Kurzy.knihovna.cz: portál na podporu e-learningu (nejen) pro obor informační studia a knihovnictví

Portál Kurzy.knihovna.cz si klade za cíl shromáždit a poskytnout odborné i laické veřejnosti e-learningové kurzy z oboru informační věda a knihovnictví. Tento portál by se mohl stát jedinečným místem, které nabídne kompletní nabídku e-learningových kurzů z oboru informačních studií a knihovnictví. Projekt je určen pro knihovníky, informační pracovníky, studenty oborových škol a jejich učitele. Klade si za cíl dosáhnout rozšíření a zlepšení již existujícího portálu Kurzy.knihovna.cz. Vytvoříme nový kurz NetTrainers, získáme a zpracujeme nové kurzy od oslovených oborových institucí a provedeme technologickou inovaci portálu.
Logo projektu Kurzy.knihovna.cz

1. Stručné představení projektu

Portál Kurzy.knihovna.cz již v současné době ve stávající podobě nabízí několik e-learningových kurzů z oblasti informačních studií a knihovnictví. Naším cílem je dosáhnout rozšíření a vylepšení stávajícího portálu. Se žádostí o spolupráci oslovíme oborové vysoké školy a instituce v České a Slovenské republice a nabídneme jim možnost umístit jejich již existující e-learningové kurzy do prostoru našeho portálu. Námi vytvořený kurz NetTrainers poskytne návod, jak postupovat při tvorbě e-learningového kurzu pro další zájemce a především nabídne užitečné informace, jak e-learningový kurz vést. Technologickou inovací zlepšíme prostor portálu a nabídneme návštěvníkům mimo samotných kurzů i další informace týkající se e-learningu z oblasti informačních studií a knihovnictví. Vhodnou marketingovou kampaní a formou workshopů budeme portál Kurzy.knihovna.cz propagovat u naší cílové skupiny.

Celkovým výstupem projektu bude oživený, vylepšený, technologicky inovovaný a informačně nabitý portál Kurzy.knihovna.cz. Ten se stane platformou pro oblast celoživotního vzdělávání v oblasti informačních studií a knihovnictví v České a Slovenské republice. Unikátní bude tím, že formou vzájemného sdílení kurzů propojí oborové vysoké školy, vysokoškolské knihovny a knihovny na všech úrovních systému knihoven, a umožní tak studentům a pedagogům z oboru navzájem sdílet kvalitní výukový materiál. Knihovníkům a informačním pracovníkům z praxe nabídne možnost prohloubení znalostí a specializaci v rámci celoživotního vzdělávání a zpřístupní všem zájemcům nejnovější aktuální znalosti z oboru.

1.1 Realizátoři projektu

1) Bc. Pavlína Habrovanská

Hlavní koordinátorka a manažerka projektu, zajišťuje komunikaci projektového týmu s jeho garantem a partnery a spolupracujícími institucemi.

Realizátorka propagace - psaní článků, výstupy na konferencích, lektorka workshopů, podílí se na tvorbě obsahů textové části kurzu NetTrainers, tutorka kurzu NetTrainers, korektorka textů.

2) Bc. Lenka Bazalová

Administrátorka portálu Kurzy.knihovna.cz, technická realizace kurzů umístěných na portál, tvorba audiovizuálních prvků kurzu a tutorka kurzu NetTrainers, lektorka workshopů.

3) Bc. Blanka Kazdová

Realizátorka marketingové kampaně, realizátorka propagace - psaní článků, výstupy na konferencích, tvoří obsah textové části kurzu NetTrainers, tutorka kurzu NetTrainers.

4) Bc. Čeněk Kovář

Administrátor portálu Kurzy.knihovna.cz, technická realizace kurzů umístěných na portál, implementace kurzu NetTrainers na portál Kurzy.knihovna.cz, tutor kurzu NetTrainers, lektor workshopů.

Garant projektu: Bc. Jan Zikuška

Supervizor kurzu NetTrainers: Mgr. Jan Matula

1.2 Zdůvodnění potřebnosti

Přestože existuje vysoká poptávka po projektech podporujících celoživotní vzdělávání v oblasti informačních studií a knihovnictví, nedá se hovořit o tom, že by metody e-learningu byly v této oblasti u nás příliš rozšířené. V současné době existuje pouze několik projektů, které tento zájem naplňují, ať už je to e-learningový kurz knihovnického minima Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nebo e-LKA (e-learningový kurz knihovnické angličtiny).

Náš projekt nabízí možnost soustředit všechny tyto již hotové a fungující kurzy na portál Kurzy.knihovna.cz a spoluprací s oborovými vysokými školami a informačními institucemi chceme rozšířit nabídku dalších e-learningových kurzů z oboru. Vytvořením vlastního kurzu NetTrainers nabídneme účastníkům znalosti a dovednosti nutné k vytváření nových kurzů a vedení těchto kurzů.

2. Cílová skupina projektu a její zapojení

Náš projekt se zaměřuje na cílovou skupinu knihovníků, informačních pracovníků, studentů oborových vysokých a vyšších odborných škol a jejich učitelů. Společnou charakteristikou pro všechny zástupce naší cílové skupiny je práce s informacemi. Především proto je v tomto oboru nutné klást důraz na aktuálnost a možnost inovace výukových materiálů s okamžitým dopadem. S ohledem na to, že v naší cílové skupině jsou jak studenti, tak i odborníci z praxe, je nespornou výhodou možnost individuálního samostudia vlastním tempem. Náročnost oboru vyžaduje neustálé sledování vývoje především v oblasti informačních technologií a procesů automatizace. Proto je třeba podporovat systém celoživotního vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků. Komfortní a aktuální možností distančního vzdělávání je právě metoda e-learningu.

Cílovou skupinu pro projekt Kurzy.knihovna.cz lze dále rozdělit na dvě části. První část této cílové skupiny vstupuje do projektu coby tvůrci již existujících nebo nově vytvořených kurzů. Motivací pro zapojení této části cílové skupiny je nabídka vylepšení a inovace jím poskytnutého kurzu. Náš projekt nabídne propagaci těchto kurzů, technickou podporu v jejich tvorbě a organizaci jejich průběhu. Této části cílové skupiny dále náš projekt nabídne další vzdělávání v oblasti tvorby e-learningových kurzů formou workshopů a seminářů. Druhou částí cílové skupiny jsou uživatelé, kteří přicházejí do našich kurzů s cílem vzdělat se. Motivací pro jejich zapojení do našeho projektu jsou zejména výhody e-learningu (tj. místně a časově neomezený přístup do kurzu, efektivnost výuky, aktuálnost informací, použití multimediálních prvků ve výuce, interaktivní forma přednášek, volba vlastního tempa výuky, možnost tisku výukových bloků apod).

2.1 Přínos pro cílovou skupinu

První část cílové skupiny projektu - tj. spolupracující informační instituce poskytující své kurzy - získá zviditelnění v rámci oboru, navázání oborové spolupráce, technologickou inovaci svých kurzů, propagaci kurzů, zpětnou vazbu. Důležitou zpětnou vazbou rozumíme posouzení kvality provedení konkrétního kurzu a jeho zrecenzování.

Druhá část cílové skupiny projektu - tj. účastníci kurzů - získá možnost prohloubení znalostí z oboru, možnost celoživotního profesního vzdělávání, seznámení s technologickými inovacemi, rozšířenou nabídku oborových kurzů tzv. z jednoho místa, úsporu časových a finančních nákladů vynaložených na vzdělávání.

3. Výsledky a výstupy projektu

1) Inovace portálu Kurzy.knihovna.cz

Inovace portálu, a to jak technologická, tak v náplni obsahové informativní části.

2) Kurz NetTrainers

Vytvoření kurzu, implementace kurzu do LMS Moodle a umístění na portál Kurzy.knihovna.cz, odučení kurzu, tutorování kurzu.

3) Pořádání a vedení vzdělávacích akcí na podporu projektu

4) Implementace a inovace kurzů jiných institucí

4. Závěr

Všichni realizátoři tohoto projektu jsou studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně. Po nastartování projektu a úspěšném zakončení předmětu Aplikační seminář doufáme v další pokračování projektu a případnou spolupráci partnerů s naším týmem. Realizaci portálu předáme partnerům projektu a k dalším vylepšením nabídneme i námi vytvořený kurz NetTrainers. V případě další spolupráce s naším týmem předpokládáme možnost další realizace projektu v rámci navazujícího Aplikačního semináře 3.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback