Nastroje.knihovna.cz: portál nástrojů ke vzdělávání

Příspěvek představuje projekt, který si klade za cíl vytvoření portálu s přehledně uspořádaným předmětovým katalogem nástrojů. V současné době existuje velké množství těchto nástrojů, ale dosud chybí místo, kde by je uživatel našel pohromadě a přehledně seřazené. Tato situace vyústila v myšlenku vedoucí ke vzniku projektu Nástroje.knihovna.cz. V příspěvku budete seznámeni se všemi klíčovými aktivitami projektu i jeho cílovými skupinami. Náš portál by měl zaplnit prázdné místo na trhu a tak vyjít vstříc potřebám cílových skupin i všech ostatních.

 

 
Logo projektu Nastroje.knihovna.cz

Nastroje.knihovna.cz =

Neustále
Aktualizovaný
Seznam
Tematicky
Rozdělených
Originálních
Jedinečných
Entit

.knihovna.cz

1 Úvod: stručné představení projektu

Cílem našeho projektu bude vytvoření portálu Nastroje.knihovna.cz, jehož hlavní částí bude předmětový katalog on-line i off-line nástrojů využitelných v oblastech knihovnické a pedagogické práce, či při studiu. Projekt bude zároveň sloužit i jako technická podpora pro naše partnery.

Záznam v předmětovém katalogu bude anotován, k vybraným nástrojům bude připojen návod, recenze, hodnocení redakce a uživatelů. Součástí portálu budou i recenze odborníků, Top10 nejlépe hodnocených nástrojů a balíčky nástrojů zaměřené na jednotlivé cílové skupiny. V rámci projektu budou také uspořádány tři 2-3 hodinové semináře, na kterých bude prezentován samotný portál. Na těchto seminářích také budou představeny vybrané nástroje, které svým zaměřením spadají do oblasti zájmu konkrétní cílové skupiny.

2 Realizační tým

Realizační tým tvoří studenti navazujícího magisterského studia Informačních studií a knihovnictví, a to jak prezenčního, tak i kombinovaného studia. Jmenovitě to jsou:

 • hlavní koordinátorka: Bc. Hana Dvořáková, DiS.
 • marketing: Irena Hodžová, BBus.
 • technické řešení portálu: Bc. Michal Kiesel, DiS.
 • tvorba obsahu: Bc. Lenka Damborská
 • tvorba obsahu: Pavel Navrátil
 • tvorba obsahu: Marta Pavlovská
 • Garantka: Mgr. Iva Zadražilová
 • Supervizorka: Mgr. Olga Biernátová

Partnery projektu budou:

Jednotlivé projekty knihovna.cz jsou provázané a zajišťují si navzájem publicitu. Jsme otevřeni i partnerům z jiných oblastí a z naší pozice jim nabízíme technickou podporu a pomoc, co se týče jejich potřeby nalézt vhodné nástroje - jak pro ně samotné, tak pro potřeby jejich uživatelů.

3 Současný stav

V současnosti existuje nepřeberné množství on-line i off-line nástrojů využitelných v mnoha oblastech. A to nejen v oblasti knihovnické, ale i ve sféře vzdělávání. Pro uživatele je velmi obtížné se orientovat v labyrintu nástrojů. Což souvisí i s problémy při volbě toho nejvhodnějšího z nich. V této oblasti prozatím chybí portál, jehož cílem by bylo tuto oblast uspořádat, utřídit a učinit ji uživatelům snáze přístupnou. A to je právě cílem projektu Nástroje.knihovna.cz, tedy počínaje vytvořením předmětového katalogu, který bude pečlivě rozřazen do kategorií, přes anotace ke všem nástrojům, recenze k vybraným z nich a hodnocení odborníků, po mnoho dalších funkcí. Cílovým skupinám v něm navíc budou nabídnuty i bezplatné alternativy komerčního softwaru.

Jednotlivé projekty knihovna.cz jsou mezi sebou značně provázané a zajišťují si navzájem publicitu. Našim partnerům můžeme nabídnout technickou podporu a pomoc při hledání vhodných  nástrojů pro jejich projekty.

4  Klíčové aktivity projektu

4.1 Příprava obsahu portálu a předmětového katalogu

Tato aktivita je úzce provázána s technickým zpracováním, jsou na sobě navzájem závislé.

 • vytvoření kategorií a stanovení jejich správců, vytvoření tezauru
 • vytvoření struktury záznamu

Předběžně bude mít záznam v předmětovém katalogu tyto náležitosti:

 • název
 • uživatelská náročnost (hodnocení v procentech)
 • HW náročnost
 • požadavky na OS
 • on-line x off-line
 • zdarma x placený (uvedení ceny)
 • licence
 • nutnost registrace
 • www stránky produktu
 • odkaz ke stažení
 • anotace nebo recenze
 • výhody x nevýhody
 • náhledy
 • odkazy na externí recenze

Uživatelé budou moci záznam hodnotit a psát k němu komentáře.

 • příprava pravidel tvorby záznamů a recenzí

Stanovíme pravidla, jak tvořit recenzi a co bude jejím obsahem. Bude stanoveno, kdo je odborník, jak ho oslovíme, a budou vybrána konkrétní jména.

4.2  Tvorba a realizace portálu Nastroje.knihovna.cz

Tímto krokem vznikne webový portál s obsahem moderních softwarových nástrojů v oblasti vzdělávání pro výše zmíněné cílové skupiny. Realizace portálu Nastroje.knihovna.cz bude postupovat dle následujících kroků:

 • návrh funkcí a služeb portálu - navržení sumy základních funkcí a služeb portálu, které budou do projektu zařazeny,
 • návrh grafického prostředí - návrh vizuální podoby portálu dle příslušných standardů,
 • grafické práce - práce na obrázcích a ostatních grafických prvcích portálu,
 • technická realizace portálu - tvorba webu v prostředí Joomla a pomocí dalších nástrojů,
 • naplnění portálu daty - zařazení připravených článků a ostatních dat do prostředí portálu - články a recenze budou vytvořeny v rámci klíčové aktivity tvorba obsahu portálu a předmětového katalogu,
 • testování a beta provoz - testování funkčnosti jednotlivých komponentů,
 • SEO - zařazení do předmětových vyhledávačů, optimalizace klíčových slov, hledání partnerů pro uveřejnění odkazů na portál a další činnosti.

Všechny cílové skupiny budou zohledněny v návrhu funkcí a služeb, stejně tak jako v návrhu grafického prostředí portálu. Výsledný produkt tak bude odpovídat jejich potřebám a požadavkům. Vybraná cílová skupina se bude podílet na testování portálu.

4.3 Tvorba obsahu portálu a předmětového katalogu

Vkládání záznamů, tvorba recenzí a anotací

Součástí aktivity bude samotné sepsání a vkládání záznamů do předmětového katalogu, psaní vlastních recenzí, získávání recenzí od odborníků a jejich vkládání do předmětového katalogu. Součástí záznamu budou i videozáznamy a slidy s návody, jak software používat. Uživatelům bude nabídnuta možnost vkládat vlastní komentáře a recenze.

Tvorba dalšího obsahu portálu

Bude vytvořen další obsah portálu, včetně FAQ. Předběžný návrh:

 • balíčky nástrojů rozdělené dle cílových skupin,
 • sepsání článků o SW licencích (spolupráce s Pravo.knihovna.cz na slovníčku licencí),
 • užitečné odkazy,
 • článek Úvod do problematiky podpůrného softwaru ve vzdělávání.

4.4 Příprava a realizace seminářů

V rámci této aktivity budou uskutečněny semináře, kde cílové skupině představíme portál, vybereme konkrétní vhodné nástroje a ukážeme, jak s nimi zacházet. Bude připraven obsah seminářů, zajištěny termíny, vhodné místnosti pro výuku. Předpokládaný počet účastníků každého semináře je 15 osob.

5 Cílové skupiny

5.1 Knihovníci a informační pracovníci

Knihovny jsou většinou konzervativní instituce, knihovníci mají vyšší průměrný věk, humanitní vzdělání (většinou staršího data-s absencí IT výuky), z toho pramení i častá nechuť a nedůvěra k používání počítačových technologií.

5.2 Pedagogičtí pracovníci

U pedagogů základních škol je velmi podobný stav, zejména u starších je i neochota přijímat nové věci.

Obě tyto skupiny potřebují přehledný portál, kde by nemusely příliš pátrat, měly by vše potřebné na jednom místě a přehledně seřazené, rozdělené, recenzované. Kromě toho obě zmíněné skupiny nemívají ani dostatek finančních zdrojů k zakoupení placených nástrojů, proto jim chceme představit i nástroje, které jsou zdarma.

V obou jmenovaných skupinách samozřejmě najdeme i inovativní a technicky zdatné jedince, kteří se jen hůře orientují v množství dostupných nástrojů, případně nemají dostatek času je vyhledávat. I oni by jistě ocenili uspořádaný předmětový katalog, který jim zjednoduší práci.

5.3 Studenti VOŠ a VŠ

Většina studentů používá bez problémů informační technologie a různé nástroje pro svou práci, ale občas neví, kde je hledat, které konkrétní použít nebo vůbec netuší o jejich existenci. Katalog nástrojů by jim tak mohl dát dobrý přehled a tipy.

5.4  Zapojení cílových skupin

Uživatelům chceme vysvětlit, proč a k čemu jim bude portál Nástroje.knihovna.cz užitečný. Už se nebudou ztrácet v množství různých nástrojů, na našem portálu jen zadají kritéria vyhledávání a vyberou si ten nejvhodnější.

Uživatelům bude nabídnuta možnost vyjádřit se ke konkrétním nástrojům, komentovat je a tedy sdílet své zkušenosti s nimi. Na portálu budou různé akce na podporu aktivity uživatelů

5.5 Přínos pro cílové skupiny

Portál pomůže uživatelům rychle se orientovat v celé řadě on-line i off-line nástrojů pro vzdělávání, které mohou využít při své práci, ve výuce i v rámci studia. Přehledný předmětový katalog ušetří uživatelům čas, který by ztratili při vyhledávání vhodných nástrojů. Portál se bude snažit nabídnout i bezplatné varianty nástrojů, čímž ušetří uživatelům finanční prostředky. Pro cílové skupiny připravíme semináře, které lze přizpůsobit požadavkům klientů.

6 Publicita

Portál Nastroje.knihovna.cz má svoji stránku na Facebooku (facebook.com/nastoje.knihovna.cz) a bude propagován na Twitteru. Budou vytvořeny propagační materiály (skládačky a knížečky) s vybranými nástroji pro jednotlivé cílové skupiny, které budou rozeslány na vysoké školy, do knihoven a pedagogických center. Projekt Nastroje.knihovna.cz bude představen na několika celostátních oborových konferencích. Dále budou uskutečněny tři 2-3 hodinové semináře o samotném projektu a vybraných nástrojích, které budou sestaveny dle potřeb cílových skupin.

Propagační článek o portálu Nastroje.knihovna.cz bude uveřejněn v oborových časopisech, a to tištěných i elektronických. Čtvrtletně bude vydáván newsletter s informacemi o novinkách portálu a bude rozesílán i do oborových e-konferencí. Rovněž bude vyhlášena soutěž o nejaktivnějšího laického recenzenta. Na Inflow.cz budou pravidelně doporučovány vhodné nástroje pro vybrané skupiny uživatelů. Také bude vytvořen pohyblivý grafický banner, který bude distribuován po spřátelených a tematicky příbuzných webech.

7 Závěr

I když existuje velké množství nástrojů, pro uživatele je velmi obtížné se v nich orientovat a zvolit ten nejvhodnější z nich - náš projekt je řešením této situace.

Nástroje.knihovna.cz bude jediným a jedinečným portálem s přehledným předmětovým katalogem nástrojů pro vzdělávání v České republice. Jeho vznik byl podmíněn absencí podobného portálu a zároveň i potřebou této podpory vzdělávání. Jednotlivé nástroje zde budou rozčleněny do přehledných kategorií, díky anotaci a ohodnocení náročnosti si každý uživatel bude moci vybrat ten, který nejlépe odpovídá jeho potřebám. Kromě toho se uživatelé do vytváření portálu mohou i zapojit sami - recenzemi a komentáři.

Použitá literatura

RAHMEL, Dan. Joomla : podrobný průvodce tvorbou a správou webů. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2010. 382 s. ISBN 978-80-251-2714-8.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback