KuInWeb - kulturně informační web

Závěrečná zpráva o projektu KuInWeb, který se zaměřuje na správu a poskytování informací z oblasti kultury.

1. Na úvod krátké představení projektu KuInWeb

Skupina slov, která byla dříve vyslovena než napsána, není široká. Podivný shluk písmen „kuinweb" se poprvé objevil v září 2008, když na prvním setkání účastníků předmětu APLS vyvstala potřeba ušetřit místo na tabuli. Vznikla tak zkratka právě vymyšleného názvu „Kulturně informační web". V té chvíli tento název označoval pouhý návrh projektu, ale zároveň také poprvé slovy definoval nápad, který dlouho předtím vyvstal z potřeb knihovnické praxe. Na první zdání nezvyklé, ale vzhledem k okolnostem už nezapomenutelné slovo KuInWeb se tak stalo jménem pro budoucí internetovou databázi nabídek kulturních akcí vhodných pro prostředí veřejných knihoven. Právě vybudování této databáze a nalezení aktivních uživatelů bylo hlavním cílem projektu "Kulturně informační web".

To, co měly internetové stránky projektu zajistit především, bylo usnadnění komunikace mezi poskytovateli kulturních služeb a pracovníky veřejných knihoven a jiných kulturních center měst a obcí. Plánem se stalo, aby sloužily ke shromažďování a zprostředkování nabídek kulturních akcí jako jsou koncerty, divadelní představení, besedy, autorská čtení, výstavy, cestovatelské i jiné přednášky, prezentace neziskových organizací apod.

Není dobré, jestliže jsou veřejné knihovny vnímány pouze jako půjčovny knih. Měly by se snažit být všestrannými kulturními centry a zvyšovat touto snahou, svoji prestiž za hranicemi již získaných skupin uživatelů. Ve snaze budovat veřejným knihovnám novou pověst jejich pracovníkům často brání řada překážek. Nezanedbatelný význam má mnohdy nedostatečná úroveň informační gramotnosti pracovníků knihoven, která znesnadňuje cestu za zorganizováním kvalitního kulturního programu na jejich pracovišti. Nabídky poskytovatelů se v „prostředí" Internetu vyskytují osamoceně a rostříštěně. Vybudování „prostoru" pro inzerci tohoto druhu by přestalo ztěžovat situaci poskytovatelů i případných zájemců o jejich nabídku. V okamžiku, kdy byl projekt schválen, se portál KuInWeb měl stát prvním, na kterém bude vybudována přehledná databáze nabídek kulturních akcí, a to pro společný prospěch zájemců i poskytovatelů.

Databáze s adresou www.kuinweb.cz byla uveřejněna v květnu 2009. O cestě, která k prvnímu spuštění těchto stránek vedla, i o tom, jak to všechno proběhlo a dopadlo, mluví následující řádky.

2. Jak to všechno začalo

Jak už bylo napsáno výše, idea Kulturně informačního webu vznikla mnohem dříve, než kterákoli ze členek týmu vůbec vstoupila na půdu Kabinetu informačních studií a knihovnictví. I přesto, že tento dokument má za cíl podávat svědectví a zejména faktické údaje o tom, jak se projekt rozvíjel, myslíme si, že je opravdu důležité nejdříve pojmout a pochopit náš přístup a vztah ke Kulturně informačnímu webu.

Dlouze a opakovaně omílané konstatování, že knihovny mají fungovat jako kulturně činná komunitní centra měst a obcí se stalo naší motlitbou. Je ale známé, že praxe doposud nenabízí valnou oporu představám o tom, jak by ideální kulturní činnost veřejných knihoven měla vypadat a fungovat. Vycházely jsme z předpokladu, že mezi mnoha pracovníky veřejných knihoven existuje vůle nabízet svým uživatelům více než rešeršní a výpůjční služby, jejichž poskytování je pro knihovnu samozřejmostí a zákonnou povinností. Jeví se jako zřejmé, že dobře míněným snahám zprostředkovávat na půdě knihoven široké a pestré kulturní vyžití často stojí v cestě praktické problémy. Pokud pomineme zásadní otázku financování, dostaneme se k další neméně podstatné překážce, kterou představuje nedostatečná kompetence lidských zdrojů. Ideu knihoven jako kulturních center nemůže naplňovat pracovník, který o ní nikdy neslyšel nebo je k ní lhostejný. Úroveň práce nad rámec zákonem daných povinností je ve veřejných knihovnách coby nevýdělečných organizacích závislá více než jinde na osobní motivaci a schopnostech zaměstnanců.

Dva základní předpoklady, který stály u zrodu našeho projektu Kulturně informační web, jsou jednoduché. Prvním předpokladem bylo, že knihovny chtějí organizovat kulturní a vzdělávací aktivity pro své uživatele. Tento předpoklad je u mnoha konkrétních institucí oprávněný a u mnoha dalších prozatím nikoli. Za druhé jsme předpokládaly, že poskytovatelé kulturních a vzdělávacích aktivit mají zájem s knihovnami spolupracovat. V mnoha případech jsme se ani zde nezklamaly. Naše plány nikdy nestály na nerealistickém očekávání, že s námi všichni budou ochotni spolupracovat. A právě proto jsme si o to více přály, aby použitelné výstupy naší práce nefungovaly pouze jako podpora pro již zainteresované osoby, ale aby mohly plnit i osvětovou a propagační funkci mezi všemi ostatními.

Zároveň jsme doufaly, že naše práce pomůže podpořit a rozvíjet kvalitní, oboustranně prospěšnou spolupráci poskytovatelů kulturních služeb a veřejných knihoven jako zprostředkovatelů těchto služeb. Kulturně informační web je odpovědí na otázku, kde se pracovníci knihoven a poskytovatelé kulturních a vzdělávacích akcí mohou sejít a získat první kontakty.

Základní myšlenka je tedy jednoduchá, ale jednoduché a průhledné věci často bývají těmi nejzáludnějšími. Z charakteru projektu KuInWeb bylo od začátku jasné, že bude přímo závislý na našich schopnostech získat si důvěru cílových skupin uživatelů a namotivovat je ke spolupráci s námi. S touto skutečností jsme se musely vyrovnat, protože lidská složka je v případě našeho projektu alfou a omegou, se kterou bude souviset výsledná podoba celé práce.

Tato lidská složka je dvojí. První jsme my, členky týmu KuInWeb. Při práci na projektu jsme se naučily mnoho a číhala na nás nejedna past a nejedno zklamání. U cílové skupiny projektu jsme se potýkaly s nepochopením a při setkání s praxí se mnohdy nenaplnila naše původní očekávání. Přesto se čtyři ženy celý rok praly jako jeden muž. A to není vždy samozřejmé.

Druhou tvář představoval okruh osob, se kterým jsme spolupracovaly a pro který jsme web tvořily. Tedy knihovníci, informační pracovníci a poskytovatelé kulturních a vzdělávacích akcí. Část této skupiny se pro nás během práce stala hnacím motorem a obrovskou motivací. Mnoho knihovníků je přesvědčeno o užitečnosti a přínosnosti projektů, které sledují podobné cíle jako KuInWeb. Právě tak mnozí poskytovatelé kulturních služeb projevili vřelý zájem účastnit se projektu a sami nám zasílali propagační materiály.

Projektu KuInWeb je ale naneštěstí v některých směrech na škodu, že pro všechny zúčastněné strany znamená práci a vynaložené úsilí. Tím ze samotné své podstaty ztrácí pro cílové uživatele na atraktivnosti. Pokud pracovníci knihoven používají naše stránky, je to proto, že organizují ve své knihovně nějakou kulturní akci a to není vždy příjemné a jednoduché. Na druhé straně i poskytovatelé kulturních akcí, kteří se zapojí do projektu, tak činí v rámci své pracovní činnosti. Musí nejen investovat svůj čas do tvorby inzerce, ale nakonec také absolvovat cestu k organizátorovi a podat výkon před publikem.

Na toto všechno můžete namítnout: je to jejich práce. Vše je něčí práce. Náš projekt, knihovny, kultura.... Zásadní rozdíl je pouze v osobních kompetencích. V tom, zda je práce dělána nejen z povinnosti, ale také se zájmem a s osobním zaujetím. Bez zájmu, zainteresovanosti a ochoty pracovat by se náš projekt musel ukázat pro veřejné knihovny jako zcela nepotřebným. Právě z tohoto důvodu jsme nejvíce očekávaly problémy a srážku s neúspěchem. Obávaly jsme se nezájmu o projekt jak ze strany knihoven, tak ze strany poskytovatelů kulturních akcí. Od začátku jsme tedy pečlivě zkoumaly zájem o projekt a monitorovaly návštěvnost stránek po jejich uveřejnění.

3. Monitorovací indikátory

Nejdůležitějším ukazatelem úspěšného zavedení internetové stránky je její praktická použitelnost pro uživatele. Stránky si prostřednictvím svého obsahu musí najít cestu k cílovým uživatelům a být jim dlouhodobě užitečné. Zda se to podařilo není možné změřit. Tomu, že se hlavní cíl podařilo naplnit napovídají především kladné ohlasy na stránky KuInWebu. Důležitou vypovídací hodnotu má také návštěvnost stránek, kterou se podle výsledků měření až doposud podařilo udržet na stále vzrůstající úrovni.

V úvodní projektové zprávě Kulturně informačního webu jsme si stanovily dva základní monitorovací indikátory. Zaprvé mělo být během září 2009 zaznamenáno nejméně 350 přístupů na stránky projektu. Měření návštěvnosti probíhá prostřednictvím služby Google Analytics. Jak dokládají tabulky a grafy v následující kapitole 3.1., tento cíl se podařilo naplnit.

Druhým měřitelným cílem bylo shromáždit na stránkách projektu nabídku nejméně sedmdesáti různých kulturních akcí a informačních služeb. Vycházely jsme z předpokladu, že tento startovní počet je dostatečný, aby stránky mohly stabilně plnit svojí hlavní funkci a nedocházelo k trvalé ztrátě už jednou přilákaných uživatelů. Také tohoto cíle se nám podařilo dosáhnout. Viz. kapitola 3.2.

3.1. Návštěvnost webu KuInWeb

Návštěvnost Kulturně informačního webu od jeho spuštění 1. 6. 2009 neustále roste. Nárůst návštěvnosti byl aktivně podporován propagací, zacílenou na veřejné knihovny a poskytovatele kulturních služeb.

Z grafu návštěvnosti je na první pohled patrné, že návštěvnost webu se prudce zvedla po představení projektu Kulturně informační web na konferenci Knihovny současnosti 2009, jejíž 17. ročník se konal v Seči u Chrudimi ve dnech 23., 24. a 25. 6. 2009. Zde byl tento projekt představen široké odborné veřejnosti knihovníků a informačních pracovníků, která představuje významnou část cílové skupiny tohoto projektu.

Další ještě větší nárůst návštěvnosti stránek byl způsobený zaregistrováním projektu na sociální síti Facebook dne 15.7.2009. Tato registrace velmi pomohla propagaci webu prostřednictvím moderních komunikačních technologií. Projekt KuInWeb dokonce získal na Facebooku ke dni 6.9.2009 již 56 fanoušků, kteří díky svojí vlastní sociální síti propagují projekt KuInWeb mezi svými přáteli a tito následně dále.

V současné době se průměrná týdenní návštěvnost Kulturně informačního webu pohybuje okolo 100 přístupů týdně. Měsíční návštěvnost tedy činí průměrně 400 přístupů.

3.1.1. Tabulky návštěvnosti Kulturně informačního webu

Tabulka týdenní návštěvnosti Kulturně informačního webu

tabulka

Tabulka měsíční návštěvnosti Kulturně informačního webu

taublka

3.1.2. Grafy návštěvnosti Kulturně informačního webu

Graf týdenní návštěvnosti Kulturně informačního webu

graf1

Graf týdenního zobrazení Kulturně informačního webu

graf4

Graf měsíční návštěvnosti Kulturně informačního webu

graf5

3.2. Počet kulturních a vzdělávacích akcí v databázi

Jako druhý monitorovací indikátor bylo v projektové zprávě vytyčeno shromáždit na portálu Kulturně informačního webu alespoň 70 kontaktů na stálé poskytovatele kulturních a informačních služeb. Ke dni 6.9.2009 se podařilo shromáždit celkem 95 kontaktů na zprostředkovatele různých kulturních a vzdělávacích akcí.

4. Jak probíhal sběr informací do databáze

Současná situace v mnoha veřejných knihovnách není jednoduchá. Při práci na projektu jsme měly možnost se o tom osobně přesvědčit. Většina veřejných knihoven, které jsme v průběhu roku písemně oslovily, s námi nikdy nenavázala kontakt. Při osobních návštěvách jsme vždy byly ochotně vyslechnuty, ale naše prosby o sdělení kontaktů na knihovnou ověřené poskytovatele kulturních akcí byly rázně odmítány. Pokud už knihovny organizují nějaký kulturní program, mnohem častěji se tak děje na základě domluvy s osobně známými lidmi, než na základě standardní objednávky služby u neznámého poskytovatele. Důvodem je nedostatek finančních prostředků, ale i nepřiznaná bezradnost při pokusech nějakého nového poskytovatele vyhledat.

Existence nepochopení a nezájmu při naší snaze získat kontakty na kvalitní poskytovatele přímo od veřejných knihoven byla v rozporu s naším původním očekáváním. Pochopitelná nedůvěra k novému dosud neověřenému projektu nebyla jediným důvodem. Příslušní pracovníci veřejných knihoven spíše vyjadřovaly obavu, že poskytovatelé by si nepřáli, aby jejich kontaktní údaje někdo získal, a že by prosbu o zveřejnění těchto údajů mohli považovat za obtěžující.

Při shromažďování nabídek kulturních akcí jsme tedy postupovaly především druhým zamýšleným způsobem. Oslovovaly jsme poskytovatele, kteří už svoji nabídku veřejně prezentovali na internetu nebo ji například inzerovali v tisku. Nabízely jsme jim začlenění informací o jejich nabídce do budoucí jednotné databáze. U těchto poskytovatelů jsme se setkaly s mnohem ochotnějším přístupem. Většina poskytovatelů s námi komunikovala, ale i zde jsme narážely na zřejmě nejzásadnější nesnáz našeho projektu. Tou je skutečnost, že stránky KuInWebu neslouží k zábavě, pro všechny ze zúčastněných stran jsou spojeny s prací. Pokud bylo možné převzít informace o nabídce doslovně z domovské stránky poskytovatele a získaly jsme k tomu souhlas, provedly jsme to samy, aniž by nastal problém. Pokud to ale z nějakého důvodu možné nebylo a vyvstala tím nutnost, aby poskytovatel zaujal aktivní přístup, situace se zkomplikovala.

Například přeformulování nebo úprava znění nabídky a její poskytnutí pro potřeby KuInWebu představuje pro poskytovatele ne zcela snadnou práci. Navíc se jedná o práci zdarma a případná odměna za ní ve formě objednávky od zájemce není jistá. Účinek reklamy, který může garantovat právě začínající a neznámý web, je nízký. V takové situaci záleží pouze na dobré vůli poskytovatelů. Od začátku jsme věděly, že databáze může mít budoucnost pouze tehdy, pokud dokáže být pro své uživatele užitečná a zejména pokud se jí podaří dostat do dostatečně širokého povědomí. Prestiž stránek KuInWebu je vedle praktické použitelnosti hlavním klíčem k jejich budoucnosti. Ta závisí na získání důvěry uživatelů a s tím související ochotě těchto uživatelů stránky navštěvovat a aktivně se podílet na budování jejich obsahu. Z tohoto důvodu jsme od začátku věnovaly značnou pozornost propagaci projektu.

5. Propagace projektu KuInWeb

Propagační kampaň projektu byla zacílena především na pracovníky veřejných knihoven. Souběžně byl projekt představován i druhé části cílové skupiny, a to poskytovatelům kulturních a vzdělávacích akcí. Propagace projektu začala už na jeho úplném začátku, kdy bylo pomocí elektronické pošty dvoukolově osloveno více než 376 veřejných knihoven za účelem zjišťování zájmu o vznikající projekt.

Pracovníci vybraných knihoven odpovídali na následující dotazník:

  1. zda realizují ve své knihovně kulturní akce - A - ano, B - ne
  2. zda by využili uceleného adresáře kontaktů na aktéry kulturních akcí - A - ano, B - ne
  3. zda by byli ochotni zapojit se do budování obsahu portálu svými zkušenostmi či doporučeními - A - ano, B - ne

Vyplněné dotazníky zaslalo zpět celkem 28 knihoven, což představuje 7,44 % ze všech oslovených respondentů. Graf znázorňuje odpovědi knihoven.

graf6

Knihovnám, které reagovaly na dotazník, byla v průběhu srpna 2009 zaslána informativní zpráva s odkazem na nově spuštěný webový portálu www.kuinweb.cz. V dopise byly knihovny opětovně informovány o náplni a cílech projektu a také o možnosti podělit se o informace o ověřeném poskytovateli prostřednictvím webové diskuze nebo zprostředkovat začlenění těchto informací do databáze. Samotné stránky KuInWeb byly nadále aktivně propagovány při osobních návštěvách veřejných knihoven, pomocí reklamních materiálů, na oborově zaměřených akcích i jinými prostředky. Poskytovatelé kulturních služeb byly kontaktováni písemně, prostřednictvím motivujících dopisů s příslušným konkrétním oslovením.

5 1. Logo projektu KuInWeb 

logo1
Obr. 1. - Aktuální logo projektu

Logo projektu KuInWeb vzniklo jako první a v průběhu ročního vývoje projektu mělo čtyři různé verze. Logo znázorňuje propojení knihoven a poskytovatelů kulturních a vzdělávacích akcí. Knihovny a informační instituce jsou reprezentovány šedou barvou v horním „půlkruhu", barevná škála v druhém „půlkruhu" symbolizuje bohaté a rozmanité spektrum poskytovatelů.

logo2

Obr. 2. - Nejstarší podoba loga projektu KuInWeb

 logo3

Obr. 3. - Druhá verze loga projektu KuInWeb

 logo4

Obr. 4. - Předposlední podoba loga projektu KuInWeb

5. 2. Veřejné představení projektu

5.2.1. Konference Infokon

Projekt KuInWeb byl odborné veřejnosti představen členkou týmu Lenkou Navrátilovou dne 22. listopadu 2008 na celostátní studentské konferenci Infokon pořádané Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Druhý ročník konference Infokon s podtitulem „Inspirace, Inovace, Imaginace" zanechal v projektovém týmu KuInWeb tyto pocity: moderátor - in, příspěvky - inspirující, organizátoři - ideální, prostředí - imediátní, káva - indigenní, afterparty - impozantní. Tým se poté nechal inspirovatinovaci a zapojil imaginaci do projektu KuInWeb.

11
Obr. 5. - Mluvčí projektu Lenka Navrátilová na konferenci Infokon na FFMU v Brně

5.2.2. Konference Knihovny současnosti 2009

Projekt KuInWeb byl představen také na knihovnické konferenci Knihovny současnosti, která se koná každoročně v Junior centru v Seči u Chrudimi. Letošního ročníku, který proběhl v termínu od 23. - 25. 6. 2009 se za projektový tým KuInWeb zúčastnily Lenka Navrátilová a Markéta Kukrechtová. Prezentace projektu zde zaznamenala úspěch a došlo ke zvýšení zájmu o internetové stránky projektu, což se následně projevilo růstem jejich návštěvnosti. Na této konferenci byly také poprvé odtajněny a použity propagační předměty projektu.

12
Obr. 6. - Lenka Navrátilová představuje projekt KuInWeb na konferenci Knihovny současnosti 2009

Prezentace projektu KuInWeb se ujala Lenka Navrátilová v tematickém bloku 4, nazvaném Funkce veřejné knihovny z hlediska jejích uživatelů. V úvodu své přednášky představila projektový tým, pracující na projektu KuInWeb od jeho vzniku. Tedy od výjezdního semináře předmětu APLS v Křižanově, který se uskutečnil dne 13.9.2008 v rámci studia oboru Informační studia a knihovnictví na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Ve své přednášce Lenka Navrátilová shrnula ideu projektu KuInWeb, jako portálu, který umožní aktérům kulturních a vzdělávacích akcí prezentaci svých služeb a knihovnám poskytne ucelený přehled v podobě databáze kontaktů. Jako cíl bylo představeno také navázání spolupráce mezi knihovnami a vyměňování zkušeností, kontaktů a informací v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v knihovnách. V závěru Lenka dodala, že celý tvůrčí tým projektu KuInWeb je optimisticky naladěn a věří v potřebnost existence portálu KuInWeb, který přispěje k budování knihoven jakožto komunitních center v duchu dnešního trendu.

5.3. Propagační předměty

Poté, co bylo logo projektu upraveno do své konečné podoby, přišly na řadu reklamní předměty. Na základě návrhu a objednávky byly pro potřeby propagace vyrobeny odznaky, visačky na kliky od dveří a trička s logem projektu a adresou jeho internetové stránky.

propagacni predmety
Obr. 7. a 8. - Reklamní trička projektu Kuinweb

propagacni predmety
Obr. 9. - Propagační visačka na dveře

 propagacni predmety
Obr. 10. - Odznaky s logem KuInWebu

5.4. Prezentace na sociální síti Facebook

Další významný krok v propagaci projektu KuInWeb představovalo vytvoření profilu KuInWebu na rozsáhlé sociální síti Facebook v polovině července 2009. Facebook umožňuje komunikaci mezi uživateli pomocí instant messagingu, zpráv nebo diskusních fór, také sdílení fotografií, videí, odkazů apod. V září 2009 měl KuInWeb na sociální síti již přes 50 fanoušků. Profil projektu se nachází na adrese: http://www.facebook.com/pages/KuInWeb-Kulturne-informacni-web/107602112509#/pages/KuInWeb-Kulturneinformacniweb/107602112509?ref=mf.

5.5. Propagace projektu v odborných periodikách a magisterská práce o projektu

Podrobné informace o náplni projektu je možné si přečíst v internetovém časopise Kabinetu informačních studií a knihovnictví FFMU na adrese http://www.inflow.cz/kuinweb. Na tento článek byli odkazováni oslovovaní poskytovatelé kulturních a vzdělávacích akcí, aby si mohli v případě zájmu zjistit více údajů o projektu.

V současné době je v jednání uveřejnění článků o projektu v oborových časopisech Knihovnický zpravodaj Vysočina, Čtenář, Duha, Ikaros a Místní kultura. Doufáme také, že na Kabinetu informačních studií a knihovnictví by mohla být zadána k vypracování magisterská práce věnovaná projektu Kulturně informační web.

8. Finanční prostředky

Na realizaci projektu KuInWeb byla použita částka 20.000,00 Kč. Způsob použití finančních prostředků je uveden v následující tabulce

tabulka

7. A jak vypadají internetové stránky projektu

Při tvorbě stránek byl kladen hlavní zřetel na potřeby předpokládané cílové skupiny. Jednou částí z této skupiny jsou zaměstnanci knihoven a pracovníci jiných informačních institucí jako jsou informační centra, kulturní oddělení městských úřadů apod. V druhé řadě je KuInWeb k dispozici aktérům a poskytovatelům kulturních služeb.

Je možné předpokládat, že nejtypičtějšími konkrétními uživateli KuInWebu jsou ženy středního a staršího věku, které pracují jako knihovnice a mají mírné obavy z práce s informačními technologiemi. To jim brání například v tom, aby se odhodlaly kvalitně vyhledávat informace pomocí internetu. Pokud měl KuInWeb efektivně pomoci právě této části uživatelů, musel jí být svojí architekturou co nejvíce přizpůsoben.

Při vytváření systému byl proto kladen velký důraz na co největší jednoduchost a návodnost bez zbytečných a matoucích prvků. Na prvním místě stála snaha o přehlednost, informativnost, souhru obsahu a formy, důvěryhodnost, možnost kvalitního vyhledávání a celkovou uživatelskou přívětivost.

Po načtení se zobrazí úvodní stránka s několika náhodně vybranými nabídkami kulturních akcí a rozcestníkem po levé straně. Možnost vyhledávání je vyřešena pomocí přehledného a stále viditelného menu. Nabídka kulturních a vzdělávacích akcí je rozdělena do deseti kategorií. Vyjma těchto akcí jsou na stránkách uvedeny také některé programy, které proběhly nebo pravidelně probíhají v knihovnách bez pomoci externích poskytovatelů. Aby bylo více zřejmé, že stránky jsou především databází nabídek kulturních akcí, byly kulturní programy knihoven nedávno odděleny do samostatné kategorie s názvem „Inspirujte se".

17 
Obr. 11. - Nabídka akcí na Kulturně informačním webu

Dále je na stránkách možné vyhledávat v rámci jednotlivých kategorií, podle ceny akcí a fulltextově. Pod rozcestníkem s nabídkou jsou umístěny odkazy, pod kterými si uživatelé mohou přečíst informace o projektu, zjistit kontaktní údaje na správce stránek, dozvědět se, jak postupovat při zájmu přidat vlastní nabídku. Další texty upravují etická pravidla pro používání diskuse a informují o postoji tvůrců projektu k autorským právům poskytovatelů nabídek a k nakládání s osobními údaji.

18
Obr. 12. - Informace pro zájemce o spolupráci

19
Obr. 13. - Úvodní stránka pod odkazem cestovatelské přednášky

Pokud uživatel provede výběr některé kategorie z menu, zobrazí se mu úvodní stránka této kategorie s příslušnými nabídkami akcí. Na prvních místech jsou vidět ty, které byly přidány nejnověji. Všechny nejnovější nabídky na stránkách je také možné zobrazit samostatně.

Každá nabídka je anotována, opatřena ilustrační fotografií a je dále „klikatelná" pro zobrazení podrobnějších informací, jako je jméno poskytovatele, jeho kontaktní údaje, adresa internetových stránek, cena apod.

20
Obr. 14. - Stránka s podrobnými informacemi k cestovatelské přednášce Juraje Kamana

Prozatím poslední aplikace, která byla na stránky projektu přidána, umožňuje uživatelům samostatně vložit novou nabídku bez nutnosti žádat o registraci a přístupová hesla. Stačí napsat znění nabídky do jednoduchého formuláře a následně nový příspěvek kliknutím odeslat k autorizaci.

9. Udržitelnost projektu a slovo závěrem

Na závěr můžeme s radostí oznámit, že se pro projekt Kulturně informační web podařilo najít pokračovatele a neskončí tedy společně s předmětem APLS. V říjnu 2009 budou stránky projektu předány k dalšímu rozvoji Městské knihovně v Poličce, kde budou spravovány nikoli pouze okrajově, ale v rámci pracovního úvazku pověřených osob. Nadále přitom zůstane zachována spolupráce se členkami zakládacího týmu.

Při organizování kulturního programu v knihovnách je důležitá důslednost a pravidelnost. Praxe ukazuje, že právě spolehlivá pravidelnost je cestou k získání hojného počtu věrných zájemců o kulturní akce. Městská knihovna Polička je v tomto směru velmi pokrokovou organizací, která může jít ostatním knihovnám příkladem a to nejen ve věcech organizace kulturních a vzdělávacích akcí.

V informačním prostředí internetu se nenachází jiné stránky podobného zaměření jako má KuInWeb. Věříme, že pokud budou stránky KuInWebu i nadále udržovány, budou si získávat stále vzrůstající množství uživatelů, které budou motivovat a zpříjemní a usnadní jim jejich práci. Zároveň s tím mohou stránky i napomáhat tolik potřebnému šíření vize moderních knihoven mezi jejich uživateli i zaměstnanci.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

2 komentáře

Obrázek uživatele admin
Anonym
11. 4. 2011

Dobrý den, potřeboval bych u své anonce ze včerejška nazvané Větzrný plášť vyměnit píseň za fotku. Je to ještě možné? Děkujiu za pokud možno rychlou odpověď a přeji vše dobré.

Kratochvíl

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I made use of to think about your short write-up, additionally, to contemplate on the off possibility that you had thought about establishing an electronic magazine in this concern. Your composing would certainly progress it fairly. you have a mess of comprising ability. dental experts dentistry

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback