Konference Knihovny součastnosti - Seč 2008

V Seči u Chrudimi proběhl již 16. ročník odborné knihovnické akce roku – Konference Knihovny současnosti 2008, kterého se zúčastnilo více než 320 účastníků. Třídenní konference konaná ve dnech 16. – 18. září 2008 byla rozdělena do tématických bloků, které vedli moderátoři-odborníci. Program konference byl zaměřen na aktuální témata – projekty, informační technologie, současné problémy akvizice, četba a čtenářství.

Zahájení konference proběhlo v úterý 16. 9. 2008 ve velkém sále. Pořadatelé Konference Knihovny současnosti 2008 jsou Ministerstvo kultury ČR, Sdružení knihoven ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Ústřední knihovnická rada. Organizaci zajišťovaly Moravská zemská knihovna v Brně a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

V úvodu Konference Knihovny současnosti 2008 byly předány medaile nesoucí jméno po Zdeňku Václavu Tobolkovi (1874-1951), kterého knihovnická veřejnost zná především nejen jako autora Pravidel popisu prvotisků a tzv. Knihopisu, ale i jako zakladatele Státní knihovnické školy a osoby, která prosadila knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově. Za celoživotní práci v knihovnictví byla oceněna Stanislava Čechová z Krajské knihovny Františka Bartoše, za rozvoj českého knihovnictví Jiří Gruntorád z Knihovny Libri Prohibiti, Ing. Jiří Mika ze Středočeské vědecká knihovny v Kladně, PhDr. Ila P. Šedo z Knihovny Západočeského muzea v Plzni a Ing. Hana Študentová z Vědecké knihovny v Olomouci. Poté následoval blok Programy a projekty moderovaný Vlastimilem Ježkem, bývalým ředitelem Národní knihovny. Středeční program byl rozdělen do tří sekcí - Informační technologie (moderátoři Tomáš Gec a Tomáš Řehák), Současné problémy akvizice (moderoval Aleš Brožek) a Knihovníkům více práce...(moderovaly Radka Římanová a Štěpánka Žižková). Přednášky se konaly v malých sálech souběžně. V předsálí představovaly firmy knihovnické počítačové programy, knihovnický nábytek, zabezpečovací systémy a ochranné prvky. Poslední den konference byl věnován Četbě a čtenářství v širších souvislostech, který moderoval Vít Richter.

Eva Svobodová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové ve svém příspěvku představila projekt Knihovnicko-informační centrum „U Přívozu" SVK Hradec Králové (KIC), v rámci něhož se staví nová budova Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Rozhodujících důvodů pro stavbu knihovny bylo několik - budova půjčovny předána v r. 1994 Židovské obci Praha (knihovna v nájmu), služby uživatelům ve dvou budovách, nedostačující prostory pro absenční, prezenční a informační služby, žádný prostor pro volný výběr, absence vhodných prostor pro vzdělávání a přednáškovou činnost, nedostatečná kapacita skladů, nedostatečný komfort pro uživatele.

Projekt výstavby vychází z celkové filozofie nové knihovny, která akceptuje všechny role, v nichž se knihovna dnes realizuje. Přidanou hodnotou je pak maximální otevřenost celého domu a kultivované prostředí, které, poskytne prostor pro další dosud nedefinované služby.

Knihovna se prezentuje jako regionální centrum odborných a vědeckých poznatků a informací, zdroj informací o společenském a politickém životě ve městě, v kraji, v zemi, ve světě, zdroj inspirace zálib a zájmů, místo setkávání lidí a prostor pro celoživotní vzdělávání, regionální centrum knihovní vědy a praxe.

Dům s půdorysem ve tvaru písmene X je umístěn na rohu Hradecké ulice a ulice U Přívozu. Budova je posunuta na severní část pozemku blíže k nábřeží Orlice a k historickému centru. Dům je v parteru v místě vstupů do knihovny průchozí. Umožňuje tak volné úhlopříčné propojení Hradecké ulice s nábřežím řeky Orlice a univerzitním areálem. Plášť budovy svým charakterem podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru (odlitá litera). Plášť je perforován kulatými okny, zvolenými pro jejich schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou umístěna ve dvou parapetních výškách. Velká prosklení na koncích křídel u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory knihovny. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny skleněnými kruhovými světlíky. Objekt je umístěn na betonové ploše, která navazuje na okolní komunikace. Parkování pro veřejnost se nachází v otevřeném soklu jižně před budovou. Budova knihovny se skládá ze čtyř křídel a centrální haly. Má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Dvě křídla a převážná část centrální haly jsou určeny uživatelům, třetí křídlo slouží administrativě (kanceláře), čtvrté křídlo je určeno pro sklady. Nová budova knihovny získala v soutěži České betonářské společnosti "Vynikající betonová konstrukce 2005-2006" v kategorii budovy titul "Vynikající betonová konstrukce".

Na závěr své přednášky Eva Svobodová oznámila, že v pondělí dne 29. září 2008 od 9.00 hodin bude zahájen provoz v nové budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.  Zároveň pozvala všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 25. září od 13.00 do 17.00 hodin.

Další zajímavou přednášku týkající se výstavby nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě přednesla Lea Prchalová. Zdůraznila potřebnost příjemné a kapacitně vyhovující budovy pro krajskou knihovnu. Je známo, že umístění vznikající Státní vědecké knihovny v Ostravě do budovy Nové radnice v roce 1951 bylo provizorní se záměrem postarat se o vhodné prostory nejpozději do 10 let. Neexistující volný výběr, studovna pouze se 40 místy, přetížená elektrická síť, miniaturní šatna, přeplněné sklady, v nichž se daří lépe odvlhčovačům než knihám...

V průběhu let se jednalo o nových prostorách pro knihovnu, např. výstavní pavilón na Černé louce, budova dnešní Janáčkovy konzervatoře, které však vyžadovaly rozsáhlé rekonstrukce a přitom nebyly dimenzovány pro tak velkou knihovnu. Naděje svitla knihovně v roce 1999, kdy byla zpracována studie přestavby nedokončeného objektu na administrativní, společenské a kulturní centrum Ostravy s knihovnou. Z finančních důvodů se projekt nerealizoval. O novostavbě rozhodlo krajské zastupitelstvo v roce 2002. Ve stejném roce byla vybrána lokalita na ulici 28. října naproti Domu kultury města Ostravy. Lokalita nedaleko centra města se vyznačuje výbornou dopravní obslužností - MHD, autobusovými i vlakovými spoji. Výhodná je i poloha na trase studentů mezi Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské - Technické univerzity a kolejemi.

V roce 2004 proběhla soutěž na zpracování návrhu řešení novostavby. Sešlo se 43 soutěžních návrhů, z nichž 12 bylo pro porušení pravidel vyřazeno ze soutěže. Zvítězila studie Černé kostky. V komentářích návštěvníků výstavy soutěžních návrhů v ostravském Domě umění zazněly také úvahy o souvislosti Černé kostky s černým antracitem, který byl v ostravsko-karvinském revíru po desetiletí dobýván. Architekti však prý o této podobnosti nikdy neuvažovali. Financování výstavby nové budovy knihovny se předpokládá z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

Vystoupení s tematikou Podpořme nezávislé kubánské knihovny: jde o svobodu slova přednesla Zuzana Pártlová a Jiří Gruntorád. Společnost Libri prohibiti již delší dobu zvažovala, jak pomoci kolegům knihovníkům, kteří jsou za svou činnost na Kubě pronásledováni. Rozhodujícím impulsem pro vznik projektu byla návštěva České republiky na jaře 2007 Ramónem Colásem, zakladatelem hnutí Kubánské nezávislé knihovny, který v současné době žije v exilu v USA. Během své oficiální návštěvy se Colás setkal také se zástupci Libri prohibiti, kde požádal o podporu svých kolegů na Kubě a navrhl vytvoření společného projektu. Ve spolupráci s Národní knihovnou a společností Člověk v tísni byl pak iniciován projekt, který v rámci programu transformační spolupráce podpořilo grantem Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Hlavní cíle projektu jsou - přímá podpora kubánské nezávislé občanské společnosti a především hnutí nezávislých knihoven., distribuce knih a dalších informačních materiálů na Kubě prostřednictvím nezávislých knihoven, navázání kontaktu mezi kubánskými nezávislými a českými knihovnami, morální podpora kubánských knihoven zasíláním dopisů vyjadřujících solidaritu, vánočních přání,  přímá podpora kubánským autorům, kteří nemají možnost na Kubě publikovat prostřednictvím literární soutěže a publikace vítězného díla, informovat českou veřejnost o situaci na Kubě prostřednictvím kampaně ve spolupráci s českými knihovnami (tematické výstavy, besedy se čtenáři), zapojení českých čtenářů do pomoci (zasílání dopisů, informované cestování na Kubu). Jakákoli podpora z jiné země představuje pro knihovníky důležitou oporu, především morální.

Velice zajímavým příspěvkem na konferenci byla přednáška Instantní komunikace v turnovské knihovně. Ředitel Městské knihovny Antonína Marka v Turnově Mgr. Hanuš Karpíšek v úvodu své přednášky vysvětlil pojem instantní komunikace. Instantní - rychle, okamžitě, snadno připravený k použití. Komunikace - dorozumívání. Prostředky instantní komunikace tedy umožňují okamžité dorozumění. Dále Hanuš Karpíšek ve svém příspěvku představil samotnou knihovnu v Turnově, jednu z nejstarších městských českých knihoven, která byla založena koncem roku 1820. Dnes Městská knihovna Antonína Marka s univerzálním fondem a službami určenými všem vrstvám obyvatel působí ve skoro 15 000 městě Turnov. Knihovna má tři oddělení v hlavní budově, čajovnu, detašované pracoviště Tyflocentra, a 5 poboček. Šestá pobočka vzniká v malém komunitním centru. Po zkušenostech Hanuše Karpíška se právě díky značnému počtu oddělení a poboček, jeví použití systému instantní komunikace jako ideální řešení nejen ve vztahu ke čtenářům navenek, ale i ve vztahu k vnitřním provozním potřebám knihovny - levně a snadno komunikovat. V turnovské knihovně využívají ke komunikaci ICQ a SKYPE. Ovládání těchto dvou prostředků instantní komunikace je velmi jednoduché. Na webu knihovny umístili ikonky informující uživatele o ne/připravenosti příslušného pracoviště ke komunikaci.

Z praxe Hanuš Karpíšek uvedl postřehy pracovnic turnovské knihovny, kdy zprvu k instantní komunikaci přistupovaly s nedůvěrou, ta se prolomila po provedeném zaškolení, kdy zjistily, „jak je to snadné".

Vladimír Karen z Albertina Icome Praha vystoupil s referátem Nadstavbové nástroje - luxus nebo nezbytnost? V úvodu uvedl statistické údaje nedávné studie Pew Internet and American Life Project, která ukázala, že 62 % dotázaných Američanů ve věku od 18 do 30 let navštívila v roce 2007 knihovnu. Přitom ještě nedávno byla právě tato technologicky velmi pokročilá věková skupina považována za ty, kdo knihovny buď nepotřebují nebo nechtějí využívat. Internet pravděpodobně vytváří hlad po informacích a právě informačně vyhládlí mladí lidé jsou těmi, kdo nejspíše přijdou do knihovny. Vladimír Karen připomněl, abychom zůstali na zemi, je třeba si uvědomit, že situace u nás je od té v USA odlišná a že rozsah a úroveň nabízených služeb se může značně lišit. Existuje velké množství společností, které vyvíjejí pro knihovny moderní nástroje, které lze rychle implementovat a nabídnout uživatelům. Vladimír Karen ve svém příspěvku představil nástroj pro modernizaci přístupu ke katalogu a dalším zdrojům knihovny a dále pak nástroj pro zpracování statistických metadat o využití elektronických informačních zdrojů. AquaBrowser je nový nadstavbový nástroj, který nabízí moderní a snadné vyhledávání v katalogu knihovny a v dalších elektronických zdrojích, které knihovna nabízí. AquaBrowser využívá po celém světě již kolem 250 knihoven různých typů. AquaBrowser je software a pracuje s kterýmkoliv knihovním systémem, pro nastavení je potřeba export záznamů k knihovního systému ve formátu MARC. Vyhledávání v AquaBrowseru je velmi intuitivní, podobá se běžným internetovým vyhledavačům. Uživatel zadá dotaz do jednoho vyhledávacího pole a obdrží výsledky řazené podle relevance. Uživatel AquaBrowseru vyhledává přes rozhraní v rozdílných zdrojích - OPAC, lokální databáze a archivy, internetové stránky, intranet, předplacené databáze, časopisy, články.

Online služba 360 Counter je velmi jednoduchá, dokáže ušetřit spoustu času a starostí se zpracováním a vyhodnocováním statistik využití elektronických zdrojů.

Podrobné informace o všech přednáškách z Konference Knihovny současnosti 2008 jsou publikovány ve sborníku, který byl vydán. Publikace je k zapůjčení na Informačním oddělení Regionální knihovny Karviná.

Použité zdroje:

Kubánské nezávislé knihovny [online]. [cit. 2008-22-09]. Dostupné z: <http://www.knihovny-kuba.cz/>.

SVOBODOVÁ, Eva. Mezi dvěma mlýnskými kameny aneb knihovna po východočesku. In Knihovny současnosti 2008. Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.-18.9.2008 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2008. s. 7-12. ISSN 80-978-80-86249-49-0.

PRCHALOVÁ, Lea. Černá kostka pro Moravskoslezský kraj. In Knihovny současnosti 2008. Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.-18.9.2008 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2008. s. 13-17. ISSN 80-978-80-86249-49-0.

KAREN, Vladimír. Nadstavbové nástroje pro e-zdroje - luxus nebo nezbytnost? In Knihovny současnosti 2008. Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.-18.9.2008 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2008. s. 247-255. ISSN 80-978-80-86249-49-0.

KARPÍŠEK, Hanuš. Instantní komunikace v turnovské knihovně. In Knihovny současnosti 2008. Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.-18.9.2008 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2008. s. 222-227. ISSN 80-978-80-86249-49-0.

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Obrázek uživatele Peter Kahoun

Za doplnění stojí, že byly zveřejněny slidy z některých prezentací konference.  

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback