Platformy pro elektronický self-publishing: charakteristiky a srovnání (1. část)

Zavedených a často používaných platforem pro self-publishing dnes existuje poměrně velké množství. Všechny poskytují jednu základní funkci: umožňují autorovi vydat a šířit knihu bez pomoci nakladatele. V mnoha ohledech se však od sebe odlišují a pro různé autory nejsou stejně vhodné. Tento článek dává popis nejpoužívanějších platforem a porovnává jejich vlastnosti.

Publikační platformy či systémy jsou online aplikace sloužící pro tvorbu e-knih. Autor si v příslušné službě vytvoří profil, nahraje výchozí soubor (typicky doc, html  či epub) a publikační platforma z něj vytvoří e-knihu. V současnosti se jedná o nejčastější způsob elektronického self-publishingu. Zveřejnění e-knihy přes platformu je většinou bezplatné a součástí vydání je zpřístupnění díla v online knihkupectví. To si bere určitá procenta z ceny prodané literatury, což přispívá k financování celého procesu. Autorovi většinou zůstávají plná práva k dílu (při vydávání s pomocí nakladatelů to rozhodně není pravidlem). Je poměrně běžné, že autor nabídne svoje knihy zdarma nebo za velmi malou částku. Autorovým prvotním cílem většinou není finanční zisk, ale spíše samotné zveřejnění a šíření díla.

Publikační platformy a self-publishing jako takový je dnes běžný především v USA. Mnoho informací prezentovaných v tomto článku proto odráží situaci právě tam.

Úvod: tři možnosti, jak vydat e-knihu bez nakladatele

Než se podíváme blíže na jednotlivé publikační platformy, je potřeba představit základní možnosti, které se nezávislým autorům nabízejí.

1. Vydávání mimo platformy

Díky všeobecně dostupným a poměrně snadno použitelným nástrojům je možné vydat e-knihu bez pomoci jakéhokoli systému. Můžeme hovořit o dvou typech takové e-knihy.

V prvním případě má dílo podobu prostého textového souboru, který je možné zobrazit v různých programech: Wordem počínaje a internetovým prohlížečem konče. Jedná se o nejzákladnější formu, kterou může e-kniha mít. Její vydání je snadné (autor jednoduše zveřejní soubor, ve kterém knihu napsal), ale čtení takové knihy může být velmi nepohodlné. Kniha často postrádá formátování, a pokud nějaké má, nemusí se správně zobrazit na všech zařízeních. Problémy bývají také s obrázky, odkazy a dalšími typy obsahu. Z těchto důvodů nejsou knihy v textových formátech příliš oblíbené. Jejich distribuce je také problematická. Jedinou cestou, jak může autor tato díla šířit, jsou jeho vlastní blogy, sociální profily a další (většinou osobní) místa na webu. Do naprosté většiny elektronických knihkupectví se dnes s textovými formáty autor nedostane.

Můžeme-li vůbec hovořit o tom, že e-knihy v podobě textových souborů byly někdy populární, musíme se obrátit do 90. let. Elektronická literatura byla tehdy velmi okrajovou oblastí, její čtenáři byli většinou nadprůměrně zdatní ve využívání informačních technologií a byli ochotni otevírat knihy ve Wordu na monitorech počítačů. Zajímavé však je, že ještě v roce 2010 ukazovaly statistiky společnosti Smashwords, že 9 % knih z jejího webu bylo staženo právě ve formátu txt.[1]

Tolik k nejjednodušší podobě e-knih. Nyní se podívejme na druhou, pokročilejší cestu, jak vydávat literaturu mimo platformy. Slouží k tomu speciální programy - konvertory. Autor díky nim může svůj rukopis vydat ve formátu, který je přímo určený pro e-knihy (případně vytvoří e-knihu v pdf). Vstupním formátem bývá v těchto případech nejčastěji doc. Výstupním je epub, mobi, pdf či některý z méně obvyklých formátů určených pro elektronické knihy.[2] Vydání probíhá typicky tímto způsobem:

  • autor se rozhodne, v jakém formátu knihu vydá,
  • podle toho zvolí konvertor (online či offline),
  • je-li to potřeba, upraví výchozí soubor pro potřeby konvertoru,
  • vytvoří e-knihu.

Taková publikace potom může obsahovat obrázky, odkazy a případné další typy obsahu. Je čitelná na všech operačních systémech, na většině zařízení se zobrazuje stejně a může využívat všech výhod moderních e-knižních formátů (více informací o formátech najdete v mém článku z roku 2012). Díky svým vlastnostem nedělá potíže při čtení a v mnoha případech ji lze nabídnout k prodeji přes elektronická knihkupectví. Pokud dnes hovoříme o e-knihách, máme na mysli právě tyto typy souborů - lhostejno, zda jsou vydané výše popsaným způsobem nebo přes některou z platforem.

Nevýhodou použití konvertorů může být složitost vydání - ne každý autor je schopen (či ochoten) učit se pracovat s novým specializovaným programem a zjistit si specifika jednotlivých formátů. Více než kde jinde zde platí, že autor musí projít celým procesem sám. To může být náročné přesto, že použitelnost programů pro tvorbu e-knih se neustále zlepšuje. Výsledkem špatně připraveného výchozího formátu a nesprávně provedené konverze je nekvalitní e-kniha.

Značnou nevýhodou je také omezený přístup do elektronických knihkupectví. Výše sice uvádím, že e-knihy vydané ve vhodných formátech je možné tímto způsobem prodávat - autor je však velmi těžko nahraje do známých e-shopů s velkým množstvím návštěvníků. Tyto e-shopy individuální přístup vůbec nenabízejí a pro zveřejnění knihy neexistuje jiná cesta než vydání na jejich vlastních platformách (Kindle Direct Publishing, NOOK Press a další). Autor se však se svými knihami může dostat do menších, často lokálních knihkupectví - a k tomu svá díla nabízet na vlastních webech či sociálních profilech.

Přes výše uvedené problémy je vydání profesionálně formátované e-knihy jednoznačně výhodnější než pouhé zveřejnění wordového souboru na autorově webu. Kvalitně zpracovanou e-knihu ve smyslu, jak jí rozumíme dnes, ocení všichni: od čtenářů (což je nejdůležitější) přes případné prodejce až po autora samotného. Pro toho je správně vytvořená e-kniha podmínkou k případnému finančnímu zisku, kladným recenzím a rozšíření počtu čtenářů.

Na závěr tohoto krátkého pojednání o vydávání mimo platformy je nutno říci, že proces vzniku e-knihy nezahrnuje pouze její vytvoření. Kvalitní e-kniha vyžaduje editaci, jazykovou korekturu a mnohé další práce, a teprve poté dosahuje úrovně, jakou známe a s jakou se spokojíme u většiny p-knih i e-knih. Slova o úrovni zde mohou znít vágně, avšak věřím, že pro účely toho, co  chci říci, zcela postačují.

Podívejme se nyní na publikační platformy - tedy na systémy, které mají ambici umožnit self-publishing všem.

2. Nezávislé platformy

Jako nezávislé platformy označuji systémy pro self-publishing, které nepochází od žádné z dominantních společností (jako jsou Amazon, Kobo apod.). Jsou to většinou systémy, které vznikly s cílem umožnit jednoduchou tvorbu e-knih, a teprve s časem okolo nich vznikly e-shopy a další služby či funkce. V některých případech slouží tyto systémy též k publikaci jiných typů digitálního obsahu (typicky hudby). Označení nezávislé platformy neznamená, že by se vždy jednalo o malé, okrajové společnosti. Často je tomu naopak: například Smashwords je na poli self-publishingu jednou z nejúspěšnějších firem a v době zveřejnění tohoto článku bylo s jeho pomocí vydáno přes 320 tisíc titulů.[3]

Obrovským přínosem publikačních platforem je okamžité zpřístupnění vydaných knih v e-shopu. Toto je také důvod, proč jsou publikační platformy mezi autory oblíbenější než “pouhé” vytváření e-knih pomocí některého z konvertorů. Z konverze získá autor e-knihu, kterou má uloženou na svém počítači, a o jejíž šíření se musí teprve postarat. Kniha není dostupná na internetu, autor často nemá ani svůj blog či jiné místo na webu, kde by mohl své dílo zveřejnit. Veškerý marketing musí dělat sám od začátku. A právě marketing je při šíření knihy zásadní podmínkou úspěchu.

Naproti tomu při využití platforem (jak nezávislých, tak od velkých společností) je e-kniha ihned dostupná na internetu, autor většinou získá vlastní online profil, kniha je různými způsoby propojena s tematicky podobnou literaturou a její následný marketing je méně náročný - respektive některé jeho základní kroky již není třeba podnikat, protože byly součástí tvorby e-knihy.

Při vydávání na nezávislých platformách bývá e-kniha nabídnuta k prodeji v e-shopu dané platformy nebo může být rozeslána do mnoha dalších knihkupectví, a to včetně těch největších. V množství e-shopů, kde bude dílo automaticky dostupné, se jednotlivé nezávislé platformy liší. Některé poskytují přístup do menších knihkupectví, jiné dokážou e-knihu nabídnout i na Amazonu. Právě možnost nabídnout knihu ve více různých obchodech současně je jednou z velkých výhod nezávislých platforem (dominantní společnosti toto nenabízejí).

 

3. Platformy velkých společností

Chce-li autor svou e-knihu prodávat (nebo poskytovat zdarma) v největších světových e-shopech, použije většinou jejich vlastní publikační platformy. Největšími e-shopy mám na mysli iTunes od Applu, Amazon, Barnes & Noble, Kobo a další globálně používané obchody. Lze říci, že vydat e-knihu touto cestou je mezi nezávislými americkými autory standard.

Významným benefitem vydání e-knihy u známé společnosti je velké množství potenciálních zákazníků. Zdůraznuji však slovo potenciálních. Pouhý fakt, že autor nabídne svou e-knihu k prodeji na iTunes či na Amazonu neznamená, že si ji čtenáři skutečně najdou. Na zmíněné e-shopy přicházejí miliony unikátních návštěvníků denně, avšak nabídka knih je také obrovská. Většina e-knih vydaných přes publikační platformy (i přes konvertory a jakkoli jinak - toto platí pro self-publishing jako takový) nikdy nedosáhne významnějšího úspěchu. Počty stažení se pohybují v jednotkách či desítkách kopií během několika let. Je tomu tak proto, že se potenciální čtenáři o těchto knihách vůbec nedozví, anebo neví, proč by si měli konkrétní knihu přečíst. Self-publishing na straně druhé přispěl ke vzniku bestsellerů, které by kvůli odmítnutí ze strany nakladatelů nikdy nevznikly.

Téma šíření a marketingu e-knih je však velmi široké a v tomto článku není prostor pro jeho důkladnější rozbor. Podívejme se proto na další významný benefit velkých publikačních platforem, a tím je jednoduchost. Měl bych spíše napsal jednoduchost spojená s popularitou, protože uživatelsky příjemné jsou i mnohé nezávislé platformy - jen o nich neví tolik lidí. Z toho důvodu si autoři často jako první možnost vyberou např. velmi známý Kindle Direct Publishing od Amazonu. Tento i další systémy se postupem času skutečně stávají široce přístupnými a nevyžadují od autorů téměř žádné technické znalosti. Snaha společností o získání co největšího počtu autorů vede k neustálému zjednodušování publikačního procesu. Dobře to ilustruje stránka platformy Kobo Writing Life, kde je k vydání e-knihy potřeba projít pouhými pěti jednoduchými kroky.

Přesto platí, že podmínkou pro kvalitní e-knihu je správné naformátování výchozího souboru (rukopisu). Má-li být e-kniha dobře čitelná, tomuto kroku se nevyhne žádný autor. Společnosti proto zveřejňují návody k formátování pro ten který publikační systém.

Hlavní nevýhodou publikačních platforem od velkých společností je nepřenositelnost vytvořené knihy do jiných e-shopů. Autor nemůže e-knihu jednoduše vzít a nahrát ji jinam; stejně tak tyto platformy nenabízejí možnost rozeslání vytvořených e-knih do jiných obchodů (tak, jak to umožňují nezávislé systémy). Toto jednání je logické - každý další e-shop je jejich přímá konkurence. Aby autoři toto omezení obešli, musí vydat knihu u několika různých společností.

Autoři často používají všechna tři řešení (ne nutně ve zde prezentovaném pořadí) a vydávají knihy jak sami, tak na nezávislých platformách a u velkých společností. Typickým cílem autorů je nabídnout e-knihu v co největším množství knihkupectví, čehož je možné dosáhnout právě tímto způsobem.

 

Shrnutí první části článku

  • Publikační platformy jsou programy pro vydávání (a často také distribuci) elektronických knih. V současné době je používá většina amerických nezávislých autorů, ale jejich popularita roste také globálně.
  • Existují tři základní možnosti, jak vydat e-knihu bez nakladatele:
  1. Vydávání mimo platformy (zveřejnění knihy v (1) textových či (2) specializovaných formátech)
  2. Vydávání na nezávislých platformách
  3. Vydávání na platformách velkých společností

Každý ze způsobů vydání e-knihy s sebou nese specifické požadavky na autora a zahrnuje jistá pozitiva i negativa. Celosvětově nejběžnější metodou elektronického self-publishingu je dnes používání publikačních platforem. Věnuje se jim druhý díl tohoto článku, který podrobně popisuje rozšířené či jiným způsobem významné platformy od Smashwords přes KDP po BookBaby.[1] COKER, Mark. The Most Popular Ebook Formats Revealed. Smashwords Blog [online]. 16.7.2011 [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://blog.smashwords.com/2010/02/most-popular-ebook-formats-revealed.html

[2] POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow [online]. 7.9.2012 [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifika-popularita

[3] Smashwords [online]. [cit. 21.8.2014]. Dostupné z: https://www.smashwords.com/

Zdroj titulního obrázku: http://pixabay.com/p-248881/?no_redirect

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

38 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2016

Děkuji za velmi užitečný článek a skvěle napsaný. Jitka

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. Healthy Talk
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 4. 2019
If you are checking out Seattle for some Company meeting as well as you ask for remedies enriched lorry for your journey afterward Lorry Rental Seattle is continuously great to head to use your personalized vehicles with all the preventative procedure. law criminals attorney
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. Dentist Heathfield
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
In this post identify the essential element, the item will absolutely generate a keyword abundant link an outstanding beneficial web site internet sites. this is likewise an excellent send which I absolutely appreciated the evaluation. It is not on a daily basis that I have the possibility to look something similar to this. cinepax boulevard mall
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. Air Conditioning Home Service and Install
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. Felix Hesse Media
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. Felix Hesse Media
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, el ojo seco
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. Post Media Magazine
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
I just recently situated your blog site along with having checked out along. I presumed I would leave my incredibly preliminary remark. I do not recognize what to state aside from that I have actually pleased in the evaluation. Great blog. I will absolutely preserve seeing this blog site website incredibly routinely. pressure washer services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. agenzia web
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. agenzia web
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, Best roof repair contractor Indianapolis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, Indianapolis roof replacement contractor
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. DAX
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 6. 2019
I got a set up making up the layout from your blog site website internet web site. You have the exceptional composing ability in addition to it makes the internet site visitors review your brief reviews to an in the past increasing degree. This article has every eleventh-hour views which are examined understandingly. find more info
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information? Aurora Digital Marketing Agency
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 6. 2019
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information? garage door cable replacement
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. Adwords Consulting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

Thank You for Posting Article. You just want to let you know just before the check out your site and you find it very interesting and informative. You may check our website also 123.hp.com/envy 5531

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. You may check our also 123.hp.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I like the way you composed this data. Sacramento Web Design

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

mywifiext 

I found this is an informative and interesting post so i think it is very useful and knowledgeable blog,thanks for sharing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

This is a great web site, Good sparkling user interface and, very informative blogs. thanks. You may check our website also Mywifiext

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 6. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Adwords Consulting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019

I have kept your article. it is illuminating and satisfying for me.I respect the focal data you offer in your articles. An obligation of gratefulness is all together for posting it. routerlogin.net

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019

It really makes me happy and I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen. Web Development Company in Los Angeles

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 8. 2019

nice articles thanks..blog me: <a href="https://pengertian.org/peta-indonesia/">Peta Indonesia</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 9. 2019
Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers! rings for men
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done. visit this site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
I got what you mean , thanks for posting .Woh I am happy to find this website through google. taroko tour
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
www.mywifiext.net login Yeah. That is a big one, especially to blog owners.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019

Excellent post. To get support or guidance regarding the setup of your printer you can visit 123.hp.com printer support webpage

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 11. 2019

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us .Thanks for giving a useful information.<a href=" http://amsberrylaw.com/san-antonio-employment-retaliation-discrimination/"> Employment Retaliation Lawyer Texas</a>

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback