Mezikulturní kompetence pro knihovníky aneb Jak na to (nejen) s cizinci

Za podpory Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury České republiky a spolupráce Národní knihovny s neziskovou organizací Slovo 21, se 24. až 25. října uskutečnil kurz Mezikulturní kompetence pro knihovníky. Celý program byl organizován v Brně, v rekonstruovaném prostoru Brnooffice, konkrétně v Kabinetu 10.

Pro ty, kteří neznají Slovo 21: Jedná se o nevládní neziskovou organizaci, která začala působit v roce 1999. Její hlavní náplní je boj proti rasismu a xenofobii, napomáhání integrace Romů a cizinců do většinové společnosti a ochraňování lidských práv. Mezi aktuální kurzy, na kterých se podílí, patří Kurz Romové a instituce, Kurz mezikulturní kompetence a Multikulturní workshopy pro školy. Všechny zmíněné kurzy jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Původní Kurz mezikulturních kompetencí je koncipován pro zaměstnance státní správy a samosprávy, nicméně Slovo 21 kurz upravuje dle potřeb zúčastněných.

Lektorem či mentorem tohoto běhu kurzu byl Shumran Hafoudh. Jedná se o zkušeného lektora, který tento typ školení provádí již druhým rokem. Vzhledem ke svým životním zkušenostem a vzdělání má dobré předpoklady pro práci při integraci cizinců. Tímto tématem se profesně zabývá již pět let, a to formou asistence jak úředníkům, tak cizincům. V tomto směru lektoruje kurzy pro azylové pracovníky na přepážkách či již třetím rokem pracuje v rámci kurzu pro cizince Vítejte v ČR, kde je kladen důraz na práva a povinnosti cizinců spolu s předávanými informacemi odkazujícími na pověřené státní orgány a další organizace, na které se cizinci mohou obracet.

Kurz se nesl v komorním duchu deseti účastníků. Středeční den byl věnován tématu Kultura, čtvrteční pak oblasti Komunikace. Pro zpestření byli pozvání externí hosté, kteří vystoupili vždy odpoledne po hlavní části programu. Pro první den byl zvoleným hostem Tatiana Dumbrava, která působila v neziskové organizaci Nesehnutí. Pro druhý den setkání se stala hostem Kateřina Janošková z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně.

Co jsou vlastně projevy kultury?

Středeční den byl tedy věnován tématu Kultura, porozumění, identifikace a odlišnosti. V rámci sdílení si účastníci uvedli, s čím se nejčastěji u cizinců v knihovnách setkávají:

     Hluk

     Neochota mluvit česky

     Nezdravení (menší sociální interakce)

     Rozdílná pozice mužů a žen

     Přímé jednání

     Překračování hranice vhodnosti (sdílnost osobních informací)

     Vztahovačnost (zneužívání postavení / původu)

     Srdečnost, dobrá nálada

     Vynalézavost

     Nepraktičnost

Jak je z přehledu patrné, účastníci pokrývají velké spektrum knihoven a každý se setkává s jinými uživateli. Jedná se o knihovníky specializované na práci jak pro menší knihovny, tak pro městské knihovny nebo také pro univerzitní. Zatímco v univerzitních knihovnách se s cizinci knihovníci setkávají především formou výměnného programu Erasmus, v městských knihovnách se jedná o cizince s trvalým pobytem v ČR nebo v integračním programu.

Pro správné uchopení tématu byla nastolena otázka Co jsou projevy kultury? Ty je možné rozdělit na projevy skryté a pozorovatelné. Nejen při komunikaci s uživateli je potřeba brát ohledy na kulturní zázemí druhé strany. Laicky je možné říct s ohledem “na co jsou zvyklí”. Není možné očekávat pochopení v případě frontálního (slovního) útoku na zvyky druhé osoby. Vždy je potřeba mít na zřeteli celé pozadí. Do šesti až sedmi let je nejintenzivnějším zdrojem zvyků a pravidel rodina. Rodina se pak pohybuje v určitém kulturním zázemí, které ovlivňuje samotnou výchovu dítěte. Toto zázemí nebo prostředí se skládá ze vzdělání, historie, životního prostředí i životní úrovně. Pokud je ve špatném stavu například vzdělání, bude to mít negativní dopady nejen na studenty, ale i na děti které v budoucnu takto vzdělané osoby vychovají. Nižší životní úroveň může mít také negativní vliv na jedince. Od určitého věku je jedinec již schopen reflektovat vlastní chování a může upravovat své návyky, názory a postoje. Proto jsou lidé značně individuální a i v určitém kulturním prostředí mohou uznávat jiné hodnoty. Uživatele tak nelze paušalizovat. Také je potřeba myslet na to, že se každý (i nevědomě) snaží o strategii, při které si zodpoví otázku Jak být úspěšnější? Tyto strategie pak mohou více či méně ovlivňovat i samotnou komunikaci či interakci.

Pro lepší pochopení kultury je možné se zaměřit na tzv. cibulový model. V jeho středu jsou hodnoty jedince nebo společnosti. Hodnoty nejsou viditelné, můžeme je pouze tušit ze vzorce chování či jednání. Plně viditelné jsou artefakty kultury, kam patří architektura, způsob oblékání, zdobení těla apod.

cibule

Dalším nástrojem, který nám umožní pracovat s uživatelem bez předsudků, je tvz. ledovec. Vychází z myšlenky, že to, co vidíme, je až vrcholem určitých procesů, které jsou nám skryté. Mezi skryté procesy patří výchova, životní úroveň, nastavená partikulární a univerzální pravidla apod. Pokud má jedinec od útlého věku stanovená určitá pravidla a zvyky, je potřeba počítat s tím, že bude mít tendence k jejich dodržování i v případě, že se nachází v jiném prostředí. V případě mezikultuního potkání je potřeba důrazně, ale asertivně vysvětlit “nová” pravidla a nezapomenout reflektovat, proč se uživatel chová tak, jak se chová. Pochopení pozadí jeho chování nám umožňuje lépe mu vysvětlit aktuální situaci. V komunikaci je potřeba upozadit svůj první dojem. Například neochota mluvit česky nemusí znamenat, že se uživatel nesnaží integrovat. Může mít strach z posměšků či být frustrován ze strachu, že si nerozumíme. Strach z vyloučení je přímo zakořeněn v našem těle. Spadá pod sociální oblast v Maslowově pyramidě potřeb. V případě studentů se jedná o fenomén sám o sobě a to nejen z důvodu věku. Jejich status je jiný než status člověka, který chce v dané zemi žít. Jejich potřeba se přizpůsobit místním pravidlům nemusí být tedy z principu tak vysoká.

pyramida

 

Po této teoretické části byl vymezen prostor pro externího hosta, který pracuje se svými zkušenostmi z praxe. Tatiana Dumbrava pochází z Moldavska a má rumunské občanství. Do České republiky se dostala na studia a již zde zůstala. Aktuálně v České republice žije již 10 let. Knihovny jako cizinka vnímala jako místo bezpečí. Vždyť se také jedná o nejvíce multikulturní prostředí – autoři z různých zemí jsou vedle sebe v regálu bez nejmenších potíží. Podobně je to se zbožím v supermarketu (vtip přímo od Tatiany). Ze své zkušenosti upozorňuje na obtížnost českého jazyka. Jedná se o jeden z pěti nejtěžších jazyků na světě. Jako cizinec se při malé praxi člověk necítí komfortně, není si jistý zda komunikuje srozumitelně a je velmi nepříjemné nebýt schopen vyjádřit své myšlenky. V tomto směru musíme jako pracovníci ve službách přemýšlet nad tím, že způsob mluvy nereflektuje inteligenci uživatele.

Tatiana dále podotkla, že přes vystudovanou vysokou školu cítí, že jako cizinka není brána jako odborník. Aktuálně figuruje jako interkulturní pracovnice a externí kouč pro mezinárodní školu. Zkušenosti také má z neziskové organizace Nesehnutí. Tato organizace se zabývá budováním komunit a propojování vztahů cizinců a místních obyvatel. Problematické pro toto setkávání bylo spíše najít ochotné Čechy než cizince. Organizovaná setkání pak končila vytvořením dvou skupin – Češi s Čechy a cizinci s cizinci. Na samotné akce spíše docházeli přátele organizace a lidé z podobné sociální bubliny. Tatiana tak vyhodnocuje “umělé” seznamování za neefektivní. Lidi nelze donutit se přátelit, mnohem lepší než sociální inženýrství je vytvoření prostředí, kde se mohou lidé seznámit přirozeně.

Tímto prostorem může být i knihovna a to jednak skrze akce, tak skrze akvizici vhodných knih. Jako příklad knihovny, kde k přirozenému setkávání cizinců a Čechů dochází, byla uvedena Moravská zemská knihovna. V rámci akcí pořádá přednášky expertů, promítání zahraničních filmů či čtenářské kluby. Propagace akcí bývá jak v českém, tak v anglickém jazyce. Cizinci tedy nemají pocit, že nejsou zváni. Společné prostory knihovny se přímo nabízejí pro doučování a setkávání. V knihovně se pak pohybují lidé různých sociálních bublin. Knihovny mají tedy příležitost oslovit a pomoct integrovat cizince především směrem k vytváření programů a nákupu knih v cizím jazyce. Pokud cizinci nebudou mít co si v knihovně přečíst, nebudou mít velký důvod do ní chodit. Touto částí byl ukončen program středečního dne.

A komunikace?

Druhý den kurzu byl odstartován rekapitulací dne předchozího. Došlo na připomenutí konceptu ledovce. Tento den byl věnován tématu Komunikace. K uvedení tématu došlo formou brainstormingu zúčastněných. Za nejzajímavější zaznělé pojmy považuji emoce, dynamiku, první dojem, informace a pach. Z výběru je možné pozorovat, že účastníci nad komunikací nepřemýšleli jen v rovině dialogu. Komunikaci naopak považují za neustálý proces, při kterém si vyměňujeme informace se svým okolím.

Z hlavního bloku vyplynulo několik důležitých poznatků. V komunikaci máme vždy tendence reagovat tak, jako v minulosti (v podobných situacích). V dialogu je vhodné se vyhýbat sociálním tématům, patří mezi nejproblematičtější. Témata týkající se peněz, rodiny nebo náboženství mohou proces komunikace plně zablokovat a již nebude možné uživateli vysvětlit, co je potřeba. Během dialogu je zapotřebí nahlížet i na neverbální signály, které nám prozradí jak se uživatel cítí. V případě řešení komplikované situace může pomoci nastavení zrcadlení pocitů. Místo vkládání svého názoru můžeme otevřít prostor pro plné vyjádření druhé strany. V praxi takové výroky vypadají formou kdy nepoužijeme “Jsi naštvaný”, ale “Já cítím, že jsi naštvaný”. Dáváme tak najevo pochopení citů toho druhého. Kromě prostoru pro vyjádření pocitů je nutné umožnit uživateli identifikaci vlastních potřeb.

V další částí čtvrtečního programu došlo na externího hosta, Kateřinu Janoškovou. Jedná se o knihovnici působící v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Tato knihovna funguje jako komunitní centrum a zpřístupnila své prostory pro kurzy češtiny, které pořádá Centrum pro integraci cizinců. Knihovnu navštěvují především cizinci z Vietnamu, Mongolska, Kazachstánu a Ukrajiny. Pořádá speciální exkurze pro cizince rozdělené dle jazyka a i samotná propagace je vytvářena formou letáčků v několika jazykových mutacích. Knihovna také přizpůsobuje knihovní fond, co se knih v daných jazycích týče, tak doplňováním učebnic českého jazyka. Přirozeným způsobem díky takové činnosti napomáhá k integraci cizinců a zároveň zvyšuje svou důležitost v komunitě. Vsetínská knihovna se také zaměřuje na akce, mezi které spadá projekt Živá knihovna. Při této akci jsou pozváni lidé z více či méně vyloučených sociálních skupin, kteří jako “živé knihy” vyprávějí svůj příběh a pomáhají tak svým “čtenářům”, tedy návštěvníkům, kteří mohou pokládat různé dotazy dle vlastní zvědavosti, překonávat pomyslné sociální propasti. Dále pořádá tématické výstavy, například “Všichni jsme z jedné planety”. Cestopisné besedy jsou pak zahrnuty akcí “S knihovnou na cestách”. Aktuálně pracuje na formátu Rodina odvedle, při kterém dochází ke společné večeři cizince a místního obyvatele. Kateřina dbá především na to, aby se knihovníci při práci s cizinci obraceli na odborníky na dané menšiny. Předchází se tak nedorozumění z důvodu kulturních odlišností. Případně je považováno za vhodné mít po ruce pro takové situace tlumočníky.

V závěru kurzu byly uvedeny důležité instituce, které mohou nejen knihovnám pomoci při organizování akcí pro cizince nebo jejich začlenění do běžného chodu knihovny. Adresář na nevládní neziskové organizace schraňuje přímo Ministerstvo vnitra České republiky.

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

120 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Thanks, that was a really cool read! Penn
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... Gold Storage Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. generator australia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. Customer satisfaction survey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Thanks for sharing the info, keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... kerja dari rumah
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Thanks for sharing this useful info.. bercuti
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I appreciated your work very thanks Management Homework Help
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I read that Post and got it fine and informative. tinctures cbd
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. helper

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me. free hd movies online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming! Dockland Party Rooms
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. Slingshot 3
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. business transformation
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my web site. birthday party ideas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. online pranayama course
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. organic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. Where to buy 3.1 Phillip Lim
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
i love reading this article so beautiful!!great job! SS 316 PIPES
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. restoration companies in indianapolis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again. Rent control in New York
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing seattle international district
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! moving companies Chilliwack bc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about.. Stump grinding service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!. best gym in orlando
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging.. car owner
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. Ceiling Lifts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. auto body work near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you <a href="https://www.freeblogstarters.com">great post to read</a>, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. voyante marocaine tres forte
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 1. 2019

 

<a href="https://quickprintersolutions24x7.us/blog/tag/hp-printer-phone-number/">hp printer phone number</a>

<a href="https://quickprintersolutions24x7.us/Help-for-hp.htm">help for hp</a>

<a href="https://quickprintersolutions24x7.us/Help-for-hp-laptop.htm">help for hp laptop</a>

<a href="https://quickprintersolutions24x7.us/Help-for-hp-desktop.htm">help for hp destop</a>

<a href="https://quickprintersolutions24x7.us/hp-printer-tech-support.html">hp printer tech support</a>

<a href="https://quickprintersolutions24x7.us/blog/hp-printer-technical-support-p...">hp printer technical phone number</a>

 

<a href="http://www.one2top.com/hp-technical-support/">hp laptop technical support phone number</a>

 

<a href="https://www.msofficesupport24x7.com/technical-support-number.html">ms office technical support number</a>

<a href="https://www.msofficesupport24x7.com/microsoft-toll-free-number.html">microsoft toll free number</a>

 

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://artificialgrassblog676031918.wordpress.com/2018/12/15/benefits-of-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. https://buyartificialgrass654918072.wordpress.com/2018/12/15/synthetic-turf-3-tips-for-buying-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Ytterligare info om webbplatsen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 1. 2019

ts a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" G <a href="https://www.google.com/write-my-essay">Google</a>

[url=https://www.google.com]Google[/url]

[Google ](https://www.google.com)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 1. 2019

ts a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" G Google [url=https://www.google.com]Google[/url] [Google ](https://www.google.com)

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. หาพี่เลี้ยงเด็ก
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. หาพี่เลี้ยงเด็ก
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. นักสืบเอกชน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. ยกกระชับหน้า
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Palmetto Pool Repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แปลภาษา
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet! this hyperlink
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Companies Local
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. appliance repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. go right here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019

I have read so many posts on the topic of the blogger lovers except this post is truly a pleasant post, keep it up.

 

<a href="http://www.acdubairepair.com">ac repair dubai</a>

 

<a href="http://www.acdubairepair.com">ac maintenance dubai</a>

 

<a href="http://www.packersmoversdubai.com">movers and packers dubai</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019
I have read so many posts on the topic of the blogger lovers except this post is truly a pleasant post, keep it up. ac repair dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019

best offers now in dubai.

ac maintenance dubai movers and packers dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. ทำ seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. โต๊ะพูล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work voyance telephone gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019

Great blog! I found some interesting things in here that I might use for future references. Hoping to see more of this posts in the future! <a href="https://games.lol/brain/">brain games online</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019

Good article. I think I may be a little to late to vote though. brain games

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious... 먹튀사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. articles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. K2 for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. voyance téléphone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. download cs 1.6
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. mold in coffee pot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019

Your post is very helpful to get some effective tips to reduce weight properly.  http://freegiftcardgenrator.com  and  http://onlinefreegiftcodesgenerator.com  and  http://onlinefreegiftcardgenerator.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 3. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Showbox APK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019
Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. writing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. sports law
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks buy instagram followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019
I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? Lifeguard courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Buy Instagram Likes UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Buy Instagram Likes UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

http://productresearch.blogto.jp/

http://brandingservices.gger.jp/

http://legalconsulting.golog.jp/

http://financialconsulting.liblo.jp/

http://businesstips.myjournal.jp/

http://marketingstrategy.mynikki.jp/

http://crowdfunding.xxxblog.jp/

http://socialmediamarketing.youblog.jp/

http://contentmarketing.2chblog.jp/

http://seoexperts.teamblog.jp/

http://seoorganic.corpblog.jp/

http://passwordmanager.officeblog.jp/

http://fakecalculator.storeblog.jp/

http://smartcleaner.cafeblog.jp/

http://mobileapp.officialblog.jp/

http://maplelabs.techblog.jp/

http://brandingmarketing.blogo.jp/

http://digitalcenter.blogism.jp/

http://brandingdigital.bloggeek.jp/

http://architechtureviet.diary.to/

http://branddesign.livedoor.biz/

http://baocaosu.ldblog.jp/

http://baocaosu.doorblog.jp/

http://baocaosu.dreamlog.jp/

http://baocaosu.publog.jp/

http://baocaosu.blog.jp/

http://cleanmaster.weblog.to/

http://maplelabs.diary.to/

http://baole01s.livedoor.blog/

http://vietdesigner.livedoor.biz/

http://tknc.publog.jp/

http://tknc.dreamlog.jp/

http://shopphongthevip.ldblog.jp/

http://shopphongthe.doorblog.jp/

http://shopphongthe.blog.jp/

http://digitalmarketing.anime-voice.com/

http://baole01s.blog.shinobi.jp/

http://digitalblog.anime-japan.net/

http://creativedigital.anime-festa.com/

http://digitalinfo.animegoe.com/

http://smartmarketing.anime-movie.net/

http://smartlink.anime-report.com/

http://seorganic.anime-navi.net/

http://contentbandiing.anime-life.com/

http://pandoranike.anime-ranking.net/

http://searchengineland.animech.net/

http://seotrust.cosplay-japan.net/

http://bigcontent.syoyu.net/

http://digitalworld.bangofan.com/

http://marketinginfo.cooklog.net/

http://mediaopen.ryorika.com/

http://buildlinkworld.3rin.net/

http://deeplink.99ing.net/

http://azmarketing.ko-me.com/

http://solutiondigital.wa-syo-ku.com/

http://infomarketing.kai-seki.net/

http://ecommermarketing.sakeblog.net/

http://mobileadvert.kuizu.net/

http://musicpro.pazru.com/

http://technicalwriting.gg-blog.com/

http://creativewriting.game-waza.net/

http://researchsum.game-ss.com/

http://marketresearch.blog-sim.com/

http://speechwriting.blog-rpg.com/

http://spedwriting.blog-fps.com/

http://animatedexplain.blog-mmo.com/

http://videoediting.mmo-fps.com/

http://shortvideoads.ky-3.net/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

Thanks for taking the time to discuss and share this with us, I for one feel strongly about it and really enjoyed learning more about this topic. I can see that you possess a degree of expertise on this subject, I would very a lot like to hear much more from you on this subject matter – I have bookmarked this page and will return soon to hear additional about it.There are certainly impressive stories. Passion for sharing your website with us.You’re doing a great job Man,Keep it up.

http://productresearch.blogto.jp/

http://brandingservices.gger.jp/

http://legalconsulting.golog.jp/

http://financialconsulting.liblo.jp/

http://businesstips.myjournal.jp/

http://marketingstrategy.mynikki.jp/

http://crowdfunding.xxxblog.jp/

http://socialmediamarketing.youblog.jp/

http://contentmarketing.2chblog.jp/

http://seoexperts.teamblog.jp/

http://seoorganic.corpblog.jp/

http://passwordmanager.officeblog.jp/

http://fakecalculator.storeblog.jp/

http://smartcleaner.cafeblog.jp/

http://mobileapp.officialblog.jp/

http://maplelabs.techblog.jp/

http://brandingmarketing.blogo.jp/

http://digitalcenter.blogism.jp/

http://brandingdigital.bloggeek.jp/

http://architechtureviet.diary.to/

http://branddesign.livedoor.biz/

http://baocaosu.ldblog.jp/

http://baocaosu.doorblog.jp/

http://baocaosu.dreamlog.jp/

http://baocaosu.publog.jp/

http://baocaosu.blog.jp/

http://cleanmaster.weblog.to/

http://maplelabs.diary.to/

http://baole01s.livedoor.blog/

http://vietdesigner.livedoor.biz/

http://tknc.publog.jp/

http://tknc.dreamlog.jp/

http://shopphongthevip.ldblog.jp/

http://shopphongthe.doorblog.jp/

http://shopphongthe.blog.jp/

http://digitalmarketing.anime-voice.com/

http://baole01s.blog.shinobi.jp/

http://digitalblog.anime-japan.net/

http://creativedigital.anime-festa.com/

http://digitalinfo.animegoe.com/

http://smartmarketing.anime-movie.net/

http://smartlink.anime-report.com/

http://seorganic.anime-navi.net/

http://contentbandiing.anime-life.com/

http://pandoranike.anime-ranking.net/

http://searchengineland.animech.net/

http://seotrust.cosplay-japan.net/

http://bigcontent.syoyu.net/

http://digitalworld.bangofan.com/

http://marketinginfo.cooklog.net/

http://mediaopen.ryorika.com/

http://buildlinkworld.3rin.net/

http://deeplink.99ing.net/

http://azmarketing.ko-me.com/

http://solutiondigital.wa-syo-ku.com/

http://infomarketing.kai-seki.net/

http://ecommermarketing.sakeblog.net/

http://mobileadvert.kuizu.net/

http://musicpro.pazru.com/

http://technicalwriting.gg-blog.com/

http://creativewriting.game-waza.net/

http://researchsum.game-ss.com/

http://marketresearch.blog-sim.com/

http://speechwriting.blog-rpg.com/

http://spedwriting.blog-fps.com/

http://animatedexplain.blog-mmo.com/

http://videoediting.mmo-fps.com/

http://shortvideoads.ky-3.net/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

Your website is really cool and this is a great inspiring post.

 

<a href="https://www.godissertationhelp.co.uk/social-work-dissertation-help/">social work dissertation examples</a> - 

<a href="https://www.godissertationhelp.co.uk/statistician-dissertation-help/">Statistics Dissertation Help</a> - 

 

<a href="https://www.godissertationhelp.co.uk/doctoral-dissertation-writing-help/">doctoral dissertation help</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. Buy Instagram Followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 6. 2019
Hi there! Nice stuff, do keep me posted when you post again something like this! Buy Instagram Followers UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 8. 2019
This is particularly extraordinary and hopefullyy decent blog.Everybodyy can undoubtedly discovered her need capable data. I avisitfirsthe t time yet I affectionate many utilize full articles. I will back again when get time. Buy to Let Property Tax
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019
I am trusting a similar best exertion from you later on also. Truth be told your experimental writing aptitudes has propelled me... Tax on Buy to Let Property
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 8. 2019
I value all that you have added as far as anyone is concerned base.Admiring the time and exertion you put into your blog and point by point data you offer.Thanks. Property Tax Advice
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 8. 2019
I value all that you have added as far as anyone is concerned base.Admiring the time and exertion you put into your blog and point by point data you offer.Thanks. Property Tax Advice
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
I can't peruse articles online regularly, yet I'm happy I did today. This is very elegantly composed and your focuses are well-communicated. Kindly, absolutely never quit composition. Property Tax Accountant
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
I read that Post and got it fine and educational. Selling a Buy to Let Property
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
This is an extraordinary rousing article.I am basically satisfied with your great work.You put actually quite accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. Buy to Let Advice
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
This is an extraordinary rousing article.I am basically satisfied with your great work.You put actually quite accommodating data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post. Buy to Let Advice
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

The kind of enthusiasm which you get to notice in the attitude of the ladies at our Delhi escort agency is just awesome enough to bring down your levels of boredoms and anxieties of life. It would be simply irrespective of the matters whether a person desires to get involved with these babes for gaining Delhi escorts services from them at personal locations or even in the outside world. The activeness would surely be noticed in the behavior of these hot ravishing Delhi escorts of our escorts in Delhi agency since they are having the finest levels of dedications. In keeping the sensual nerves of men in control, these ladies would be each time in needs with all of their experience and knowledge. There would hardly be an instance where would you find yourself in great troubles while gaining the escorts services in Delhi  from these certified professionals of our Delhi escort agency. You would find no reason whatsoever to be under the guidance of these red hot darlings since they are much concerned of the issues of pleasing their valuable customers and nothing else. Thus, it would be quite beneficial for men to have these truly beguiling ladies of Delhi Escorts services in arms in case they want to seek the best escorts in Delhi Of erotic services that are even within the budget.

http://www.poojaroy.com http://www.janviarora.com http://www.shikharoy.in

http://www.independentdelhiescort.co.in http://www.25delhiescorts.com http://www.25delhiescorts.com/gallery https://www.indianadultguide.com https://www.indianadultguide.com/ directory / west-bengal / Kolkata https://www.indianadultguide.com/directory/delhi https://www.indianadultguide.com/directory/mumbai

http://www.shivanibhatt.com

http://www.shivanibhatt.com/delhi-call-girls-number.html

https://www.indianadultguide.com/directory/goa/ http://www.russianescortsingoa.in http://www.jennygoaescorts.in http://www.exoticdelhiescorts.in http://suhanisharma.co.in http://www.bangalorenightqueens.com http://www.escortspoint.com http://www.simransyal.com http://www.malinigrover.com http://www.swethachopra.com http: // www .arpitamalik.com http://www.angelsofkolkata.com http://www.angelsofkolkata.com/kolkata-call-girls-number.html

https://www.indianadultguide.com/directory/goa

https://www.indianadultguide.com/directory/karnataka/bengaluru

https://www.indianadultguide.com/directory/pune

https://www.indianadultguide.com/directory/haryana/gurugram

https://www.indianadultguide.com/directory/andhra-pradesh/hyderabad

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019
Extremely fascinating data, worth suggesting. In any case, I prescribe this Crawley Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019
I am on the grounds that here. I found this board and I in finding It extremely strong and it helped me out a lot. I might want to present something back and help other individuals, for instance, you helped me. Accountants Crawley
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 9. 2019
very very nice artical... i like your content, Tax Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019
outstanding artical love your thoughts Tax Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 9. 2019
such an intresting story i learn from this website i tottaly agree with your content, thank you. Copthorne Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 9. 2019
i am loving your content i learn your content daily.. Forest Row Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019
very very nice i love your writting skills.. i will come back, Crawley Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019

A debt of gratitude is in order for setting aside the effort to talk about this, I feel firmly about it and love adapting more on this theme. On the off chance that conceivable, as you gain skill, OK mind refreshing your blog with additional data? It is amazingly useful for me Tax Accountants

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019

You have a certified limit with respect to making one out of a sort substance. I like how you think and the manner in which you address your points of view in this article. I agree with your outlook. Thankful to you for sharing. couteaux de poche

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019

After I acquired on your blog despite the fact that setting interest just marginally smidgen submits. Agreeable strategy for long haul, I'll be book-stamping at some random time acquire types total comes upward. cahier personnalisé

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019

This is an extraordinary article, Given such a lot of data in it, These sort of articles keeps the customers excitement for the site, and keep sharing more ... favorable circumstances. agence digitale paris

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
Extraordinary article. I spread each purpose of my questions. I cherished this post. Much obliged to you such a great amount for this article. Accountants Crawley
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
Extraordinary article. I spread each purpose of my questions. I cherished this post. Much obliged to you such a great amount for this article. Accountants Crawley
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 10. 2019
I feel particularly grateful that I read this. It is especially useful and to an extraordinary degree significant and I incredibly took in an amazing course of action from Self Assessment Tax Return East Grinstead
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 10. 2019

Speedily this great site will certainly indisputably always be renowned amid most writing a blog men and women, for the fastidious content as well as testimonials.<a href="https://arsprojecta.com">Ars Projecta</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 11. 2019

i am addicted to computer games that is why i bought a gamecube for me and my brother,

Buy likes on instagram
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 11. 2019

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks.

Buy instagram likes UK
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019
Stunning learning and I like to impart this sort of data to my companions and expectation they like it they why I do. Tax Advice
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 11. 2019

Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing

Ars Projecta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 11. 2019
I think this is a useful post and it is valuable and learned. Accountant for Self Employed
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019

 

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. 

Bunto Shopping
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2019

That is a decent submit. This put up offers virtually first-rate records. i am actually going to investigate it. genuinely quite useful pointers are given right here. a great deal way to you to such an extent. preserve up the acts of kindness hand crafted necklaces

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2019

 

I really love your dedication in your post... I love your insights and I have applied some of your tips and it was really effective .Ars Projecta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2019

Noteworthy site, Distinguished criticism that I can handle. Im pushing ahead and may apply to my present place of employment as a pet sitter, which is truly charming, yet I have to extra extend. Respects. marche saint pierre tissu

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 11. 2019

I genuinely had a great time examining your article. I found this as a valuable and interesting post, so I think it is useful and knowledgeable.this is a magnificent blog article.Much thanks again. Sensational. marche saint pierre coton

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019
Great blog! Is your subject hand crafted or did you download it from somewhere?A topic like yours with a couple of basic adjustements would truly makemy blog sparkle. It would be ideal if you let me know where you got your structure marche saint pierre tissu pas cher
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019

Incredible blog! Is your subject hand made or did you download it from somewhere?A theme like yours with a few fundamental adjustements would really makemy blog shimmer. You should tell me where you got your structure udi bola terpercaya

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2019
hello,, very intresting topic i will return best content Forest Row Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019
I've been thinking about forming a very commensurate post over the span of the latest not many weeks, Crawley Accountants
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019

Unprecedented blog! Is your subject hand made or did you download it from somewhere?A theme like yours with a few key adjustements would genuinely makemy blog sparkle. You ought to uncover to me where you got your structure cryptocurrency mining

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 11. 2019

Unprecedented blog! Is your subject hand made or did you download it from somewhere?A theme like yours with a few key adjustements would genuinely makemy blog sparkle. You ought to uncover to me where you got your structure cryptocurrency mining

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2019

Thank you very much for keep this information.

escorts

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback