KPM: kurz projektového managementu - hard & soft skills v teorii a praxi

Příspěvek je věnován projektu e-learningového kurzu, který vzniká v rámci předmětu Aplikační seminář I.+II. Cílem projektu je vytvoření e-learningového kurzu projektového managementu (KPM), který zvyšuje kvalifikaci pracovníků krajských a regionálních knihoven v oblasti hard a soft skills. Příspěvek pojedná také o náplni, stavbě a struktuře kurzu.

1. Představení projektu 

logo KPMProjekt Kurz projektového managementu (dále jen KPM) vzniká jako reakce na potřeby dnešní informační společnosti. V současné době je jednou z nutných výbav knihovního personálu také vzdělání v oblasti projektového managementu (dále jen PM). Tento kurz má podpořit a usnadnit zaměstnancům knihoven teoretický a praktický přístup k fenoménu projektu.

Projekt KPM je zaštítěn Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde by měl být následně také akreditován.

2. Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření akreditovaného e-learningového kurzu PM a souvisejících soft skills dovedností pro knihovníky krajských a velkých městských knihoven s regionální funkcí. Kurz bude zároveň dostatečně flexibilní, kvalitní a přínosný pro současné potřeby rozvíjení projektové metodiky a praktických schopností studentů vysokých škol, konkrétně bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Informační studia a knihovnictví (dále jen ISK) na Masarykově univerzitě v Brně.

3. Propagace KPM

Propagace projektu má zajistit dostatečnou poptávku po produktu KPM. Dílčím cílem propagace KPM je také motivace uživatelů kurzu a jeho zviditelnění. Propagace probíhá několika způsoby. Jsou to konference, elektronický časopis, domovská stránka projektu, dotazník a propagační tiskoviny.

 •    Konference Infokon: inspirace, inovace, imaginace

Tato konference je zaštítěna Kabinetem Informačních služeb a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (KISK FF MU). Konference je pořádána druhým rokem a účastní se jí jak studentská tak profesní knihovnická společnost. Kurz KPM byl na konferenci prezentovaný jako pátý příspěvek dne 22. 11. 2008.

 •  Inflow: information journal

Studentský oborový elektronický časopis, který vychází pod záštitou KISK FF MU. Propagace proběhne ve formě standardního článku.

 • Domovská stránka projektu KPM

Bude vytvořena domovská stránka projektu KPM, kde bude možné nalézt detailní informace o samotném kurzu. Z této webové stránky povede také přímý odkaz na samotný kurz.  

 • Dotazník

Tato nepřímá forma propagace projektu KPM již byla realizována. Ve formě dotazníků, který byl rozeslán všem krajským a regionálním knihovnám, jsme zjišťovali poptávku po zamýšleném kurzu KPM. Základní informace o kurzu byly uvedeny v průvodním textu dotazníku.

 • Propagační e-maily adresované krajským a regionálním knihovnám a studentům KISK

Tato fáze propagace KPM proběhne až v době, kdy bude kurz připraven a otevřen. Boudou poslány informační e-maily všem krajským a velkým městských knihovnám. Po akreditaci KPM pod KISK FF MU bude o existenci kurzu informovat informační mail adresovaný studentům kurzu.

4. Udržitelnost KPM

Jak již bylo uvedeno, KPM vzniká v rámci předmětu Aplikovaný seminář - APLS  I a II. Aby neskončil, nebyl zapomenut a veškerá energie jeho tvůrců přišla vniveč, je potřeba zajisti jeho udržitelnost.

Jaké jsou možnosti?

a) akreditace pod KISK FF MU jako studijní předmět určený studentům oboru, v širším pojetí pak také studentům celé fakulty a systému Masarykovy univerzity Brno.

V současné době jsme vyplnili sylabus - akreditační formulář (viz Příloha 2) a předali jsme ho KISKu. Jsme ve stádiu čekání na rozhodnutí.

V případě, že tato varianta vyjde, bude KPM spuštěn v každém semestru a z toho vyplývají požadavky na tutorování. Členové týmu se dohodli, že na tutorování se budou střídat všichni, v pravidelných intervalech. Bude potřeba reagovat na dotazy studujících - např. online dotazy dvě hodiny dvakrát týdně, jinak by měla být odpověď zaručena do 24 hodin; zajišťovat aktualizaci obsahu kurzu, případně technické problémy.

b) akreditace pod MŠMT pro knihovny - v rámci APLS I a II je KPM určen cílové skupině:  pracovníkům krajských a  velkých městských knihoven s regionální funkcí. Tato fáze je zatím v jednání, zjišťujeme podmínky, požadavky, co, jak, kam, komu poslat ...

c) kurz může být nabídnut také pod hlavičkou NKP jako jeden ze vzdělávacích kurzů pro pracovníky knihoven. Předání KPM pod tuto instituci dojde k nabídnutí širšímu spektru pracovníků knihoven. Po předání kurzu mezi vzdělávací kurzy pro pracovníky knihoven bude udržována v rámci elektronické komunikace, popřípadě osobním kontaktem. 

5. Obsah a realizace kurzu

 5.1. Hard skills

Kurz KPM bude zaměřen na rozvoj tzv. hard skills dovedností z oblasti projektového managementu a souvisejících soft skills dovedností.

Oblast hard skills bude zaměřena především na:

 • objasnění základních principů a teorie projektového managementu
 • rozvoj poznatků důležitých pro správné postupy projektové analýzy
 • rozvoj poznatků klíčových pro jednoznačné definování cílů a specifik projektu
 • rozvoj poznatků nezbytných pro efektivní projektové plánování
 • rozvoj poznatků nezbytných pro úspěšnou realizaci kurzu
 • rozvoj poznatků spojených se závěrečnou fází projektové realizace a ukončení projektu
 • rozvoj poznatků, které usnadní uvedení projektu do praxe
 • rozvoj poznatků důležitých pro správné vyhodnocení úspěšnosti projektu a průběhu jeho realizace
 • maximalizaci šancí na úspěch při podávání žádostí o dotace a granty
 • podporu administrativní činnosti a evidence postupů v jednotlivých životních fázích projektu (např. prostřednictvím vzorových formulářů)
 • možnosti využití projektového managementu v oblasti informačních a knihovnických služeb
 • možnosti financování projektů v knihovnách
 • doporučení vhodné softwarové podpory pro jednotnou správu projektů
 • doporučení další odborné literatury z oblasti hard skills projektového managementu s přihlédnutím k potřebám projektových pracovníků informačních a knihovnických institucí 

5.2. Soft skills

Hard skills dovednosti v oblasti projektového managementu budou doplněny soft skills dovednostmi, jež spolu úzce souvisí a pomáhají pracovníkům zlepšit proces tvorby a uskutečnění projektu.

Oblast soft skills bude zaměřena především na:

 • rozvoj komunikačních dovedností v týmu, které zajišťují efektivitu řízení a fungování skupiny a pomáhají vzájemnému porozumění
 • rozvoj koncepčního myšlení, neboli strategického myšlení, které je nutné uplatňovat v situacích, kdy nejsou předem dány přesné postupy a řešení úkolů, ale musíme si je sami zvolit
 • rozvoj manažerských dovedností, které pomáhají zlepšit schopnost řídit a vést lidi v týmu
 • time management dovednost zajišťuje efektivní organizaci času a rozvržení jednotlivých postupů s ohledem na stanovené cíle
 • rozvoj týmové práce, která umožňuje úspěšnější a efektivnější dosažení stanovených cílů díky vzájemné toleranci a komunikaci v týmu
 • rozvoj prezentačních dovedností - jak si připravit prezentaci pro danou situaci, jak nejefektivněji předat své informace
 • asertivní chování neboli schopnost otevřeně komunikovat pomáhá prosazovat vlastní názory a zájmy s ohledem na ostatní jedince. Učí jednat aktivně a umět argumentovat
 • sociální kompetence, jež pomáhají jedincům vcítit se do pocitů jiných lidí, porozumění lidským vztahům a naslouchání druhým
 • motivaci - jak správně motivovat sami sebe a své spolupracovníky, abychom co nejlépe dosáhli společného cíle

5.3. Struktura kurzu

Struktura jednotlivých lekcí z oblasti hard skills bude chronologicky přizpůsobena jednotlivým životním fázím projektu.

Fáze č. 1

zahájení projektu - oblast kurzu zaměřená na první životní fázi projektu se bude obecně věnovat problematice cyklu projektového řízení a popisu činností nezbytných pro klíčové postupy iniciace projektu a projektovou analýzu. Pozornost bude zaměřena také na základní pomocné nástroje definování cílů, priorit a výstupů projektu, jakými jsou např. SMART a SWOT analýza, analýza pozitivních a negativních sil, sestavení Stromu cílů apod. Kurz povede účastníky k rozvoji znalostí a dovedností tak, aby byli schopni správně definovat klíčový předmět projektu a cíle, kterých chtějí realizací dosáhnout, a byli schopni vypracovat adekvátní Zadání projektu, které může obstát při následných schvalovacích procesech.

Fáze č. 2

projektové plánování - pro druhou životní fázi projektového cyklu je důležité vypracování kvalitního Projektového plánu, které je podmíněno schopností věcné a objektivní projektové analýzy, na které přímo závisí úspěšnost realizace projektu. Účastník kurzu bude seznámen se základními pomocnými nástroji efektivního projektového plánování, jakými jsou např. Ganttův diagram, PERT diagram, CPM diagram, Analýza požadavků 5M, Metoda 5C apod.

Účastník kurzu bude schopen definovat dílčí činnosti realizace a ukončení projektových prací a vyhotovit jednotlivé dílčí plány nezbytné pro fázi projektového plánování

 • plán projektových prací
 • plán nákladů a materiálů
 • plán rizik, jejich eliminace a případných nápravných postupů
 • plán personálního obsazení projektu a jednotlivých dílčích činností
 • časový harmonogram projektu i jednotlivých dílčích činností
 • strategie komunikace v rámci projektového týmu
 • plán řízení a kontroly kvality, dosažených výsledků a časového harmonogramu

Účastník kurzu bude schopen sestavit Projektový plán tak, aby byl ideálně připraven obstát při následných schvalovacích procesech.

Fáze č. 3

realizace projektu - fáze realizace projektu obnáší kontrolu dodržování všech plánů stanovených v předešlé fázi projektového plánování, na jejíž metodiku, taktiky, techniky a postupy bude zaměřena oblast hard skills. Ve fázi realizace projektu bude kladen důraz převážně na rozvoj dovedností z oblasti soft skills, např. manažerských dovedností.

Fáze č. 4

vyhodnocení projektu a jeho uvedení do praxe -  účastník kurzu se seznámí s doporučenými postupy ukončení projektu a nástroji vyhodnocení projektových prací, vypracováním závěrečné dokumentace včetně názorných příkladů a doporučených formulářů, archivací projektu a zhodnocováním zkušeností. Součástí bude také podpora optimalizace podmínek pro úspěšné uvedení projektu do praxe.

5.4. Obsah modulů

Obsahem úvodního modulu bude seznámení se základní problematikou a terminologií projektového managementu, jeho pozitivy a negativy, popisem specifik informačního a knihovnického prostředí pro využití jeho metodologie a praktickými příklady.

Součástí jednotlivých modulů budou také ukázky z praxe, názorné příklady a doporučení.

Důraz kurzu bude kladen na možnosti využití projektového managementu v oblasti knihovnických služeb:

 • jaké fondy lze v této oblasti k čerpání prostředků využít
 • jak projekt správně napsat tak, aby měl šanci obstát před hodnotiteli i konkurenčními projekty
 • jaké projekty voblasti knihovnictví se realizují vzahraničí
 • jaká kritéria musí projekt splňovat
 • jaké projekty mají šanci na úspěch
 • jak se na projekt dobře připravit 

5.5. Metodika tvorby e-learningových kurzů

Při tvorbě e-learningových kurzů je třeba dbát na dodržení základních metodických postupů, které nám umožní vyvarovat se tvorby nevhodného či nepoužitelného kurzu. Je třeba se zaměřit především na:

•a.     didaktické zásady se zaměřením na vzdělávání dospělých. Je třeba se zaměřit na různé možné učební styly studentů kurzu, vlivy na motivaci a na efektivitu studia, komplexní propojení multimediálních prvků s psaným textem. Tato oblast zahrnuje i přesné definování práce tutorů kurzu.

•b.    design kurzu, interaktivita, navigace, estetická stránka, média - oblasti kurzu, ve kterých špatnou volbou stavíme studenta do pozice pouhého čtenáře, znepříjemnit studium nevhodným designem, zahltit množstvím médií či nechat studenta bloudit složitou navigací kurzu.

•c.     realizační tým - jak již bylo popsáno v první kapitole.

•d.    stanovení pravidel - jak interních, která budou platit v tvůrčím týmu po celou dobu vzniku kurzu ale i pravidla provozu kurzu jako jsou např. pravidla přihlášení, délky studia, pravidla pro závěrečné testy, pravidla komunikace student - student, student - tutor. 

5.6. Prostředí kurzu

Samotný kurz bude realizován v prostředí Moodle. Jde o software pro podporu výuky pomocí on-line kurzů, šířený zdarma pod licencí GNU jako OpenSource. Umožňuje široké zapojení studentů do výuky, publikování multimediálních studijních materiálů, podporuje diskusní fóra, sběr úkolů odevzdaných elektronickou formou, tvorbu on-line testů, poskytuje tutorům přehled o aktivitě studentů. O kvalitách produktu může svědčit i deváté místo v anketě Top 100 Tools for Learning vedle nástrojů typu Google Documents nebo Skype. Je široce využíván nejen v akademickém prostředí, a to jak v Brně (Filosofická, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity), tak i v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Obsah kurzu je tvořen pomocí různých modulů, které jsou k dispozici buď přímo v základním balíku, nebo jako rozšiřující moduly. Tyto lze dále upravovat tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám. V základu jsou mimo jiné i moduly pro vkládání stránek ve formátu HTML, Flash animace, studijní materiály ke stažení, diskusní fóra, úkoly pro studenty, automaticky vyhodnocované on-line testy a ankety, možnost vytvořit slovník na jehož tvorbě se dále mohou podílet i studenti.

Správa systému

Umístění kurzu a tedy i jeho správu budeme řešit přes portál elektronických kurzů El·dům. Ten slouží jako místo pro umístění nejrůznějších elektronických kurzů pod hlavičkou Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6. Závěr

Implementace metod projektového managementu v knihovnách je aktuálním tématem, neboť v současném dynamicky se měnícím prostředí je nezbytně nutné, aby byly knihovny schopny pohotově a adekvátně reagovat na aktuální potřeby uživatelů. V této souvislosti se jeví efektivní realizace projektů jako jeden z klíčových faktorů vývoje informační instituce do budoucna.

Kurz projektového managementu "na míru" knihovníkům tedy může významným způsobem přispět k rozvoji dané instituce a zároveň několikanásobně zvýšit její šance uspět v konkurenčním prostředí, zejména co se týče žádostí o finanční dotace na podporu plánovaných projektů.

Po absolvování KPM se bude knihovník schopen teoreticky i prakticky orientovat v této oblasti a získané zkušenosti může uplatnit v příslušné instituci. Dobře napsané, schválené a následně realizované projekty mohou být klíčové pro prestiž knihoven a jejich dobré postavení ve společnosti.

 

Literatura

BAREŠOVÁ, Andrea. e-LEARNING  ve vzdělávání dospělých. 1.vyd. Praha: Nakladatelství VOX,  172 s. 2003.  ISBN 80-86324-27-3.

El·dům [online]. 2008 [cit. 14.11.2008]. Dostupné z http://www2.mail.volny.cz/~~aea738024c4971a03872f57089e4d2ee/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Feldum.phil.muni.cz%2F

GANTT project [online]. 2003-2008 [cit. 2008-11-10]. Dostupné z http://ganttproject.biz/.

MOODLE.CZ [online]. 2008 [cit. 14.11.2008]. Dostupné z http://www2.mail.volny.cz/~~aea738024c4971a03872f57089e4d2ee/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Fmoodle.cz%2F

PAVLÍČEK, Jiří. E-learning v podnikovém vzdělávání. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. 74 s. ISBN 80-7042-920-8.

ŠEDINOVÁ, Petra. Jak postavit e-kurz práce s informacemi. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5/2 [cit. 2008-11-10]. Dostupné z http://www.ikaros.cz/node/4761. ISSN 1212-5075.

Top 100 Tools for Learning 2008 [online]. 2008 [cit. 14.11.2008]. Dostupné z http://www2.mail.volny.cz/~~aea738024c4971a03872f57089e4d2ee/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Fwww.c4lpt.co.uk%2Frecommended%2Ftop100.html

Vlastnosti - MoodleDocs [online]. 2008 [cit. 14.11.2008]. Dostupné z http://www2.mail.volny.cz/~~aea738024c4971a03872f57089e4d2ee/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Fdocs.moodle.org%2Fcs%2FVlastnosti

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback