KPI - Kurz práce s informacemi

Článek přináší přehled činností projektu Kurz práce s informacemi - e-learningového kurzu pro studenty celé Masarykovy univerzity. Zabývá se postupy práce, které si tým stanovil a relevantními výstupy. V textu jsou nastíněny obsahy jednotlivých lekcí a materiály, které byly využity pro studenty. Podstatná je u týmových projektů také propagace, které se zpráva rovněž věnuje. Tým dále poukazuje na cíle, které si stanovil, jejich plnění a zamýšlí se nad udržitelností kurzu.

Kurz práce s informacemi

  

O projektu

Projekt (předmět) Kurz práce s informacemi reagoval na vrůstající potřebu zvyšovat informační gramotnost u studentů vysokých škol. Jeho cílem bylo vytvoření informačně kvalitního a profesionálně zpracovaného plně e-learningového kurzu, který byl zaměřen na vzdělání v oblasti informační gramotnosti. Studentům byly nabídnuty znalosti o problematice efektivního zacházení s informacemi od definování problému a práce s tématem přes vyhledání zdrojů a práce s nimi až po následné kvalitní zpracování informací.

Kurz vzniknul inovací stávajícího e-learningového předmětu Kurz práce s informacemi (kód předmětu KPI11). Velký důraz byl kladen na kvalitu, aktuálnost a praktické využití kurzu. Jednotlivé moduly byly vypracovány ve spolupráci s odborníky na dané oblasti. Partnery projektu byl především Kabinet informačních studií a knihovnictví, který nám pomohl zajistit potřebnou kvalitu kurzů.

Stručný postup naší práce

Prvotním úkolem týmu bylo zhodnotit dosavadní situaci předmětu KPI11 a dohodnout se, jaké změny je nutné provést. Základní náplní práce bylo inovovat stávající kurz. Členové týmu si rozdali úkoly. Bylo nutné učinit kurzu propagaci (viz níže). Dále se tým rozhodl každý modul kurzu inovovat, některé moduly zúžit do jednoho, některé rozšířit a „revolučním" rozhodnutím bylo zařadit dva nové moduly (konkrétně EIZ volně dostupné zdroje a Efektivní služby internetu). Po propagaci začala následná práce na modulech. Každý z týmu měl na starost přidělené moduly. Na modulech se spolupracovalo s různými odborníky. Moduly byly takto inovovány:

 • aktualizace informací,
 • přidání nových textů,
 • smazání neaktuálních informací,
 • vytvoření zcela nových flashových animací, každý z modulů byl doplněn audio doprovodem,
 • vytvořeny byly nové testy cvičné i ostré + nové úkoly.

Jakmile začal školní rok, bylo nutné se studenty také komunikovat a opravovat jim úkoly. Tým se také rozhodl studentům nahrát audioskripta. Ke konci školního roku se musely vytvořit závěrečné zkouškové testy. Během zkouškového období tým chodil na zkušební termíny (testy se konaly v počítačových učebnách) a studentům zapisoval známky. Tým vytvořil také závěrečnou evaluaci kurzu.

Výstupy projektu aneb Co vše jsme za sebou zanechali

Mezi hlavní výsledky naší práce můžeme zařadit:

 • vytvoření výukových modulů,
 • vytvoření testů a úkolů,
 • přenos kurzu do Moodlu,
 • působení v sociální síti NING, Facebook a Second Life,
 • zkoušení a hodnocení studentů,
 • propagace a PR,
 • zpracování evaluace,
 • výstup na konferenci INFOKON a NAKLIV.

V projektu bylo celkem přepracováno či nově vytvořeno 13 výukových modulů. Součástí modulů bylo také vytvoření povinných testů a úkolů pro studenty, které byly průběžně hodnoceny, a vytvoření dobrovolných úkolů.

Co se studenti učili?

1. Úvodní modul

V tomto modulu byli studenti seznámeni s obecnou charakteristikou kurzu. Dále jim byl nabídnut doporučený postup studia, představený povinnosti k ukončení předmětu, způsob hodnocení termínovaných úkolů a testů, vysvětlení symbolů jednotlivých činností. Studenti byli seznámeni se softwarovými a hardwarovými nároky a odkazy na software, který by se jim při studiu mohl hodit.

2. Definování problému

  Na základě tohoto modulu měli studenti pochopit, co znamená řešit problém, jaký je jeho vztah k tématům seminárních prací, naučili se vybrat vhodné téma pro zpracování odborného textu a rozpoznávat specifické a obecné téma. Zároveň se naučili:

  • identifikovat problém a uvést téma otázkou,
  • rozpoznat klíčové pojmy a vytvořit množinu synonym a souvisejících pojmů,
  • rozšířit a zúžit téma,
  • používat kreativní techniky pro definování problému.

   3. Informační prameny

   V tomto modulu se studenti učili:

   • rozpoznávat různé druhy dokumentů,
   • identifikovat dokumenty, které se obecně řadí mezi primární, sekundární a terciární prameny,
   • pochopit rozdíl mezi primárními, sekundárními a terciárními prameny s ohledem na předmět a nástroje práce (výzkumu),
   • rozeznat různé bibliografické zdroje a vědět, kdy je použít.

   4. Informační instituce (viz příloha č. 3: ukázka flashe)

    Cílem tohoto modulu bylo:

    • rozlišit a charakterizovat různé druhy informačních institucí,
    • rozeznávat jednotlivé typy knihoven,
    • znát a umět využívat konkrétní knihovní služby,
    • vědět, jaké dokumenty v konkrétní instituci lze najít,
    • vědět, jak postupovat při vyhledávání a získávání dokumentu nebo jeho kopie.

    5. Jak hledat informace

    Cíle modulu byly tyto:

    • seznámení s procesem vyhledávání informací a jeho fázemi,
    • přiblížení používání rešeršních nástrojů (operátory, zástupné znaky atp.),
    • přiblížení si vyhledávání podle řízených termínů (věcných selekčních údajů),
    • seznámení s rešeršními strategiemi a taktikami,
    • práce s dotazem během hledání informací,
    • představení nejčastějších chyb při vyhledávání.

    6. Elektronické informační zdroje I: Obecný úvod a online katalogy

     Studenti se v tomto modulu mohli:

     • seznámit s elektronickými informačními zdroji,
     • pochopit, co jsou to elektronické informační zdroje,
     • dozvědět se o kategorizaci elektronických informačních zdrojů,
     • zjistit, co jsou elektronické katalogy, ukázat je a vysvětlit vyhledávání.

     7. Elektronické informační zdroje II. : Odborné licencované databáze na MU

      Cílem modulu mj. bylo seznámit s:

      • databázemi profesionálních informací,
      • licencovanými databázemi na Masarykově univerzitě,
      • vyhledáváním v databázích profesionálních informací,
      • používáním nástrojů pro práci s EIZ.

      8. Elektronické informační zdroje III. : Volně dostupné odborné zdroje

       Cíle modulu:

       • seznámit studenty s volně dostupnými odbornými zdroji,
       • vysvětlit, co znamená digitalizace a co je digitální knihovna,
       • představit digitalizační projekty,
       • představit iniciativu otevřeného přístupu k odborným informacím - Open Access,
       • vysvětlit pojem oborová informační brána a představit některé z nich.

       9. Vyhledávání na internetu

        Cíle modulu byly:

        • stručně si prohlédnout historii internetu,
        • nastínit charakteristiku internetu,
        • přiblížit vyhledávací služby (vyhledávací stroje, předmětové katalogy, metavyhledávací stroje, portály),
        • nastínit problém neviditelného webu,
        • představit nové trendy ve vyhledávání.

        10. Efektivní služby internetu

         V tomto modulu se studenti dozvěděli:

         • jaké jsou pokročilé možnosti internetu,
         • co je to Web 2.0,
         • jaké rozšířené možnosti poskytuje internet,
         • jak sdílet a upravovat obsah,
         • jak vyhledat sdílený obsah,
         • jaké existují zajímavé služby pro efektivní práci.

         11. Hodnocení informací a informační etika

          Cíle modulu:

          • ujasnit si, co je etika a o co jde v informační etice,
          • seznámit se s některými etickými kodexy,
          • porozumět tomu, v čem tkví etické problémy v informační praxi,
          • umět aplikovat některá vybraná kritéria hodnocení kvality informačních zdrojů.

          12. Jak správně citovat?

           Cíle modulu:

           • formulovat vlastními slovy rozdíl mezi citováním a odkazováním v odborném textu,
           • vysvětlit rozdíly mezi metodami odkazování,
           • ilustrovat na konkrétních příkladech dokumentů jejich správné citování,
           • napsat ve správném tvaru citaci v seznamech použité literatury a odkazy v textu,
           • použít "citační normu" ČSN ISO 690, 690-2 při psaní odborné práce,
           • sestavit bibliografický soupis,
           • rozumět širším souvislostem problematiky citování - citační etika, copyright, citační rejstříky, osobní kartotéky, autorský zákon.

           13. Jak napsat odborný text

           Cílem modulu bylo:

           • seznámit s procesem tvorby vysokoškolských písemných prací, jejich formální úpravou a členěním,
           • objasnit náplň hlavních částí písemné práce - úvodu, jádra a závěru,
           • ukázat strukturu práce,
           • naučit správně formátovat.

           Jaké měli studenti k dispozici materiály?

           Výukové materiály byly vytvořeny jak v textové podobě, tak v podobě flashové animace s audio doprovodem a také ve formě audioskript. Studenti měli tedy na výběr se na zkoušku z kurzu připravit různými způsoby.

           Specialitou oproti předchozí formě modulu byly především audioskripta a všechny audioflashe. Měly sloužit zejména studentům, kteří se učí lépe poslechem a v e-learningové formě výuky by zvuk mohli postrádat. Flashe i textové opory byly doplněné obrázky, tabulkami pro lepší přehlednost. Ve flashi si mohli studenti zkoušet i různé úkoly, aby se ujistili, zda učivo chápou.

           Testy

           Testy byly tvořeny jako samovyhodnovací bez otevřených otázek. Byly k dispozici průběžné a ostré testy. Celkem bylo 8 ostrých testů. Hodnocení průběžných testů nebylo zahrnuto do závěrečného hodnocení, kdežto hodnocení ostrých testů ano.

           V posledním modulu byl navíc spuštěn cvičný test, kde si studenti mohli otestovat své znalosti z celého kurzu. Test si studenti mohli zkoušet nesčetněkrát, otázky se navíc generovaly náhodně.

           Úkoly

           Pokud studenti neměli za úkol splnit test, byl jim dán úkol. Tento úkol vkládali do diskuzních fór, kde jim tyto úkoly tým opravoval a hodnotil. Celkem byly 4 úkoly.

           Dobrovolné úkoly

           Tyto úkoly byly celkem dva. Byly dostupné jen po omezenou dobu v průběhu kurzu a studenti neměli povinnost je plnit. Úkoly tematicky souvisely s vyučovanou látkou.

           1. úkol byla šifrovací hra, na základě výsledku rozšifrovaného textu a splněného úkolu mohl student získat bod navíc.

           2. úkol bylo více šifer, kdy po jejich vyluštění v daném termínu mohl student získat navíc jeden bod.

           Propagace

           Propagace probíhala ve spolupráci s projektem Guerrilla Readers, kteří pro veřejnou propagaci vyrobili plakáty (viz příloha č. 1).

           Ostatní propagaci si zajišťoval tým kurzu sám. Probíhala ve formě krátkého článku, rozhovoru a reklamy ve studentských časopisech Halas (FSS), Muni (viz příloha č. 2) a Študák (nakladatelství Knihovnička). Reklama byla také vystavena v IS MU na vývěsce. Využity byly i sociální sítě Facebook a Ning.

           Dalšími formami propagace byly zvoleny letáky a trička. Letáky byly rozděleny do všech knihoven MU. Jako formu propagace se dá považovat i vytvoření nového loga pro kurz, které pomohl vytvořit odborník.

           Na kurz bylo také upozorněno díky charitativní akci, kdy jsme nechali dražit jedno tričko s logem KPI pro dobročinné účely. O kurzu bylo také psáno na webu Lupy[1] v rámci článku o síti Ning.

           Spolupráce

           Projekt KPI navázal spolupráci s dalšími projekty.

           • spolupráce s projektem NAKLIV - kurz byl prezentován na konferenci NAKLIV,
           • spolupráce s knihovnami MU - někteří zaměstnanci knihoven pomáhali s tutorováním,
           • spolupráce s projektem ANTYPA - tvorba části materiálu v posledním modulu ohledně typografie,
           • spolupráce s projektem Audiokihy.net - výpomoc s tvorbou audioskript.

           Ning

           Pro podporu výuky a komunikaci mezi studenty samými a mezi studenty a tutory byla vytvořena skupina v sociální síti Ning. Skupina měla sloužit jako podpůrný prostředek při učení, jako motivace a také jako zdroj rozšiřující znalosti. Cílem bylo také vytvořit skupinu, kde by docházelo k větší interaktivitě mezi studenty a tutory i mezi samotnými studenty.

           K dispozici zde měli chat, diskuse, dobrovolné úkoly, soutěže a taky možnost sdílení studijních materiálů.

           Nejvíce byly používány diskuze u dobrovolných úkolů a pravidelný chat. Každou středu a neděli jednu hodinu byl přítomný tutor a odpovídal na případné dotazy.

           Second Life

           Proběhla jedna hodina výuky v prostředí Second Life. Tato hodina nebyla povinná a sloužila zájemcům pro oživení výuky a rozšíření znalostí. Výuku zajišťoval tým projektu VIAKISK.

           Hodnocení studentů

           Tým zajišťoval také zkoušení a hodnocení studentů. Ve vypsaných termínech studenti docházeli na zkoušku konanou pomocí elektronického testu. U každého testu vždy hlídal někdo z týmu a dával zároveň instrukce studentům. Následně zadal i známky. Bylo vytvořeno 60 % nových otázek, 40 % bylo převzato z ostrých testů. Test obsahoval celkem 88 otázek. Závěrečný test se konal v počítačových učebnách Filozofické fakulty.

           Celkové hodnocení

           známka

           A

           B

           C

           D

           E

           F

           -

           Počet studentů

           193

           278

           72

           18

           8

           0

           66

           LMS Moodle

           Celý kurz byl převeden do prostředí Moodle. Zde bude kurz přenositelný a bude ho možno poskytnout i jiným zájemcům o tento kurz a obsah výuky. V Moodlu jsou zachovány všechny moduly i testy. Kurz tedy není ochuzen o žádnou důležitou část výuky.

           Evaluace

           Jako měřitelný výstup pro zhodnocení Kurzu práce s informacemi byl vytvořen elektronický dotazník, kde studenti zodpovídali otázky zaměřené na zjištění jejich spokojenosti s kurzem, úkoly, tutory a celkovým průběhem. (více viz příloha č. 4)

           Co jsme si dali za cíl aneb Splnili jsme?

           1. Počet inovovaných a nově vytvořených modulů

           Chtěli jsme: 11 inovovaných modulů
           Naplnění: Bylo vytvořeno a přepracováno celkem 13 výukových modulů z toho 3 moduly jsou úplně nové.

           2. Počet zapojených partnerů

           Chtěli jsme: 3 knihovny Masarykovy univerzity s reálnými kurzy
           Naplnění: Spolupráci se podařilo zajistit se 4 knihovnami Masarykovy univerzity a to knihovnou na Fakultě sociálních studií, na Pedagogické fakultě, na Přírodovědecké fakultě a na Filozofické fakultě.

           3. Počet studentů v semestrálním kurzu

           Chtěli jsme: 600 studentů v semestrálním kurzu
           Naplnění: Počet zapsaných studentů do kurzu je v současné chvíli 647. Na začátku kurzu však bylo přihlášeno přes 700 studentů.

           Náplň práce členů týmu aneb Co bylo naší povinností?

           Jméno

           Role/Pozice

           Hlavní pracovní náplň k jednotlivým výstupům

           Stanislava Midrlová

           Koordinátorka

           Správa prostředí Basecamp, zajišťování propagačních materiálů a odměn pro spolupracovníky, koordinace, průběžná kontrola práce, vlastní zpracování výukových modulů, závěrečné hodnocení a zkoušení studentů, koordinace zkušebních termínů

           Dagmar Chytková

           Publicita, PR, jazyková korektorka, didaktická koordinátorka

           Publikování článků, propagace v médiích, korektura a didaktika modulů, zapisovatelka, spolupráce s grafikem a s Guerrilla Readers, závěrečné hodnocení a zkoušení studentů, vlastní zpracování výukových modulů

           Monika Malečková

           PR, věcná korektorka, didaktická koordinátorka

           Písemná a ústní komunikace s partnery, metodika, didaktika modulů, vlastní zpracování modulu, vypracování závěrečné evaluace studentů

           Vladimíra Perlová

           analytička prostředí, PR

           Analýza předmětové ankety, oslovování knihoven, zajištění natáčení audioskript a natočení audio flashů, natáčení audioskript i audiflashů, vypracování závěrečné evaluace studentů

           Filip Šubrt

           Technik

           Spolupráce IS techniky, technická podpora, převod kurzu do prostředí Moodle, vytváření testů v IS, zpracování vlastního modulu, závěrečné hodnocení studentů, zavádění materiálů do IS

           Udržitelnost aneb Co s projektem bude dál?

           Udržitelnost kurzu spočívá v převzetí odpovědnosti za předmět Kabinetem Informačních studií a knihovnictví, projektem NAKLIV a také Ústřední knihovnou Filozofické fakulty. Kabinet i projekt NAKLIV kurz již převzali a pracují na jeho dalším rozšíření v podobě předmětu KPI2. Dále budou zajišťovat správu a chod celého kurzu v následujících semestrech.

           Přílohy

           • Příloha č. 1 - plakáty pro propagaci
           • Příloha č. 2 - reklama v časopisech
           • Příloha č. 3 - ukázka flashe
           • Příloha č. 4 - evaluace a její vyhodnocení
           Všechny přílohy naleznete zde (.pdf).

           [1] Více na www: http://www.lupa.cz/clanky/ning-socialni-sit-siti/

           Fotogalerie

           Líbil se vám článek?
           Stáhnout článek v PDF

           0 komentářů

           Přidat komentář

           (If you're a human, don't change the following field)
           Your first name.
           (If you're a human, don't change the following field)
           Your first name.

           Přečtěte si také

           Přihlášení Registrace
           RSS Facebook Twitter YouTube
           Zobrazit standardní verzi webu

           Taky děláme

           Feedback