření a využití informačních technologií ve výuce společenských věd" financovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Hlavním městem Prahou. Tuto počítačovou simulaci budoucí Evropy určenou jako doplnění výuky na gymnáziích v oblasti společenských věd vyvíjí nezisková organizace Generation Europe ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy, Asociace pro mezinárodní otázky, CIANT a Gymnáziem Sázavská.

Hra studentům umožní vyzkoušet si řídit a jednat za některý ze suverénních států Evropy, řídit jeho ekonomiku a jednotlivá ministerstva, včetně různých jednání se zahraničními zeměmi v rámci Evropské unie. Hra tak rozvíjí schopnost diskutovat a vyjednávat, společně řešit problémy, kriticky uvažovat a pracovat v týmu.

Samotná hra mi přišla velmi zajímavá, ale nevhodná pro knihovny. Mnohem vhodnější prostředí pro hru je ve školských zařízeních, kde zaškolený učitel řídí diskuze, vysvětluje a hru usměrňuje.

Generace online - bezpečnost dětí na internetu byl název dalšího příspěvku tentokrát v podání Anny Maškové. Mluvila o nových médiích, které v dnešní době mezi sebou stírají hranice nastavení služeb a navzájem se prolínají, a také o tom, že děti umí s novými médii pracovat lépe a rychleji než dospělí. Je tedy těžké s nimi držet krok, ale není to nemožné.

Anna Mašková představila také několik výzkumů, které se snaží tuto novou problematiku mapovat. Co třeba děti na internetu dělají? Mě ani mé kolegy příliš nepřesvědčil výsledek, že nejvíce času na internetu věnují přípravě do školy. Anna Mašková potvrdila, že tento výsledek je jistě zkreslen tím, že se výzkum prováděl právě ve škole. Činnosti, které po přípravě do školy následovaly, byly mnohem uvěřitelnější. Převážně se jednalo o sledování videí, poslouchání hudby, hraní her, používaní emailových služeb a sociálních sítí.

Zmínila a vysvětlila také pojmy jako kybergrooming, ochrana soukromí, sexting, kyberšikana a podobně. Jsou to pojmy, o kterých bychom se měli ve svých besedách zmiňovat a vysvětlovat, jak na ně děti mají reagovat a co dělat, včetně technické kontroly na jednotlivých PC.

Další příspěvek Efektivní a efektní tvorba prezentací představila Dagmar Chytková. Jednou z možností jak obohatit besedy nejen pro dětské čtenáře, je tvořit je jako Power Pointové prezentace. Aby prezentace byla srozumitelná, působivá, ale zároveň efektivní je třeba alespoň trochu dodržovat nějaká pravidla. Důležitá je volba šablony, aby byla vhodná pro danou příležitost, dále písmo (velikost i font), barvy a design. Na snímcích by měly být heslovité výrazy, protože jako přednášející nechceme, aby posluchači četli, co všechno jsme do prezentace napsali, ale aby poslouchali náš výklad. Důležitý je i název prezentace, měl by být výstižný a stručný.

Prezentace by také neměla být přehlcena příliš mnoha animacemi, jako jsou létající písmenka, rolování, zmizení, prolínání apod. Pokud prezentujeme nějakou odbornou práci, tak to může působit nevhodně a rušivě. Podstatné je také si celou prezentaci zkontrolovat, aby v ní nebyly žádné gramatické chyby.

Za jednu z nejzajímavějších částí semináře považuji část, kdy knihovnice představovaly své besedy jako součást výměny zkušeností.

Jako první představila svůj soubor besed o Mediální výchově v knihovně pro žáky 5. -9. ročníků základních škol Bohdana Křepinská z dětského oddělení Městské knihovny Hodonín. Jedná se o okruhy Časopisy, Noviny, Reklama, Superhdina a Rozhovor. V první z besed rozebírá časopis jako médium, společně se žáky uvažuje, komu je který časopis určen a jaké přináší informace (zábavné, ze společnosti, naučné atd.). Společně se žáky se zamýšlí nad tématy, rubrikami i grafikou časopisů. Přičemž jednou z aktivit je napsání krátkého článku do časopisu. V druhé z besed představuje noviny jako zdroj informací. S dětmi hledají rozdíly mezi bulvárním plátkem a seriózním tiskem, vymýšlejí titulky a obrazový materiál k článku. Sami pak ve skupinkách píší články na stejné téma, jedna skupina stylem bulvárním a druhá stylem seriózním. V besedě o reklamě s dětmi řeší, jak reklamy působí na lidi, jak jsou klamavé či líbivé, roli reklamy v každodenním životě, či komu je která reklama přesně určena. Téma Superhrdina navede žáky, aby popřemýšleli o obrazu a rozdílech postav, které jsou nám předkládány v médiích a skutečných reálných hrdinech. Posledním ze souboru besed o mediální výchově je téma Rozhovor. V rámci besedy se děti seznámí s tím jak vést a psát krátký rozhovor do novin. Pochopí jeho strukturu, jak klást otázky i jak ho prezentovat či doplnit obrázkem.

Bohdana Křepinská

Následně představila svou besedu Pohádky, aneb Šaty dělají člověka i Ludmila Pindová z dětského oddělení Městské knihovny v Břeclavi. Kolegyně měla tuto besedu připravenou jako Power Pointovou prezentaci, ale žádné prvky mediální výchovy v ní použity nebyly. Přesto byla inspirující z hlediska tvorby besed pro mladší děti a nevšední prací s pohádkovými postavami a literaturou.

Dalším kdo představil svou besedu, byla Iveta Štanclová z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Její literární beseda pro 5. a 6. ročníky základních škol o Karlu Čapkovi s prvky informační výchovy byla pozoruhodná. Byla vedena pomocí Power Pointové prezentace s mnoha výstupy na internet. Od hledání fotografií Karla Čapka ve vyhledávači, přes hledání jeho životopisu nebo třeba místa na mapě, kde leží jeho rodiště. Dále nechyběl ani záznam jeho hlasu, videoukázka večerníčku o Dášeňce, jejímž je autorem, nebo třeba zvukový záznam vzpomínky Olgy Scheinpflugové na svého muže.

Poslední z ukázkových besed byla literární beseda o Jaroslavu Foglarovi od Lenky Němečkové z Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Stejně jako beseda o Karlu Čapkovi i tato byla s mnohými prokliky na internet, videi a zvukovými ukázkami.

Poslední dvě zmíněné besedy pro mě byly zajímavými možnostmi jak poutavě zpracovat literární besedu pro žáky, aby to nebylo jen nudné povídání o životě někoho, kdo už dlouho nežije a strohé vyjmenovávání všeho, co kdy napsal.

Výměna zkušeností v sobě vždy nese určité riziko, že se vám přednášející netrefí tak říkajíc do noty, ale téměř vždy si odnesete alespoň inspiraci pro vlastní práci.  

Poslední částí prvního dne semináře byla nabídka tří workshopů.

  • Jak využívat nástroje při tvorbě besed - Nástroje.knihovna.cz - Hana Dvořáková, Pavel Navrátil
  • Tvorba ppt prezentací - Dagmar Chytková
  • Co všechno umí Google - Michaela Sošková

Vybrat si ze tří nabízených témat bylo opravdu těžké. Nejvíce mě však zaujalo téma Jak využívat nástroje při tvorbě besed - Nástroje.knihovna.cz, protože bych při tvorbě svých besed pro školy ráda využila moderních médií a nástrojů.

Při workshopu jsme pracovali ve dvojicích na noteboocích připojených k internetu. V první části workshopu nám byl představen projekt Nástroje.knihovna.cz. Jedná se o studentský projekt, jenž má za cíl vybudovat webový portál týkající se online i offline nástrojů a počítačových programů využitelných v oblasti knihovnické práce. V dnešní době je neuvěřitelné množství různých užitečných programů, ale pro laika je velmi obtížné se v nich orientovat a často ani neví, že vůbec existují, kde je hledat nebo jak s nimi pracovat. Hlavní částí portálu je předmětový katalog těchto nástrojů, který srozumitelně podává anotaci o jednotlivých nástrojích a počítačových programech, a také krátký návod jak s nimi pracovat. Nástroje jsou rozděleny do jednotlivých kategorií a podkategorií podle témat (např. audio, video, grafika, práce s textem, překladače a slovníky, výuka, komunikace atd.).

Workshop

V rámci workshopu zaměřeného na storytelling, tedy na vyprávění příběhů za pomoci moderních médií a nástrojů, nám Hana Dvořáková a Pavel Navrátil představili tyto online nástroje.

Jedním z nich byl program pro digitální storytelling - Little Bird Tales. Jedná se o online nástroj, který umožňuje tvorbu videosekvencí vlastních příběhů. Stačí k tomu obrázek nakreslit v online grafickém editoru nebo nahrát ze svého počítače a doplnit textem, zvukem nebo obojím. Příběh pak můžeme zveřejnit i ostatním uživatelům či si prohlížet jejich výtvory. Nevýhodou tohoto nástroje je, že nepodporuje češtinu a tak se doplňující text objevuje bez české diakritiky.

Další představované nástroje již přímo se storytellingem nesouvisely, ale přesto mohou být pro práci knihovníka užitečné.

Překladač Google byl dalším z nástrojů, který byl předveden. Tento nástroj zvládá překlad celých textů z 57 různých jazyků. Dokáže přeložit slova, věty a webové stránky v libovolné kombinaci podporovaných jazyků. Přeložený text je také možné si přehrát v audio verzi. Text je přeložen automatickým překladem, takže stylisticky není úplně dokonalý, ale stačí pro pochopení smyslu textu. Tento nástroj mi není vůbec neznámý, právě naopak. Často ho sama používám, když si nejsem jistá svým překladem nebo jde o jazyk mně neznámý. Jak již bylo řečeno, překlad není bezchybný, ale stačí pro základní pochopení významu a obsahu textu.

Dalším prezentovaným nástrojem byl bezplatný nástroj na wordle.net, který umožňuje vytvoření „mraků slov". V praxi se může využít jako aktivity, kdy mají děti ve změti slov hledat např. pohádkové postavy, názvy knih, jména měst apod. Mraky slov pak lze různě graficky upravovat změnou barvy, velikosti písma či fontu.

Jako další nástroje určené pro vyhledávání a stahování obrázků vedle notoricky známého Googlu, nás přednášející seznámili s picsearch a flickr. Flickr navíc umožňuje vytvoření vlastní on-line fotogalerie.

Velmi mě zaujal specializovaný vyhledávač zvuků a zvukových efektů soundjax. Je tam možno vyhledávat zvuky zvířat, zvuky z ulice, z domácnosti, hudební nástroje, dopravní prostředky, zvuky z přírody a další. Zvuky je možné přehrát přímo v okně prohlížeče nebo uložit do svého počítače.

Workshop byl velmi zajímavý a inspirující, jen byla velká škoda, že na něj bylo tak málo času a nemohlo být představeno více nástrojů.  

Druhý den semináře „Knihovny a mediální svět"

Druhý den semináře nám Hana Jeřábková, Helena Selucká a Martina Slepičková představily velký projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně „Ruku v ruce: Kdo hledá, najde I - III".

Jedná se o projekt, jehož myšlenkou je snižovat informační bariéry mezi dětmi zdravými a handicapovanými. V prosinci 2009 získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně finanční podporu z Evropské unie v hodnotě 4,9 milionů Kč z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR. Od března následujícího roku začalo uskutečňování tříletého projektu Ruku v ruce. Do projektu je zatím zapojeno 2 230 dětí s různými druhy handicapů (tělesný, mentální či sociální). Záměrem je vytvoření a realizace celistvého systému aktivit, které mají napomáhat integraci handicapovaných dětí. Díky projektu je vytvořeno 120 unikátních besed, které budou zakončeny 10 integračními programy. V besedách jsou využívány prvky dramatické výchovy a kritického myšlení. Výstupem z projektu budou metodické listy k besedám, které mohou sloužit knihovníkům i po skončení samotného projektu a budou je moct využívat i ostatní knihovny.  

V dalším příspěvku představila Hana Jeřábková svou besedu Svět (des)informací. Beseda je určena žákům 7. - 9. tříd základní školy. Jedná se o besedu, která pomáhá dětem pochopit pojem informace a desinformace a přispívá k lepší orientaci v nich. Děti také lépe rozumí jednotlivým informacím, rozlišují podstatné od nepodstatného a nenechávají se tak snadno informacemi ovlivňovat. V rámci besedy se také řeší pojem reklama, její působení a to, komu je určena. Děti také diskutují o médiích (televize, internet, počítač, časopisy) včetně toho, kolik času u toho či onoho média tráví a proč. Hledají také rozdíl mezi bulvárním plátkem a seriózním tiskem. Sami se pak snaží napsat zprávu do bulváru nebo novin. Beseda rozvíjí jejich jazykové a komunikační dovednosti a kritické myšlení. Tato beseda mě opravdu velmi zaujala a inspirovala.

Posledním příspěvkem měly být Jitka Olah a Helena Selucká s prezentací Digitální příběhy. Jitka Olah však ze zdravotních důvodů nemohla přijet, a proto příspěvek uvedla pouze Helena Selucká. Ta mluvila o jednom z workshopů, který Jitka Olah v Knihovně Jiřího Mahena v Brně před časem vedla. Šlo o digitální vyprávění pomocí moderních softwarových nástrojů. Účastníci workshopu ve skupinkách pomocí fotografií složili minifilm a doplnili ho zvukovou nahrávkou. Tématem byla představa toho, jak bude vypadat knihovna za 20 let a čím přitáhne nové čtenáře a udrží si ty stávající. Helena Selucká nám také přehrála všechny filmy, které během zmiňovaného workshopu vznikly.

Helena Selucká

Vyprávění pomocí digitálních příběhů mě velmi zaujalo. Domnívám se, že by se tento nástroj dal vhodně využít jako propagace knihovny a jejích různorodých akcí. Bylo proto škoda, že se na semináři nemohla ukázat sama Jitka Olah, která by jako profesionál v oboru vyprávění digitálních příběhů lépe vysvětlila technické záležitosti, jak takový příběh vytvořit.

Seminář hodnotím jako kvalitní a cenný pro mou práci. V mnoha příspěvcích jsem posbírala hodně inspirace a to hlavně pro tvorbu besed a akcí, které chci připravovat pro dětské čtenáře v naší knihovně.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

21 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019

parimatch

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
I love blogging and i can say that you also love blogging.–`.` Beam Load Cells
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

The way you write, you are really a professional blogger..-”~. high quality backlinks free

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 3. 2019
I rattling lucky to find this website on bing, just what I was looking for : D too saved to favorites . real estate kitchener
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Great post, you have pointed out some fantastic points , I likewise think this s a very wonderful website. wholesale bags
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019

I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.. 프로미먹튀

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon. Anglers led 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 6. 2019
tired from the day I had…..Abbi’s team won their tournament game so we finished UNDEFEATED!!! But it was a rough game and I had to get a little redneck, but we won.  Then dress shopping with the girls! Ashley looked beautiful and got a great dress! n. 팬더 먹튀
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

design is quite good, clean as well as clean so with updated content material, make men and women really feel serenity and i also constantly get pleasure from searching the site. 야마토게임

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019

I think your blog is getting more and more visitors.’-”;. ganhar curtidas instagram 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

When you overpay a taxation through yr, you could be allowing government entities a no cost mortgage loan. binance 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

I have taken note that of all kinds of insurance, health insurance coverage is the most marked by controversy because of the issue between the insurance policy company’s necessity to remain adrift and the consumer’s need to have insurance plan. Insurance companies’ revenue on health plans are certainly low, as a result some corporations struggle to earn profits. Thanks for the tips you reveal through this site. Instagram direct message 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019

I’ve the same problem sometimes, but I generally just force myself via it and revise later. Good luck! binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

I really love the way you discuss this kind of topic.;’,-” binance 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019

Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing. 안전놀이터 토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

I looked on the web for that issue and discovered most people goes as well as with your site. köpa receptbelagda läkemedel på internet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

Like the comic greats, the duo gives Gamble and Hoitz a kind face, a gentle disposition and an honest heart. köpa receptbelagda läkemedel på internet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

I’ll more likely once more to see much more, thanks for that information. 심바 먹튀

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019

You can find some validity but I’ll take hold opinion until I explore it further. Good write-up , thanks and that we want far more! Included with FeedBurner as well Buy DMT powder online

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019

type checking important points available on your webblog. My in laws and that i are sincerely thankful on우리카지노

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 8. 2019

My brother suggested I would possibly like this web site. He was once entirely right. This publish truly made my day. You cann’t imagine just how so much time I had spent for this information! Thank you! home

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback