Knihovny současnosti 2012

Článek je zprávou z konference Knihovny současnosti, která proběhla 11. - 13. září 2012. Pořadateli této třídenní konference byly Sdružení knihoven České republiky a Ústřední knihovnická rada České republiky. Mezi hlavní témata letošní konference patřily přístup k informačním zdrojům, vzdělávání uživatelů knihoven, design služeb v knihovnách, bezbariérovost knihoven, e-knihy a samozřejmě také aktuální koncepce rozvoje knihoven.

Dvacátý ročník konference Knihovny současnosti, jejímž tradičním místem bývala Seč u Chrudimi, se po loňské návštěvě Českých Budějovic odehrál v prostorách pardubické univerzity.

Součástí úvodu konference je každoročně předávání medailí Z. V. Tobolky významným osobnostem za rozvoj českého knihovnictví a nejinak tomu bylo i tento rok. Medaili letos obdržel v pořadí již stý oceněný.

„Přístup k informačním zdrojům a služby knihoven"

Knihovny.cz: Centrální portál českých knihoven (PhDr. Bohdana Stoklasová, Knihovna Akademie věd ČR)

První - pro všechny společnou sekci konference zahájila Bohdana Stoklasová, která nás skutečně velmi podrobně seznámila s centrálním portálem českých knihoven nazvaným Knihovny.cz. Nyní obsahuje pouze základní informace, jako je projektový záměr či harmonogram projektu, neboť projekt samotný se nachází ve fázi RFI - Request for information, tedy hledání možných partnerů a návrhů řešení pro realizaci projektu. Do plného provozu by měl být portál uveden až v roce 2015, vize projektu však sahá až do roku 2020. K podrobnějšímu prostudování je na webu dostupný projektový záměr (http://www.knihovny.cz/projektovy-zamer/).

Centrální portál českých knihoven KNIHOVNY.CZ (CPK) umožní svým klientům získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli.


Na tuto prezentaci volně navazovaly všechny další příspěvky z této sekce.

„Koordinace při pořizování informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ" (Ing. Martin Svoboda, Národní technická knihovna, Praha)

Martin Svoboda se věnoval historii i současnosti pořizování elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum. Ve svém příspěvku sledoval především možnosti investovat do těchto zdrojů a zájem o investice v závislosti na proběhlých a probíhajících dotačních programech.

Sdílení uživatelských identit; Zabezpečení počítačů pro přístup do autorsky chráněných plných textů. (Ing. Petr Žabička, Mgr. Václav Rosecký, Moravská zemská knihovna v Brně)

Petr Žabička z Moravské zemské knihovny v Brně přišel poněkud netradičně s „dvojprezentací", kterou se svým kolegou Václavem Roseckým vytvořili. V první, spíše teoretické části se zabýval možnostmi, kterými můžeme dosáhnout toho, že budou moci uživatelé napříč institucemi používat jednotný způsob autentizace, tedy jednotné přihlašování pro všechny služby knihoven díky sdílení uživatelských identit.

On-line platby za služby knihoven (Jakub Sháněl, Národní technická knihovna, Praha)

Hlavním z cílů projektu Centrálního portálu českých knihoven (CPK) je stav, kdy budou služby knihoven dostupné kdykoli, komukoli a odkudkoli.

Jeden z dílčích úkolů je pak vytvoření systému, který umožní on-line platby za služby knihoven. Ten krátce přiblížil Jakub Sháněl. Nejdříve se však musí vytvořit model rozdělování financí utržených v rámci CPK.

V některých knihovnách již interní platební systémy fungují. Například NTK takový systém vytvořila a používá. Vklad peněz se provádí buď na pokladně knihovny nebo převodem na účet knihovny.

Systémy, které již úspěšně fungují se stávají vzorem pro budoucí systémy v rámci CPK.

První fáze předpokládá spolupráci na úrovni předávání si identit. Ve druhé fázi vznikne centrální platební systém. Ukládat peníze na svůj systémový účet by pak mohli uživatelé online (kreditní karta, převod) nebo složením hotovosti ve své domovské knihovně.

 

Knihovny v mobilních zařízeních (Jan Pokorný)

Využití mobilních zařízení a vysokorychlostního mobilního připojení má vzestupnou tendenci. Množství dat přenesených právě tímto typem zařízení roste téměř exponenciálně. Prognózy říkají, že do dvou let bude většina připojení uskutečněna právě tablety a mobilními telefony.

Tomuto trendu se snaží přizpůsobit firmy i instituce. Knihovny nabízejí svůj obsah buď na upravených webových stránkách nebo za pomoci aplikací. Jan Pokorný uvedl jako nevýhodu nativních aplikací nutnost je vytvářet pro různé operační systémy a různá rozlišení (mobilní telefon, tablet). Do budoucna by tuto překážku měly pomoci vyřešit frameworky, jejichž výstupem mohou být aplikace pro dominantní mobilní operační systémy.

Knihovny mohou nabízet mírně odlišný obsah než na svých webových stránkách. Převažuje orientace na vyhledávání ve fondech, správa čtenářských kont a přístup ke kontaktním údajům.

 

Digitální dokumenty v knihovnách

(Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR)

Martin Lhoták započal svoji přednášku výčtem aktuálních počtů zdigitalizovaných stran. Digitalizace financovaná z programu VISK7 umožnila zpracování cca 5,7 a z Norských fondů 3 milionů stran. Akademie věd převedla do digitálních formátů přes 1,7 mil. stran. Program Manuscriptorium zpřístupňuje kolem 5 mil. stran.

Projekt Národní digitální knihovny počítá s digitalizací 26 mil. stran. V roce 2013 by se měla rozběhnout tzv. „krajská digitalizace", která by měla být v objemu cca 5 milionů stran monografií a periodik.

Tento rok se rozbíhá projekt České digitální knihovny, která bude sklízet metadata ze všech zapojených knihoven. Výhodou bude jedno rozhraní pro vyhledávání a zobrazování. Data se do ČDK přenášet nebudou. ČDK bude poskytovat indexová data projektu Europeana.

V závěru své přednášky se Lhoták věnoval krátce vývoji systému Kramerius4 a nástrojům RDflow a ProArc.


Po posledním příspěvku sekce se uskutečnila ještě malá panelová diskuze, které se účastnili právě přednášející tohoto bloku. Hovořili o tom, jak moc (na kolik procent) věří projektu Knihovny.cz, ke kterému se celé odpoledne vztahovalo. Všichni své názory patřičně zdůvodnili, překvapivě však nepadl odhad vyšší než 50 %.

 

Vzdělávání uživatelů knihoven.

Informační vzdělávání (uživatelů i knihovníků)

Potřebujeme se? Potřebujeme! Informační vzdělávání napříč knihovnami

(Mgr. Jan Zikuška, Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV))

Jan Zikuška promluvil tentokrát bez počítačové prezentace, ne však nepřipraven. Jak sám uvedl, jeho příspěvek měl být především „přemýšlecí a motivující". Důraz kladl především na to, že informační vzdělávání je ucelený balíček a mělo by provázet lidi po celý život. Nejsou podle něj důležitá jednotlivá témata, ale spíše samotný proces informačního vzdělávání.


Také položil publiku několik otázek k zamyšlení, například: Kdy si myslíte, že je ideální začít s informačním vzděláváním? Existují v informačním vzdělávání nějaká témata, která nepatří na základní/střední/vysokou školu?
Podle Jana Zikušky je důležité mít na paměti, že důvod, proč v knihovnách děláme informační vzdělávání jsou především lidé a jejich potřeby.

 

Projekt CEINVE - Centrum informačního vzdělávání: Rozvoj informační gramotnosti na Masarykově univerzitě (PhDr. Iva Zadražilová, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Iva Zadražilová představila publiku Projekt CEINVE, což je nový projekt na FF, který zastřešuje informační vzdělávání na MU. Tým projektu si uvědomuje důležitost sdílení a spolupráce, proto bude v jeho rámci vytvářet různé materiály či metodiky, které budou všem zájemcům dostupné.


Tento projekt volně navazuje na končící NAKLIV, momentálně převzali e-learningový kurz KPI, který se chystají pro nadcházející semestry inovovat. Tým CEINVE má na starosti mimo jiné také kurz Metody kritického myšlení, který proběhne na MU již tento semestr. V plánu mají také pořádání tematicky zaměřených workshopů a seminářů, projekt by měl být centrem informačního vzdělávání nejen na MU, ale jeho služby budou otevřeny i pro další zájemce. 

 

 

Iva Zadražilová představuje projekt CEINVE.

 

Spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého (Mgr. Lubomír Novotný, Vědecká knihovna v Olomouci)

Lubomír Novotný popsal podobu dlouhodobé spolupráce Vědecké knihovny v Olomouci s místní Univerzitou Palackého a nastínil také jak bude vypadat plánovaná spolupráce s univerzitou v nejbližších letech.

 

Kritické a kreativní myšlení v informačním vzdělávání (Mgr. Dagmar Chytková, Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)

Ze své zkušenosti s informačním vzděláváním v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Dagmar Chytková zdůrazňovala, že je důležité, aby se účastníci lekcí nejen něco dozvěděli, ale také se u toho bavili. Studenti toho totiž spoustu ví, ale ale sami o tom nevědí, proto je důležité, aby na to sami přišli, lépe jim tak poznatky zapadnou do sebe. Neméně důležitá je i reflexe, aby si uvědomili co se naučili, jestli jim to k něčemu je.

 

Jak jsme začali připravovat 1. Lekce informační výchovy (Mgr. Michaela Hašková, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové)

Michaela Hašková nás seznámila s lekcemi informačního vzdělávání, které pořádají pro studenty základních a středních škol v Hradci Králové.  Hledali pro každou ze dvou lekcí nějakou pojící linii, nejlépe významnou osobnost napříč tématy a obory, a nakonec se rozhodli pro Josefa Čapka a Boženu Němcovou. Ke každé z lekcí mají připraveny pracovní listy, díky kterým se žáci v případě Josefa Čapka seznámí s prostorami knihovny, s vyhledáváním v katalogu apod., Božena Němcová je spíše pro pokročilejší, ideálně tedy pro případ druhé návštěvy třídy v knihovně, v této lekci pracují žáci například s Krameriem. V každé lekci je také prostor pro kreativní úkoly, které žáci zpracovávají ve skupinkách a následně je v konferenčním sále před zbytkem studentů prezentují. Každá z těchto lekcí trvá přibližně dvě hodiny.  

 

Informační vzdělávání z přední linie (Mgr. Lenka Navrátilová, Městská knihovna Polička)

Lenka Navrátilová nás seznámila s tím, jak se postavili k tématu informačního vzdělávání v městské knihovně v Poličce. Nejprve si vytyčili okruhy znalostí a dovedností, které spadají do informačního vzdělávání a vyrazili do škol za pedagogy s tím, že zruší exkurze do knihoven a místo toho budou dělat informační vzdělávání - mluvili s nimi o tom, co školy potřebují a co z toho mohou s dětmi dělat v knihovně. Díky tomu mají nyní školy v současných vzdělávacích plánech zakotveno, že budou chodit s žáky na témata týkající se informačního vzdělávání do knihovny.

Zaměstnanci knihovny se shodli se školami, že mají stejné cíle, a nyní mají na každé škole „náčelníka" informačního vzdělávání, se kterým komunikují, domlouvají další spolupráci a mají od něj zpětnou vazbu na již proběhlé akce. V knihovně začali pro tyto lekce využívat nové postupy, např. kritické myšlení a kreativní metody - techniky se doplňují a lekce se přizpůsobují momentálním potřebám žáků.

Forma je v tomto případě důležitější než témata - žáci se proto v knihovně učí „tvrdé" dovednosti, a je jedno na jakém tématu - důležité je jak si najít informaci, jak ji použít a jak ji prezentovat dál, tématem proto může být třeba koloběh vody, vesmír nebo ježek, podle toho, co je pro dané žáky zrovna aktuální. Samotné lekce by měly být zábavné a kreativní, měla by to být hra, během které si studenti sami budou přicházet na to, jak problémy řešit.

Žáci a studenti si na těchto lekcích knihovnu velmi oblíbili a začali s ní spolupracovat nad rámec výuky, často děti chodí do knihovny ptát se na to, co právě potřebují, například zda mohou použít některé zdroje pro referát, poradit se s hledáním informací do školy a podobně.

Chování uživatele jako základní pilíř ICT bezpečí (PhDr. Pavla Kovářová, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Na začátku své prezentace upozornila Pavla Kovářová na fakt, že v knihovnách a v lekcích informačního vzdělávání máme tendence vidět z technologií pouze to dobré, co nám mohou přinést a jak nám jsou užitečné, jsou tu ale dvě strany mince.
Pokud sledujeme pouze to pozitivní, nevidíme už to negativní.

Proč by měly knihovny ICT bezpečí řešit? Mohou stavět na tom co už nabízí, mohou svým uživatelům pomoci, neboť knihovna je pro uživatele důvěryhodná instituce, a informační bezpečí je založeno právě na důvěře. Navíc knihovny mohou v tomto ohledu oslovit mnohem více lidí než školy, neboť složení čtenářů knihoven je pestřejší a zahrnuje z velké části také seniory. V rámci informačního vzdělávání je proto ideální prostor i pro ICT bezpečnost.

Současné zákony jsou často nastaveny neefektivně, nejednoznačně - nelze určit zda byl zákon překročen nebo ne, navíc technologie se vyvíjejí rychleji než zákony, které jsou díky tomu neaktuální, což je velká potíž. Navíc, problém vzniklý v prostředí internetu může mít závažné následky i mimo něj, především u dospívajících může vést třeba až k sebevraždě.

Je tedy nutná technologická (nastavení os, firewall, antivir...) i psychologická prevence. Vzdělávání v této oblasti je zásadní a je potřeba, neboť uživatelé by se měli v prostředí internetu chovat tak, aby neohrozili sebe ani nikoho jiného.

 

Bezpečné městečko na dlani (Mgr. Tomáš Štefek, Městská knihovna Prostějov)

Tomáš Štefek ve své neotřelé prezentaci představil, jak probíhá informační vzdělávání a snahy o jeho realizaci v Městské knihovně Prostějov. Dle prezentace je jejich knihovna sexy - pomáhá, zpřístupňuje, půjčuje, baví i vzdělává. Zabývají se online bezpečností, počítačovou a informační gramotností, ale také třeba e-knihami, úpravou fotogafií, netiketou a sociálními sítěmi.

(Celoživotní) vzdělávání uživatelů a knihovníků jinak

Teorie a praxe zájmového vzdělávání dospělých v ČR (PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

Michal Šerák vyzdvihl roli zájmového vzdělávání dospělých v současné společnosti, shrnul podstatné charakteristiky zájmového vzdělávání a následně se věnoval této formě vzdělávání právě v knihovnách a tomu, jakou zde knihovny sehrávají roli.

Na cestě k zájmovému vzdělávání (Mgr. Martina Wolna, Městská knihovna Třinec)

Martina Wolna se taktéž zabývala zájmovým vzděláváním dospělých, tentokrát však více po praktické stránce a z pohledu knihoven, přičemž nabídla i pro knihovny jistě cennou inspiraci.

 

Výpravy za poznáním v litvínovské knihovně aneb pokusy o zájmové vzdělávání dospělých (Mgr. Marcela Güttnerová, Městská knihovna v Litvínově)

Marcela Güttnerová krásným a vyčerpávajícím způsobem popsala aktivity, které litvínovská knihovna pořádá pro seniory, přičemž seniorklub zde funguje již od roku 2003. Nejde přitom jen o akce v prostorách knihovny, často se seniory jezdí také na výlety či exkurze, pořádají cvičení, ale samozřejmě i vzdělávací aktivity, například základy sebeobrany, kurzy zaměřené na houbařství nebo zdravou výživu. Všechny tyto akce se těší u seniorů velmi dobrému ohlasu.

 

Design služeb

Zavádějme službu jako projekt (PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Úvod Petr Škyřík věnoval přehledu knih, které by podle jeho názoru měl přečíst každý, koho zajímá design služeb. Jmenoval tyto: Design pro každý den, Cesta za lepším rozhraním, Jak drahé je zdarma, Tvorba business modelů a Vítězný tah. Každá ze zmíněných knih se dívá na problematiku služeb a jejich designu z jiného úhlu. Některá východiska jsou však obecná a lze z nich vytvořit doporučení při zavádění služeb. Proces zavádění by měl mít rysy projektu. Za ten by měl nést někdo konkrétní odpovědnost, měl by existovat časový harmonogram. Měli bychom si také odpovědět na otázky typu komu je služba určena, jaký má smysl, jak chceme dosáhnout jejího zavedení a jaké nároky to klade na nás jako garanta. Protože ve většině případů implementujeme službu do nějakého existujícího prostředí, je nutné citlivě vnímat kontext. Každá novinka ovlivní fungování celého systému a měli bychom se vyhnout situacím, kdy dojde k negativním efektům ve vztahu k dalším službám. Čím více pozornosti a přemýšlení věnujeme tvorbě modelu, tím větší šanci na zavedení kvalitní služby máme.

 Petr Škyřík mluví a doporučuje knihy.

 

Uživatelské výzkumy v knihovnách z pohledu designu služeb: 5+3 metody, které možná (ne)znáte (PhDr. Ladislava Suchá, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Ladislava Suchá se intenzivně věnuje oblasti výzkumů již několik let. Představila nám některé z metod aplikovatelných na výzkumy v knihovnách. Nejčastěji zkoumáme zážitek uživatele. Máme-li získat kvalitní výsledky, měli bychom použít empatický přístup a uvědomit si, že klíčová je interakce. Zde je výčet některých doporučených metod.

Pozorujte: funguje výborně, pokud chceme otestovat například orientační systém nebo přehlednost webu či katalogu.

Dívejte se očima uživatele: snažme se vžít do kůže těch, kteří používají naše služby. Mluvme s nimi o jejich pocitech a zkušenostech. Využít můžeme také například focus group, což je spolu s hloubkovým rozhovorem jedna z hlavních metod kvalitativního výzkumu.

Dejte šanci uživatelům se vyjádřit: vytvořte viditelný prostor pro vyjádření jejich názorů, nezapomínejme na žádnou ze skupin (papírové i online dotazníky). Volte netradiční způsoby setkávání (World café pro uživatele, partnery, knihovníky).

Metoda ne-konference: využijme síťovacího potenciálu, každý může vystoupit se svým příspěvkem či názorem. Účast zdarma, program se vytváří na místě.

Všechna výsledná data získaná při výzkumu následně převedeme do použitelného formátu. Při jejich zpracování nesmíme nikdy zapomínat na kontext. Co nejvíce výsledků bychom nakonec měli zveřejnit a to ve srozumitelné formě. Nejlépe se k tomu hodí různé vizualizace doplněné krátkým výstižným textem.

Design komunitních informačních služeb (PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Problematice komunit a jejich informačních potřeb se věnoval ve svém příspěvku Michal Lorenz. Nejprve zmínil, že komunity jsou všude kolem nás a každý z nás do nějaké patří. Ať je to komunita sousedská, městská, zájmová, pracovní, učící se nebo subkulturní uskupení. Každá z komunit pak má jádro, aktivní skupinu, periferii a tzv. podílníky. Iniciativa pro vznik komunitních služeb vychází zespoda a celá komunita pak definuje i design. Pokud tedy chceme vytvářet komunitní služby, musíme se stát součástí komunity.

 

Testování za sušenky (PhDr. Martin Krčál, DiS., Masarykova univerzita)

Testování designu služeb v praxi se věnoval příspěvek Martina Krčála. V srpnu 2012 provedli v Ústřední knihovně Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity uživatelské testování. Mělo za cíl zjistit, jak se uživatelé orientují na webových stránkách knihovny a jak umí zacházet s elektronickými informačními zdroji. Účastníci testu dostali zadání najít vždy určitý dokument nebo informaci a tým sledoval jejich postup a reakce.

Největší problémy měli uživatelé s úkolem najít dokument v databázi ProQuest, respektive se nemohli do databáze připojit. Zajímavé na tom je to, že na úvodní stránce jsou dokonce tři odkazy vedoucí přímo do databází. Studenty mátlo také použití ikon SFX a Shibboleth bez textového popisu. Pravý význam těchto služeb zůstal tak neodhalen. Dalším místem, které uživatele mate je pole plnotextového vyhledávání. To je určeno k prohlédávání katalogu, uživatelé jej mylně považovali za nástroj k prohledání obsahu webu. Přestože se tohoto testování účastnili pouze 3 studenti, přineslo první zjištění a náměty k zamyšlení a změnám. Knihovna chystá další testování s větším počtem účastníků na podzim.

 


Martin Krčál při své prezentaci výsledků testování.

Marketing je dialog (Bc. Eva Víchová, Centrum PARTSIP, Masarykova univerzita)

Tento příspěvěk se týkal nového přístupu k marketingu (nejen) v knihovnách. Eva Víchová mluvila o změně propagace na konverzaci, značky na charakter, ceny v hodnotu a služby v péči. Celou tuto vlnu změn pojmenovala marketing třetí generace.

 

Hlavně (ne)nápadně (Mgr. Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze)

Vyvrátit některé mýty knihovníků o knihovnách přišla Lenka Hanzlíková. Lidé pracující v knihovnách často nemají dostatečný nadhled na reálně zhodnocení kvality nabízených služeb či svých schopností. Přednáška byla motivací ke změně pohledu. Dozvěděli jsme se, že „není malých knihovníčků" i to, jak říci uživatelům o službách, které považujeme za samozřejmé. Často také mluvíme nesrozumitelným jazykem, když mluvíme o OPACu, fondu nebo signaturách. Příspěvěk končil varováním, že knihovny nesmí podlehnout pocitu nepostradatelnosti a pořád pracovat na zlepšování svých služeb.

 

Projekt EVS IN LIBRARY (Zuzana Čermáková, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)

O formě dobrovolnictví, které v českých knihovnách zatím příliš neznáme, si připravila svůj příspěvěk Zuzana Čermáková. Jde o Evropskou dobrovolnou službu, neformální vzdělávací program zaměřený na mladé lidi ve věku 18 až 30 let pro občany EU. SVK se do akce zapojila a od června hostí italskou dobrovolnici. Ta pracuje na různých pozicích v knihovně a připravuje akce. Ve volném čase pak poznává historii a kulturu hostitelské země.

Projekt EDS přispívá ke vzájemnému poznávání lidí různých z různých kulturních a jazykových prostředí.

Open-source a knihovny. Cesta k lepším službám? (Michal Denár, Josef Moravec, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

 

Josef Moravec a Michal Denár ve svém příspěvku přiblížili výhody, které může knihovnám přinést používání otevřených řešení místo komerčních. Zmínili, že knihovny jako příjemci veřejných financí v době omezování rozpočtů častěji volí open-source jako ekonomické řešení. Mluvili také o tom, že komunitou vytvořené systémy vznikají na základě požadavků z praxe a zpětné vazby od uživatelů. Mohou tak reagovat pružně a rychle. Uživatelé i provozovatelé jsou pak spokojenější.
Představili také portál opensource.knihovna.cz, který chce zvýšit informovanost o open-source v knihovnickém prostředí. V současné době nabízí fórum pro diskuzi a vytvářejí katalog aplikací.

Knihovna a e-knihy

Garantka sekce o elektronických knihách Zuzana Hájková ji uvedla slovy, že "E-knihy jsou pro knihovny velmi žhavé téma, které se poprvé objevilo na loňském Inforu, a od té doby se o nich čím dál více hovoří, o čemž svědčí i to, že je e-knihám a hledáním cesty knihoven k nim letos věnován na Knihovnách současnosti celý tematický blok."

E-knihovna Městské knihovny v Praze (Vojtěch Vojtíšek, Městská knihovna v Praze)

V Městské knihovně v Praze provedli průzkum zaměřený na e-knihy, ze kterého vyplynulo, že 94% uživatelů MKP preferuje tištěné knihy, ale zároveň ⅔ uživatelů hodnotí poskytování e-knih pozitivně. E-knihovna MKP má momentálně 35 tisíc stažených e-knih za měsíc, nejčastěji ve formátu PDF, následují formáty pro čtečky a mobilní telefony.

Podle Vojtěcha Vojtíška si momentálně knihovny musí samy najít své vhodné řešení poskytování e-knih, neboť v ČR zatím není v provozu žádný systém, který by e-knihy pro knihovny v ČR řešil. E-knihovna MKP je pro uživatele navenek součást webu, kde se sdružují digitální projekty a dají se stáhnout nebo prohlížet materiály s nimi spojené. Od října ji však čeká nová podoba, stane se portálem fungujícím jako služba sdružující e-knihy, digitalizační projekty a přístup a informace o EIZ, které MKP poskytuje.

Jak dostat e-knihu ke čtenářům? Podle Vojtěcha Vojtíška jsou tři možné způsoby. Prvním je digitalizace, po jejímž provedení se kniha stává součástí digitální knihovny. Dalším způsobem je akvizice - vybírají se vhodné tituly autorů, kteří svá díla volně zveřejňují, přímo je knihovně nabízejí nebo jsou součástí soutěží - knihovna pak osloví autora, sepíše s ním licenční smlouvu (CC) a kniha se převádí do různých digitálních  formátů. Poslední možností je publikace - knihovna osloví autora, který poskytne text, se kterým knihovna dále pracuje - udělá obálku, vytvoří záznam, tiráž (publikace se stává publikací MKP) a upřesnění copyrightu. Díky těmto činnostem čtenáři vědí, že knihovna není jen půjčovnou knih, ale vyvíjí i vlastní aktivity v oblasti elektronických knih.

České e-knihy v českých knihovnách: studie proveditelnosti a obchodní model (Bc. Jana Římanová, Národní technická knihovna Praha)

Dosavadní zkušenost NTK s e-knihami je taková, že na 14 dní půjčují Kindle Fire, aby si ho mohli uživatelé vyzkoušet. Trvale zakoupeno mají z Ebsco a Ebrary 7 zahraničních e-knih, které jsou uživateli využívány, plus mají předplacené zahraniční odborné databáze.

Nyní se chystají vypracovat nezávislou ekonomickou studii, která by měla přinést průzkum jednotlivých modelů zpřístupňování e-knih v knihovnách a pokusit se nalézt řešení, jak toto realizovat v knihovnách českých. Studie se bude zabývat různými aspekty a bariérami, které přináší české prostředí. Bude obsahovat mimo jiné odpovědi na otázky, jaké jsou náklady na vydání české e-knihy, vyhodnocení návratnosti investice na vydání české e-knihy (pro nakladatele), vyhodnocení ekonomické efektivnosti nákupu elektronické knihy pro knihovnu, ale také rizika, např. právní, technická, ekonomická, dopad na tradiční fyzickou výpůjčku apod.

Důležité bude nastavení právních aspektů; návrh kompatibilní kaskády typových smluv se zřetelem na autorská práva, čemuž bude předcházet mimo jiné jednání s nakladateli a hledání vhodného systému (zabezpečení dodržení licenčních smluv).
Tato studie bude financována z grantů, tudíž bude pro všechny knihovny přístupná.
Její dokončení je plánováno do konce tohoto roku.

Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR (RNDr. Tomáš Svoboda, Národní knihovna ČR)

Cíli projektu jsou sběr e-publikací pro digitální knihovnu (LTP) (včetně tzv. born digital dokumetů) a jejich zpřístupnění v knihovnách ČR (efektivně dostat e-publikace do knihovny - dlouhodobého uložiště). Dnes je odevzdávání e-publikací ("povinný výtisk" v e-podobě) dobrovolné, proto patří mezi cíle také úprava legislativy na povinné. Zároveň si projekt klade za cíl stanovit pravidla pro bibliografický popis e-publikací. Důvodem pro odevzdávání je dlouhodobé bezpečné uložení ve prospěch vydavatele. Projekt je čtyřletý (do roku 2015, kdy bude spuštěn pilotní provoz). V přípravě je web projektu edeposit.nkp.cz.

Půjčování e-knih: Srovnání situace v ČR, USA a SRN. (PhDr. Martin Krčál, DiS., Jan Kříž, Masarykova univerzita, Brno)

Martin Krčál věnoval svůj příspěvek o srovnávání situace s půjčováním e-knih především popisu různých již fungujících zahraničních služeb. Jak ale sám uvedl, všude se hledá nějaký funkční model s ohledem na vyváženost, velikost trhu a cenu e-knih, navíc v různých zemích je různým způsobem nastaven autorský zákon. Představil a popsal nám fungování několika zahraničních služeb, jako např. OnLeihe (online půjčování digitálních médií, orientace na knihovny) Skoobe (není určena pro knihovny ale pro koncové uživatele), Paper (odborná a naučná literatura) nebo OverDrive (spolupracující s Amazonem a s knihovnami).

Na konci svého příspěvku vyslovil Martin Krčál několik důležitých otázek k zamyšlení a debatě: Jaký model by mohl fungovat u nás? Jak je to momentálně s půjčováním? Chtějí to uživatelé? Z krátké diskuze po příspěvku vyplynulo, že existuje skupina lidí, kteří to nikdy chtít nebudou, ale je důležité se jich ptát. Některé dotazníky knihoven ohledně e-knih mohou zkreslovat - pokud se zeptáte "chtěli byste?" je to návodné a uživatelé spíše odpoví, že by chtěli, i když to nemusí odpovídat realitě.

A nakonec Martin přišel s otázkou nejpalčivější - ač sám e-knihám fandí, v jeho okolí zaznívají spíše hlasy, že mají raději knihy papírové: "Co když e-knihy zajímají tak málo lidí, že vůbec nemá cenu se jimi zabývat?"

 

 

Většina přednášek se setkala se zájmem publika.

Propagace regionální literatury formou e-knih - zkušenosti MSVK v Ostravě (Mgr. Gabriela Filipová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě)

Gabriela Filipová popsala, jak začala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vytvářet své vlastní e-knihy: V rámci projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny nakoupili čtečky pro půjčování čtenářům, připravili publikaci „E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky" a dali si za cíl se přiblížit čtenářům lákavou formou jak e-knihy, tak regionální literaturu. Rozhodli se proto zpracovat pilotní e-knihu „Slezské báje a pověsti národní" (K. J. Bukovanský, 1877 - jde tedy o autorsky volné dílo). Nejdéle prý při vzniku e-knihy trvalo několikrát zkontolovat text knihy poté, co prošel OCR a odstranit všechny chyby. Knihovně se již takto povedlo vydat sedm knih, které nabízí ke stažení v několika různých formátech.

 

E-knihy a autorské právo (Mgr. Jiří Klusoň, Ministerstvo kultury)

Jiří Klusoň se zabýval e-knihami z pohledu knihovního zákona a autorského práva. Dle jeho názoru pokud knihovna půjčí knihy nahrané ve čtečce, na tyto e-knihy se vztahuje zákon ve stejném režimu jako na tištěné. Z debaty s publikem však vyplynulo, že to ovšem nelze dělat tak, že knihovna nakoupí e-knihy na internetu a pak je půjčuje, na tyto knihy se vztahují jiné licence. Hodlá-li knihovna zpřístupňovat e-knihu nehmotným způsobem, smí tak učinit pouze na počítači v prostorách knihovny. Český AZ totiž neumožňuje půjčovat nehmotné rozmnoženiny díla (takže nejde uplatnit ani model s DRM, kdy se kniha po uplynutí jednoho měsíce ze čtečky sama smaže).


V debatě také padla otázka, zda je dle výkladu práva podle Jiřího Klusoně v pořádku, když knihovna vlastní fyzickou knihu, zdigitalizuje ji, nahraje ji do čtečky a půjčí ji čtenáři. Jiří Klusoň tvrdil, že pravděpodobně ano, protože při zapůjčení i se čtečkou je to stále hmotná rozmnoženina. Vít Richter ale tomuto názoru oponoval, neboť dle knihovního zákona smí knihovna vytvořit kopii pouze pokud byla fyzická kniha poškozena nebo ztracena. A tato digitální kopie nesmí opustit prostory knihovny, tudíž tuto možnost vyvrátil.

Privátní internetové knihovny a mobilní aplikace (Ing. Jiří Pavlík, Ústav výpočetní techniky, Univerzita Karlova v Praze)

Jiří Pavlík poskytl publiku vyčerpávající výčet aplikací, které fungují jako online knihovny - od čistě knižních, přes hudební, filmové až po smíšené. Některé z nich jsou propojeny se zahraničními knihovnami, v českém prostředí však takto nefunguje žádná  z nich.

 

Nabídka českých e-knih, českých e-časopisů a vývoj nabídky (Jana Matějková, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Jana Matějková se ve svém příspěvku zabývala současnou nabídkou českých e-knih, e-časopisů a tím, jak by to s nimi mohlo fungovat a jak to zatím funguje.

 

Zkušenosti českých nakladatelů a distributorů E-knih (Pavel Vlach, Fraus)

Pavel Vlach z nakladatelství Fraus představil publiku připravovanou novinku nazvanou Flexibooks, což bude nová generace interaktivních učebnic a e-knih (studijní literatury), které budou dostupné jak prostřednictvím počítače, tak i na mobilních zařízeních. Uvedl také obchodní model, který bude fungovat nejen jako soukromá knihovna na bázi měsíčních výpůjček, ale bude umožněn i nákup publikací pro celou školní třídu, a to jak za vlastní peníze, tak i sponzorovaný například firmami, které se budou díky tomu moci zviditelnit jako partner sponzorující vzdělání. Výpůjčky jsou výhodné v tom, že knihovna nemusí knihy nakupovat "na sklad", ale objedná je skutečně až v okamžiku, kdy o ně čtenáři projeví zájem. Cena výpůjček zatím není pevně stanovena, ale pro knihovny bude platit cena zvýhodněná, neboť knihovny tak poskytnou nakladateli vítanou reklamu.

Knihovna pro všechny

Knihovny bez bariér (Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR)

„Většinu bariér mohou odstranit lidé."

Zlata Houšková ve své přednášce uvedla množství cenných rad a doporučení pro zlepšení přístupnosti knihoven. Zároveň uvedla, že ekonomická situace často neumožňuje zajistit nákladné úpravy. Některé problémy však lze odstranit často úplně zdarma nebo za minimálních investic. Uveďme alespoň nějaká z doporučení.

Ideální místo pro knihovnu je ve společenském centru obce, kam se lidé dostanou maximálně do 15 minut pěšky nebo veřejnou dopravou. Budova jako taková musí být nezaměnitelně označena (nemusí to být nutně nápis) způsobem srozumitelným co nejširšímu okruhu lidí.

Před budovou by mělo být dostatek míst k zaparkování aut, motocyklů a kol. Vstupní dveře by měly být široké, aby projel vozík nebo kočárek. Otevřít by je mělo zvládnout i menší dítě, senior nebo člověk po úrazu. Pokud je budova patrová, měla by disponovat výtahem. Vnitřní informační systém je pochopitelný a čitelný všem. Ideálně by měl být doplněn o zvukový systém nebo ukazatele v Brailově písmu.

Prostředí je příjemné a vzdušné. Všude se dá dobře dostat i s kočárem nebo na vozíku. Regály nejsou přeplněné a v jejich blízkosti se vždy nachází místo ke čtení. Knihy je možné vracet knihy hned u vchodu. Ideální je knižní box nebo otvor ve zdi pro vracení knih mimo provozní dobu.

Knihovna jako příjemné a pohodlné místo k pobytu.  Lze v ní najít místo pro nerušené i skupinové čtení. V rozumné míře je povoleno jíst a pít. Taková je ideální knihovna podle Zlaty Houškové.

Přístupná knihovna. (Ing. Marie Málková, Mgr. Tomáš Lanc, Pražská organizace vozíčkářů)

Přednáška lektorů z Pražské organizace vozíčkářů měla dvě části. První byla teoretická a přednesla ji Marie Válková. Zabývala se legislativou, která řeší přístupnost veřejných prostranství a budov. Krátce také představila projekt mapování budov ve městech a jejich testování z pohledu přístupnosti.

Praktickou ukázkou hodnocení několika poboček Městské knihovny v Praze pokračoval Tomáš Lanc. Dozvěděli jsme se, že množství budov sice na první pohled má přístupnost vyřešenou, ale při pečlivějším zkoumání zjistíme opak. Často se chybuje v detailech: zvonek na přivolání asistence je příliš vysoko, člověk na vozíku není schopen otevřít těžké dveře atd. Proto je testování důležité a přispívá k postupnému zlepšování situace.

I pro knihovny je přístupnost důležitá (Mgr. Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.)

Radek Pavlíček mluvil o přístupnosti webových stránek. Již několik let testuje na přístupnost weby knihoven, které se přihlašují do soutěže Biblioweb. Protože stále mnoho z nich není přístupných, doporučoval, jak tuto situaci zlepšit.

Čtenářství prelingválně neslyšících (Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Hradec Králové)

Velmi zajímavou sondou do života prelingválně neslyšících byla přednáška Kateřiny Červinkové Houškové. Prelingválně neslyšící přišli o sluch ještě před vytvořením jazyka, čeština je pro ně tedy cizím jazykem. Jejich přirozeným jazykem je znakový jazyk. To velmi výrazným způsobem ovlivňuje vztah lidí s tímto druhem handicapu ke čtení. Součástí prezentace byla video anketa, kde různí neslyšící lidé odpovídali na otázky týkající se jejich čtenářských návyků. Někteří z nich četli rádi, většinou ale spíše komixy. Často jim přišel jazyk knih velmi složitý.

Lektorka sestavila několik doporučení pro knihovny, které chtějí nabídnout prostor pro takto handicapované: překládat akce do znakového jazyka, rozšířit fond o komixy a pořídit knihy v češtině pro cizince.

Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb Jak na to? (Bc. Michaela Kožíšková, Krajská knihovna Karlovy Vary)

Příspěvek Michaely Kožíškové nám přiblížil jak jsou nové prostory Krajské knihovny v Karlových Varech uzpůsobeny uživatelům se specifickými potřebami a jaké akce pro ně knihovna nabízí,

Neviditelné bariéry (Mgr. Eva Cerniňáková, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická)

Mnohé z bariér, které musí překonávat osoby s handicapem jsou pro nás ostatní viditelné. Jsou to často detaily, které zdravý člověk ani nevnímá jako překážku. Pro určité skupiny jsou však tyto detaily obtížně překonatelné překážky v jejich cestě za informací. Jak tyto překážky nacházet a odstraňovat radila přítomným Eva Cerniňáková.

 

Cílová páska: bezbariérová knihovna a rovný přístup (Mgr. Helena Selucká, Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

Příspěvek Heleny Selucké představil novou sekci SKIPu, která si klade za cíl zaměřovat se na potřeby uživatelů se specifickými potřebami. Řeč byla i o portálu bezbariérová.knihovna.cz a standardu Handicap friendly. 

Koncepce rozvoje knihoven - aktuální stav a realizace

Plán implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 (PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR)

Tato koncepce byla schválena vládou 11. 1. 2012, na její implementaci pracují zpravodajové priorit s pracovními skupinami, které mají na starosti jednotlivé projekty.  Vít Richter představil priority a jejich zpravodaje. Na tento úvodní příspěvek navazovaly další příspěvky v sekci.

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2012. Výsledky průzkumu (Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR)

Zlata Houšková odprezentovala publiku výsledky průzkumu, který proběhl pomocí dotazníků v květnu. Tyto dotazníky vyplnilo 862 knihoven, je tedy zcela reprezentativní. Vyplynulo z něj mimo jiné to, že téměř 40% odborných pracovníků/knihovníků je ve věku nad 50 let, naopak do 30 let je pouze lehce přes 12% knihovníků. Oproti předchozím výzkumům přibylo starších knihovníků, mladších je naopak oproti minulým letům méně. V knihovnách pracují převážně ženy, kterých je v knihovnické polupaci 88%, oproti minulým letům však mužů v knihovnách přibývá, a to především v ústředních specializovaných a krajských knihovnách.  Oproti minulým letům také v knihovnách přibývá zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, knihovnického i neknihovnického zaměření. Podrobné výsledky tohoto průzkumu by měly být publikovány do konce letošního roku.

Knihovnické profese v Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací (Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR)

Národní soustava povolání
O Národní soustavě povolání byla na Knihovnách současnosti řeč již loni. Knihovnické profese nově spadají pod kategorii "Umění a kultura". Jsou zde pro jednotlivé profese specifikovány nároky a požadavky, odborné znalosti a dovednosti, vymezeny pracovní činnosti.

Národní soustava kvalifikací
Cílem Národní soustavy kvalifikací je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním apod.). Pro knihovnictví jsou momentálně zpracovány kvalifikační a hodnotící standardy pro některé profese (akvizitér, katalogizátor, referenční knihovník...)

 

Veřejné knihovny: tradiční místa občanského vzdělávání (Mgr. Petr Čáp, Mgr. Ondřej Matějka, Centrum občanského vzdělávání)

„Občanské vzdělávání představují výchovně vzdělávací aktivity, které posilují občany v tom, aby se informovaně, odpovědně a aktivně podíleli na spravování věcí veřejných a na rozvoji demokratické společnosti."

Občanským vzděláváním se zabýval ve svém příspěvku Petr Čáp. Připomněl, že základem pluralitní společnosti je vzdělaná společnost. Proto je koncept celoživotního občanského vzdělávání tak důležitý. Knihovny jsou zdrojem informačního vzdělávání. Jsou přirozeným místem pro vzdělávání pro svoje zkušenosti, dostupnost a otevřenost.

Přístupy ke zjišťování hodnoty veřejných služeb vnímané spotřebiteli - aplikace na služby veřejných knihoven. (Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Ing. Kateřina Maťátková, Ing. Petr Hájek, Ph.D., Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ústav ekonomických věd, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, RNDr. Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze)

Velmi zajímavé téma představili Tomáš Řehák a Petr Hájek. Od roku 2011 se společně několik institucí pokouší stanovit Metodiku měření hodnoty služeb knihoven. Projekt je nyní v polovině a příspěvek seznámil přítomné s dílčími výsledky. Cílem je zajištění vyšší konkurenceschopnosti vůči jiným odvětvím a informace pro donátory a příjemce.

Protože v praxi stále neexistuje jednotný identifikátor k analyzování hodnoty veřejných služeb, využívají se dotazy na ochotu platit (WTP) a ochotu přijmout kompenzaci (WTA).

Projekt začal rešerší literatury a hledáním inspirace v zahraničí. Pilotní dotazníkové šetření proběhlo v Městské knihovně Praha na vzorku 150 lidí. Mělo ověřit metody a formy kladení otázek.

Aby bylo možné vypočítat náklady na jednotlivé služby knihovny, byla provedena tzv. pasportizace. Každý metr čtvereční byl klasifikován podle jeho využití pro určitou službu. Na základě zkušenosti byla vypracována metodika. Takže každá knihovna si bude nyní moci spočítat náklady na konkrétní službu.

Ostré dotazníkové šetření proběhlo již na 11000 lidech nad 15 let, na výsledky si budeme muset počkat. Tomáš Řehák prozradil zatím jen to, že většina respondentů považuje knihovnu za místo, kde se setkávají a tráví čas. A 75% dotázaných šetří knihovna peníze.

 

Dotazníková šetření v knihovnách: současná situace a výhledy do budoucna (PhDr. Ladislava Suchá, Bc. Gabriela Šimková, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Přednáška představila novinky na portálu vyzkumy.knihovna.cz. Největší z nich je zpřístupnění nástroje na tvorbu a administraci online výzkumů. Od června 2012 lze využít systém Survio.com za speciální cenu pro knihovny: 100 Kč za rok. V systému je navíc již několik dotazníků, které vytvořila Národní knihovna. Pokud chcete uspořádat a vyhodnotit výzkum spokojenosti čtenářů, máte jedinečnou možnost.

Knihovny, autoři, nakladatelé a knihkupci a autorský zákon - možnosti spolupráce v digitálním světě (PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR)

V závěrečném příspěvku Vít Richter představil přítomným aktuální výsledky z jednání o změnách Autorského zákona. Jednání probíhala od ledna do května 2012 a v listopadu by měl být návrh předán vládě ČR k projednání.

Startem projektu Národní digitální knihovny se digitalizace v ČR stala masovou záležitostí. Nedořešené právní otázky značně limitují možnosti využití výsledků digitalizace. Připomeňme, že platná verze Autorského zákona neumožňuje zveřejnit plný text díla, pokud neuplynulo 70 let od smrti jeho autora.

Některá východiska z jednání s Dilia a OOA-S však budí mírný optimismus. Pravděpodobně dojde k rozdělení děl na trhu dostupná a nedostupná. U nedostupných bude možná kolektivní dohoda. V knihovnách by pak mělo být možné zpřístupnit digitální dokument v prostorách, sdílet ho mezi knihovnami a tisknout z něj za poplatek. Teoreticky by mohl být možný i vzdálený přístup z domova. Aktuální seznam knih nedostupných na trhu by měl řešit registr. Práva u knih, které budou na trhu, se budou muset vést přes individuální dohody.

Pod záštitou Národní knihovny by měla vzniknout Jednotná digitální knihovna. Do ní se budou ukládat výsledky digitalizace a povinný výtisk. Bude přístupná všem knihovnám formou zabezpečeného dálkového přístupu. Bude možné tisknout, ne však kompletní dílo a za poplatek. Schválení novely Autorského zákona se očekává na konci roku 2013 nebo na počátku roku 2014.Vít Richter uzavírá svůj příspěvek a celou konferenci

Závěrem

Tento ročník největší české knihovnické konference přinesl opět množství insipirace i námětů k zamyšlení. Plánovanému vzniku Cetrálního portálu knihoven byla zaslouženě věnována celá sekce. Věříme, že i nadále bude věnováno tomuto tématu tolik prostoru a pozornosti, kolik si tak rozsáhlý projekt zaslouží.

Sekce o e-knihách zdůraznila fakt, že elektronické knihy si razí cestu do českých knihoven pomalu. Především nedořešené otázky autorských práv stále neumožňují najít vhodný model, který by umožnil ve větší míře tento fenomén naplno využít.

Sekce o bariérách a jejich překonávání velmi dobře korespondovala s blokem o designu služeb. Východiska z nich jsou velmi podobná. Otevírat a zpřístupňovat služby knihoven, co nejširšímu okruhu uživatelů.

Závěrečné příspěvky pak lze charakterizovat jako vzbuzující očekávání. Již brzy se totiž dočkáme metodologie, která pomůže finačně ocenit hodnotu služeb a přínosu knihoven. Mírně optimistická očekávání pak vzbuzuje stav jednání s autorskými svazy ohledně novely Autorského zákona.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

129 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated! Vivienda Vacacional
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =) Costumesrock.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
Also, weblog frequently and with interesting material to keep individuals interested in coming back and checking for updates. Buy Targeted Traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019

An intriguing discussion might be priced at comment. I do think you should write much more about this topic, it will not often be a taboo subject but generally folks are insufficient to speak on such topics. To another. Cheers 토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019

I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think. mustang wheels for sale

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
Hi, I just found your weblog via google. Your viewpoint is truly pertinent to my life at this moment, and I’m really happy I found your website. ถุงซิปล็อค
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it! hard reset huawei p20 pro
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Hello! I’ve been reading your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to say keep up the good job! Craigslist Kenya
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019

I love your wp web template, wherever did you down load it from? https://santee.storeboard.com/blogs/business/why-is-really-a-mcse-certification-so-helpful-for-experts-/954637

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

Hello there, have you ever in your life thought about to publish regarding Nintendo or PSP? platformcore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
skin care is easy, all you have to do is eat nutritious foods and do some daily cleaning routine of your skin’ Wholesale fashion
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
I am typically to blogging i truly appreciate your site content. This content has truly peaks my interest. I’m going to bookmark your internet site and keep checking for first time information. Womax
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
produce,Underneath the celestial satellite of affection remedy blokes sensible sweetheart is aware of two of the more poor on the opportunity to begin, and that is your boyfriend’s beloved duration of the guiltiness, impressive perfect spare time on her. drug discovery review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this. Also, the blog loads super quick for me on Opera. Outstanding Blog! trust flow score checker

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019
When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks! technologyreview.com/profile/patsy-lucas/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019
I totally agree with you about this matter. Nice post. Already bookmarked for future reference. https://www.recipefy.com/en/user/143680/news
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019
I went over this internet site and I think you have a lot of fantastic info , saved to fav (:. best adjustable beds for snoring
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Jason Derulo is still at the top of the Uk singles chart for the second week with his latest track Don’t Wanna Go Home. The Us artist is without question fending off tight opposition Buy Targeted Organic Traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019

I'm going to read this. I'll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article na wash mp3 download

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
Wow, superb blog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The whole glance of your website is fantastic, well the content material! www.newcelica.org/forums/member.php?u=13469021
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 3. 2019
i like the role of Anthony Hopkins in the movie Silence of The Lambs. this guy is simply amazing; Costumesrock
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
I?¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to express that I have an incredibly good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot without a doubt will make certain to don?¦t disregard this website and provides it a glance regularly. mustang wheels for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 4. 2019
Pleasant to be going by your web journal once more, it has been months for me. Well this article i've been sat tight for so long. I require this article to finish my task in the school, and it has same theme with your article. Much obliged, incredible offer. anonse szczecin
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
very good post, i certainly enjoy this fabulous website, go on it 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019
if you want a great wedding decoration, just fill them up with lots of flowers and laces., see
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
The extremely nice thing with regards to the The best Commenters widget created into the NoFollow Cost-free plugin would be the reality which you can set the volume of commenters who make the checklist. Fly-by single-comment spammers may not be rewarded with do-follow backlinks or regarded, however they do opt in to your newsletter. Your loyal guests are are subsequently rewarded. 바다이야기모바일
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

This is a splendid web journal! I'm extremely content with the remarks!..  Hole in One Insurance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

You completed some fine points there. I did a search on the subject and found mainly persons will agree with your blog. 먹튀검증커뮤니티

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 4. 2019
When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is that is you can remove me from that service? Thanks! 토토사이트 주소
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019

Somebody essentially lend a hand to make severely posts I might state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this actual publish amazing. Wonderful activity! thepornguy.org

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019

When do you think this Real Estate market will go back right side up? Or is it still too early to tell? We are seeing a lot of housing foreclosures in Winter Park Florida. What about you? I would love to get your feedback on this. cleaning companies perth

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019

If you can add more video and pictures can be much better. 메이저토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019

If you can add more video and pictures can be much better. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019

The name of Son Heung min was out of the top 50 ranking. This ranking based on the recent form has to swing. 해외축구중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019
I was trying to find this. Really refreshing take on the information. Thanks a lot. best restaurant flooring options
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
Pretty component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I get in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your augment or even I fulfillment you get admission to constantly rapidly. gift baskets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Hey, found your web site by accident performing a search on Google but I’ll definitely be coming back. Man consists of two parts, his mind and his body, only the body has more fun. 토토 사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Sorry for the huge evaluation, but I am really loving the brand new Microsoft zune, as well as wish this, as well as the superb evaluations some other people have written, can help you decide if it is the solution you’re looking for. House Painters Sydney

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

For sure many of people on net working if they found this article they will not regret to read this kind of resourceful write up. download mobile lagend

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 메이저토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 해외축구중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

Keto Infinite Accel  Use these substitutions for a nutritious diet. Lack of 10% of body weight can scale back blood strain, high cholesterol, triglyceride, and excessive blood sugar levels. Subsequently, it must be combined with different weight reduction administration program to be effective in making folks lose excess weight. This food regimen plan advocates low carbohyrate consuming. All eating regimen plans are designed to make the individual induce decreased quantity of calories into the body. Weight Watchers Online members get entry to many extra recipes, special ingredient, procuring, and gear guides, a Recipe Builder for creating your personal recipes, and the flexibility to send recipes to the Plan Manager (a part of the Weight Watchers Cell app) for <a href="https://supplementportal.com/keto-infinite-accel-forskolin/">Keto Infinite Accel</a>points. Everyday foods are your entire meals, together with nonstarchy vegetables, fruits, high-quality meats and cheeses, nuts, seeds, healthy oils, and complete-kernel grains. Here you have a lightweight, lengthy-lasting piece of hardware with some straightforward to use software to match that does, certainly, make weight reduction and all that it entails (particularly, calorie counting and exercise) only a bit more fun. Uncovering nine factors that affect whether the human physique gets the message to retailer physique fats or burn it, Dr Libby is obsessed with serving to ladies world wide perceive precisely what their physique wants for excellent well being and sustained weight reduction.<a href="https://supplementportal.com/keto-infinite-accel-forskolin/">https://supplementportal.com/keto-infinite-accel-forskolin/</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 메이저토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Normally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article. rent a car kosovo tree removal in my area
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

 

<a href="https://explosederire.com/">explosederire.com</a>

Doliprane

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 메이저토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019

Products are largely divided into products and services, which are classified into tangible products and intangible products according to their shapes. Typically, a product type is a retail item sold at a store or discount store. We continue to work hard to develop many products and seek help 레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

Aw, it was an extremely nice post. In thought I have to invest writing such as this moreover – spending time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and also no indicates find a way to get something accomplished. 먹튀폴리스 가족방

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
I keep listening to the news bulletin lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some? get well soon gift baskets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Outstanding read, I just passed this onto a colleague who was doing a little investigation on that. And he really bought me lunch because I discovered it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! 안전공원

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019

very nice post, i definitely enjoy this fabulous website, carry on it Buy Targeted Traffic 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019

Spot on with this write-up, I really feel this amazing site needs far more consideration. I’ll oftimes be once more to see a lot more, thank you that information. 프로미먹튀

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

<a href=”https://www.explosederire.com/”>explosederire.com</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
Parts-Country is a professional PC Parts trading and service provider, mainly focused on the Replacement Parts for Dell,HP,Apple,Lenovo,Acer,ASUS,Sony,Toshiba,Fujitsu,IBM. gx150 motherboard componets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019

https://www.explosederire.com/

 

 

lyly

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

Its fantastic as your other articles : D, thankyou for putting up. 메이저사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019

I discovered your this post while looking for some related data on online journal search...Its a decent post..keep posting and overhaul the data.  Thai sites

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

You really make it seem so uncomplicated with your presentation but I find that topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and incredibly broad for me. I am looking forward for your next post, I can try to get the hang up of it! 먹튀폴리스 검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

It is attractive that basketball is not affected by weather due to the nature of indoor sports.농구스포츠중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

It refers to professional games of 12 clubs belonging to the Central League (short term league) and the Pacific League (shortly paris) hosted by Japan Baseball Organization (NPB).NPB스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

We will provide you with a good match analysis and sports issue & news to bet on Toto.MLB토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

I am trying to introduce 10 years of know-how and safe playground to introduce the private toto site and to establish safe playground so that users can exchange money해외배팅토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

It depends on the management team. Toto Site We have selected only major companies for at least 6 years, all of which are directly contactable and safe to play without major playground.NBA토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

An example is the preservation of ancient Greek sculptures in the museum and the making of replicas to create alternatives for display. Therefore, replicas are not necessarily replicas made by the original author.레플리카가방

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers? play rummy online with friends
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019

I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would like to find something more secure. Do you have any recommendations? cheap haulage

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
metal roofings should be the best, they are sturdy and can be replaced easily“ iot paas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

<p>Vidic wore the uniforms of Manchester United in January 2006 and played until 2013-14. Powerful defense was the strong point.,<a href="http://lardotv.com/">해외축구스포츠중계티비</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

<p>It is the highest professional soccer league in England and was launched in 1992. It succeeds division 1 of the English football league which it was until the last time.<a href="http://ngry.tv/">프리미어리그스포츠중계</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

<p>Private Tortoise Site is an illegal sports betting site that is a private TOTO online site<a href="https://toto-center.com/">사설토토사이트</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

<p>I am trying to introduce 10 years of know-how and safe playground to introduce the private toto site and to establish safe playground so that users can exchange money<a href="https://fortla.com/">스포츠토토사이트</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

<p>It depends on the management team. Toto Site We have selected only major companies for at least 6 years, all of which are directly contactable and safe to play without major playground.<a href="https://ngrytt.com/">안전놀이터</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 7. 2019

<p>An example is the preservation of ancient Greek sculptures in the museum and the making of replicas to create alternatives for display. Therefore, replicas are not necessarily replicas made by the original author.<a href="https://hk-zeus.com/">이미테이션</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. 먹튀검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also a specialist in this topic so I can understand your effort. 안전놀이터 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 7. 2019
Free sports video TV is a free sports relay TV without login스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019
Worldwide Free Sports Relay You can watch TV with free video on your own TV.스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019

Normally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post. 토토사이트 추천

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 느바중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
NeneCop, which is famous for EQ verification, is safe and thoroughly verified to help you use it more easily and safely. 메이저사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login nba중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>Sports are activities to compete according to certain rules, including physical activity, as well as various sports and games that borrow the power of tools or animals,<a href="http://lardotv.com/">스포츠중계티비</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>The KBO League is a professional baseball league in Korea. On December 11, 1981, six teams including OB Bears, Haitai Tigers, Samsung Lions, Sammi Superstars, Lotte Giants, and MBC Blue Dragon participated in the founding general meeting of Korean professional baseball to announce the launch of professional baseball.<a href="http://ngry.tv/">KBO스포츠중계티비</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>We will provide you with a good match analysis and sports issue & news to bet on Toto.<a href="https://toto-center.com/">스포츠티비토토사이트</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>I am trying to introduce 10 years of know-how and safe playground to introduce the private toto site and to establish safe playground so that users can exchange money<a href="https://fortla.com/">사설스포츠토토사이트</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>It depends on the management team. Toto Site We have selected only major companies for at least 6 years, all of which are directly contactable and safe to play without major playground.<a href="https://ngrytt.com/">축구배팅토토사이트</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>The principle is to always deliver the highest quality at the lowest possible price so that you can trust Hong Kong Zeus.<a href="https://hk-zeus.com/">레플리카시계</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login nba중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free무료스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 무료스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019

<p>It is a shopping mall site where you can buy the luxury replica at the lowest price. Various luxury brands Lowest price sale replica watch Apparel bag Purse etc. Collected replica handling Luxury watches Rolex TAG Heuer Omega and etc. <a href="https://ddmw2.com">레플리카시계</a></p>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019

<p>Replica shopping mall record. We sell at the lowest price of various luxury replica. We only sell high quality goods by handling only high quality. We sell only high quality clothing brand luxury watch brand etc. <a href="https://record01.com">레플리카</a></p>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019

<p>Sports relay site Height TV. All sports around the world nba nb mlb Relay Overseas football Relay Overseas sports Relay See all sports for free<a href="http://herotv01.com">스포츠중계</a></p>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
Power TV is the top TV that you can watch for free. 스포츠중계 Watch the 24-hour counseling sports free of charge. 스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
Cheap and cheap way to buy the latest mobile phone at the lowest price in Daejeon Click to enter 핸드폰최저가
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019

Incredible and extremely energizing site. Affection to watch. Continue Rocking.  สมัครบอลออนไลน์ 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019

This is an extraordinary moving article.I am practically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post.  ביטוח חיים

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

I truly adored perusing your web journal. It was extremely all around wrote and straightforward. Not at all like different online journals I have perused which are truly not that good.Thanks alot!  KBC Head Office Number Kolkata

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019

Extraordinary post, you have pointed out some astounding focuses, I also trust this is an extremely great site.  kbc head office address

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019

Decent information picking up article. This post is truly the best on this significant point.  kbc lottery fake whatsapp

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019

Yes i am completely concurred with this article and i simply need say this article is exceptionally pleasant and extremely instructive article.I will make a point to be perusing your blog more. You made a decent point however I can't resist the urge to ponder, shouldn't something be said about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!  cursuri germana timisoara

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2019

Good focuses you composed here..Great stuff...I think you've made some genuinely fascinating points.Keep up the great work.  kbc whatsapp number

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2019

Stunning, cool post. I'd like to compose like this as well – requiring significant investment and genuine diligent work to make an incredible article… yet I put things off an excess of and never appear to begin. Much appreciated however.  Whatsapp Lottery Winner

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019

<a href=”http://diagnostic-immobilier-13006.fr”>Diagnotic immobilier</a>

MARINE

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

Would <p><a href="https://www.majorsafe777.com" target="_blank" title="메이저놀이터">메이저놀이터</a>

know that will you can deduct the leisure activity expenses from your own personal taxation? Well you could as long as an individual allow it to be into a authentic business. The most effective way is to be able to keep great documents associated with what you spend and make in your business. Everything that you purchase for your own hobby should be expensed and every dollar an individual make needs to be accounted regarding as well.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 11. 2019

Would <p><a href="https://www.majorsafe777.com" target="_blank" title="메이저놀이터">메이저놀이터</a>

know that will you can deduct the leisure activity expenses from your own personal taxation? Well you could as long as an individual allow it to be into a authentic business. The most effective way is to be able to keep great documents associated with what you spend and make in your business. Everything that you purchase for your own hobby should be expensed and every dollar an individual make needs to be accounted regarding as well.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019

I always see and learn a lot from you

I hope to have a lot of information exchange in the future.

I wish you all the best and happy .. !!! 먹튀검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 12. 2019

Pleasant to be going to your web journal once more, it has been months for me. Well this article i've been sat tight for so long. I require this article to finish my task in the school, and it has same theme with your article. Much appreciated, awesome offer.  social media marketing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2019

You should keep it up forever! Best of luck. certified cbd oil

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback