Souboj s časem a zdlouhavým řečňováním aneb konference Současnosti literatury pro děti a mládež v Liberci

Konference věnovaná literatuře pro děti a mládež proběhla 19 a 20. března v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Organizátoři se letošní rok zaměřili na téma pohádek. Podnázev akce zněl jasně: Klíč k pohádce. Já sama jsem si připadala jako pravý nefalšovaný hrdina, když jsem z velké dálky, vyzbrojená blokem, tužkou a termoskou plnou kávy dorazila do neprobádaných končin Libereckého kraje, prosta všech znalostí o literárních konferencích.

Pravda, jisté představy o akcích tohoto druhu jsem měla, jak jsem však vzápětí zjistila, byly, tedy alespoň částečně, mylné. Samotné konferenci byly v průběhu obou dní přiřknuty různé přívlastky jako skvělá, báječná a sdělené informace byly označovány za inspirativní nebo objevné. Já bych se však na věc chtěla dívat okem o něco realističtějším a koncipovat svou zprávu kritičtěji.

První den byl pln, jak hlásal i informační list, přednášek odborníků. Každý z nich měl vyhrazeno svých patnáct minut slávy před pultíkem či vedle pultíku podle toho, jakou se kdo rozhodl zastávat pozici. Očekávala jsem tedy krátké vstupy znalců, jež budou prošpikovány novými a zásadními poznatky na poli dětské literatury. Už první dva příspěvky mě však vyvedly z omylu.

Výstupy Hany Šmahelové otevírající sérii přednášek a následně Jaroslava Provazníka měly několik společných znaků. Oba se zhostili nelehkého úkolu definování hranic pohádky. Připravili tak teoretickou půdu pro následující řečníky, kteří se na jejich referáty následně odkazovali. Shodně se také zmiňovali o Karlu Čapkovi a Vladimiru Proppovi, jenž ve svých textech předestřel stavbu a funkce pohádky (1). Co mě však překvapilo (a dodnes nevím, zda mile) byla forma předkládání informací přijímateli. Konkrétně Provazník své myšlenky přetavil do malého stohu papírů, který se jal posluchačům přečíst nedbaje patnáctiminutového limitu, což vedlo k časovému skluzu a následně i skluzu pár kapek potu po čelech pořadatelů.

Sdělování informací formou čtení z listu zvolila také Petra Bubeníčková. Svým referátem poodkryla tématiku nonsensové pohádky spisovatele Aloise Mikulky. Tvorba tohoto autora má čtenáře primárně pobavit. Dějové linie v příbězích jsou záměrně nesmyslné a občas obsahují naturalistické prvky. Zde je podle mého názoru vhodné zmínit publikaci, jež Bubeníčková napsala, s názvem O smyslu a nesmyslu: Nonsense a česká pohádka, kde blíže rozebírá danou problematiku nonsensu v pohádkách (2).

Příspěvky odborníků byly čas od času proloženy také diskuzemi. Pokud však mohu soudit, nejednalo se o diskuze, ale spíše o připomínkové období, kdy některá osoba v sále vyjádřila svůj názor na danou problematiku nebo se pokusila nastolit téma k diskuzi, načež se ve většině případů rozhostilo ticho. Jeden z názorů rezonující po celou dobu konference souvisel s otázkou násilí v pohádkách. Této tématice se věnovala především Kateřina Lohrová v příspěvku: Pohádka klíč k nám samotným. Upozornila na v současnosti rozšířené mínění, že přítomnost násilí v pohádce není nutná ba dokonce žádoucí z důvodu možné psychické újmy malého čtenáře. Vůči této myšlence se však vzápětí sama vymezila. Lohrová vnímá fyzickou brutalitu pohádek jako nutný prvek, názorný příklad trestu a zadostiučiní, zveličený obraz ideje morálky a spravedlnosti skutečného světa. Doslova se o pohádkovém útvaru vyjadřovala jako o „extraktu z člověčenství“ nebo „klíči k nám samotným“. Já osobně sympatizuji s názorovým proudem Lohrové, sama nalézám jisté spojující elementy mezi světem pohádkovým a reálným.

S čím jsem se však neztotožňovala, byl výběr názvu příspěvku od Tamary Bučkové. Nadpis hlásající v programu: Jsou dnes princezny a spolu s nimi pohádky už „megaout“, nikterak nevystihoval obsah přednášky. Místo očekávaných aktualit a výzkumů v oblasti dětského čtenářství jsem byla spolu s účastníky seznámena s knihou Tlustá princezna od rakouského umělce Lásla Varvasovského. Její děj je velmi spletitý, protkaný motivy z dnešního světa a vyznačující se žánrovou mnohoznačností. Nejzajímavějším faktem pro mě zůstává, že na tvorbě pohádky se podílely také děti.

bučková

Snad jedině přednáška Hany Matulové se týkala nových poznatků na poli čtenářské gramotnosti, které přinesla její případová studie. Vedla ji s dětmi předškolního věku, jež měly za úkol vyslechnout veršovanou pohádku a následně odpovídat na některé otázky. Ze závěrů studie vyplývá, že děti nebyly schopné porozumět básnickému útvaru jako celku a potíže jim způsobovali archaismy a poetické výrazy. Největší vliv na čtenářské návyky předškoláků a školáků mají podle Matulové rodiče. Toto pozorování považuji za víceméně bezesporné, není ovšem záhodno podceňovat vliv veřejných vzdělávacích institucí a knihoven (3).

S dětskou poezií, kterou použila Hana Matulová ve své studii, je spojeno jméno dalšího vystupujícího. Radek Malý věnující se psaní básniček pro děti překvapivě nepřispěl ničím, co by bylo spjato s touto tématikou, nýbrž se zevrubně věnoval známé německé pohádce o Krysaři. Během doby, již strávil před přednášejícím pultem, stihl rozebrat nejen starší i novodobé verze lišící se zejména závěrem příběhu, ale i její historickou autenticitu nebo charakteristiku ústřední postavy. Novější verze známé novely pak byly předmětem kritiky ostatních účastníků, kteří nesli velmi nelibě, že v nich přežívají děti společně s krysami. Za zmínku stojí také výstup Malého na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde nedlouho před konáním konference přednášel o dětské poezii a představil tamním studentům několik svých knih (4).

malý

Ostré kritice se nevyhnuly ani překlady a převyprávění pohádek Christiana Andersena a to v přednášce Heleny Březinové. Zabývala se sice i osobností Andersena, ale větší část příspěvku věnovala jeho překladům. Některé z nich označila za nepříliš šťastné, sekundární překlady pak neváhala nazvat paskvilem a vzápětí podala výčet neduhů, jimiž tyto práce trpí. Zejména pak košacení textu, v němž viděla jasnou známku skutečnosti, že překladatelé jsou placeni dle normostran. Nabobtnání vět demonstrovala na příkladech originální a přeložené verze, jež se lišily nejen délkou, ale i celkovým vyzněním textu. Rozsáhlou a z mého pohledu zajímavou problematiku Andersenova díla přednášející blíže rozebírá ve svém díle s názvem Slavíci, mořské víly a bolavé zuby.

Na sever od nás jsme svým způsobem zůstali i nadále J. R. Tolkien sice seveřanem není, jeho příběhy jsou, ale z větší části severskou mytologií inspirovány. Luisa Nováková se zaměřila na pohádkové aspekty tvorby tohoto světoznámého spisovatele. Ten se ovšem za svého života snažil být chápán primárně jako tvůrce literatury pro dospělé a o dětského čtenáře jevil až druhotný zájem. Proti spojování své osoby pouze s dětskou literaturou zarputile bojoval. To ovšem neznamená, že psal pouze knihy pro dospělé, jednoduše nechtěl být známý jen jako dětský spisovatel. Přesto však vytvořil i několik příběhů určených dětem. Silné známky pohádky nesou podle Novákové zejména dílka věnovaná jeho potomkům. Dále argumentovala, že ač v jiných jeho dílech mnozí nacházejí jisté známky pohádky či je dokonce za pohádky označují, tyto příběhy, dle mnohých pohádkové, ve skutečnosti neobsahují pro pohádku typické znaky a za pohádky je nelze považovat.

Do severského bloku zařadila jedna z organizátorek také výstup Alice Sukdolové, která se v určité části zaměřila na tvorbu Neila Gaimana a to zejména na knihu TheSleeper and theSpindle. Zde postavy zaujímají netradiční role, Sněhurka se jako neohrožená emancipovaná žena vydává na pouť s o něco menším počtem trpaslíků než je běžný čtenář zvyklý a z Růženky se vyklube čisté, koncetrované zlo. Co je však možná zajímavější a matoucí, víc než-li samotná dějová linka, jsou ilustrace od Chrisse Riddella, jenž vytržené z kontextu vyznívají dosti podivně. Bohužel se Sukdolová o mnoho dál ve svém referátu nedostala, kvůli signálům vysílaným ze strany organizátorů, kteří nedokázali zkrotit řečníky na začátku konference, a tak alespoň bičovali nervózními pohledy jejich následovníky.

Opravdovou inspiraci pro knihovníky přinesl v polovině konference příspěvek Pavlíny Lišovské s názvem Když pohádky rebelují. Přednášející v něm představila knihy, které svými prvky a motivy bourají dosavadní rámce pohádek. Dosti výstižným příkladem byla kniha Princ a Princ od Linde de Hanové a Stern Nijlandové. Jedná se o pohádku s homosexuální tématikou, kde se princ zamiluje do prince. Podle dostupných informací nevzbudila tato publikace takový rozruch u dětí jako v médiích nebo u rodičů.(5) V knižním pokračování s názvem Král a král se již neřeší pouze vztah dvou mužů, ale i adopce dítěte. Králové si totiž zajedou na svatební cestu a po příjezdu naleznou v kufru malé dítě. Ale tak… komu se to alespoň jednou v životě nestalo, že? Samotná Lišovská nehledí na kontroverzi s knihami spojenou, a přiklání se k jejich koupi, protože podle jejích slov: „Nikdy nevíte, kdy se budou hodit.“

Stejnopohlavní páry jsou prvkem pro pohádku jistě netradičním. Co ovšem tradiční prvky? Co by nemělo chybět v žádné správné pohádce? Zeptejte se jakéhokoliv malého kluka a jistě Vám odpoví: „Draci“! Však se již od nepaměti objevují v množství  legend, mýtů a pohádek. Na jednoho z prvních draků narazíme ve starém anglosaském eposu Beovulf. Toto dílo srovnávala Kamila Vránková ve své přednášce s pohádkou Terryho Jonese, v níž se drak objevuje také. Zde však podobnost obou textů končí. Zatímco v Beowulfovi představuje drak překážku, zlo, které musí být poraženo, v moderní pohádce Terryho Jonese vystupují v roli hlavního antagonisty lidská hloupost a předsudky. Toto není jediný bod, v němž se autor odchyluje nejen od Beowulfe, ale i ostatních pohádek. Vlastně celá jeho kniha by se s trochou nadsázky dala nazvat Pohádkou naruby. Největším, přímo do očí bijícím rozdílem je absence šťastného konce.

Místo kam se na konci odebrali postavy z pohádky Terryho Jonese, rozebírala na konferenci Eva Markvartová ve svém referátu s názvem Onen svět v pohádkách. Téma jistě mrazivé, tak jako podnebí matičky Rusi. Země s bohatou pohádkovou tradicí, z níž Markvartová během svého výstupu čerpala. Rozhovořila se o mnoha motivech objevujících se v ruských pohádkách. Nutno ovšem dodat, že se nejedná o ryze ruskou záležitost. Na motivy o nichž pojednávám dále, můžeme narazit nejen ve slovanských pohádkách, ale i v řeckých bájích čí dokonce ve slavné filmové sáze Hvězdné války od George Lucase. Posuďte sami: hlavní hrdina se vydává na pouť, na ní skomírá a potkává mytickou, nadpřirozenou postavu ať již kladnou nebo zápornou (Baba Jaga, Obi Wan Kenobi). Ta ho zasvětí do tajemství či prastarého umění, popřípadě mu daruje nějaký vzácný, často kouzelný artefakt. Hrdina následně musí projít zkouškou sestávající z cesty na onen svět, obvykle symbolizovaný zámkem, jeskyní nebo hlubokým lesem. Zde musí porazit hlavní zlo celého příběhu, jež je spojeno tak či onak se samotnou Smrtí. Dlouze bych zde mohla rozebírat konkrétní příklady, to by ovšem dalece přesahovalo meze snesitelného rozsahu textu. Z tohoto důvodu opustím jak ruský folklór, tak rytíře Jedi a přesunu se do časů a míst nám mnohem bližších a mnohem méně pohádkových.

liberec_lidi

Do Evropy v dobách světových válek, do období, jehož reálie mohou současníkům připadat ještě více neuvěřitelné než chaloupky na muřích nožkách. Kamila Klímová představila obecenstvu několik knih z této části naší historie postrádající jakékoliv pohádkové prvky. Díla sledující příběhy malých hrdinů na pozadí převratných historických událostí. Čtenář tedy může rozpoznat dvě roviny příběhu. Rovinu fikční v podobě popisu života hlavního aktéra a reálnou linii dějinných událostí. Takovýmto způsobem koncipování knihy lze prý dosáhnout aktivizace historických znalostí.

Co se však Benjaminu Schneiderovi uzavírajícímu přednáškový cyklus s příspěvkem Moc pohádek, nepodařilo aktivizovat, byli především posluchači. Ti, kteří se pokradmu nevyplížili z auly, seděli znaveně na sedátkách, protože přiznejme si, těch pohádek bylo přece jen trochu moc.  Samotný název příspěvku byl poněkud zavádějící. Schneider mluvil převážně o jediné publikaci Pohádky měsíčního kamene s podtitulem Kniha pohádek nejen pro dospělé od Rolanda Kublera. Tato kniha se přispěvateli evidentně velmi zalíbila a jal se tedy s nadšením propagovat její kvality. Mezi nimiž neopomněl zmínit skutečnost, že kniha není určena pouze dětem, ale i dospělému čtenáři, čímž znovu otevřel na celé konferenci několikrát probírané téma o věkovém neohraničení pohádky.

Přednášky o pohádkách byly druhý den vystřídány několika workshopy, ty jak bylo možno zjistit letmým pohledem do sálu, přitáhly více zájemců než referátová sušina prvního dne. Ze dvou dopoledne konajících se workshopů jsem si k účasti zvolila akci tvořivé dramatiky vedenou Gabrielou Sitovou. Současně s tím probíhal literárně didaktický vstup Ondřeje Hníky. To nejpodstatnější, co jsem si z workshopu uspořádané Sitovou odnesla, bylo zjištění, že ačkoliv se většina pohádek vyskytuje v mnoha verzích, můžeme i při jejich minimální znalosti rozeznat základní společné prvky. Zde bych ráda opět upozornila na Vladimíra Proppa, jenž ve svých studiích definoval základní archetypy pohádek.

V ideově lehce konzervativním duchu se nesl poslední, celou konferenci uzavírající, workshop Jana Svobody. Promlouval o rolích, které zastávají matka a otec v rámci rodiny, o jejich výchovném působení a nedostatku času věnovaného dnešní mládeži. Dotknul se i tak ožehavých témat jako je násilí v počítačových hrách či vzrůstající počet dětských sebevražd. Po první části věnované rolím v tradiční rodině následoval krátký exkurz do hájemství psychologie prostřednictvím testu, v němž byli participanti pověřeni nakreslením pohádkové postavy dle svého vlastního výběru, aby následně nacházeli spojovací články mezi ní a svou stávající životní situací. Celý tento proces byl sice zábavný leč nepřesný, což přiznával i vedoucí akce. Na úplný závěr zdůraznil, jakým způsobem se v pohádkových příbězích zrcadlí reálné životní situace.

S koncem Svobodova vstupu skončila i konference Současnost literatury pro děti a mládež 2019. Zde musím konstatovat, že i přes viditelnou snahu všech přítomných nesplnila akce má očekávání. V jejím průběhu vyjadřovaly zúčastněné kapacity obavy nad ubývajícím počtem dětských čtenářů a upozorňovaly na důležitost zastoupení pohádek v dětských knihovničkách. S konkrétními daty však pracoval málokterý, a pokud se takový jedinec našel, jednalo se o zářnou výjimku. Nikterak také v kontrastu s lamentováním nad současnou situací nepředstavili možné způsoby propagace literatury. Za další rušivý element považuji upozorňování přednášejících na časové limity na jedné straně a na straně druhé sáhodlouhé úvodní proslovy jedné z organizátorek mezi jednotlivými výstupy. Tyto důvody mě vedou ke konečnému verdiktu, že se jednalo spíše o sešlost osob, které pro společné setkaní využívají nálepky konference.

Související zdroje:

1.      MAREK, Jakub. Proppova Morfologie pohádky a příběhy o dvanácti měsíčkách. Proudy: Středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2017 [cit. 2019-04-02]. ISSN 1804-7246. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/studie/2015/2/marek_proppova_morfologie_pohadky_a_pribehy_o_dvanacti_mesickach.php

2.      ŠVORCOVÁ, Vladimíra. Recenze: O smyslu nesmyslu. Čtenář: Měsíčník pro knihovny [online]. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně [cit. 2019-04-02]. ISSN 1805-4064. Dostupné z: https://www.svkkl.cz/ctenar

3.      RICHTER, Vít. Průzkum: České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017. Literární noviny [online]. 2019, 19. leden 2018 [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: http://literarky.cz/literatura/222-literatura/25581-przkum-eske-dti-a-mlade-jako-tenai-v-roce-2017

4.      Blok expertů: Radek Malý – Podoby současné české knihy pro děti a mládež. MUNI ARTS [online]. Masarykova univerzita [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: https://phil.muni.cz/kalendar-akci/4921-blok-expertu-radek-maly-podoby-soucasne-ceske-knihy-pro-deti-a-mladez

5.      KUBÍČKOVÁ, Klára. Princ miluje prince: pohádková gay osvěta má český překlad hotový. IDNES.cz[online]. MAFRA, 2019, 5. března 2013 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/literatura/gay-osveta-princ-miluje-prince-ma-hotovy-cesky-preklad.A130305_121127_literatura_jaz

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

14 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019

 

<a href="https://www-192-168-1-1ip.com/192-168-1-254/">192.168.1.254</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019

PayMyDoctor  is an effective online portal that allows you to make payments online. This is a portal managed by Allscripts Healthcare Solutions.

 

https://infobox.travel.blog/2019/05/13/paymydoctor-pay-bill-online/

https://creativeworks7.blogspot.com/2019/05/tellpopeyes.html

 

https://infobox.travel.blog/2019/05/13/win-3000-for-walgreens-feedback-i...

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

However, back two thousand years ago, replica versace sunglasses back to the war at the end of the qin dynasty, in the first year of the han dynasty

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019

Conference on Literature for Children and Youth you share with lots of useful and interesting information. I have learned a lot of experiences and expanded my knowledge from this conference.

https://word-games.online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019

Chaga mushroom tea appears to be shown a great deal of mankind through Ruskies artice writer Alexandr Solzhenitsyn using your partner’s new ‘Cancer Ward’ the spot predominant reputation has been curable of pisces with the help of the help of this relaxer. Chaga piermont grand ec

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019

Outstanding post, you have pointed out some fantastic points , I too believe this s a very great website. binance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

Thank you for your post. Please visit our site <a href="https://gardesha.com/سایت-بلیط-اتوبوس" target="_blank">سایت بلیط اتوبوس</a> , <a href="https://gardesha.com/فروش-بلیط-اتوبوس" target="_blank">فروش بلیط اتوبوس</a> , <a href="https://gardesha.com/خرید-بلیط-اتوبوس" target="_blank">خرید بلیط اتوبوس</a> I would love to share articles and receive articles from this author.

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019

Thank you for your post. Please visit our site [url=https://gardesha.com/%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%A8%...رزرو-هتل-باتومی[/url] ,  [url=https://gardesha.com/%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%A8%...رزرو-هتل-بیروت[/url] ,  [url=https://gardesha.com/%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%86%...رزرو-هتل-نیویورک[/url] , I would love to share articles and receive articles from this author.

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 7. 2019

Nice post. I learn something very complicated on various blogs everyday. It will always be stimulating you just read content off their writers and employ a little something there. I’d opt to apply certain with all the content in this little blog regardless of whether you do not mind. Natually I’ll provide you with a link on your own web blog. Thank you for sharing. cism vs cissp

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019

 

Believe it or not, it is the type of information I’ve long been trying to find. It matches to my requirements a lot. Thank you for writing this information. voyance qualité

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for beginner blog writers? I’d really appreciate it. adjustable beds queen

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback