Kyberpsychologický profil uživatelů komunity Inflow: průzkum avatarů v blogosféře

Příspěvek se věnuje analýze blogerské komunity Inflow z pohledu kyberpsychologie. Data použitá v analýze pochází z období od počátku existence Inflow blogu až do 21. 7. 2009. Článek se skládá ze dvou různých analýz. První analýza využívá worldclouds nástroje Wordle, pomocí nějž zobrazuje texty pěti nejvíce publikujících blogerů na Inflow a zařazuje je do sociopatologických kategorií osobnosti. Druhá analýza zařazuje avatary – vizuální reprezentace uživatelů do odpovídajících kyberpsychologických kategorií a hodnotí dynamický vývoj těchto kategorií na Inflow.

Na úvod

    Jedním ze zajímavých aspektů, kterým překvapil kyberprostor řadu odborníků, byl jeho vliv na lidské chování. Jako by kyberprostor deformoval nejen samotný čas a prostor, ale i lidskou psychiku s jejími nejrůznějšími projevy. Svět zpřístupňovaný díky online sítím si začal utvářet vlastní autonomní statut. Pocit bezpečí a anonymity doprovází řada psycho- a socio-patologických projevů a úchylek či pouze odchylek od lidského chování, jak je zakoušeno a pozorováno v reálném světě. Nově, nebo snad v novém světle se vynořující fenomény lidské psychiky si vysloužiliy vlastní odborná pojmenování. Lidská psychika, lidské myšlení a lidské chování formované v interakci s novými technologiemi a médii se staly oblastí zkoumání oboru nazvaného kyberpsychologie. Zde předložený příspěvek si neklade za cíl tyto fenomény detailněji identifikovat a popsat, případně se pokusit vysvětlit jejich příčiny a důsledky. Jeho cíl je mnohem prostší, a to analyzovat některé rysy odhalující psychologický profil Inflow tak, jak se projevuje skrze sebevyjádření aktivních členů jeho weblogu.[1] Příspěvek nemá ani vědecké aspirace, spíš jde jen o hravý pohled, který chce potěšit a obohatit primárně dlouhodobější čtenáře časopisu Inflow, aktivně se podílející na aktivitách komunity kolem něj, stejně jako náhodně zbloudilé čtenáře.

    Kolem elektronického časopisu Inflow vznikla celá řada dalších více či méně sledovaných služeb. Jejich konglomerát přitahuje pozornost řady studentů, odborníků, ale i fanoušků. Část z nich se připojila k možnosti zapojit se do života komunity konstituující se kolem Inflow zapojením do blogu Inflow. Někteří tak využívají možnosti podílet se svojí měrou na životě komunity studentské, zformované kolem dění a aktivit v souvislosti s Kabinetem informačních studií a knihovnictví při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Další využívají takto utvořený prostor pro jeho potenciál umožňující vyjádřit svobodně, mnohdy i anonymně, ale „nahlas", svůj vlastní názor. Zapomenuta by neměla být ani možnost přijít do kontaktu s lidmi zaujatými pro aktivity podobného charakteru, s nimiž je zde možné konzultovat, jimž lze sdělovat či případně kritizovat různé odborné aktivity související s informační a knihovnickou činností, a položit tak základy více či méně skryté „community of practice"[2].

    Struktura příspěvku bude následující: nejprve se stručně zaměřím na velikost a růst komunity Inflow. Dále se budu věnovat pěti nejčetněji publikujícím přispěvatelům, od nichž bude analyzován jejich současný popis blogu a všechny příspěvky zveřejněné v každém z daných období, které podrobím slovní klusterové analýze. Z obou popisů bude navržen textový psychopatologický profil uživatele s odpovídajícím časovým vývojem. V poslední kapitole provedu stručný popis psychologie grafických avatarů a aplikuji ji na všechny avatary zastoupené na Inflow. Tento popis srovná čtyři časové profily Inflow a naznačí tak dlouhodobější vývoj celkového profilu. Příspěvek vychází z popisu psychologie kyberprostoru, jak ji představil ve své práci John Suler.

1. Růst komunity

    Časopis Inflow vznikal za účelem nabídnout studentům oboru Informační studia a knihovnictví prostor, kde by mohli bez větších překážek publikovat k tématům jejich zájmů, zvláště s ohledem na řadu seminárních prací či zajímavě zpracovaných témat diplomových prací, kterým mnohdy nebyla v českém prostředí věnována dostatečná pozornost. S výjimkou těch nejkvalitnějších či snad nejvýjimečnějších, zůstávaly diplomové práce jako polopublikovaná šedá literatura uzavřeny ve skladovém prostoru akademických knihoven a jejich dostupnost pro veřejnost tak nebyla právě ideální. Za účelem komunikace, participace a sdílení informací mezi čtenáři, přispěvateli a redakcí Inflow byl spuštěný současně s časopisem i Blog k 7. 1. 2008. Počet jeho účastníků se začal rychle navyšovat. Během tří měsíců zde bylo již založeno celkem 60 profilů (stav k 12. 4. 2008) a koncem kalendářního roku jich bylo již 105 (stav k 2. 12. 2008). I když mnohem pomaleji, počet profilů na Blogu narůstal i od počátku tohoto roku, k 30. 4. 2009 čítala velikost Blogu 119 profilů, k 21. 7. 2009 celkem 128 profilů. Ovšem je nutné si uvědomit, že tyto počty nemusejí přesně odpovídat počtu skutečných uživatelů, jeden uživatel může mít více avatarů, navíc i s různým pohlavím (tzv. gender-switching), případně jeden avatar může mít více uživatelů (reprezentuje skupinu). Tři data tvoří hraniční body předkládané analýzy zaměřené na vybrané psychologické rysy blogerské komunity Inflow a rozdělují zkoumané období na tři úseky, k nimž se budou jednotlivé rozbory vztahovat. První úsek překlenuje ranou fázi Inflow, tj. od jeho vzniku po 12. 4. 2008, druhá fáze formování blogerské komunity zahrnuje dobu mezi 13. 4. - 2. 12. 2008, třetí fázi zrání komunity odpovídá doba mezi 3. 12. 2008 - 30. 4. 2009, poslední feze zachycuje období mezi 1. 5. 2009 - 21. 7. 2009.   

2. Psychoanalytický přístup k psychopatologickým rysům osobnosti prismatem textuální komunikace

    V první analýze nebudeme sledovat podrobně působení, temperament, kognitivní styly, reakce na online podněty (komentáře k příspěvkům ostatních) či další rysy osobnosti, zaměříme se pouze na skryté projevy či vzory v textech. Tato analýza je tedy poněkud povrchnější a slouží spíše jako pokusný přístup a k hravé ilustraci. Jednotlivé texty jsou zpracovány pomocí Worlde softwaru[3].

    V prvním rozboru vyjdeme z kategorizace typů osobnosti Nancy McWilliams, k jejíž knize Psychoanalytic Diagnosis odkazuje John Suler (půjde tedy pouze o sekundárně zprostředkovanou kategorizaci). V této analýze se budu věnovat pouze pěti blogerům Inflow, a to těm, kteří mají k 30. 4. 2009 na blogu nejvíce příspěvků. V každém ze tří období vyberu pro každého blogera pět nejdelších příspěvků, které analyzuji pomocí tag clouds. Interpretací jednotlivých tag clouds a analýzou popisu blogů jeho autorů v odpovídajícím období určím odpovídající typ osobnosti jeho autorů. Pouze v tomto případě, na rozdíl od další analýzy, se objeví přesnější určení analyzovaných podle jejich virtuální identity, pod kterou na Inflow blogu vystupují.

    Nancy McWilliams vychází z výsledků psychoanalytických výzkumů a pro jednotlivé typy osobností, které byly pomocí těchto výzkumů identifikovány, určuje jejich odpovídající projevy v online prostředí. Základní typy, které budu brát v potaz, jsou[4]:

  • psychopatický (antisociální) typ
  • typ narcistický
  • typ schizoidní
  • paranoidní typ 
  • depresivně manický (impulsivní) typ
  • masochistický (sebepoškozující) typ
  • obsesivně kompulzivní typ
  • histronický (teatrální) typ
  • typ disociační (schizotypový)

    Psychopatický typ často přestupuje stanovená pravidla, neprojevuje pocit viny či studu, rád zneužívá ostatních. Zatímco typ narcistický se snaží získat co nejvíce chvály od ostatních aktérů, obdiv a auru jako někdo speciální s využitím témat moci, dokonalosti či velkoleposti, typ schizoidní se projevuje lhostejností, nedostatkem citlivosti či projevů vřelosti, abstraktním uvažováním a často tematickým zaměřením na samotu. Paranoidní typ je velmi ostražitý, nedůvěřivý, často obviňuje ostatní, je hádavý s nedostatkem citu pro humor. Depresivní typ je temný, s aurou smutku a nízkým stupněm seberespektu, ve fázi manické je energetický, velkolepý, spontánní. Pro masochistický typ osobnosti je stěžejním tématem soužící se či špatné já se sklony k sebedestruktivnosti. Ve výrazu obsesního typu převažuje vážnost a formálnost s důrazem na detail, pravidla a perfekcionismus. Častými tématy jsou kontrola a dokonalost. Histronici se snaží přitáhnout k sobě pozornost, vyjadřují se dramaticky, emocionálně, někdy s aurou svůdnosti či nadutosti, s inklinací k tématům závislosti. Poslední typ s lhostejnou a odměřenou osobností, typ  schizotypový, projevující zvláštní osobnostní charakteristiky a sklon k pověrčivému či tzv. magickému myšlení.[5] Specifickým typem je odporující osobnost se zálibou v opozičních postojích, které mohou skrývat nepřátelství či odpor, vyjadřovaný pasivní formou zpochybnění. Tyto osobnosti přitahuje intelektuální prostředí, v němž odporují ostatním za účelem zvýšení svého křehkého ega. V počínání takové osobnosti hraje často roli anonymita prostředí.[6]

    Mezi pět nejhojněji publikujících blogerů patřili k 30. 4. 2009 s nejvíce příspěvky Petr Škyřík (http://www.inflow.cz/blogs/petr-skyrik), Stáňa (http://www.inflow.cz/blogs/stana), EVa (http://www.inflow.cz/blogs/eva), Emily (http://www.inflow.cz/blogs/emily) a Jiřík (http://www.inflow.cz/blogs/jirik), na něž se dále zaměřím. Počet příspěvků, s nimiž bylo dále pracováno v jednotlivých obdobích, je zaznamenán v tabulce č. 1. Do analýzy nebyly zahrnuty příspěvky z neviditelného blogu Inflow. Vzhledem k schematickému znázornění textů pomocí frekvence (rankingu) slov, unikají v této analýze probíraná témata. Nedostatkem tohoto postupu je také to, že nejsou zahrnuty komentáře blogerů k příspěvkům ostatních, které mohou přesněji vyjadřovat charakteristiky blogera. Z toho důvodu je zařazení každého z blogerů do nějaké kategorie nutně schematické, neúplné a zkreslující, navíc se zaměřením na patologické rysy povahy, které nemusejí být u skutečné osoby přítomny.

 

6. 2. - 12. 4. 2008

13. 4. - 2. 12. 2008

3. 12. 2008 - 30. 4. 2009

1. 5. - 21. 7. 2009

Σ

Petr Škyřík

13

33

28

13

87

Stáňa

6

21

17

4

48

EVa

11

19

9

4

43

Emily

8

18

8

2

36

Jiřík

10

17

5

4

36

Tab. č. 1. Počet příspěvků vybraných blogerů jednotlivých obdobích

  avatarInformační radar: Petrův eBlok

    Jak vyplývá z tabulky, nejhojněji publikujícím blogerem je Petr Škyřík. Z popisu blogu vyplývá, že zaměření příspěvků je převážně odbornějšího rázu s důrazem na objektivitu sdělení a s minimem subjektivních rysů. Informace o blogu Petra Škyříka neobsahují pouze charakteristiku jeho blogu, ale také odkazy na čtené knihy, oproti jiným blogům obsahuje navíc i možnost zanechávat blogerovi hlasové vzkazy a odkazy na další stránky související s blogerovými aktivitami a zájmy. Vizuální redukce textu v grafu prozrazuje převažující zaměření na Internet (časté také slovo web, on-line) a jeho služby (Google, You Tube, RSS, MP3, 2.0 ...), včetně Inflow (a KISKu), které představuje jedno z nejčastěji se vyskytujících slov. Velký důraz je v tématech kladen také na oblast knihoven a informací a také na projekty a odkazy (prezentace, téma, předmět, konference) nejčastěji v českém prostředí. Vzory osobnějších témat příliš zachytit nelze, snad jen oblíbenou tematiku her a knih, které se však často mohou vyskytovat v souvislosti s knihovnami jako odborným tématem. S materiálem, v němž se neprojevuje příliš osobní (rozuměj subjektivizující) účasti, bych se klonil k zařazení blogera do okrajové oblasti narcistického či obsesního typu osobnosti. 

Graf PŠ

Graf PŠ

   avatar  Iniciály: blog Stáňi

    Druhým nejčastěji publikujícím blogerem je Stáňa. Popis jejího blogu je stručný a obsahuje výzvu ke sdílení názorů. Stáňa se v příspěvcích hojně věnuje knihovnám a dětem. V textech lze objevit i osobnější zaměření - častá jsou slova jako práce, problém, prestiž či sama a pomoc, dále slovesa musím, měla, myslím, cítím, být. Časté je také téma času (rok, dnes, někdy) a hanáckého nářečí. Některé rysy připomínají schizoidní typ osobnosti.

Graf Stáňa 

Graf Stáňa

 avatar "ArtBlog": blog EVy

     Blog EVy projevuje s plynoucím časem proměnlivost v popisu. Původní zaměření na knihovny, čtenářství a společnost překryla společensko-kulturní škraboška, která po sejmutí odhalila ve třetím období opět stejná témata obohacená o umění C. Moneta. Všemi obdobími se line jako červená stuha téma biblioterapie. Popis blogu doplňují odkazy na projekt, na němž se blogerka účastnila, na oblíbenou knihovnu, na wordcloud v alternativním knihovním katalogu Beth a na Picasovy fotky. Celý popis doplňuje obraz Gwen Johnové. Grafická reprezentace prozrazuje, že blogerku EVu kromě tématu knihoven přitahují i témata spjatá s uměním (hudba, tanec) a výše zmíněnou terapií, časté je však také téma života, cest, srdce a duše a také komunikace. V tomto případě neexistuje žádný záchytný bod, který by umožnil identifikovat projev zařaditelný dle nějaké z kategorií osobností.

Graf EVa

Graf EVa

 avatar  E-mily E-blog: blog Emily

    Emilyn blog je velmi tvořivý a s postupem času doznává nejrůznějších změn. V proměnách času bych jej souhrnně charakterizoval slovem skotačivý a hravý. Kromě popisu a motta je pravidelně doplňován grafikou vázanou k stejnojmenné komiksové postavičce. Blog je dále doplněn o výčet posledních přečtených knih. V grafu zaujme na první pohled, jak často je opakováno jméno Emily, což naznačuje sebestřednost blogerky (to podporuje i častý výskyt slova sebe, sobě). Častým tématem je také samotný časopis Inflow a KISK. Specifickým tématem je studium (zkoušky a zkouškové období ve všech možných tvarech) a čtení (sem spadá i tematika knihoven). Specifickými slovy jsou také výrazy kouřit, šok, horor. Podle vizuálního zobrazení lze u blogerky najít některé rysy histronické osobnosti.

Graf Emily

Graf Emily

 avatar  soda bicarbona napříč časem: Jiříkův blog

    Jiříkův blog svým popisem vzbuzuje pocit oxymóronu a naznačuje, že témata tohoto blogu budou ve zvláštním vztahu k realitě. Následuje odkaz na další blog uživatele a výčet knih, filmů a hudby, kterým se bloger v poslední době věnoval. Mnoho prvních rankingových míst (tj. nejfrekventovanějších slov) v blogu zabírají stop slova, která se však v grafu nezobrazují. Tématům tentokrát nevévodí knihovny, ale filosofie (Aristoteles). Další témata jsou velmi různorodá a tedy nejednotná. Z těch výraznějších bych akcentoval tisíciletí, život, které se doplňují s prahem. Neobvyklou je jistě kombinace slov jako Bůh, kostel, provázek, kameny, ovce, urban. Z grafu je patrná fascinace cestami a věcmi (ulice, domů, nádraží, místo, sochy, pláště), výmluvná jsou i slova skepse a nesmysl. Některé projevující se rysy by se daly přiřadit osobnostem psychopatickým či schizotypovým.

Graf Jiřík

Graf Jiřík

3. Personální analýza vizuálních identit na Inflow

    Kniha Johna Suler Psychology of Cyberspace se v části věnované grafickým reprezentacím aktérů komunikačních interakcí v kyberprostoru věnuje hlavně GMUKS, tedy prostředím umožňujícím grafickou multiuživatelskou konverzaci. Tento typ analýzy vychází z běžně přijímaného předpokladu, že avatar, tedy vizuální reprezentace osoby ve virtuálním prostředí, není ledabyle volená ikona, obrázek apod., ale vyjadřuje některé psychologické charakteristiky jejího vlastníka. Člověk si nevolí svoji reprezentaci zcela libovolně, ale kvůli nějakým vlastnostem, se kterými si ji spojuje a které chce vyjádřit nebo které nevědomě projevuje. Volba této reprezentace je zcela svobodná a díky tomu naše rozhodnutí nějak vyjádřit a zastoupit nás samé v anonymním kyberprostoru může představovat sondu do našich motivací, přání či tužeb. V kapitole budu zpočátku při popisu jednotlivých kategorií avatarů a psychických vlastností s nimi souvisejícími rozlišovat mezi avatarem a jeho uživatelem. Při popisu stavu na blogu Inflow budu uvažovat o uživateli a jeho avatarovi jako o jedné osobě. V případě blogu nehraje vizuální reprezentace tak významnou roli jako v prostředí GMUKS. Ačkoli základní psychologické rysy popisované Sulerem platí všeobecně pro celý kyberprostor, různé služby a prostředí mohou mít svoje specifika. Zde analyzovaný blog má také svoje zvláštnosti, což bude v následující analýze zohledněno. Některé kategorie avatarů budou uzpůsobeny specifikům, jež se váží k blogu, některé kategorie zůstanou nevyužity, naopak jiné přibudou.  

    Mezi základní a nejjednodušší kategorie avatarů popisované Sulerem[7] patří smajlíci. Smajlíci jsou avataři vyjadřující jednoduché lidské emoce, část z nich zachovává anonymitu jejich uživatele, někteří jsou personálněji upraveni buď uživateli samými, nebo jsou upraveni na zakázku. V případě blogu Inflow není možné využít předpřipravených smajlíků. Do této kategorie jsem tedy zahrnoval avatary zobrazující expresivní část lidského obličeje, celé tváře jsem zahrnul do jiné odpovídající kategorie. Další kategorií jsou zvířecí avatary. Zvířecí motivy vyjadřují vlastnosti či charakteristiky spojované se zobrazeným zvířetem. Uživatelé je volí jako výraz symbolizující jejich povahu nebo vlastnosti, s nimiž se sami identifikují. V případě Inflow blogu jsem pod tuto kategorii zahrnul i rostlinné motivy. Komiksoví avataři jsou častější u mladších uživatelů, ovšem ani starší uživatelé se jim nevyhýbají. Komiksové charaktery často souvisí s vlastnostmi, s nimiž se uživatelé identifikují, mohou však souviset i s pocitem obdivu. Při jejich interpretaci lze nalézt i archetypální rysy. Avataři celebrit souvisí s uživatelskými zájmy v zábavním vyžití či s módními trendy. Užití avatarů inspirovaných módou má stejnou dynamiku jako módní trendy samotné. Vykazují prudký, epidemický nástup do povědomí uživatelů a stejně jako epidemie i módní avataři a trendy rychle vyčpí a mizí v zapomnění. Důvody k používání avatarů celebrit lze hledat za osobnostními rysy či sociálními činnostmi představovaných celebrit, s nimiž si je vědomí uživatelů spojuje. Další kategorií jsou zlí avataři, varující a nabádající ostatní aktéry, aby si příliš na jejich uživatele nedovolovali a nedráždili je. Vyjadřují buď temnou stranu osobnosti, nebo drsné až agresivní rysy reprezentovaného. Mohou však také sloužit jako obranný prostředek proti narušování intimity, zahnání do stavu úzkosti a vystavení pocitu zranitelnosti, jelikož mají odrazující charakter. Tento efekt se v případě blogu nemá šanci příliš projevit, proto lze očekávat jejich nižší zastoupení mezi uživateli blogu Inflow. Reprezentací symbolizující moc a sílu jsou avataři mocenští, kteří jsou variací na zlé avatary. Většinu jejich uživatelů tvoří mladiství, které k jejich používání vede chuť soutěžit o co nejděsivějšího avatara. Setrvávání u různých obměn těchto reprezentací naznačuje skrývání pocitů méněcennosti a nejistoty. Dalšími avatary jsou avataři zobrazující skutečné tváře svých uživatelů, kteří nejsou ve vizuálních komunikačních prostředích příliš častí, jelikož značně poodkrývají pláštík anonymity. V případě blogu se naopak dá očekávat jejich hojnější výskyt, protože tento druh avatarů odhaluje nejen hrdost uživatelů, ale také jedinečnost a důvěryhodnost, které chtějí tito uživatelé svým vystoupením z virtuálního maskování a reálnou identifikovatelností dosáhnout. Zajímaví jsou tzv. idiosynkratičtí avataři, kteří jsou výrazem osobitosti, jedinečnosti a tvořivosti jejich uživatele. Jejich osobitost je silně pojena s osobností a individualitou uživatele. Jejich uživatelé jsou k nim většinou pevně vázáni, protože jsou součástí jejich identity, a proto není obvyklé, že by je jejich uživatelé měnili za jiného avatara. Specificky a kreativně působí i poziční avataři, jejichž součástí je prostředí, v němž jsou zasazeni, jako křeslo, v němž avatar sedí či zbytnělé zrcadlovky (typ brýlí), které překrývají jeho tvář. Prostředí tak ztrácí svoji roli pozadí a vstupuje do procesu komunikace. V případě blogu Inflow jsem do této kategorie řadil avatary doplněné nějakou rekvizitou, za níž je avatar skrytý či která výrazně doplňuje samotnou reprezentaci. Oblíbenými avatary jsou avataři svůdní. Tito avataři upoutají svojí poodhaleností, případně nahotou a převážně jsou ženského pohlaví, ačkoli jejich uživatelé mohou být i muži (viz. výše odkaz na gender-switching). Účelem těchto avatarů je přitahovat pozornost a vytvářet tak podmínky usnadňující navázání komunikace. Tato funkce se projeví ve vizuálním komunikačním prostředí, v případě blogu se příliš však neprojeví, proto lze očekávat menší počet těchto avatarů na Inflow. Ovšem tato kategorie by neměla být zcela opominuta, jelikož svůdní avataři mohou vyjadřovat také touhu uživatelů po obdivu a zvýraznění jejich sexy charakteristik a může být takto využitelná i pro avatara v blogu. Některé reprezentace avatarů působí abstraktním dojmem. Takoví abstraktní avataři vyjadřují zálibu ve vizuálním umění či symetrii, případně sklon k neverbálnímu pojmovému myšlení. Naopak vizuální zobrazení billboardových avatarů se nepojí k umění, ale spíše k oznámení nějakého druhu politických či filozofických názorů, které proklamují tyto myšlenky v komerčním hávu. Celkem běžní jsou avataři životního stylu, zahrnující široké spektrum různorodých typů. Avataři životního stylu projevují aspekty různých způsobů života či každodenních zvyků a mohou přitahovat zájem stejně smýšlejících jedinců. Klanoví avataři pro změnu přitahují jedince cítící sounáležitost s konkrétní sociální skupinou, shlukující se jejich pomocí ve virtuální gang. Avataři samotní, kteří patří k takovémuto virtuálnímu gangu, se mohou od sebe vzájemně lišit, ovšem v jejich základní designované podobě se projevuje podstatný rys shodnosti, kterým proklamují sounáležitost se sociálním uskupením. Právě tento ostentativně vizuální kolektivní rys je identifikačním klíčem celé skupiny. Rozporuplně pak mohou působit šokující avataři zobrazující překvapivé či neobvyklé reprezentace, někdy nesoucí prvek komičnosti, jindy prvky pobuřující či provokující. Mohou v ostatních aktérech budit otázku po mentálním zdraví jejich uživatelů či po schopnosti reflektovat sociální vhodnost svých bizarních reprezentací. Avataři, kteří jsou charakterističtí pro vizuální komunikační prostředí, ale nehodí se do prostředí blogů, jsou avataři pároví (avataři tvořící v prostředí jednotu, vzájemně se doplňující) a animovaní (avataři zobrazující jednoduché rozpohybované obrázky se objevit mohou, často však svým charakterem náleží spíše k jiné kategorii, která převáží nad pouze „dvoufázovým" pohybem animace blogového avatara). Naopak avataři nevyskytující se ve vizuálním komunikačním prostředí, kteří se však objevují na blogu Inflow, jsou karikovaní avataři a avataři anonymní. Karikovaní avataři reprezentovali v případě Inflow převážně členy redakce, později díky softwarovým nástrojům umožňujícím díky zjednodušením vytvořit si vlastní karikaturu se k této kategorii přidali i členové širší blogerské Inflow komunity. Dá se očekávat, že jejich množství bude minimálně v míře úměrné rozšiřování redakční rady narůstat. Anonymní avataři jsou reprezentováni anonymní siluetou člověka a slouží jako reprezentace každého, kdo si vytvoří vlastní blog, ovšem bez vlastního avatara. Hypotéza, kterou bych formuloval ohledně anonymních avatarů zní: uživatelé anonymních avatarů si časem vytvoří konkrétního avatara zařaditelného do jiné kategorie a význam této kategorie budu tedy v budoucnu klesat. Uživatelé, kteří u anonymních avatarů setrvávají, na blog nepřispívají a možná jej ani nečtou.   

    V předložené analýze vizuálních identit je třeba upozornit na skutečnosti ovlivňující zjištěné množství avatarů v jednotlivých kategoriích. Jedním z důležitých aspektů je bezpochyby nárůst aktivních členů na blogu. Také je ovšem třeba vzít v úvahu, že někteří z uživatelů se do dění na Inflow zapojili pouze na počátku existence blogu a v pozdějším období se neprojevovali. Nedošlo u nich tedy ani k žádné možnosti reflektovat odpovídající psychický vývoj, respektive setrvávání u jednoho avatara není zapříčiněno přímo povahou uživatele. Naopak mnoho uživatelů má v průběhu času potřebu změnit svého avatara a nově se tak sebeprezentovat. Zvolení avataři mohou buď jen lépe odrážet motivační rysy povahy, ale spadat stále do stejné kategorie avatarů, v mnoha případech však dojde k zásadnější změně a k posunu k avatarovi spadajícímu do jiné kategorie. Někteří blogeři si tedy v průběhu svého působení na blogu měnili avatary, někteří v rámci stejné kategorie, někteří se však přeřadili do kategorie jiné, jiní blogeři zůstali věrní stejnému avataru a odpovídající kategorii. Může docházet i k celé řadě výjimečných situací. V případě Inflow došlo například k situaci, kdy jeden uživatel opustil v průběhu středního cyklu Inflow a smazal po sobě z blogu všechny stopy svých aktivit včetně svého avatara, v posledním cyklu se však na blogu opět objevil, ovšem již s jiným avatarem.  

    Mimo pro blog nehodící se kategorie avatarů párových a animovaných v historii Inflow blogu zcela chybí avataři šokující. Mezi ne příliš populární kategorie mezi Inflow blogery patří svádiví a mocenští avataři, kterých v čase nepatrně přibylo a dále zlí a billboardoví avataři a celebrity, jejich počet je od počátku stabilní a dále nenarůstá (viz. graf Časový vývoj rozvrstvení avatarů).  O něco početnější jsou kategorie smajlíků či pozičních a klanových avatarů.

Časový vývoj rozvrstvení avatarů

Vzhledem k nemožnosti použít předpřipravené avatary, není nižší počet smajlíkových avatarů překvapivý. Pokud u předchozí kategorie blogery příliš použití avatara ve formě pouhé obličejové části neláká, stejně tak zobrazení části obličeje skryté za rekvizitou nemá mezi blogery velký ohlas. Specifičtější je situace u klanových avatarů. Jejich nižší množství odráží počet skupin aktivních v rámci komunity a nárůst jejich počtu odpovídá příslušným propagačním aktivitám těchto pár skupinek. Podobná situace se vztahuje na karikované avatary, jejichž obliba a tedy počet je již výrazně vyšší, což je také ovlivněno počtem členů redakce, kteří sáhli k této reprezentaci svých osob. Za oblíbené kategorie avatarů lze považovat avatary komiksové a avatary životního stylu, jichž od vzniku Inflow blogu stále přibývá, stejně jako avatarů zvířecích, jejich populace však projevuje zpomalující se nárůst. Přitažliví jsou i avataři abstraktní, nejvyšší počet blogerů však upřednostňuje avatary idiosynkratické, čímž uživatelé naznačují společnou touhu Inflow komunity po jedinečnosti a individualitě a dále avatarů se skutečnými tvářemi, čímž je na Inflow blogu zvýrazněna touha po důvěryhodné a odkryté komunikaci. Vedle touhy po odkryté komunikaci však vyčnívá i touha po anonymitě a bezprizorní komunikaci, jež se skrývá za nejpočetněji zastoupenou skupinou anonymních avatarů. Lze se domnívat, že stálý růst blogerů zastoupených v této kategorii není dán tendencí opačnou k odkrytí komunikace na blogu, jak ji dokládají avataři se skutečnými tvářemi, ale spíše je dán stálým příchodem nováčků, kteří ještě pro sebe nenašli vhodnější výraz, ale touží se vyjádřit k otázkám na blogu diskutovaným. Touhu po anonymitě však nelze podceňovat, jelikož její roli v prostředí internetu nelze ignorovat ani podceňovat. Ovšem možnost anonymního jednání je také jednou z příčin deviantního chováni v online prostředích.[8] 

    Srovnáme-li, jak v procentech vůči sobě jednotlivé kategorie proporčně posilovaly či oslabovaly, lze zhodnotit trendy ve vývoji jednotlivých kategorií. S rozrůstajícím se celkovým počtem blogerů se význam kategorie, v níž nedochází k žádné fluktuaci, postupně zmenšuje. Ze získaných hodnot, zaznamenaných v grafech Nárůst významu kategorií avatarů a Poměrný přírůstek v kategoriích avatarů vyplývá, že mezi kategorie, jejichž význam mezi blogerskou komunitou vzrůstá, patří smajlíci, zvířecí avataři, avataři životního stylu a karikatury. U avatarů komiksových, idiosynkratických, pozičních, abstraktních a klanových hodnoty za jednotlivá období kolísají, což může znamenat mírný nárůst a následnou stagnaci počtu blogerů nebo rostoucí a klesající počty blogerů v těchto kategoriích. Mezi kategorie s tendencí k poklesu významu se zařadili avataři zlí, svádiví, mocenští, billboardoví, avataři celebrit a avataři se skutečnými tvářemi. I přes přírůstek blogerů v kategorii anonymních avatarů jejich význam také klesá, což potvrzuje hypotézu o snižování významu této kategorie se zráním blogerské komunity Inflow. 

Nárůst významu kategorií avatarů

Průměrný přírůstek v kategoriích avatarů

Závěrem

Komunita, která se formovala okolo časopisu a blogu Inflow je značně různorodá a prochází neustálým vývojem. V článku jsem se pokusil zachytit některé charakteristické rysy, patrné i přes její proměnlivost a současně jsem využil možnost vyzkoušet si některé z postupů, které mohou vést k takovéto charakteristice. Článek nevznikal za účelem přinést odbornou analýzu virtuální komunity, ale za účelem pobavit členy této komunity, vyzkoušet nabízející se možnosti analýzy a snad také přivést k zamyšlení. Zvláště analýza psychopatologických rysů osobnosti prizmatem textové komunikace má řadu slabých míst, na něž na příslušném místě upozorňuji. Její validní provedení by si vyžadovalo mnohem pečlivější postup s přihlédnutím ke komentářům a pravděpodobně i hlubší analýzou témat a reakcí na komentáře ostatních. Nezbývá než doufat, že se nijak nedotkla pětice analyzovaných blogerů, kteří článku mohou vytknout už to, že žádné patologické rysy chování v jejich osobnosti nejsou a kvůli analýze jim tyto byly vnuceny. Analýza virtuálních identit je již oprávněnější a přináší vhled do dynamiky formování celé blogerské komunity. Tato analýza by si však zasloužila pravidelnější sběr dat, aby byla jednotlivá období lépe popsatelná a snadněji srovnatelná. Závěrem nezbývá než celé komunitě popřát stálý růst, zájem se vyjadřovat a hodně zajímavých témat.

Použité zdroje

FEINBERG, Jonathan. Worlde. [počítačový program]. 2009. [cit. 2009-07-08]. Dostupné z: http://www.wordle.net/. Google App Engine application.

HARA, Noriko. Communities of Practice: Fostering Peer-to-Peer Learning and Informal Knowledge Sharing in the Work Place. Berlin : Springer, 2009. 137 p. ISBN 878-3-540-85423-4.

Slovníček: jak překládat "Tag" a "Community of Practice"? In Netmoderator.com: Komunitní server pro e-learning a online spolupráci [online]. 2008 [cit. 2009-07-28]. Dostupný na WWW: <http://netmoderator.cz/forums/t/273.aspx>.

SAINSBURY, Robert - BASKERVILLE, Richard. Distrusting Online: Social Deviance in Virtual Teamwork. Proceedings of the 39th Hawai International Conference on System Sciences (HICSS '06, IEEE Computer Society). Vol. 6, 2006. Pp. 121a - 121a.

SULER, John. Personality Types in Cyberspace. [online]. c1998, last revision Febuary 2004 (Ver. 2.5) [cit. 2009 - 06 - 07]. In SULER, John. Psychology of Cyberspace. Dostupné z:  http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/persontypes.html.

SULER, John. The Basic Psychological Features of Cyberspace: Elements of a Cyberpsychology Model [online]. c1998, last revision June 2005 (Ver. 2.2) [cit. 2009 - 06 - 07]. In SULER, John. Psychology of Cyberspace. Dostupné z:  http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html.

SULER, John. The Psychology of Avatars and Graphical Space in Multimedia Chat Communities: A Study of The Palace [online]. c1998, last revision January 2007 (Ver. 2.7) [cit. 2009 - 06 - 07]. In SULER, John. Psychology of Cyberspace. Dostupné z:  http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/persontypes.html.


[1] V dalším textu budu místo označení weblog užívat ustálenou zkratku blog.

[2] Pojem nepřekládám, jelikož komunikace nad jeho správným překladem do českého jazyka není zatím dokončená - viz. např. Slovníček: jak překládat "Tag" a "Community of Practice"? In Netmoderator.com: Komunitní server pro e-learning a online spolupráci [online]. Communities of practice lze stručně charakterizovat jako „kolaborativní, neformální sítě, které podporují profesionální odborníky v jejich snaze vyvíjet sdílené porozumění a podílet se na vytvoření znalostí důležitých pro práci." HARA, Noriko. Communities of Practice: Fostering Peer-to-Peer Learning and Informal Knowledge Sharing in the Work Place. Pp. 3.

[3] FEINBERG, Jonathan. Worlde. [počítačový program]. 2009. [cit. 2009-07-08]. Dostupné z: http://www.wordle.net/. Google App Engine application.

[4] Podle SULER, John. Personality Types in Cyberspace. [online].

[5] SULER, John. The Psychology of Avatars and Graphical Space in Multimedia Chat Communities: A Study of The Palace [online].

[6] SULER, John. Personality Types in Cyberspace. [online].

[7] Kategorie a jejich popis podle SULER, John. The Psychology of Avatars and Graphical Space in Multimedia Chat Communities: A Study of The Palace [online].

[8] SAINSBURY, Robert - BASKERVILLE, Richard. Distrusting Online: Social Deviance in Virtual Teamwork. Proceedings of the 39th Hawai International Conference on System Sciences (HICSS '06, IEEE Computer Society). Vol. 6, 2006. Pp. 121a - 121a.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

6 komentářů

Obrázek uživatele Stáňa

Díky za tu práci s analýzou. Dost mě to pobavilo. Člověk zaujat tématem nehlídá zavřená vrátka a ledasco na sebe pustí ven. Graf SI vytisknu.

Stáňa

Obrázek uživatele admin
Anonym
9. 8. 2009
Opravdu pěkné, dobře napsané a zajímavé. Tak nějak si říkám, ještě že sem nepíšu - bych se mohl o sobě dovědět věci... :D
Obrázek uživatele Emily
12. 8. 2009

<p>
Cítím se <strong>velmi</strong> uražena. Jak k tomu příjdou mé ostatní poruchy, že zůstaly zcela opomenuty ?! Našla jsem u sebe - téměř veškeré - patologické rysy napříč spektrem. Vážně!
</p>
<p>
Je to zajímavé téma, děkuji za možnost náhledu do něj. Na druhou stranu přisuzování vypovídající hodnoty frekvenci slova &quot;Emily&quot; bez úvažení, že se jedná třeba o pouhý literární styl (z logiky věci pak - kdož ví - stylizaci) pro mne metodu posouvá při tomto použití na úroveň horoskupu. :-)
</p>
<p>
Jak jsem k &quot;nálepce&quot; v typologii přišla já, chápu. Jak k ní přišli ostatní analyzovaní už méně.  :-D
</p>
<hr id="null" />
<p>
A jak k tomu příjde M.L., že ho nikdo neanalyzoval? S dovolením - ostatně i bez něj - se toho ujmu:
</p>
<p>
<strong>M.L. je naprosto kyberpatolgogická osobnost.</strong> Z mého průzkumu plyne, že <strong>avatar uživetele Michal Lorez</strong> píše velice osobitým, a přitom odborným, literárním stylem, který se jen tak nevidí. (Je čtivý, jasný, <em>vyvolávající u čtenáře myšlení. :-)) </em>Volba tématu je vždy &quot;k věci&quot; a pohled na ně analytický, zaostřený, přitom zachovávající souvislosti. Jeho příspěvky často vyvolají diskuzi - dokonce hraničící s odbornou. Jeho hodiny často vyvolají příspěvky - dokonce hraničící s odbornými. <strong>Navzdory tomu píše minimálně.</strong><strong>Vzhledem k výše uvedenému, nelze jinak, než označit tuto skutečnost za patologickou.</strong>
</p>
<p>
Lze v tom spatřovat rysy osobnosti:
</p>
<ul>
<li><strong>perfekcionistické hraničící s obsesivně-kompulzivní</strong> -projevem je např. neustálé dolaďování  formulace vět</li>
<li><strong>prokrastinující </strong>- již víme, že často souvisí s prvním bodem</li>
<li><strong>nefandící sociálním médiím</strong> - vyskytuje se často u vědců a akademiků. Zvráceně podporují tradiční publikační proces, který je ubíjející a podporuje stagnaci. Věří ve svou genitalitu - blogu nesvěřují své <em>know how</em> ani <em>know what,</em> i přesto že jsou teoreticky znalý teorie emergence, v praxi fenomén nezkoušejí. Lze v tom spatřovat <strong>projev</strong> <strong>paranoii.</strong> </li>
</ul>
<p>
[K rozboru byla použita dosud nepublikovaná metodologie, typologie a terminologie <a href="http://th01.deviantart.com/fs14/300W/f/2007/041/b/6/Hello_kitty_by_dasku... Hello Kitty.</a>]
</p>
<p>
Také by vás zajímalo, kdo se pod avatarem &quot;Michal Lorenz&quot; skrývá? Mám jisté podezření, ale nějak se mi to nezdá .... :-)
</p>

Obrázek uživatele admin
Anonym
12. 8. 2009

- tedy ty ostatní. Zato nick a zvratná zájména ne :-D Záměrně jsem upozorňoval, že tento typ analýzy pro přesnější výsledek je třeba provádět poněkud jiným způsobem, jelikož v předloženém provedení je značně zkreslující.

PS. výzva pro Jiříka k odhalení: má co dělat čínsko-český slovník s magickým myšlením? Jak přesně vznikal krátký příspěvek? Došlo při tom k porušení pravidel?

- styl - není právě tím,čím se projevuje niternost člověka (Neubauerovo esse intencionale)? I stylizací o sobě člověk mnohé prozrazuje, aniž by si to nutně musel uvědomit. Apropo: jaký byl důvod pro volbu Emily avatara? Jaký je vnitřní svět, který vedl k expresivnímu stylu skrytému za tváří křehké drsoňky, lelkující doma na půdě mezi divokými kočkami a krátící si čas žonglováním s lebkami? Asi si Emily musí odpovědět sama, pochyuju, že by měla chuť se s námi podělit (a lze spekulovat, zda to pak není ignorování jedné z funkcí sociálních médií. Třeba by se ulevilo ;-) ).

- své nepublikační chování utišuji pomocí Lotkova zákona vědecké produktivity - prostě nelze čekat, že všichni budeme chrlit hordy článků. Ačkoli existuje úzká souvislost mezi množstvím publikovaných článků a významností jejich autora na vědeckém poli (z čehož plyne má naprostá bezvýznamnost :-D), není zdaleka absolutní. Mezi významnými vědci jsou lidé, kteří publikovali velmi málo článků, zato velmi vlivných. Zkrátka v nich musely dozrát. Nicméně děkuji, poznámkamě donutila doplnit publikované články do životopisu v IS.

- s perfekcionismem souhlasím, je to ubíjející postižení, nakonec se člověk na něj stejně vykašle a pak se dlouho mlátí do hlavy. S prokastinací zásadně nesouhlasím, na tu není čas :-) Fandit sociálním médiím - proč? Mé know why? mě odpuzuje. Spoléhám více na imergenci vřící pod povrchem, než na emergenci. Prohlášením typu "Dawkins" o opicích miliony let mlátících do kláves a  píšících Hamleta mě opravdu nepřesvědčuje. Spolčení hlupců nemusí vést ke geniálním výsledkům. Mimochodem ten publikační proces zásadně přispívá k důvěryhodnosti, ale i relevanci vyhledávaného. Jeho podcenění mnohdy vedlo k zániku elektronických časopisů. Přispívají nějak sociální média ke zvládnutí informační exploze? Osobně spíše pochybuji, i když při správném použití mohou přinášet výsledky. Fenomén socálních médií podle mě stále rozjitřuje problém s extenzivním/intenzivním čtením a prohlubuje nevzdělanou letargii typu proč bych to měl vědět, stačí když to umím najít. Aby pak emergence těchto postupů nevedla k vysoké inteligenci, ale pouze strojů s AI, v jejichž světě nakonec není pro člověka místo.

Ještě jeden návrh: co pozvat Kitty do bloku expertů, aby nám o nové metodologii něco přednesla? Stačí ji oslovit Hello Kitty.

Michal L.

Obrázek uživatele Emily
12. 8. 2009

<p>
... leč ta hlavní - v článku reflektovaná - je překřičí. ;-)
</p>
<p>
Děkuji avatarovi Michalovi L. za odpověď.
</p>
<ul>
<li><strong>Stylizuji</strong>, do jisté míry, <strong>pouze literární hladinu</strong>/styl, aby byla jednotná. Ale je vědomě zvolená právě proto, že je pro mne přirozená a odráží díky tomu nakonec<em> můj vnitřní svět </em>docela výstižně. (S dovolením si ovšem některé jeho části nechám mimo Inflow, vzhledem k jeho profilaci <img border="0" src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" />). Někdy uvažuju, do jaké míry jsem zformovala já Emily a Emily (= psaní tímto stylem) mne. Tok byl asi oboustraný a v druhém případě pro mne - s odstupem času hodnoceno - s pozitivním dopadem.:-) Vřele všem doporučuji vyzkoušet: <em>Jak člověk myslí/píše, tak se cítí.</em> (Někdy to fakt funguje.) Styl by byl totožný, i kdyby se avatar lišil. V případě, že by se jednalo také o osobní blog. Avatar byl zvolen na základě sympatií ke komixové hrdince... Uf. <img border="0" src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" /> Naplnila jsem dostatečně svou otevřeností funkci sociálních médií? Úleva ještě nic moc. <img border="0" src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" /></li>
<li><strong>Na nepublikační chování</strong> <strong>avatara M.L.</strong> si stěžuji pouze ze sobeckých důvodů. Hordy jsou blost, souhlasím. <strong>Minihordička např. ve formě kratinkých pravidelných glos</strong> by byla ovšem osvěžující.:-) (To JE výzva!)</li>
<li><strong>Opice by Hamleta nenapsaly.</strong> Teda ... jak které <img border="0" src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" /><strong>.</strong> Ale <em>spolčení nehlupců </em>by snad někam vést mohlo, ne? Třeba prolomit tu letargii. A <strong>elektronické časopisy jsou snad něco skvělého?</strong> Princip &quot;<em>kdo má přístup k databázi (= prachy nebo instituci) ať má poznání&quot;</em> je pouze digitální remake Jména Růže. <strong>A publikační proces, jak funguje dnes, funguje dobře?</strong> Neposiluje pouze výše zmíněný princip fungování databází? Nepodporuje autory, aby publikovali pro samotné publikování? Není <em>důvěryhodnost </em>a <em>relevance</em> z něj plynoucí pouze subjektivní (hodnotitelé) a pouhým projevem paradigmatu doby? Nebrzdí vývoj příliš tím, že zúžuje zorné pole pouze na některé autory a vyřadí ty kontroverzní, kteří <em>nedostali hvězdičku</em>? Neříkám odstranit úplně, ale nějak předělat. :-) Sociální média by v tomto případě mohla hrát roli doplňkového prostředku, či postupem doby pozměnit myšlení a přístup publikujících: <em>know why</em> vědce (obsahující i pohnutku, proč se vědě věnuje) by mělo být ve shodě s ochotou sdělit své <em>know how a what</em> (cílem ne osobní prestiž, ale spolupáce pro zlepšení světa)........ <strong>Odpovídala Kitty. Je hroznej snílek.</strong> (Btw. zásadně nepřednáší. Jen občas publikuje. Takže nic.)  </li>
</ul>

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback