Komunitni.knihovna.cz: Být či nebýt (součástí)?

Tento projekt je primárně určen třem cílovým skupinám, a to potenciálním studentům, stávajícím studentům a absolventům oboru Informační studia a knihovnictví (dále obor ISK). Dále je určen všem zájemcům o vytváření komunit. Cílem našeho projektu je 1) vybudovat teoretickou základnu pro tvoření komunit, 2) zapojit stávající studenty oboru ISK a tím jim umožnit vzájemnou spolupráci na základě dílčích aktivit, 3) oslovení absolventu oboru ISK a nejen tímto propagovat obor mezi potenciálními studenty. Aktivity budou realizovány šestičlenným týmem ve spolupráci se studenty, externisty a odborníky. Projekt je třeba realizovat proto, že existující komunita je roztříštěná a nefunguje samostatně. Je tedy nutné jí dát reálný základ, protože silnější jsme společně.

 

Logo projektu komunitni.knihovna.cz

 

Pár otázek místo úvodu

Chcete své spolužáky potkávat i mimo školu a blíže se poznat?
Chcete si vytvořit okruh nových známých a síť důležitých kontaktů?
Chcete se zapojit do něčeho, co jinde nemá obdoby?
Máte v hlavě spoustu nápadu a nevíte, jak je zrealizovat?
Chcete být hrdi na to, že jste studenty či příznivci našeho oboru?
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ano, jsme to pravé pro vás!

1 Představení projektu

Vytváříme projekt, který vznikl na Aplikačním semináři 2010 sdružující se pod doménou Komunitni.knihovna.cz, z čehož vyplývá náš zatím neoficiální název (pozn. redakce: oficiální název zní KISKlub).

Náš tým sestává z šesti členů, jež budou vše realizovat ve spolupráci se studenty, externisty i odborníky na tvorbu komunit.

Projekt je primárně určen třem cílovým skupinám, což jsou: potenciální studenti, stávající studenti a absolventi našeho oboru, tj. Informační studia a knihovnictví. Také je určen všem zájemcům o vytváření komunit.

Existence fungující komunity v rámci jakéhokoli uskupení lidí usnadňuje sdílení znalostí, řešení konfliktů a zlepšuje týmovou spolupráci. Studentům oboru ISK chceme nabídnout jednodušší cestu ke spolupráci a komunikaci, než nabízí kontakt ve výuce či v rámci školních povinností. Tím, že jim pomůžeme vytvořit komunitu, je podpoříme v průchodu studiem a umožníme jim navázat mimoškolní sociální vazby.

Absolventům poskytneme možnost obnovit staré a navázat nové kontakty. To jim může pomoci jak v profesním, tak v osobním životě.

Klíčové aktivity projektu budeme nastavovat tak, aby působily zejména atraktivně, svižně a zároveň přinášely účastníkům užitečné informace, což odpovídá profilu dnešní mladé generace studentů vysokých škol.

Vše budeme připravovat zábavně vzdělávací formou. Primárně je celý projekt určen pro budování interní komunity oboru, současně však také nabídneme teoretické podklady i konkrétní aktivity pro budování komunit externích.

Předpokládáme vytvoření samostatně fungující komunity v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví, která by i po našem ukončení nadále podporovala aktivity v rámci oboru. Teoretická základna, která bude vytvořena na našich webových stránkách, bude poskytovat dostatečný informační zdroj pro zájemce o tvoření komunit, a to i bez pravidelné aktualizace. Partneři z řad odborné veřejnosti, kteří se do projektu v průběhu jeho trvání zapojí, budou na základě spolupráce považovat studenty oboru ISK za zdroj informací i pomocné síly při realizaci svých projektů. Mohou nadále využívat kontakty, které v rámci projektu získají a dále získávat nové.

1.1 Realizační tým

Bc. Lucie Machová - koordinátorka projektu; má na starosti tvorbu teorie komunit, oslovování absolventů, získávání externistů

Bc. Magdalena Kahounová - má na starosti kontaktování absolventů, získávání externistů

Bc. Lucie Kolářová - má na starosti realizaci akcí, získávání externistů

Bc. Jana Rybářová -  má na starosti realizací akcí, propagaci projektu, získávání externistů

Bc. Markéta Vymazalová - má na starosti propagaci projektu, získávání externistů

Bc. Marie Zagorová - má na starosti tvorbu teorie komunit, získávání externistů

1.2 Cíle projektu

Mezi hlavní cíle, které jsme si hned na začátku určili, patří vybudování teoretické základny pro vytváření komunit, která bude poskytována nejen studentům oboru ISK, ale zejména externím organizacím a všem zájemcům o tvorbu komunit. Dále bychom do našeho projektu rádi zapojili studenty našeho oboru a umožnili jim vzájemnou spolupráci. V neposlední řadě budeme také oslovovat absolventy našeho oboru a umožníme tak studentům (jak potenciálním, tak i stávajícím) nahlédnutí do možností profesního uplatnění.

Projekt se neuskuteční jen v rámci našeho oboru, ale také bude nabízet spolupráci s externisty. Našim dalším cílem je tedy propojit náš projekt s nejrůznějšími neziskovými a externími organizacemi. Studentům oboru ISK bychom chtěli umožnit kooperaci a motivovat je, aby se do činností těchto organizací aktivně zapojili.

1.3 Cílová skupina

Jak již bylo řečeno, náš projekt se primárně zaměřuje na tří cílové skupiny: 1) stávající studenti, 2) potenciální studenti a 3) absolventi oboru Informační studia a knihovnictví. Sekundárně se také zaměřuje na všechny zájemce o vytváření komunit.

Obecně jde zejména o osoby s vazbou na Kabinet Informačních studií a knihovnictví, kterým může zapojení do našeho projektu přinést zkušenosti a zážitky, jež využijí při studiu i osobním a profesním životě.

Potenciální studenti potřebují přehledný a jasný zdroj informací o oboru Informační studia a knihovnictví, který jim osvětlí, jak se obor studuje a jaké je následné možné uplatnění.

Stávající studenti oboru ISK mohou díky projektu získat obohacující zážitky, nové informace a kontakty na další studenty a významné osobnosti pohybující se v této oblasti, což vede ke zlepšení orientace v oboru a identifikaci s ním. Pocit příslušnosti a výlučnosti zajistí oboru dobrou pověst a zvýší jeho prestiž. Dále jim nabízíme poskytnutí rad a pomoci při realizaci jejich vlastních nápadů a pocit, že se mají na koho obrátit.

V takřka každém zaměstnání lidé oceňují fungující síť kontaktů, není tomu jinak ani u absolventů oboru ISK, kteří mají široké pole uplatnění, ale přesto mohou sdílet některé informační cesty a přístupy.

2 Současný stav řešené problematiky

Jsme silnější společně.

Tak zní motto našeho projektu a je to také jeden z hlavních důvodů proč tvořit komunity. Komunita, ať už v jakémkoli prostředí, slouží jako nástroj pro sdílení a spolupráci. Význam slova můžeme hledat ve spojení dvou latinských slov a to cum a munere, v překladu darovat mezi sebou.[1] Naše existence v komunitě tedy znamená, že něco dáváme ostatním členům, ale zároveň jsme také obdarováváni nazpět. Jedná se o interakci definovanou společnými zájmy či společným místním působením. Komunita byla z počátku určena hlavně místně - jednalo se o společenství lidí v rámci obce či zájmového kroužku - a předpokladem pro její existenci byla interakce těchto lidí na jednom místě v jednom časovém úseku. Dnes, v době informačních a komunikačních technologií, v době globalizace a virtuálního překonávání vzdáleností, označujeme slovem komunita také skupiny uživatelů různých technologií či webových aplikací (komunita Wikipedie, komunita Youtube), u kterých se smazává tradiční předpoklad komunity - geograficky místní sdílení. Uživatelé z celého světa interagují a svou interakcí vytvářejí nové virtuální prostředí. Pro náš projekt je určující si stanovit, že tvorba virtuálních komunit, vzhledem ke svým specifikům a nárokům, nebude naším cílem.

V rámci našeho projektu se zaměříme jak na teoretické, tak i na praktické zakládání a udržování místních komunit. Našim cílem je vybudovat teoretickou základnu pro tvoření komunit, která bude fungovat na webu Komunitni.knihovna.cz a bude i přes svůj název určena nejen knihovnám či knihovníkům, ale jakýmkoli zájemcům o tvorbu komunit. Bude poskytovat relevantní anotované články a odkazy o komunitách či metodologické postupy pro jejich tvoření (a zkušenosti s jejich tvořením).

V současné době můžeme v České republice nalézt monografie z oblasti problematiky komunit, zejména se zaměřením na terapeutické komunity (u drogově závislých, či dlouhodobě nemocných), regionální a obecní komunity (městské komunity) či etnické komunity (židovské, řecké).[2] V praxi se pak setkáváme spíše s označením komunitní centra, ta jsou často součástí některé větší organizace či subjektu a kladou si za cíl spojovat lidi se stejnými zájmy nebo problémy ve specializovaných skupinách (např. terapeutická komunitní centra) či v přirozených skupinách (komunitní centra v rámci obcí).

Jak bylo zmíněno výše, nebudeme se zaměřovat pouze na komunitní knihovny, ale to neznamená, že je budeme opomíjet. Knihovna s označením komunitní je definována v TDKIV jako:

Veřejná knihovna typu městské či obecní aktivně pomáhající rozvoji komunity v místě svého sídla, a tak propojující tradiční knihovnické a informační služby s činnostmi komunitního centra. (Komunitu tvoří lidé žijící ve výše vymezené oblasti různého věku, pohlaví, vzdělání, společenského postavení apod.) Knihovna se nezaměřuje pouze na zaregistrované čtenáře, nýbrž na všechny skupiny lidí patřící do místní komunity. Plánovitě a systematicky vytváří podmínky pro ty služby, kterými může reagovat na potřeby komunity za účelem jejího rozvoje (navazování a posilování vazeb mezi jednotlivými členy). Poskytuje prostor pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity jednotlivých skupin lidí (např. otevřené kluby v knihovnách, projekty propojující různé skupiny i jednotlivce společnou činností). Rozvíjí také programy pomáhající v integraci znevýhodněných skupin do místní komunity (např. kurzy pro nezaměstnané nebo programy pro děti ohrožené sociální exkluzí). Intenzívně spolupracuje s místními organizacemi a institucemi, svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany (např. společná setkání zainteresovaných nad konkrétním aktuálním problémem místa).[3]

Podle předcházející definice můžeme jako komunitní knihovny označit zpravidla městské veřejné knihovny, které často přispívají k budování kultury města či regionu a ke vzdělanosti a zodpovědnosti jeho obyvatel. Tím, že se koncepce komunitních knihoven uplatňuje již nějakou dobu, je pro náš cíl vytvoření teoretické základny vhodné čerpat i z těchto zkušeností a metodologie.

Pro účely praktického zakládání komunit je zapotřebí definovat prostředí, ve které budeme pracovat. Praktickým cílem je místní komunita Kabinetu Informačních studií a knihovnictví v Brně (KISK). Obor ISK studuje v bakalářském a navazujícím magisterském programu zhruba 360 studentů. A to jak v prezenčním, tak i v kombinovaném studiu. Je předpokladem, že studenti kombinované formy studia jsou pracující osoby, které o mimoškolní aktivity a sdružování nebudou projevovat tak velký zájem jako studenti prezenční formy studia. „Nezájem" však nebude způsoben neochotou se zapojit jako spíše nedostatkem času. Proto náš projekt zaměřujeme zejména na prezenční studenty, budeme pro ně připravovat akce a poskytovat jim zázemí pro jejich vlastní akce či aktivity.

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Albert Camus

V minulosti fungoval v rámci oboru ISK studentský spolek KWÍDO, který vznikl jako výstup z předmětu Kreativní workshop v roce 2007. Jeho členové se snažili vytvořit společný informační rozcestník a pořádat různorodé akce pro studenty oboru. V současné době však většina jeho zakladatelů již ukončila své studium a jeho aktivita stagnuje kromě pořádání Dobročinného bazárku zakládající členkou Mgr. Terezou Matýsovou. Cíle máme společné s tímto bývalým uskupením, ale máme kromě jiného větší finanční podporu Kabinetu informačních studií a knihovnictví, která nám umožní zaměřit aktivity více komplexně a profesionálně.

3 Co chystáme pro cílovou skupinu

Jestliže jste jednou z výše uvedených cílových skupin, možná se ptáte, co dalšího vám ještě spolupráce s námi přinese. Posuďte sami, zda je pro vás bude zajímavé se k nám připojit a třeba i s námi spolupracovat.

Zájemcům z řad odborníků umožníme získat základ pro tvoření komunit, poskytneme radu či pomoc při tvoření komunit.

Potenciální studenti se dozvědí o existenci oboru ISK a povolání informačního pracovníka, zjistí, co všechno jim tento obor může nabídnout a umožní jim to lepší rozhodování při volbě studijního oboru.

Stávající studenti ISK navážou nové kontakty a upevní existující vztahy. Ty jim usnadní týmovou spolupráci a komunikaci s lidmi, ať už v rámci školních povinností či v osobním životě. Náš projekt tedy přispěje i k vzájemnému sociálnímu síťování. Dále budou moci realizovat své kreativní nápady, zapojit se do činností na oboru i do aktivit externích organizací.

Absolventi získají kontakty pro své pracovní či osobní účely a navážou opětovné spojení se svými bývalými spolužáky a svou alma mater. Pomocí sítě, která vznikne díky projektu na webové stránce absolventi.knihovna.cz, získají nový způsob, jak propagovat sebe sama či své aktivity.

3.1 Webové stránky, akce, publicita

Připravujeme pro vás tři webové stránky, kde se budete pravidelně dozvídat o všem, co chystáme či jsme již realizovali, a také zde budeme teoreticky vymezovat komunity, jejich tvorbu a fungování.

První z našich webových stránek (komunitni.knihovna.cz) bude tedy věnována teorii, zdrojům a dalším obecným materiálům k problematice tvoření komunit.

Druhá webová stránka (absolventi.knihovna.cz) se bude zabývat informováním o možnostech uplatnění našeho oboru, významných osobnostech v něm a také sběrem kontaktů.

Třetí webová stránka bude neoficiální. Klade si za cíl zejména propagovat náš tým a informovat o něm a našich připravovaných akcích. Tato stránka v současné době ještě nemá určenu webovou adresu, avšak jakmile bude známa, budete o ní informováni na našich ostatních webech.

Někteří z vás si již možná na stránkách časopisu Inflow všimli našeho blogu, který postupně aktualizujeme. Zde se také mohou dozvídat o všem, co chystáme, i tom, co již proběhlo.

V nejbližší budoucnosti se také můžete těšit na naši stránku na Facebooku, kde budou nejen zprávy o tom, co právě děláme, ale i třeba o tom, co nás zaujalo a mohlo by zaujmout vás, a i o tom, co zajímavého se děje jinde.

Kdokoli, kdo bude mít zájem o znalosti týkající se komunit, jejich tvorby nebo fungování, informace k nově se formující komunitě KISKu nebo má jakýkoli dotaz, může se na nás obrátit na naši oficiální e-mailovou adresu, která bude uvedena na našich webových stránkách.

3.2 Obsah projektu

Jak jsme již uvedli, bude to zejména o teorii a praxi tvoření komunit, neformálním setkávání a různých týmových aktivitách pořádaných jak v rámci oboru, tak také ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Zaměříme se na zjištění potřeb cílové komunity a definici jejich požadavků, na které se pokusíme flexibilně reagovat a přizpůsobit se jim. Relevantní zdroje a znalosti ohledně budování komunit budeme uvádět a sdílet na našem webu určeným všem zájemcům o jejich tvorbu.

Možná již někteří z vás zaregistrovali naši soutěž (či se do ní i zapojili) o náš název. To byla naše první aktivita a první prosba o vzájemnou spolupráci. Soutěž byla vyhlášena zejména proto, abyste se mohli na našem vzniku podílet již od samého začátku a také, abychom zjistili, zda s námi vůbec chcete spolupracovat. Děkujeme, že jste nám dali najevo, že chcete.

V polovině ledna roku 2011 se studenti oboru ISK mohou těšit na naši první, nefalšovanou a originální akci, která bude stát za to, a oficiálně otevře celý projekt.

3.3 Co chystáme pro studenty ISK

Nabízíme jim nové zážitky, přátele, pomocnou ruku, realizaci vlastních nápadů a mnoho dalšího.

Chceme je spojit, bavit, informovat a zapojit do dění našeho oboru. Chceme ji vytvořit příjemné a neformální zázemí, které jak doufáme, bude v budoucnosti fungovat samo i bez našeho přičinění.

Chceme zaujmout, informovat a ukázat přínos, který studenti získají, když se zapojí do našeho projektu.

Budeme pořádat nejrůznější aktivity, aby se mohli seznámit se spoustou nových lidí, kteří jim například mohou ukázat, co dokázali, a tím je také motivovat. Nebo díky nim mohou získat studijní materiály či se dozvědět spoustu nových, zajímavých a užitečných informací. Zároveň bychom také chtěli, aby mezi sebou efektivně sdíleli své znalosti, poznatky, zkušenosti nebo odborné materiály.

Také chceme, aby se do přípravy a vymýšlení akcí zapojili všichni.

3.4 Co chystáme pro externí organizace

Průběžně budeme vyhledávat literaturu a relevantní zdroje, které budeme zpracovávat a zveřejňovat na webových stránkách. Díky tomu vznikne nový, aktualizovaný zdroj informací pro zájemce o teorii a tvoření komunit.

Nabízíme podporu a pomoc, při tvorbě komunit, případně přednášky na témata týkají se komunity - teoretické i praktické. Můžeme vám také poskytnout rešerši ve vámi vybrané problematice týkající se komunit.

Našim studentům bychom rádi umožnili spolupráci s neziskovými organizacemi či organizacemi, kde by dobrovolně podporovali jejich aktivity, získali by praktické zkušenosti a zejména by pomohli tam, kde je to skutečně třeba. Tato vzájemná spolupráce by tedy měla být přínosem pro obě zúčastněné strany.

4 A proč to všechno?

Jedním z důvodů je, že v našem prostředí není dosud vybudována žádná sjednocená teoretická základna zabývající se komunitami, jejich tvorbou či fungováním.

Aktuální situace komunity na KISKu také není zrovna příznivá, dříve zde existoval studentský spolek Kwído, avšak jeho členové a iniciátoři již na škole nepůsobí a kvůli tomu postupně vymizely i aktivity spolku.

Také síť absolventů, kterou chceme vybudovat, funguje spíše v rámci celé Masarykovy univerzity. My bychom chtěli vytvořit úzce profilovanou síť pro potřeby a propagaci našeho oboru.

Do budoucna počítáme s možnou kooperací např. s neziskovými organizacemi či knihovnami.

Díky tomu, že si klademe za cíl vytvoření jednotícího prvku, umožňujícího propojení celé komunity oboru a zároveň napojení na profesionály v oblasti týkající se komunit a všeho kolem nich, je náš projekt inovativní a jedinečný.

Celý projekt budeme připravovat zábavně vzdělávací formou. Primárně je vše určeno pro budování interní komunity oboru, současně však také nabídneme teoretické podklady i konkrétní aktivity pro budování komunit externích.

Náš projekt se odehrává v několika rovinách a je určen různým cílovým skupinám, a to interním i externím. Chceme vytvořit kontinuální a komplexní teorii vytváření komunit a teoretické i praktické rady pro rozmanité potřeby zájemců o tuto teorii. Také si klademe za cíl být přátelským, nápomocným a inovativním projektem, který obohatí nejen naše studenty, ale všechny, kdo s námi budou chtít spolupracovat. Chceme také pobavit, inspirovat či motivovat naše studenty k vytváření komunity našeho oboru, která by v budoucnu měla fungovat samostatně i bez našeho přičinění. Jedinečnost našeho projektu spočívá i v našem neformálním a originálním přístupu, který má poskytnout vzdělání, sociální síťování, informace, ale také zábavu a stmelování kolektivu nenucenou formou.

Těšíme se na setkání s vámi!

P.S. Nebojte se za námi přijít s jakýmkoli nápadem, rádi vám jej pomůžeme uskutečnit.

Použitá literatura

Komunita. In JIB - Jednotná informační brána [online]. 2010 [cit. 2010-11-26]. Dostupné z WWW: <http://www.jib.cz/>.

Komunita. In KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001- . Databáze dostupná z: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/> [citováno 26. 11. 2010].

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Komunita [online]. c2010 [citováno 26. 11. 2010]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunita&oldid=5901883>


Poznámky

[1]     Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Komunita [online]. c2010 [citováno 26. 11. 2010]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunita&oldid=5901883>

[2]     Komunita. In JIB - Jednotná informační brána [online]. 2010 [cit. 2010-11-26]. Dostupné z WWW: <http://www.jib.cz/>.

[3]     Komunita. In KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001- . Databáze dostupná z: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/> [citováno 26. 11. 2010].

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback