Monitoring sociálních médií

Co jsou sociální média a jak ovlivnila marketing 21. století? Jaké hodnoty se dají na sociálních médiích měřit a jak zvolit takové metriky, které co nejlépe pomohou organizaci v dalším rozvoji? Článek Terezy Navarové objasňuje nejen tyto otázky, ale i etické aspekty monitoringu, představuje nástroje k tomu určené a hledá důvody, proč se monitoringu věnovat.

Sociální média a sítě jsou fenomén, který je na vzestupu už pěkných pár let a vypadá to, že v dohledné době je úpadek popularity nečeká. Jelikož velká část populace použila aspoň jednou v životě nějaké ze sociálních médií, pro marketingové pracovníky a analytiky jsou tato média informačním zlatým dolem. Aby ale potenciální informace uložené na sociálních médiích mohli využít, potřebují k tomu nejen specializované nástroje, ale i určité schopnosti a know-how.

Definice

Ačkoliv se může zdát, že termín sociální média není třeba definovat, je potřeba si uvědomit, že nejde jen o technologie, nástroje či aplikace. Termín „sociální média“ odkazuje na veškeré aktivity, které se odehrávají v komunitách lidí setkávajících se na online médiích.[1] Jim Sterne uvádí šest obecných kategorií sociálních médií. Jsou to diskusní fóra a skupiny, přehledy a stránky s názory (např. Heuréka, Amazon), sociální sítě (Facebook), blogy, mikroblogy (Twitter) a záložkovací systémy (Digg, Delicious).[2] Všechny z nich se dají monitorovat, ale zpravidla potřebují speciální, pro ně optimalizované nástroje.

V posledních několika letech jsou sociální média na vzestupu jak ve světě, tak i v ČR. Adam Zbijeczuk[3] uvádí několik důvodů, proč sociální média získávají stále větší podíl v internetovém světě. Velkou roli hraje penetrace internetu v mladších věkových skupinách, ale také nárůst datových objemů, které je možné přes síť přenést za krátkou dobu a dostupnost internetu téměř kdekoliv díky smartphonům a mobilnímu internetovému připojení. Tyto dva faktory vedou k tomu, že si uživatelé zvykají na všude dostupný internet, výrazněji se na internetu zapojují a těsněji propojují svou offline a online identitu. Různým institucím, firmám, ale i vládě se tak nabízí možnost zapojit se do komunikace se zákazníky a občany zcela novým způsobem (díky tomu, že internet je komunikačním kanálem typu many-to-many[4]) a také se o nich dozvědět informace, které byly před nástupem sociálních médií velmi těžko dostupné.

Monitoring sociálních médií je činnost, při které organizace či firmy sledují tyto kanály za účelem získání informací (ať už o sobě samotných nebo o jiných organizacích, popř. jednotlivcích). Využívá se především v soukromém sektoru jako součást brand monitoringu, ale začínají jej využívat také neziskové a vládní organizace.[5] Těm může sloužit rovněž k zjišťování názorů veřejnosti, ale také, v případě vládních organizací, i ke sledování případné nežádoucí činnosti.  Monitoring sociálních médií se dělí na pasivní, kdy je hlavní činností naslouchání veřejnosti, a aktivní, což obnáší vyhledávání referencí na předem zvolená klíčová slova, značky nebo kampaně.[6]

Důvodů, proč monitorovat sociální média, je celá řada. Monitoring se dá využít:

 • k výpočtu finančních metrik a Key Performace Indicators, tedy k finančnímu rozvoji a stabilizaci firmy či organizace,
 • k předpovědi momentálních a nadcházejících trendů a tedy jako příležitost, jak získat náskok před konkurencí,
 • jako součást SWOT analýzy firmy nebo organizace, jejímž cílem je odhalit příležitosti a hrozby,
 • jako efektivní CI (Competitive Intelligence) nástroj, ať už vzhledem k vlastní organizaci nebo ke konkurenci,
 • jako nástroj k marketingovým rešerším trhu, který v dnešní době poskytuje nenahraditelné možnosti.[7]

Měření a metriky

Poměrně vyčerpávající seznam metrik, které se dají na sociálních médiích měřit, podává Jim Sterne.[8] Každé sociální médium má svou specifickou sadu metrik, které se na něm dají měřit a odvíjí se z jeho povahy. Stern upozorňuje, že samotné měření není alfou a omegou monitoringu. Pro posouzení jakékoliv hodnoty je klíčový kontext, ve kterém ji měříme. Až po srovnání s očekáváním nebo s výsledky konkurence se z čísla stává metrika. Teprve v tomto momentě totiž firmě nebo organizaci přináší potřebnou zpětnou vazbu, kterou potřebuje, aby mohla upravit svoje fungování a stala se tak efektivnější.[9]

Takové metriky, které jsou ústřední pro dobrý stav firmy, se nazývají KPI (Key Performace Indicator); měly by ukazovat, jak dobře firma plní své cíle. [10] Jejich zásadní myšlenkou je „vzít technická data a prezentovat je pomocí obchodního jazyka“.[11] Naměřené hodnoty by měly stavět do protikladů a vzájemně je poměřovat za poskytnutí aktuálního kontextu. Měly by být natolik zásadní, aby každá jejich změna vedla k rychlé akci. Co se konkrétních KPI pro sociální média týče, mohou to být například různá upozornění, stažení, komentáře, přihlášení k odběru, počty fanoušků, ale i čas strávený na stránkách.[12]

KPI ale nejsou jediným druhem metrik, které by měla případná firma nebo organizace měřit. Zabývat by se měla také obchodními výsledky, mezi něž může patřit povědomí o společnosti, nabídce či značce, uskutečněné nákupy, ale také registrace nebo odběry – záleží už na organizaci samotné, které metriky jsou pro ni důležité.[13] Pavlína Duffková charakterizuje tyto obecné druhy metrik:[14]

 1. ROI neboli Return of Investment (návratnost investic, na sociálních médiích těžko měřitelná)
 2. zapojení se (počet liků, komentářů a dalších interakcí s měřenou stránkou)
 3. zasažení (potenciální počet osob, který mohl obsah stránky vidět)
 4. provoz získaný skrz odkazy (např. měření účinnosti reklamní kampaně e-shopu na Facebooku)
 5. podíl ohlasu (jak moc se o značce mluví oproti konkurenci)
 6. vliv uživatel, kteří o značce mluví

Při určování toho, které metriky se budou sledovat, je zásadní mít jasno v konkrétních obchodních rozhodnutích, která budou měření a analýze následovat.[15] Aby mohla následná analýza být co nejpřesnější, je třeba si dobře definovat otázku, všechny klíčové pojmy v ní, definovat standardy pro důkaz a vytvořit způsob, kterým budeme sledovat, je-li otázka pravdivá. Rovněž je užitečné mít základní poznatky z psychologie.[16]

Výzvy a nedostatky

Při monitoringu sociálních médií se může vyskytnout celá řada překážek, které mohou analýzu výstupů ztížit. Jednou z nich jsou obrázky, které výrazně ztěžují monitoring sítí jako je Tumblr, Pinterest nebo Instagram. Ačkoliv se už objevily první nástroje, které se pokouší o analýzu fotek na Instagramu, stále je velmi těžké obrazový materiál zařadit do monitoringu a vyvozovat z něj patřičné závěry. Uživatelé totiž často obrázky a fotografie používají k vyjádření své nálady, ale ne vždy k nim připojují tagy nebo jiná metadata, podle kterých by se obsah dal aspoň částečně analyzovat. Tato situace se dá řešit buď úplným vynecháním obrázků v analýze, nebo jejich přenecháním lidským analytikům.[17]

Podobný problém představuje analýza sentimentu, tedy nálady příspěvku odeslaného uživatelem. Některé nástroje se pokouší příspěvky analyzovat podle klíčových slov, ale je pro ně téměř nemožné rozpoznat sarkasmus, nadsázku a vzít v úvahu kontext příspěvku. Podle nedávných studií bývá přesnost takovéto analýzy kolem 50 %, proto se většina firem uchyluje k manuálním postupům.[18]

Dalším z technických problémů je přístupnost webu. Zdaleka ne všechna sociální média jsou plně otevřená – například zamčené profily či skupiny na Facebooku nebude žádný nástroj schopen do analýzy zahrnout.[19]

V případě monitoringu je také nutné neopomenout etický aspekt. Některé z monitorovacích nástrojů totiž nabízí přehledy uživatelských profilů, jmen a IP adres. To už hraničí s narušováním základních lidských práv, konkrétně práva na soukromí. Nejde o problém pouze u firem, ale zejména u vládních organizací. Zhruba před rokem médii proběhl případ, kdy dva britští turisté byli vykázání z USA na základě toho, že jeden z nich napsal na sociální síť „nevhodnou“ zprávu a všimly si jí americké orgány.[20] Otevírá se tak otázka, kdo všechno sociální sítě monitoruje a za jakým účelem.

Způsoby

Monitoring sociálních médií se v současnosti stále silně rozvíjí a zejména v České republice prožívá v posledních dvou letech rozmach. S tím jde ruku v ruce vývoj nových nástrojů, placených či zadarmo dostupných, a to jak na českém, tak na celosvětovém trhu. Jednotlivá sociální média si často vyvíjí vlastní nástroje (Facebook, Twitter), ale existuje i množství firem, které se na tento obor specializují a vyvíjejí vlastní, vysoce propracované monitorovací nástroje. Navíc se do vývoje zapojuje i množství jednotlivců, kteří vyvíjí zdarma dostupné nástroje, ať už složitější a sofistikovanější, nebo jednodušší, ale zato vysoce specializované. Nabídka je tak velmi rozsáhlá a záleží jen na potřebách firmy či organizace, jaký nástroj k monitoringu zvolí.

Následující část této práce bude věnována stručnému srovnání nejznámějších českých nástrojů a představení firem, které za nimi stojí. Světový trh je bohužel pro takovou analýzu příliš rozsáhlý, proto byl výběr omezen pouze na české nástroje. Monitoring českých sociálních médií navíc má svá specifika, ať už kvůli analýze češtiny nebo kvůli výše zmíněné analýze nálady, na která nejsou cizojazyčné nástroje přizpůsobeny. Srovnání bude založeno pouze na materiálech volně dostupných na stránkách firem a nástrojů samotných, protože podrobnější analýza by si vyžadovala nejen mnohem větší prostor, ale také přístup k demoverzím zvolených placených nástrojů (který je ne vždy lehce dostupný).

Firmy a nástroje

NEWTON Media 

Agentura NEWTON Media[21] působí v rámci celé střední Evropy, provozuje také českou pobočku. Tato agentura se zabývá monitoringem a analýzou veškerých médií. V rámci těchto služeb nabízí i monitoring sociálních sítí[22] a mediální analýzy sociálních sítí[23].  Ze sociálních sítí sleduje Facebook, Twitter, YouTube, Google +, blogy, diskusní fóra a komentáře pod články. Jako výstup monitoringu firma nabízí buď generovaný výstup požadovaných údajů, nebo pravidelně zasílané reporty, které obsahují plné znění komentáře, odkazu na původní umístění a analýzu sentimentu komentáře (jak strojovou, tak ruční). Zákazníkům nabízí dva vlastní nástroje. MSS Chart pracuje s několika úrovněmi klíčových slov, které si zákazník sám nastaví, dokáže automaticky generovat grafy a reporty a rovněž nabízí ruční analýzu sentimentu. Odlehčenější je druhý nástroj MSS Buzz, který nabízí nastavení pouze jedné úrovně klíčových slov a automatickou analýzu sentimentu. Jeho nejlevnější verze začíná na 3 500 Kč, u prvního nástroje cena není zmíněna.

Socialbakers 

Socialbakers[24] je původem česká firma, nicméně cílí spíše na světový trh. Nabízí celou řadu volně dostupných statistik napříč sociálními médii (Facebook, Twitter, YouTube, Google +) a zeměmi, včetně měsíčních reportů rozčleněných dle jednotlivých zemí a průmyslů. Dále nabízí celkem čtyři placené nástroje, dva z nich se týkají přímo monitoringu sociálních médií.

Nástroj Analytics Pro v sobě kombinuje monitoring a analýzu.[25] Nabízí funkce jako je sledování počtu fanoušků a jejich zapojení na stránce, ale také benchmarking, kompetitivní analýzu a vyhledávání klíčových fanoušků (influencerů). Omezení nástroje spočívá v počtu sociálních médií, která dokáže sledovat – podporuje pouze Facebook, Twitter a Youtube. Nejlevnější varianta produktu stojí $50 na měsíc.

Druhým nástrojem od firmy Socialbakers je Listening Pro.[26] Jak název napovídá, soustředí se spíše na monitoring. Sleduje konverzace na Facebooku a Twitteru na základě klíčových slov a umožňuje také nastavit pokročilá upozornění (třeba pokud firmu někdo zmíní v souvislosti s konkurencí). Nástroj umožňuje zobrazit zdroj konverzace, analyzovat její sentiment a seskupovat zprávy do skupin pro usnadnění další analýzy. Součástí produktu je také možnost sledování klíčových konverzací a interakce s influencery. Nejlevnější varianta produktu stojí $250 na měsíc.

Ataxo 

Ataxo[27] je známá česká agentura zabývající se internetovým marketingem. Kromě monitoringu sociálních sítí se zabývá ještě PPC reklamou a SEO. Vyvíjí vlastní nástroj Ataxo Social Insider[28], který sleduje Facebook, Twitter, YouTube, lidé.cz a diskuse na blozích a mediálních serverech. Umožňuje uživateli definovat si klíčová slova a seskupovat je do nadřazených skupin (podle témat), která si pak může nechat zobrazit v grafu. Se sentimentem rovněž pracuje, ale uživatel nástroje si jej sám musí naznačit. Nástroj je zaměřený hlavně na monitoring, proto uživatele upozorní na zmínku, ale možnost reakce nebo práce s influencery není součástí nástroje. V základní verzi stojí Ataxo Social Insider 4 990 Kč měsíčně.

Buzzboot 

Buzzboot[29] je v České Republice vyvíjená platforma určená k monitoringu sociálních médií. Umožňuje sledovat Facebook, Twitter, Google +, YouTube, blogy, diskuse a články. Uživatelé nezadávají klíčová slova, ale témata, která chtějí sledovat – jména společností nebo produktů. Platforma už si sama dohledá různé jiné názvy a zdrobněliny. Výstup nabízí ve formě feedu příspěvků, reportů a grafických přehledů. Kromě základního monitoringu umožňuje sledovat i share of voice (podíl zmínek) o firmě. Zajímavé je, že platforma nabízí vlastní API, takže se dá lehce propojit s už existujícími aplikacemi a umožňuje doprogramovat chybějící funkce přímo na míru. Základní cenový plán nabízí využití platformy za 9 600 Kč měsíčně.

Zoomsphere 

Zoomsphere[30], možná lépe známý pod bývalým názvem Fejsbůček, je služba vyvíjená firmou MicroMedia. Poněkud vybočuje z řady nabídkou sociálních médií, které dokáže monitorovat – Facebook, Twittter, Google +, Youtube, Pinterest, Mixi a VKontakte. Zoomsphere se soustředí spíše na monitoring než na analytiku. Nabízí české i zahraniční žebříčky pro všechna výše zmíněná média, ale také možnost sledování míry zapojení u vlastní značky i u konkurence a práci s fanoušky (rozřazování do seznamů a feed se všemi komentáři z profilů firmy na sociálních médiích). Ceny se odlišují dle funkcí, které uživatel požaduje; každý z widgetů (přehledy, měření zapojení, monitoring a publikování) stojí $99 měsíčně.

 eMerite 

eMerite[31] je další z agentur, které se zabývají monitoringem sociálních médií a webovou analytikou. Vyvíjí službu eMerite VOBID, která podle webové prezentace prohledává „veškerá sociální média“;[32] explicitně jsou zmíněny Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Foursquare, Lidé.cz, komentáře pod články, spotřebitelská hodnocení výrobků na e-shopech, samostatná diskusní fóra a blogy. Služba je založena na používání několika nástrojů najednou, což má zajistit větší šanci nalezení všech zmínek o klientovi. Nabízí monitoring příspěvků ve více než 60 jazycích. Kromě dohledávání kontextu příspěvků zohledňuje služba například i vliv pasivních účastníků diskusí (tzn. uživatelů klikajících na Líbí/Nelíbí). Výstupy služba poskytuje ve formě reportů s komentáři s příspěvky, ale na požádání také zpracovává komplexní analýzy. Co se ceny týče, na webových stránkách není uvedena.

Klábosení & Obrazení  

Klábosení.cz[33] je služba vyvíjená firmou Ataxo a poskytovaná zdarma. Monitoruje český a slovenský Twitter a umožňuje vyhledávat tweety podle hashtagů. Zároveň poskytuje přehled top hashtagů v období za poslední týden a posledních 24 hodin. Řadu z těchto funkcí Twitter nativně podporuje, ale ne pro češtinu. K dispozici je zcela zdarma.

Teprve před nedávnem byl spuštěn sesterský projekt Obrazení[34], který si klade za úkol mapovat český a slovenský Instagram. Umožňuje vyhledávat podle textů indexovaných u fotografií, uživatelských profilů a podle geolokace. Opět je zdarma.

Není pochyb o tom, že sociální média se budou dále rozvíjet – Facebook sice možná za pár let zmizí, ale na jeho místo nastoupí jiná stránka, která lidi z celého světa spojí stejně, jako to zvládl právě Facebook a ještě dávno před ním MySpace. Společně s rozvojem nových technologií, které umožní přesnější analýzu sentimentu a rozvoj dalších pokročilých funkcí, můžeme předpokládat, že monitoring sociálních médií tak bude i v budoucnu aktuální téma a to nejen ve světě, ale i v České republice. V této souvislosti je potřeba přemýšlet nejen nad obchodními strategiemi, ale i nad etickou otázkou a dalšími otázkami spojenými s monitoringem.

Použitá literatura

Ataxo [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.ataxo.cz/

DUFFKOVÁ, Pavlína. Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools [online]. Praha, 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=34650. Magisterská diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Libor Měsíček.

eMerite [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.emerite.cz

GROMBÍŘ, Tomáš. Proč monitorovat sociální sítě a online média?. In: Copyblog [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.copyblog.cz/socialni-site/proc-monitorovat-socialni-site-a-on...

HANDL, Jan. Jak americké bezpečnostní služby monitorují sociální sítě. Lupa.cz: Server o českém Internetu [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jak-americke-bezpecnostni-sluzby-monitoruji-so...

Klábosení [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.klaboseni.cz/

NEWTON Media [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/

Obrazení [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.obrazeni.cz/

PETRÁŠEK, Martin. Jeden software nestačí In: Vimeo [online]. 14.11.2011 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://vimeo.com/32088835. Kanál uživatele Tyinternety.

PONTER, Ray. What is social media monitoring?. In: The Future Place Blog [online]. 2011 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://thefutureplace.typepad.com/the_future_place/2011/06/what-is-socia...

Socialbakers [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.socialbakers.com/

Social media Monitoring Definition from Financial Times Lexicon. In: Financial Times Lexicon [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://lexicon.ft.com/Term?term=social-media-monitoring

STARÝ, Rostislav. Krizová komunikace – pozor na sociální média. In: MediaGuru [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/sloupek/krizova-komunikace-–-pozor-na-socialni-media

STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 280 s. ISBN 978-80-251-3340-8.

ZBIEJCZUK, Adam. Monitoring sociálních sítí v ČR a na Slovensku. In: Informačná ekológia a knižnice: Zborník z medzinárodnej konferencie organizovanej pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011 [cit. 2013-05-10]. ISBN 978-80-223-3087-9. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/16459/

Zoomsphere [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.zoomsphere.com/[1] DUFFKOVÁ, Pavlína. Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools [online]. Praha, 2012 [cit. 2013-05-11], s. 16. Dostupné z: http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=34650. Magisterská diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Libor Měsíček.

[2] Tamtéž, s. 17-18.

[3] ZBIEJCZUK, Adam. Monitoring sociálních sítí v ČR a na Slovensku. In: Informačná ekológia a knižnice: Zborník z medzinárodnej konferencie organizovanej pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011 [cit. 2013-05-10]. ISBN 978-80-223-3087-9. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/16459/

[4] STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 16. ISBN 978-80-251-3340-8.

[5] Social media Monitoring Definition from Financial Times Lexicon. In: Financial Times Lexicon [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://lexicon.ft.com/Term?term=social-media-monitoring

[6] PONTER, Ray. What is social media monitoring?. In: The Future Place Blog [online]. 2011 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://thefutureplace.typepad.com/the_future_place/2011/06/what-is-socia...

[7] DUFFKOVÁ, Pavlína. Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools [online]. Praha, 2012 [cit. 2013-05-11], s. 48. Dostupné z: http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=34650. Magisterská diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Libor Měsíček.

[8] STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 20-26. ISBN 978-80-251-3340-8.

[9] DUFFKOVÁ, Pavlína. Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools [online]. Praha, 2012 [cit. 2013-05-11], s. 52. Dostupné z: http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=34650. Magisterská diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Libor Měsíček.

[10] STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 36. ISBN 978-80-251-3340-8.

[11] Tamtéž, s. 198.

[12] Tamtéž, s. 200-202.

[13] STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 196. ISBN 978-80-251-3340-8.

[14] DUFFKOVÁ, Pavlína. Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools [online]. Praha, 2012 [cit. 2013-05-11], s. 53. Dostupné z: http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=34650. Magisterská diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Libor Měsíček.

[15] STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 42. ISBN 978-80-251-3340-8.

[16] Tamtéž, s. 43-44.

[17] DUFFKOVÁ, Pavlína. Comparative effectiveness analysis of social media monitoring tools [online]. Praha, 2012 [cit. 2013-05-11], s. 50. Dostupné z: http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=34650. Magisterská diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Libor Měsíček.

[18] Tamtéž, s. 50-51.

[19] Tamtéž, s. 51.

[20] HANDL, Jan. Jak americké bezpečnostní služby monitorují sociální sítě. Lupa.cz: Server o českém Internetu [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/jak-americke-bezpecnostni-sluzby-monitoruji-so...

[21] NEWTON Media [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/

[22] Monitoring sociálních sítí. NEWTON Media [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/monitoring-socialni-site

[23] Mediální analýzy sociálních sítí. NEWTON Media [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/medialni-analyza-socialni-site

[24] Socialbakers [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.socialbakers.com/

[25] Analytics Pro. Socialbakers [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://analytics.socialbakers.com/

[26] Listening Pro. Socialbakers [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://listening.socialbakers.com/

[27] Ataxo [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.ataxo.cz/

[28] Monitoring sociálních sítí. Ataxo [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.ataxo.cz/produkty/marketing-socialni-site/socialni-site-monit...

[29] Buzzboot [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.buzzboot.cz/

[30] Zoomsphere [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.zoomsphere.com/

[31] eMerite [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.emerite.cz

[32] Monitoring sociálních sítí. eMerite [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.emerite.cz/cs/monitoring-socialnich-siti.html

[33] Klábosení [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.klaboseni.cz/

[34] Obrazení [online]. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.obrazeni.cz/

[35] STERNE, Jim. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 37. ISBN 978-80-251-3340-8.

[36] STARÝ, Rostislav. Krizová komunikace – pozor na sociální média. In: MediaGuru [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/sloupek/krizova-komunikace-–-pozor-na-socialni-media

[37] GROMBÍŘ, Tomáš. Proč monitorovat sociální sítě a online média?. In: Copyblog [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.copyblog.cz/socialni-site/proc-monitorovat-socialni-site-a-on...

[38] PETRÁŠEK, Martin. Jeden software nestačí In: Vimeo [online]. 14.11.2011 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://vimeo.com/32088835. Kanál uživatele Tyinternety.

[39] GROMBÍŘ, Tomáš. Proč monitorovat sociální sítě a online média?. In: Copyblog [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.copyblog.cz/socialni-site/proc-monitorovat-socialni-site-a-on...

[40] PETRÁŠEK, Martin. Jeden software nestačí In: Vimeo [online]. 14.11.2011 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://vimeo.com/32088835. Kanál uživatele Tyinternety.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

129 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019

Wonderful web site. Lots of helpful info here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks on your sweat! https://parallel-profits-review-bonus.sitey.me/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform. gestion de vivienda
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
You have brought up a very fantastic points , thankyou for the post. minneapolis wordpress expert
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019
This is my first time i visit here. I found so many informative stuffs on your blog, especially its discussion. Form the tons of comments and posts, I guess I am not the only one having all enjoyment here. Keep up the good work. day pass puerto vallarta
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019

Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your magnificent writing because of this problem. Lavty Cleaning

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019

I simply discovered this online journal and have high trusts in it to proceed. Keep up the considerable work, its elusive great ones. I have added to my top picks. Much obliged to You.  IP Camera Price In Bangladesh

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
As I website owner I think the articles here is rattling superb , thanks for your efforts. Buy Web Traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019

Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot! 안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2019

I simply discovered this online journal and have high trusts in it to proceed. Keep up the considerable work, its elusive great ones. I have added to my top picks. Much obliged to You.  router ip 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 2. 2019
Just wanna input on few general things, The website style and design is perfect, the written content is rattling fantastic : D. Dht blocker shampoo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019

We - Transpens Translation Team - are a full service translation team dedicated to serving Chinese-Other languages (or other languages-Chinese) translation of large and small clients. Our demanding clients have always depended on our team of experienced project managers, translators, proofreaders, editors, and graphic artists to accurately translate their written materials for almost a decade. Chinese to other language translation 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019

Extraordinary post, you have pointed out some phenomenal focuses , I in like manner think this s an extremely great site.  sccm right click tools download 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
Very interesting info!Perfect just what I was looking for!. “Everybody likes to go their own way–to choose their own time and manner of devotion.” by Jane Austen.. Umoja escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
Hello! I merely wish to provide a massive thumbs up for that great information you’ve got here for this post. We are returning to your blog for more soon. Parklands escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 2. 2019

much obliged for the tips and information..i truly value it..  หาพี่เลี้ยงเด็ก 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019
Well done! I appreciate your blog post to this matter. It has been useful. my blog: how to flirt with a girl Kilimani escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019
Splendid post. We learn brand new stuff upon various blogs daily. Couple of revitalizing to determine content material using their company writers as well as grow to be familiar having a little some thing their own certain. I’d believe to make use of a few inside the information on my blog need to don’t mind. Normally I’ll provides a link back up in internet internet site. Thanks sharing. 오션파라다이스
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019

I can't read articles online all the time, however I'm happy I did today. This is extremely elegantly composed and your focuses are very much communicated. Kindly, absolutely never quit composing. new orleans house leveling

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Nice post. I learn some thing more difficult on various blogs everyday. It will always be stimulating you just read content using their company writers and use a little something from their site. I’d would prefer to use some with all the content in my small weblog no matter whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link on the internet weblog. Many thanks sharing. Exotic Kenya
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019

I have been looking at a couple of your stories and i can state really well done. I will bookmark your online journal  villas in zante 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
So Great! I need some infos in this post for my rapport de stage. Can i have your contact please? I need your permission to quote it . Anyway, That’s great job. Keep going. Nairobi night girls
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019

Much obliged to you again for all the information you distribute,Good post. I was exceptionally keen on the article, it's very motivating I ought to concede. I like going to you site since I generally go over intriguing articles like this one.Great Job, I incredibly acknowledge that.Do Keep sharing! Respects,  instalikes 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Just as good as your last post. I wish I had your blogging style. Umzugsfirma Berlin
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
cheers for the post and information! I think education is important for us so we must prepare the best education for our generation by sharing such great information with eachother! Mombasa raha
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019

Die Online Druckerei bayerprint.de erstellt hochwertige Drucksachen, wie Flyer, Broschüren, Präsentationsmappen, Banner und mehr extrem gut und extrem günstig. Online Druckerei 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 2. 2019
All characters are very convincing and Bradley Cooper’s intelligent Eddie is so entertaining, convincing and endearing that you eventually love the character and rejoice every time he has to explain anything to the normal humans. 베트맨토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019
I was on Digg looking for remove paint in your house forum, when I found a link to this blog, glad I stopped by!!! Thanks!!!! 먹튀 검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019
I always was concerned in this topic and stock still am, regards for posting . Kenya escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 2. 2019

A debt of gratitude is in order for your knowledge for your fabulous posting. I'm happy I have set aside an ideal opportunity to see this.  implantation symptoms after iui 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

Hello there, have you ever in your life thought about to publish regarding Nintendo or PSP? platformcore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

I wish more writers of this sort of substance would take the time you did to explore and compose so well. I am exceptionally awed with your vision and knowledge.  Oursainsburys login 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
Amazing the following manual is incredible it really helped me and also my children, many thanks! huis te koop Spanje
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Refrigerator Repair service in Newport Beach 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is actually annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it. Womax Preço
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019

Exceptionally helpful data. Would like to see more posts soon!.  Köp Nikken

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019
Very good brief article! I actually valued often the looking through. I hope to read simple things much more away from you. I’m sure you got amazing perception and also plans. I will be incredibly amazed utilizing ths important information. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019

On the off chance that you set out to make me think today; mission fulfilled! I truly like you're composing style and how you express your thoughts. Much obliged to you.  미국서버

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019

Best work you have done, this online site is truly cool with incredible certainties.  Sweet Cart

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
There are undoubtedly a lot of specifics like that to think about. That is a good point to raise up. I supply the thoughts previously mentioned as normal inspiration however clearly you can find questions like the one anyone bring up the spot that the most important thing will be working in honest good faith. My spouse and i don?testosterone levels know if guidelines have emerged around such thinggs as that, nonetheless I am sure that a job will be clearly known as a fair game. Both kids feel the affect of just a moment’s delight, for the rest of their particular lives. Official iPhone Unlock
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again! how to get high authority backlinks

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

howdy, your sites are better than average. I value your work.  조루 수술

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

This is a really good post this. Truly, a magnificent art is making an article. And you are quite a master at that art. I would tell you to keep on continuing this awesome work of yours download mad over you video

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
i like to search the internet for new kitchen gadgets to add to my kitchen.. Targeted web Traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
I am often to blogging and i really appreciate your content. This great article has truly peaks my interest. My goal is to bookmark your internet site and maintain checking achievable data. logo design services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019

I think this is an instructive post and it is extremely helpful and learned. thusly, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article.  voyance gratuite telephone 24h 24 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
naturally like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again. bdjobstoday
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 3. 2019
Youre so cool! I dont suppose Ive read such as this before. So nice to find somebody with some authentic ideas on this subject. realy i appreciate you for starting this up. this web site are some things that’s needed online, somebody if we do bit originality. helpful project for bringing new stuff on the web! new business lines of credit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

This is my first time i visit here. I discovered such a variety of intriguing stuff in your website particularly its dialog. From the huge amounts of remarks on your articles, I figure I am not by any means the only one having all the happiness here! keep doing awesome  voyance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
Youre so cool! I dont suppose Ive read anything in this way just before. So nice to find somebody with a few original applying for grants this subject. realy i appreciate you for beginning this up. this web site is one area that is needed on-line, someone with some originality. useful job for bringing interesting things towards net! 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 4. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. masaże Oświęcim
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
Fabulous web journal! Do you have any tips and indications for trying authors? I'm wanting to begin my own particular site soon however I'm somewhat lost on everything. Would you propose beginning with a free stage like WordPress or go for a paid alternative? There are such a large number of alternatives out there that I'm totally overpowered .. Any proposals? Much obliged! comprar seguidores reais
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

An impressive share, I merely with all this onto a colleague who had previously been carrying out a small analysis on this. And hubby the fact is bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him.. smile. So i want to reword that: Thnx for that treat! But yeah Thnkx for spending some time to talk about this, I feel strongly about it and enjoy reading much more about this topic. If it is possible, as you grow expertise, do you mind updating your blog site to comprehend details? It really is highly great for me. Big thumb up because of this post! Source

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019
I’m impressed, I must say. Genuinely rarely should i encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail around the head. Your concept is outstanding; the catch is an element that not enough consumers are speaking intelligently about. I am very happy i always came across this at my seek out something in regards to this. best hiring websites for employers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will most likely going to impart this URL to my companions. hole in one insurance company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019
Youre so cool! I dont suppose Ive read anything in this way before. So nice to seek out somebody with many original thoughts on this subject. realy i appreciate you for beginning this up. this excellent website is one thing that is needed over the internet, an individual with a bit of originality. beneficial task for bringing new stuff towards the net! visit their website
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019
Hello! I just stump upon your page via Google. What a nice blog you have! I appreciate it very much! Now you have this fantastic blog, why not turn it into monthly cash? Thank you for providing such precious service to the entire internet world! raleigh wedding videography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

Hello can I use some of the insight from this entry if I link back to you? 먹튀검증단

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
Please let me know if you’re looking for a author for your site. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Regards! 바다이야기 사건
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019
i like wireless internet because you can surf anywhere and you can avoid those ethernet cables,, 오션파라다이스게임
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 4. 2019
Yay google is my king assisted me to find this great site! . ccna certification cost
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019
This is such an informationrmative story and very clearly written. Every single thought and idea is direct to the point. Perfectly laid out. thank you for taking your time sharing this to you scaners. link
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019
Trackback… […]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[…]… ceh v10
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019
Some really nice stuff on this web site , I it. 바다이야기모바일
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

Amazing! This could be a standout amongst the most helpful web journals we have ever go over on thesubject. Really great data! I'm likewise a specialist in this point so I can comprehend your exertion.  pay slip view 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019

An impressive share, I recently given this onto a colleague who had been conducting a little analysis during this. Anf the husband in fact bought me breakfast since I ran across it for him.. smile. So permit me to reword that: Thnx for any treat! But yeah Thnkx for spending time to go over this, I believe strongly about it and adore reading more on this topic. If at all possible, as you become expertise, might you mind updating your blog post with increased details? It really is highly helpful for me. Large thumb up due to this article! 토토 사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks Gift Baskets for Men
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
As I website possessor I believe the content matter here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck. Costa del Sol
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
ed r. its nice to see Charlie just say screw the match-ups and let your best arm out of the pen just go out there and pitch knowing hes going to be on the mound in the next inning. check that
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
I have to say which i slightly disagree, but no biggie. 우리카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
*Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally — taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get something done. 우리카지노
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your magnificent writing because of this problem. Baby shower gift baskets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019
I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I?ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 우리카지노 계열
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Where have you ever found the resource meant for this article? Brilliant reading through I’ve subscribed for your site feed. 먹튀사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again! “Every time we remember to say thank you, we experience nothing less than heaven on earth.” by Sarah Ban Breathnach. Buy website Traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
This website is usually a walk-through you discover the details it suited you about this and didn’t know who need to. Glimpse here, and you’ll undoubtedly discover it. 借貸
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
you have a fantastic weblog right here! would you like to make some invite posts on my blog? 메이저사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. 00hv167
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Amazing! This could be a standout amongst the most helpful web journals we have ever go over on thesubject. Really great data! I'm likewise a specialist in this point so I can comprehend your exertion.  click to buy 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 6. 2019

Greetings! I’ve been reading your website for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx! Just wanted to say keep up the good job! 프로미먹튀

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 6. 2019
Augmented Reality Technology from Apollo Matrix can help make the difference between a small startup company and a well-established business. At Apollo Matrix, augmented reality technologies are our specialty. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019

Its fantastic as your other articles : D, thankyou for putting up. 메이저사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

You really make it seem so uncomplicated with your presentation but I find that topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and incredibly broad for me. I am looking forward for your next post, I can try to get the hang up of it! 먹튀폴리스 검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019

I have bookmarked your online journal, the articles are path superior to anything other comparable web journals.. a debt of gratitude is in order for an extraordinary online journal!  tumble dryer repairs

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019

The Bob Newhart show then Carol Burnett. Those were the best of times! 먹튀 폴리스

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019

coming across the well-written tactic you handled that took me to leap for fulfillment. Now i’m thankful for your information as well as trust you recognize what a great job you are undertaking instructing the mediocre ones via your websites. More than likely you haven’t encountered any of us. 토토 사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019

I wish more writers of this kind of substance would take the time you did to look into and compose so well. I am exceptionally inspired with your vision and understanding.  best online pharmacy

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019

Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks locksmith downtown Renton

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

Professional baseball, amateur baseball, and youth baseball are found in many countries in North America, Central America, South America, the Caribbean,해외스포츠중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

This kind of activity promotes popularization of sports by awakening interest and interest to people who do not play sports,해외스포츠중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

So I can only use official TOTO sites that operate legally, but this official legal TOTO site is just bad guys공식토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

It is not safe to be introduced on a site that simply verifies.안전공원

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

It depends on the management team. Toto Site We have selected only major companies for at least 6 years, all of which are directly contactable and safe to play without major playground.사설스포츠토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019

An example is the preservation of ancient Greek sculptures in the museum and the making of replicas to create alternatives for display. Therefore, replicas are not necessarily replicas made by the original author.레플리카옷

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Wohh precisely what I was looking for, appreciate it for posting . Rotary Torque Sensors
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 7. 2019

I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. Im quite certain I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next! 베트맨

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019

Hi. I discovered your online journal utilizing msn. This is a greatly elegantly composed article. I will make sure to bookmark it and come back to peruse a greater amount of your valuable data. A debt of gratitude is in order for the post. I'll positively rebound.  먹튀검증

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all vital infos. I would like to look more posts like this . 酒店上班

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 7. 2019

There are a few fascinating points soon enough here but I don’t determine if I see every one of them center to heart. There is certainly some validity but I am going to take hold opinion until I take a look at it further. Good write-up , thanks therefore we want much more! Included with FeedBurner also 릴 게임

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 7. 2019

I discovered your website website on bing and appearance a couple of your early posts. Preserve within the really good operate. I merely additional encourage Feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more by you down the line!… 베트맨

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019
NeneCop, which is famous for EQ verification, is safe and thoroughly verified to help you use it more easily and safely. 메이저토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
NeneCop, which is famous for EQ verification, is safe and thoroughly verified to help you use it more easily and safely. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 느바중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019
NeneCop, which is famous for EQ verification, is safe and thoroughly verified to help you use it more easily and safely. 먹튀검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>Baseball (baseball) is a Chinese word written in Japan, and the name "baseball" used in Korea is also used as it is based on the Chinese character of the name made in Japan.<a href="http://lardotv.com/">야구스포츠중계티비 </a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>Ulsan Mobis takes home the last game of the league this season. He has been in the league for the past seven consecutive seasons and has been showing good concentration.<a href="http://ngry.tv/">NBA스포츠중계티비</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>You can bet up to 1 minute before the start of the game if you are playing an overseas Toto site.<a href="https://toto-center.com/">해외야구스포츠중계티비</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>I am trying to introduce 10 years of know-how and safe playground to introduce the private toto site and to establish safe playground so that users can exchange money<a href="https://fortla.com/">일본야구토토사이트</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>It depends on the management team. Toto Site We have selected only major companies for at least 6 years, all of which are directly contactable and safe to play without major playground.<a href="https://ngrytt.com/">스포츠중계토토사이트</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

<p>An example is the preservation of ancient Greek sculptures in the museum and the making of replicas to create alternatives for display. Therefore, replicas are not necessarily replicas made by the original author.<a href="https://hk-zeus.com/">이미테이션</a></p>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free무료스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work. Keep It Up. Nairobi Anal

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019

Nice to read your article! I am looking forward to the next one. Kenyan Pussy

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019

Amazing post you have there. Nicely done. For hot breath taking escorts visit Nairobi Raha

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

 

I am sharing with you my personal experience when I was traveling to Egypt. I was looking for a female partner in. At that time the Egypt nudes website helps me, in this website every type of female girls are available. Check these amazing girls for yourself as a real partner.<a href="https://www.exotic-africa.com/escorts-from/egypt/">Egypt nudes</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

I am sharing with you my personal experience when I was traveling to Egypt. I was looking for a female partner in. At that time the Egypt nudes website helps me, in this website every type of female girls is available. Check these amazing girls for yourself as a real partner.https://www.exotic-africa.com/escorts-from/egypt/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

AudiPlus 247misfortune help machine. This item is produced with exceptionally qualified specialists and experts that conveying listening equipment. This item is accessible at moderate cost and agreeable in nature. It comes in a small size and light in weight with the goal that you can convey this item for more extended timeframe. It accompanies movable amplifier and little charging point. This item has helped a large number of individuals have encountered hearing. It gives you superior sound quality even in complex sound condition. This item is a blend of moderate cost and trend setting innovation to satisfy the consultation range in all planned. With the utilization of this item you will encounter the sensational improvement in hearing. As it wipes out hearing misfortune once you begin utilizing this item. This item is accessible with different offers, for example, refundable offers, half rebate for now just as free preliminary offer. This maker of this item has given client care administration to 24 * 7. With the use of this item you will surely get the best outcome. Click on its official website and get it with Lot of Discount: https://7startips.com/audiplus-247/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019

Awesome Information sharing .. I am extremely upbeat to peruse this article .. a debt of gratitude is in order for giving us experience info.Fantastic pleasant. I value this post.  voyance par telephone serieuse

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019

Cool article!

In your article I read many great points. You are great story maker. Your thoughts are similar to my thinking. I think you’re great mind reader. Thank you for posting this amazing post.

<a href="https://www.exotickenya.com/kenyan-wet-pussy/">Kenyan Pussy</a> 

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019

 Kenya is a very good place to travel. I shared my latest experience. Last week, I was traveling to Kenya and looking a very hot girl for sexual desire. Then someone suggested me kenyan pussy website, I opened this website and I found many escorts girls for myself.

https://www.exotickenya.com/kenyan-wet-pussy/ 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019

 Nice blog! It is extremely useful for everyone.

 

We provide the best escorts service in Cairo. We are the leading escort agency in Cairo for many many years. We will arrange everything as per your need during the service and we always maintain your privacy. This means that we give you full security. Visit our Cairo escort girls website and enjoy.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019

 Nice blog! It is extremely useful for everyone.

We provide the best escorts service in Cairo. We are the leading escort agency in Cairo for many many years. We will arrange everything as per your need during the service and we always maintain your privacy. This means that we give you full security. Visit our Cairo escort girls website and enjoy.

https://www.exotic-africa.com/escorts-from/cairo/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019

I needed to thank you for this awesome read!! I certainly getting a charge out of each and every piece of it I have you bookmarked to look at new stuff you post.  สมัครบอลออนไลน์

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019

Hi. I discovered your online journal utilizing msn. This is a to a great degree elegantly composed article. I will make certain to bookmark it and come back to peruse a greater amount of your helpful data. A debt of gratitude is in order for the post. I'll absolutely rebound.  השוואה בין ביטוח פרטי לקופת חולים

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

Intriguing theme for a site. I have been hunting the Internet down fun and happened upon your site. Marvelous post. Much obliged a ton for sharing your insight! It is incredible to see that a few individuals still invest an exertion into dealing with their sites. I'll make sure to inquire again genuine soon.  kbc contact number 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 11. 2019

Much thanks to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely helpful!  lycamobile lucky draw

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019

I was surfing net and luckily ran over this site and discovered extremely fascinating stuff here. Its truly amusing to peruse. I delighted in a ton. A debt of gratitude is in order for sharing this magnificent data.  kbc lottery fake whatsapp

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 11. 2019

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. vezi site

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2019

I'm happy I discovered this site, I couldn't discover any learning on this matter earlier to.Also work a website and in the event that you are ever keen on doing some guest composing for me if conceivable don't hesitate to tell me, im dependably search for individuals to look at my site.  kbc whatsapp number

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2019

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to examine this, I feel firmly that adoration and read more on this point. In the event that conceivable, for example, pick up learning, would you brain redesigning your web journal with extra data? It is extremely valuable for me.  Whatsapp Lottery Winner

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback