#lskisk2016 - Možnosti/typy vzdělávání v České republice

Úvod

Jedním z témat, která byla prezentována na Letní škole, bylo Neformální vzdělávání. bylo zde prezentováno Dorotou Osvaldovou a Michalem Hahnem

V rámci tohoto článku bych se ráda zamyslela nad přínosy jednotlivých typů vzdělávání pro člověka. Není pochyb o tom, že vzdělávání je proces nekonečný a člověka provází celý život, ačkoliv si toho mnohdy není vědom. Ráda bych se zaměřila především na oblast nevědomého nebo také neformálního vzdělávání, které může být mnohdy dle mého názoru efektivnější, než vzdělávání formální, které probíhá ve školách.

Vzdělávání

„Vzdělávání může být považováno za proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, rozvoje rozumové stránky osobnosti, jejího myšlení a paměti.“

Dá se říci, že je to činnost, která člověka provází celý život a nikdy nekončí. Člověk se potřebuje vzdělávat nejen během dětství, studia či pracovního života, ale také v životě soukromém, ať už se potřebuje např. naučit jak správně zprovoznit domácí spotřebič nebo dohledat podrobnosti o zajímavé případně neúplné informaci, kterou shlédl v televizním zpravodajství.

Pokud se nad oblastí zamyslíme, zjistíme, že se jedná také o poměrně diskutovanou otázku nejen v okruhu rodiny, ale také na poli politickém. Myslím, že každý z nás už někdy v médiích zaslechl živou debatu nad financování školství, nad státními maturitami či nad jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy. Rovněž si myslím, že se alespoň jednou stal svědkem či aktérem v debatě mezi rodiči a dětmi na téma škola, školní prospěch nebo nutnosti navštěvování doučování, a podobně.

Domnívám se, je někdy dobré zamyslet se nad jednotlivými typy vzdělávání, které existují, nad jejich klady a zápory a také nad možnostmi jejich efektivního využití v naše osobním nebo profesním životě.

Vzdělávání můžeme, dle mého názoru, rozdělit na dva hlavní směry - formální a neformální. Oba směry jsou nenahraditelné pro lidský život v dnešní společnosti. Jen každý trochu jinak.

Formální vzdělávání

Ministerstvo školství definuje formální vzdělávání, jako „vzdělávání, které vede k dosažení určitého stupně vzdělání a je doloženo certifikátem”, tím může být například vysokoškolský diplom nebo vysvědčení na základní či střední škole. Jinak řečeno, formální vzdělávání je oficiální a institucionální, tedy je řízeno Ministerstvem školství a probíhá ve školách či jiných vzdělávacích zařízeních.

Jiná definice říká, že „formální vzdělávání se vztahuje ke strukturovanému vzdělávacímu systému, který zahrnuje všechny školy od základních až po univerzity, včetně specializovaných programů odborného a profesního výcviku.“

Při tomto typu vzdělávání je pevně určeno, co se žák nebo student musí naučit, tedy s jakými znalostmi či dovednostmi se musí seznámit a také v jakém roce studia bude daná látka probírána. Výuka zpravidla probíhá formou teoretického výkladu nebo přednášky a dle mého názoru jen zřídka pomocí praktického nácviku např. projektu či praktickém vyzkoušení.

Formální vzdělávání je, především v dnešní době, z mého pohledu charakteristické především snahou o celoplošné sjednocení úrovně výuky na školách v celé zemi a s tím i související testování žáků základních škol, sjednocení přijímacích řízení na střední školy nebo sjednocení maturitních zkoušek a zavedení tzv. státních maturit. Tento přístup, zvláště k úrovni vzdělávání na základních školách je, dle mého názoru velmi důležitý, protože sjednocení úrovně výuky na školách může dopomoci k efektivnější výuce na středních a vysokých školách, a také do jisté míry usnadní studentům průchod studiem, protože budou mít podobné znalosti, jako jejich spolužáci či kolegové.

Klady a zápory formálního vzdělávání

Za hlavní pozitiva formálního vzdělávání považuji především to, že je přístupné všem lidem bez rozdílu a že je hrazené státem. Díky tomu si střední nebo vysokou školu mohou dovolit všichni, kteří mají dostatek schopností na její vystudování a ne jen ti, kteří mají finanční zázemí a dostatek financí na hrazení školného, jak to je v řadě jiných států. Dalším pozitivem pro mne je to, že je garantován objem znalostí, který se člověk musí naučit a že jej škola těmto znalostem skutečně naučí. Nemůže se tedy stát, že například na jedné základní škole naučí dítě číst, psát i počítat, zatímco v druhé ne.

Už jen díky tomu, že formální vzdělávání je především v rukách státu, lze u něj, dle mého názoru, shledat řadu negativ, ať už v samotném systému či v jeho praktické podobě.

Za hlavní negativum formálního typu vzdělávání považuji to, že není zaměřeno více na individualitu dítěte  a dítě je bráno, spíše jako součást skupiny. V tomto případě pak stačí, aby se dítě jen trochu něčím odlišovalo či nezvládalo běžnou teoretickou výuku, a hned je díky tomu odstrčeno z kolektivu či se mu zhorší prospěch, i když by stačilo výuku jen trochu poupravit a vše by bylo v pořádku.

Další nevýhodou je, dle mého názoru to, že ve formálním vzdělávání převládá teoretická výuka nad praktickou. Myslím si, že člověk se více naučí, když si věci může vyzkoušet v rámci nějakého projektu, než jen při teoretickém výkladu učitele, kdy se od něj nic praktického nevyžaduje.

Neformální vzdělávání

„Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné.“ Takto je neformální vzdělávání definováno na stránkách ministerstva školství.

Jinak se dá také říci, že neformální vzdělávání je, tzv. škola hrou, v tomto typu vzdělávání je kladen důraz na kontakt školitele a účastníka vzdělávacího procesu. Toto vzdělávání klade důraz na dobrovolnost, individuálnější vzdělávání, sdílení zkušeností a flexibilitu, díky níž lze výuku upravit přesně potřebám dané skupiny.

Dle mého názoru je hlavním rozdílem mezi formálním a neformální vzděláváním to, že motivací k neformálnímu vzdělávání je touha člověka po vlastním osobnostním či sociálním rozvoji. Tato touha zároveň znamená, že se daný člověk chce sám a dobrovolně vzdělávat a tudíž, tedy alespoň na základě mých zkušeností, dá to takové výuky mnohem více energie a tak bude daná výuka mnohonásobně efektivnější.

Obecně  se dá říci, že otázkou neformálního vzdělávání se v České republice, se zabývá velké množství státních i soukromých organizací, jejichž infrastrukturou a kvalitou se zabývá Národní institut dětí a mládeže, který je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Neformální vzdělávání můžeme nalézt například v nejrůznějších studentských spolcích, volnočasových klubech (např. Dům dětí a mládeže, hudební školy, Skaut, Junák, apod.), kulturní a vzdělávací programy ve veřejných institucích (např. městských knihovnách, muzeích, galeriích, apod.) apod. Dalšími možností tohoto vzdělávání může být také studium na státních jazykových s právem státní jazykové školy nebo na základních uměleckých školách.

Klady a zápory neformálního vzdělávání

Hlavním přínosem neformálního vzdělávání je z mého pohledu to, že je dobrovolné a neformální. Tyto dvě základní vlastnosti pro mne především znamenají to, že většina účastníků bude přípravě i samotné výuce dávat více energie i zaujetí, než u „povinné“ výuky ve škole, a že to účastníky i vyučující bude bavit a zajímat. Myslím si, že každý, kdo se chce dobrovolně vzdělávat, si vybere něco, co jej bude bavit a tím pádem se sníží počet lidí, kteří budou výuku „bojkotovat“ a znepříjemňovat. Zároveň si myslím, že tato výuka pak bude několikanásobně efektivnější, protože sami účastníci se budou snažit, aby se o daném tématu dozvěděli co nejvíce. Další výhodou tohoto typu vzdělávání je čas, protože vyučující i studenti si mohou vybrat dobu konání, která jim nevíce vyhovuje a kdy se budou moci kurzu plně věnovat.

Oproti tomu hlavní nevýhodou je, dle mého názoru, že se nelze spolehnout na kvalitu poskytovaného vzdělávání a do jisté míry ani na kompetentnost vyučujícího. Jelikož tyto kurzy jsou mnohdy pořádané i soukromými organizacemi, a tak není úplně zaručena kvalita výuky. Z tohoto důvodu je nutné předem si ověřit kvalitu poskytované výuky i samotného vyučujícího. Další nevýhodou pro mne je cena, jelikož se jedná o dobrovolnou výuku, je, ve většině případů, si za vzdělávání zaplatit. I když zde se nabízí otázka co je v životě důležitějšího peníze nebo znalosti?

Alternativní způsoby vzdělávání

Alternativní způsob výuky je, dle mého názoru, jistí způsob jakým lze propojit přednosti formálního a neformálního vzdělávání dohromady a tím do jisté míry zefektivnit vzdělávání dětí a mládeže.

Alternativní vzdělávání probíhá ve školách, ale tyto školy fungují na trochu jiném principu a hodnotách, než běžné vzdělávání na tradičních základních a středních školách. Tyto školy se snaží přiblížit probírané učivo svým žákům pomocí her, diskuze nebo nejrůznějších úkolů a projektů. Je zde také kladen důraz na individuální přístup k žákům, na výuku v menších skupinách či třídách, na bližší kontakt žáka a učitele a také na žákovo samostatnější rozhodování.

Je však nutné podotknout, že i tyto školy se řídí rámcovým vzdělávacím programem, který vytvořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Je také nutné podotknout, že tyto školy bývají převážně zaměřeny na život založený na určité filozofii, která se projevuje i ve výuce.

Klady  a zápory alternativního vzdělávání

Dle mého velice laického názoru je hlavní výhodou tohoto vzdělávání to, že je kladen větší důraz na individualitu a osobnost žáka či studenta a na kontakt s vyučujícími, případně na praktickou výuku.

Za hlavní negativum považuji vyčlenění dětí z běžného kolektivu a jejich těžší začlenění do běžného kolektivu v zaměstnání nebo na vysoké škole. Domnívám se, že pokud žáci studují na škole, která je zaměřena na určitý filozofický směr (např. v případě lesních a ekologických školek) a jsou v tomto směru vychovávány i v rodině, je pro ně pak mnohem náročnější začlenit se do běžné společnosti.

Závěr

V rámci tohoto článku jsem se chtěla zamyslet nad typy vzdělávání, které jsou kolem nás a zároveň se kterými se můžeme setkat. Myslím si, že každý z těchto typů vzdělávání je důležitý pro kvalitní a plnohodnotný život člověka v dnešní společnosti. A ačkoliv má každý svá pozitiva i negativa, je nutné si jimi projít. Jistým řešením, jak spojit jednotlivé klady a zápory formálního a neformálního vzdělávání může být některý druh alternativního vzdělávání, ale nemyslím si, že je to vhodné řešení pro každého.

Především se domnívám, že je důležité se někdy zamyslet nad tím, jaké možnosti vzdělávání máme a co od nich můžeme čekat.

Použitá literatura

Alternativní vzdělávání [online]. Chrudim: ZŠ Na rovině Chrudim, 2016 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: http://www.alternativniskoly.cz/

Novinka. Wolters Kluwer Online [online]. Praha: Wolters Kluwer, 2016 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: http://www.wkonline.cz/ao/cs/novinky/detail/?id=2081

Neformální vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mladez/neformalni-vzdelavani-1

ČESKÁ NÁRODNÍ AGENTURA MLÁDEŽ. Konference neformálního vzdělávání [online]. Praha: Česká národní agentura Mládež, 2007 [cit. 2016-07-31]. Dostupné z: http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/publikace/Sbornik_KONEV.pdf

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

70 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018

of all the news blogs online, I still gravitate here because the articles are so much fun to read (yay, for humor!) and has a more richer audience participation. hacked arcade games

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
I’m the with regard to the majority of the content pieces, We completely savored, I'd truly choose much more information concerning this particular, considering the fact that it is good., Thanks intended for publishing. VIP Financing Solutions Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

There are some attention-grabbing closing dates in this article however I don know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as properly topical trust flow

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 4. 2019
Simply this approach rotation will probably irrefutably lead to the well-known teen anywhere between just about every single making plenty of people, resulting from thorough articles or reviews and additionally feedback and additionally ranks. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
There are plenty of dissertation web pages internet as you're get hold of of course revealed in the web-site.Marion County FL real estate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
I suggest any kind of content material. It certainly is fantastic to sort out you'll clarify within phrases through center and also display quality by using this useful content material is very merely acknowledged. florida commercial building contractor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about this, I feel firmly about it and adoration adapting more on this point. In the event that conceivable, as you pick up mastery, would you brain overhauling your website with more data? It is to a great degree supportive for me.  iDigitalTrends

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019

Incredible .. Astounding .. I'll bookmark your web journal and take the encourages additionally… I'm glad to discover such a large number of valuable information here in the post, we need work out more methods in such manner, a debt of gratitude is in order for sharing.  안전토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

Can I just say that of a relief to seek out someone who in fact knows what theyre preaching about on-line. You actually have learned to bring a problem to light making it critical. The best way to must check out this and appreciate this side from the story. I cant think youre not more well-known since you also certainly develop the gift. 먹튀폴리스

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019
Promptly the internet site could possibly irrefutably receive credited extremely connected with placing people, to its conscientious articles and reviews or maybe vital opinions. www.gecey.com/transparent-monitor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 7. 2019
Body of water get on your site though making use of detect merely merely a certain amount of part submits. Comforting technique for not to distant future, We are book-marking right now get variations accomplish occurs out. fmovies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019

Hi, your site is really well done. thanks for all the information. I’m sending my friends to read this article. 먹튀폴리스 검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 7. 2019
I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. voyance amour par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 8. 2019

Precisely, you're exceptionally sort of us about remark!.  garage floor paint 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
Thank you for taking the time to publish this information very useful! Alarms Melbourne
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 9. 2019

it was a magnificent opportunity to visit this sort of site and I am cheerful to know. much thanks to you such a great amount for allowing us to have this open door..  voyance immediate

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
Intеrіоr lіghtіng fоr thе hоmе from Hampton Bау Lіghtіng іѕ fоund to ѕuіt nеаrlу аnу ѕtуlе оr interior dесоr.  hampton bay
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. instagram likes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
Your website is really cool and this is a great inspiring article. 123movies 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019

Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this online journal so well. It's remarkable to the point that I can't bear to not experience this significant data at whatever point I surf the web!  prostate massage london

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 9. 2019
In line with an increasing amount of individuals wearing athletic wear frequently, the fashion of clothes has evolved to be very stylish and, sometimes, suitable for the workplace. workout clothes amazon
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. qibla finder
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 9. 2019

Thank you for posting such a great article! I found your website perfect for my needs. It contains wonderful and helpful posts. I hope you continue to have such quality articles to share with everyone! <a href="https://www.travelcarma.com/Products/BookingEngines/HotelBookingEngine.aspx">Hotel Booking Engine</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 9. 2019

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

sitelink: www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online

 

When anybody discusses about undetectable fake money so one thing that

comes in the every mind

 

is that counterfeit currency which is very useful. Now you can buy

counterfeit money online that

 

looks real from SuperCounterfeitBills.

 

You are simply living your dream the time when you consist of a lot of

cash and money, because

 

of which you can able to enjoy to the core without limitations. Buy

counterfeit money online

 

from here and grab quality undetectable banknotes.

 

SuperCounterfeitBills is one of the best platforms to get top quality

undetectable counterfeit

 

money online. We have taken banknote printing as workmanship and that

is the reason they have

 

the best undetectable particular banknotes that can’t be followed

effectively by counterfeit

 

identifier machines

 

Contact us for best price and deals ever

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/"> https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

- Show quoted text -

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/</a>

 

&nbsp;

 

<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

sitelink:www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online at affordable prices

 

We are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes

printing. Our work ranges

 

from the production of substrates and security features, through

banknote printing and web

 

application, to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we

produce the best banknotes

 

in the world.

 

authenticcounterfeit has the Best Counterfeit Banknotes for sale.

 

Recent developments in photographic, computer and printing

technologies, along with the

 

availability of low-cost equipment, have made the production of

counterfeit money relatively

 

easy. We are different from every other company in that we produce

super undetected counterfeit

 

notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeit

banknote and security paper

 

for documents that convey value, identity and confidence.

Contact U

s for prompt response

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy fake Australian dollers online with all other currencies

 

Finding the cheapest way to buy Australian Dollars should ‘in theory’

be a simple process.

 

However, timing your purchase and selecting expensive suppliers is

unfortunately common

 

practice. Buying Aussie dollars at the airport is a costly mistake. At

MyTravelMoney, our

 

editorial team have compared the travel money market to bring you

suppliers that offer

 

Australian Dollars at no commission, great rates and next day

delivery. Typically, we have found

 

that buying holiday money online is not only secure, but extremely

cost effective.

 

Contact us for best price and deals ever

website:  <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/...

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

The Best Counterfeit Money For Sale

 

Talking about choosing counterfeit money, one thing that comes to mind

quality effectiveness and

 

durability. the best counterfeit money for sale.

 

But the best counterfeit money for sale isn’t pretended instead it’s

like 100 percent real

 

currency. Most people United Nations agency area unit unaccustomed

counterfeit cash usually

 

escort a question wherever i able to purchase counterfeit cash. The

answer is search on the net

 

there area unit several corporations United Nations agency print

counterfeit banknotes

 

purchasable. the best counterfeit money for sale.

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/">https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/</a>

sitelink:<a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

<a href="https://www.flymedishop.com">otherlink: https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>HIGH QUALITY UNDETECTABLE COUNTERFEIT BANKNOTES FOR SALE

- Show quoted text -

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

sitelink: www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-dollar-bills/</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online

 

When anybody discusses about undetectable fake money so one thing that

comes in the every mind

 

is that counterfeit currency which is very useful. Now you can buy

counterfeit money online that

 

looks real from SuperCounterfeitBills.

 

You are simply living your dream the time when you consist of a lot of

cash and money, because

 

of which you can able to enjoy to the core without limitations. Buy

counterfeit money online

 

from here and grab quality undetectable banknotes.

 

SuperCounterfeitBills is one of the best platforms to get top quality

undetectable counterfeit

 

money online. We have taken banknote printing as workmanship and that

is the reason they have

 

the best undetectable particular banknotes that can’t be followed

effectively by counterfeit

 

identifier machines

 

Contact us for best price and deals ever

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/"> https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

product link: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-canadian-dollar-on...

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

- Show quoted text -

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-euros-online/</a>

 

&nbsp;

 

<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

sitelink:www.buymoneybills.com

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy 100% Undetectable Counterfeit Money Online at affordable prices

 

We are quality leader in authentic Banknote and Counterfeit Banknotes

printing. Our work ranges

 

from the production of substrates and security features, through

banknote printing and web

 

application, to plant engineering. Our high-tech solutions ensure we

produce the best banknotes

 

in the world.

 

authenticcounterfeit has the Best Counterfeit Banknotes for sale.

 

Recent developments in photographic, computer and printing

technologies, along with the

 

availability of low-cost equipment, have made the production of

counterfeit money relatively

 

easy. We are different from every other company in that we produce

super undetected counterfeit

 

notes.We use cutting-edge technology to produce the best counterfeit

banknote and security paper

 

for documents that convey value, identity and confidence.

Contact U

s for prompt response

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-counterfeit-10-pounds-bill/</a>

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Buy fake Australian dollers online with all other currencies

 

Finding the cheapest way to buy Australian Dollars should ‘in theory’

be a simple process.

 

However, timing your purchase and selecting expensive suppliers is

unfortunately common

 

practice. Buying Aussie dollars at the airport is a costly mistake. At

MyTravelMoney, our

 

editorial team have compared the travel money market to bring you

suppliers that offer

 

Australian Dollars at no commission, great rates and next day

delivery. Typically, we have found

 

that buying holiday money online is not only secure, but extremely

cost effective.

 

Contact us for best price and deals ever

website:  <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink:https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/">https://www.supercounterfeitbills.com/buy-fake-australian-dollar-online/...

sitelink: <a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

otherlink: <a href="https://www.flymedishop.com">https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

The Best Counterfeit Money For Sale

 

Talking about choosing counterfeit money, one thing that comes to mind

quality effectiveness and

 

durability. the best counterfeit money for sale.

 

But the best counterfeit money for sale isn’t pretended instead it’s

like 100 percent real

 

currency. Most people United Nations agency area unit unaccustomed

counterfeit cash usually

 

escort a question wherever i able to purchase counterfeit cash. The

answer is search on the net

 

there area unit several corporations United Nations agency print

counterfeit banknotes

 

purchasable. the best counterfeit money for sale.

 

Contact us for best price and deals ever

website: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

Weblink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com">https://www.supercounterfeitbills.com</a>

 

pagelink: <a href="https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/">https://www.supercounterfeitbills.com/services/counterfeit-money/</a>

Email: supercounterfeitbills@gmail.com

 

Whatsapp No: +1 (480) 382-4693

productlink:<a href="https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/">https://www.supercounterfeitbills.com/the-best-counterfeit-money-sale/</a>

sitelink:<a href="http://www.buymoneybills.com">www.buymoneybills.com</a>

sitelink: <a href="https://www.bestqualitynotes.com">https://www.bestqualitynotes.com</a>

otherlink: <a href="https://www.elightdocumentation.com">https://www.elightdocumentation.com</a>

<a href="https://www.flymedishop.com">otherlink: https://www.flymedishop.com</a>

<a href="https://autopowerbooster.com">https://autopowerbooster.com</a>

<a href="https://www.maxmedishop.com">https://www.maxmedishop.com</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 9. 2019
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! como saber hablar ingles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 9. 2019
Exactly, you're very kind of us about comment!. Ur PointOfFood 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 9. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. homedepot survey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 9. 2019
Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint. Desarrollo de apps moviles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019
Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts. descargar aplicacion para celular
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 9. 2019
The Monday ruling was welcomed by film and music insiders, who complain of lost profits due to the free downloading of content. It follows a February decision that the site and its users infringed on British copyright law.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 9. 2019
Super-Duper site! I am Loving it!! Will come back again, Im taking your feed also, Thanks. Paid Sponsored Posts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019

I think this is a decent article. You make this data fascinating and locks in. You give perusers a great deal to consider and I value that sort of composing.  cool youtube mp3

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019
The world we live in is constantly changing and these changes are reflected in the way we work and get hired as well. AFFORDABLE CUSTOM PAPER WRITING SERVICE
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. abogados malaga cadiz
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019

I think this is a decent article. You make this data fascinating and locks in. You give perusers a great deal to consider and I value that sort of composing.  Jio lottery winner

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019
Until now, the only option for an academy or university student was to reinstall the system which meant losing all their data, written papers and electronic textbooks. Thus, they had to start over and figure out the easiest way to write an essay fast to be able to submit it before the deadline. 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 9. 2019
Here you will find great specialists in your discipline, accurately selected by our team to match your requirements. ACADEMIC WRITING SERVICE FOCUSED ON LAW AND FINANCE
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
Frequently Asked Questions FTP Web Space
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 9. 2019
thank you for a great post. Walk In Chiropractic Massage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.posters
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 9. 2019

it was a magnificent opportunity to visit this sort of site and I am cheerful to know. much thanks to you such a great amount for allowing us to have this open door..  เว็บเดิมพันฟุตบอล

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019

That is the phenomenal mentality, in any case is simply not make each sence at all proclaiming about that mather. For all intents and purposes any strategy an abundance of thanks notwithstanding i had attempt to advance your own particular article into delicius by and by it is evidently a situation utilizing your data locales would you be able to please recheck the thought. much appreciated yet again.  jio kbc head office number

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019

Just try to specify ones substance can be as unimaginable. This clarity with your post is heavenly and that i may believe you're a master for this issue. High caliber alongside your agree license me to grab your present provide for keep adjusted by utilizing drawing closer blog entry. Much appreciated many alongside you ought to go on the pleasurable take care of business.  lunchtime results

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019

I think this is an enlightening post and it is extremely valuable and proficient. along these lines, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article.  สมัครบอลออนไลน์

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
We make it our goal to ensure that your experience is as easy as possible Carpet cleaning Fayetteville NC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. HYDROCODONE

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 10. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work ty le ca cuoc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me. Richmond movers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019
Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. Limo Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... EPF claim status
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 10. 2019

Extraordinary post, you have pointed out some astounding focuses, I also trust this is an extremely great site.  הלוואות אלטרנטיביות

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019
I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight. 소액결제현금화
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. progentra
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 10. 2019

A debt of gratitude is in order for this article exceptionally accommodating. much appreciated.  income tax

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 10. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 10. 2019

I am certainly making the most of your site. You certainly have some incredible knowledge and extraordinary stories.  Flat fee realtor denver

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 10. 2019
Nice Informative Blog having nice sharing.. com facebook orca

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback