#lskisk2016 - Možnosti/typy vzdělávání v České republice

Úvod

Jedním z témat, která byla prezentována na Letní škole, bylo Neformální vzdělávání. bylo zde prezentováno Dorotou Osvaldovou a Michalem Hahnem

V rámci tohoto článku bych se ráda zamyslela nad přínosy jednotlivých typů vzdělávání pro člověka. Není pochyb o tom, že vzdělávání je proces nekonečný a člověka provází celý život, ačkoliv si toho mnohdy není vědom. Ráda bych se zaměřila především na oblast nevědomého nebo také neformálního vzdělávání, které může být mnohdy dle mého názoru efektivnější, než vzdělávání formální, které probíhá ve školách.

Vzdělávání

„Vzdělávání může být považováno za proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, rozvoje rozumové stránky osobnosti, jejího myšlení a paměti.“

Dá se říci, že je to činnost, která člověka provází celý život a nikdy nekončí. Člověk se potřebuje vzdělávat nejen během dětství, studia či pracovního života, ale také v životě soukromém, ať už se potřebuje např. naučit jak správně zprovoznit domácí spotřebič nebo dohledat podrobnosti o zajímavé případně neúplné informaci, kterou shlédl v televizním zpravodajství.

Pokud se nad oblastí zamyslíme, zjistíme, že se jedná také o poměrně diskutovanou otázku nejen v okruhu rodiny, ale také na poli politickém. Myslím, že každý z nás už někdy v médiích zaslechl živou debatu nad financování školství, nad státními maturitami či nad jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy. Rovněž si myslím, že se alespoň jednou stal svědkem či aktérem v debatě mezi rodiči a dětmi na téma škola, školní prospěch nebo nutnosti navštěvování doučování, a podobně.

Domnívám se, je někdy dobré zamyslet se nad jednotlivými typy vzdělávání, které existují, nad jejich klady a zápory a také nad možnostmi jejich efektivního využití v naše osobním nebo profesním životě.

Vzdělávání můžeme, dle mého názoru, rozdělit na dva hlavní směry - formální a neformální. Oba směry jsou nenahraditelné pro lidský život v dnešní společnosti. Jen každý trochu jinak.

Formální vzdělávání

Ministerstvo školství definuje formální vzdělávání, jako „vzdělávání, které vede k dosažení určitého stupně vzdělání a je doloženo certifikátem”, tím může být například vysokoškolský diplom nebo vysvědčení na základní či střední škole. Jinak řečeno, formální vzdělávání je oficiální a institucionální, tedy je řízeno Ministerstvem školství a probíhá ve školách či jiných vzdělávacích zařízeních.

Jiná definice říká, že „formální vzdělávání se vztahuje ke strukturovanému vzdělávacímu systému, který zahrnuje všechny školy od základních až po univerzity, včetně specializovaných programů odborného a profesního výcviku.“

Při tomto typu vzdělávání je pevně určeno, co se žák nebo student musí naučit, tedy s jakými znalostmi či dovednostmi se musí seznámit a také v jakém roce studia bude daná látka probírána. Výuka zpravidla probíhá formou teoretického výkladu nebo přednášky a dle mého názoru jen zřídka pomocí praktického nácviku např. projektu či praktickém vyzkoušení.

Formální vzdělávání je, především v dnešní době, z mého pohledu charakteristické především snahou o celoplošné sjednocení úrovně výuky na školách v celé zemi a s tím i související testování žáků základních škol, sjednocení přijímacích řízení na střední školy nebo sjednocení maturitních zkoušek a zavedení tzv. státních maturit. Tento přístup, zvláště k úrovni vzdělávání na základních školách je, dle mého názoru velmi důležitý, protože sjednocení úrovně výuky na školách může dopomoci k efektivnější výuce na středních a vysokých školách, a také do jisté míry usnadní studentům průchod studiem, protože budou mít podobné znalosti, jako jejich spolužáci či kolegové.

Klady a zápory formálního vzdělávání

Za hlavní pozitiva formálního vzdělávání považuji především to, že je přístupné všem lidem bez rozdílu a že je hrazené státem. Díky tomu si střední nebo vysokou školu mohou dovolit všichni, kteří mají dostatek schopností na její vystudování a ne jen ti, kteří mají finanční zázemí a dostatek financí na hrazení školného, jak to je v řadě jiných států. Dalším pozitivem pro mne je to, že je garantován objem znalostí, který se člověk musí naučit a že jej škola těmto znalostem skutečně naučí. Nemůže se tedy stát, že například na jedné základní škole naučí dítě číst, psát i počítat, zatímco v druhé ne.

Už jen díky tomu, že formální vzdělávání je především v rukách státu, lze u něj, dle mého názoru, shledat řadu negativ, ať už v samotném systému či v jeho praktické podobě.

Za hlavní negativum formálního typu vzdělávání považuji to, že není zaměřeno více na individualitu dítěte  a dítě je bráno, spíše jako součást skupiny. V tomto případě pak stačí, aby se dítě jen trochu něčím odlišovalo či nezvládalo běžnou teoretickou výuku, a hned je díky tomu odstrčeno z kolektivu či se mu zhorší prospěch, i když by stačilo výuku jen trochu poupravit a vše by bylo v pořádku.

Další nevýhodou je, dle mého názoru to, že ve formálním vzdělávání převládá teoretická výuka nad praktickou. Myslím si, že člověk se více naučí, když si věci může vyzkoušet v rámci nějakého projektu, než jen při teoretickém výkladu učitele, kdy se od něj nic praktického nevyžaduje.

Neformální vzdělávání

„Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné.“ Takto je neformální vzdělávání definováno na stránkách ministerstva školství.

Jinak se dá také říci, že neformální vzdělávání je, tzv. škola hrou, v tomto typu vzdělávání je kladen důraz na kontakt školitele a účastníka vzdělávacího procesu. Toto vzdělávání klade důraz na dobrovolnost, individuálnější vzdělávání, sdílení zkušeností a flexibilitu, díky níž lze výuku upravit přesně potřebám dané skupiny.

Dle mého názoru je hlavním rozdílem mezi formálním a neformální vzděláváním to, že motivací k neformálnímu vzdělávání je touha člověka po vlastním osobnostním či sociálním rozvoji. Tato touha zároveň znamená, že se daný člověk chce sám a dobrovolně vzdělávat a tudíž, tedy alespoň na základě mých zkušeností, dá to takové výuky mnohem více energie a tak bude daná výuka mnohonásobně efektivnější.

Obecně  se dá říci, že otázkou neformálního vzdělávání se v České republice, se zabývá velké množství státních i soukromých organizací, jejichž infrastrukturou a kvalitou se zabývá Národní institut dětí a mládeže, který je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Neformální vzdělávání můžeme nalézt například v nejrůznějších studentských spolcích, volnočasových klubech (např. Dům dětí a mládeže, hudební školy, Skaut, Junák, apod.), kulturní a vzdělávací programy ve veřejných institucích (např. městských knihovnách, muzeích, galeriích, apod.) apod. Dalšími možností tohoto vzdělávání může být také studium na státních jazykových s právem státní jazykové školy nebo na základních uměleckých školách.

Klady a zápory neformálního vzdělávání

Hlavním přínosem neformálního vzdělávání je z mého pohledu to, že je dobrovolné a neformální. Tyto dvě základní vlastnosti pro mne především znamenají to, že většina účastníků bude přípravě i samotné výuce dávat více energie i zaujetí, než u „povinné“ výuky ve škole, a že to účastníky i vyučující bude bavit a zajímat. Myslím si, že každý, kdo se chce dobrovolně vzdělávat, si vybere něco, co jej bude bavit a tím pádem se sníží počet lidí, kteří budou výuku „bojkotovat“ a znepříjemňovat. Zároveň si myslím, že tato výuka pak bude několikanásobně efektivnější, protože sami účastníci se budou snažit, aby se o daném tématu dozvěděli co nejvíce. Další výhodou tohoto typu vzdělávání je čas, protože vyučující i studenti si mohou vybrat dobu konání, která jim nevíce vyhovuje a kdy se budou moci kurzu plně věnovat.

Oproti tomu hlavní nevýhodou je, dle mého názoru, že se nelze spolehnout na kvalitu poskytovaného vzdělávání a do jisté míry ani na kompetentnost vyučujícího. Jelikož tyto kurzy jsou mnohdy pořádané i soukromými organizacemi, a tak není úplně zaručena kvalita výuky. Z tohoto důvodu je nutné předem si ověřit kvalitu poskytované výuky i samotného vyučujícího. Další nevýhodou pro mne je cena, jelikož se jedná o dobrovolnou výuku, je, ve většině případů, si za vzdělávání zaplatit. I když zde se nabízí otázka co je v životě důležitějšího peníze nebo znalosti?

Alternativní způsoby vzdělávání

Alternativní způsob výuky je, dle mého názoru, jistí způsob jakým lze propojit přednosti formálního a neformálního vzdělávání dohromady a tím do jisté míry zefektivnit vzdělávání dětí a mládeže.

Alternativní vzdělávání probíhá ve školách, ale tyto školy fungují na trochu jiném principu a hodnotách, než běžné vzdělávání na tradičních základních a středních školách. Tyto školy se snaží přiblížit probírané učivo svým žákům pomocí her, diskuze nebo nejrůznějších úkolů a projektů. Je zde také kladen důraz na individuální přístup k žákům, na výuku v menších skupinách či třídách, na bližší kontakt žáka a učitele a také na žákovo samostatnější rozhodování.

Je však nutné podotknout, že i tyto školy se řídí rámcovým vzdělávacím programem, který vytvořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Je také nutné podotknout, že tyto školy bývají převážně zaměřeny na život založený na určité filozofii, která se projevuje i ve výuce.

Klady  a zápory alternativního vzdělávání

Dle mého velice laického názoru je hlavní výhodou tohoto vzdělávání to, že je kladen větší důraz na individualitu a osobnost žáka či studenta a na kontakt s vyučujícími, případně na praktickou výuku.

Za hlavní negativum považuji vyčlenění dětí z běžného kolektivu a jejich těžší začlenění do běžného kolektivu v zaměstnání nebo na vysoké škole. Domnívám se, že pokud žáci studují na škole, která je zaměřena na určitý filozofický směr (např. v případě lesních a ekologických školek) a jsou v tomto směru vychovávány i v rodině, je pro ně pak mnohem náročnější začlenit se do běžné společnosti.

Závěr

V rámci tohoto článku jsem se chtěla zamyslet nad typy vzdělávání, které jsou kolem nás a zároveň se kterými se můžeme setkat. Myslím si, že každý z těchto typů vzdělávání je důležitý pro kvalitní a plnohodnotný život člověka v dnešní společnosti. A ačkoliv má každý svá pozitiva i negativa, je nutné si jimi projít. Jistým řešením, jak spojit jednotlivé klady a zápory formálního a neformálního vzdělávání může být některý druh alternativního vzdělávání, ale nemyslím si, že je to vhodné řešení pro každého.

Především se domnívám, že je důležité se někdy zamyslet nad tím, jaké možnosti vzdělávání máme a co od nich můžeme čekat.

Použitá literatura

Alternativní vzdělávání [online]. Chrudim: ZŠ Na rovině Chrudim, 2016 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: http://www.alternativniskoly.cz/

Novinka. Wolters Kluwer Online [online]. Praha: Wolters Kluwer, 2016 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: http://www.wkonline.cz/ao/cs/novinky/detail/?id=2081

Neformální vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mladez/neformalni-vzdelavani-1

ČESKÁ NÁRODNÍ AGENTURA MLÁDEŽ. Konference neformálního vzdělávání [online]. Praha: Česká národní agentura Mládež, 2007 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/publikace/Sbornik_KONEV.pdf

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

16 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018

of all the news blogs online, I still gravitate here because the articles are so much fun to read (yay, for humor!) and has a more richer audience participation. hacked arcade games

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
I’m the with regard to the majority of the content pieces, We completely savored, I'd truly choose much more information concerning this particular, considering the fact that it is good., Thanks intended for publishing. VIP Financing Solutions Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

There are some attention-grabbing closing dates in this article however I don know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as properly topical trust flow

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 4. 2019
Simply this approach rotation will probably irrefutably lead to the well-known teen anywhere between just about every single making plenty of people, resulting from thorough articles or reviews and additionally feedback and additionally ranks. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
There are plenty of dissertation web pages internet as you're get hold of of course revealed in the web-site.Marion County FL real estate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
I suggest any kind of content material. It certainly is fantastic to sort out you'll clarify within phrases through center and also display quality by using this useful content material is very merely acknowledged. florida commercial building contractor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about this, I feel firmly about it and adoration adapting more on this point. In the event that conceivable, as you pick up mastery, would you brain overhauling your website with more data? It is to a great degree supportive for me.  iDigitalTrends

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019

Incredible .. Astounding .. I'll bookmark your web journal and take the encourages additionally… I'm glad to discover such a large number of valuable information here in the post, we need work out more methods in such manner, a debt of gratitude is in order for sharing.  안전토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

Can I just say that of a relief to seek out someone who in fact knows what theyre preaching about on-line. You actually have learned to bring a problem to light making it critical. The best way to must check out this and appreciate this side from the story. I cant think youre not more well-known since you also certainly develop the gift. 먹튀폴리스

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019
Promptly the internet site could possibly irrefutably receive credited extremely connected with placing people, to its conscientious articles and reviews or maybe vital opinions. www.gecey.com/transparent-monitor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019
Body of water get on your site though making use of detect merely merely a certain amount of part submits. Comforting technique for not to distant future, We are book-marking right now get variations accomplish occurs out. fmovies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019

Hi, your site is really well done. thanks for all the information. I’m sending my friends to read this article. 먹튀폴리스 검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback